Referat: 12. maj 2020 kl. 08:30

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Kristian Andersen
 • Jakob Agerbo
 • Hans Østergaard
 • Søren Elbæk
 • Niels Rasmussen
 • Kristian Bøgsted
 • Jesper Lærke

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Fællesmøde - AdministrationsMED og Økonomiudvalget

Sagsnr: 20-008772

Sagsfremstilling

Strategiplanen for MED-organisationen 2018-19 foreskriver, at MED-niveau 2 mødes med det relevante politiske udvalg forud for forhandlingerne om budgettet for 2019-22. AdministrationsMED-udvalget afholder derfor fællesmøde med Økonomiudvalget den 12. maj kl. 8.30-9.30.

Medarbejdernes forslag til emner, der skal drøftes med økonomiudvalget er følgende:

Corona-situationen:

 • Vi har løbende fået digitale nyhedsbreve fra borgmester og kommunaldirektør om status på corona-situationen og vi har fået besked om, at vi alle gør det godt. Har politikkerne:

  • fået samme service fra administrationen, som de har været vant til

  • haft samme mulighed for at afholde de møder med administrationen, som var planlagt

  • følt, at administrationen har været tilgængelig

 • Vi hører om, at pengene fosser ud af statskassen til hjælpepakker osv. Vi kommer som medarbejdere i administrationen uvilkårligt til at tænke, hvad det kan få af konsekvenser for kommunens budget - specielt naturligvis for de administrative arbejdspladser.

 • Vi har en opfattelse af, at vi som administrative medarbejdere er enormt digitale. For mange af os har det været enormt produktivt at sidde hjemme at arbejde. Her bliver man ikke forstyrret, her sidder man ikke i storrum med masser af larm, her er alt lige så tilgængeligt som på arbejdspladsen. Det har dog været på betingelse af, at man har haft det fornødne it-udstyr til rådighed der hjemme. Hjemmearbejdsplads eller ej er naturligvis en ledelsesbeslutning. Vi vil gerne drøfte de erfaringer som I/vi har fået i denne tid i forhold til Aktivitetsbaseret Arbejdspladsindretning;

  • Tilgængelighed

  • Tværfaglighed

  • Produktion

  • Virtuelt/personligt

Kommunens budget:

 • Ved seneste budgetlægning gennemgik vi et sparekatalog – hvad kan I se for det kommende budget, som vedrører administrationen?

 • Er der noget nyt om udligningsreformen?

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter medarbejdernes foreslåede emner samt tager orienteringen fra AdministrationsMED-udvalget til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Fællesmøde fandt sted.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Fællesmøde HovedMED og Økonomiudvalget

Sagsnr: 20-000467

Sagsfremstilling

Den 14. april 2020 godkendte Økonomiudvalget budgetlægningsproceduren for budgetlægningen 2021 - 2024. Af budgetlægningsproceduren fremgår det, at der skal afholdes møde mellem HovedMED og Økonomiudvalget.

Mødet er fastsat til den 12. maj 2020 kl. 9.30 - 10.30.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager input fra HovedMED til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Fællesmøde fandt sted.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Hvide Sande Havn. Regnskab 2019

Sagsnr: 17-012891

Sagsfremstilling

Hvide Sande Havn har fremsendt revideret årsrapport for 2019. Regnskabet viser et overskud på ca. 3,5 mio. kr. Det tilsvarende resultat for 2018 var et overskud på ca. 5,8 mio. kr. Ved regnskabsårets udløb er havnens egenkapital opgjort til 82,8 mio. kr. mod 79,3 mio. kr. i 2018.

Årsrapporten er revideret af revisionsfirmaet Ernst & Young og har ikke givet revisionsfirmaet anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Havneloven (Lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse

 • at årsrapporten for Hvide Sande Havn vedr. 2019 godkendes

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Skjern Fjernvarme. Ansøgning om kommunegaranti på op til 8,5 mio. kr.

Sagsnr: 20-008815

Sagsfremstilling

Skjern Fjernvarme har den 15. april 2020 fremsendt ansøgning om kommunegaranti for lån på op til 8,5 mio. kr. til finansiering af udvidelse af forsyningskapaciteten til erhvervsområdet i Skjern. Den nuværende kapacitet kan ikke imødekomme den forventede efterspørgsel fra flere større erhvervsvirksomheder. Lånet forventes optaget i KommuneKredit.

Da den påtænkte låneoptagelse sker på baggrund af anlægsudgifter vedrørende fjernvarmeforsyning i et forsyningsselskab, vil en eventuel kommunegaranti for lånet ikke påvirke den kommunale låneramme.

Skjern Fjernvarme ønsker at forøge kapaciteten og samtidig opgradere de eksisterende pumper på Nykærsvej. Projektet vil være med til at sikre en billig og stabil fjernvarmeforsyning til erhvervskunderne i området.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lånebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013).

Økonomi

En eventuel garantistillelse vil ikke påvirke den kommunale låneramme.

Ved afgivelse af garanti overfor forsyningsselskaber opkræves en éngangsprovision på 1% af garantibeløbet. Desuden opkræves der en årlig provision på 0,4 % af restgælden pr. 31. december til betaling næste års 31. marts. Opkrævning af provision er besluttet af Byrådet på mødet den 10 oktober 2017.

Effektvurdering

Afgivelse af kommunegaranti vil medvirke til en billigere finansiering af de påtænkte anlægsinvesteringer.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse,

 • at der meddeles kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til 8,5 mio. kr.
 • at garantien gives under forudsætning af, at lånet anvendes til finansiering af udvidelse af fjernvarmeværkets kapacitet til forsyning af erhvervsområdet i Skjern.
 • at der ved afgivelse af garanti opkræves en éngangsprovision på 1% af garantibeløbet
 • at der herudover opkræves en årlig provision på 0,4% af restgælden pr. 31. december til betaling næste års 31. marts.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

Sagsnr: 20-000207

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 31. marts 2020. De overordnede tal fremgår nedenfor og derefter følger en mere detaljeret gennemgang.

Hovedtal

 • Driftsudgifterne forventes at blive 13,2 mio. kr. højere end korrigeret budget eksklusiv overførsler fra 2019.
 • Nettovirkningen af finansielle poster forventes positiv med 6,933 mio. kr.  
 • Anlægsudgifterne forventes at udgøre 199 mio. kr. på det skattefinansierede område, svarende til et merforbrug på knap 75 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.   
 • Vedrørende jordforsyning forventes et regnskabsresultat lig budgettet.
 • Likviditet ekskl. deponerede midler er pr. 31. marts 2020 opgjort til 328,2 mio. kr.

I søjlediagrammet nedenfor ses en grafisk præsentation af henholdsvis de centrale og decentrale driftsudgifter på udvalgsniveau samt for hele kommunen.

Driftsudgifter

Dette afsnit rummer en gennemgang af både de centrale og de decentrale områder.

Ovenstående tabel viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 13,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksklusiv overførsler fra 2019.

De forventede serviceudgifter er 6,7 mio. kr. højere end korrigeret budget eksklusiv overførsler, jf. ovenstående tabel.

Nedenfor følger en uddybning på udvalgsniveau.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 29. april 2020.

Samlet set forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. inklusiv de decentrale områder.

For de centrale områder forventes et merforbrug på 5,9 mio. kr., hvilket er 4,3 mio. kr. højere end ved budgetopfølgning i februar. Det forventede merforbrug på 5,9 mio. kr. er fordelt med et forventet mindre forbrug hos Sundhed og Omsorg på 319.000 kr., som ved den seneste budgetopfølgning forventede et merforbrug på 504.000 kr. og et forventet merforbrug hos Handicap og Psykiatri på 6,2 mio. kr. Ved budgetopfølgningen i februar forventede Handicap og Psykiatri et merforbrug på 1,04 mio. kr.

Stigningen i det forventede merforbrug hos Handicap og Psykiatri skyldes hovedsageligt tre forhold. Stigende udgifter til borgerstyret personlig assistance (BPA), en stigning i antal borgere i midlertidige botilbud samt en foreløbig opgørelse over Covid-19, som viser en merudgift på 0,5 mio. kr. i relation til, at borgere ikke har kunnet flytte.  

På de decentrale områder forventes et samlet mindre forbrug på 3,052 mio. kr., fordelt med et forventet mindre forbrug i Sundhed og Omsorg på 632.000 kr. og et forventet mindre forbrug i Handicap og Psykiatri på 2,42 mio. kr.  

I forhold til de decentrale områder er der ikke taget udgifter med i relation til coronavirus.

Beskæftigelsesudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 27. april 2020.

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 13 mio. kr. Ved den seneste budgetopfølgning var forventningen, at regnskabet balancerede budgettet.

Merforbruget er indregnet som konsekvens af et øget sagsantal på a-dagpenge, og ud fra et scenarie om fremtiden. Danmark lukkede mere eller mindre ned den 12. marts på grund af corona-virus, og i perioden 12. marts til 3. april, har der været en stigning på 172 sager. Der er derfor foretaget en beregning der viser, at en stigning på 200 helårspersoner i et halvt år vil medføre en nettoudgift på ca. 13 mio. kr.

Der er ikke medregnet mer- eller mindre forbrug på andre områder indenfor beskæftigelsesudvalget, da der flere steder er usikkerhed omkring konsekvenserne af den igangværende coronakrise, med deraf følgende nedlukning af arbejdspladser, arbejdsfordelinger mv.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede budgetopfølgningen den 28. april 2020.

På teknik- og miljøudvalgets område forventes et mindre forbrug på 3 mio. kr., som er på det brugerfinansierede område. Der var samme forventning ved den seneste budgetopfølgning.

Børne- og Familieudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 28. april 2020.

Samlet set forventes et mindre forbrug på 4,7 mio. kr. inklusiv de decentrale enheder. Hos Børn og Familie forventes et merforbrug på 2 mio. kr., mens Dagtilbud og Undervisning forventer et mindre forbrug på 6,7 mio. kr.

På de centrale områder forventes et mindre forbrug på 1,6 mio. kr., fordelt med et forventet merforbrug hos Børn og Familie på 2 mio. kr., og et forventet mindre forbrug på 3,6 mio. kr. hos Dagtilbud og Undervisning. Forventningen var den samme ved den seneste budgetopfølgning indenfor begge fagområder. I Dagtilbud og Undervisning har der siden sidste budgetopfølgning været ændringer til mer- og mindre forbrug på enkelte områder, men forventningen til det samlede resultalt har ikke ændret sig.

De økonomiske konsekvenser af den delvise nedlukning af skoler og dagtilbud i marts måned er ikke medaget i budgetopfølgningen. Konsekvenserne bliver medtaget, når der er samlet et overblik.

For de decentrale enheder forventes et mindre forbrug på 3,1 mio. kr. som ligger i Dagtilbud og Undervisning.

Kultur- og fritidsudvalget behandlede budgetopfølgningen den 21. april 2020.

Der forventes et samlet merforbrug på 1,49 mio. kr., hvor hele afvigelsen er på de centrale områder. Ved den seneste budgetopfølgning var der en forventning om et merforbrug på 1,451 mio. kr. Merforbruget finansieres af overførte midler.

Økonomiudvalget: Det vurderes på nuværende tidspunkt, at regnskabsresultatet på Økonomiudvalgets område vil balancere med budgettet, hvilket ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Erhvervs- og Vækstudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 27. april 2020.

Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. indenfor Erhvervs- og Vækstudvalgets område, hvor hele merforbruget vedrører vækstpuljerne. Der er betydelige uforbrugte midler i vækstpuljerne fra tidligere år, som overføres til 2020. Der er planlagt forbrug af en del af de overførte midler til konkrete projekter, blandt andet fordi vækstpuljernes størrelse blev reduceret fra 2020, hvilket er årsagen til det forventede merforbrug. Merforbruget finansieres af overførte midler.

Finansielle poster

Budgetopfølgningen viser en forventet merindtægt på i alt 6,933 mio. kr. for konto 7 og 8.

De forventede merindtægter dækker midtvejs- og efterreguleringer af beskæftigelsestilskuddet på samlet 6,9 mio. kr.

Anlæg

Opfølgning på anlægsområdet viser følgende:

Ovenstående tabel viser, at der på det skattefinansierede område forventes et nettoudgiftsforbrug på 199 mio. kr., hvilket er et merforbrug på knap 75 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Langt hovedparten af merforbruget relaterer sig dels til projekter som finansieres af overførte midler fra 2019 til 2020, og dels fremrykning af projekter, som skulle have været i gang efter år 2020.

Jordforsyning

På jordforsyningsområdet er det forventede regnskab lig oprindeligt budget.

Likviditet

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er den likviditetsstørrelse kommunerne bliver målt på af Social- og Indenrigsministeriet. Kassekreditreglen beregnes som den gennemsnitlige daglige likviditet over de seneste 12 måneder - denne må aldrig blive negativ i henhold til lånebekendtgørelsen.

Grafen nedenfor viser den likviditetsmæssige udvikling fra ultimo 2015 til og med 31. marts 2020. Den nederste graf (blå) viser den gennemsnitlige likviditet ex. deponerede midler, som den 31. marts 2020 var 328,2 mio. kr. Det seneste år har likviditeten lagt på et stabilt niveau, dog svagt aftagende de seneste måneder. Likviditeten falder lige nu lidt som følge af fremrykkede betalinger til leverandører.

Den øverste graf (grøn) viser den gennemsnitlige likviditet inkl. deponerede midler, og udgør pr. 31. marts 2020 462,6 mio. kr.

Deponerede midler er vokset de seneste par år, da den del af udlodningerne fra forsyningsvirksomhederne kommunen selv beholder skal deponeres og frigives over 10 år med 1/10 årligt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bevillingsreglerne jf. Styrelsesloven, hvoraf det fremgår at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet ikke må iværksættes, før byrådet har meddelt den fornødne bevilling.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt. Økonomiudvalget noterer sig, at Social- og Sundhedsudvalget har anmodet administrationen om at fremlægge en plan vedrørende nedbringelse af merforbruget.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Prioritering af helhedsplaner for byerne

Sagsnr: 15-040273

Sagsfremstilling

Formålet med dagsorden, er at godkende rækkefølge for udarbejdelse af helhedsplaner for byerne.

Økonomi og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 6. februar 2018 at prioritere helhedsplaner for byerne i følgende rækkefølge:

 1. Videbæk
 2. Stadil-Vedersø
 3. Velling

Det blev besluttet, at Helhedsplanen for Stadil-Vedersø skulle igangsættes så hurtigt som muligt efter helhedsplanen for Videbæk er udarbejdet.

Afsluttede helhedsplaner i Ringkøbing-Skjern kommune:

• 2008 Vorgod-Barde

• 2013 Ølstrup

• 2017 Ringkøbing

Fordelen ved at udarbejde en helhedsplan er, at byens aktører får mulighed for at gå i samme retning. Temaer som kultur, erhverv og bosætning mv. tænkes sammen. Projekterne tænkes ind i en planlægningssammenhæng, med henblik på udvikling af byernes fysiske muligheder. Til enhver tid tilrettelægger vi proces og indhold, alt efter hvilket behov den enkelte by har. En helhedsplan omhandler primært fysisk planlægning.

 

Status på helhedsplaner:

Der er ved at blive udarbejdet en helhedsplan for Videbæk.

Administrationen har afholdt dialog møder med byerne Stadil-Vedersø, Velling og Skjern-Tarm.

I alle bysamfund var der et stort engagement og lyst til at bidrage ind i en kommende helhedsplan proces.

 

Stadil-Vedersø:

En spændende udvikling er igang ved Vedersø, blandt andet grundet tilflytning af lærere til den internationale efterskole, som bosætter sig i byen med familien.

Det anbefales, at der udarbejdes en samlet helhedsplan for Stadil, Vedersø og Vedersø klit herunder samspillet mellem by og land. Vedersø klit og havet er et stort potentiale, som de to byer og det åbne land drager meget nytte af. Helhedsplanen bør have fokus på samspil og synergier mellem de tre områder og det åbne land samt udvikling af turismepotentialet blandt andet i forhold til Vedersø Klit, havet, Kaj Munks præstegård, sommerhusene mv.

 

Velling:

Byen er kendetegnet ved et driftigt erhvervsliv samt en aktiv skoleby grundet friskolen, højskolen og efterskolen. Flere arbejdsgrupper er nedsat i Velling.

Byen har fokus på bosætning samt kobling til fjorden (lagune landsby).

 

Skjern-Tarm:

Der var et stærkt ønske fra Skjern-Tarm, om hurtigst muligt at få igangsat processen, med baggrund i, at der med fordel kan ligge en plan klar, inden Nationalparken realiseres.

Byerne ser en tredeling - fokus på hver af byerne men også det fælles visionære. Specielt samarbejde om åen og Nationalparken. 

Administrationen anbefaler, at helhedsplaner for byerne prioriteres i følgende rækkefølge:

 1. Stadil-Vedersø
 2. Velling
 3. Skjern-Tarm

Baggrunden for forslag til prioritering er, at Stadil-Vedersø og Velling har stået på prioriteringslisten i flere år nu. Der er  tidligere af flere omgange, truffet beslutning om udarbejdelse af helhedsplaner for Stadil-Vedersø og Velling. Planerne er blevet nedprioriteret i forhold til udarbejdelse af helhedsplaner for Ølstrup, Ringkøbing og Videbæk. I forbindelse med byrådstemamødet i Nr. Vium vedrørende kommuneplanen, var der forslag om en helhedsplan for Skjern-Tarm, hvilket er baggrunden for, at den er medtaget i prioriteringen.

Såfremt der umiddelbart ikke er engagement og behov til at udvikle en helhedsplan i den aktuelle by, foreslås det, at administrationen går videre til den næste prioriterede by på listen. Udvalget vil blive orienteret herom.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Konsulentydelser finansieres af kommuneplankontoen.

Effektvurdering

Erfaringen viser, at en helhedsplanproces kaster stor effekt af sig, hvilket kan ses på de byer, hvor der er udarbejdet helhedsplaner. Helhedsplanerne har givet opmærksomhed blandt andet i forhold til tiltrækning af investorer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende:

 1. At der udarbejdes helhedsplaner for byerne i følgende rækkefølge:
  1. Stadil-Vedersø
  2. Velling
  3. Skjern-Tarm
 2. At administrationen bemyndiges til at springe en prioriteret by over, og igangsætte en helhedsplanproces for den næste prioriteret by, hvis der umiddelbart ikke er engagement og behov i byen, til at udvikle helhedsplanen. Udvalget vil blive orienteret herom.
Teknik- og Miljøudvalget 28-04-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Svend Boye Thomsen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Strategisk-fysiske udviklingsplaner for Søndervig og Hvide Sande

Sagsnr: 19-025735

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med de strategisk-fysiske udviklingsplaner for Søndervig og Hvide Sande er nu ved at være afsluttet og klar til politisk godkendelse. Økonomiudvalget bedes nu drøfte planerne forud for byrådets drøftelse og godkendelse af udviklingsplanerne på byrådsmødet den 19. maj 2020. Desuden bedes udvalget drøfte hvorvidt og eventuelt til hvilke dele af planen, kommunen skal søge Realdania om medfinansiering til at realisere.

Baggrund
På udvalgsmødet den 29. april 2019 bevilgede Erhvervs- og Vækstudvalget 590.000 kr. til at medfinansiere udarbejdelsen af to strategisk-fysiske udviklingsplaner for Søndervig og Hvide Sande.

Bevillingerne dannede baggrund for to ansøgninger til Realdania under kampagnen Vestkysten viser Vejen. Den 21. august 2019 modtog Ringkøbing-Skjern Kommune tilsagn om medfinansiering fra Realdania på 900.000 kr.

Flere lokale aktører har desuden bidraget finansielt til udarbejdelsen af udviklingsplanerne for Søndervig og Hvide Sande.

I oktober 2019 blev et rådgiverteam, ledet af arkitektfirmaet Møller & Grønborg, udvalgt til at udarbejde begge udviklingsplaner.

Inddragelse i processen
Til at følge udarbejdelsen af og kvalificere indholdet i udviklingsplanerne blev der nedsat en styregruppe for hver by og udviklingsplan. Styregrupperne har mødtes nogenlunde månedligt i løbet af vinterhalvåret og har løbende kvalificeret arbejdet med planerne. I styregruppen har siddet repræsentanter fra Erhvervs- og Vækstudvalget, Realdania, Dansk Kyst og Naturturisme, det lokale erhvervsliv, borgerforeninger, turistforeningen samt kommunens administration.

De foreløbige pejlemærker og skitser til planerne været til politisk drøftelse i følgende tre udvalg i december; Erhvervs- og Vækstudvalget, Økonomiudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.

For begge planer gælder desuden, at der har været afholdt borgermøder for at give muligheder for at komme med input til planerne. I Hvide Sande er der afholdt 3 borgermøder. Det første blev afholdt af borgerforeningen den 13. november 2019. Ringkøbing-Skjern Kommune arrangerede møderne den 27. november og den 4. februar. Der blev afholdt borgermøde i Søndervig den 29. januar. Der blev her kun afholdt ét møde, da der også var borgermøder om Lalandia, hvor kommunen vurderede, at den borgerinvolvering skulle være overstået inden borgermødet om udviklingsplanen for at sikre adskillelse af de to processer.

Endelig har arkitektfirmaet Møller & Grønborg haft en lang række dialogmøder med relevante aktører i området, såsom erhvervs- og foreningsrepræsentanter.

Udviklingsplan for Søndervig
Visionen for udviklingsplanen er, at der med afsæt i Søndervigs historie og stedsbundne potentialer som en by mellem hav og fjord, skabes oplevelsen af en moderne badeby. Visionen for byen handler om at skabe en kvalitetsmæssig opgradering af byen og at skabe mere byliv i centrum af byen. Med Lalandia bliver byen betydelig større og Houvig Klitvej skifter karakter fra en omfartsvej til en byvej.

Til at skabe denne oplevelse, anlægger udviklingsplanen strategier vedrørende landskab, sammenhænge, fortætning, trafik, destinationer og forskønnelse. Strategierne tiltænkes udmøntet som beskrevet i nedenstående skema.

Strategier

Udmøntning af strategier

Landskab

• Beskyt det kuperede landskab og det åbne flade  fjordlandskab

 

• Før disse landskabstyper ind til byens kant

Sammenhænge

• Styrk sammenhængen mellem hav og fjord ved fysiske forbindelser

 

• Skab sammenhænge i bymidten mellem syd og nord

Fortætning

• Fortæt bymidten med nye funktioner og overnatningstilbud

 

• Skab forsider frem for bagsider ud mod gader- og byrum

Trafikhåndtering

• Skab langtidssikrede trafik- og parkeringsløsninger 

 

• Placér parkeringszoner i udkanten af byen eller i konstruktion i byen

Destinationer

• Tilfør og understøt funktioner der bidrager til helårsturisme 

 

• Skab oplevelser og funktioner i det omkringliggende landskab

Forskønnelse

• Vedligehold og byg med bæredygtige materialer i naturlige farver  

 

• Byg i en skala der passer til byen og med et raffineret udtryk 

Udviklingsplanens strategier udmøntes i særdeleshed i fokusområderne omkring Lodbergsvej og Badevej. Hvert fokusområde indeholder eksempler på, hvordan udviklingsplanens vision og strategier konkret kan gennemføres i byudviklingen.  

Fokusområde 1: Lodbergsvej
Den primære bymæssige fortætning i Søndervig vil forekomme ved Lodbergsvej. Fokusområdet får hovedsageligt karakter af en moderne badeby, med funktioner og oplevelser der knytter sig til denne karakter.

Eksempler på byudvikling ved Lodbergsvej:

 • Menys facade drejes mod Lodbergsvej

 • Der etableres parkeringshus ved Meny med vejadgang fra Holmsland Klitvej og Nordsøvej

 • Der etableres et stræde parallelt med Lodbergsvej og Houvig Klitvej

 • Butiksfacader skal fremstå som forsider frem for bagsider, så de udtrykker åbenhed og imødekommenhed fra både Lodbergsvej, det nye stræde og Houvig Klitvej

 • Fladerne på overgangene mellem bymidten og Lalandia hæves og befæstes med nyt materiale

 • Der gives mere plads til klitlandskabet omkring Danlands bygninger

 • Der føjes tilbygninger til Danlands eksisterende bygninger

 • Der anlægges en bygning med parkeringsdæk ved Beach Bowl med vejadgang fra Houvig Klitvej

 • Der etableres moderne klitgårde i en landsbystruktur ved søerne. Gårdene anvendes til ferieudleje

Fokusområde 2: Badevej
Badevej er Søndervigs promenade fra byen mod vandet. I udviklingsplanen forstærkes denne forbindelse og kobles sammen med pumpehuset ved fjorden, således at Badevej bliver en stærk sammenbindende akse mellem hav og fjord.

Eksempler på byudvikling ved Badevej:

 • Der fortættes på den nordlige side af Badevej

 • Badevej opgraderes med ny belægning og forlænges med en stiadgang fra Søndervig by til pumpehuset ved åen nord for Søndervig Landevej

 • Der anlægges en ’Port til Vesterhavet’, hvor den eksisterende kiosk og toiletfaciliteter ligger

 • Der placeres et ’Byens Tårn’ i krydspunktet mellem Lodbergsvej og Badevej, som et nyt omdrejningspunkt i byen

 • Der etableres en ’Port til Fjorden’, som udgøres af det eksisterende pumpehus ved åen nord for Søndervig Landevej og en tilbygget udsigtsplatform

Udviklingsplan for Hvide Sande
Visionerne for udviklingsplanen er, at der skabes sammenhænge på tværs af byen, startes en æstetetisk og kvalitativ opgradering af det offentlige rum samt sikres en udvikling i synergi mellem turisme, havneaktiviteter og bosætning. Det aktive og levende havnemiljø i centrum af byen er et omdrejningspunkt for turismen i dag og skal også være det fremover.

Til at indfri visionerne anlægger udviklingsplanen strategier vedrørende fortætning, byrum, trafikhåndtering og landskab. Strategierne tiltænkes udmøntet som beskrevet i følgende skema.

Strategier

Udmøntning af strategier

Fortætning

• Skab rammer for øget og varierede overnatningstilbud

 

• Skab en robust zonering for ny udvikling i byen

 

• Skab rammer for et øget handelsliv

Byrum

• Skab et velfungerende bevægelsesflow igennem byen

 

• Skab flere opholdssteder

 

• Styrk oplevelsen af den autentiske havneby

Trafikhåndtering

• Skab robuste løsninger for trafik og parkering

 

• Grib trafikken på hver side af bymidten

 

• Opgrader gangstier og prioritere de bløde trafikanter

Landskab

• Understøt stedets rå og barske karakter

 

• Gør stedets natur mere nærværende i byen

Udviklingsplanens strategier udmøntes i særdeleshed i fokusområderne Bymidten (Centrum på sydsiden og Sluseøen), Havneparken (ved Troldbjerg og skolen) og Nordbyen (ved Center Nord og Kabelparken). Hvert fokusområde indeholder detailområder med designeksempler på, hvordan udviklingsplanens vision og strategier konkret kan gennemføres i byudviklingen.  

Fokusområde 1: Bymidten
En stor del af den turismeudvikling, der vil ske i Hvide Sande, vil foregå i dette område. Det er her, at den primære fortætning vil finde sted, her der er brug for nye trafikale løsninger og her det offentlige rum skal opdyrkes og opgraderes med nye forbindelser og nye opholdsrum af forskellig karakter.

Eksempler på byudvikling i Bymidten:

 • I Stormgade skal by- og handelsgadekarakteren styrkes med højere og flere bygninger, samt flere butikker, caféer og spisesteder
 • I Auktionsgade bevares de større industribygningers voluminer, der tilføjes tilbygninger, samt suppleres med nybyggeri
 • Der udvikles en fremtidig attraktion på siden og toppen af auktionshallen
 • Sluseøen udvikles med henblik på at skabe en ny indgang til bymidten. Der anlægges gangbro mellem Sluseøen og havnens sydside
 • Tungevej udvikles til et surf-mekka
 • Der udlægges et nyt bevægelsesbånd med nye belægninger
 • Der anlægges parkering i konstruktion ved Vestergade
 • Der frigøres plads til bytorv ved kirken

Fokusområde 2: Havneparken
Tiltagene der ligger i dette fokusområde, er primært rettet mod lokalsamfundet og mod at skabe en bedre helhed i byen på tværs af slusen. Området indeholder ingen direkte turismeudvikling, men udviklingen i dette område understøtter visionen i den samlede plan og danner et sammenhængende grønt opholdsrum i byen til gavn for alle.

Eksempler på byudvikling ved Havneparken:

 • Der fortættes langs hovedvejen

 • Der etableres nyt ferielejlighedsbyggeri samt ny beboelsesstruktur

 • Ved hallen bevares de parkeringspladser, der findes i dag, men de flyttes ud til vejen mod vest, så det centrale opholdsrum friholdes for kørende trafik

Fokusområde 3: Nordbyen
Bearbejdelsen af området indebærer introduktionen af en styrket øst/vest-forbindelse og en samling af flere rekreative funktioner i området omkring den gamle skole. Det rekreative bånd danner et naturligt omdrejningspunkt, hvor der skabes flere attraktive boliger og åbne byrum til byens indbyggere. 

Eksempler på byudvikling i Nordbyen:

 • For at øge boligkapaciteten, placeres der nye lejlighedsbyggerier og rækkehuse på de eksisterende parcelhusmatrikler mellem hovedvejen og Parallelvej
 • Parkering til de nye bo-enheder foreslås placeret ved bygningerne samt i parkeringslommer på Parallelvej langs hovedvejen Nørregade
 • Der skabes trygge og åbne rum, hvor der er mulighed for at bevæge sig frit rundt
 • Rummet mellem Fakta og Spar udvikles til en mere inviterende torveplads
 • På sydsiden af Spar placeres en større parkeringsplads

Fremtidig proces
To forhold er afgørende for, at planerne kan vokse fra papir til byudvikling. Det ene forhold er, at udviklingsplanerne løbende tænkes sammen med anden planlægning i kommunen. Her spiller kommunens Planafdeling en afgørende rolle. I specielt Søndervig skal den endelige realisering nøje afpasses med de mange igangværende anlægsarbejder som udføres eller er under planlægning i tilknytning til Lalandia-projektet og den kommende kloakeringsopgave i Søndervig. Det andet forhold er, at planerne kræver et bredt samarbejde. Derfor vil kommunen fortsætte dialogen med borgere, foreninger og virksomhedsejere, efter at planerne er vedtaget.

Der er en ansøgningsrunde hos Realdania vedrørende realisering af åbningstræk fra de strategisk-fysisk udviklingsplaner. Der er afsat i alt 15. mio. kr., hvor der forventes støtte til 3-4 projekter. Der kan støttes med op til 50 % af den samlede realiseringssum.
Projekterne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • At projektet refererer klart til intentionerne og udviklingsprincipperne i Udviklingsplan for Vestkysten
 • At projektet skaber et tydeligt afsæt for udviklingen af feriestedet
 • At projektet er til gavn for både borgere, erhvervsliv og besøgende
 • At udviklingsplanen - og derved projektet - er solidt forankret hos de relevante lokale aktører
 • At projektet forholder sig til aktivt til klima- og miljømæssig bæredygtighed
 • At kommunen stiller med den nødvendige medfinansiering

Det er målsætningen at indsende interessetilkendegivelse vedrørende begge udviklingsplaner.

Søndervig:
Styregruppen i Søndervig har peget på at søge Realdania om finansiering af "Byens Tårn og sydlige centrum":

1) Byens Tårn som omfatter en offentlig bygning på  350 mi en etage med tagterrasse og et tårn.

2) Nyt byrum mellem Byens Tårn, Meny og strædet parallelt med Lodbergsvej og Houvig Klitvej. Byrummet omfatter nye belægninger, beplantning og inventar. Derudover etableres en ændret vejudformning mellem Badevej og Lodbergsvej til afhjælpning af trafik.

3) Ny facade på Meny mod Lodbergsvej.

Hvide Sande:
Styregruppen har foreslået at søge Realdania om finansiering af broer og areal over Slusebroen med svingbroen som hovedprioritet.

1. Svingbro. Broforbindelse fra Sluseøen for gående og cyklister. En svingbro sikrer, at funktionaliteten i kammerslusen ikke forstyrres.

2) Plint. Der skal udlægges et parkeringsdæk i 2 etager på Sluseøen, hvor der skal være en høj plint på en meter i forbindelse med det underste dæk. Plinten skal være med til at sikre højvandsikringen af området, der ellers ville stå under vand, når vandstanden stiger.

3) Gangbro monteret på eksisterende bro ved afvandingsslusen så Nordbyen og Slusesøen forbindes.

Nedenfor følger et overblik over milepæle frem mod ansøgning om midler til realisering af fysiske projekter v. Realdania.

Frister

Milepæle

19. maj 2020

Byudviklingsplanerne indstilles til vedtagelse i byrådet

29. maj 2020

Frist for interessetilkendegivelse for realiseringsprojekter, v. Realdania

21. august 2020

Ansøgningsfrist for realiseringsprojekter, v. Realdania

Arkitekt Jens Christian Pasgaard fra Møller & Grønborg giver en kort gennemgang af planerne som indledning til udvalgets drøftelse af planerne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunen kan inden for rammerne af kommunalfuldmagten støtte projekter, der imødekommer et fælles behov i det lokalsamfund, som kommunen udgør. De strategisk-fysiske udviklingsplaner for Søndervig og Hvide Sande kommer begge byer og det omkringliggende samfund til gode.

Udviklingsplanerne skal godkendes af byrådet, men er ikke juridisk bindende på samme vis som kommuneplanen og lokalplaner.

Økonomi

Følgende økonomi knytter sig til udviklingsplanen for Søndervig:

Udgifter

 

Udarbejdelse af strategisk-fysisk udviklingsplan

730.000

 

 

Finansiering

 

Ringkøbing-Skjern Kommune - Turismevækstpuljen *

300.000

Søndervig Centerforening

50.000

Søndervig Beboerforening

50.000

Realdania

400.000

Fondsmoms (17,5 %)

-70.000

I alt

730.000

* Det har ved sagens afslutning været nødvendigt at finde 25.000 kr. yderligere,
som er fundet af andre midler inden for Erhvervs- og Vækstudvalgets område.

Følgende økonomi knytter sig til udviklingsplan for Hvide Sande:

Udgifter

 

Udarbejdelse af strategisk-fysisk udviklingsplan

912.500

 

 

Finansiering

 

Ringkøbing-Skjern Kommune - Turismevækstpuljen *

200.000

* Hvide Sande aktører (Havnen m.fl.)

300.000

Realdania

500.000

Fondsmoms (17,5 %)

-87.500

I alt

912.500

* Det har ved sagens afslutning været nødvendigt at finde 26.520 kr. yderligere,
som er fundet af andre midler hos de 2 aktører.

Der er desuden bevilget 90.000 kr. af Ringkøbing-Skjern Kommunes turismevækstpulje til projektledelse af udarbejdelsen af planen.

Finansiering af åbningstræk
Der er modtaget overslagspriser på åbningstræk for henholdsvis Søndervig og Hvide Sande. Se bilag.

Søndervig: Overslagsprisen er på 18.041.250 kr. for de foreslåede åbningstræk i Søndervig, hvor kommunen kun bør bidrage til de områder, som har direkte almen offentlig interesse. En estimat over en kommunal finansiering af projektet i Søndervig kan være, at en kommunal anlægsinvestering vil udgøre 4,35 mio. kr. De 4,35 mio. kr. er udregnet på baggrund af følgende: At kommunen støtter halvdelen af tårnet (i tilfælde af at  kun den øverste del af tårnet er kommunalt ejet), at kommunen støtter byrummet og støtter andre omkostninger, hvoraf rådgiverbidrag er den største post. Ovenstående giver 8,7 mio. kr. og med 50 procents finansiering fra Realdania, så ender den kommunale finansiering på 4,35 mio. kr.

Hvide Sande: Overslagsprisen er på 24.766.400 kr. for de foreslåede åbningstræk i Hvide Sande, heraf vil Realdania kunne finansiere halvdelen, cirka 12,4 mio. kr. Resten vil skulle finansieres af kommunen og lokale aktører. Med et estimat på, at der kan rejses 2-3 mio. kr. til projektet fra lokale aktører (15-25 procent af den lokale finansiering), vil det kommunale bidrag skulle udgøre 9,4-10,4 mio. kr.

Realdania kan altså søges om halvdelen af beløbene og resten skal findes gennem private og kommunale investeringer (fra anlægsmidler 2021).

 

 

Effektvurdering

Det forventes, at udviklingsplanerne for Søndervig og Hvide Sande vil være med til at give bedre muligheder for at realisere potentialerne for begge byer. Udviklingsplanerne skal være med til at:

 • Sætte en fælles retning
 • Prioritere indsatser, initiativer og konkrete projekter
 • Anbefale hvilke arealer og områder der skal inddrages til udvikling og hvilke muligheder, der er for at sammentænke turistudvikling med investeringer

Udviklingsplanerne skal bidrage til at forbedre og fokusere den kommunale planlægning for turismen og beskrive ønsker til den fysiske udvikling af Søndervig og Hvide Sande, for at styrke attraktioner og oplevelser i byerne.

Det er et mål at samle lokale aktører, gøre det attraktivt for dem at investere og sætte en fælles kurs for både offentlige og private investeringer, der fremmer lokale attraktioner og udvikler nye. Derved vil sammenhængskraften i området blive yderligere understøttet.

I sidste ende skal udviklingsplanerne være med til at gøre det mere attraktivt at besøge, arbejde og bo i og omkring Søndervig og Hvide Sande.

Såfremt initiativerne i udviklingsplanerne bliver gennemført, forventer administrationen, at det vil medvirke til at øge tilfredsheden blandt de besøgende turister og på den måde sikre, at flere turister vender tilbage på deres næste ferie. Derudover forventer administrationen også, at turismeomsætningen vil stige, samt at der vil blive skabt nogle attraktive boliger/ferieboliger, som kan være med til at tiltrække nye borgere/gæster til Ringkøbing-Skjern Kommune.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget:

 • Indstiller de strategisk-fysiske udviklingsplaner for Søndervig og Hvide Sande til godkendelse ved byrådsmødet den 19. maj 2020
 • Drøfter hvorvidt og i givet fald hvilke(t) realiseringsprojekt(er), kommunen bør ansøge Realdania om støtte til

Erhvervs- og Vækstudvalget 27-04-2020
Erhvervs- og Vækstudvalget indstiller udviklingsplaner for Søndervig og Hvide Sande til byrådets godkendelse med den ændring, at surfmekkaet på Tungevej tages ud af udviklingsplanen og der anvises alternativ placering på Rødspættevej. Jens Erik Damgaard tager forbehold for ferieboliger på Sluseøen i Hvide Sande.

Udvalget indstiller, at der søges støtte fra Realdania til broer i Hvide Sande og byrummet, herunder tårn, i Søndervig Bymidte.

Teknik- og Miljøudvalget 28-04-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt, herunder at ansøge Realdania om støtte til de foreslåede åbningstræk i Hvide Sande og tårnet i Søndervig.

Niels Rasmussen og Jørgen Byskov ønsker, at Nyhavn indgår i den videre planlægning for Søndervig, og at der gennemføres en offentlig høring vedrørende den samlede planlægning i Søndervig. De kan ikke tilslutte sig åbningstrækkene i Søndervig.

Fraværende:

Svend Boye Thomsen

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler udviklingsplaner for Søndervig og Hvide Sande til byrådets godkendelse med den ændring, at surfmekkaet på Tungevej tages ud af udviklingsplanen og at der anvises alternativ placering på Rødspættevej. Udvalget anbefaler, at det foreslåede åbningstræk i Hvide Sande godkendes. Et flertal i udvalget anbefaler det foreslåede åbningstræk i Søndervig godkendt. Niels Rasmussen kan ikke tilslutte sig åbningstrækket i Søndervig.

Niels Rasmussen, Jesper Lærke, Kristian Andersen og Jakob Agerbo havde gerne set, at Nyhavn var forblevet en del af den strategisk-fysiske udviklingsplan for Søndervig.

 

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Anmodning om planlægning for ny dagligvarebutik i Søndervig

Sagsnr: 19-015572

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen er en stillingtagen til, om den kommende planlægning for 'Nyhavn'-området øst for Søndervig skal give mulighed for en dagligvarebutik.

Baggrunden er, at kommunen har modtaget en anmodning om, at lokalplanlægningen af området 'Nyhavn' skal give mulighed for opførelse af en dagligvarebutik på 1200 m2 på matrikel nummer 34bf Søgård Hgd., Nysogn. Se bilag.


Oversigtskort

Nyhavn-projektet
'Nyhavn'-området ligger syd for Søndervig Landevej i forlængelse af Lalandia. Området afgrænses af den kommende omfartsvej.

På grund af realiseringen af Lalandia-projektet er det nødvendigt, at der ved Nyhavn snarest etableres parkeringspladser. Der har været afholdt to dialog møder med lodsejerne, og administrationen er ved at forberede en politisk sag, hvor der skal tages nærmere stilling til, hvad den kommende lokalplan skal give mulighed for. I forbindelse med planlægningen for Lalandia blev der udarbejdet en idéplan, som omhandler flere forskellige funktioner indenfor området, herunder:

 • Etablering af 600 nye parkeringspladser
 • Evt. flytning af sandskulpturpladsen
 • Bagagerumsmarked
 • Festplads
 • Nye projekter

Efterfølgende har det vist sig, at det højst sandsynligt også bliver nødvendigt at planlægge for regnvandsbassiner i forbindelse med afledning af regnvand fra Søndervig by.

Samlet set er de ønskede funktioner meget arealkrævende, hvorfor det skal prioriteres, hvad arealet anvendes til. Se bilag med idéplanen.

For at understøtte udbygningen af Lalandia og øvrige igangværende tiltag i Søndervig er det afgørende, at planlægningen for 'Nyhavn' prioriteres højt og gennemføres snarest. 

Planfaglig vurdering i forhold til placering af dagligvarebutik
Kommuneplanen giver ikke mulighed for placering af butikker i "Nyhavn", da området ligger i landzone. Området er ikke lokalplanlagt.

Nye butikker i Søndervig skal placeres indenfor den eksisterende bymidte. Bymidtens afgrænsning er vist på kortet ovenfor.

Administrationen vurderer, at der indenfor den gældende planlægning kan placeres en ny dagligvarebutik i den eksisterende bymidte.

Ud fra en planfaglig vurdering anbefaler administrationen, at nye dagligvarebutikker i Søndervig placeres indenfor den eksisterende bymidte, da placeringen vil understøtte synergi mellem butikkerne. 

Planloven
Etablering af en dagligvarebutik på den ansøgte placering vil forudsætte:

 1. At 'Nyhavn'-området udlægges som byzone, hvilket kun kan ske hvis den eksisterende bymidte i Søndervig først overføres til byzone. Det er administrationens vurdering, at dette kræver udarbejdelse af planstrategi og landsplandirektiv og nemt kan tage flere år at gennemføre. Herefter kan "Nyhavn" muligvis overføres til byzone via lokalplan.
 2. At bymidten i Søndervig udvides til også at omfatte den ansøgte placering. Udvidelse af bymidten kræver, at der udarbejdes en detailhandelsredegørelse, herunder skal det afklares om det planjuridisk er muligt at udvide bymidten.

Overførsel til byzone vurderes planjuridisk udfordrende og det er ikke givet, at det kan gennemføres på trods af omfattende planredegørelser.

Det er administrationens vurdering, at der kan udarbejdes en landzonelokalplan som kan realisere store dele af den omtalte ideplan for 'Nyhavn'-projektet. Forudsætningen er dog, at der ikke skal planlægges for en dagligvarebutik.

Konklusion
Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på at indarbejde planlægningen for en dagligvarebutik i lokalplanlægningen for 'Nyhavn' med baggrund i:

 • At kommuneplanen giver mulighed for, at en ny dagligvarebutik kan placeres i den eksisterende bymidte, herunder at denne placering understøtter en større synergi mellem butikkerne.
 • Det vil være vanskeligt og måske slet ikke muligt at gennemføre en planlægning, hvor området overføres til byzone og bymidten udvides.
 • Der kan opstå arealknaphed i 'Nyhavn'-området til de mange funktioner, som byens andre projekter er afhængig af. 
 • Planlægning for en dagligvarebutik i 'Nyhavn'-området vil forlænge planprocessen for 'Nyhavn'-projektet markant, hermed vil realisering af parkeringspladserne tidsmæssigt også blive forlænget.
 • Placeringen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.

Partshøring
Sagsfremstillingen har været sendt i partshøring hos ansøger. Ansøgers bemærkninger i forbindelse med partshøringen vedlægges.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Økonomi

Såfremt det besluttes, at planlægningen skal omfatte en dagligvarebutik, anbefaler administrationen, at ansøger afholder alle omkostninger, der relaterer sig til planlægningen for dagligvarebutikken, herunder omkostninger til diverse redegørelser. Desuden anbefales, at bygherre afholder eventuelle afledte udgifter til vejanlæg mm. Dermed vil der ikke være direkte udgifter for kommunen.

Effektvurdering

En ny dagligvarebutik i den eksisterende bymidte, vil understøtter en større synergi mellem butikkerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget meddeler afslag på at indarbejde en dagligvarebutik i lokalplanlægningen for 'Nyhavn'.

Teknik- og Miljøudvalget 10-03-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at planlægningen for "Nyhavn-området" skal give mulighed for en dagligvarebutik, og at ansøger afholder alle omkostninger, der relaterer sig til planlægningen for dagligvarebutikken som beskrevet i sagsfremstillingen.

Supplerende sagsfremstilling:

Borgmesteren har bedt forvaltningen om at udarbejde et notat som beskriver plansituationen i ”Nyhavn-området” i Søndervig set i forhold til et eventuelt ønske om en dagligvarebutik i området.

Borgmesteren har ligeledes anmodet forvaltningen om at tage en tidlig dialog med Erhversstyrelsen om de planlægningsmæssige forhold.

Notat med tilhørende bilag og referat fra Erhvervsstyrelsen er bilagt sagen.

 

Bilag Beslutning

Der indkaldes hurtigst muligt til et fælles møde mellem repræsentant fra Salling Group, deres rådgiver (Cowi), kommunens forvaltning, formanden for TMU, kommunaldirektøren og borgmesteren.

På mødet belyses det hvad det præcist er, kommunen ønsker redegjort for i.f.t. den eventuelt videre planlægning for placering af dagligvarebutik i ”Nyhavn”.

På baggrund af mødet genbehandles sagen i Økonomiudvalget.

Jesper Lærke tilsluttede sig Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Anmodning om igangsættelse af plangrundlag for eksisterende biogasanlæg ved Hemmet

Sagsnr: 20-007594

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 16. april 2020 modtaget en lokalplanansøgning for to eksisterende biogasanlæg på Tinghøjvej 13 og Gundesbølvej 21, 6893 Hemmet, se ansøgning. Anlæggene er placeret ca. 1,3 km fra hinanden i det åbne land, se bilag. Anlæggene skal betragtes som et samlet anlæg, da anlæggene er forbundet med flere rørledninger til transport af biomasse, biogasgas og procesvarme. Anlægget på Tinghøjvej kan ikke fungere uden anlægget på Gundesbølvej.

Baggrund og historik
Byrådet har den 16. maj 2017 tidligere igangsat lokalplanplanlægningen for biogasanlæggene, men planlægningen blev aldrig gennemført. Sagen fremsendes til fornyet stillingtagen da anlæggene sidenhen har skiftet ejer, og projektet har ændret sig i forhold til den tidligere ansøgning. Administrationen er i løbende dialog med de nye ejere, som er indforstået med, at der skal udarbejdes lokalplan med tilhørende miljøkonsekvensrapport for anlæggene.

Planforhold
Biogasanlægget på Tinghøjvej er ikke omfattet af en kommuneplanramme og lokalplan.

Biogasanlægget på Gundesbølvej er omfattet af kommuneplanramme nr. 00ta084 til teknisk anlæg for vindmølleområdet ved Lønborg Hede og delvist omfattet af lokalplan nr. 280A og lokalplan nr. 396A for et området til vindmøller ved Lønborg Hede. Anlægget på Gundesbølvej er i strid med den nuværende kommuneplanramme og lokalplan.
Etablering af de to anlæg er lokalplanpligtig, og der skal derfor udarbejdes et samlet kommuneplantillæg og lokalplan for anlæggene. Dele af kommuneplanramme 00ta084 og lokalplan nr. 280a vil blive aflyst i forbindelse med det nye plangrundlag. Der er tale om en lovliggørelsessag.

Miljøforhold
I området omkring Gundesbølvej findes der flere områder med §3-beskyttet natur. Det er administrationens vurdering, at der skal foretages ammoniak-depositionsberegninger for, at belyse om de omkringliggende naturområder påvirkes af ammoniakfordampning fra anlægget. Dette belyses i miljøkonsekvensrapporten, der skal udarbejdes i forbindelse med lokalplanlægningen.

Anlægget på Tinghøjvej er placeret ca. 100 meter fra nærmeste nabo, som ikke er medejer eller leverandør til anlægget. Administrationen vurderer, at en afstand på 100 meter til nærmeste nabo er problematisk, derfor skal miljøgenerne belyses og minimeres ved denne nabo.

Miljøvurdering
Da biogasanlæggets kapacitet overstiger 100 tons biomasse pr. døgn er anlægget omfattet af Bilag 1, pkt. 10 i Miljøvurderingsloven. Derfor skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, som skal belyse anlæggets påvirkninger af naturen og miljøet m.m.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om planlægning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
Lov om miljøbeskyttelse

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Realisering af planen vil understøtte Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om, at være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020 og 100 procent fossilfri i 2040.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

 1. at planlægningen for et biogasanlæg på Tinghøjvej og Gundesbølvej igangsættes for ansøgers egen regning og risiko,
 2. at der afholdes en foroffentlighedsfase
Teknik- og Miljøudvalget 28-04-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Svend Boye Thomsen.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019-2027 - Transportsystem ved Lodbjerg Hede og Søndervig og regnvandsbassin i Grønbjerg

Sagsnr: 19-025575

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 18. februar 2020 at sende forslag til tillæg nr. 2 til Ringkøbing-Skjern
Kommunes Spildevandsplan 2019-2027 i 8 ugers offentlig høring. Forslaget har været offentligt
fremlagt fra den 24. februar 2020 til den 20. april 2020. I offentlighedsfasen er der ikke
indkommet bemærkninger fra borgere, myndigheder eller interesseorganisationer.

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019-2027 for Ringkøbing-Skjern Kommune har til formål at skabe det juridiske grundlag for:

 • Etablering af transportsystem ved Lodbjerg Hede og Søndervig, som skal anvendes til afledning af spildevand, når der foretages en kloakering af sommerhuse.

 • Etablering af to regnvandsbassiner i Grønbjerg, der skal benyttes, når fælleskloakken i Grønbjerg separeres.

Transportsystem i Lodbjerg Hede og Søndervig

Transportsystemet skal modtage spildevand fra nedenstående sommerhusområder.

Opland Betegnelse Areal (ha.) Sommerhuse (antal)
SO01 Lodbjerg Hede I 91,13 307
SO02 Lodbjerg Hede II 109,62 334
SO04 Søndervig I 33,97 278
SO05 Søndervig II 56,33 318
SO06 Søndervig III 48,68 270
I alt 339,73 1.507

Derudover vil transportsystemet også medtage spildevand fra opland SØ04, SØ04a og SØ04b, der er beskrevet i Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019-2027.

På længere sigt skal også sommerhusområder nord for de nævnte oplande kloakeres. Derfor ønsker Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S allerede nu, at have rettigheden til at etablere transportsystemet til de kommende kloakeringer.

Transportsystemet tilsluttes den eksisterende pumpestation ved Søndervig Landevej. Herfra vil spildevandet blive transporteret til Ringkøbing Renseanlæg.

I forbindelse med kloakeringen etableres 2 vakuumstationer til håndtering af spildevandet fra Lalandia og Lodbjerg Hede. Den sydlige vakuumstationen placeres ikke som først planlagt ved pumpestationen ved Søndervig Landevej, da gældende lokalplan ikke tillader dette. Vakuumstationen er derfor nu planlagt placeret i forbindelse med varmeanlægget på Lalandia, placeringen er angivet på bilag 1. Placeringen af den nordlige vakuumstation er fortsat ved fiskesøen på Lodbjerg Hede. 

Etablering af regnvandsbassiner i Grønbjerg

Fælleskloakken i Grønbjerg planlægges separeret i perioden frem til 2024. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S er allerede i gang i et område nord for Algade.

I forbindelse med separeringen skal der etableres to regnvandsbassiner, placeringen er angivet på bilag 2. De præcise voluminer af bassinerne m.m. vil blive konkretiseret i forbindelse med, at Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S ansøger kommunen om udledningstilladelse.

Efter Byrådets vedtagelse udgør tillægget det juridiske grundlag for at gennemføre de beskrevne tiltag.

Vedtagelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019)

Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 951 13. september 2019)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Reduktion af næringsstoffer fra områderne til Ringkøbing Fjord ved kloakering i Søndervig og Lodbjerg Hede, og separatkloakering med etablering af regnvandsbassiner i Grønbjerg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019-2027 vedtages.

Teknik- og Miljøudvalget 28-04-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Svend Boye Thomsen.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Status på VVM-undersøgelsen af Rute 15

Sagsnr: 19-024510

Sagsfremstilling

I forlængelse af aftale om Finansloven 2019 gennemfører Vejdirektoratet en VVM-undersøgelse om udbygning af Rute 15 på strækningen Herning-Ringkøbing.

Formålet med dagsordenen er en orientering om status for VVM-undersøgelsen, idet kommunen har modtaget en sammenfatning af de høringssvar Vejdirektoratet modtog i den offentlige idé- og forslagsfase, som forløb i efteråret 2019.

Der indkom 40 bemærkninger i høringsfasen, som Vejdirektoratet har opdelt i følgende emner:

 • 16 om alternative linjeføringer

 • 9 om ændringer på nogle konkrete lokaliteter

 • 13 om cyklistforhold heraf 12 med ønske om cykelsti mellem Haunstrup og Snejbjerg

 • 4 om ekspropriation og ejendomsforhold

 • 1 om støj

 • 2 øvrige henvendelser

Om processen

Pt. foretages der vejprojektering og miljøundersøgelser. Projekteringen det vil sige tekniske rapporter og miljøkonsekvensrapport forventer Vejdirektoratet at have færdiggjort i slutningen af 2020 og miljørapporten (VVM) forventes offentliggjort i starten af 2021. Sommeren 2021 fremsender Vejdirektoratet sit høringsnotat og indstilling (anbefaling) til Transportministeren.

Gennemførelse af projektet forudsætter, at Folketinget vedtager en anlægslov. Efter vedtagelse af en eventuel anlægslov og bevilling følger 1-2 år med detailprojektering, besigtigelse og ekspropriation efterfulgt af 2-3 års anlægsarbejde.

Der har været afholdt to teknikermøder om henholdsvis afvanding og miljø samt vejtekniske undersøgelser, herunder linjeføringer.

På sidste teknikermøde om de vejtekniske undersøgelser præsenterede Vejdirektoratet etapeinddeling af strækningen og løsningsforslag baseret på de af Vejdirektoratet opsatte forudsætninger, der indgår i VVM-undersøgelsen. Det gælder bl.a., at

 • Vejen projekteres som en 2+1 vej med 90 km/t

 • Det undersøges, om der er delstrækninger, som kan opgraderes til 100 km/t (motortrafikvej)

 • Det undersøges på hvilke delstrækninger, der skal anlægges cykelstier.

 • Som alternativ til 1-planskryds undersøges alle nye kryds som toplanskryds (eventuel broer)

 • Mindre sideveje kan tilsluttes i prioriterede T-kryds (evt. forsatte kryds) med minimum 1,5 km afstand (1+1 strækninger med svingbaner)

 • Resterende sideveje og overkørsler lukkes

Der er god dialog med Vejdirektoratet, og det er administrationens oplevelse, at der satses på fremkommelighed, hvilke vil betyde større anlægsprojekter på strækningen, som naturligt vil betyde inddragelse af arealer og ejendomme.

Det er ikke muligt at have cykelsti langs en 100 km-strækning, så det kan blive nødvendigt at se på alternative ruter for cyklister. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vejloven.

Økonomi

Der er afsat 18 mio. kr. til VVM-undersøgelsen. Udgifterne afholdes af staten.

Effektvurdering

Udbygning af Rute 15 vil betyde en væsentlig forbedring af infrastrukturen, herunder fremkommelighed til glæde og gavn for borgere og erhvervsliv.

Indstilling

Administrationen fremsender status for processen for VVM-undersøgelse af Rute 15 til orientering hos Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget 28-04-2020
Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende: Svend Boye Thomsen.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

13: Politiske signaler vedrørende opsætning af solcelleanlæg

Sagsnr: 20-009107

Sagsfremstilling

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget har bedt om, at få drøftet og eventuelt godkendt nedenstående politiske signaler for solcelleanlæg. Den 21. april 2020 godkendte Byrådet nye forslag til retningslinjer i kommuneplanen for større solcelleanlæg, som er sendt i offentlig høring. Se bilag.

Politiske signaler

 • Der planlægges for 1000 hektar. Herefter evalueres projekterne samlet, inden der tages stilling til flere projekter (ved evaluering kikkes på geografi, hvordan har lokalbefolkningen reageret, hvordan har projektmagere og lodsejere inddraget lokalbefolkningen i projektet).
 • Der planlægges 1-3 parker á 200-400 hektar, 4-6 parker á 25 -75 hektar.
 • Afstandskrav mellem parker skal være så stor, at to parker ikke bliver synligt sammenhørige.
 • De store parker skal deles op med grønne arealer/beplantningsbælter - max 100 hektar pr. del.
 • Alle parker skal indhegnes med minimum 3 rækker træer. Disse hegn skal etableres inden montering af solcelleinstallationer starter - gerne hurtigst muligt efter politisk godkendelse af projektet.
 • Ansøger skal inddrage lokalbefolkning hurtigst muligt med borgermøder, hvor især lokale interesser og ønsker skal indarbejdes i projekteringen, stor fordel hvis lokalbefolkning kan organisere sig. Det er vigtigt, at lokalbefolkningen overordnet ser positivt på projektet, med de fordele og ulemper det giver.
 • Eventuelt kompenserende krav om opstilling af lade standere i området (KD).

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at behandle de politiske signaler vedrørende opsætning af større solcelleanlæg, herunder at tage stilling til om de skal godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 28-04-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt og oversender sagen med følgende ændringer:
 • Dot 2: Der planlægges både for store og små parker (store 200-400 hektar, små 25-75 hektar)
 • Dot 6: Ansøger skal inddrage lokalbefolkningen fra starten … . 
 • Dot 6: 2. afsnit udgår
 • Dot 7: Der opfordres til, at projektmager også indtænker lokal anvendelse af strømmen, fx ved opstilling af ladestandere lokalt.
Fraværende: Svend Boye Thomsen.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende
 • Niels Rasmussen ()
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

14: Efterkalkulerede fritvalgstakster vedrørende personlig og praktisk bistand 2019

Sagsnr: 20-007303

Sagsfremstilling

Hvert år efter regnskabsårets afslutning skal der beregnes en fritvalgspris på personlig pleje og praktisk hjælp. Prisen beregnes ud fra hjemmeplejens udgifter. Fritvalgsprisen bruges til udbetaling af ydelser leveret af godkendte private leverandører af praktisk hjælp i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Byrådet skal fastsætte fritvalgspriser ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp i overensstemmelse med de stillede kvalitetskrav.

Staben Viden & Strategi (Økonomi) og Sundhed og Omsorg har efterberegnet fritvalgpriserne for 2019.

Personlig pleje og praktisk hjælp:
Personlig pleje og praktisk hjælp, bekvemme tider: 343 kr./time (budget 2019: 352 kr./time).
Personlig pleje og praktisk hjælp, ubekvemme tider: 482 kr./time (budget 2019: 492 kr./time).

Til fastsættelse af priserne for 2020 anvendes den efterkalkulerede 2019-pris, der fremskrives til 2020.

Priser for 2020 er følgende:
Personlig pleje og praktisk hjælp, bekvemme tider: 351 kr./time.
Personlig pleje og praktisk hjælp, ubekvemme tider: 494 kr./time.

Ubekvemme tider er hverdage kl. 17.00 – 06.00 samt helligdage og weekender.

Priserne er gældende fra 1. maj 2020 til 30. april 2021, jævnfør aftale med de private leverandører.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse nr. 344 af 26. marts 2013 – Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbeviser efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter serviceloven § 83.

Økonomi

Det forventes, at de private leverandører af praktisk bistand i 2020 leverer 3.978 timer, svarende til en udgift på 1,396 mio. kr. Budgettet er på 1,428 mio. kr.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at efterberegningen af fritvalgspriserne for 2019 tages til efterretning, og priserne fra 1. maj 2020 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget 29-04-2020
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Niels Rasmussen ()
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

15: Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til anlægsprojekter i Handicap og Psykiatri 2020

Sagsnr: 20-006529

Sagsfremstilling

Handicap og Psykiatri fik 3 nye anlægssager godkendt på budgetkonferencen 2019, som skal iværksættes i 2020. Hertil er opstået et behov for tilretning af brandalarm på botilbuddet på Fredensgade, så beslutningen om besparelse af sovende nattevagt kan gennemføres. Fagområdet ønsker derfor at få frigivet anlægsmidler til at igangsætte anlægsprojekterne. De fire anlægsprojekter er følgende:

Renovering af køkkenet i caféen i Smedegade ”Café for udviklingshæmmede”

Køkkenet er særdeles nedslidt, og er igennem årene repareret og omlakeret flere gange for at forlænge tidspunktet for udskiftning. Køkkenet er nu i en sådan stand, at det vækker bekymringer hver gang, der er besøg fra fødevarekontrollen, som påtaler nedslidningen, da det påvirker muligheden for at holde rengøringsstandarden i orden.
Det gælder hele køkkenet - gulvbelægningen er næsten slidt igennem foran opvaskemaskinen, og er generelt meget nedslidt. Forsider på skuffer og skabe er repareret gentagne gange, og kan ikke længere skrues/limes på, når de falder af.
Emhætte, ovne og opvaskemaskine er ligeledes nedslidte, kogefaciliteterne er nedslidte og passer ikke længere til det omfang af måltider, der forarbejdes.
Der produceres morgenmad til ca. 15 brugere i hverdagene og et varmt måltid til mellem 25 og 35 brugere hver dag, alle ugens 7 dage året rundt. RKSK Ejendomme har vurderet udgiften til at blive 400.000 kr.

Nødkaldsanlæg Brohuset

Brohuset er et botilbud for voksne udviklingshæmmede med forskellige diagnoser. Beboerne modtager støtte og vejledning til at leve et positivt og udviklende liv og med stor livskvalitet. Planlægningen sker sammen med borgeren og ud fra dennes muligheder og ønsker. Beboerne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Der er således vågen nattevagt på botilbuddet. Brohuset er etableret uden et nødkaldsanlæg. Over årene er der  kommet et behov for et nødkaldsanlæg til de mest komplekse beboere. Der er indhentet tilbud hos firmaet Tunstall. Tunstall anvendes ligeledes på fagområdet Sundhed og Omsorg, hvormed der kan udveksles erfaringer og ske læring på tværs.
Udgiften til installation, undervisning, Dect-telefoner mm., konfigurering af systemet, software og kabelføring udgør en samlet udgift på 210.000 kr.

Afdækning af projekt om hjemtagelse af aflastningspladser

Ringkøbing-Skjern Kommune anvender i dag et aflastningstilbud i Varde Kommune til aflastning af hjemmeboende borgere, hvor dennes pårørende har behov for aflastning i weekender, på hverdage og i ferier. Dette tilbud er valgt, da Ringkøbing-Skjern Kommune ikke selv har aflastningstilbud, og da det geografisk er det nærmeste, samt har levet op til krav om god faglig kvalitet og tilfredshed med tilbuddet.

Specialteam køber hvert år et estimeret antal aflastningsdage, der er bevilliget til den enkelte borger. Der er i 2019 købt aflastningsophold for 3,7 mio. kr. i andre kommuner svarende til 1.226 bevilgede døgn. Heraf udgør udgifter til Varde Kommune 1,2 mio. kr. og 421 bevilgede døgn. Udover prisen for aflastning er der betydelige kørselsudgifter for Ringkøbing-Skjern Kommune, der er forpligtet til at betale for, at borgere transporteres til og fra aflastningen. En særlig udfordring for Ringkøbing-Skjern Kommune er, at aftaler om aflastning pr. borger med Varde Kommune indgås for et helt år ad gangen. Det betyder, at hvis en borger udvisiteres midt på året, er der betalt for ophold, der ikke benyttes. Det har ikke været muligt at forhandle andre kontraktvilkår med Varde Kommune.
Der er behov for en undersøgelse af, om det er muligt at tage aflastningstilbud hjem til egen kommune og etablere en aflastningsenhed på Ternevej 2, Videbæk, hvor det nuværende Center Bakkehuset er placeret.
Hvis det viser sig, at det fysisk kan lade sig gøre at etablere en aflastningsenhed på Ternevej 2, vil der skulle søges om frigivelse af anlægsmidler til ombygning af ejendommen. Det vurderes, at der i det nuværende dagtilbud på Ternevej kan frigives nogle m2 og etableres 3-4 boliger til formålet.

Undersøgelsen om muligheder for etablering af aflastningspladser er et supplement til boliganalysen og vil gå med videre i denne og skal ses på i sammenhæng med aflastning på Sundhed og Omsorg.
Undersøgelsen skønnes at koste 300.000 kr.

Lydgivere/alarm til brandalarm på botilbuddet i Fredensgade

Fredensgade er et botilbud for voksne borgere med ADHD og autisme. Borgerne modtager støtte og vejledning til at leve sit liv, på bedst mulige betingelser, med de udfordringer de hver især har. Borgerne har behov for støtte døgnet rundt. I forbindelse med at Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme fra 1. juli 2020 omlægger nattevagtslaget fra 2 sovende til 1 center-nattevagt, er vi blevet opmærksom på, at det er behov for ekstra lydgivere til vores brandalarmssystem.

Ved opførsel af Fredensgade botilbud har centeret fået dispensation fra brandmyndighederne således, at der kun er opsat alarm på 2 personale kontorer i tilbuddet. Dette ud fra en forudsætning om, at der altid ville være personale tilstede på botilbuddet. I tilfælde af brand kan borgerne for nuværende ikke høre alarmen i egen bolig.

Ved omlægning til 1 center-nattevagt vil nattevagten kunne befinde sig på anden matrikel i centeret, og derfor er der risiko for, at alarmen på kontorene ikke bliver hørt af borgerne. Derfor ansøges om midler til opsætning af lydgivere i borgernes egen bolig for at sikre, at borgerne kan høre alarmen i tilfælde af brand. Lindpro ville kunne udføre opsætningen, og man påregner, at udgiften vil ligge omkring 100.000 kr. heraf finansierer beboerne 50% via betaling af husleje. Der er indhentet tilbud til udførelse heraf, og vi forventer at modtage overslaget i uge 17.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb til anlægsprojekterne:

400.000 kr. til køkkenet i Smedegade finansieret
210.000 kr. til nødkaldsanlæg på Brohuset
300.000 kr. til analysen om aflastningspladser
I alt 1.010.000 kr. ekskl. moms.

I forhold til lydgivere/alarm til brandalarm på botilbuddet i Fredensgade er der ikke afsat rådighedsbeløb til den kommunale udgift på 50.000 kr. Dette foreslås finansieret af rådighedsbeløb fra Fleksible boliger.

Til orientering var der ved afslutningen af anlægssagen "Fleksibel bolig ved Rosengården" et restbudget på 385.000 kr. I overførselssagen fra 2019 til 2020 for anlægsmidler (pkt. 5 i dagsorden) er beløbet søgt overført til anlægsprojektet ”Fleksible boliger”, som oprindeligt finansierede bevillingen.

I alt søges der om frigivelse af 1.060.000 kr.

Viden & Strategi (Økonomi) har ingen yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Driften af cafèen i Smedegade er afgørende for de udviklingshæmmede borgere, da den er medvirkende til, at de kan klare sig i egen lejlighed med begrænset støtte. Har vi ikke cafèen, skal der forventes et større støttebehov for den enkelte.

Da der i dag ikke er et nødkaldsanlæg på Brohuset, vil der skulle ske en kontakt til RS Boligforening for at indgå en aftale om, hvilken andel der skal indgå i beboerudgifter, som dermed påvirker huslejen. Udgiften på de 210.000 kr. den totale udgift.

Budgetmidlerne til projektet omkring aflastningspladser skal anvendes til finansiering af det videre analysearbejde, hvor der muligvis bliver behov for køb af ydelser fra rådgiver, arkitekt mm. til den nødvendige afdækning af, hvorvidt en aflastningsenhed kan etableres i bygningerne på Center Bakkehuset.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles og frigives anlægsbevillinger på:

 • 400.000 kr. til køkkenet i Smedegade finansieret
 • 210.000 kr. til nødkaldsanlæg på Brohuset
 • 300.000 kr. til analysen om aflastningspladser
 • 50.000 kr. til lydgivere/alarm til brandalarm på botilbuddet i Fredensgade
 • og at anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til projekterne samt fra Fleksible boliger


Social- og Sundhedsudvalget 29-04-2020
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Niels Rasmussen ()
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

16: Udvidelse af aflastningscentret Herningvej, Ringkøbing

Sagsnr: 20-007489

Sagsfremstilling

Formål og baggrund
Formålet med dagsorden, er en stillingtagen til, om man ønsker at igangsætte planlægningen for en yderligere udvidelse af aflastningscentret ved Herningvej i Ringkøbing. Sagen genfremsendes til fornyet stillingtagen, da ansøger har et ønske om at udvide området i forhold til den tidligere godkendte afgrænsning på Herningvej 93.  Ansøger har opkøbt Ndr. Ringvej 3 (Stenhuggergården), og ønsker butikker, herunder udvalgsvarebutikker på begge adresser.

Der henvises til Økonomiudvalgets beslutning den 7. august 2018, hvor udvalget valgte at igangsætte planlægningen for en udvidelse af aflastningscentret på Herningvej 93. Se bilag med referat.

Administrationen anbefalede dengang, at der blev meddelt afslag til det ansøgte, idet en udvidelse af aflastningscentret vurderes at ville skærpe konkurrencen i aflastningscentret, mens konsekvenserne for bymidten ville være negative. Det blev vurderet, at styrkeforholdet mellem bymidten og aflastningscentret vil falde ud til aflastningscenterets fordel, hvilket ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens målsætninger for detailhandlen.

Tidligere ansøgning:

 • Én dagligvarebutik på 1200 m2
 • 3500 m2 udvalgsvarebutikker fordelt på 2 butikker

Ny ansøgning:

 • Én dagligvarebutik på 1200 m2 samt lukket varegård på 200 m2
 • 4500 m2 udvalgsvarebutikker fordelt på 2-5 butikker på minimum 400 m2 

Forskellen i antal butikskvadratmenter består i yderligere 1000 m2 til udvalgsvarebutikker samt en lukket varegård på 200 m2. Ansøgningen er vedlagt.

I forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning af den 7. august 2018 blev planlægningen igangsat for ansøgers egen regning og risiko under forudsætning af:

 1. At ansøger afholder omkostninger til projektering og etablering af alle anlæg i forbindelse med projektet, herunder udgifterne til de nødvendige vejanlæg
 2. At bebyggelsen, beplantningen, skiltning samt indretning af grunden disponeres og udformes efter aftale med administrationen, så den understøtter projektets placering ved indfaldsvejen til Ringkøbing.
 3. At der i planlægningen foretages en vejteknisk vurdering, hvor det undersøges, om det eksisterende kanaliseringsanlæg er dimensioneret tilstrækkeligt robust til trafikafviklingen.
 4. At der findes en løsning, hvor kravet til parkering kan opfyldes.

 

Kommuneplanen og dagligvarebutikker
I forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision, drøftede byrådet: "Skal der fremadrettet kunne placeres dagligvarebutikker i periferien af hovedcenterbyerne?" På baggrund heraf har Økonomiudvalget den 7. januar 2020 besluttet nye mål, som indarbejdes i kommuneplanen med kommuneplantillæg nr. 40 for byroller og detailhandel. Forslag til kommuneplantillæg nr. 40 er under politisk behandling. Se referat fra Økonomiudvalgets møde den 14. april 2020.

 

Administrative bemærkninger:
Fordele og ulemper ved det ansøgte er:

Fordele:

 • Der kan opnås en bedre disponering af området med god plads til parkering og en god trafikal løsning for tilslutning til Ndr. Ringvej.

Ulemper:

 • Det udvidede projekt vil få en større negativ påvirkning på bymidten, idet der udlægges flere butikskvadratmeter til udvalgsvarebutikker. For eksempel kan der etableres butikker, der forhandler varer i direkte konkurrence med butikker i bymidten, herunder tøjoutlet, sko, boligtilbehør mv.

 • Projektet genererer uhensigtsmæssig trafik på tværs af Herningvej som følge af butikker både syd og nord for Herningvej.

 • Placeringen af butikker på Ndr. Ringvej 3 bryder med det nuværende princip om at butikkerne i aflastningscentret ligger ud mod Herningvej.

Siden igangsætningen af planlægningen i 2018 har ansøger og administrationen samarbejdet om disponering af grunden og udformning af bebyggelse, så den understøtter projektets placering ved indfaldsvejen til Ringkøbing. Det har været en udfordring at finde en løsning for trafikafviklingen til og fra lokalplanområdet. Ved at inddrage Ndr. Ringvej 3 i lokalplanområdet er der fundet en hensigtsmæssig løsning for trafikafviklingen.

 

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på det ansøgte i forhold til en udvidelse af aflastningscentret og mulighed for flere udvalgsvarebutikker end det allerede igangsatte. Det anbefales dog, at der gives mulighed for en udvidelse af lokalplanafgrænsningen, så Ndr. Ringvej 3 inddrages i lokalplanområdet, men uden mulighed for udvalgsvarebutikker. I stedet fastholdes de nuværende anvendelsesmuligheder på Ndr. Ringvej 3 i form af erhverv og butikker der alene forhandler særlig pladskrævende varer. Se vedlagte kortskitse.

Begrundelser for ovennævnte anbefaling:

 • En yderligere udvidelse af aflastningscentret med mulighed på udvalgsvarebutikker på Ndr. Ringvej 3 vil give en øget negativ påvirkning af bymidten samt må forventes at øge den negative omsætning for bymidten. Flere udvalgsvarebutikker vil skærpe konkurrencen i aflastningscentret yderligere og styrkeforholdet mellem bymidten og aflastningscentret vil falde yderligere ud til aflastningscenterets fordel.
 • Inddrages Ndr. Ringvej 3 kan der sikres en hensigtsmæssig vejbetjening af området.

 

Partshøring
Sagsfremstillingen har været sendt i partshøring ved ansøger. Ansøgernes bemærkninger i forbindelse med partshøringen er vedlagt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Det forudsættes, at bygherre afholder alle udgifter til vejanlæg i forbindelse med projektet samt sikkerhedsforanstaltninger forbundet hermed. Dermed vil der ikke være direkte udgifter for kommunen hertil.

Effektvurdering

En yderligere udvidelse af aflastningscentret vil give øget negativ påvirkning af bymidten.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler at Økonomiudvalget godkender, at:

 1. der meddeles afslag på det ansøgte i forhold til at give mulighed for udvalgsvarebutikker på Ndr. Ringvej 3, men

 2. at Ndr. Ringvej kan inddrages i planlægningen med mulighed for erhverv samt butikker, der alene forhandler pladskrævende varer, herunder for at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling til og fra området,

 3. at forudsætningerne for planlægningen fastholdes jf. beslutning den 7. august 2018

Teknik- og Miljøudvalget 28-04-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Svend Boye Thomsen.

Bilag Beslutning

Udsat med henblik på nærmere afklaring.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()
 • Niels Rasmussen ()

Kopier link til punktet  -   Print

17: Fremtiden for Holmsland Børnehus

Sagsnr: 20-006693

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget anmodes om at afgive signaler til, hvad der skal ske med Holmsland Børnehus både på længere sigt, og administrationen anmoder om kompetence til at finde en kortsigtet løsning. Baggrunden er, at der brug for en udvidelse af børnehusets kapacitet, men også at der aktuelt er en vandskade i bygningen samt dårlige muligheder for at bygge til foruden risiko for nye vandskader på den eksisterende grund.

Den aktuelle vandskade

I slutningen af februar 2020 bliver personalet opmærksom på en vandskade. Det konstateres efterfølgende, at vandet på grund af den megen nedbør og deraf højtstående grundvand er trængt op under gulvet og i installationerne i børnehusets børnehaveafdeling. Vuggestueafdelingen er ikke berørt. Som følge af risikoen for følgeskader bliver børnehaveafdelingen og personale genhuset på Holmsland Skole den 9. marts.

Ejendomscentret vurderer, at udgiften til genopretning kan beløbe sig til op mod 1 mio. kr. Der er ingen forsikring, der kan dække udgiften. Det vurderes desuden, at der også fremover vil være store udfordringer med et højtstående grundvandsniveau, da bygningen ligger i et lavtliggende område, der tidligere var moseområde og er placeret, hvor der førhen har været en afvandingskanal, jf. bilaget Holmsland Børnehus - notat vedr. pladsudfordringer, tilstand af bygninger og mulige løsninger.

Tidligere politisk behandling

I 2019 behandlede Børne- og Famileudvalget en sag om manglende kapacitet i 3 daginstitutioner - herunder Holmsland Børnehus. I den forbindelse blev det besluttet, at der fortsat skal være en vuggestuegruppe i Holmsland Børnehus.

På anlægsbudgettet for 2020 er efterfølgende afsat et samlet rådighedsbeløb på 4,7 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i de 3 daginstitutioner - heraf til Holmsland Børnehus, hvor der vurderes at være behov for plads til en ekstra børnehavegruppe inkl. tilhørende faciliteter.  

På byrådets møde den 31. marts 2020 er der givet en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til udvidelse af kapaciteten i Ådum Børneunivers og Hemmet Børnehus foruden til undersøgelser vedrørende Holmsland Børnehus.

Langsigtede løsningsmuligheder i forhold til manglende kapacitet

Ejendomscentret har tidligere anslået udgiften til en tilbygning på 89 m² til ca. 2,5 mio. kr. ekskl. udgifter til etablering af dræn, omlægning af stier mv. Tidshorisonten ved denne løsning er 1,5-2 år.

En langsigtet løsning med udgangspunkt i børnehusets nuværende placering forudsætter imidlertid også, at der foretages genopretning efter vandskaden, og at den eksisterende bygning renoveres og klimasikres. Den samlede anlægsudgift skønnes derfor at beløbe sig til ca. 5,4 mio. kr. 

Administrationen ønskede dog allerede inden vandskaden at gennemføre yderligere undersøgelser vedrørende institutionen. En tilbygningen kan nemlig ikke gennemføres uden samtidig at udvide institutionens areal gennem overførsel af areal beliggende i landzone, hvilket igen sandsynligvis forudsætter en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.

Det er imidlertid et spørgsmål, om der vil kunne etableres en god løsning ved at bygge til institutionen. Problemerne med det høje grundvandsniveau kan ikke afhjælpes uden større tiltag som f.eks. dræn til en sø eller et bassin, som skal anlægges i nærheden. Desuden vil en tilbygning skulle etableres mod vest i forlængelse af den eksisterende bygning, da grunden er lang og smal. Det vil give lang vej fra den ene ende af institutionen til den anden og en uhensigtsmæssig udnyttelse af udearealerne.

På denne baggrund har der været overvejelser om i stedet at bygge en helt ny daginstitution et andet sted i Kloster. Der er således mulighed for at bygge en institution ved Holmsland Skole, hvor der er udearealer, som kun udnyttes delvist i dag. Nybyggeri er også den bedst fremtidssikrede løsning i forhold til byggeriets holdbarhed. Ejendomscentret vurderer, at klimaskærmen på Holmsland Børnehus er til middelkarakter. Indvendigt er bygningen også i middelstand. Bygningerne er dog ikke tidssvarende, og det vurderes, at der inden for en kort årrække vil være behov for at gennemføre større vedligeholdelses-arbejder vedrørende energiforsyningen og de primære installationer.

Et nybyggeri forventes at koste 17 - 22 mio. kr. ekskl. udearealer, og tidshorisonten vil være 3-4 år.

Løsningsmuligheder på kortere sigt

Som allerede nævnt er børnehavegruppen i dag genhuset på Holmsland Skole. Vuggestuegruppen bliver indtil videre, hvor den er. Der er dog skærpet opmærksomhed omkring risikoen for følgeskader også i vuggestueafdelingen. Uanset hvilken langsigtet løsning, der vælges, er der brug for at tage stilling til, hvad der skal ske på kortere sigt. Det vil sige indtil en langsigtet løsning kan tages i brug.

Der tegner sig umiddelbart 2 muligheder:

Hvis der sigtes på en varig løsning i form af en ny institution, kunne en midlertidig løsning være at genhuse hele dagtilbuddet i planlægnings- og byggeperioden i lokaler på skolen og/eller i pavilloner opstillet på skolens grund.

En anden løsning kunne være at sætte børnehuset i stand, så børnehaven kan flytte tilbage suppleret med en pavillon til den børnehavegruppe, der mangler plads. Denne løsning med (minimums)istandsættelse kan også bruges, hvis den langsigtede løsning er en ny institution ved skolen.

Umiddelbart er der behov for at beslutte, om der skal iværksættes genopretning af vandskaden. Det skal naturligvis ske, hvis institutionen fortsat skal benyttes eventuelt med en tilbygning som en langsigtet løsning. Hvis man i stedet ønsker at bygge en helt ny daginstitution i Kloster, er der brug for at undersøge nærmere, om det vil være hensigtsmæssigt at bruge op mod 1 mio. kr. på det, som i så fald vil være en midlertidig løsning.

Det videre forløb

Administrationen har brug for mere tid til at undersøge de forskellige løsningsmuligheder - både på kort og lang sigt. Da relevante foranstaltninger på kort sigt blandt andet afhænger af den langsigtede løsning, ønskes dog politiske tilkendegivelser af, om der skal arbejdes videre med en langsigtet løsning på børnehusets nuværende grund eller i form af byggeri af en ny institution.

For at undgå unødige forsinkelser anbefales det, at administrationen får kompetence til at etablere en midlertidig løsning. Administrationen anbefaler derfor, at det resterende rådighedsbeløb på 2 mio. kr. af den oprindelige anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. givet til udvidelse af kapaciteten i daginstitutioner frigives til midlertidige foranstaltninger i form af eventuel genopretning efter vandskaden i børnehuset, køb eller leje af pavilloner samt udgifter i forbindelse med genhusning på Holmsland Skole. 

Forslag til langsigtet løsning med overslag over anlægsøkonomien vil blive præsenteret for Børne- og Familieudvalget senere i foråret 2020 med henblik på at kunne indgå i budgetlægningen for 2021.

En repræsentant for Ejendomscentret og en medarbejder fra Dagtilbud og Undervisning deltager i behandlingen af punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Børne- og Familieudvalget afgiver signaler i forhold til, hvilken langsigtet løsning, der skal arbejdes videre med
 2. Administrationen arbejder videre med forslag til en langsigtet løsning, som kan indgå i budgetlægningen for 2021
 3. Børne- og Familieudvalget oversender sagen til byrådet med en indstilling om, at der gives en anlægsbevilling til finansiering af en midlertidig løsning på 2 mio. kr. finansieret af det resterende rådighedsbeløb på 2 mio. kr. givet til udvidelse af kapaciteten i børnehuset.
 4. Administrationen får kompetence til at træffe beslutning i forhold til en midlertidig løsning.
Børne- og Familieudvalget 28-04-2020
Børne- og Familieudvalget afgav signaler til det videre arbejde med en langsigtet løsning og godkendte i øvrigt administrationens indstilling. Udvalget oversender sagen til byrådet med en indstilling om, at der gives en anlægsbevilling til finansiering af en midlertidig løsning på 2 mio. kr. finansieret af det resterende rådighedsbeløb på 2 mio. kr. givet til udvidelse af kapaciteten i børnehuset.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der gives en anlægsbevilling til finansiering af en midlertidig løsning på 2 mio. kr. finansieret af det resterende rådighedsbeløb på 2 mio. kr. givet til udvidelse af kapaciteten i børnehuset.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()
 • Niels Rasmussen ()

Kopier link til punktet  -   Print

18: Generalforsamling i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S

Sagsnr: 18-015839

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Forsyning afholder ordinær generalforsamling den 19. maj 2020 i umiddelbar forlængelse af byrådsmødet samme dag. Det er fastsat i Ringkøbing-Skjern Kommunes ejerstrategi for Ringkøbing-Skjern Forsyning, at dagsorden til generalforsamlingen skal behandles i Byrådet forud for afholdelse af generalforsamlingen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ringkøbing-Skjern Kommunes ejerstrategi for Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet tager dagsorden til generalforsamling i Ringkøbing-Skjern Forsyning til orientering.

Bilag Beslutning

Fremsendes til byrådets orientering.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()
 • Niels Rasmussen ()

Kopier link til punktet  -   Print

19: Politisk mødekalender for 2021

Sagsnr: 20-004197

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til mødekalender for byråds- og udvalgsmøderne i 2021.

Kadencen for byråds- og udvalgsmøderne er som følgende:

 • Der holdes ét månedligt byrådsmøde, som ligger medio måneden, hvis muligt.
 • Der holdes to månedlige møder i Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.
 • Der holdes ét månedligt møde i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs- og Vækstudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Der er i udarbejdelsen taget højde for følgende:

 • De månedlige møder henholdsvis Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget ligger sidst i måneden af hensyn til de månedlige budgetopfølgninger.
 • Jf. styrelsesloven, skal der være mindst tre uger mellem byrådsmøderne i september og oktober til to behandlinger af budgetforslaget.
 • Byrådets møde i oktober skal holdes inden 15. oktober 2021, da 2. behandling af budgetforslaget skal foretages senest denne dato.
 • Der holdes ikke møder på samme tid, hvor der er et sammenfald af udvalgsmedlemmer.
 • Der holdes ikke møder i vinterferien (uge 7), tre dage før påske (uge 13), hele juli, i efterårsferien (uge 42) og den 23. december samt mellem jul og nytår.

Derudover er der reserveret tid til:

 • Budgetorienteringsmøde og Budgetkonference i august.
 • Tre temamøder for byrådet
 • Seks møder i Bevillingsnævnet (som ligger umiddelbart forud for ØU).
 • KL’s konferencer og temamøder (så vidt muligt).
 • Konstituerende byrådsmøde i december.

Udkastet til mødekalender behandles således:

 • Direktionen den 4. marts 2020
 • Chefforum den 26. marts 2020
 • Kultur- og Fritidsudvalget den 21. april 2020
 • Erhvervs- og Vækstudvalget den 27. april 2020
 • Beskæftigelsesudvalget den 27. april 2020
 • Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2020
 • Børne- og Familieudvalget den 28. april 2020
 • Social- og Sundhedsudvalget den 29. april 2020
 • Økonomiudvalget den 12. maj 2020
 • Byrådsmødet den 19. maj 2020.  

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Styrelsesloven §6, §8 og §20.

Lov om kommunale og regionale valg § 93.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslaget til politisk mødekalender for 2021 vedrørende udvalgets møder og aktiviteter.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()
 • Niels Rasmussen ()

Kopier link til punktet  -   Print

20 Licitation

Sagsnr: 17-032587

Beslutning

Hans Østergaard erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

21 Salg af almene boliger.

Sagsnr: 20-003842

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

22 Finansiering af klimaprojekt

Sagsnr: 16-036534

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

23: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()
 • Niels Rasmussen ()

Kopier link til punktet  -   Print

24: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing