Referat: 25. august 2020 kl. 08:30

ROFI-centret, Annekset, Ringkøbing
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Kristian Andersen
 • Jakob Agerbo
 • Jesper Lærke
 • Hans Østergaard
 • Kristian Bøgsted
 • Niels Rasmussen
 • Søren Elbæk

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()
 • Jakob Agerbo ()
 • Søren Elbæk ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Foreningen Ringkøbing Station. Ansøgning om kommunegaranti for lån til 1,15 mio. kr. til ungdomshus, cafe og ventesal.

Sagsnr: 20-016563

Sagsfremstilling

Foreningen Ringkøbing Station ansøger ved mail af 6. juli 2020 om kommunegaranti for optagelse af et 10-årigt lån på 1,15 mio kr. til Ringkøbing Stationsbygning, der skal fungere som dels et ungdomshus, dels en café, der skal drives som socioøkonomisk virksomhed. Samtidigt bevares ventesal for rejsende. 

Anlægsudgiften til ombygning af cafeen er anslået til 1,15 mio. kr. og skal drives af Erhvervsskolen Vestjylland. Ydelsen på dette lån er indeholdt i den aftale, der skal laves med Erhvervsskolen Vestjylland. Lånet forventes indfriet over en 10 årig periode

Projektet er anslået til 5 mio kr. Det påregnes, at midlerne hertil skaffes gennem fondsmidler m.v. Der er bevilget 1,526 mill. kr. fra Bente og Ib Malgaard Laursens Fond. Herudover indgår der i den vedlagte lejekontrakt med DSB, at DSB bidrager med 600.000 kr. til ombygningen. Der søges ligeledes midler fra følgende fonde: Velux Fonden, A.P. Møller Fonden og Egmont Fonden.

Økonomiudvalget besluttede d. 25. februar 2020 at imødekomme ansøgning fra foreningen Ringkøbing Station om tilskud til drift af Ringkøbing Station som ungdomshus, cafe og ventesal. Tilskuddet blev ydet med 181.000 kr i 2020, 145.000 kr. i 2021 og 217.000 kr. i 2022. Tilskuddet genvurderes i 2022 med henblik på eventuelt fortsat tilskud til driften.  

Formålet er at skabe et fælles mødested for alle unge på tværs af forskellig baggrund og muligheder – både for dem, der har udfordringer i livet og dem, der har mange ressourcer at trække på. Formålet er dermed at medvirke til at realisere et af kommunens indsatsområder i den ny ungdomspolitik om at etablere et ungdomshus for at sikre de unges trivsel samt udvikle og styrke ungdomskulturen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Stationen skal være et åbent sted for byens borgere, turister og ikke mindst for de rejsende med tog og bus, så stationen samtidig bevarer sin oprindelige funktion.

Der er indgået en lejeaftale med DSB om bygningen. Denne lejeaftale er fra DSB’s side uopsigelig i 10 år. Driftsudgifterne til denne lejeaftale er bl.a. indeholdt i den bevilling, økonomiudvalget gav d. 25. februar 2020. Foreningen Ringkøbing Station overtager bygningen pr. 1. september 2020, hvorefter der vil være mulighed for at gå i gang med ombygning m.v. Der vil ligeledes være mulighed for, at de unge vil kunne rykke ind og tage bygningen i brug.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lånebekendtgørelsen. (Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. dec. 2013)

Økonomi

Lån til finansiering af projektet er ikke omfattet af den almindelige kommunale låneadgang. En garanti vil derfor medføre en tilsvarende reduktion i den kommunale låneramme, eller alternativt at kommunen skal deponere et tilsvarende beløb.

Ved deponering kan kommunen i låneperioden årligt udtrække en femogtyvendedel af det deponerede beløb. Ved låneaftalens ophør kan kommunen hæve det resterende deponerede beløb.

Effektvurdering

Stationsbygningen skal være med til at bidrage til, at der også på lang sigt vil være den nødvendige og tilstrækkelige arbejdskraft til byens virksomheder bl.a. ved at de unge mennesker, der vokser op i Ringkøbing, har lyst til at få deres voksenliv i Ringkøbing.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse

 • at kommunen yder garanti for låneoptagelse på 1,15 mio. kr.

 • at kommunen benytter sig af deponering, så lånerammen ikke reduceres.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()
 • Søren Elbæk ()
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Den kommunale bredbåndspulje

Sagsnr: 20-015504

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal tage stilling til merudgifter i forhold til den bredbåndspulje på 400.000 kr., som udvalget besluttede at oprette på udvalgsmødet d. 14. april 2020.

Formålet med puljen er støtte af lokale projekter i den nationale bredbåndspulje.

Administrationen anbefaler, at puljen tilrettes, så de projekter i Ringkøbing-Skjern Kommune, der søger ind på den nationale bredbåndspulje, sikres 1.000 kr. pr. adresse i projektet.

Baggrund
Med finansloven for 2020 besluttede partierne bag aftalen at videreføre den nationale bredbåndspulje i 2020 og dermed afsætte 100 mio. kr. til at skabe bedre bredbånd for de adresser i Danmark, der oplever den dårligste dækning.

Det er anden gang, at Ringkøbing-Skjern Kommune har oprettet en lokal bredbåndspulje målrettet den nationale bredbåndspulje.

I 2018/2019 modtog syv projekter på i alt 432 adresser en samlet kommunal støtte på 432.000. De syv projekter modtog herudover støtte fra den nationale bredbåndspulje på samlet set 12,6 mio. kr.

Landdistriksrådet indstillede i marts i år, at puljen fra 2018 blev fornyet i 2020. På baggrund af denne indstilling behandlede Økonomiudvalget sagen på udvalgsmødet d. 14. april, hvor den nye pulje blev godkendt.

I forhold til den afsatte pulje for 2020, er der allerede nu indmeldt projekter for 594 adresser.

Ringkøbing-Skjern Kommunes bredbåndspulje er formuleret, så den kommer de projekter til gavn, der først søger ind på puljen. Der gives 1.000 kr. fra den kommunale bredbåndspulje i støtte pr. adresse, der er fuldmagt fra i et bredbåndsprojekt. Dermed kan der på nuværende tidspunkt maksimalt støttes 400 adresser.

Årsagen til den store interesse for at søge ind på puljen skal findes i, at Energistyrelsen i år for første gang har sendt et digitalt brev ud til alle de adresser, der kan søge ind på den nationale bredbåndspulje.

Da der stadig indløber projekter, der søger ind på bredbåndspuljen, er det ikke muligt præcist at estimere, hvor mange projekter og hvor mange adresser i Ringkøbing-Skjern Kommune, der ender med at søge ind på den nationale bredbåndspulje for 2020. Et forsigtigt skøn kunne være mellem 650 og 750 adresser.

Det er heller ikke muligt at estimere, hvor mange af projekterne, der reelt vil opnå støtte fra den nationale bredbåndspulje, og som derfor skal modtage den kommunale støtte på de 1.000. kr pr. adresse. Det er administrationens formodning, at den øgede interesse for bredbåndspuljen gælder for hele landet, hvorfor flere projekter på landsplan i år end tidligere risikerer at få afslag på støtte.

Tilknytning til politikker og strategier
Med kommunens Landdistriktspolitik er det besluttet at arbejde for en bedre mobilitet igennem en forbedret fysisk og digital infrastruktur.

Det er en målsætning i kommunens Erhvervspolitik at styrke områdets adgang til digital infrastruktur af høj kvalitet.

Erhvervs- og Vækstudvalget vedtog i september 2018 en ny handleplan for bedre mobil- og bredbåndsdækning. Af handleplanen fremgår det, at Ringkøbing-Skjern Kommune vil yde en strategisk indsats for at sikre erhvervslivet og borgerne en geografisk set bredere dækning af hurtige, stabile og pålidelige internetforbindelser. Som led i denne indsats blev det samtidigt besluttet at arbejde for at gøre det nemmere for borgere at opnå tilskud i relevante nationale puljer.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

På landdistriktsområdet er der i 2020 i Ringkøbing-Skjern Kommune budgetteret med 687.000 kr. til landdistriktsudvikling. 

Der resterer 1.456.000 kr. til landdistriktsudvikling i udisponerede midler.

Der gives 1.000 kr. fra den kommunale bredbåndspulje i støtte pr. adresse, der er fuldmagt fra i et bredbåndsprojekt. Eventuelle tilskud fra den kommunale bredbåndspulje udbetales til projekter, der modtager støtte fra den nationale bredbåndspulje. Det kommunale tilskud udbetales til den udførende leverandør, når projektet er gennemført.

Der forventes højst merudgifter for 350.000 kr., der finansieres af Landdistriktspuljen.

Effektvurdering

Projekter i den nationale bredbåndspulje tildeles støtte efter et pointsystem, hvor de projekter, der opnår de højeste pointscorer modtager støtten. I udregningen af pointscoren modtager et projekt også point, hvis der indgår kommunal støtte i projektet.

Det er samtidig administrationens vurdering, at den afsatte pulje på 432.000 kr. fra 2018 har været medvirkende til den øgede lokale interesse for at søge ind på den nationale bredbåndspulje, og at en ny pulje vil have samme effekt. Stabene vurderer desuden, at puljen vil støtte landdistriktspolitikkens mål om, at flere landsbyer og landdistrikter opnår bedre bredbåndsdækning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget støtter med 1.000 kr. pr. adresse til de projekter, der søger ind på den nationale bredbåndspulje

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Søren Elbæk ()
 • Kristian Bøgsted ()
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Godkendelse af årsregnskab 2019 Brand & Redning MidtVest

Sagsnr: 20-000967

Sagsfremstilling

Brand & Redning MidtVests årsregnskab forelægges for interessentkommunerne til godkendelse.

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31 december.

I 2019 har Brand & Redning MidtVest haft en omsætning på 47,97 mio. kr. fordelt med 37,75 mio. kr. i kommunalt tilskud fra de tre ejerkommuner og 10,2 mio. kr. fra faktureringen af opgaver udført af Brand & Redning MidtVest.

De samlede driftsudgifter i 2019 har været på 47,9 mio. kr., hvoraf personaleudgifter og kontrakt med Falck udgør de to største poster med henholdsvis 16,6 mio. kr. og 17 mio. kr.

Samlet blev driftsresultat for Brand og Redning MidtVest et mindreforbrug på 61.000 kr.

Regnskabet er godkendt i Beredskabskommissionen den 5. maj 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet årsregnskabet godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Pedersen, Ole Nyholm Knudsen.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Søren Elbæk ()
 • Jakob Agerbo ()
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Godkendelse af Helhedsplan Videbæk

Sagsnr: 20-014941

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenspunktet er en vedtagelse af Helhedsplan Videbæk.

Der henvises til Økonomiudvalgets dagsorden af den 6. februar 2018, hvor der blev truffet beslutning om en prioritering af helhedsplaner for byerne Ringkøbing, Videbæk, Stadil-Vedersø og Velling i nævnte rækkefølge.

Helhedsplan Videbæk er udviklet gennem en samskabende og nærværende proces, der har udviklet en visionær, robust og handlingsorienteret helhedsplan for Videbæk. Planen er blevet til i samarbejde mellem en række forskellige aktører i Videbæk, som blandt andet tæller skoleelever, erhvervsdrivende og borgere i alle aldre. Her ikke mindst en række lokale ambassadører og nøgleaktører i samråd med flere fagpersoner fra Ringkøbing-Skjern kommune.

Et centralt element i processen har været et Åbent Værksted. Her var der en stærk lokal opbakning og et stort engagement, da et tidligere butikslokale i Bredgade blev omdannet til en base for udviklingen af planen.

Dette tværgående samarbejde hele processen igennem er med til at gøre helhedsplanen kvalificeret og meget realiserbar med et stort lokalt ejerskab.

I Helhedsplan Videbæk beskrives en langsigtet vision ”Et helstøbt Videbæk 2030”, strategiske temaer samt konkrete indsatsområder, der indeholder delprojekter og tiltag, som kan iværksættes her og nu.

Der er udpeget fire strategiske temaer, som Videbæk og omegn bør sætte fokus på i den fremtidige udvikling.

De fire strategiske temaer er:

 • Butiks- & erhvervsliv
  En ny attraktion ”Madkulturhuset” vil i samspil med en mindre fødevareklynge ”Food Valley”, inspireret af Silicon Valley, være en tiltrækningskraft for nye virksomheder – helt i tråd med at Videbæk er udpeget som fyrtårn for lokale fødevarer i Kommuneplanen.   

   

 • Byens identitet
  Der ligger et stort og uudnyttet potentiale i at styrke ”kunsten” som del af Videbæks identitet.

   

 • Ungdomsliv
  Fokus på et aktivt fritidsliv blandt store børn og unge vil bidrage til større trivsel.

   

 • Byliv & Byudvikling
  Koncentration af byliv vil være med til at understøtte byens handels- og butiksliv. Det kan ske dels gennem en byfornyelse af Bredgade i bymidten, dels ved etablering af offentlige funktioner som for eksempel et sundhedshus i den centrale bymidte.

I løbet af processen er der udpeget seks indsatsområder i byen, hvor der ligger et særligt potentiale for en udvikling af Videbæk hen imod visionen.

De seks konkrete indsatsområder er:

 • Bymidten
 • Videbækken
 • Skole og hal
 • Herborg Bakker
 • Kunstparken
 • Skovkilen

Indsatsområderne er af forskellig karakter, og derfor er forslagene til, hvordan de udvikles også meget forskellige. Nogle indsatsområder indeholder enkle og ukomplicerede delprojekter, der vil kunne iværksættes som et åbningsgreb. Andre indsatsområder kræver en langsigtet planlægning.

Derudover indeholder helhedsplanen en idébank med over 300 ideer, der er kommet ind igennem processen.

Efter en godkendelse i Byrådet afholdes en PARAT-TIL-START workshop med alle aktører i Videbæk og omegn. Her inviteres alle aktører til at indgå i nye relationer og partnerskab om at realisere helhedsplanens mange delprojekter. Arbejdsgrupper vil blive etableret og frivillige kræfter sættes i spil til at fortsætte udviklingen af Videbæk og omegn med baggrund i Helhedsplan Videbæk.

Til PARAT-TIL-START workshoppen vil der også være fokus på en prioritering af, hvor man lokalt ønsker at lægge indsatsen i forhold til at påbegynde arbejdet for en realisering af planen. Dette kan på sigt give et behov for en politisk stillingtagen til medfinansiering af et eller flere af helhedsplanens delprojekter.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Helhedsplanen indeholder mange projekter og delprojekter.

Der er ikke afsat midler til realisering af projekterne.

Effektvurdering

Helhedsplanen sætter en retning for Videbæks udvikling. Byens kvaliteter, udviklingspotentialer og konkrete projekter er blevet koordineret og sat i spil, samtidig med at der er åbnet op for nye samarbejder og partnerskab.

Citat fra formanden for Videbæk Udviklingsforum, Torben Tobiasen:

”Det betyder rigtig meget, at folk har brændt for det her, og at de har haft indflydelse. Det giver et bredt ejerskab til udviklingsplanerne, og nu får vi en plan, så vi kan trække i samme retning. 

Dét tror jeg virkelig kommer til at betyde noget, når vi for eksempel kommer til fonde for finansiering, at vi har en fælles helhedsplan for byens udvikling.”

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler Byrådet:

 • at Helhedsplan Videbæk vedtages.

Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Pedersen, Ole Nyholm Knudsen.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Søren Elbæk ()
 • Kristian Bøgsted ()
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Igangsætning af Helhedsplan Stadil-Vedersø og Vedersø Klit

Sagsnr: 20-014971

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenspunktet er en igangsætning af Helhedsplan Stadil-Vedersø & Vedersø Klit med baggrund i vedlagte oplæg til projektbeskrivelse.

Der henvises til Økonomiudvalgets dagsorden af den 6. februar 2018, hvor der blev truffet beslutning om prioritering af helhedsplaner for byerne Ringkøbing, Videbæk, Stadil-Vedersø og Velling. Herunder en anbefaling af, at en helhedsplan for Stadil-Vedersø igangsættes så hurtigt som muligt efter udarbejdelse af helhedsplanen for Videbæk.

Ved et indledende møde med blandt andet formanden for Stadil-Vedersø Sogneforening blev der peget på, at sommerhusområdet Vedersø Klit er et område med et stort potentiale, der vil kunne styrke udviklingen af Stadil-Vedersø området.

Administrationen foreslår derfor, at Vedersø Klit også indgår i udviklingen af helhedsplanen. Her tænkes især på området omkring Vedersø Klit Badehotel.

Opgaven er at udarbejde en helhedsplan for Stadil-Vedersø & Vedersø Klit, der kan styrke såvel igangværende som kommende udviklingsprojekter for området, samt at sætte udviklingsprojekterne ind i en sammenhængende ramme, så de trækker i samme retning. 

Helhedsplanen skal understøtte Naturens Rige og tage udgangspunkt i områdets identitet, stoltheder og udviklingsmuligheder. Den skal motivere områdets forskellige aktører til at trække i samme retning, så nye lokale partnerskaber kan udvikles.

Der er opstillet fire succeskriterier for projektet:

 • At det bliver en nærværende proces med stort lokalt ejerskab.
  Det gør vi ved en samskabende og involverende proces.


 • At helhedsplanen kan være med til at åbne for nye samarbejder og synergier landsbyerne og områderne imellem.
  Det gør vi ved at inddrage alle aktører fra Stadil, Vedersø og Vedersø Klit samt omegnen i processen og ved at kortlægge både nye og eksisterende samarbejdsmuligheder og synergier.


 • At helhedsplanen kan skabe et styrket fundament for igangværende udviklingsprojekter.
  Det gør vi ved at tage afsæt i eksisterende initiativer og drømme samt at kvalificere de enkelte delprojekter ved en tæt dialog med såvel fagpersoner som lokale nøgleaktører.
 • At helhedsplanen er retningsgivende på langt sigt og kan skabe en sammenhæng på tværs af nye udviklingsprojekter i fremtiden.
  Det gør vi ved at etablere arbejdsgrupper, der kan arbejde videre med realisering af delprojekter i helhedsplanen, som understøtter den samlede vision for området.

Der er nedsat en styregruppe for projektet bestående af formanden for Økonomiudvalget, formanden for Teknik- og Miljøudvalget, et medlem af direktionen, samt lederen af Plan og Vejanlæg.

Endvidere vil der blive nedsat en ambassadørgruppe, der går forrest som positive ambassadører for projektet, samt foretager en løbende prioritering i processen. 

For at sikre en robust og realiserbar plan med en stærk lokal forankring udvælges der også lokale aktører til at indgå i en nøgleaktørgruppe sammen med udvalgte fagpersoner fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Se vedlagte oplæg til projektbeskrivelse for en nærmere beskrivelse af processen, oplæg til tidsplan og organisering med mere.
Projektbeskrivelsen vil løbende blive tilrettet i tilfælde af, at det er nødvendigt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Udvikling og realisering af en helhedsplan for Stadil-Vedersø og sommerhusområdet Vedersø Klit vil være med til at øge fokus på områdets samlede udviklingsmuligheder og potentialer, hvor konkrete projekter kan koordineres og blive sat i spil.

Helhedsplanen vil også danne grundlag for at kunne skabe nye samarbejder og synergier mellem landsbyer og områder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

 • at helhedsplanen udvides til også at omfatte Vedersø Klit

   

 • at udarbejdelse af Helhedsplan Stadil-Vedersø og Vedersø Klit igangsættesTeknik- og Miljøudvalget 11-08-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Pedersen, Ole Nyholm Knudsen.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()
 • Søren Elbæk ()
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med FN's 17 verdensmål

Sagsnr: 19-028662

Sagsfremstilling

Indledning

Erhvervs- og Vækstudvalget sender kommunens status på FN's verdensmål til drøftelse i de politiske udvalg. På den baggrund bedes Økonomiudvalget give sine kommentarer til, hvilke verdensmål - og herunder hvilke indsatser - Ringkøbing-Skjern Kommune skal have særligt fokus på at arbejde med.

Baggrund

Den 6. februar 2020 havde Byrådet temamøde om FN's 17 verdensmål. Signalet fra Byrådet var, at kommunen skal arbejde videre med verdensmålene - og at følgende verdensmål skal prioriteres (i ikke-prioriteret rækkefølge):

 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarlig produktion og forbrug
 • Mål 13: Klima indsats

Ansvaret for den videre proces blev placeret i Erhvervs- og Vækstudvalget.

Den 27. april 2020 vedtog Erhvervs- og Vækstudvalget en proces samt en række prioriteringskriterier for det videre arbejde med verdensmålene. Denne proces samt kriterierne er gengivet nedenfor.

Den 22. juni 2020 modtog Erhvervs- og Vækstudvalget administrationens statusbeskrivelser af en række kommunale områder, der alle relaterer sig til verdensmålenes indikatorer og succeskriterier. Udvalget besluttede at sende disse beskrivelser videre til drøftelse i de politiske udvalg.

Prioriteringskriterier

På Byrådets temamøde samt på Erhvervs- og Vækstudvalgsmødet i april blev det berørt, hvilke kriterier der skal bruges til at udvælge de mål, kommunen skal arbejde med. Her er følgende forslag til prioriteringskriterier:

 1. Det ligger inden for kommunens kerneområder eller særlige DNA at arbejde med dette mål.
 2. Status i kommunen er, at vi er lang vej fra at indfri verdensmålet lokalt.
 3. Kommunens arbejde med målet kan føre til store forbedringer lokalt eller i et bredere perspektiv.
 4. Kommunen kan lære omverdenen meget, fordi vi er rigtigt gode på dette felt.

Processen

På Erhvervs- og Vækstudvalgsmødet i april godkendte udvalget nedenstående proces for arbejdet med de 17 verdensmål:

 1. Overblik: Administrationen beskriver kort kommunens status på de 17 verdensmål. Status vil også forholde sig til de nævnte prioriteringskriterier.
 2. Drøftelse i fagudvalgene: Overblikket sendes i høring i udvalgene, som på den baggrund giver input til udvælgelse af mål og indsatser, som udvalget mener, at udvalget og/eller byrådet bør prioritere at arbejde med. Udvalgene peger desuden på de vigtigste indsatser knyttet til de udvalgte mål.
 3. Udvælgelse af mål: Udvalgenes prioriteter og mulige indsatser skrives sammen, og derefter tager Erhvervs- og Vækstudvalget en lignende drøftelse og afgiver en samlet indstilling til Byrådet om valg af mål og indsatser.
 4. Byrådet træffer på baggrund af indstillingen af Erhvervs- og Vækstudvalget beslutning om mål og indsatser.
 5. Baseline og handlingsplan: På baggrund af de udvalgte mål laver administrationen en baseline måling, der uddyber kommunens status på de udvalgte mål. På basis af de politiske signaler under punkt 2 kommer administrationen også med et oplæg til politisk beslutning om, hvilke handlinger og indsatser kommunen vil sætte i værk i forhold til de udvalgte mål.

Beslutningsgrundlag

Læs mere om FN's verdensmål her: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

I bilagsmaterialet fremgår de kommunale statusbeskrivelser. Det skal nævnes, at administrationen ikke har informationer på kommunalt niveau for Mål 17: Partnerskaber. Der er dermed 16 statusbeskrivelser.

I bilagsmaterialet fremgår også en kortfattet oversigt over de verdensmål, der må antages at være tættest knyttet til Økonomiudvalgets ressortområde og dermed have særlig interesse for udvalget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget indstiller, at Økonomiudvalget:

 • drøfter FN's 17 verdensmål - herunder statusbeskrivelserne
 • giver input til, hvilke verdensmål og indsatser kommunen bør have et særligt fokus på i det videre arbejde.

Bilag Beslutning

Drøftet. Økonomiudvalget bakker op om, at Byrådet fokuserer på mål 3, 4, 9, 11, 12 og 13. Økonomiudvalget ønsker at der arbejdes med at relatere verdensmålene til de gældende politikker.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()
 • Kristian Bøgsted ()
 • Søren Elbæk ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Principper for betaling af tilslutning til spildevand salg af ved erhvervsjord

Sagsnr: 20-014363

Sagsfremstilling

Ultimo 2016 afregnede Ringkøbing-Skjern Kommune til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S for så vidt angår alle tilslutninger til spildevand og tilslutning for drikkevand, hvorved kommunen står i forskud med disse tilslutningsbidrag. Derfor behandler kommunen i dag anmodninger om fritagelse for betaling af tilslutningsbidrag og drikkevand, hvor det tidligere var Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, der behandlede disse anmodninger.

Kommunen har pt. flere henvendelser fra købere af erhvervsjord, som søger om fritagelse for betaling af tilslutning til spildevand for en del af de arealer, der ønskes erhvervet. Henvendelserne drejer sig konkret om, at man køber et større areal, end man aktuelt skal bebygge, hvorfor man ønsker, at udstykke arealet i 2 eller flere grunde. Eller at man ønsker at erhverve en grund, som der for nuværende ikke skal bygges på. Køberne anmoder om udsættelse af tidspunktet for betaling for tilslutning til de grunde, som ikke skal bebygges på nuværende tidspunkt.

Takster for tilslutning til spildevand

Ved køb af erhvervsjord opkræves der forskellige takster for tilslutning til spildevand  afhængig af, om der kan afledes overfladevand på egen grund eller ej.

For hver påbegyndt 800 m² beløber udgiften til tilslutning til kloakering for erhvervsjord sig til

 • 38.741 kr. svarende til ca. kr. 48,- pr. m², hvis virksomheden selv afleder overfladevand på egen grund, og
 • 64.568 kr. svarende til ca. kr. 81 kr. pr. m², hvis ejendommen tilsluttes både for overfladevand samt spildevand.

Administration i nabokommunerne og Ringkøbing Skjern Forsyning A/S.

Varde kommune

I Varde betaler Kommunen for tilslutning til forsyningsselskabet - står i forskud - og opkræver for samtlige m² i forbindelse med salget.

Holstebro Kommune

I Holstebro står Kommunen ikke i forskud med tilslutning til spildevand. Køber betaler direkte til forsyningen. Der er erfaring for, at man kan udstykke en grund således, at man alene betaler for det areal som tilsluttes.

Herning Kommune

I Herning står Kommunen ikke i forskud med tilslutningsbidrag til Forsyningen. Der betales først ved tilslutning, men ikke ved købet.

Det accepteres

 • at der købes en stor grund, som udstykkes i mindre grunde.
 • at man venter med at opkræve for tilslutning til spildevand for de grunde, hvor der ikke er behov for at blive tilsluttet spildevand.
 • at tilslutningsbidraget først betales i forbindelse med, at der ansøges om byggetilladelse.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S 

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S oplyser,

 • at der ved byggemodning i erhvervsarealer placeres ledninger til spildevand i vejarealerne og at der etableres brønde, hvor der kan ske tilslutning, efter de enkelte grunde er solgt
 • at de opkræver bidragene ved tilslutning, og at man accepterer, at der udstykkes flere grunde, og at der alene betales for den grund, der aktuelt tilsluttes ved byggeri.

Såfremt det besluttes, at der kan meddeles udsættelse for betaling af tilslutning til spildevand og evt. drikkevand foreslår administrationen at der i hvert tilfælde tinglyses deklaration om udsættelsen og betingelserne herfor.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Efter almindelige kommunalretlige grundsætninger har kommuner en helt generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner, ligesom det følger af de kommunale grundsætninger, at kommuner ikke uden lovhjemmel må yde tilskud til enkeltpersoner eller enkelte virksomheder. Det vurderes, at kommunen ikke kan meddele permanet fritagelse for betaling af tilslutning til spildevand.

Økonomi

Såfremt der alene er tale om udskydelse af tidspunktet for betaling af tilslutning, vil det alene have likviditetsmæssig betydning i form af, at kommunens udlæg strækker sig over en længere periode. Er der tale om direkte fritagelse, vil kommunen komme til at betale permanent gennem det udlæg der er betalt til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Sagen indstilles til Økonomiudvalget til drøftelse og beslutning om fastsættelse af principper for betaling, herunder mulighed  for udsættelse af betaling af tilslutningsbidrag til spildevand og evt. drikkevand.

Såfremt udvalget fastsætter principper, hvorefter der kan ske udsættelse med betaling af tilslutningsbidrag anmodes udvalget om at bemyndige borgmesteren til at træffe beslutning desangående.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte, at der kan ske udsættelse af betaling af tilslutningsbidrag jf. inspiration fra model fra Herning Kommune og Borgmesteren bemyndiges til at træffe beslutning i sager desangående.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()
 • Kristian Bøgsted ()
 • Søren Elbæk ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted.

Fraværende
 • Søren Elbæk ()
 • Kristian Bøgsted ()
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Søren Elbæk ()
 • Kristian Bøgsted ()
 • Jakob Agerbo ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing