Referat: 8. september 2020 kl. 08:00

Mødelokale 6, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Jesper Lærke
 • Kristian Bøgsted
 • Hans Østergaard
 • Jakob Agerbo
 • Niels Rasmussen
 • Kristian Andersen
 • Søren Elbæk

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: 1. behandling - budgetlægning for perioden 2021 - 2024

Sagsnr: 20-000467

Sagsfremstilling

Budgetforslag for 2021 samt overslagsårene 2022 - 2024 fremsendes til 1. behandling. Budgetforslaget svarer til det budgetforlig, som Byrådet kom frem til på budgetkonferencen 27. og 28. august 2020, jævnfør vedhæftede bilag, der omfatter:

 • Resultatopgørelse
 • Oversigt over DUT-sager
 • Oversigt nye tiltag/aktivitetsændringer
 • Oversigt anlægsinvesteringer
 • Forsyningen - drift og anlæg

Eventuelle tekniske korrektioner til budgetforslaget vil blive fremlagt som administrative ændringsforslag til 2. behandling, sammen med eventuelle politiske ændringsforslag.

Indtægtssiden i budgetforslaget er baseret på det tilbudte statsgaranterede udskrivningsgrundlag og generelle tilskud (statstilskud og udligning), da dette vurderes økonomisk bedre end indtægter baseret på selvbudgettering.

Budgetforslaget indeholder uændret skatteudskrivningsprocent og grundskyldspromille.

Det betyder, at budgetforslaget indeholder følgende udskrivningsprocenter:

 

2021

2022

2023

2024

Udskrivningsprocent indkomstskat

25,0

25,0

25,0

25,0

Grundskyldspromiller:

 

 

 

 

Produktionsjord

7,20

7,20

7,20

7,20

Øvrige grunde

31,00

31,00

31,00

31,00

Dækningsafgifter (promiller):

 

 

 

 

Offentlig ejendommes grundværdier

15,00

15,00

15,00

15,00

Forskelsværdi offentlige ejendomme

8,75

8,75

8,75

8,75

Budgetforslaget indeholder følgende udskrivningsgrundlag:

(beløb i 1.000 kr.)

2021

2022

2023

2024

Indkomstskat

9.291.448

9.446.720

9.614.727

9.805.083

Grundværdier:

 

 

 

 

Produktionsjord

4.057.787

4.065.903

4.069.968

4.074.038

Øvrige grunde

9.284.556

9.433.109

9.546.306

9.660.862

Dækningsafgift offentlig ejendom:

 

 

 

 

Grundværdier

57.829

57.829

57.829

57.829

Forskelsværdier

161.924

161.924

161.924

161.924

Sidste frist for høringssvar fra HovedMED m.fl. er den 14. september 2020. Høringssvar vil derfor foreligge til 2. behandling af budgettet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om kommunernes styrelse §37 og §38 foreskriver, at Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag til behandling i Byrådet og at budgetforslaget senest 15. oktober 2020 skal have været undergivet 2 behandlinger med mindst 3 ugers mellemrum.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at budgetforslaget oversendes til Byrådets 1. behandling
 • at eventuelle ændringsforslag fra de politiske partier til 2. behandling, skal være borgmesteren i hænde senest mandag den 21. september 2020 kl. 10.00.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020

Sagsnr: 20-000255

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 31. juli 2020. De overordnede tal fremgår nedenfor og derefter følger en mere deltaljeret gennemgang.

Hovedtal

 • Driftsudgifterne forventes at blive 20,014 mio. kr. højere end korrigeret budget eksklusiv overførsler fra 2019.
 • Nettovirkningen af finansielle poster forventes positiv med 77,488 mio. kr.
 • Anlægsudgifterne forventes at udgøre 193 mio. kr. på det skattefinansierede område, svarende til et merforbrug på knap 69 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.
 • Vedrørende jordforsyning forventes merudgifter for godt 10 mio. kr.
 • Likviditet ekskl. deponerede midler er pr. 31. juli 2020 opgjort til 309,4 mio. kr.

I Søjlediagrammet nedenfor ses en grafisk præsentation af henholdsvis de centrale og decentrale driftsudgifter på udvalgsniveau samt for hele kommunen.

Driftsudgifter

Dette afsnit rummer en gennemgang af både de centrale og de decentrale områder.

Ovenstående tabel viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 20,014 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksklusiv overførsler fra 2019.

De forventede serviceudgifter er 13,143 mio. kr. højere end korrigeret budget eksklusiv overførsler, jf. ovenstående tabel.

Nedenfor følger en uddybning på udvalgsniveau.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 26. august 2020.

Samlet set forventes et merforbrug på 10,176 mio. kr. inklusiv de decentrale områder.

For de centrale områder forventes et merforbrug på 8,77 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. højere end ved den seneste opfølgning i maj. Det forventede merforbrug på 8,77 mio. kr. er fordelt med et forventet mindre forbrug hos Sundhed og Omsorg på 1,2 mio. kr., som ved den seneste opfølgning forventede et mindre forbrug på 0,4 mio. kr., samt et forventet merforbrug hos Handicap og Psykiatri på 10 mio. kr. Ved den seneste budgetopfølgning i maj forventede Handicap og Psykiatri et merforbrug på 7,3 mio. kr.

Opgørelsen er eksklusiv corona-relaterede udgifter.

Indenfor Handicap og Psykiatri skyldes stigningen i det forventede merforbrug hovedsageligt nye og større støttebehov til borgere.

Det er hovedsageligt borgere i botilbud (§105 og §108) som giver merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri. Nedenfor er udviklingen i antal helårspersoner i botilbud opdelt på egne borgere i egne tilbud, køb og salg. Derudover er der en kurve som samler egne borgere, i både egne tilbud og i købte tilbud.

På de decentrale områder forventes et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr., fordelt med et forventet merforbrug i Sundhed og Omsorg på 3,153 mio. kr. og et forventet mindre forbrug i Handicap og Psykiatri på 1,747 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 18. august 2020.

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 13,4 mio. kr., hvilket er et fald på 0,1 mio. kr. siden budgetopfølgningen i maj 2020.

Der er i opfølgningen op-/nedjusteringer på områderne lægeerklæringer, løntilskud, forsørgerdelen for integrationsområdet, sociale formål, boligstøtteområdet samt driftsudgifter. For de forsikrede ledige er der fortsat et øget sagsantal grundet COVID-19, hvorfor der forventes et merforbrug på 16,7 mio. kr.

Nedenstående graf viser antal personer og antal fuldtidspersoner på A-dagpenge, hvor man kan se at der i juni 2020 er 950 personer på a-dagpenge svarende til 739 fuldtidspersoner. Antal personer er faldet i perioden april-juni 2020, mens antal fuldtidspersoner er faldet fra maj til juni 2020.

Tallene er fra jobindsats.dk

Teknik- og Miljøudvalget behandlede budgetopfølgningen den 25. august 2020.

På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 1,454 mio. kr., hvor der ved den seneste opfølgning var en forventning om et mindre forbrug på 12.000 kr. Merforbruget er fordelt med et forventet merforbrug på det skattefinansierede område på 4,454 mio. kr. samt et forventet mindre forbrug på 3 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Ændringen i det forventede regnskab vedrører det skattefinansierede område.  

Afvigelsen skyldes forventet merforbrug inden for vej og trafik samt Land og Vand. Merforbruget finansieres af overførte midler.

Børne- og Familieudvalget behandlede budgetopfølgningen den 25. august 2020.

Samlet set forventes et mindre forbrug på 10,1 mio. kr. inklusiv de decentrale enheder. Hos Børn og Familie forventes et mindre forbrug på 300.000 kr., mens Dagtilbud og Undervisning forventer et mindre forbrug på 9,8 mio. kr.

På de centrale områder forventes et mindre forbrug på 4,8 mio. kr., fordelt med et forventet merforbrug hos Børn og familie på 400.000 kr., og et forventet mindre forbrug hos Dagtilbud og Undervisning på 5,2 mio. kr. Samlet set er det en forbedring på 2,8 mio. kr. i forhold til den seneste budgetopfølgning fordelt med en forbedring på 1,2 mio. kr. i Dagtilbud og Undervisning samt en forbedring i Børn og Familie på 1,6 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser af covid-19 er ikke medtaget i budgetopfølgningen.

For de decentrale enheder forventes et mindre forbrug på 5,3 mio. kr. fordelt med et forventet mindreforbrug i Børn og Familie på 700.000 kr. samt et forventet mindre forbrug i Dagtilbud og Undervisning på 4,6 mio. kr. Ved den seneste opfølgning pr. 31. marts, var der et forventet mindre forbrug på 3,1 mio. kr., som relaterede sig til Dagtilbud og Undervisning.

Inden for Børn og Familie er det interessant at følge udviklingen i antallet af anbringelser, som ses i nedenstående graf. Som det fremgår af oversigten, er der pr. 31. juli 2020 8 færre anbringelser end budgetlagt. De fleste af afgangene var planlagte, og har dermed været medtaget i tidligere budgetopfølgninger. Der har siden september 2019 været et fald i antallet af anbringelser.

 

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede budgetopfølgningen den 18. august 2020.

Der forventes et samlet merforbrug på 505.000 kr., fordelt med et mindre forbrug på de centrale enheder på 62.000 og et merforbrug på de decentrale enheder på 567.000 kr. Merforbruget vedrører bibliotekerne og finansieres af overførte midler.

Økonomiudvalget: Det vurderes på nuværende tidspunkt, at regnskabsresultatet på økonomiudvalgets område vil balancere med budgettet, hvilket ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.   

Erhvervs- og Vækstudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 24. august 2020.

Der forventes et merforbrug indenfor Erhvervs- og Vækstudvalgets område på 4,606 mio. kr., hvilket er 1,003 mio. kr. højere end ved den seneste opfølgning i marts. Foruden et forventet mindre forbrug på energi, viden og Byfora for centerbyer vedrører de væsentligste ændringer et forventet merforbrug på vækstpuljerne. Der er betydelige uforbrugte midler i vækstpuljerne fra tidligere år, som blev overført til 2020. Der er planlagt forbrug af en del af de overførte midler til konkrete projekter, blandt andet fordi vækstpuljernes størrelse blev reduceret fra 2020, hvilket er årsagen til det forventede merforbrug. Merforbruget finansieres af overførte midler.

Befolkningstal

Nedenstående graf viser befolkningsudviklingen i Ringkøbing-Skjern Kommune i årene 2018, 2019 og 2020.

Befolkningstallet er faldet med 262 borgere fra 1. januar 2020 og frem til og med juli 2020. I 2019 faldt befolkningstallet med 81 borgere i samme periode, mens befolkningstallet faldt med 2 borgere i samme periode i 2018.

Befolkningsudviklingen i 2020 har dermed været anderledes end i samme periode de to foregående år. I 2020 har der været færre nettoindrejste i perioden fra januar til og med juli, end i de to foregående år.

Derudover har der i perioden været færre fødsler i 2020 end de foregående år.

 

Tallene i tabellen er fra kommunens cpr-register, mens kvartalstallene er Danmarks Statistik.

Finansielle poster

Budgetopfølgningen viser en forventet merindtægt på i alt 77,448 mio. kr. for konto 7 og 8.

Der forventes midtvejsreguleringer for 71,34 mio. kr., heraf midtvejsreguleringer af beskæftigelsestilskud på 34,38 mio. kr., midtvejsreguleringer af overførselsudgifter på 18,2 mio. kr., samt midtvejsreguleringer af tilskud og udligninger på 5,616 mio. kr. Derudover har kommunen modtaget 13,14 mio. kr. i kompensation for ekstra udgifter til Covid-19 til senere fordeling indenfor serviceudgifter.

Derudover har der været efterreguleringer for 6,1 mio. kr. På landsplan har der været større skattestigninger end tilladt, hvilket giver en kollektiv udgift for alle landets kommuner, hvor Ringkøbing-Skjern Kommunes andel er 2,364 mio. kr. Derudover har vi fået en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 3,4 mio. kr., samt et særligt tilskud på godt 5 mio. kr. til kommuner med en dårligere udvikling i ledigheden end de øvrige kommuner i landsdelen for perioden første kvartal 2019 til første kvartal 2020.

Anlæg

Opfølgning på anlægsområdet viser følgende:

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget er hovedsageligt overførsler fra 2019 til 2020, herunder knap 70 mio. kr. vedrørende tidligere afsat budget til etablering af fibernet med lånefinansiering.

Ovenstående tabel viser, at der på det skattefinansierede område forventes et nettoudgiftsforbrug på 193 mio. kr., hvilket er et merforbrug på knap 69 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

KL og regeringen indgik i foråret en aftale om, at der ikke er noget anlægsloft for kommunerne i 2020 som følge af covid-19, med henblik på at understøtte erhvervslivet.

Jordforsyning

På jordforsyningsområdet forventes merudgifter for godt 10 mio. kr., hvor der ved sidste opfølgning var en forventning omkring et merforbrug på 2,8 mio. kr., som er lig oprindeligt budget.

Afvigelsen mellem de to opfølgninger skyldes hovedsageligt, at de forventede udgifter til boliggrunde er højere end ved den seneste opfølgning.

Likviditet

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er den likviditetsstørrelse kommunerne bliver målt på af Social- og Indenrigsministeriet. Kassekreditreglen beregnes som den gennemsnitlige daglige likviditet over de seneste 12 måneder - denne må aldrig blive negativ i henhold til lånebekendtgørelsen.

Den efterfølgende graf viser den likviditetsmæssige udvikling fra primo 2016 til og med juli 2020. Den nederste graf (blå) viser den gennemsnitlige likviditet ex. deponerede midler som den 31. juli 2020 var 309,4 mio. kr. Likviditeten lå på et stabilt niveau i 2019, men har været aftagende i de første syv måneder af 2020, hvilket skal ses i sammenhæng med et budgetteret kasseforbrug på godt 100 mio. kr. i løbet af 2020.

Den øverste graf (grøn) viser den gennemsnitlige likviditet inkl. deponerede midler, og udgør 31. juli 2020 447,8 mio. kr.

Deponerede midler er vokset de seneste par år, da den del af udlodningerne fra forsyningsvirksomhederne kommunen selv beholder skal deponeres og frigives over 10 år med 1/10 årligt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bevillingsreglerne jf. Styrelsesloven, hvoraf det fremgår at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet ikke må iværksættes, for byrådet har meddelt den fornødne bevilling.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 - anlæg Teknik- og Miljøområdet

Sagsnr: 20-000248

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har pr. 31. juli 2020 et samlet korrigeret anlægsbudget på i alt 146,248 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2019. Anlægsbudgettet er fordelt med 108,001 mio. kr. for det skattefinansierede område og 38,247 mio. kr. for det brugerfinansierede område. Der er pr. 31. juli 2020 et samlet forbrug på i alt 19,862 mio. kr. fordelt med 17,613 mio. kr. på det skattefinansierede område og 2,249 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Det forventede regnskab for 2020 udgør i alt 109,768 mio. kr. fordelt med 82,935 mio. kr. på det skattefinansierede område og 26,833 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

 

Skattefinansieret område:

Miljø og Natur
På Miljø og Natur forventes de afsatte puljer til naturområder og klimasikring anvendt. Herudover forventes Klimasikringsprojektet Skelbækken afsluttet i 2020.

Kultur, Natur og Fritid
Under Kultur, Natur og Fritid forventes de afsatte anlægspuljer anvendt. Der er igangsat et projekt til etablering af tår ved Tipperne. Det forventes at dette projekt vil beløbe sig til ca. 1,2 mio. kr. og finansieres dels af Naturområder og Puljen til Skovhandleplan.

På Havneområdet er anlægspuljen fra 2020 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt. Puljen anvendes i 2020 til finansiering af kajanlæg og broer i Stauning Havn samt køb af ny kran Bork Havn, vedligeholdelsesprojekt i Bork samt opgradering af betalingssystemet

Trafik og Vej
For Trafik- og Vej er flere større projekter der er igangsat eller forventes igangsat og færdiggjort i 2020. Det drejer sig blandt andet om Forlægning af Sønderupvej, Videbæk (Arla), Cykelsti Videbæk-Sønderup samt Cykelstiprojekt i samarbejde med Varde Kommune. Herudover forventes der afholdt store udgifter i 2. halvår 2020 vedrørende vejprojekterne omkring Søndervig. 

Trafiksanering Holstebrovej, Skjern:
Der har været afholdt licitation på projektet, der er budgetsat med 2 mio. kr. Der er pt. anvendt knap 100.000 kr. til rådgiver. Billigste tilbud lyder på 2.519.785 kr. og der mangles derfor 620.000 kr. i budgettet. Det er meget begrænset hvad der kan reduceres i projektet hvis det skal gennemføres i sin helhed. Udvalget bedes derfor beslutte om projektet skal udsættes til senere eller om den manglende finansiering skal findes via en tillægsbevilling inden for udvalgets anlægsprogram eller via træk på kassen. Det bemærkes at ekstraudgiften kan finansiers af puljen til diverse småprojekter, hvor der resterer 716.000 kr.

Brugerfinansieret område:

På det brugerfinansierede område er der afsat godt 26 mio. kr. til investering i nye affaldsbeholdere, som forventes anvendt. Det forventes, at den endelige udgift kendes ved næste budgetopfølgning.

I forbindelse med klimaprojektet Skelbækken (Naturkraft) skal Forsyningens andel af klimainvesteringer registreres i kommunens regnskab. Udgifterne til projektet lånefinansieres, hvorefter Forsyningen betaler afdragene på lånet. Regnskabet vil dermed gå i 0.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Teknik- og Miljøudvalget beslutter om projektet vedrørende trafiksanering, Holstebrovej i Skjern skal igangsættes med belslutning om finansiering.
 2. Teknik- og Miljøudvalget ved beslutning om at projektet igangsættes oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 620.000 kr. jf. den valgte finansiering.
 3. Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 tages til efterretning


Teknik- og Miljøudvalget 25-08-2020
Teknik- og Miljøudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning og anbefaler, at projektet vedrørende trafiksanering igangsættes med en tillægsbevilling på 620.000 kr. finansieret af puljen til diverse småprojekter.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Bioenergi Vest A/S. Kommunegaranti for låneoptagelse vedr. varmeprojekt ved Lalandia i Søndervig.

Sagsnr: 20-009328

Sagsfremstilling

Bioenergi Vest A/S ansøger ved brev af 21. august 2020 om kommunegaranti for optagelse af lån til finansiering af et varmeprojekt ved Lalandia i Søndervig i perioden 2020-2021. Der forventes samlede anlægsomkostninger til projektet på 20 mio. kr. Anlægsinvesteringerne forventes finansieret via optagelse af et 40-årigt lån i KommuneKredit.

Bioenergi Vest A/S er en del af den samlede koncern for Ringkøbing-Skjern Forsyning, og har til formål at drive varmeforsyningsvirksomhed i henhold til varmeforsyningsloven. Samtlige anlægsinvesteringer vil derfor være omfattet af den automatiske låneadgang, og kommunen kan som følge heraf stille garanti for låneoptagelsen, uden at den kommunale låneramme belastes.

Bioenergi Vest A/S og Lalandia har indgået aftale om leverance og køb af den varme, som det omhandlede anlæg skal producere. Den kommunale planlægningsmæssige del af projektet foregår i regi af Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lånebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013).

Økonomi

En eventuel garantistillelse vil ikke påvirke den kommunale låneramme.

Byrådet besluttede på sit møde den 10. oktober 2017, dagsordenens punkt 3, at der ved afgivelse af kommunegaranti for låneoptagelse foretaget af forsyningsselskaber opkræves en éngangsprovision på 1% af garantibeløbet. Desuden vedtoges det, at der herudover opkræves en årlig provision på 0,4% af restgælden pr. 31. december til betaling næste års 31. marts.

Effektvurdering

Afgivelse af kommunegaranti vil medvirke til en billigere finansiering af de påtænkte anlægsinvesteringer.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse,

• at der meddeles kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til 20 mio. kr.

• at garantien gives underforudsætning af, at lånet anvendes til finansiering af anlægsudgifter som beskrevet i ansøgningen

• at der ved afgivelse af garantien opkræves en éngangsprovision på 1% af garantibeløbet

• at der herudover opkræves en årlig provision på 0,4% af restgælden pr. 31. december til betaling til næste års 31. marts.


Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Anmodning om igangsættelse af plangrundlag for et område til centerformål ved Nygade i Ringkøbing

Sagsnr: 20-015964

Sagsfremstilling

Anmodning om udarbejdelse af et nyt plangrundlag for et areal på ca. 650 m² ved Ringkøbings gågade i Nygade.

Baggrund

Ringkjøbing Landbobank ønsker at udvide deres hovedsæde i Ringkøbing. Derfor har banken ansøgt om udarbejdelse af nyt plangrundlag, der skaber mulighed for at etablere en gangbro over gågaden og en ny bebyggelse i 2½ etager, med direkte adgang til og fra bankens eksisterende bygninger på nordsiden af Nygade. Den nye bygning skal erstatte den eksisterende bygning på Nygade 4, der rummer tøjforretningen BK Hertz i stueetagen og boliger på 1. sal. Den nye bygning ønskes indrettet med butik i stueetagen og bankvirksomhed på 1. og 2. sal.