Referat: 26. maj 2020 kl. 08:00

Mødelokale 6, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Niels Rasmussen
 • Søren Elbæk
 • Kristian Bøgsted
 • Jesper Lærke
 • Jakob Agerbo
 • Kristian Andersen
 • Hans Østergaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Ændring af principperne for anlægspuljen 2020

Sagsnr: 20-008334

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om der grundet omstændighederne affødt af Corona-situationen skal ændres på principperne for anlægspuljen 2020, herunder om udvalget ønsker at benytte muligheden for at uddele midler fra anlægsbudgettet 2021.

Status på ansøgningerne til anlægspuljen 2020

På baggrund af Corona situationen, har administrationen været i dialog med flere ansøgere til anlægspuljen 2020. Hos flere er situationen, at de fortsat håber, at gennemføre deres projekter i 2020, men at de på grund af corona situationen ikke kender deres økonomi på den lange bane.

Ændringer vedrørende det kommunale anlægsloft

Det kommunale anlægsloft for 2020 er fjernet, og det betyder, at det nu er muligt for Ringkøbing-Skjern Kommune at anvende flere penge indenfor anlæg end budgetteret i 2020, ved at tage hul på budgettet for 2021.

For Kultur- og Fritidsudvalget betyder denne ændring, at udvalget har mulighed for, at prioritere flere midler til anlægspuljen i 2020 med henblik på at stimulere samfundsøkonomien. Det betyder dog også, at der vil være færre midler til anlægspuljen i 2021.

Administrationen har udarbejdet forslag til ændringer for anlægspuljen 2020

Puljen ændres, således at principperne er som nedenfor:

 1. At Økonomiudvalget ansøges om, at puljen for 2020 udvides med 2.500.000 kr. inkl. moms. fra budget 2021, som går til projekter der gennemføres og afsluttes i 2020
 2. Der uddeles op til 75% af anlægssummen i tilskud, til projekter som kan gennemføres og afsluttes i 2020
 3. Der ydes et tilskud på op til 750.000 kr. til projekter som gennemføres og afsluttes i 2020
 4. De nuværende kriterier for hvad der kan søges til ændres ikke
 5. Der laves en ny deadline 1. maj 2020 for nye ansøgninger som kan gennemføres og afsluttes i 2020
 6. Ansøgningerne om tilskud fra anlægspuljen 2020 behandles på udvalgets maj møde
 7. Indkommende ansøgninger dags dato overgår automatisk til den nye fordelingsrunde og vurderes ud fra de nye principper.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunalfuldmagten

Delaftale omhandlende det kommunale anlægsloft i 2020

Økonomi

Økonomi bemærker, at der i henhold til indgået aftale mellem KL og regeringen, er adgang for kommunerne til at ansøge Social- og Indenrigsministeriet om lånedispensation til fremrykkede projekter der gennemføres i 2020. Der er ansøgningsfrist senest 1. december 2020. Økonomi anbefaler, at en eventuel ansøgning først fremsendes i løbet af efteråret 2020, når der er et samlet overblik over fremrykkede projekter.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget beslutter, hvilke af ovenstående ændringer som tilføjes principperne 2020

Kultur- og Fritidsudvalget 21-04-2020

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede:

 1. At Økonomiudvalget ansøges om, at puljen for 2020 udvides med 2.500.000 kr. inkl. moms. fra budget 2021, som går til projekter der er påbegyndt i 2020
 2. Der uddeles op til 75% af anlægssummen i tilskud, til projekter som kan påbegyndes i 2020
 3. Der ydes et tilskud på op til 500.000 kr. til projekter somkan påbegyndes i 2020
 4. De nuværende kriterier for hvad der kan søges til ændres ikke
 5. Der laves en ny deadline 1. maj 2020 for nye ansøgninger som kan påbegyndes i 2020
 6. Ansøgningerne om tilskud fra anlægspuljen 2020 behandles på udvalgets maj møde
 7. Indkommende ansøgninger dags dato overgår automatisk til den nye fordelingsrunde og vurderes ud fra de nye principper.

Bilag Beslutning

Indstilles til Byrådets godkendelse.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Videreførelse af Stadil Aflastningscenter efter 1. juli 2020

Sagsnr: 20-008025

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 14. april 2020 oprettelsen af et midlertidigt aflastningscenter i Stadil, som skulle bidrage til løsningen af det pres, der forventedes at ville komme på de kommunale aflastningspladser som følge af COVID-19 situationen.

Lejemålet blev indgået for perioden 27. marts til 1. juli 2020.

Stedet har endnu ikke været i anvendelse, idet der ikke har været det pres på de øvrige kommunale aflastningspladser, som forventedes, da corona-krisen brød ud.

Imidlertid er kommunerne, i forbindelse med "Aftale om plan for genåbning af Danmark", som regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om, blevet bedt om at stille isolationsfaciliteter til rådighed. Målgruppen er borgere, som er smittet med COVID-19, men kun har lette symptomer, så disse kan tilbydes isolation uden for eget hjem, hvis selvisolation i eget hjem ikke er muligt. Isolationsfaciliteterne vil skulle leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer om bl.a. rengøring, hygiejne, kontakt til gæster og personale for at sikre et forsvarligt ophold.
Det er vurderingen, at lokalerne i Stadil vil være velegnede til dette formål. Der har endvidere været forespørgsel fra andre kommuner om muligheden for et samarbejde om løsning af den kommunale opgave med faciliteter til selvisolation.

Ud over anvendelsen af lokalerne i Stadil til selvisolation af borgere med COVID-19 smitte, vil stedet fortsat kunne fungere som en buffer i forhold til ekstra aflastningspladser, hvis presset på de kommunale aflastningspladser på et tidspunkt skulle stige.

På baggrund af ovenstående har borgmesteren af hensyn til udlejer truffet formandsbeslutning om forlængelse af lejemålet i Stadil med tre måneder frem til den 1. oktober 2020. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Den samlede pris for leje af lokalerne i Stadil i perioden juli, august og september 2020 er være på 193.920 kr.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender formandsbeslutningen om forlængelse af lejemålet i Stadil i yderligere tre måneder frem til 1. oktober 2020.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Udvidelse af aflastningscentret Herningvej, Ringkøbing

Sagsnr: 20-007489

Sagsfremstilling

Formål og baggrund
Formålet med dagsorden, er en stillingtagen til, om man ønsker at igangsætte planlægningen for en yderligere udvidelse af aflastningscentret ved Herningvej i Ringkøbing. Sagen genfremsendes til fornyet stillingtagen, da ansøger har et ønske om at udvide området i forhold til den tidligere godkendte afgrænsning på Herningvej 93.  Ansøger har opkøbt Ndr. Ringvej 3 (Stenhuggergården), og ønsker butikker, herunder udvalgsvarebutikker på begge adresser.

Der henvises til Økonomiudvalgets beslutning den 7. august 2018, hvor udvalget valgte at igangsætte planlægningen for en udvidelse af aflastningscentret på Herningvej 93. Se bilag med referat.

Administrationen anbefalede dengang, at der blev meddelt afslag til det ansøgte, idet en udvidelse af aflastningscentret vurderes at ville skærpe konkurrencen i aflastningscentret, mens konsekvenserne for bymidten ville være negative. Det blev vurderet, at styrkeforholdet mellem bymidten og aflastningscentret vil falde ud til aflastningscenterets fordel, hvilket ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens målsætninger for detailhandlen.

Tidligere ansøgning:

 • Én dagligvarebutik på 1200 m2
 • 3500 m2 udvalgsvarebutikker fordelt på 2 butikker

Ny ansøgning:

 • Én dagligvarebutik på 1200 m2 samt lukket varegård på 200 m2
 • 4500 m2 udvalgsvarebutikker fordelt på 2-5 butikker på minimum 400 m2 

Forskellen i antal butikskvadratmenter består i yderligere 1000 m2 til udvalgsvarebutikker samt en lukket varegård på 200 m2. Ansøgningen er vedlagt.

I forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning af den 7. august 2018 blev planlægningen igangsat for ansøgers egen regning og risiko under forudsætning af:

 1. At ansøger afholder omkostninger til projektering og etablering af alle anlæg i forbindelse med projektet, herunder udgifterne til de nødvendige vejanlæg
 2. At bebyggelsen, beplantningen, skiltning samt indretning af grunden disponeres og udformes efter aftale med administrationen, så den understøtter projektets placering ved indfaldsvejen til Ringkøbing.
 3. At der i planlægningen foretages en vejteknisk vurdering, hvor det undersøges, om det eksisterende kanaliseringsanlæg er dimensioneret tilstrækkeligt robust til trafikafviklingen.
 4. At der findes en løsning, hvor kravet til parkering kan opfyldes.

 

Kommuneplanen og dagligvarebutikker
I forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision, drøftede byrådet: "Skal der fremadrettet kunne placeres dagligvarebutikker i periferien af hovedcenterbyerne?" På baggrund heraf har Økonomiudvalget den 7. januar 2020 besluttet nye mål, som indarbejdes i kommuneplanen med kommuneplantillæg nr. 40 for byroller og detailhandel. Forslag til kommuneplantillæg nr. 40 er under politisk behandling. Se referat fra Økonomiudvalgets møde den 14. april 2020.

 

Administrative bemærkninger:
Fordele og ulemper ved det ansøgte er:

Fordele:

 • Der kan opnås en bedre disponering af området med god plads til parkering og en god trafikal løsning for tilslutning til Ndr. Ringvej.

Ulemper:

 • Det udvidede projekt vil få en større negativ påvirkning på bymidten, idet der udlægges flere butikskvadratmeter til udvalgsvarebutikker. For eksempel kan der etableres butikker, der forhandler varer i direkte konkurrence med butikker i bymidten, herunder tøjoutlet, sko, boligtilbehør mv.

 • Projektet genererer uhensigtsmæssig trafik på tværs af Herningvej som følge af butikker både syd og nord for Herningvej.

 • Placeringen af butikker på Ndr. Ringvej 3 bryder med det nuværende princip om at butikkerne i aflastningscentret ligger ud mod Herningvej.

Siden igangsætningen af planlægningen i 2018 har ansøger og administrationen samarbejdet om disponering af grunden og udformning af bebyggelse, så den understøtter projektets placering ved indfaldsvejen til Ringkøbing. Det har været en udfordring at finde en løsning for trafikafviklingen til og fra lokalplanområdet. Ved at inddrage Ndr. Ringvej 3 i lokalplanområdet er der fundet en hensigtsmæssig løsning for trafikafviklingen.

 

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på det ansøgte i forhold til en udvidelse af aflastningscentret og mulighed for flere udvalgsvarebutikker end det allerede igangsatte. Det anbefales dog, at der gives mulighed for en udvidelse af lokalplanafgrænsningen, så Ndr. Ringvej 3 inddrages i lokalplanområdet, men uden mulighed for udvalgsvarebutikker. I stedet fastholdes de nuværende anvendelsesmuligheder på Ndr. Ringvej 3 i form af erhverv og butikker der alene forhandler særlig pladskrævende varer. Se vedlagte kortskitse.

Begrundelser for ovennævnte anbefaling:

 • En yderligere udvidelse af aflastningscentret med mulighed på udvalgsvarebutikker på Ndr. Ringvej 3 vil give en øget negativ påvirkning af bymidten samt må forventes at øge den negative omsætning for bymidten. Flere udvalgsvarebutikker vil skærpe konkurrencen i aflastningscentret yderligere og styrkeforholdet mellem bymidten og aflastningscentret vil falde yderligere ud til aflastningscenterets fordel.
 • Inddrages Ndr. Ringvej 3 kan der sikres en hensigtsmæssig vejbetjening af området.

 

Partshøring
Sagsfremstillingen har været sendt i partshøring ved ansøger. Ansøgernes bemærkninger i forbindelse med partshøringen er vedlagt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Det forudsættes, at bygherre afholder alle udgifter til vejanlæg i forbindelse med projektet samt sikkerhedsforanstaltninger forbundet hermed. Dermed vil der ikke være direkte udgifter for kommunen hertil.

Effektvurdering

En yderligere udvidelse af aflastningscentret vil give øget negativ påvirkning af bymidten.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler at Økonomiudvalget godkender, at:

 1. der meddeles afslag på det ansøgte i forhold til at give mulighed for udvalgsvarebutikker på Ndr. Ringvej 3, men

 2. at Ndr. Ringvej kan inddrages i planlægningen med mulighed for erhverv samt butikker, der alene forhandler pladskrævende varer, herunder for at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling til og fra området,

 3. at forudsætningerne for planlægningen fastholdes jf. beslutning den 7. august 2018

Teknik- og Miljøudvalget 28-04-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Svend Boye Thomsen.Økonomiudvalget 12-05-2020
Udsat med henblik på nærmere afklaring.

Fraværende: Kristian Bøgsted, Niels Rasmussen.

Bilag Beslutning

Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget på baggrund af den nye fremsendte skitse.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Statusrapport 2019 - Forsikring

Sagsnr: 20-002141

Sagsfremstilling

Forsikrings statusrapport giver en orientering om kommunens forsikringsprogram, skadesforløb og arbejdet med risikostyring i 2019 og kort om forventningerne til risikostyring i 2020.

Forsikringsprogrammet: er sammensat af færrest mulige policer af hensyn til overblikket og administrationen, men også ud fra de økonomiske fordele kommunen opnår ved at samle forsikringerne i fællespolicer.

Der er indgået aftaler med 6 forskel­lige for­sikringsselskaber, der alle udløb 31. december 2019 med mulighed for forlængelse i 2 gange 1 år.  Der er med alle selskaber forhandlet en forlængelse for 2 år, Protector ønskede kun at forlænge 1 år for bygning/løsøre, og AIG ønskede ikke at forlænge vedrø­rende ansvar for EU-udbud. Kommunens forsikringsmægler er i forhandling med et nyt forsikringssel­skab.

Kommunen er selvforsikret på arbejdsskader og kaskoskader biler. På øvrige forsikringer har kommunen en selvrisiko overfor selskaberne.

Kommunen har siden 2012 været mæglerbetjent af Hansson & Part­ners A/S, denne aftale udløb 31. de­cember 2019. Efter tilbudsindhentning vil kommunen fremover være mæglerbetjent af Willis Towers Watson, og arbejdsskadeadministrator vil være Sedgwick Leif Hansen Danmark.

Skadesforløb 2019: På alle forsikringsområder er skadeniveauet steget i forhold til 2018. Skadeomkostningerne er steget lidt, hvilket primært er på ansvars- og arbejdsskadeområdet.

 • Arbejdsskader: 
  Der er en markant stigning samlet på arbejdsskadeområdet.
  • En stigning på ca. 43% af anmeldte arbejdsskader (incl. brille og stikskader) der bliver vurderet efter arbejdsskadesikringsloven, hvilket giver en stigning på ca. 28% af skadeudgifterne fra 2018 til 2019.
  • En stigning på  ca. 15% på registrerede mindre ulykker, hvor der ikke er sygefravær og/eller behandlingsudgifter.
  • En stigning på ca. 27% på krænkelsesregistreringer, hvor der også kun sker en registrering.
 • Motorkøretøjsskader: 
  En stigning på 33% på antal skader, som udelukkende er på røde skader, d.v.s. skader uden ejermand, men typisk opdaget ved vask/rengøring og som ingen har indberettet. Stigningen i år er i forbindelse med aflevering af både leasede og købte hjemmeplejebi­ler. Hverken leasingselskabet eller bilforhandleren, som kommunen havde tilbagekøbskontrakt med ville acceptere omfanget af skaderne på bilerne. På trods af det har det været muligt at holde skadeudgifterne på samme niveau som 2018.
 • Bygningsskader: 
  En lille stigning i både antal skader og skadeudgifter, branden i daginstitutionen Fresiahaven som langt den største. 
 • Ansvarsskader:
  En stigning på ca. 30% i antal skader men et fald i afviste skader, som er årsagen til den store stigning i skadeudgifter. Helt atypisk har der i 2019, i forhold til tidligere år, været markant flere skader i forbindelse med udøvelse af profession. D.v.s. skader, hvor ansatte ved udførelse af deres arbejder laver skader på 3. mands ejendom. Der har derimod været et fald i anmeldte skader om f.eks. huller i vej og niveauforskelle i fortov.

Risikostyring 2019: Forsikringsteamets risikostyringspulje giver tilskud til aftaleenhederne til udvidelse af sikring. Udover finansiering af de årlige trafiksikkerhedskurser, har puljen i 2019 givet tilskud til 4 andre tiltag. Derudover har Forsikring sammen med IT, i forhold til GDPR, kortlagt eksisterende videoovervågning i og ved kommunale ejendomme.

Forventninger til 2020:

 1. Forsikring og RKSK Ejendomscenter deltager fortsat sammen med 12 andre kommuner, regioner og forsikringsselskaber i et forskningsprojekt, der skal indsamle data om de skader, der op­står i kommunerne, og be­lyse effekten af investeringerne i forebyggelse og for­sikring. Målet med forskningsprojektet er at give kom­munerne et mere kvalificeret beslutningsgrund­lag, når der skal prioriteres mellem forskellige forebyggelsesinitiativer. Der er brug for et større indblik i, om pengene bliver brugt der, hvor de skaber mest værdi. Der skal undersøges forebyggelse af skader in­den for områderne: brand, vand, tyveri, hær­værk samt skader forårsaget af naturkatastrofer.
 2. Fortsætte med trafiksikkerhedskurserne.
  Forsikring har aflyst forårets trafiksikkerhedskursus på grund af Corona, vil forsøge afvikling i efteråret, hvor vi også køre opfølgningskurser. Og som noget nyt vil i også i efteråret prøve et 1 dags kursus for medarbejdere der jævnligt køre i kommunale biler. 
 3. Sammen med IT implementere en central løsning for drift af TV-overvågning samt procedure for når en aftaleenhed ønsker at etablere videoovervågning.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Kommunens samlede forsikringsomkostninger i 2019 har været ca. 13 mio. kr., som er et par millioner højere end 2018. Stigningen er primært på arbejdsskadeområdet.

Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at statusrapporten tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Ligestillingsredegørelsen

Sagsnr: 20-008351

Sagsfremstilling

Hvert tredje år udsendes ligestillingsredegørelsen, i den forbindelse drøfter og vurdere Byrådet, om der skal iværksættes nye indsatser til fremme af ligestillingen i kommunen. 

Ligestillingsredegørelse 2020, der beskriver perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020 drøftes i Økonomiudvalget og vedtages jævnfør ligestillingsloven i Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Formålet med den kommunale ligestillingsredegørelse er, at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både inden for personaleområdet og kerneopgaverne.

Kommunen benytter elektronisk indberetningsskema fra Ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevareministeriet til indberetning af ligestillingsredegørelsen, idet alle krav til indberetning til ministeriet samt offentliggørelse til borgere, dermed automatisk er opfyldt.
 
Indberetningsskemaet indeholder spørgsmål om personaleområdet og kerneydelser herunder kønssammensætning blandt ledere og i personaleområdet.

Ligestilling på personaleområdet:
Kommunen arbejder ud fra en fælles ligestillingspolitik.

Ligestilling i kerneydelser:
Fag- og stabsområderne har ikke udarbejdet en politik eller målsætninger for kønsligestilling vedrørende kerneydelser. Der arbejdes ud fra den fælles ligestillingspolitik.
I 2020 er der fra ministeriets side særligt fokus på kommuners beskæftigelsesindsats over for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande. Derfor er der i Ligestillingsredegørelsen i 2020 indhentet materiale vedrørende dette område.

Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser fra kommunerne vil blive offentliggjort på hjemmesiden link til hjemmesiden  omkring årsskiftet 2020/21.

Indstilling

 Økonomiudvalget drøfter Ligestillingsredegørelsen

Bilag Beslutning

Drøftet. Fremsendes til Byrådets drøftelse.

Kopier link til punktet  -   Print

7 Ejendomssag

Sagsnr: 20-003962

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing