Referat: 9. juni 2020 kl. 08:00

Mødelokale 6, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Kristian Bøgsted
 • Jakob Agerbo
 • Niels Rasmussen
 • Jesper Lærke
 • Hans Østergaard
 • Søren Elbæk
 • Kristian Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Budgetlægning 2021 - 2024 på Økonomiudvalgets område

Sagsnr: 20-000467

Sagsfremstilling

Der er modtaget enkelte drifts- og anlægsforslag til budgetlægningen for 2021 - 2024 på Økonomiudvalgets område. Forslagene er vedhæftet, og nedenfor vises en oversigt over forslagene.

Forslag til nye tiltag på driftsområdet

Der er modtaget følgende forslag fra Ejendomscentret (beløb i 1.000 kr.):

 

2021

2022

2023

2024

Derefter

Offentlige toiletter

650

650

650

650

650

Indvendig vedligeholdelse

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Afledt drift anlæg:

 

 

 

 

 

Energioptimeringspulje

-192

-384

-576

-768

-768

Indeklima, Rådhuset

25

25

25

25

25

Nye anlægsforslag

Der er modtaget følgende forslag til nye anlægsprojekter - alle fra Ejendomscentret (beløb i 1.000 kr.):

 

2021

2022

2023

2024

Derefter

Energioptimeringspulje

2.500

2.500

2.500

2.500

0

Indeklima, Rådhuset

5.650

 

 

 

 

Klimapulje ejendomme

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Indskud i støttet byggeri

Der er modtaget en ansøgning fra Bomidtvest vedrørende opførelse af 14 almene familieboliger på Solsøhedevej 5 i Videbæk. Det kommunale indskud på 10% forventes at udgøre 3.048.000 kr.

Der er indarbejdet følgende rammebeløb til indskud ved budgetlægningen for 2020 - det anførte beløb i 2024 er en kopi af 2023 (beløb i 1.000 kr.):

 

2020

2021

2022

2023

2024

Afsat ramme

14.000

17.000

7.200

5.200

5.200

Dækker over:

 

 

 

 

 

Ringkøbing K

9.564

 

 

 

 

Rådhusgrunden, Tarm

4.491

 

 

 

 

Højhusprojekt Videbæk

 

6.933

3.200

 

 

Svinget Nygade Skjern

 

6.878

 

 

 

12 boliger Ølstrup

 

1.200

 

1.200

 

10 boliger Lem

 

2.000

 

 

 

Rammebeløb

 

 

4.000

4.000

5.200

Anvendt pt.:

 

 

 

 

 

Ringkøbing K

9.129

 

 

 

 

Højhusprojekt Videbæk

8.159

 

 

 

 

I alt anvendt pt.

17.288

 

 

 

 

Der er således pt. anvendt den afsatte ramme på 14 mio. kr. i 2020 og 3,288 mio. kr. af den afsatte ramme på 17 mio. kr. i 2021. I forhold til det afsatte beløb er der anvendt 435.000 kr. mindre til Ringkøbing K og 1.974.000 kr. mindre til højhusprojektet i Videbæk.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at Økonomiudvalget træffer beslutning om hvilke drifts- og anlægsforslag der skal videresendes til budgetkonferencen, og
 • at Økonomiudvalget drøfter niveauet for indskud i Landsbyggefonden / antallet af almene boliger i hele den fireårige budgetperiode.

Bilag Beslutning

De foreslåede drifts- og anlægsforslag samt eftersendt ansøgning om tilskud til Rækker Mølle videresendes til budgetkonferencen.

Niveauet for almene boliger blev drøftet. Økonomiudvalget vil foreslå byrådet, at rammebeløbet til almene boliger fordobles i 2022 og 2023.

Fraværende
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til boligformål ved Højsagervej og Høgevej, Videbæk

Sagsnr: 20-010333

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 36 og Lokalplan 452 blev vedtaget af Byrådet den 18. februar 2020, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 24. februar 2020 til og med den 20. april 2020.

Lokalplanen har været udsendt i supplerende høring i perioden fra den 5. maj 2020 til og med den 19. maj 2020, som følge af, at administrationen foreslår ændringer af lokalplanen.

Resultat fra offentlighedsfasen og den supplerende høring

Der er hverken i offentlighedsfasen eller i den supplerende høring modtaget bemærkninger.

Administrationens forslag til ændringer af lokalplanen fremgår af vedlagte notat.

Ændringerne omhandler:

 1. Delområde IID til både tæt/lav og åben/lav boligbebyggelse justeres således, at det præciseres, at bebyggelsesprocenten ved tæt/lav boligbebyggelse er 40 %.

 2. Delområde IV justeres således, at der i tilfælde af anvendelse til offentlig formål gives mulighed for en mere hensigtsmæssig disponering af delområdet i henhold til evt. fremtidigt, konkret projekt.

Ny afgørelse af miljøscreening

De foreslåede ændringer til lokalplanen har betydning for miljøscreeningens redegørelse for støj-gener. Konklusionen af screeningerne er fortsat, at planforslaget ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet. Såfremt Byrådet vedtager lokalplanen med de foreslåede ændringer, skal der samtidig træffes en fornyet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

For uddybning se vedlagte notat.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Det forudsættes, at alle anlægs- og driftsomkostninger afholdes af bygherre. Dog kan det ske, at fremtidige driftsomkostninger på forlængelsen af Høgevej (kommunevej), kan tilfalde Ringkøbing-Skjern Kommune af hensyn til den fremtidige vejforsyning af Videbæk Vest. Driftsomkostninger af de fredede arealer samt adgangsvejen til Herborg bakker, tilfalder fortsat kommunen.

Ifølge Planlovens § 48 har kommunen pligt til at overtage en ejendom mod erstatning, når dele af ejendommen i en lokalplan er udlagt til offentlig formål, såfremt restejendommen ikke kan udnyttes på rimelig måde som selvstændig ejendom. Administrationen vurderer dog, at risikoen for overtagelsespligt bortfalder som følge af den todelte anvendelsesmulighed i delområde IV.

Effektvurdering

Projektet vil bidrage positivt til udviklingen af det vestlige Videbæk i overensstemmelse med bybeskrivelsen i kommuneplan 2017-2029.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Tillæg 36 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 452 for et område til boligformål ved Højsagervej og Høgevej, Videbæk vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af vedlagte notat.

 2. Der træffes fornyet afgørelse om, at Lokalplan 452 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering som følge af ændret redegørelse, der fremgår af vedlagte notat.

Teknik- og Miljøudvalget 26-05-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Anmodning om igangsættelse af plangrundlag for et solcelleanlæg ved Ådum

Sagsnr: 20-003839

Sagsfremstilling

Anmodning om igangsætning af planlægningen for et solcelleanlæg i det åbne land ved Møgelmosevej/Vindingevej 4 km øst for Ådum. Se ansøgning bilag 1.

Beskrivelse af anlægget:

Solcelleprojektområdet udgør ca. 53 ha, og solcelleanlægget har en forventet levetid på minimum 30 år. Anlægget består af solcellemoduler, tekniske installationer og mindre tekniske bygninger som transformere. Transformere og øvrigt koblingsudstyr kan have en højde på op til 6 meter, mens  solcellemodulerne har en højde på op til 3 meter målt fra terræn. Solcelleanlægget bliver anti-refleksbehandlet for at mindske risikoen for refleksioner fra solcellerne. Anlægget afgrænses af beplantningsbælter i en bredde af minimum 5 meter langs afgrænsningen af projektområdet. Når solcelleanlægget er i drift, forventes det at have, en effekt på 42 MWp, der svarer til normalforbruget i ca. 11.000 husstande. Se bilag 2 og 3.

Planforhold:

Projektområdet er ikke rammelagt i kommuneplanen eller omfattet af en lokalplan. Realisering af projektet kræver derfor udarbejdelse af et kommuneplantillæg og lokalplan til teknisk formål.

Der vil i plangrundlaget blive redegjort for placeringen i det åbne land, samt vejbetjeningen af projektområdet både i anlægsfasen og i driftsfasen. 

Naboer:

Ansøger oplyser, at ejendommen Vindingsvej 1, som ligger indenfor projektområdet, nedrives inden etablering af solcelleanlægget. Derudover har ansøger været i dialog med naboerne og med baggrund heri friholdes et område på ca. 75 meter til vild natur, mellem dem og solcelleanlægget. Projektmager oplyser, at de fleste naboer generelt viser positiv interesse for solcelleprojektet. Ejerkort med ejendomme nærmest projektområdet kan ses i bilag 4.

Landskab:

Der er foretaget en besigtigelse af projektområdet, og det er administrationens vurdering, at solcellerne både syns- og støjmæssigt ikke vil have en væsentlig indvirkning på det eksisterende landskab.

Landskabsvurderingen samt billeder er vedlagt. Se bilag 5.

Projektområdet ligger i større sammenhængende landskaber, men ligger ikke i bevaringsværdige landskaber og i kystnærhedszonen. Se bilag 6.

Natur:

Der er mindre vandhuller indenfor projektområdet samt et mindre moseområde. Disse er beskyttet af §3 i henhold til naturbeskyttelsesloven. Der skal tages hensyn til områderne ved etablering af solcelleanlægget.

Solcelleprojektet vurderes ikke at ville påvirke Natura2000-områder og Bilag IV-arter i området.

Den sydlige og vestlige del af projektområdet er omfattet af en skovbyggelinje. Der kan dispenseres herfra. For at beskytte skovbrynet, skal der holdes en afstand på mindst 30 meter til skovgrænsen. Se bilag 7.

Fordele og ulemper:

Administrationen har vurderet solcelleanlægget i forhold til forskellige parametre herunder forslag til nye retningslinjer for større solcelleanlæg.

Det er administrationens vurdering, at fordelene ved solcelleprojektet opvejer ulemperne. Se bilag 8.

Grundet projektets omfang anbefales det, at der laves visualiseringer fra udsigtspunkter/veje, så den visuelle påvirkning af området kan vurderes nærmere.

Miljøvurdering:

Solcelleanlæg er omfattet af "Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter" bilag 2, pkt. 3a. Der skal derfor udarbejdes miljøscreening af plangrundlaget og af projektet.

Inddragelse:

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 24. marts 2020 blev lokalplanerne prioriteret. Her blev det besluttet, at lokalbefolkningen skal inddrages gennem hele processen for så vidt angår solcellesager. Der bedes derfor tages stilling til, hvordan den videre inddragelse af lokalbefolkningen skal ske gennem processen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Realisering af solcelleprojektet vil understøtte kommunens strategiske energiplan 2019-2023. Energianlægget vil desuden bidrage til målsætninger i Energi2020-strategi mål, om at blive 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 samt 100% fossilfri i 2040.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at:

 1. Planlægningen for et solcelleanlæg ved Ådum igangsættes for ansøgers egen regning og risiko.
 2. Ansøger på baggrund af visualiseringer og beskrivelse af landskabspåvirkningen kan godtgøre, at projektet ikke påvirker landskabet i væsentlig grad.
 3. Der afholdes en foroffentlighedsfase.

Der tages stilling til, hvordan den videre inddragelse af lokalbefolkningen skal ske gennem processen. Teknik- og Miljøudvalget 26-05-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med den tilføjelse, at ansøger får tilsendt Byrådets politiske signaler vedrørende opsætning af solcelleanlæg og bedes forholde sig til disse gennem planprocessen. Udvalget anbefaler endvidere, at ansøger afholder et informationsmøde i foroffentlighedsfasen med deltagelse af kommunen.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Offentliggørelse af planforslag for et område til rekreative formål ved Ørbækvej, Hoven

Sagsnr: 20-010786

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 5. november 2019 besluttet at igangsætte planlægningen for et område til feriehytter ved Ørbækvej 8, Hoven 6880. Derfor er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der udlægger ca. 2 ha til rekreativ anvendelse.

Efter aftale med ansøger udarbejdes lokalplanen, når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget. Grunden til denne faseopdeling er en imødegåelse af risikoen for, at Erhvervsstyrelsen nedlægger et veto mod projektet af hensyn til bevarelse af et landskab med fortidsminder og Natura 2000-opland til Omme Å.

Formål

Formålet med dette kommuneplantillæg er, at planområdet kan anvendes til rekreative formål, herunder feriecenter med 10 - 15 hytter.

Områdets disponering og bebyggelse

Projektet består af et feriecenter på hotellignende vilkår med 10-15 mindre ferie- og fritidshytter, en serverings- og receptionsbygning samt parkeringsplads til besøgende. Feriecenteret ligger på et skovareal med poppeltræer, men udenfor beskyttelseslinjer omkring fortidsminder og Omme Å. Hytternes materialevalg og udseende tilpasses til den omgivende natur.

Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget. Konklusionen af screeningen er, at planforslaget ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet, og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Foroffentlighed

I forbindelse med den foroffentlige høring er der kommet ideer og forslag til planlægningen fra en enkelt borger, se bilag. De indkomne ideer og forslag er behandlet i vedlagte notat. Administrationen indstiller, at notatet anvendes som svar.

Offentlighedsfase

Ved vedtagelse fremsættes forslaget i offentlig høring i 8 uger jf. Planlovens §24 stk. 4 sammenholdt med § 23c.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Projektet bidrager til etablering af overnatningsfaciliteter til helårsturisme i en del af kommunen, som ligger udenfor kystnærhedszonen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Forslag til Tillæg 42 til Kommuneplan 2017-2029 for et område til rekreative formål ved Ørbækvej, Hoven, vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

 2. Notatet med behandling af ideer og forslag godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne.

Teknik- og Miljøudvalget 26-05-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Igangsættelse af renoveringsarbejde i Bork Havn

Sagsnr: 20-010381

Sagsfremstilling

Der søges om igangsættelse af renoveringsarbejde på Bork Havn og samtidig godkendelse til at finansiere renoveringen ved fremrykning af anlægsmidler for 2021. Det samlede beløb er 450.000 kr.

Ved generaleftersynet af de kommunale havne i 2019, blev der påvist en række skader på havneanlægget i Bork Havn.


Første fase af renoveringen i Bork omfatter en række mindre reparationer, som kan igangsættes juni 2020. Det drejer sig om broarbejde, udbedring af spunsen, genetablering af stensætning, udbedring af betonfundamenter, delvis udskiftning af belægning og udskiftning af en mindre bådebro. Den samlede omkostning vil være 450.000 kr.

Anden fase af renoveringen omfatter total udskiftning af to broer, og tænkes igangsat i 2022. Anden fase er en del af budgetoplægget for budget 2021 og overslagsårene.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Det afsatte anlægsbudget for 2020 er allerede prioriteret til renovering af broerne i Stauning Havn, en ny kran på Bork havn samt opgradering af havnenes betalingssystem, som vist i nedenstående tabel.

Stauning Havn - Kajanlæg og Broer 915.000
Bork Havn - Ny Kran 450.000
Opgradering af betalingssystem 200.000
I alt 1.565.000

Der er derfor ikke noget resterende beløb i 2020 til renoveringsarbejdet i Bork Havn, hvorfor der søges om at fremrykke 450.000 kr. fra det afsatte anlægsbudget i 2021 på 1,565 mio. kr.

Økonomi bemærker, at der i henhold til indgået aftale mellem KL og regeringen, er adgang for kommunerne til at ansøge Social- og Indenrigsministeriet om lånedispensation til fremrykkede projekter der gennemføres i 2020. Der er ansøgningsfrist senest 1. december 2020. Økonomi anbefaler, at en eventuel ansøgning først fremsendes i løbet af efteråret 2020, når der er et samlet overblik over fremrykkede projekter.

Effektvurdering

Igangsættelsen ønskes foretaget i 2020 jf. intentionen om at fremrykke kommunale anlægsopgaver på baggrund af Covid-19.

Indstilling

Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 • Der gives tillægsbevilling og frigives 450.000 kr. til renoveringsarbejde i Bork Havn finansieret af det afsatte anlægsbudget i 2021.
Teknik- og Miljøudvalget 26-05-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Frigivelse af anlægsmidler til nyt lægehus i Vorgod

Sagsnr: 18-022436

Sagsfremstilling

Baggrund for projektet.

Der har siden starten af 2019 været arbejdet administrativt med et projekt om etablering af et kombineret lægehus og hal-/træningsfaciliteter i Vorgod-Barde. Ideen opstod hos en borgergruppe i Vorgod-Barde, som herefter udarbejdede et forslag til placering af et nyt lægehus i tilknytning til hallen i Vorgod for at give mulighed for såvel bygnings- som sundhedsmæssige synergieffekter ved at placere lægehus og udvidede halfaciliteter i sammenhæng.
Forudsætningen for projektet ville være, at der kunne opnås andel i Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering, renovering og udbygning af sundhedshuse, og blandt kriterierne for andel i puljen er, at det er kommune eller region, som står som ejer at bygningen til lægehuset samt at den pågældende myndighed selv bidrager til investeringen med en egenfinansiering.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 5. marts 2019 at afsætte en ramme på op til 500.000 kr. til medfinansiering af projektet. Rammen finansieres af ildsjælepuljen. Derudover var det beslutningen, at kommunen bevilger det nødvendige kommunale grundareal til opførelse af et nyt lægehus i tilknytning til Vorgod-Barde Hallen.

På baggrund af et indsendt projektforslag inkl. kommunens tilkendegivelse om medfinansiering, meddelte ministeriet i maj 2019, at projektet var bevilget støtte på 6.394.000 kr.

Nuværende status for projektet - herunder licitationsresultat.

Siden bevillingen fra ministeriet blev givet i maj 2019, har kommunens ejendomscenter arbejdet med planlægningen af projektet i tæt samarbejde med Vorgod-Barde Hallens projektgruppe - dels for at sikre en sammenhængende arkitektur og dels i forventningen om et bedre licitationsresultat ved at betragte og udbyde lægehusprojekt og haludvidelsesprojekt under ét.

Den 1. maj 2020 blev der afholdt licitation på det nye lægehus samt udvidelsen af Vorgod-Barde Hallen. Overordnet set er de to projekter blevet projekteret af samme totalrådgiver og efterfølgende budt ud under ét. Dermed indkom der også en tilbudspris for opførelsen af henholdsvis lægehus og haludvidelse. Alle omkostninger vedr. projektet er skarpt opdelte mellem de to bygherrer, og dette gælder også tilbuddene, som indkom ved licitationen.

Licitationsresultatet for lægehuset viser, at der samlet set er økonomisk balance i projektet med et lille forventet overskud på ca. 80.000 kr. Øvrige omkostninger dækker udgifter til grund, totalrådgivning, forsikring, administrationsgebyr til ejendomscentret mv.

Økonomi for anlægsprojekt om nyt lægehus
Omkostninger:
Licitationsresultat 5.210.930
Øvrige omkostninger 1.600.695
Anlægsudgifter i alt 6.811.625
Finansiering:
Puljemidler 6.394.000
Kommunal medfinansiering 500.000
I alt finansiering

6.894.000

Licitationsresultatet blev for hallens del noget højere end forventet, og halprojektet er derfor nu i en besparelsesrunde, som dog er lægehusprojektet uvedkommende.

Når anlægsmidlerne er frigivet af Byrådet, kan kontrakten med hovedentreprenøren underskrives, og byggearbejdet kan derefter gå i gang.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at frigive 6.894.000 mio. kr. finansieret af det modtagne tilskud fra sundhedsministeriet på 6.394.000 mio. kr. og de tidligere afsatte 500.000 kr. fra ildsjælepuljen.

 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Høringsvar til Energistyrelsens høring af miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Syd Havvindmøllepark

Sagsnr: 20-011154

Sagsfremstilling

Energistyrelsen har sendt miljøkonsekvensrapporten for Vesterhav Syd i offentlig høring. Der skal tages stilling til, hvorvidt Ringkøbing-Skjern Kommune skal afgive et høringssvar.

Baggrund

I 2012 indgik et bredt politisk flertal i Folketinget en aftale om Danmarks energipolitik. Målet med aftalen var, at en større andel af energiforbruget i Danmark fremover skal dækkes af vedvarende energi. I 2015 vandt Vattenfall udbuddet om anlæg og drift af vindmølleparken Vesterhav Syd. I forbindelse med planlægningen af projektet er en miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Syd blevet udarbejdet.

Den 22. december 2016 meddelte Energistyrelsen herefter etableringstilladelse til Vesterhav Syd. Tilladelserne blev påklaget. Energiklagenævnet traf herefter den 20. december 2018 afgørelse og ophævede den del af etableringstilladelsen for Vesterhav Syd, som omhandler projektets miljøpåvirkninger, da disse ikke i tilstrækkeligt omfang belyste det konkrete projekt.

På denne baggrund har Vattenfall udarbejdet nye miljøkonsekvensrapporter for Vesterhav Syd, men alene for de marine dele af projekterne.

Ringkøbing-Skjern Kommune har løbende afgivet høringssvar i processen, startende med screeningen i området i 2012. Byrådet sendte i august 2012 et positivt høringssvar til screeningsrapporten, der udpegede området som egnet til en kystnær havvindmøllepark.

I februar 2014 sendte daværende borgmester og kommunaldirektør på vegne af byrådet et ligeledes positivt høringssvar i forbindelse med 1. offentlighedsfase for etableringen af Vesterhav Syd Havvindmøllepark. 

Byrådet godkendt på mødet den 12. januar 2016, pkt. 1 et positivt høringssvar til VVM-redegørelsen for Vesterhav Syd.

På byrådsmødet den 19. februar 2019 pkt. 9 besluttede byrådet at sende et brev til Folketingets partier vedr. Vesterhav Syd, hvori Byrådet anmodede om, at muligheden for at vindmølleprojektet Vesterhav Syd flyttes længere væk fra kysten skal undersøges, samt at opstillingsmønstret ændres, så det opfylder betingelserne om et let opfatteligt mønster som forudsat i VVM-redegørelsen.

Miljøkonsekvensrapporten

I vurderingen af vindmøllernes og søkablernes indvirkninger på miljøet er relevante oplysninger fra den gamle rapport brugt sammen med andre nye offentligt tilgængelige informationer. Der er herudover også gennemført nye undersøgelser og beregninger.

Vattenfall ønsker at opstille 20 stk. Siemens vindmøller på hver 8,4 MW inden for det område, der er udpeget til havvindmølleparken. Vattenfall har valgt at placere de 20 vindmøller i en lige række langs den vestlige kant af undersøgelsesområdet, hvilket betyder at vindmøllerne er placeret ca. 9 km fra kysten. Tidligere var vindmøllerne opdelt i to rækker, som var placeret henholdsvis ca. 4-5 km fra kysten og ca. 6-9 km fra kysten, se bilag 2 - Visualisering af Alternativ.

Bemærkninger fra Plan

Vattenfall har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som beskriver de miljøpåvirkninger der kan opstå i vindmølleparkens anlægs- og driftsfase. Beboerne og turisterne langs kysten mellem Søndervig og Hvide Sande vil opleve vindmølleparkens visuelle og landskabelige påvirkninger som de primære miljøpåvirkninger. Vattenfall beskriver i miljøkonsekvensrapporten hvilke overvejelser og vurdering, der er foretaget i forbindelse med vindmøllernes opstillingsmønster. For en fyldestgørende beskrivelse af vindmølleparkens visuelle og landskabelige påvirkninger henvises der til miljøkonsekvensrapportens Ikke tekniske resumé og afsnit 5.13.

Vattenfall har udarbejdet støjberegninger i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten og det vurderes at støjen fra havvindmølleparken vil overholde gældende grænseværdier i henhold til bekendtgørelsen om støj fra vindmøller (Vindmøllebekendtgørelsen). For projektet vurderes støjgrænserne overholdt i stor afstand fra kysten for både normal og lavfrekvent støj. For en fyldestgørende beskrivelse af støjen fra vindmølleparken henvises der til miljøkonsekvensrapportens Ikke tekniske resumé og afsnit 4.8 og 4.9.

For øvrige emner se det ikke tekniske resumé eller miljøkonsekvensrapportens indholdsfortegnelse.

Proces

Miljøkonsekvensrapporten er blevet fremsendt til Energistyrelsen som ansvarlig myndighed og er vurderet i henhold til reglerne i miljøvurderingsloven. Det er Energistyrelsens foreløbige vurdering, at projektet på det foreliggende grundlag ikke vil medføre uacceptable miljøpåvirkninger, og Energistyrelsen forventer dermed at kunne meddele tilladelse til projektet.

Energistyrelsen har sendt miljøkonsekvensrapporten for Vesterhav Syd Havvindmøllepark i offentlig høring i otte uger, sluttende den 30. juni 2020.

Efter høringsfristens udløb vil Energistyrelsen behandle de indkomne høringssvar og vil på baggrund heraf træffe endelig afgørelse i sagerne. Afgørelserne vil blive offentliggjort, og der vil være fire ugers klageadgang til Energiklagenævnet.

Energistyrelsen forventer at kunne meddele VVM-tilladelser til projekterne i september/oktober 2020 med henblik på, at Vattenfall kan påbegynde anlægsarbejdet hurtigst muligt herefter.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler høringssvaret til Byrådets godkendelse.

Bilag Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler høringssvaret til Byrådets godkendelse. Jesper Lærke tog forbehold for udkommet af borgermødet.

Niels Rasmussen og Kristian Bøgsted ønskede denne ændring tilføjet: "Det er fortsat Ringkøbing-Skjern Kommunes ønske, at møllerne bliver placeret så tæt på projektområdets yderste grænse som muligt som er 20 km. fra kysten og i let opfatteligt mønster".

Fraværende
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Organisering af kommunens rengøring

Sagsnr: 20-011689

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i høringssvar fra HovedMED, AdministrationsMED og FagMED Dagtilbud og Undervisning samt drøftelse i Chefforum den 27. februar 2020 bedes Økonomiudvalget drøfte den fremtidige organisering af kommunens rengøring.

Behandling i Økonomiudvalget den 26. februar 2019

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 26. februar 2019 chefforums oplæg til driftsområder, som er mulige at analysere med henblik på at vurdere, hvorvidt konkurrenceudsættelse eller fælleskommunalt samarbejde vil være fordelagtigt eller ej. I den forbindelse besluttede Økonomiudvalget at udpege bl.a. rengøringsområdet.

Fra Viden og Strategi er der udarbejdet en foranalyse af rengøringsområdet. De områder, der har indgået i foranalysen har været administrationen, skoleområdet og børnepasningsområdet, da det er disse områder, der primært er omfattet af udbud. Plejeområdet er udeholdt, da rengøringen foretages af SOSU-personale.

Det skal anføres, at den nuværende rengøringsaftale har virkning fra den 1. august 2017 og løber i 4 år med udløb den 31. juli 2021. Den nuværende aftale kan ikke forlænges, hvorfor der eventuelt skal foretages et nyt udbud. I den nuværende udbudsperiode kan den enkelte institution vælge at overgå til rengøringsselskab, hvor man indhenter en pris hos nuværende selskab. 

Behandling i Økonomiudvalget den 25. juni 2019

Den 25. juni 2019 drøftede Økonomiudvalget foranalysen på rengøringsområdet med henblik på om sagen skulle oversendes til budgetkonferencen, da foranalysen viste et muligt besparelsespotentiale. Økonomiudvalget besluttede at oversende foranalysen til budgetkonferencen.

I forbindelse med budgetforliget for budgetlægningen 2020 - 2023 blev der vedtaget et effektiviseringskrav på 0,5% pr. år. Det blev vedtaget, at effektiviseringskravet modsvares af, at den eksisterende gevinstrealisering på indkøbsområdet stopper.

En konsekvens af et udbud på rengøringen vil herefter være, at en eventuel besparelse vil skulle tilfalde aftaleenhederne. Der skal gøres opmærksom på, at besparelsen på Børne- og Familieudvalget på 4,5 mio. kr. fra 2021 alene omhandler en harmonisering af rengøringsbudgettet og ikke er en del af en konkurrenceudsættelse.

Behandling i Økonomiudvalget den 26. november 2019

Økonomiudvalget drøftede herefter igen på sit møde den 26. november 2019 den fremtidige organisering af kommunens rengøring.

Et flertal i udvalget tilkendegav på det foreliggende grundlag at ville anbefale, at alle aftaleenheder senest i forbindelse med næste udbud, der har virkning fra den 1. august 2021, skal indgå i den fælles rengøringsløsning. Aftaleenhederne beholder besparelsen. Sagen sendtes herefter til høring i HovedMED med henblik på endelig behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Høringssvar

På ekstraordinært møde i HovedMED udvalget den 9. december 2019 blev udbud af rengøring drøftet, herunder processen for høring i MED systemet. Efterfølgende er der indkommet høringssvar fra AdministrationsMED og FagMED Dagtilbud og Undervisning. HovedMED drøftede sagen den 3. februar 2020 og besluttede at videresende de to indkomne høringssvar til Økonomiudvalget uden et særskilt høringssvar fra HovedMED (Jf. bilag 2a og 2b).

Drøftelse i chefforum den 27. februar 2020

Chefforum drøftede sagen og de indkomne høringssvar på dets møde den 27. februar 2020. På mødet fremkom forslag om at involvere borgere på kanten af arbejdsmarkedet i løsningen af kommunens rengøringsopgave. Enten gennem specifikation af sociale klausuler eller ved at stille krav om, at en kommende leverandør skal indgå et samarbejde med en socialøkonomisk virksomhed i et nyt udbud.

Chefforum besluttede at forelægge disse muligheder for Økonomiudvalget i den videre behandling af sagen.

Indførelse af sociale klausuler i et fælles rengøringsudbud

Ringkøbing-Skjern Kommune stiller allerede i dag krav om arbejdsklausuler i udbudskontrakter, hvorefter løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår ikke må være mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommendes fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres, jfr. ILO konvention nr. 94.

Arbejdsklausuler gælder også for underleverandører. Der stilles krav om kædeansvar, så hovedleverandøren gøres ansvarlig for, at underleverandører overholder arbejdsklausuler.

Team Udbud gør opmærksom på, at der i et nyt udbud kan stilles krav om, at leverandøren skal være villig til indgå i et samarbejde med kommunens jobcenter om at få sluset ledige ind på arbejdsmarkedet gennem rengøringsindsatsen.

Samarbejde med socialøkonomisk virksomhed

I henhold til Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder (LOV nr. 711 af 25/06/2014) er der fem betingelser for, at en virksomhed kan blive registreret som socialøkonomisk.

Virksomheden skal:

 1. have et socialt formål,
 2. være erhvervsdrivende,
 3. være uafhængig af det offentlige,
 4. være inddragende og ansvarlig i sit virke
 5. have en social håndtering af sit overskud

Der er som udgangspunkt ikke rengøringsfirmaer på markedet, som kan leve op til disse formål – men der kan i et udbud stilles krav om, at leverandøren skal indgå et samarbejde med en socialøkonomisk virksomhed.

Ikast-Brande modellen

Denne model er senest anvendt af Ikast-Brande Kommune og er kort beskrevet neden for.  

I forbindelse med udbud af den kommunale rengøring i 2016 blev der stillet krav om, at leverandøren skulle indgå i et struktureret samarbejde med kommunen for derved at kunne tage et socialt ansvar på rengøringsområdet. Målet med samarbejdet var, at det skulle blive muligt og attraktivt for flere mennesker at arbejde inden for rengøringsområdet – også for mennesker, som er på kanten af arbejdsmarkedet.

Virksomheden Coor vandt den kommunale rengøringsopgave og desuden opgaven med at drive en ”træningsbane” i et oprettet Servicecenter med minimum 15 årspladser for ledige på kanten af arbejdsmarkedet. For at løse den opgave allierede Coor sig med en socialøkonomisk virksomhed i Ikast ”Virksomhedsporten” og sammen ansatte de en leder af centret.

I Servicecentret oplæres borgeren i at varetage rigtige arbejdsopgaver, og efterfølgende kommer borgeren i et praktikforløb med en plan for øgning af timetallet til et niveau, der giver selvforsørgelse. Efter endt træningsforløb tilbydes borgeren et job hos Coor eller i en af deres samarbejdsvirksomheder. – med eller uden løntilskud.

For at drive Servicecentret betaler kommunen 900.000 kr. årligt plus en bonus for borgere, der kommer på selvforsørgelse. Desuden har jobcentret en tovholder svarende til en halv stilling, og som håndterer myndigheds- og andre opgaver for de tilknyttede borgere. Ultimo februar 2020 har der været visiteret 50 borgere til Servicecentret og heraf er 18 borgere – eller 36 pct. af disse blevet selvforsørgende. 

Det vil således være muligt at lade en social indsats indgå i et udbud af rengøring, men det kræver klarhed over formål, målgruppe og ressourcer samt jobcentrets aktive medvirken.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Se oven for.

Økonomi

Foranalysen (bilag 1) viser, at der - alt andet lige - er et forventet økonomisk potentiale på ca. 2 mio. kroner forbundet med, at alle indgår i en fælles rengøringsordning.

I forhold til at indskrive i kravspecifikationen, at der skal etableres et samarbejde med kommunens jobcenter om indslusning af ledige, vil dette formentlig medvirke til, at ovennævnte besparelse bliver reduceret – herunder øgede rengøringsomkostninger for de aftaleenheder, som allerede indgår i den fælles rengøringsordning.

Ikast-Brande modellen, som er beskrevet oven for, medfører endvidere udgifter til drift af servicecenter, kommunal tovholder samt bonusudbetalinger til borgere, der kommer på selvforsørgelse.

Viden & Strategi har i bilag 3 foretaget en analyse af driftsøkonomien ovennævnte model.

Umiddelbart lyder en succesrate på 36 pct. som et gunstigt resultat. Set ud fra et driftsøkonomisk perspektiv på kort sigt virker det dog vanskeligt at opnå en positiv økonomi i indsatsen. Hertil kommer, at nogle af deltagerne jo måske var kommet i arbejde på anden vis og dermed være gledet ud af kontanthjælpssystemet.

Selvom man forestiller sig det mest gunstige driftsøkonomiske scenarie for indsatsen, hvor alle personer, som bliver selvforsørgende, forbliver på arbejdsmarkedet i hele ovennævnte periode – og at alternativet til indsatsen ville være, at de ville være forblevet på kontanthjælp i hele perioden, samt at RKSK vil være i stand til at opnå samme succesrate som Ikast-Brande Kommune, opnår kommunen fortsat et negativt økonomisk driftsresultat på baggrund af indsatsen.

Sandheden ligger formentlig et sted mellem de to scenarier. En mere præcis analyse heraf må bero på en beskæftigelsesfaglig vurdering af kandidaterne til et kommende træningscenter. Men, ud fra et driftsøkonomisk perspektiv må det baseret på den nuværende viden konkluderes, at det vil være vanskeligt at opnå en positiv økonomi i projektet.

Effektvurdering

Såfremt udvalget beslutter, at alle aftaleenheder skal indgå i en fælles rengøringsløsning, vil der være en væsentlig økonomisk besparelse, som aftaleenhederne selv får lov at beholde.

Erfaringerne fra Ikast-Brande viser, at samarbejdet mellem kommune, rengøringsfirma og en socialøkonomisk virksomhed har haft en effekt i form af borgere, som er blevet selvforsørgende. Omvendt, er driftsøkonomien forbundet hermed usikker. 

Indstilling

Økonomiudvalget bedes drøfte de indkomne høringssvar fra MED systemet. Endvidere indstiller administrationen på baggrund af Chefforums drøftelse, at udvalget beslutter, hvilket eller hvilke af følgende scenarier, der skal arbejdes videre med frem mod en politisk beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. Status quo fastholdes. Det vil sige, at alle aftaleenheder fortsat selv beslutter, om man ønsker at være en del af kommunens rengøringsudbud.

 2. Der implementeres en fælles rengøringsløsning, hvor alle aftaleenheder med eget rengøringspersonale overgår til fælles rengøringsløsning ved rengøringsfirma i forbindelse med næste udbud med virkning fra den 1. august 2021 - aftaleenhederne beholder besparelsen herved.

 3. Der implementeres en fælles rengøringsløsning, hvor alle aftaleenheder med eget rengøringspersonale overgår til fælles rengøringsløsning ved rengøringsfirma i forbindelse med næste udbud med virkning fra den 1. august 2021 - aftaleenhederne beholder besparelsen herved. Tilbudsgiver skal som en integreret del af løsningen tilbyde samarbejde med en socialøkonomisk virksomhed og kommunens jobcenter om træning og indslusning af ledige på arbejdsmarkedet.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget besluttede sig for scenarie A med den tilføjelse, at udvalget anbefaler aftaleenhederne at tage kontakt til Jobcentret om træning og indslusning af ledige på arbejdsmarkedet.

Fraværende
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

10 Ejendomssag

Sagsnr: 20-009148

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

11 Ejendomssag

Sagsnr: 20-011612

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt. John G. Christensen foreslås udpeget til at deltage i en eventuel åstedsforretning.

Kopier link til punktet  -   Print

12 Ejendomssag

Sagsnr: 20-011922

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

13 Afviklingen af politisk møder

Sagsnr: 20-011588

Beslutning

Byrådsmødet den 16. juni afvikles som virtuelt møde, idet udvalget forudsætter, at møderne kan afvikles i byrådssalen efter sommerferien.

Kopier link til punktet  -   Print

14: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted.

Fraværende
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

15: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Kristian Andersen ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing