Referat: 29. september 2020 kl. 08:30

Virtuelt
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Jakob Agerbo
 • Kristian Andersen
 • Jesper Lærke
 • Niels Rasmussen
 • Søren Elbæk
 • Hans Østergaard
 • Kristian Bøgsted

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: 2. behandling af budgettet for perioden 2021 - 2024

Sagsnr: 20-000467

Sagsfremstilling

Budgetforslag for 2021 samt overslagsårene 2022 - 2024 fremsendes til 1. behandling. Budgetforslaget svarer til det budgetforlig, som Byrådet kom frem til på budgetkonferencen 27. og 28. august 2020, jævnfør vedhæftede bilag, der omfatter:

 • Resultatopgørelse
 • Oversigt over DUT-sager
 • Oversigt nye tiltag/aktivitetsændringer
 • Oversigt anlægsinvesteringer
 • Forsyningen - drift og anlæg

Eventuelle tekniske korrektioner til budgetforslaget vil blive fremlagt som administrative ændringsforslag til 2. behandling, sammen med eventuelle politiske ændringsforslag.

Indtægtssiden i budgetforslaget er baseret på det tilbudte statsgaranterede udskrivningsgrundlag og generelle tilskud (statstilskud og udligning), da dette vurderes økonomisk bedre end indtægter baseret på selvbudgettering.

Budgetforslaget indeholder uændret skatteudskrivningsprocent og grundskyldspromille.

Det betyder, at budgetforslaget indeholder følgende udskrivningsprocenter:

 

2021

2022

2023

2024

Udskrivningsprocent indkomstskat

25,0

25,0

25,0

25,0

Grundskyldspromiller:

 

 

 

 

Produktionsjord

7,20

7,20

7,20

7,20

Øvrige grunde

31,00

31,00

31,00

31,00

Dækningsafgifter (promiller):

 

 

 

 

Offentlig ejendommes grundværdier

15,00

15,00

15,00

15,00

Forskelsværdi offentlige ejendomme

8,75

8,75

8,75

8,75

Budgetforslaget indeholder følgende udskrivningsgrundlag:

(beløb i 1.000 kr.)

2021

2022

2023

2024

Indkomstskat

9.291.448

9.446.720

9.614.727

9.805.083

Grundværdier:

 

 

 

 

Produktionsjord

4.057.787

4.065.903

4.069.968

4.074.038

Øvrige grunde

9.284.556

9.433.109

9.546.306

9.660.862

Dækningsafgift offentlig ejendom:

 

 

 

 

Grundværdier

57.829

57.829

57.829

57.829

Forskelsværdier

161.924

161.924

161.924

161.924

Sidste frist for høringssvar fra HovedMED m.fl. er den 14. september 2020. Høringssvar vil derfor foreligge til 2. behandling af budgettet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering
Lov om kommunernes styrelse §37 og §38 foreskriver, at Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag til behandling i Byrådet og at budgetforslaget senest 15. oktober 2020 skal have været undergivet 2 behandlinger med mindst 3 ugers mellemrum.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Effektvurdering
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Administrationen indstiller,

 • at budgetforslaget oversendes til Byrådets 1. behandling
 • at eventuelle ændringsforslag fra de politiske partier til 2. behandling, skal være borgmesteren i hænde senest mandag den 21. september 2020 kl. 10.00

Økonomiudvalget 08-09-2020
Administrationens indstilling godkendt.

Bilag
Resultat af budgetkonferencen for budgetperioden 2021 - 2024 - ej webtilgaengelig

Beslutning
Byrådet oversendte budgetforslaget til Byrådets 2. behandling. Eventuelle ændringsforslag til 2. behandling skal være borgmesteren i hænde senest mandag den 21. september kl. 10.00.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udskrivningsgrundlag og skatteudskrivningsprocenter.
Oversigt over udskrivningsgrundlag samt skatteudskrivningsprocenter fremgår ovenfor under sagsfremstillingen til 1. behandling. Budgetforslaget er baseret på valg af statsgaranti vedrørende udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning, da dette vurderes mere økonomisk fordelagtig frem for valg af selvbudgettering.

Der vil efterfølgende blive fremsendt sager vedrørende fastsættelse af takster på dagtilbudsområdet, ældreområdet og det tekniske område efter forudgående behandling i fagudvalgene.

Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2021 - 2024.
Der er fra Kristian Bøgsted og Jørgen Byskov - Dansk Folkeparti samt Svend Boye Thomsen - Løsgænger modtaget følgende ændringsforslag til 2. behandling af budget 2021 - 2024.

Det foreslås, at det afsatte rådighedsbeløb på 25 mio. kr. til flytning af Vej og Park i Ringkøbing med henholdsvis 12 mio. kr. i 2022 og 13 mio. kr. i 2023 udgår og i stedet afsættes som følger:

 • Vejforbedringer: 12,5 mio. kr. i 2022
 • Bedre trafiksikkerhed: 5 mio. kr. i 2023
 • Udvidelse af puljen til cykelstier: 5 mio. kr. i 2023
 • Renovering af Vej og Parks nuværende lokaler: 2,5 mio. kr. i 2023

En nærmere beskrivelse af de enkelte punkter fremgår af det fremsendte ændringsforslag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at det besluttes, hvorvidt de fremsendte ændringsforslag skal godkendes
 2. at budgetforslaget i øvrigt godkendes
 3. at Byrådet godkender, at udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning baseres på det statsgaranterede tilbud
 4. at Byrådet godkender udskrivningsprocenten vedrørende indkomstskat på 25 procent (uændret)
 5. at Byrådet godkender grundskyldspromillerne for produktionsjord på 7,20 promille (uændret) og øvrige grunde på 31,00 promille (uændret)
 6. at Byrådet godkender dækningsafgifterne for offentlige ejendommes grundværdier med 15,00 promille (uændret) og forskelsværdi offentlige ejendomme på 8,75 promille (uændret) 

Bilag Beslutning

Budgetforslaget fremsendes til Byrådets 2. behandling.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Kirkelig ligning - budget 2021

Sagsnr: 20-018769

Sagsfremstilling

Ringkøbing og Skjern Provstier har fremsendt budget for 2021 for de respektive provstiers kirkekasser. Kirkekassernes samlede udgifter udgør i alt 76.800.000 kr. i 2021.

Kirkeministeriet har oplyst, at Ringkøbing-Skjern Kommune er pålignet 12.740.987 kr. i landskirkeskat.

Udgiftsbudgettet for 2021 kan opgøres således:                                 

Kirkekasser

70.175.529

Provstiudvalgskasser

2.968.193

Stiftsbidrag

406.802

Reserveligning

849.476

Feriemidler

2.400.000

Provstiernes samlede udgiftsbudget

76.800.000

Landskirkeskat

12.740.987

Samlede udgifter

89.540.987

Provstiernes samlede udgiftsbudget er i 2020 på i alt 75.000.000 kr. Så i forhold til 2020 bliver Provstiernes udgiftsbudgetter forøget med 1.800.000 kroner i 2021.

I budgettet er der indregnet et skatteprovenu på 84.053.036 kr. beregnet efter uændret beskatningsprocent på 1,05 %.

I budgettet er det forudsat, at beskatningsgrundlaget for 2021 fastsættes med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 8.005.051.000 kr. Det er beregnet, at 86,2 % af kommunens indbyggere er medlemmer af folkekirken i 2021. I 2020 er det 87,4%.

Ud over skatteprovenuet er der indregnet et udligningstilskud på 3.429.000 kr. Tilskuddet udbetales til de kommuner, hvor udskrivningsgrundlaget pr. kirke i kommunen er mindre end 60 % af landsgennemsnittet. 28 af 98 kommuner er i 2021 berettiget til at modtage tilskud.

Det samlede indtægtsbudget for 2021 udgør herefter 87.482.036 kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Budgettet udviser et samlet underskud på 2.058.952 kr. i 2021.

Saldoen på Provstiernes mellemværende med kommunekassen er pr. 31. december 2020 beregnet til 2.149.372 kr. i Provstiernes favør. Provstiernes tilgodehavende hos kommunen er ved udgangen af 2021 beregnet til 90.421 kr.

En ændring af skatteprocenten på 0,01 % vil medføre en ændring i skatteprovenuet på 800.505 kr.

Effektvurdering

Økonomi bemærker, at et stort overskud i 2020 på 2.149.372 kr. er ændret til et underskud i 2021 på 2.058.952 kr. Årsagen til underskuddet i 2021 skyldes, at Provstiudvalgene har valgt at lægge samtlige feriemidler til side i 2021.

Ved udgangen af 2021 vil der trods det store underskud i 2021 fortsat være et overskud på det samlede mellemværende med kommunen på 90.421 kr. Derfor kan udskrivningsprocenten holdes uændret på 1,05 pct.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at udskrivningsprocenten fastholdes på 1,05 procent.
 • at budgettet for 2021 for den kirkelige ligning godkendes
 • at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Flytning af budgetkonferencen august 2021

Sagsnr: 20-018650

Sagsfremstilling

Budgetkonferencen i august 2021 er oprindeligt planlagt til torsdag-fredag den 26.-27. august 2021, i mødekalenderen for 2021.

Der har været en henvendelse om hvorvidt det er muligt at flytte konferencen til andre dage. Administrationen foreslår derfor, at konferencen flyttes til mandag-tirsdag den 30.-31. august 2021.

Første behandling er i mødekalenderen planlagt til tirsdag den 7. september 2021 og efterfølgende Byrådet den 14. september 2021.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen foreslår, at budgetkonferencen august 2021, flyttes til mandag-tirsdag den 30.-31. august 2021.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Ansøgning om vederlagsfri overdragelse af ejendom.

Sagsnr: 19-028664

Sagsfremstilling

Ringkøbing Skjern Kulturcenter (KC) har den 9. september 2019 rettet henvendelse til RKSK med en principiel anmodning om indledende dialog med henblik på vederlagsfri overdragelse af dele af den kommunale bygningsmasse samt grundarealer i tilknytning til Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.

Henvendelsen er politisk behandlet på et møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. januar 2020 og efterfølgende på et møde i Økonomiudvalget den 4. februar 2020.

Økonomiudvalget besluttede at igangsætte en udredningsproces omkring den ejermæssige juridiske og økonomiske konstruktion, herunder hvilke juridiske muligheder der er for en eventuel overdragelse samt fordele/ulemper for hhv. kommunen og kulturcentret herved.

Administrationen har herefter i tæt dialog med Ringkøbing-Skjern Kulturcenter foretaget ovenstående udredning.

Der foreligger således nu en juridisk vurdering Team Jura, som med baggrund i kommunalfuldmagtsreglerne konkluderer, at det ikke er lovligt at overdrage dele af den kommunale bygningsmasse til Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter er enige i denne juridiske vurdering.

Sagsfremstilling til ØU den 4. februar 2020

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter har fremsendt anmodning om en indledende dialog vedrørende en eventuel vederlagsfri overdragelse af dele af den kommunale bygningsmasse og grundareal fra kommunen til Kulturcentret.

Den nuværende bygningsmasse, som anvendes af Kulturcentret, er en blanding af kommunalt ejede bygninger, og bygninger som ejes af Den selvejende Institution Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Arealerne hvor bygningerne er opført, ejes af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Den nuværende bygningsmasse, som anvendes af Kulturcentret, er en blanding af kommunalt ejede bygninger, og bygninger som ejes af Den selvejende Institution Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Arealerne hvor bygningerne er opført, ejes af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Den kommunalt ejede bygningsmasse består af følgende

 • Skjern Bank Arena med tilhørende lounge
 • Ny foyer mod nord inkl. toiletter
 • Kontor- og omklædningsfaciliteter mod vest
 • Den gamle foyer mod øst og syd, inkl. toiletter
 • Fodboldafdelingens klubhus inkl. teknikrum, dommerrum og omklædningsfaciliteter
 • Musikskolen
 • KRAMP scenen

Kulturcentret anfører, at ønsket om overdragelsen primært skal ses i lyset af ønsket om en hurtigere beslutningsproces i eget regi, når der skal ske udvikling i og omkring bygningsmassen.

Det er administrationens vurdering, at en eventuel vederlagsfri overdragelse vil rejse en række principielle spørgsmål omkring bl.a. økonomi, jura og præcedens for andre aktører i kommunalt ejede bygninger.

En overdragelse af dele af den kommunale bygningsmasse vil samtidig betyde, at der skal ske fornyet behandling af lejekontrakter, herunder Musikskolens, samt den aftalte tilskudsmodel for Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Med baggrund i styrelseslovens paragraf 68 skal salg af kommunens faste ejendom udbydes offentligt. Dette gælder også, såfremt man vederlagsfrit overdrager kommunens faste ejendom.

Det fremgår dog af bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme § 2, stk. 2, nr. 6, at offentligt udbud kan undlades ved en kommunes salg til institutioner m.v., som kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte til. Overdragelse af bygninger og grundarealer vil have karakter af anlægsstøtte.

Spørgsmålet er herefter om RKSK lovligt kan yde anlægsstøtte til KC.

En kommune kan lovligt yde støtte til en institution m.v., såfremt kommunen i medfør af den skrevne lovgivning har adgang hertil. Såfremt den pågældende lovgivning ikke udtømmende regulerer spørgsmålet, er det afgørende, om der ud fra almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommunalopgavevaretagelse (kommunalfuldmagtsreglerne) kan ydes støtte i form af overdragelse af den faste ejendom til den omhandlede institution m.v. Det vil sige om den pågældende institution alene varetager opgaver, som kommunen selv lovligt ville kunne varetage.

Da anlæg kan anvendes til enhver aktivitet, kan anlægsstøtte ikke øremærkes, og kommunen kan derfor ikke yde anlægsstøtte til en modtager, der varetager både lovlige og ikke-lovlige kommunale opgaver, da det ikke er muligt at afgrænse støtten, således at støtten i form af den vederlagsfri overdragelse af bygninger og grundarealer kun anvendes til varetagelsen af lovlige kommunale opgaver.

Det bemærkes, at det her er uden betydning om KC’s opgavevaretagelse ikke sker med henblik på at opnå en fortjeneste herved.

På baggrund af ovenstående, og idet det lægges til grund, at KC også fremadrettet vil varetage ikke-kommunale opgaver, vurderes det, at en eventuel vederlagsfri overdragelse af bygninger og grundarealer til KC ikke vil være lovlig efter kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi

De kommunale anlægsudgifter i forbindelse med etablering af Skjern Bank Arena mv., der blev færdigbygget i 2014, udgjorde ca. 42,3 mio. kr.

Der blev i 2004-2006 afholdt netto anlægsudgifter for ca. 21,7 mio. kr. i gl. Skjern Kommune til etablering af de øvrige kommunalt ejede bygninger.

Kulturcentrets anmodning om eventuel vederlagsfri overdragelse vedrører i første omgang alene de anlæg, der blev etableret i 2004-2006.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

 1. at sagen drøftes
 2. at udvalget afgiver signaler til administrationen omkring sagens videre forløb
Kultur- og Fritidsudvalget 14-01-2020
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at oversende henvendelsen til Økonomiudvalget, med følgende bemærkninger:
 • at der inden en eventuel overdragelse startes en udredningsproces omkring den ejermæssige juridiske og økonomiske konstruktion
 • at en eventuel overdragelse ikke får betydning for Kultur- og Fritidsudvalgets aktiviteter og økonomi
 • at Kultur- og Fritidsudvalget gerne vil inddrages i den videre proces

Økonomiudvalget 04-02-2020
Økonomiudvalget besluttede at igangsætte en udredningsproces omkring den ejermæssige juridiske og økonomiske konstruktion, herunder hvilke juridiske muligheder der er for en eventuel overdragelse samt fordele/ulemper for hhv. kommunen og kulturcentret herved.

Økonomiudvalget 17-09-2020
Med baggrund i den juridiske vurdering anbefaler administrationen, at Økonomiudvalget ikke imødekommer Ringkøbing-Skjern Kulturcenters ønske om vederlagsfri overdragelse af ovennævnte dele af den kommunale bygningsmasse.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget imødekom ikke Ringkøbing-Skjern Kulturcenters ønske om vederlagsfri overdragelse af ovennævnte dele af den kommunale bygningsmasse.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af en lejlighed på Center Bakkehuset

Sagsnr: 19-014164

Sagsfremstilling

Handicap og Psykiatri har i december 2019 søgt om frigivelse af anlægsmidler til renovering og ændring af en almindelig bolig type 1 til en type 2 lejlighed ( lejlighed med særlig indretning og inventar) på Center Bakkehuset, Ternevej 2 i Videbæk. Fagområdet oplever et stigende behov for denne type særligt indrettede lejligheder til borgere på centret.

På budgetkonferencen 2019 afsatte byrådet 300.000 kr. til undersøgelse af, om Daghjemmet på Center Bakkehuset kunne omlægges til et aflastningstilbud på centret. Efter dialog med andre kommuner om deres erfaringer, vurderes det vanskeligt at få en aflastningsafdeling med få pladser til at være økonomisk rentabel. Dermed er der risiko for, at en sådan afdeling vil være udgiftsdrivende. Nuværende praksis i fagområdet er at købe aflastningstilbud til målgruppen i Varde kommune og Ikast-Brande kommune.

Fagområdet Handicap og Psykiatri ønsker ikke at påtage sig risikoen for etablering af et muligt udgiftsdrivende tilbud og anmoder derfor om frigivelse af midlerne til ændret formål.

Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler til renovering og ændring af en almindelig bolig, til en type 2 bolig på Center Bakkehuset, hvor borgere grundet deres handicap ikke kan bo i en almindelig lejlighed og har derfor brug for en særligt indrettet bolig. Alternativet til særligt indrettede lejligheder kan være et botilbud uden for kommunen, fordi Center Bakkehuset ikke kan imødekomme borgernes behov i en almindelig lejlighed type 1.  

Anslået udgift på 300.000 kr. incl. rådgiverbistand.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om Almennyttige boliger § 105 /SEL § 85

Økonomi

Finansieringen til formålet ønskes frigivet fra tidligere anlægsprojekt "Etablering af aflastningstilbud".

Viden & Strategi (Økonomi) har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social-og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 300.000 kr. finansieret af ovenstående rådighedsbeløb.

Social- og Sundhedsudvalget 23-09-2020
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 40 og 41 til Kommuneplan 2017-2029

Sagsnr: 19-004478

Sagsfremstilling

Formålet med dagsorden er en godkendelse af, at:

 • Kommuneplantillæg 40 byernes roller - samspil mellem byer og land, strategisk planlægning for landsbyer og landdistrikter, detailhandel
 • Kommuneplantillæg 41 infrastruktur og erhverv

fremsendes til endelig politisk vedtagelse. Herunder at svar på de indkomne bemærkninger, forslag til ændringer af planerne samt udkast til de sammenfattende redegørelser godkendes.

Forslag til de to tematillæg blev vedtaget af Byrådet den 21. april 2020, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden 27. april til 24. juni 2020.

Omdrejningspunktet for udarbejdelsen af kommuneplantillæggene har været en nærværende og involverende proces med fokus på dialog med kommunens borgere, foreninger, virksomheder og landbruget.

Der har været afholdt informationsmøde i offentlighedsfasen med lodsejere vedrørende udlæg af et større erhvervsområde øst for Tarm i tillæg 41.

Resultat fra offentlighedsfasen

Der er i offentlighedsfasen modtaget i alt:

 • 12 bemærkninger til tillæg 40 (derudover 1 bemærkning som er indkommet efter høringsfristen)
 • 14 bemærkninger til tillæg 41

Ingen myndigheder har nedlagt veto mod planforslagene.

På baggrund af de indkomne bemærkninger anbefaler administrationen, at der foretages mindre ændringer i forhold til de offentliggjorte planforslag.

De indkomne bemærkninger, notater med administrationens forslag til svar på de indkomne bemærkninger og forslag til ændringer af planerne, er vedlagt som bilag.

Miljøvurdering

Der har sideløbende med planlægningen været gennemført en miljøvurdering af de to planer. Miljørapporterne er vedhæftet som bilag til de to tillæg. I forbindelse med den endelige vedtagelse skal der for hver af de to tillæg udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som blandt andet beskriver, hvordan miljøhensyn er inddraget i planerne og hvordan miljøvurderingen og de indkomne bemærkninger tages i betragtning.  De sammenfattende redegørelser færdiggøres på baggrund af vedtagelsen af planerne. To udkast til sammenfattende redegørelser er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (vvm)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

De to tillæg medvirker til realisering af Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at skabe vækst og udvikling og sikre virksomheder og borgere de bedste forudsætninger for at bo og drive virksomhed i kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Kommuneplantillæg 40 til kommuneplan 2017-2029 byernes roller - samspil mellem byer og land, strategisk planlægning for landsbyer og landdistrikter, detailhandel og Kommuneplantillæg 41 til kommuneplan 2017-2029 infrastruktur og erhverv, vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af de to notater med behandling af bemærkninger.
 2. De to notater med behandling af bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne.
 3. Udkast til de to sammenfattende redegørelser godkendes, herunder at  de sammenfattende redegørelser færdiggøres på baggrund af vedtagelsen af kommuneplantillæggene.


Teknik- og Miljøudvalget 22-09-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Pedersen.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt, idet det det foreslås tilføjet i teksten, at hovedvej A11 også er forbindelseskorridor til motorvejsnettet. Jakob Agerbo og Jesper Lærke ønskede tilføjelsen indarbejdet grafisk i stolthedskortet side 12 i Tillæg nr. 40.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Forslag til kommuneplan 2021-2033

Sagsnr: 19-004478

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Ringkøbing-Skjern kommune fremsendes til godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse.

Kommuneplanen sætter de fysiske rammer for kommunens udvikling.

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 kan ses via følgende link:

http://rksk.dkplan.niras.dk/Kommuneplan.htm

Indtast brugernavn: politiker og adgangskode: politiker. 

Funktionerne i den digitale kommuneplan virker bedst via en computer.

Baggrund
Med Plan - og Udviklingsstrategien 2019-2022 blev det besluttet at foretage en temarevision af kommuneplanen med fokus på følgende temaer: 

 • Byernes roller og detailhandel
 • Infrastruktur - tung trafik
 • Erhverv - fremtidens erhvervsområder

Derudover blev det besluttet, at der skal foretages en ajourføring af kommuneplanen ift. lovpligtige emner.

Temarevisionerne er gennemført ved Tillæg 40 og 41, mens Forslag til Kommuneplan 2021-2033 omfatter ajourføringen af den samlede kommuneplan.

Foroffentlighedsfase
Der er blevet gennemført en foroffentlighedsfase for kommuneplanen, samtidig med offentlighedsfasen for Plan - og Udviklingsstrategien. Der indkom tre bemærkninger i alt. Bemærkningerne blev behandlet på byrådsmødet den 21. maj 2019.

Proces
Omdrejningspunktet for udarbejdelsen af kommuneplantillæggene har været en nærværende og involverende proces med fokus på dialog med kommunens borgere, foreninger, virksomheder og landbruget.

Tematillæggene blev vedtaget som forslag af byrådet den 21. april 2020, og forventes fremlagt til endelig vedtagelse i Byrådet den 6. oktober 2020.

Kommuneplanen forventes offentliggjort som forslag i efteråret 2020 og vedtaget i foråret 2021. I offentlighedsfasen vil der være mulighed for at borgere, erhverv og interesseorganisationer kan fremsende deres bemærkninger til kommuneplanen. De indkomne bemærkninger vil efterfølgende blive politisk behandlet i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

Administrationen anbefaler, at der ikke planlægges for et borgermøde i offentlighedsfasen, da der i forbindelse med processen for de to kommuneplantillæg har været fokus på en involverende proces, og da der primært er tale om en ajourføringsrevision af den samlede kommuneplan.

Forslag til Kommuneplan
Der er tale om en ajourføringsrevision af kommuneplanen, med udgangspunkt i Visionen Naturens Rige og Plan- og Udviklingsstrategi 2019-2022.

Kommuneplanrevisionen har omfattet:

 • Opdatering af hovedstrukturens temaafsnit inklusiv kort
 • Opdatering af rammer
 • Opdatering i henhold til nye krav fra Plandata.dk
 • Udpegning af områder der er udsat for oversvømmelse og erosion
 • Opdatering af Grønt Danmarkskort
 • Opfølgning på friholdelse af boringsnære beskyttelsesområder til almene vandforsyninger
 • Udpegning af flere arealer til positiv skovrejsning

For en nærmere beskrivelse af de væsentligste ændringerne se de to bilag.

Landskab

Der er udarbejdet en landskabskarakteranalyse.

Landskabskarakteranalysen har dannet grundlag for en ny og mere kvalificeret udpegning af eksempelvis større, sammenhængende landskaber, bevaringsværdige landskaber, positive og negative skovrejsningsområder samt lokalisering af store husdyrbrug i kommuneplanen. To områder til store husdyrbrug er udtaget af kommuneplanen, idet landskabskarakteranalysen viser at landskabet i de pågældende områder ikke er egnet til stort byggeri.

Med udgangspunkt i analysen er der endvidere tilføjet et nyt afsnit om landskabskarakterområder med 16 underafsnit - ét afsnit for hver af de 16 områder. I hvert af afsnittene fremgår én eller flere retningslinjer for håndtering af landskabshensyn i sagsbehandlingen i det åbne land. Målet er at fremme en helhedsorienteret og langsigtet udvikling med respekt for landskabets karakter og oplevelsesværdier.

Væsentlige rammeændringer i kommuneplanforslaget er foreksempel:

 • Flere rammer udpeges til produktionsvirksomheder.
 • I flere rekreative rammer tilføjes at områderne ikke er støjfølsomme, dette gøres for ikke at begrænse de nærliggende erhvervsområder.
 • Eksisterende skydebaner rammelægges som støjende fritidsanlæg.
 • Den eksisterende skydebane ved Langsand planlægges fremadrettet som et rekreativt område uden en skydebane grundet beliggenheden i byen.
 • Der udlægges et nyt område til centerformål ved Generator i Ringkøbing, som opfølgning på helhedsplan Ringkøbing.
 • Der udlægges et nyt rammeområde til tekniske anlæg, ved Nordre Ringvej i Ringkøbing, så der reserveres areal til vejtilslutning af erhvervsområdet i Ringkøbing øst og forbindelse til No.

Miljøvurdering
Der har været gennemført en miljøvurdering af kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet en miljørapport. Miljøvurderingen kan ses i den digitale kommuneplan. De miljømæssige vurderinger af hovedstrukturen og de enkelte rammer fremgår af miljøvurderingen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (vvm)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Kommuneplanen medvirker til realisering af Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at skabe vækst og udvikling og sikre virksomheder og borgere de bedste forudsætninger for at bo og drive virksomhed i kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 1. forslag til kommuneplan 2021-2033 godkendes og vedtages til offentlig fremlæggelse i mindst 8 uger.
 2. administrationen frem mod offentliggørelsen bemyndiges til at bearbejde kommuneplanen teknisk og redaktionelt, foretage mindre indholdsmæssige justeringer, samt eventuelt foretage nødvendige konsekvensrettelser.
 3. der som udgangspunkt ikke afholdes borgermøde i offentlighedsfasen. Er der lokalsamfund, som selv ønsker at arrangere et borgermøde om kommuneplanen, deltager administrationen gerne i et sådant møde.


Teknik- og Miljøudvalget 22-09-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med ændringer i retninglinie 4 vedrørende Lønborg Landbrugsflade og retningslinie 4 vedrørende Skjern Landbrugsslette.

Fraværende: Hans Pedersen.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Orientering om anmeldelse af friskole i Fjelstervang

Sagsnr: 20-016058

Sagsfremstilling

Initiativkredsen for Fjelstervang Friskole har sendt anmeldelse om oprettelse af friskole i Fjelstervang til byrådet, med oplysning om, at de som initiativkreds bag Fjelstervang Friskole den 10. august 2020 har indgivet "Anmeldelse om oprettelse af friskole/privat grundskole" til ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedrørende Fjelstervang Friskole gældende for skoleåret 2021/2022. 

I Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 8, fremgår det, at oprettelse af en fri grundskole anmeldes for kommunalbestyrelsen i skolekommunen og for Børne- og Undervisningsministeriet.

I anmeldelsen understreger initiativkredsen, at lokalsamfundets klare ønske er at bevare Fjelstervangs gode og velfungerende folkeskole. Friskolen anses som en nødløsnig og vil alene komme på tale ved skolelukning.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til byrådet med indstilling om, at byrådet tager orienteringen til efterretning.

Børne- og Familieudvalget 22-09-2020
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Videreførelse af den kommunale landdistriktspulje

Sagsnr: 16-038367

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal evaluere landdistriktspuljen samt efter indstilling fra Landdistriktsrådet tage stilling til, om udvalget i forlængelse heraf ønsker at oprette endnu en engangspulje på 500.000 kr., som landdistriktsrådet kan disponere over uden Økonomiudvalgets godkendelse. 

Formålet med puljen er fortsat rettet mod at understøtte landdistriktsinitiativer rundt om i kommunens landdistrikter – og typisk med udbetaling til borger- og sogneforeninger. Nuværende kriterier og retningslinjer for puljens anvendelse kan ses i bilag 1.

 

Hvilke projekter har opnået tilskud?

Gennem de seneste 3,5 år har rådet modtaget i alt 31 ansøgninger for et samlet beløb på: 4.220.000 kr.

Der er givet tilsagn til i alt 19 ansøgninger for et samlet beløb på: 869.000 kr. (se bilag 2). Der resterer 131.000 kr. af den nuværende pulje på 500.000 kr.

Af de 19 projekter, der har modtaget støtte fra 2017 til august 2020, er de 5 af projekterne afsluttet. Projektet "Drivvejen til Hest" fra foreningen Ridespor er sat på stand-by, indtil der forelægger en anden ansøgning.

De projekter, der har modtaget tilskud siden seneste evaluering, er:  

 

Den samlede oversigt over ansøgningerne inkl. en kort evaluering af de projekter, der er afsluttet, kan ses i bilag 3.

Sammenhæng til landdistriktspolitikken:

Landdistriktspuljen skal støtte op om tiltag og aktiviteter, der understøtter det gode liv og skaber vækst og udvikling i kommunes landsbyer og landdistrikter. Landdistriktspuljen er mere specifikt en del af indsatsen i landdistriktspolitikkens handlingsplan, der handler om "Samarbejds- og Samskabelsesprojekter", hvor "aktiviteter og projekter, der fremmer fællesskab og samarbejde støttes og prioriteres. Det være sig igennem f.eks. landdistriktspuljen...".

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ringkøbing-Skjern Kommune har budgetteret med 687.000 kr. i 2020 til landdistriktsudvikling. Der resterer 1.106.000 kr. i udisponerede kommunale midler til landdistriktsudvikling.

Effektvurdering

Med udgangspunkt i udbyttet af den nuværende landdistriktspulje, så forventes det, at projekter med støtte fra en kommende landdistriktspulje fortsat vil bidrage til løsninger, der udvikler aktiviteter og fællesskaber i og på tværs af sogne i kommunen og dermed skaber nye og/eller stærkere alliancer, der er med til at gøre landdistrikterne attraktive for borgere, erhvervslivet og besøgende.

Det forventes således, at der er en positiv indvirkning på landdistriktspolitikkens målsætninger om, at:

1. Understøtte samarbejder i og mellem sogne om aktiviteter, services og faciliteter i kommunens landsbyer og landdistrikter.

2. Fastholde og tiltrække borgere til vores landsbyer og landdistrikter.

Indstilling

Administrationen og Landdistriktsrådet indstiller:

- At Økonomiudvalget evaluerer den kommunale landdistriktspulje.

- At Økonomiudvalget opretter en ny engangspulje på 500.000 kr. til Landdistriktsrådets disposition. 

- Administrationen fortsætter med én gang årligt at fremlægge en liste for Økonomiudvalget over, hvilke projekter der har fået støtte.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Udvælgelse af 2 landsbyer til projekt "Omdannelseslandsbyer - et udviklingsprojekt i landdistrikterne"

Sagsnr: 18-009535

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal efter indstilling fra Landdistriktsrådet tage stilling til, hvilke landsbyer der skal gives tilsagn til at deltage i projekt "Omdannelseslandsbyer - et udviklingsprojekt i landdistrikterne".

Der er i alt indkommet 4 ansøgninger fra henholdsvis Hover, Kloster, Troldhede og Fjelstervang, og der er afsat midler til at arbejde med 2 landsbyer i projektet. 

Landdistriktsrådet har på deres møde den 31. august besluttet at indstille til Økonomiudvalget, at Hover og Kloster udvælges til at deltage i projektet. Hover vil i den forbindelse blive udpeget som juridisk omdannelseslandsby. Kloster by kan ikke udpeges som juridisk omdannelseslandsby, men rådet indstiller, at Kloster deltager i det videre projekt med fokus på omdannelse i bred forstand. Derudover lægger Landdistriktsrådet vægt på vigtigheden af, at administrationen tilbyder Troldhede og Fjelstervang et opfølgende møde med henblik på at vejlede dem i, hvordan de bedst kommer videre med deres planer.

Historik

Økonomiudvalget har på deres møde den 11. juni 2019 besluttet at afsætte 300.000 kr. til konsulentbistand i nærværende projekt. Landdistriktsrådet, administrationen og landinspektør fra firmaet LE34 har siden da arbejdet videre med projektet og de 4 indkomne ansøgninger, der er indkommet på baggrund af invitationen om deltagelse i projektet (Se bilag 1).

Projektets procesplan er blevet ændret undervejs bl.a. pga. Covid-19 og på grund af, at Landdistriktsrådet ønskede en uddybning fra Planafdelingen (Se Plans uddybede notat i bilag 2). Procesplanen er nu som følger:

 1. August: Landdistriktsrådet indstiller beslutning om valg af de to byer.
 2. September: Økonomiudvalget træffer beslutning om valg af de to byer. Herefter indstilling til Teknik og Miljøudvalget.
 3. Planarbejdet pågår i samarbejde med landinspektør fra LE34 og Planafdelingen.
 4. Yderligere proces drøftes senere.

Vurderingskriterier for deltagelse i projektet

Herunder ses de 3 vurderingskriterier i projektet samt en beskrivelse af, hvad Landdistriktsrådet, administrationen og det anvendte eksterne landinspektørfirma har lagt vægt på i de tre vurderingskriterier:

1. At der i lokalsamfundet er et stærkt engagement, som kan være med til at realisere planlægningen (vægtes 40 %):

Et engageret lokalsamfund er afgørende ikke alene for gennemførelse af de foreslåede projekter, men også for den fremtidige brug, udnyttelse og vedligehold af de gennemførte projekter. Engagementet vurderes ud fra ansøgningernes omfang og kvalitet samt beskrivelsen af landsbyens hidtidige udvikling og igangsatte projekter. Konkrete projektforslag er også udtryk for engagement og parathed i lokalsamfundet.

2. At der i landsbyen og lokalområdet er særligt stedbundne potentialer, der kan være med til at løfte landsbyens udvikling (f.eks. kulturhistoriske eller naturmæssige potentialer (vægtes 30 %):

Aktiveringen og udnyttelsen af stedbundne potentialer var blandt hovedargumenterne for indførelsen af muligheden for udpegning af omdannelseslandsbyer iht. planloven. Det er således også et vigtigt emne i nærværende landdistriktsudviklingsprojekt. Vurderingen af landsbyernes stedbundne potentialer foretages ud fra de enkelte ansøgningers beskrivelse heraf.

I vurderingen indgår også et overordnet hensyn til projektets gennemførelse, idet udnyttelsen af de stedbundne potentialer sammenholdes med den planlægningsfaglige vurdering af de enkelte projektforslag. Herved sikres det, at stedbundne potentialer, som nærværende projekt giver mulighed for udnyttelsen af, beskrives først.

3. At der er en hensigtsmæssig organisering i lokalsamfundet (f.eks. en overordnet organisation, der repræsenterer alle byens foreninger og borgergrupper) (vægtes 30 %):

En hensigtsmæssig organisering er sammen med lokalsamfundets engagement afgørende for projektets succes. En bred organisation kan være med til at sikre et bredt engagement. Vurderingen af organiseringen foretages ud fra organisationsdiagrammer og -beskrivelser i ansøgningerne.

 

De 4 ansøgninger

I det følgende ses vurderingen af de indkomne ansøgninger med fokus på bl.a. ovennævnte kriterier og herunder også de nye og rent planlægningsmæssige aspekter af de enkelte projektforslag. Mulige miljøkonflikter, privatretlige bindinger og andre forhold med betydning for arealernes udnyttelse skal afdækkes i forbindelse med den konkrete planlægning eller sagsbehandling.

 

Vurdering af Klosters ansøgning ift. vurderingskriterierne

(Se ansøgningen fra Kloster og de samlede bilag til ansøgningen i bilag 3 til 21.)

Kriterie 1: Engagement: Meget god

Klosters ansøgning bærer præg af et stort lokalt engagement. Således er der til ansøgning vedhæftet støttetilkendegivelser fra en lang række af lokalsamfundets aktører. Ansøgningen indeholder desuden konkrete projektforslag. Lokalsamfundet har ligeledes allerede været i kontakt med potentielle investorer og en boligforening, som har vist interesser for at bygge nyt i Kloster.

Kriterie 2: Stedbundne potentialer: Meget god

Planfaglig opsummering jf. kriterie 2

Kloster by har mange store projektønsker set i forhold til byens størrelse. Realiseres flere af projektønskerne vil der være tale om en egentlig omdannelse af Kloster by, som vil få stor betydning for byens udvikling fremadrettet.

Kloster by har desuden et uforløst potentiale i kraft af sin unikke placering mellem de to store turismespots Lalandia og Naturkraft samt nærheden til fjorden.

Der er mange store elementer i spil, og derfor anbefales det, at der udarbejdes en helhedsplan for Kloster. En helhedsplan for Kloster kan danne afsæt for og styrke igangværende og kommende udviklingsprojekter i byen samt sætte udviklingsprojekterne ind i en sammenhængende ramme, så de trækker i samme retning. Helhedsplanen kan understøtte Naturens Rige og tage udgangspunkt i byens identitet, stoltheder og udviklingsmuligheder. Den kan også motivere byens borgere og erhvervsfolk til at trække i samme retning, så lokale partnerskaber udvikles. En helhedsplan kan også danne grundlag for at skabe nye samarbejder og synergi mellem by og land.

Efter udarbejdelse af en helhedsplan for Kloster, kan der så følges op med konkret kommune- og lokalplanlægning i forhold til, for eksempel flytning af brugsen, et nyt attraktivt boligområde eller en ny hytte by, som kan tiltrække flere turister til området. Alternativt kan en konkret planlægning igangsættes inden eller parallelt med udarbejdelse af en helhedsplan.

Kloster by kan ikke udpeges som juridisk omdannelseslandsby, da den er en byzone by, men gennemføres ovennævnte tiltag, vil der være tale om en omdannelse i bred forstand.

Kloster er egnet til deltagelse i det videre projekt.

Kriterie 3: Organisering: God

Ansøgningen indeholder et organisationsdiagram, der viser organiseringen under Holmsland Sogneforening. Herudover indeholder diagrammet beskrivelse af fire nøglepersoner. Det antages, at disse fire nøglepersoner vil være dem, der skal bringe arbejdet med omdannelseslandsbyprojektet videre.

 

Vurdering af Hovers ansøgning ift. vurderingskriterierne

(Se Hovers ansøgning i bilag 22).

Kriterie 1: Engagement: God

Der er i Hover et godt lokalt engagement, hvilket bl.a. det selvejende børnehus og etableringen af Kvindelunden er eksempler på. Herudover er der etableret shelterplads m.m. i lokalområdet. Der er et stærkt samarbejde mellem Hover og Torsted, hvor friskolen ligger.

Kriterie 2: Stedbundne potentialer: Meget god

Planfaglig opsummering jf. kriterie 2:

Hover rummer store naturværdier grundet sin attraktive placering tæt på Hover ådal og Hoverdal plantage. Hover kan umiddelbart udpeges som juridisk omdannelseslandsby. Der er mulighed for at udvide landsbyafgrænsningen ned mod ådalen, indenfor det rødt skraveret perspektivområde. Derved kan indefra og ud princippet fraviges, og der kan bygges meget attraktive grunde tæt på åen. Det vil kræve et kommuneplantillæg og en lokalplan herunder diverse redegørelser.

Hover er egnet til deltagelse i det videre projekt.

Kriterie 3: Organisering: God

Ansøgningen indeholder en oversigt over lokalområdets foreninger og institutioner med disses undergrupper og ansvarspersoner.

 

Vurdering af Fjelstervangs ansøgning ift. vurderingskriterierne

(Se Fjelstervangs ansøgning og bilaget til denne i bilag 23 og 24).

Kriterie 1: Engagement: God

Der er i Fjelstervang et godt engagement, hvilket i ansøgningen illustreres gennem fortællinger om udeforsamlingshusets tilblivelse, arbejdet med at bevare den lokale købmand, en aktiv landsbyhjemmeside og nedsættelsen af arbejdsgrupper for etableringen af bl.a. ruter i naturen og hundeskov samt omdannelse af det gamle farveri. Ansøgningen indeholder desuden konkrete projektforslag.

Kriterie 2: Stedbundne potentialer: God

Planfaglig opsummering jf. kriterie 2:

Fjelstervang opfylder umiddelbart kriterierne til udpegning som juridisk omdannelseslandsby. Byen har dog status af lokalcenterby (ikke landsby) i kommuneplanen. Lokalcenterbyer skal ved fremtidig planlægning overføres til byzone. Det anbefales, at der ikke ændres på denne status, og at der arbejdes videre med udvikling af byen gennem kommuneplanrammer og lokalplanlægning. Udpeges Fjelstervang som juridisk omdannelseslandsby vil den blive en landsby i landzone.

Der er flere fordele ved at blive byzone by. Der er en signalværdi i at være en byzoneby. Derudover er det præciseret i kommuneplanen at der i lokalcenterbyer kan ske udvikling til såvel bolig-, erhvervs- og offentlige formål i mindre omfang. I landsbyerne kan der i mindre omfang placeres nye byggerunde. Der er derfor flere vækst- og byudviklingsmuligheder for Fjelstervang som lokalcenterby og fremtidig byzone, end som landsby i landzone.

Fjelstervang har rigelig med restrummelighed i eksisterende udlagte arealer til både bolig- og erhverv, hvorfor der ikke bør udlægges nye arealer til byudvikling. Det kan dog overvejes at omplacere nogle af arealerne. Der bør udpeges nogle perspektivarealer til erhverv mod øst ved den kommende kommuneplanrevision.

Der er allerede igangsat en lokalplanproces for realisering af projektønsket om dobbelthuse. Derudover er der adskillige planlægningsmæssige udfordringer forbundet med planlægningen for de andre projektønsker, som gør det tvivlsomt om projekterne kan realiseres.

Fjelstervang er derfor mindre egnet til deltagelse i det videre projekt.

Kriterie 3: Organisering: Meget god

Fjelstervangs ansøgning indeholder et organisationsdiagram, derudover oplistning af foreninger, institutioner m.m. samt disses undergrupper og ansvarspersoner indeholder beskrivelse af "Styregruppen for Fjelstervangs Fremtidsudvikling". Der er således ingen tvivl om, hvem der skal bringe et eventuelt arbejde med omdannelseslandsbyprojektet videre.

 

Vurdering af Troldhedes ansøgning ift. vurderingskriterierne

(Se Troldhedes ansøgning i bilag 25)

Kriterie 1: Engagement: God 

Ligesom i de øvrige landsbyer er der i Troldhede et godt lokalt engagement. I ansøgningen fremhæves ombygning af hallens kælder samt etableringen af en ny dagligvarebutik som eksempler.

Kriterie 2: Stedbundne potentialer: God

Planfaglig opsummering jf. kriterie 2:

Der er potentiale for erhvervsudvikling i Troldhede grundet nærheden til motorvejsnettet. Beliggenheden af de nye erhvervsområder bør være mod syd og med en god adgang til det overordnede vejnet. Der er flere bindinger i området såsom kirken og banen, som bevirker at eventuelle nye erhvervsområder fortrinsvis skal placeres i den sydlige del af byen. Dette fordrer dog en god infrastruktur. Der er restrummelighed i de nuværende erhvervsområder derfor bliver det vanskeligt at redegøre for et behov for udlæg af flere erhvervsarealer. Der kan dog med fordel udlægges nye erhvervs perspektivarealer i Troldhede ved den kommende kommuneplanrevision, således at udviklingsmulighederne bliver synlige.

Det er ikke nødvendigt at foretage ny planlægning for at gennemføre de projekter, der beskrives i ansøgningen, og Troldhede er derfor ikke egnet til deltagelse i det videre projekt.

Kriterie 3: Organisering: God

Ansøgningen indeholder en oversigt over arbejdsgrupper, men det er uklart, hvordan den indbyrdes organisering af grupperne er, samt hvem der skal bringe arbejdet med omdannelseslandsbyprojektet videre.

Planafdelingens samlede vurdering og anbefaling:

Plan anbefaler, at Hover og Kloster udpeges til projektet, da byerne vurderes at få størst effekt af projektet på lang sigt, samt at de to byer vurderes, at have det største behov for planlægning ift. at få deres projektønsker realiseret.

 

Sammenhæng til landdistriktspolitikken

Landdistriktspolitikkens tredje målsætning: "Vi vil understøtte vækst og udvikling i landsbyer og landdistrikter". Denne målsætning bliver understøttet af indsatsen omkring "Omdannelseslandsbyer", hvor "Kommunen og landdistriktsrådet vil udarbejde planer sammen med lokale borgere for op til 2 landsbyer, hvor der arbejdes med en større omdannelse af byerne med henblik på bl.a. at skabe mulighed for attraktive private boliggrunde og mulighed for at forskønne landsbyerne".

 

Økonomi

Projektet har et samlet budget på 300.000 kr. I budgettet indgår:

 • Sparring vedr. fastsættelse af kriterier for valg af landsbyer
 • Sparring vedr. valg af planværktøj
 • Udarbejdelse af planer for 2 landsbyer

Der resterer 232.000 kr. til ekstern bistand.

Effektvurdering

Administrationen vurderer, at arbejdet med omdannelseslandsbyer vil understøtte vækst og udvikling i landdistrikterne ved at skabe attraktive landsbyer til bosætning samt forbedre mulighed for småerhverv i landsbyerne.

Indstilling

Landdistriktsrådet indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om:

1. At udvælge Kloster og Hover til deltagelse i projektet

2) At tilbyde Fjelstervang og Troldhede et opfølgende møde med administrationen med henblik på at vejlede dem i, hvordan de bedst selv kan arbejde videre med deres planer.

Herefter sendes ovenstående til orientering i Teknik- og Miljøudvalgt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Gensidig orientering fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

13: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing