Referat: 22. september 2020 kl. 08:00

Virtuelt
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Kristian Bøgsted
 • Jesper Lærke
 • Søren Elbæk
 • Hans Østergaard
 • Niels Rasmussen
 • Kristian Andersen
 • Jakob Agerbo

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Kronhede Lejrskole. Ansøgning om økonomisk bistand.

Sagsnr: 20-016497

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Kronhede Lejrskole, Kaaesvej 9, Torsted har ved mail af 16. august 2020 fremsendt ansøgning om økonomisk bistand. Ansøgningen er fremsendt som følge af Lejrskolens økonomiske vanskeligheder, der er opstået i kølvandet på COVID-19 epidemien.

Lejrskolen foreslår, at kommunen yder et rente- og afdragsfrit lån på ca. 64.000 kr. til brug afhjælpning af skolens pressede økonomi. Lejrskolen oplyser, at der i et normalt driftsår stort set har været balance mellem udgifterne og de indkomne indtægter i forbindelse med afholdelse af lejrskoleophold, men at der nu er opstået et akut behov for likviditet, som følge af de manglende lejeindtægter.
I det senest aflagte regnskab for 2019 kunne Lejrskolen konstatere et underskud på ca. 43.000 kr., medens resultatet i 2018 viste et overskud på ca. 54.000 kr. Resultatet for 2019 blev efter Lejrskolens oplysninger særligt belastet af udgifter til etablering af ny varmepumpe samt udgifter til vedligeholdelse af tagkonstruktionen.

Lejrskolen blev i 1975 overdraget fra daværende Ringkøbing Kommune, og kommunen har siden haft et rente- og afdragsfrit tilgodehavende på 186.000 kr. Hvis den fremsendte ansøgning imødekommes, vil kommunens tilgodehavende således stige til 250.000 kr.

I forbindelse med overdragelsen i 1975 blev det i skødet anført, at kommunen havde ret  -men ikke pligt-  til at overtage ejendommen til en nærmere fastsat værdi, hvis ejendommen ikke længere anvendes som lejrskole. I vedtægterne for Lejrskolen er det anført, at "...ved institutionens evt. ophævelse skal ejendommen gå tilbage til kommunen..."

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunen vil selv lovligt kunne drive bygninger med henblik på afholdelse af lejrskoleophold, så et eventuelt likviditetstilskud vil være i overensstemmelse med den generelle kommunalfuldmagt.

Økonomi

Kommunens tilgodehavende hos Kronhede Lejrskole vil forøges med det beløb, der i givet fald måtte blive ydet som likviditetslån.
Det kan overvejes, om et eventuelt supplerende tilskud (lån) skal kræves indfriet over en årrække.

Effektvurdering

Kommunens likviditetslån vil medvirke til en videreførelse af aktiviteterne i Kronhede Lejrskole.

Indstilling

Administrationen indstiller 

 • at Økonomiudvalget tager stilling til den fremsendte ansøgning om tilførsel af likviditet i form af et helt eller delvist rente- og afdragsfrit lån på 64.000 kr.

Bilag Beslutning

Kronhede Lejrskole tilbydes et rentefrit lån med afdrag på 500 kr. pr. måned./6.000 kr. årligt.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til teknisk anlæg - Solcelleanlæg ved Arnborgvej

Sagsnr: 20-016232

Sagsfremstilling

Formålet med denne dagsorden, er en endelig vedtagelse af plangrundlaget for et område til teknisk anlæg - solcelleanlæg ved Arnborgvej.
Anlægget er på ca. 3 hektar og skal producere vedvarende energi til forsyningsnettet.

Resultater fra offentlighedsfasen
Forslag til Tillæg 38 og Lokalplan 455 blev vedtaget på Byrådsmødet den 19. maj 2020, og har været i fremlagt i offentlig høring i perioden fra den fra den 25. maj til 3. august 2020.

Der er i offentlighedsfasen modtaget én bemærkning fra Miljøstyrelsen.

Den indkomne bemærkning og notat med administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag.

På baggrund af den indkomne bemærkning anbefaler administrationen, at der foretages rettelser i forhold til de offentliggjorte planforslag. Forslag til rettelser kan ses i notatet med behandling af bemærkninger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Realisering af planen vil understøtte Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om, at være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020 og 100 procent fossilfri i 2040.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 • Tillæg 38 til kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 455 for et område til teknisk anlæg - solcelleanlæg ved Arnborgvej vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet med behandling af bemærkninger
 • Notat med behandling af bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af indsigelser


Teknik- og Miljøudvalget 08-09-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Svend Boye Thomsen.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Godkendelse af testcenter ved Lem Kær til udsendelse i foroffentlighedsfase

Sagsnr: 17-037912

Sagsfremstilling

Jesper Uth fra Vestas deltager i punktet.

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget en opdateret projektbeskrivelse af testcenter ved Lem Kær. Sagen fremsendes med henblik på:

 • godkendelse af det opdaterede projekt til udsendelse i foroffentlighed
 • stillingtagen til mijøvurderingskompetencen af projektet
 • skal der nedsættes en borgerfølgegruppe?

Historik
Ringkøbing-Skjern Kommune modtog i 2018 en ansøgning om opsætning af 11 testvindmøller op til 230 meter ved Lem kær. Ansøgningen blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2018, hvor udvalget besluttede, at:

 1. planlægningen for et testvindmølleområde som også omfatter et energitestområde med f.eks solceller, batterier og/eller andre teknologier igangsættes,
 2. ansøger i foroffentlighedsfasen afholder et informationsmøde for borgere/ejendomsejere indenfor 10 gange højeste mølles totalhøjde fra testvindmøllerne. Udvalget opfordrer ansøger til at sikre, at Vestas deltager i borgermødet i foroffentlighedsfasen.
 3. det meddeles ansøger, at Ringkøbing-Skjern Kommune som udgangspunktet er betænkelig overfor den visuelle påvirkning og derfor vil tillægge denne særlig opmærksomhed.

Der henvises til referatet med udvalgte bilag, som er vedlagt.

Opdateret projekt
Ansøger har bearbejdet projektet og har fremsendt en ny projektbeskrivelse, som nu omhandler et energitestcenter i tråd med Økonomiudvalgets beslutning om at igangsætte planlægningen for et energitestområde. Projektet omfatter nu:

 • Op til 11 standpladser til testvindmøller med varierende totalhøjder (150-270 meter) med tilhørende målemaster
 • Område til solceller
 • Område til test af Power2-til-X-projekter
 • Erhvervsområde med synergi til både Power-til-X-anlæg og VE-anlæg

Ansøger peger på, at der fremadrettet er behov for teste højere møller, hvoraf nogle kan have andre konstruktioner end den traditionelle vindmølle med 3 vinger. Vindmøllerne kan derfor få en stor visuel varriation. Ansøger ønsker, at testcentret skal være en samlet enhed for test af fremtidens energiløsninger, hvor lagringsteknologier skal testes i tæt samspil med almindelige VE-kilder. Projektet er derfor udvidet til også at omfatte andre strømproducerende elementer, som solceller samt elementer, der omdanner strøm til f.eks. brint. Det er vigtig for ansøger, at projektet kan opkobles til det eksisterende elnet ved Koustrup. Desuden skal de forskellige elementer kunne testes i såkalt ø-drift, uden tilknytning til elnettet.

Projektets mange forskellige delelementer gør projektet komplekst. Der er tale om forskellige teknologier og elementer med forskellige miljøpåvirkninger. Hertil kommer, at ansøger ønsker stor fleksibilitet i projektet, så testprogrammet kan etableres i etaper i takt med den teknologiske udvikling.

Med udvidelsen af Lem Kær ønsker projektudviklerne, at sikre rammerne for næste generation af testfaciliteter for Vestas fremtidige udviklingsaktiviteter.

Det ansøgte er beskrevet i de to vedlagte notater om udvidelse af testcenter ved Lem Kær. Ét notat indeholder en præsentation af projektet. Ét notat indeholder planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for placering og udformning af projektet inden for kystnærhedszonen.

Planforhold
Administrationen har været i dialog med både Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen for at få klarhed over de nationale interesser i relation til projektet. Følgende forhold udfordrer projektet:

Kystnærhedszonen:
Den primære nationale interesse i projektet er kystnærhedszonen. Kun enkelte vindmøller ønskes placeret udenfor kystnærhedszonen, mens resten af projektet ligger indenfor kystnærhedszonen. Ifølge Planloven skal kystnærhedszonen søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed. Der kan der kun planlægges for anlæg indenfor kystnærhedszonen, hvis placeringen har en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

På baggrund heraf har administrationen bedt ansøger om at begrunde projektets placering og udformning, herunder begrunde hvert af projektets delelementer. Bl.a. har administrationen bedt ansøger forholde sig til, om hele eller dele af projektet kan placeres udenfor kystnærhedszonen - evt. i erhvervsområder.

Ansøger har fremsendt vedlagte notat med planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for placering og udformning af projektet.

Planlægning i det åbne land:
Planlovens zoneinddeling har bl.a. til formål at hindre spredt bebyggelse i det åbne land. Det betyder, at byggeri som udgangspunkt skal ske i byzone. Kommunen kan med kommuneplanen planlægge for placering af tekniske anlæg i landzone, hvis placeringshensyn taler herfor.

Hvorvidt alle projektets delelementer kan betragtes som teknisk anlæg, der kan begrundes placeret i landzone er usikkert.

Landskabshensyn og øvrige forhold:
Administrationen har i den tidligere sagsfremstilling redegjort for landskabsforhold og øvrige fysiske forhold. Der henvises til sagsfremstillingen fra Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2018. Administrationens bemærkninger og vurderinger er fortsat aktuelle og forstærkes af, at projektet nu er udvidet og møllerne højere.

Administrationen er fortsat som udgangspunkt betænkelig ved projektets landskabelige påvirkning og opfordrer derfor fortsat til, at dette punkt tillægges særlig opmærksomhed i en eventuel videre planproces.

Planprocessen:
Kommunen er myndighed for planlægning og miljøvurdering af planerne.

På grund af at projektet ligger i kystnærhedszonen, kan der som udgangspunkt kun planlægges for et konkret defineret projekt. Det kan gøre det vanskeligt at imødekomme ansøgers ønske om fleksibilitet i planlægningen.

Projektets kompleksitet gør det også vanskeligt at fastlægge, hvorvidt der vil kunne planlægges for det fulde projekt.

Administrationen finder det imidlertid hensigtsmæssigt at projektet i sin nuværende form godkendes til udsendelse i en foroffentlig høring, hvor der indhentes idéer, forslag og bemærkninger til den videre planlægning samt optages dialog med både offentligheden og myndigheder med henblik på en nærmere afklaring af projektet og de nævnte usikkerheder.

I en eventuel videre planproces forventer administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt, at processen indledes med at få afklaret de nævnte forhold omkring kystnærhedszonen, landskab og placering i det åbne land.

Borgerinddragelse:
Økonomiudvalget har den 2. oktober 2018 besluttet, at

 • ansøger i foroffentlighedsfasen afholder et informationsmøde for borgere/ejendomsejere indenfor 10 gange højeste mølles totalhøjde fra testvindmøllerne. Udvalget opfordrer ansøger til at sikre, at Vestas deltager i borgermødet i foroffentlighedsfasen.

Herudover anbefaler administrationen, at der nedsættes en borgergruppe til at følge processen. Dette for at opnå en tættere dialog med lokalområdet.

Miljøvurdering af projektet (VVM):
Ud over miljøvurdering af planerne skal der gennemføres en miljøvurderingen af projektet (VVM). Flere af projektets delelementer er i sig selv omfattet af krav om miljøvurdering. Som minimum er vindmølledelen omfattet, men også f.eks. solceller og power-til-X elementer kan være omfattet. Som udgangspunkt skal der gennemføres en miljøvurdering af det samlede projektet, men det kan undersøges om der i stedet kan ske en miljøvurdering af projektets delelementer i takt med at projektet etableres i etaper.

Det er projektets karakter, der bestemmer, hvem der har miljøvurderingskompetencen. I mange typer projekter er det kommunen, som er miljøvurderingsmyndighed, men ved f.eks. møller med en totalhøjde over 150 meter, er det som udgangspunkt Miljøstyrelsen. Det samme gælder, hvis et anlæg skal miljøgodkendes af Miljøstyrelsen (såkaldte listevirksomheder). Det kan være f.eks. være tilfældet for Power-til-X elementer.

Miljøvurderingskompetencen kan i visse tilfælde efter ansøgning fra kommunen overdrages fra Miljøstyrelsen til kommunen. Der er visse fordele ved at få overdraget miljøvurderingskompetencen til kommunen. En fordel er, at det så vil være samme myndighed, der laver planlægningen samt miljøvurderer både planerne og projektet. Det vil gøre processen mere overskuelig for borgerene og sagsbehandlingstiden vil typisk være kortere. Ringkøbing-Skjern Kommune har gode erfaringer med miljøvurdering af f.eks. vindmølleprojekter, biogasanlæg, Lalandia mv.

Ved at påtage sig miljøvurderingskompetencen af projektet, påtager kommunen sig imidlertid også et ansvar. Administrationen vurderer, at kommunen har kompetencerne til at miljøvurdere et projekt som består af vindmøller (uanset høje og udseende) samt elementer, hvor kommunen i forvejen er miljøvurderingsmyndighed. Administrationen anbefaler imidlertid, at kommunen afstår fra, at overtage miljøvurderingskompetencen for elementer, der kræver miljøgodkendelse ved Miljøstyrelsen (listevirksomheder - f.eks. visse Power-til-X projekter).

Øvrige tilladelser:
Det kan forventes, at projektet vil kræver øvrige tilladelser. Bl.a. er kan dele af projektet kræve miljøgodkendelse. Dette skal afklares i en eventuel planproces.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lom om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Det vurderes, at projektet støtter op om folketingets målsætninger om reduktion af CO2-udledning, idet et energitestcenter ved Lem Kær kan understøtte udvikling af fremtidens energiteknologiske løsninger.

Projektet understøtter endvidere kommunens strategi om at være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 og 100 % fossilfri i 2040.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at

 1. projektet godkendes i sin nuværende form til udsendelse i foroffentlig høring
 2. at der nedsættes en borgergruppe til at følge planlægningen
 3. at der arbejdes for, at kommunen får miljøvurderingskompetencen af projektet, herunder for vindmølle- og solcelledelen, forudsat, at kommunen kan afstå fra at overtage miljøvurderingskompetencen for elementer, der kræver miljøgodkendelse ved Miljøstyrelsen (listevirksomheder - f.eks. visse Power-til-X projekter).


Teknik- og Miljøudvalget 08-09-2020

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med den tilføjelse, at følgegruppen indkaldes hurtigst muligt.

Flertallet ønsker endvidere, at projektet kompenserer lokalområdet - som minimum efter principperne i VE-loven.

Jørgen Byskov tager forbehold for højden på vindmøllerne.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig anbefalingen og ønsker en undersøgelse af alternative placeringer af testområdet og borgerinddragelse taget på initiativ af projektmager og Vestas før, der arbejdes videre med planlægningen.Fraværende: Svend Boye Thomsen.

Bilag Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget godkendte administrationens anbefaling med den tilføjelse, at følgegruppen indkaldes hurtigst muligt.

Flertallet ønsker endvidere, at projektet kompenserer lokalområdet - som minimum efter principperne i VE-loven.

Kristian Bøgsted tager forbehold for højden på vindmøllerne.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig anbefalingen  og ønsker en undersøgelse af alternative placeringer af testområdet og borgerinddragelse taget på initiativ af projektmager og Vestas, før der arbejdes videre med planlægningen.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Forslag til nyt regulativ for Vorgod Å

Sagsnr: 20-012908

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til nyt vandløbsregulativ for Vorgod Å. Det nye regulativ udarbejdes for at få et ensartet administrations- og vedligeholdelsesgrundlag for samtlige kommunale vandløb. Forslag til nyt regulativ skal fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger, hvor interesserede kan komme med indsigelser og ændringsforslag. Efter fremlæggelsesperiodens udløb vedtages regulativet af Byrådet under hensyntagen til de indkomne indsigelser og ændringsforslag, med en klagefrist på 4 uger.

Det nuværende regulativ er fra 1991 og er ikke i overensstemmelse med gældende vandløbslovs bestemmer om at alle vandløb skal have en fastsat skikkelse eller vandføringsevne. I forbindelse med udarbejdelse af regulativet har en gruppe bestående af lodsejere og interesseorganisationer være inddraget. Endvidere har forslaget været i høring ved Herning Kommune, hvilket har givet anledning til mindre tilretninger og præciseringer. Herunder at grødeskæringsperioden bør være fra juli til august.

Det nye regulativ tager udgangspunkt i tidligere regulativer for vandløbet og opmåling foretaget i 2018. Desuden indeholder det ændringer for dimensioner, sejlads- og vedligeholdelsesbestemmelser.

Samtlige andre regulativer har følgende passus: Hvis de miljømæssige forhold taler for det, og det ikke er i strid med, eller til væsentlig gene for de afvandingsmæssige forhold, kan grødeskæring undlades helt eller delvist. Denne sætning har et flertal i arbejdsgruppen ikke ønsket med i det nye regulativ. Konsekvensen heraf vil være en pligt til grødeskæring uagtet behovet herfor.

Der er ikke foretaget grødeskæring i vandløbet siden 2007 på den strækning, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune er vandløbsmyndighed, men det nye regulativ åbner for en årlig grødeskæring i halvdelen af den regulativmæssig bundbredde på strækning fra kommunegrænsen mod Herning Kommune til Nr. Vium Bæks udløb i Vorgod Å. Grødeskæring på den resterende strækning vurderes ikke af være i overensstemmelse med habitatdirektivet. Den årlige udgift til en sådan grødeskæring forventes at blive ca. 120.000 kr.

Endvidere ændres bestemmelser om sejlads således, at de bliver sammenfaldende med sejladsbestemmelserne i området omfattet af Skjern Å naturgenopretningsprojektområdet.

Vorgod Å ligger i en markant ådal med sine velbevarende naturlige slyngninger og med en stor artsrigdom af fisk, vandløbsplanter og smådyr. I vandløbet er registreret 19 forskellige fiskearter, flere relativt sjældne plantearter samt Danmarks største slørvinge og grøn kølleguldsmed.

Den rekreative benyttelse af vandløbet omfatter primært lystfiskeri samt sejlads med kano og kajak.

I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi foretaget vandstandsregistreringer med hensyn til effekten af grødeskæring. I en række mellemstore og store vandløb, hvor der foretages grødeskæring i 2/3 af regulativmæssig bundbredde er effekten af grødeskæring i de registrerede vandløb et gennemsnitligt vandstandsfald på 13 cm. Endvidere findes at genvæksten efter grødeskæring ligger et sted mellem 2 til 6 uger.

Med det valgte niveau for grødeskæring forventes vandstandsfaldet at blive mindre end 13 cm i en periode på optil 6 uger, hvorefter den normale vandstand med en givne vandføring vil være genetableret. Med en genintroduktion af grødeskæring fremmes væksten af hurtigt voksende vandplanter som for eksempel pindsvineknop, hvilket vil reducere varigheden af vandstandsfaldet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Regulativet er udarbejdet i henhold til vandløbsloven samt naturbeskyttelsesloven og miljømålsloven.

Økonomi

Genintroduktion af grødeskæring i Vorgod Å vil medføre en årlig udgift på ca. 120.000 kr. Udgiften kan afholdes af budget for vedligeholdelse af vandløb.

Effektvurdering

Se sagsfremstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til om vandløbsregulativet for Vorgod Å skal indeholde følgende bestemmelse: "Hvis de miljømæssige forhold taler for det, og det ikke er i strid med, eller til væsentlig gene for de afvandingsmæssige forhold, kan grødeskæring undlades helt eller delvist."
 2. at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at Regulativ for Vorgod Å med tilhørende kortbilag og Redegørelse sendes i 8 ugers offentlig høring


Teknik- og Miljøudvalget 08-09-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt dog således, at den foreslåede bestemmelse i indstillingens pkt. 1 ikke medtages.

Fraværende: Svend Boye Thomsen.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt dog således, at den foreslåede bestemmelse i indstillingen pkt. 1 ikke medtages.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Yderligere understøttelse af landdistriktsudvikling i kommunen

Sagsnr: 20-017876

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal beslutte, om midlerne til landdistriktsudvikling skal omprioriteres således, at der kan oprettes en halvtidsstilling i Viden & Strategi på rådhuset i Ringkøbing. Halvtidsmedarbejderen skal i givet fald arbejde med yderligere understøttelse af lokale initiativer i kommunens landdistrikter og servicere lokale aktører - primært borger- og sogneforeninger.

Baggrund:

På Byrådets budgetkonference i august blev muligheden for at oprette en halvtidsstilling på området for udvikling af landdistrikter drøftet. På budgetkonferencen var der enighed om, at finansiering af en eventuel halvtidsstilling skal ske inden for rammerne af Landdistriktsrådets eget budget, hvorfor sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Landdistriktsrådet har drøftet sagen på sit seneste møde den 31. august, og rådet bakker op om omprioriteringen af nogle af landdistriktsmidlerne samt oprettelsen af halvtidsstillingen. Landdistriktsrådet ønsker at pointere, at opbakningen fra rådet er betinget af, at halvtidsstillingen alene går til arbejdet på landdistriktsområdet.

Ønsket om oprettelsen af halvtidsstillingen begrundes fra politikere og Landdistriktsrådet i ønsket om at yde en bedre kommunal støtte til aktive borgergrupper i kommunens landdistrikter. Med stillingen vil der blive bedre muligheder for at guide og understøtte lokale aktører f.eks. til at få undersøgt og ansøgt kommune eller andre om diverse forhold.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

De årlige lønudgifter til en halvtidsstilling udgør 290.000 kr. (2020-niveau).

Det er hensigten, at halvtidsstillingen skal besættes snarest muligt. Lønudgifterne vil i 2020 derfor afhænge af starttidspunktet for tiltræden.   

Kommunen har afsat et årligt beløb til landdistriktsudvikling, og i 2020 udgør beløbet 687.000 kr. Budgetbeløbet pris- og lønfremskrives årligt.

Der er fra tidligere år en opsparing af landdistriktsmidler, således at der pt. er 1.106.000 kr. i ikke-disponerede kommunale midler til landdistriktsudvikling.

Foruden landdistriktsmidlerne har kommunen også afsat midler til ansættelse af en landdistriktskoordinator på fuld tid. Denne stilling fortsætter uændret - uafhængig af Økonomiudvalgets beslutning i denne sag.

Effektvurdering

Oprettelse af en halvtidsstilling vil bidrage til, at der kommer endnu mere fokus på landdistriktsudvikling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at:

 • der oprettes en halvtidsstilling på området for landdistriktsudvikling snarest muligt
 • udgifterne finansieres inden for kommunens eksisterende landdistriktsmidler.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

7 Ejendomssag

Sagsnr: 19-026244

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

8 Ejendomssag

Sagsnr: 19-027046

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

9 Ejendomssag

Sagsnr: 20-017985

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

10 Ejendomssag

Sagsnr: 20-013191

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Gensidig orientering fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing