Referat: 23. juni 2020 kl. 08:00

Mødelokale 6, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Hans Østergaard
 • Niels Rasmussen
 • Jakob Agerbo
 • Kristian Andersen
 • Jesper Lærke
 • Søren Elbæk
 • Kristian Bøgsted

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Status budgetlægning 2021 - 2024

Sagsnr: 20-000467

Sagsfremstilling

Der vil blive orienteret om status vedrørende budgetlægningen, herunder indtægtssituationen i forlængelse af udligningsreformen og økonomiaftalen samt forslag fra udvalgene vedrørende nye tiltag og anlæg.

Lennart Qvist og Svend Boye Thomsen er inviteret til at deltage i orienteringen. I forlængelse heraf har gruppeformændene mulighed for evt. at komme med foreløbige tilkendegivelser forud for de egentlige budgetforhandlinger i august måned.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Drøftet.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Anmodning om igangsættelse af plangrundlag for et område til centerformål ved Nørredige 1, 6950 Ringkøbing.

Sagsnr: 20-010402

Sagsfremstilling

Anmodning om udarbejdelse af plangrundlag for et areal på ca. 2200 m2 ved det tidligere Posthus, på Nørredige 1, 6950 Ringkøbing.


Baggrund
Ansøger har erhvervet det tidligere posthus ved Ringkøbing Station. Posthuset har stået tomt siden 2015 og er 1.200 m². Der ansøges om mulighed for at opføre en tilbygning på 600 m2 i op til 2 etager.

Anvendelsen af arealet ønskes ændret til centerformål, således at bygningerne kan udnyttes til nye funktioner, som hører til i bymidten.

Ansøger foreslår en række funktioner, som diskotek, kiosk, café, fitness og lignende aktiviteter, der kan tiltrække unge mennesker til området.
Dertil foreslår ansøger, at bygningen kan rumme nogle af de funktioner, som findes i nærområdet, herunder liberale erhverv, mindre service-, fremstillings- og værkstedsvirksomhed og helårsboliger, såfremt dette er muligt i forhold til støj fra jernbanen og Holstebrovej.

Posthuset er opført i 1929 i klassicistisk byggestil og har en bevaringsværdi på 4. Ansøger ønsker at opføre tilbygningen under hensyntagen til den eksisterende bevaringsværdige bygning.

Se bilag for nærmere beskrivelse af det ansøgte.


Planforhold
Det ansøgte område er ikke rammelagt i kommuneplanen. Området er placeret i landzone og er ikke lokalplanlagt.

De ønskede nye anvendelser er ikke i overensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser. Realisering af det ansøgte, forudsætter tillæg til kommuneplanen, der udlægger området til centerformål. Desuden skal der udarbejdes ny lokalplan, der overfører området til byzone.

Helhedsplan Ringkøbing
Området er beliggende inden for indsatsområde 3 i Helhedsplan Ringkøbing, hvor formålet er at skabe en kobling mellem Rindum og Midtbyen., samt skabe et attraktivt område for unge. Helhedsplanen foreslår at området med stationen, posthus og banegårdspladsen revitaliseres som en overgangszone mellem de to bydele. Det ansøgte er i tråd med helhedsplanens idéer om et attraktivt området for unge. Helhedsplanen skitserer en samlet trafikløsning for området.

Administrative bemærkninger
Projektet er for nuværende i sin indledende fase og en nærmere projektafklaring skal ske i dialog med ansøger. Gennemførelse af planlægningen forudsætter, at der opnås en hensigtsmæssig løsning for følgende forhold:

 • Områdets disponering, herunder adgang til lokalplanområdet

 • Trafiksikkerhed

 • Parkering

 • Opholdsarealer

 • Støjforhold

 • Bebyggelsens udseende under hensyntagen til bygningens bevaringsværdi

Lokalplanens afgrænsning kan blive justeret i planprocessen af hensyn til trafikafvikling mv.

Miljøvurdering
I forbindelse med planlægningen skal der gennemføres en screening af planforslaget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Det forudsættes, at ansøger afholder alle udgifter forbundet med planlægningen.
Det forudsættes, at bygherre afholder eventuelle udgifter til vejanlæg i forbindelse med projektet samt sikkerhedsforanstaltninger forbundet hermed. Administration vurderer, at der ikke vil være direkte udgifter for kommunen hertil.

Effektvurdering

Det ansøgte understøtter helhedsplan Ringkøbing. Stationen er under omdannelse til byens nye ungdomshus, hvilket sammen med det ansøgte projekt kan skabe synergi omkring en realisering af helhedsplanens idéer for området.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at:

 1. Planlægningen for et område til centerformål på Nørredige 1, 6950 Ringkøbing, igangsættes for ansøgers regning og risiko

 2. Disponeringen af området og bebyggelse bearbejdes, så der sikres mest muligt hensyn til trafiksikkerheden.

 3. Den videre planlægning skal indeholde undersøgelser af støjforhold, i forhold til eventuel etablering af boliger og diskotek.Teknik- og Miljøudvalget 09-06-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Dræningsprojekter og mulig kommunal opkrævning af etableringsomkostningerne

Sagsnr: 20-012268

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget henvendelse fra to grundejerforeninger ved henholdsvis Haurvig og Bjerregaard, hvor de anmoder kommunen om at stå i forskud med finansieringen af drænprojekter i områderne, og at opkrævningen af beløbene hos grundejerne sker via ejendomsskatteopkrævningen. I henvendelserne foreslås det også, at kommunens opkrævning fordeles på flere rater/år.

Der anmodes kun om opkrævning af etableringsomkostningerne. Den løbende drift er kommunen uvedkommende.

Drænprojekterne på klitten planlægges i grundejerforeningerne eller dele af grundejerforeningerne efter erfaringerne fra vinterens ualmindelig høje grundvandsstand i store områder, hvor mange huse ikke var tilgængelige, og hvor nedsivningsanlæggene ikke fungerede. Vandet trængte også ind i enkelte huse. På den baggrund har berørte sommerhusejere få udarbejdet drænprojekter, hvor områderne drænes til en pumpestation, der pumper vandet op i grøfter, der løber til Ringkøbing Fjord.

Drænprojekterne i sommerhusområderne på klitten skal administreres efter bestemmelserne i Vandløbsloven. Kommunens rolle i henhold til Vandløbsloven er udarbejdelse af tilladelse eller afslag til det ansøgte dræningsprojekt. Derudover kan kommunen afholde udgifterne til projekterne forskudsvis, og kommunen kan i mangel af enighed grundejerne imellem forsøge at skabe forlig, og hvis dette ikke lykkes lade sagen gå til Taksationskommissionen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

I lovgivningsmæssig forstand er der tale om et vandløbsprojekt, som vedrører afsnittet i Vandløbsloven om ”Anlæg af nye vandløb”:

§ 21. Nye vandløb må kun anlægges efter vandløbsmyndighedens bestemmelse, jf. dog § 3, stk. 2.

§ 22. Udgifterne ved anlæg af nye vandløb afholdes af de grundejere, der ønsker anlægget udført, samt af de grundejere, der ønsker at medbenytte det.

Stk. 2. Spørgsmål om fordeling af udgifterne kan indbringes for vandløbsmyndigheden. I mangel af forlig kan spørgsmålet forlanges indbragt for taksationsmyndighederne efter §§ 105 og 106 i lov om offentlige veje. Om sagens behandling for taksationsmyndighederne finder bestemmelserne i §§ 107-111, 114-118, og 122 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.

Med hensyn til om kommunen kan stå i forskud til projektet siger vandløbsloven følgende:

§ 25. Udgifterne i forbindelse med de foranstaltninger, der er nævnt i §§ 16, 18 og 21, kan afholdes forskudsvis af vandløbsmyndigheden.

Stk. 2. Vandløbsmyndigheden kan kræve sikkerhed for betaling af forskudsvis afholdte udgifter.

Økonomi

De to anmodninger er på ca. 1,3 mio. kr. og 2,3 mio. kr. og med tilbagebetalingsperioder på mellem 1 år og 10 år

Effektvurdering

Drænprojekterne vil afhjælpe problemer med høj grundvandsstand og risikoen for oversvømmelse af sommerhuse i de pågældende områder, og det vil give mulighed for at sommerhusene kan benyttes i perioderne med høj grundvandstand. Desuden vil det forhindre, at nedsivningsanlæggene bliver oversvømmede med den risiko for uhygiejniske forhold og udvaskning af næringsstoffer, det vil medføre.

Indstilling

Administration indstiller, 

at Ringkøbing-Skjern Kommune er positivt indstillet på, at kommunen står i forskud (lægger pengene ud) for de 2 dræningsprojekter, og eventuelt andre projekter der måtte komme til,

og

at Borgmesteren bemyndiges til, at beslutte og forhandle vilkårene med grundejerforeningerne, herunder afdragsperiodens længde og krav om sikkerhed for betaling af de af kommunen forskudsvist afholdte udgifter.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Udsat med henblik på nærmere afklaringer.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Udvidelse af aflastningscentret Herningvej, Ringkøbing

Sagsnr: 20-007489

Sagsfremstilling

Formål og baggrund
Formålet med dagsorden, er en stillingtagen til, om man ønsker at igangsætte planlægningen for en yderligere udvidelse af aflastningscentret ved Herningvej i Ringkøbing. Sagen genfremsendes til fornyet stillingtagen, da ansøger har et ønske om at udvide området i forhold til den tidligere godkendte afgrænsning på Herningvej 93.  Ansøger har opkøbt Ndr. Ringvej 3 (Stenhuggergården), og ønsker butikker, herunder udvalgsvarebutikker på begge adresser.

Der henvises til Økonomiudvalgets beslutning den 7. august 2018, hvor udvalget valgte at igangsætte planlægningen for en udvidelse af aflastningscentret på Herningvej 93. Se bilag med referat.

Administrationen anbefalede dengang, at der blev meddelt afslag til det ansøgte, idet en udvidelse af aflastningscentret vurderes at ville skærpe konkurrencen i aflastningscentret, mens konsekvenserne for bymidten ville være negative. Det blev vurderet, at styrkeforholdet mellem bymidten og aflastningscentret vil falde ud til aflastningscenterets fordel, hvilket ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens målsætninger for detailhandlen.

Tidligere ansøgning:

 • Én dagligvarebutik på 1200 m2
 • 3500 m2 udvalgsvarebutikker fordelt på 2 butikker

Ny ansøgning:

 • Én dagligvarebutik på 1200 m2 samt lukket varegård på 200 m2
 • 4500 m2 udvalgsvarebutikker fordelt på 2-5 butikker på minimum 400 m2 

Forskellen i antal butikskvadratmenter består i yderligere 1000 m2 til udvalgsvarebutikker samt en lukket varegård på 200 m2. Ansøgningen er vedlagt.

I forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning af den 7. august 2018 blev planlægningen igangsat for ansøgers egen regning og risiko under forudsætning af:

 1. At ansøger afholder omkostninger til projektering og etablering af alle anlæg i forbindelse med projektet, herunder udgifterne til de nødvendige vejanlæg
 2. At bebyggelsen, beplantningen, skiltning samt indretning af grunden disponeres og udformes efter aftale med administrationen, så den understøtter projektets placering ved indfaldsvejen til Ringkøbing.
 3. At der i planlægningen foretages en vejteknisk vurdering, hvor det undersøges, om det eksisterende kanaliseringsanlæg er dimensioneret tilstrækkeligt robust til trafikafviklingen.
 4. At der findes en løsning, hvor kravet til parkering kan opfyldes.

Kommuneplanen og dagligvarebutikker
I forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision, drøftede byrådet: "Skal der fremadrettet kunne placeres dagligvarebutikker i periferien af hovedcenterbyerne?" På baggrund heraf har Økonomiudvalget den 7. januar 2020 besluttet nye mål, som indarbejdes i kommuneplanen med kommuneplantillæg nr. 40 for byroller og detailhandel. Forslag til kommuneplantillæg nr. 40 er under politisk behandling. Se referat fra Økonomiudvalgets møde den 14. april 2020.

Administrative bemærkninger:
Fordele og ulemper ved det ansøgte er:

Fordele:

 • Der kan opnås en bedre disponering af området med god plads til parkering og en god trafikal løsning for tilslutning til Ndr. Ringvej.

Ulemper:

 • Det udvidede projekt vil få en større negativ påvirkning på bymidten, idet der udlægges flere butikskvadratmeter til udvalgsvarebutikker. For eksempel kan der etableres butikker, der forhandler varer i direkte konkurrence med butikker i bymidten, herunder tøjoutlet, sko, boligtilbehør mv.

 • Projektet genererer uhensigtsmæssig trafik på tværs af Herningvej som følge af butikker både syd og nord for Herningvej.

 • Placeringen af butikker på Ndr. Ringvej 3 bryder med det nuværende princip om at butikkerne i aflastningscentret ligger ud mod Herningvej.

Siden igangsætningen af planlægningen i 2018 har ansøger og administrationen samarbejdet om disponering af grunden og udformning af bebyggelse, så den understøtter projektets placering ved indfaldsvejen til Ringkøbing. Det har været en udfordring at finde en løsning for trafikafviklingen til og fra lokalplanområdet. Ved at inddrage Ndr. Ringvej 3 i lokalplanområdet er der fundet en hensigtsmæssig løsning for trafikafviklingen.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på det ansøgte i forhold til en udvidelse af aflastningscentret og mulighed for flere udvalgsvarebutikker end det allerede igangsatte. Det anbefales dog, at der gives mulighed for en udvidelse af lokalplanafgrænsningen, så Ndr. Ringvej 3 inddrages i lokalplanområdet, men uden mulighed for udvalgsvarebutikker. I stedet fastholdes de nuværende anvendelsesmuligheder på Ndr. Ringvej 3 i form af erhverv og butikker der alene forhandler særlig pladskrævende varer. Se vedlagte kortskitse.

Begrundelser for ovennævnte anbefaling:

 • En yderligere udvidelse af aflastningscentret med mulighed på udvalgsvarebutikker på Ndr. Ringvej 3 vil give en øget negativ påvirkning af bymidten samt må forventes at øge den negative omsætning for bymidten. Flere udvalgsvarebutikker vil skærpe konkurrencen i aflastningscentret yderligere og styrkeforholdet mellem bymidten og aflastningscentret vil falde yderligere ud til aflastningscenterets fordel.
 • Inddrages Ndr. Ringvej 3 kan der sikres en hensigtsmæssig vejbetjening af området.

Partshøring
Sagsfremstillingen har været sendt i partshøring ved ansøger. Ansøgernes bemærkninger i forbindelse med partshøringen er vedlagt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Det forudsættes, at bygherre afholder alle udgifter til vejanlæg i forbindelse med projektet samt sikkerhedsforanstaltninger forbundet hermed. Dermed vil der ikke være direkte udgifter for kommunen hertil.

Effektvurdering

En yderligere udvidelse af aflastningscentret vil give øget negativ påvirkning af bymidten.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler at Økonomiudvalget godkender, at:

 1. der meddeles afslag på det ansøgte i forhold til at give mulighed for udvalgsvarebutikker på Ndr. Ringvej 3, men

 2. at Ndr. Ringvej kan inddrages i planlægningen med mulighed for erhverv samt butikker, der alene forhandler pladskrævende varer, herunder for at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling til og fra området,

 3. at forudsætningerne for planlægningen fastholdes jf. beslutning den 7. august 2018

Teknik- og Miljøudvalget 28-04-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Svend Boye Thomsen.

Økonomiudvalget 12-05-2020
Udsat med henblik på nærmere afklaring.

Fraværende: Kristian Bøgsted, Niels Rasmussen.

Økonomiudvalget 26-05-2020
Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget på baggrund af den nye fremsendte skitse.

Teknik- og Miljøudvalget 09-06-2020
Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler på baggrund af de nye oplysninger i sagen, at ansøgningen imødekommes på betingelse af, at butiksstørrelserne på nye udvalgsvarebutikker er på min. 500 m2.

Niels Rasmussen ønskede at følge administrationens indstilling.

Bilag Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget godkendte Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling. Niels Rasmussen ønskede at følge administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

6 Ejendomssag

Sagsnr: 19-029341

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

7 Ejendomssag

Sagsnr: 20-012062

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing