Referat: 3. november 2020 kl. 08:15

Mødelokale 6, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Kristian Bøgsted
 • Niels Rasmussen
 • Hans Østergaard
 • Jakob Agerbo
 • Kristian Andersen
 • Jesper Lærke
 • Søren Elbæk

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Sagsfremstilling

 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Bomidtvest, afd. 81, Skjern. Godkendelse af skema C for afsluttet helhedsplan.

Sagsnr: 15-043915

Sagsfremstilling

Kuben Management har på vegne af Bomidtvest fremsendt skema C vedrørende helhedsplan for afd. 81 i Skjern til byrådets godkendelse. Afdelingen er beliggende på adresserne Østergade, Fredensgade og Østre Allé i Skjern. Samtidig med godkendelsen af regnskabet afgiver byrådet hel eller delvis garanti for de realkreditlån, som Bomidtvest har optaget til finansiering af renoveringsarbejderne, som er gennemført i forbindelse med færdiggørelsen af helhedsplanen.

Byrådet har senest behandlet sagen om helhedsplanen på sit møde den 18. marts 2014, dagsordenens punkt 17, hvor skema B for det omhandlede projekt blev godkendt. På daværende tidspunkt forventedes det, at de samlede omkostninger til gennemførelsen af helhedsplanen ville udgøre ca. 83,8 mio. kr. I forlængelse heraf tilkendegav byrådet, at man var indstillet på at meddele garanti for optagelse af realkreditlån på op til 21,3 mio. kr. og 62,5 mio. kr. til finansiering af hhv. ustøttede og støttede renoveringsarbejder.

Helhedsplanen, der bl.a. har omfattet en gennemgribende renovering af afdelingens 93 lejligheder med tilhørende udenomsarealer, har i alt beløbet sig til 88,9 mio. kr. Fordelt med 22,6 mio. kr. til ustøttede arbejder og 66,3 til støttede arbejder. Merforbruget i forhold til udgiftsniveauet, der blev skitseret i 2014, har for størstedelens vedkommende relateret sig til omkostningerne i forbindelse med opretning og afretning af gulvene i afdelingens lejligheder. Sammen med regnskabsopgørelserne er der fremsendt tilhørende revisorerklæringer uden forbehold.

Fansieringen af renoveringsprojektet sker ved optagelse af realkreditlån uden direkte medfinansiering fra kommunal side. Ved optagelse af lånene indsættes det ustøttede lån normalt som 1. prioritets pant, og det støttede lån som efterfølgende pant. Ved låneoptagelsen kræves kommunegaranti for den del af det ustøttede lån, der ligger ud over 60 % af værdien af ejendommen. Herudover kræves fuld kommunegaranti for det støttede lån. Dog således, at Landsbyggefonden påtager sig at godtgøre halvdelen af et eventuelt tab på det støttede lån.

I det aktuelle tilfælde vil der således skulle afgives kommunegaranti for lån på op til 13,5 mio. kr. til finansiering af det ustøttede arbejde, idet kreditforeningen har vurderet, at en ikke uvæsentlig del af lånebeløbet kan holdes indenfor 60 % af ejendommens værdi. Herudover vil der skulle stilles en kommunegaranti for lån på op til 66,3 mio. kr. til finansiering af det støttede arbejde. Landsbyggefonden garanterer efterfølgende for halvdelen af kommunens eventuelle tab på det støttede lån.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ifølge almenboliglovens § 91 kan Landsbyggefonden give tilsagn om ydelsesstøtte til lån til  finansiering af opretning, forbedring og ombygning mv. i almene boligorganisationers byggeri. Det er dog en forudsætning for støtte, at byrådet garanterer for de optagne lån, dog således at Landsbyggefonden påtager sig at godtgøre halvdelen af byrådets eventuelle tab som følge af garantierklæringerne for de støttede lån.

Økonomi

Kommunegarantier for lån optaget af almene boligorganisationer påvirker ikke den kommunale låneramme.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

• at det fremsendte skema C godkendes

• at der gives tilsagn om garantistillelse for optagelse af ustøttede og støttede realkreditlån i størrelsesordenen henholdsvis op til 13,5 mio. kr. og 66,2 mio. kr.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Ringkøbing-Skjern Boligforening. Almene boliger i Ølstrup.

Sagsnr: 19-020519

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern boligforening har den 16. oktober 2020 fremsendt ansøgning om byrådets godkendelse af skema A for opførelse af 11 almene familieboliger i Ølstrup. Ringkøbing-Skjern Boligforening forventer at det ansøgte projekt er indflytningsklar medio 2022. Projektet forventer en samlet anlægsudgift på 21,5 mio. kr.

Ved godkendelse af ansøgningen påtager kommunen sig at yde et grundkapitalindskud til boligforeningen på ca. 2,2 mio. kr.

Anlægsudgifterne for hele projektet forventes at udgøre ca. 21,5 mio. kr. Finansiering af byggeriet er fastlagt i Almenboligloven, og med udgangspunkt heri optager boligforeningen realkreditlån med 18,9 mio. kr., beboerindskuddet udgør 0,4 mio. kr., og kommunen yder grundkapitalindskud på 2,2 mio. kr.

Ringkøbing-Skjern Boligforening anfører i sin ansøgning, at de 11 boliger vil få et samlet boligareal på i alt 1.087 m2. Boligernes størrelse vil variere fra 87 m2 til 111 m2, og vil blive udført som lavenergiboliger. For så vidt angår huslejeniveauet budgetteres med en årlig boligudgift på 835 kr. pr. m2. excl. forbrug. Dette svarer til en månedlig husleje på mellem 6.355 kr. og 7.419 kr. afhængig af boligens størrelse.

Kommunens grundkapitalindskud udgør en variabel %-sats af den samlede anlægssum. For boliger under 90 m2 beregnes lånet med 8% af anlægsudgifterne, medens der for boliger i intervallet 90-104 m2 ydes lån med 10%, og endelig ydes der lån med 12%, hvis boligerne er 105 m2 og derover. I det aktuelle tilfælde er den gennemsnitlige størrelse af boligerne beregnet til 99 m2, hvorfor størrelsen af det kommunale grundkapitallån under ét udgør 10%, svarende til ca. 2,2 mio. kr. Det forventes, at grundkapitalindskud kommer til udbetaling i løbet af 2021.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Almenboligloven.

Økonomi

På kontoen til finansiering af grundkapitalindskud er der i 2021 et rammebudget på ca. 13,7 mio. kr. Heraf er ca. 2,2 mio. kr. øremærket til brug for projektet i Ølstrup.

Realkreditlån, der optages af almene boligorganisationer, påvirker ikke den kommunale låneramme. Som følge heraf vil kommunens garantistillelse overfor en del af lånet heller ikke have nogen indflydelse på kommunens generelle låneadgang. 

Effektvurdering

Godkendelse af ansøgningen vil være afgørende for gennemførelsen af det planlagte byggeri.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse:

 • at det fremsendte skema A godkendes.
 • at den budgetterede gennemsnitlige månedlige husleje på mellem 6.355 kr. og 7.419 kr. godkendes.
 • at kommunen i 2021 yder grundkapitalindskud på ca. 2,2 mio. kr., som finansieres af det afsatte budgetbeløb.
 • at endelig fastlæggelse af procentsatsen for kommunegarantien sker i forbindelse med fremsendelse af skema B.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til rekreative formål ved Ørbækvej, Hoven

Sagsnr: 20-017106

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 42 for et område til rekreative formål ved Ørbækvej, Hoven, blev vedtaget af Byrådet den 16. juni 2020 og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 1. juli til og med den 26. august 2020.

Resultat fra offentlighedsfasen

Der er i offentlighedsfasen modtaget i alt tre bemærkninger fra:

 • Erhvervsstyrelsen

 • Vejdirektoratet

 • Brand & Redning MidtVest

   

De indkomne bemærkninger og notat med forslag til svar er vedlagt som bilag.

Ingen af myndighederne gør indsigelse mod planforslagene.

Bemærkningerne omhandler blandt andet hensynet til planlovens zoneregler.

På baggrund af de indkomne bemærkninger anbefaler administrationen, at der foretages rettelser i forhold til de offentliggjorte planforslag. Rettelserne omhandler en tydeliggørelse i den planlægningsmæssige begrundelse for placering i landzone. For uddybning se vedlagte notat.

Endvidere er planforslaget tilrettet af hensyn til den digitale indberetning.

Beslutningsproces

Økonomiudvalget godkendte på deres møde den 5. november 2019 følgende faseopdeling:

Fase 1. Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg.

Fase 2. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Projektet bidrager til etablering af overnatningsfaciliteter til helårsturisme i en del af kommunen, som ligger uden for kystnærhedszonen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Tillæg 42 til Kommuneplan 2017-2029 af for et område til rekreative formål samt den tilhørende Miljøscreening vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet med behandling af bemærkninger.

 2. Notat med behandling af bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af indsigelserne.Teknik- og Miljøudvalget 20-10-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2019-2027 - Byggemodning ved Højsagervej og Høgevej, Videbæk

Sagsnr: 20-001103

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 18. august 2020 at sende forslag til tillæg nr. 3 til Ringkøbing-Skjern
Kommunes Spildevandsplan 2019-2027 i 8 ugers offentlig høring. Forslaget har været offentligt
fremlagt fra den 24. august 2020 til den 19. oktober 2020. I offentlighedsfasen er der ikke
indkommet bemærkninger fra borgere, myndigheder eller interesseorganisationer.

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2019-2027 for Ringkøbing-Skjern Kommune har til formål at skabe det juridiske grundlag for:

 • Tilpasning af kloakoplande beskrevet i Lokalplan 452, som beskriver byggemodning af et område til boligformål ved Højsagervej og Høgevej i Videbæk.
 • Etablering af et regnvandsbassin og grundlag for ansøgning om udledningstilladelse.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er det vurderet, at området ikke er egnet til nedsivning af tag- og overfladevand. Derfor vil lokalplanområdet blive separatkloakeret med afledning af regn- og spildevand. En del af lokalplanens område er allerede omfattet af spildevandsplanens opland VI46.

Overfladevand fra befæstede arealer på grunde, vejarealer og parkeringspladser skal forsinkes og renses i regnvandsbassin inden det ledes videre i eksisterende regnvandskloak.

I lokalplanen er der fastlagt en maksimal befæstelsesgrad på de enkelte grunde til 50 %. Befæstede arealer på grunde er tagflader, indkørsler, parkering og flisebelægninger, der har afløb til regnvandskloakken. Hvis summen af de befæstede arealer udgør mere end 50 % af grundens areal, skal grundejeren for egen regning sørge for at nedsive overfladevandet fra en del af det befæstede areal, så maksimalt 50 % afledes til den offentlige regnvandskloak.

I det planlagte opland er der i dag et landbrugsdræn, som er tilsluttet regnvandskloakken. Ved omlægning af landbrugsdrænet i forbindelse med byggemodningen, skal det tilsluttes nedstrøms det planlagte regnvandsbassin. 

Efter Byrådets vedtagelse udgør tillægget det juridiske grundlag for at gennemføre de beskrevne tiltag.

Vedtagelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019)

Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Området for byggemodningen anvendes i dag til jordbrugsmæssigt formål. Det vurderes, at udledningen af fosfor i status og i plan er stort set ens, hvormed byggemodningen ikke har en negativ effekt på vandmiljøet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2019-2027 vedtages.

Teknik- og Miljøudvalget 20-10-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Offentliggørelse af planforslag for udvidelse af aflastningsområde ved Herningvej i Ringkøbing

Sagsnr: 20-018982

Sagsfremstilling

Formålet med dagsorden er en godkendelse af, at forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for udvidelse af aflastningsområde ved Herningvej i Ringkøbing samt udkast til udbygningsaftale fremlægges i offentlig høring.

Økonomiudvalget besluttede den 7. august 2018 at igangsætte planlægningen for butikker på Herningvej 93. Den 23. juni 2020 besluttede Økonomiudvalget at planlægningen også skulle omfatte butikker på Ndr. Ringvej 3.

Formål
Formålet med planlægningen er, at udvide det eksisterende aflastningscenter i Ringkøbing til også at omfatte adresserne Herningvej 93 og Ndr. Ringvej 3. På de to adresser gives der mulighed for at etablere én dagligvarebutik på op til 1.200 m² med en lukket varegård på 200 m² samt udvalgsvarebutikker på i alt 4.500 m². Der fastsættes en minimumsstørrelse på 500 m² pr. butik. Desuden fastholdes muligheden for, at der kan etableres let industri, værksteds- og håndværksvirksomhed og lager.

Med kommuneplantillægget justeres antal mulige butikskvadratmetre for det eksisterende aflastningscenter samt område til butikker med særligt pladskrævende varegrupper ved Birkmosevej, således at butikskvadratmetrene er i overensstemmelse med det faktiske.

Områdets disponering og bebyggelse
Området er disponeret, så der sikres et godt samspil med omgivelserne med fokus på placeringen ved indfaldsvejen til Ringkøbing. Lokalplanområdet fremstår som et samlet butiksområde, bl.a. via et ensartet facadeudtryk. Parkeringsarealerne gives et grønt udtryk ved beplantning. Parkeringsarealet indrettes så det visuelt hænger sammen med arealet ved rundkørslen, og dermed indbyder kunder til butikkerne og byen.

Udbygningsaftale
Der er efter tilbud fra ansøger udarbejdet betinget udbygningsaftale imellem Ringkøbing-Skjern Kommune og ansøger. Udbygningsaftalen skal sikre udførelse af ændringer af vejforholdene på Ndr. Ringvej i forbindelse med gennemførelsen af lokalplanen.

Udbygningsaftalen skal offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af lokalplanforslaget med henblik på, at der indgås endelig aftale i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af både planforslagene og af projektet. Konklusionen af screeningerne er, at planforslagene og projektet ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Foroffentlighed
I forbindelse med de foroffentlige høringer er der kommet ideer og forslag til planlægningen. De indkomne ideer og forslag er behandlet i vedlagte notat. Administrationen anbefaler, at notatet anvendes som svar.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ansøger afholder alle udgifter til planlægning, projektering og etablering af alle anlæg, herunder de nødvendige vejanlæg. Se vedlagte betinget udbygningsaftale.

Effektvurdering

Nye butikker i et udvidet aflastningsområde vil medføre afledte konsekvenser på kort og lang sigt for butiksdrivende, ejere af ejendomme og erhvervsliv mv.

En udvidelse af aflastningsområdet vil skærpe konkurrencen i aflastningsområdet, mens konsekvenserne for bymidten, vil være negative.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender, at:

 1. Forslag til Tillæg 25 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 443 for udvidelse af aflastningsområde ved Herningvej, Ringkøbing vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.
 2. Notatet med behandling af ideer og forslag godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne.
 3. At betinget udbygningsaftale godkendes og fremlægges i offentlig høring sammen med planforslagene
Teknik- og Miljøudvalget 20-10-2020
Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets beslutning.

Bilag Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets beslutning.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Vandråd Ringkøbing Fjord 2020, indstilling af indsatser.

Sagsnr: 19-023779

Sagsfremstilling

Sagen er tidligere behandlet af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 5.november 2019.

Lov om vandplanlægning understreger værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. Kommunerne skal således igen, under eventuel inddragelse af lokale vandråd, udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats. Ringkøbing-Skjern Kommune har en stor del af oplandet til Ringkøbing Fjord og en meget lille del af oplandet til Nissum Fjord.

Kommunalbestyrelserne i et hovedvandopland skal udarbejde forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 samt bidrag til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.     

Ringkøbing-Skjern kommune har varetaget sekretariatsfunktionen for opland Ringkøbing Fjord og har afholdt 4 vandrådsmøder. Vandrådet har bestået af 13 medlemmer. Der har i Vandråd Ringkøbing Fjord været en god dialog mellem repræsentanterne, og et enigt vandråd er kommet med indstillinger på knap 250 km. vandløb og 15 spærringer. Vandrådet har prioriteret indsatser, hvor der fås mest miljø for pengene og strækninger, hvor der kan færdiggøres et vandløbssystem.

Administrationerne i de seks deltagende kommuner i oplandet anbefaler vandrådets indstilling til de konkrete vandområder. De vandområder, som vandrådet indstiller indsatser på, fremgår af bilag 1.

Der er i oplandet til Nissum Fjord kun et enkelt vandløb i Ringkøbing-Skjern kommune, her er ikke udpeget en indsats.

Efter den politiske behandling i kommunerne sender sekretariatskommunerne det samlede godkendte forslag med videre til Miljøstyrelsen senest den 22. november 2020. Når Miljøstyrelsen har modtaget input fra kommuner og vandråd, træffes der en endelig beslutning om indsatser i vandområdeplanerne. Den endelige beslutning forventes at foreligge ultimo 2021.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om vandplanlægning og jf. BEK nr. 1060 af 22/10/2019.

Lov om vandplanlægning lægger op til, at miljømål og indsats (tons kvælstof og fosfor der skal fjernes, km vandløb der skal restaureres etc.) fastlægges i bekendtgørelser. Bestemmelserne om vandråd m.v. er fastlagt i en bekendtgørelse, ” Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunal-bestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport.”

I Bekendtgørelsen er anført, at kommunalbestyrelserne i oplandet skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet. Med henblik på en lokalinddragelse i vandplanlægning er der ved ændring af lov om vandplanlægning og jf. BEK nr. 1060 af 22/10/2019 om vandråd fastsat, at kommunerne i et hovedvandopland med rådgivning fra vandrådene konkret skal løse følgende opgaver:

 • Kommunalbestyrelserne i et hovedvandopland skal udarbejde forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 samt bidrag til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Der er 25 millioner kroner til rådighed for oplandet Ringkøbing Fjord. Indsatserne er 100 % finansieret af EU/statslige midler.

Effektvurdering

Effekten af indsatserne forventes at blive, at de målsatte vandløb i Ringkøbing-Skjern Kommune opfylder målsætningen god økologisk tilstand og dermed lever op til Vandrammedirektivet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget samt Byrådet, at vandrådets indstilling (bilag 1) godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 20-10-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Sagsnr: 19-027802

Sagsfremstilling

KKR Midtjylland har på møde den 9. september 2020 behandlet:

 • Udkast til Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland.

 • Afrapportering på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger om henholdsvis udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser.

Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet godkender Rammeaftale 2021-22 og afrapportering på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger.

Baggrund

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede socialområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

Rammeaftale 2021-22 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, som har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalens udviklingsområder undervejs. Rammeaftalen har således været i høring i Børne- og Familieudvalget, i Social- og Sundhedsudvalget og i Handicaprådet. Social- og Sundhedsudvalgets bemærkning om, at ikke kun kommune og region, men også kommuner imellem, gensidigt bør forpligte hinanden på at skabe nye, bedre og mindre omkostningstunge løsninger for borgere med komplekse problemstillinger, er blevet indarbejdet i rammeaftalen.

KKR Midtjylland har på møde den 9. september 2020 behandlet udkast til Rammeaftale 2021-22 og anbefaler, at rammeaftalen samt afrapportering på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger godkendes i de midtjyske byråd og i regionsrådet.

Fælles faglige udviklingsområder

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at de oplever sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

I Rammeaftale 2021-22 sætter kommunerne og regionen fokus på 2 fælles udviklingsområder:

 • Den nære psykiatri

 • Borgere med komplekse udfordringer

Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-22. Målgrupperne for de centrale udmeldinger er:

 • Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug

 • Udviklingshæmmede med dom

 • Borgere med svære spiseforstyrrelser

I forhold til udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug vurderer de midtjyske kommuner, at det både fagligt og økonomisk kan være yderst vanskeligt at drive et højt specialiseret døgntilbud, fordi målgruppen er så lille. I stedet kunne der tænkes i andre løsninger, herunder generering af mere viden og øget forskning, samt eventuelt prøvehandlinger, hvor der f.eks. i udvalgte kommuner afprøves nye samarbejdsformer i forhold til indsatsen for målgruppen.

Der er kun et landsdækkende tilbud med sikrede afdelinger til udviklingshæmmede med dom, Kofoedsminde på Lolland. De midtjyske kommuner foreslår, at der oprettes en sikret afdeling i Midtjylland til udviklingshæmmede med dom. Kommunerne vurderer, at er der et bredt udbud af åbne tilbud til borgere med udviklingshæmning og dom i den midtjyske region.

Vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser oplever de midtjyske kommuner ikke udfordringer i udbuddet af tilbud til målgruppen, og kommunerne finder den rette indsats i eget regi eller hos ekstern leverandør ved behov.

På baggrund af afrapporteringerne vil Socialstyrelsen gå i dialog med kommunalbestyrelserne om, hvorvidt der på nationalt plan er en tilstrækkelig koordination, der sikrer det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud til målgrupperne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ifølge bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde indgår kommunalbestyrelserne i region og regionsrådet årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud, der ligger i regionen.

Økonomi

Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.

Som en del af Rammeaftale 2019-20 indgik kommunerne og regionen en 4-årig aftale om at reducere taksterne på de sociale tilbud med minimum 2 procent i perioden 2019-2022. Takstaftalen videreføres i Rammeaftale 2021-22.

Effektvurdering

Rammeaftale 2021-22 har fokus på at skabe videndeling om faglige metoder og tilgange på tværs af kommuner og region. Dette gælder ikke mindst på rammeaftalens to udviklingsområder:

 • Den nære psykiatri

 • Borgere med komplekse udfordringer

Alliancen om den nære psykiatri er et bredt samarbejde, som i kommunerne omfatter både socialpsykiatrien, sundhedsområdet, beskæftigelsesområdet samt det almene og det specialiserede børne- og ungeområde. Alliancen samarbejder blandt andet om at skabe fælles løsninger, der kan forebygge mistrivsel blandt børn og unge. Desuden arbejder alliancen med at afprøve og udbrede fælles løsninger for svært psykisk syge voksne, som har tilbagevendende behov for støtte og behandling på tværs af region, kommune og almen praksis.

Både inden for børn-unge og voksenområdet oplever kommunerne et stigende antal borgere med komplekse udfordringer. Rammeaftalen 2021-22 sætter fokus på at sikre de rette tilbud til rette tid for borgere med komplekse udfordringer, herunder borgere med udviklingshæmning/udviklingsforstyrrelse, psykiatriske udfordringer og udadreagerende adfærd.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet godkender:

 • Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

 • Afrapporteringen på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger om henholdsvis udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget foreligger ved mødets start til orientering.

Børne- og Familieudvalget 20.10.2020
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget 21-10-2020
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Godkendelse af mindre anlægsprojekter finansieret af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje i 2020

Sagsnr: 20-003187

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget ansøgninger på et samlet beløb på 927.000 kr. vedrørende 4 mindre anlægsprojekter i Dagtilbud og Undervisning. Det indstilles, at projekterne finansieres dels med 550.000 kr. fra Børne- og Familieudvalgets anlægspulje, dels med et restbeløb på 377.000 kr. af et rådighedsbeløb afsat til projektbeskrivelse vedrørende Skjernåskolen. 

Der er modtaget ansøgninger om følgende projekter:

 1. 240.000 kr. til indretning af handicap-badeværelse i STU-huset i Tarm
 2. 188.000 kr. til renovering af legepladsen ved Højmark Børnehus
 3. 50.000 kr. til renovering af toilet i No Børnehus
 4. 449.000 kr. til renovering af lokaler på Ådum Skole

Ad 1

STU-huset i Tarm er rammen om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse i Ringkøbing-Skjern Kommune. Blandt eleverne i STU-huset er der unge med fysiske handicaps, hvilket giver særlige udfordringer i forbindelse med toiletbesøg mv. Institutionen råder således ikke over et handicap-badeværelse med mulighed for skift/brus m.v. Ledelsen af STU-huset søger derfor om 240.000 kr. til ombygning af et eksisterende lokale til et badeværelse særligt indrettet til brugere med fysisk handicap. Gennemførsel af projektet vil både give eleverne bedre rammer og forbedre arbejdsforholdene for de ansatte.

Ad 2

Lederen af Højmark Børnehus søger et økonomisk tilskud, da det primært, som følge af råd i træværk, har været nødvendigt at renovere en stor del af legepladsen. Børnehuset har således afholdt udgifter til en ny vandbane, reetablering af Tarzan banen, faldsand, gynger og gyngestativer. Der søges om i alt 188.000 kr.

Ad 3

Lederen af No Børnehus søger om 50.000 kr. til renovering af et utidssvarende voksentoilet på førstesalen af No Børnehus. Med finansiering fra anlægspuljen blev der i foråret 2020 givet en bevilling til ændring af planforholdene i institutionen, således at alle opholdsrum for børnene fremover skal være i stueplan, mens personalefaciliter og møderum samles på 1. salen. Da håndværkerne alligevel skal i gang med ombygning/renovering af førstesalen vil det være hensigtsmæssigt at udvide projektet med en renovering af toilettet.

Ad 4

Ejendomscentret søger om 449.000 kr. til et projekt på Ådum Skole. Byrådet har tidligere i år givet en anlægsbevilling til udvidelse af kapaciteten på 3 daginstitutioner - herunder børnehuset i Ådum. I Ådum viste den bedste løsning sig at være at omdanne et af skolens lokaler i sydfløjen til brug for børnehuset.

I forlængelse af dette projekt vil det være en god idé at gennemgå og renovere de andre lokaler i stueetagen på samme tid, idet lokalerne trænger til en opdatering. Projektet vil kunne løse flere udfordringer med ét i den omtalte fløj, herunder overophednings- og akustikudfordringer, ved en - i forvejen tiltrængt - renovering af gulve og lofter samt etablering af solfilm.
Projektet vil desuden kunne bidrage til fleksible løsninger for skolen, som afgiver et lokale til børnehuset. Skolen ønsker at kunne åbne op mellem klasselokaler ved temaarbejde mv. Derfor foreslås en flytbar/foldbar væg.
Afgivelse af lokalet til børnehuset er en god løsning i dag, men ved en større tilgang af elever kan der være behov for andre løsninger. Ejendomscentret gør opmærksom på, at lokalet, som skolen afgiver til børnehuset, forholdsvist let vil kunne omdannes til et klasseværelse igen.

Forslag til finansiering

Byrådet har tidligere i 2020 godkendt 3 mindre anlægsprojekter til et samlet beløb på 740.000 kr. finansieret af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje. Der er med andre ord et resterende rådighedsbeløb på 760.000 kr.

På anlægsbudgettet er desuden afsat et rådighedsbeløb 500.000 kr. til projektbeskrivelse mv. i forbindelse med pladsproblemerne på Skjernåskolen. Udgiften til udarbejdelse af et skitseprojekt for udvidelse og ombygning af skolen udgjorde 123.000 kr. Der er altså et restbeløb på 377.000 kr.

 

Oprindeligt

  rådighedsbeløb

1.000 kr. 

       Forbrug pr.

 1.10. 2020

1.000 kr. 

 

       Restbeløb 

1.000 kr. 

Anlægspuljen til

mindre projekter  

 1.500 740  760 

Afsat til projektbeskrivelse mv.

på Skjernåskolen

 500 123  377 

 

I alt

 2.000 863 

 1.137

Administrationen anbefaler, at ansøgningerne godkendes, og at beløbet på 927.000 kr. til de 4 projekter finansieres dels gennem restbeløbet på 377.000 kr. vedrørende Skjernåskolen dels gennem 550.000 kr. fra Børne- og Familieudvalgets anlægspulje.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til Byrådet med en indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på i alt 927.000 kr. til de beskrevne projekter. 

Anlægsbevillingen finansieres med

 • 377.000 kr. fra restbeløbet på anlægsbevillingen til projektbeskrivelse mv. vedrørende Skjernåskolen
 • 550.000 kr. fra det resterende rådighedsbeløb på Børne- og Familieudvalgets anlægspulje  


Børne- og Familieudvalget 20-10-2020
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med den bemærkning, at opstart af projekt 4 om renovering af lokaler på Ådum Skole afventer resultatet af skolestrukturen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Familieudvalgets anbefaling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Takster 2021

Sagsnr: 20-000473

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender takster for ældreområdet og handicapområdet for 2021 til godkendelse.

Taksten på madservice for hjemmeboende og taksten til døgnkost til beboere på ældrecentre og handicapcentre er fremskrevet med satsreguleringsprocenten på 2,0%. Tillige er cafépriser på handicap- og psykiatriområdet genberegnet, og disse priserne er incl. moms.

Taksterne til egenbetaling for transport til daghjem og servicepakker er fremskrevet jævnfør KL's fremskrivningsprocent på 1,52%. Taksten til vask på ældreområdet fremskrives ikke, da den er på niveau med udgifterne.

Det årlige brugerkort fremskrives i henhold til Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 25. maj 2016, punkt 9. Her blev det besluttet, at det årlige brugerkort prisfremskrives en gang i hver byrådsperiode. Administrativt er det besluttet, at det er ved opstart af ny byrådsperiode, og derved sker næste fremskrivning til 2022.

Såfremt Social- og Indenrigsministeriet udmelder en månedstakst for døgnkost, som afviger fra den beregnede takst, vil taksten efterfølgende blive ændret til Social- og Indenrigsministeriets gældende takst.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse nummer 1576 af 27. december 2014 om betaling for generelle tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 • de vedlagte takster 2021 godkendes
 • såfremt Ringkøbing-Skjern Kommunes månedstakst for døgnkost afviger Social- og Indenrigsministeriets takst, anvendes Social- og Indenrigsministeriets takst.


Social- og Sundhedsudvalget 21-10-2020
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Overflytning af SFO-børn fra Nr. Vium til Troldhede

Sagsnr: 20-019628

Sagsfremstilling

Ledelsen og forældrebestyrelsen i Nr. Vium/Troldhede ønsker at nedlægge SFO'en i Nr. Vium og overflytte børnene til Troldhede Børnehus på grund af faldende børnetal, hvilket er effektueret pr. 1. august 2020.

Forældrebestyrelsen og ledelsen i Helheden begrunder overflytningen således:

Nr. Vium Børnehus' SFO har i de sidste par år oplevet faldende børnetal og er nu nede på ca. 6 børn, hvilket ikke ser ud til at blive bedre de næstkommende år. Dette er hverken driftssikkert eller et optimalt tilbud for børnene. Derfor påtænker vi at samle SFO børnene ét sted, nemlig i Troldhede Børnehus pr. 1/8-2020, så SFO'en også fremadrettet vil være et attraktivt tilbud for alle børn, hvor børnene får mulighed for at være sammen med deres skolekammerater i ét fælles fritidstilbud i helheden.

SFO-børn i Nr. Vium/Troldhede er fordelt på to matrikler, således at elever fra Nr. Vium går i SFO på pasningsenheden i Nr. Vium, og elever fra Troldhede går i SFO i Troldhede Børnehus.

I skoleåret 2020/2021 er der 4 SFO børn i Nr. Vium pasningsdistrikt.

Administrationen anbefaler, at SFO-pasning nedlægges i Nr. Vium, og at børnene fremadrettet tilbydes pasning i Troldhede Børnehus.

Normeringen i 2021 i henholdsvis Nr. Vium Børnehus og Troldhede Børnehus:

 

Børnehus

Normering i 2021

Vuggestue

Børnehave

SFO

Nr. Vium Børnehus

12

22

-

Troldhede Børnehus

12

33

31
(incl. børn fra Nr. Vium)


Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeskoleloven.

Økonomi

Økonomi bemærker, at nedlæggelsen af Nr. Vium SFO ikke har væsentlige økonomiske konsekvenser for den samlede driftsøkonomi af skolefritidsordninger og dagtilbud.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til byrådet med indstilling om,  

 • at Nr. Vium SFO nedlægges pr. 1. august 2020
 • at SFO-børnene fremadrettet tilbydes pasning i Troldhede Børnehus.


Børne- og Familieudvalget 20-10-2020
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Forældrebetalingstakster for 2021 for børn i dagtilbud og skolefritidsordning

Sagsnr: 20-019476

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender forslag til forældrebetalingstakster for dagtilbud og skolefritidsordninger gældende fra 1. januar 2021. Taksterne skal i henhold til dagtilbuds- og folkeskoleloven offentliggøres senest 1 måned inden ikrafttrædelse.

Administrationen har beregnet taksterne ud fra bruttodriftsudgifterne på baggrund af følgende forældrebetalingsprocenter:

 • 25% i Dagplejen
 • 22% i vuggestue
 • 25% i børnehave
 • 30% for skolebørn i dagtilbud (Hover-Torsted og Ølstrup)
 • 55% for skolebørn i skolefritidsordninger og SFO-klubber

Betalingsprocenterne for børn i dagpleje, vuggestue og børnehave må jævnfør dagtilbudsloven maximalt udgøre 25%. Byrådet har tidligere besluttet, at forældrebetalingsprocenten for vuggestuer udgør 22%.

Betalingsprocenten for skolebørn i dagtilbud må jævnfør dagtilbudsloven maximalt udgøre 30%.

Betalingsprocenten for skolebørn i skolefritidsordninger og SFO-klubber fastsættes af Byrådet jævnfør folkeskoleloven.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven.

Økonomi

Økonomi bemærker, at taksterne er beregnet ud fra budgetforslaget for 2021, som er indstillet til godkendelse ved Byrådets 2. behandling af budget 2021 og overslagsårene i oktober måned 2020.

Der er bemærkninger til takstændringerne på følgende tilbud:

Dagpleje

Den forholdsvise store stigning i taksten skyldes forbedringen af normeringsbrøken fra 3,65 til 3,45 gældende pr. 1. januar 2021.

Børnehave og vuggestue

Den forholdsvise lille stigning i taksten skyldes, at den procentvise stigning af lønudgifterne fra 2020 til 2021 kun er på 1,55%, samtidig med, at budgetterne til rengøring er nedsat fra 1. januar 2021. Nedsættelsen er besluttet i forbindelse med budgetlægningen for 2020 og overslagsårene. Hertil kommer den øgede effektiviseringsbesparelse fra 2020 til 2021 på 0,5%. Denne besparelse er også besluttet i forbindelse med budgetlægningen for 2020 og overslagsårene.

Skolefritidsordninger

Taksten falder som følge af normeringsnedsættelsen med virkning pr. 1. januar 2021. Besparelsen er besluttet i forbindelse med budgetlægningen for 2020 og overslagsårene. Hertil kommer de to øvrige besparelse på rengøringsområdet og effektivisering, som beskrevet under børnehaver og vuggestuer.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen oversendes til Byrådet med indstilling om, at forældrebetalingstaksterne godkendes.

Børne- og Familieudvalget 20-10-2020
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

13: Godkendelse af administrationsgrundlag for grøn pulje

Sagsnr: 20-016715

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget, at kommunerne skal oprette en grøn pulje, som opstillere af vedvarende energi skal indbetale til. Kommunen administrerer midlerne i grøn pulje og kan anvende disse midler til projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt.

Administrationen har udarbejdet et oplæg til et administrationsgrundlag for grøn pulje. Økonomiudvalget bedes tage stilling til, om udvalget kan anbefale Byrådet at godkende administrationsgrundlaget.

Grøn pulje

Opstillere af et vedvarende energianlæg skal indbetale et beløb til grøn pulje, som svarer til:

 • 88.000 kr. pr. MW ved landvindmøller

 • 115.000 kr. pr. MW ved havvindmøller

 • 30.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg

 • 67.000 kr. pr. MW ved vandkraftværker.

Regeringen har fremsat et lovforslag, hvor beløbet for landvindmøller bliver hævet til 125.000 kr. pr. MW.

Opstillere af vedvarende energianlæg indbetaler midlerne til grøn pulje som et engangsbeløb i forbindelse med, at energianlægget bliver taget i brug. Kommunen administrerer midlerne i grøn pulje og kan anvende midlerne til projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt. Midlerne i grøn pulje kan anvendes til mange forskellige formål, herunder grønne tiltag, landskabelige, rekreative eller kulturelle formål etc.

Den tidligere grøn ordning

Grøn pulje afløser den tidligere grøn ordning, som er nedlagt. Den tidligere grøn ordning vedrørte kun vindmøller, mens den ny grøn pulje både omfatter vindmøller, solcelleanlæg og vandkraftværker.

Den tidligere grøn ordning har i perioden 2012-2017 i alt givet ca. 36 mio. kr. til 114 projekter i Ringkøbing-Skjern Kommune. Se bilag for en oversigt over projekter under den tidligere grøn ordning.

Oplæg til administrationsgrundlag for grøn pulje

Administrationen har udarbejdet et oplæg til et administrationsgrundlag for grøn pulje, som Økonomiudvalget bedes godkende.

Administrationsgrundlaget lægger op til, at midlerne i grøn pulje kan anvendes til mange forskellige formål til gavn for lokalsamfundet, herunder grønne tiltag, landskabelige, rekreative eller kulturelle formål etc. Grøn pulje kan således understøtte målsætningerne i mange af Ringkøbing-Skjern Kommunes politikker, herunder energipolitikken, fritidslivspolitikken, landdistriktspolitikken, natur- og ressourcepolitikken, profilerings- og bosætningspolitikken etc.

I administrationsgrundlaget foreslås det, at Økonomiudvalget behandler ansøgninger om tilskud fra grøn pulje. Økonomiudvalget behandler ansøgningerne på baggrund af en indstilling fra et indstillingsudvalg oprettet efter den kommunale styrelseslovs § 17 stk. 4. I udgangspunktet vælges medlemmerne af § 17 stk. 4 udvalg efter forholdstalsvalg (d’Hondts metode). En anden valgmåde kan besluttes, såfremt alle kommunalbestyrelsesmedlemmer er enige herom.

Med den nuværende mandatfordeling på partigrupper giver forholdstalsvalg følgende sammensætning af indstillingsudvalget, hvis udvalget sammensættes med 5 medlemmer: Venstre vil få 2 medlemmer af indstillingsudvalget, Socialdemokratiet og Kristendemokraterne hver ét medlem af udvalget, mens der skal trækkes lod om det femte medlem mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne og Venstre.

Imidlertid foreslås det i administrationsgrundlaget, at indstillingsudvalget i stedet for forholdstalsvalg sammensættes med 2 medlemmer fra Økonomiudvalget og 1 medlem fra henholdsvis Erhvervs- og Vækstudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Dette foreslås med henblik på at sikre repræsentation fra de forskellige udvalg. De enkelte udvalg sørger for at udpege et nyt medlem til indstillingsudvalget i de tilfælde, hvor et medlem udtræder af indstillingsudvalget.

Administrationsgrundlaget lægger op til, at midlerne i grøn pulje som hovedregel anvendes inden for en radius på 4,5 km fra det vedvarende energianlæg, som midlerne stammer fra. Det samme princip var gældende for den tidligere grøn ordning. I prioriteringen af ansøgningerne kan der tages særligt hensyn til de allernærmeste naboer til det vedvarende energianlæg. Der kan endvidere tages særligt hensyn til, at projektet er til gavn for en bred målgruppe.

I administrationsgrundlaget foreslås det, at ansøgningsberettigede til grøn pulje fortrinsvis er foreninger og selvejende institutioner, som er beliggende i nærheden af vedvarende energianlæg, men at enkeltpersoner også kan søge til almennyttig formål.

Midlerne i grøn pulje uddeles løbende, når et nyt vedvarende energianlæg er klar til at blive taget i brug.

Administrationsgrundlaget lægger op til, at arbejdet med grøn pulje forankres administrativt i Ekstern Udvikling, Viden & Strategi. Lovgivningen giver mulighed for at afsætte op til 8 procent af de indbetalte midler til grøn pulje til administration af puljen. Det foreslås, at Ringkøbing-Skjern Kommune afsætter op til 8 procent til administration af puljen. De kommunale udgifter til administration afstemmes efter de faktiske opgaver og udgifter, som er forbundet med administration af puljen. Administration af grøn pulje omfatter blandt andet:

 • Indkaldelse af ansøgninger

 • Afholdelse af borgermøder

 • Administrativ sagsbehandling af indkomne ansøgninger, herunder afklaring af planlovgivningsmæssige aspekter af projektforslagene

 • Dagsordener og referater til indstillingsudvalget

 • Sagsfremstillinger til Økonomiudvalget

 • Tildeling af tilsagn om tilskud

 • Betaling af regninger

 • Dokumentation for gennemførelse af projektet

Af praktiske hensyn foreslås det, at eventuelle ubrugte midler i grøn pulje, herunder de op til 8 procent til administration, kan overføres fra et budgetår til det næste.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Grøn pulje er beskrevet i lov om fremme af vedvarende energi og bekendtgørelse om grøn pulje. Det er lovpligtigt for kommunerne at oprette en grøn pulje. Ifølge lovgivningen skal opstillere af vedvarende energianlæg senest 14 hverdage efter første produceret kWh indbetale midler til grøn pulje. Kommunen administrerer midlerne i grøn pulje og kan anvende midlerne til projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt. Lovgivningen fastsætter alene nogle overordnede rammer for administration af puljen. Det er derfor den enkelte kommune, der skal fastsætte de nærmere retningslinjer for administration af ordningen.

Økonomi

Ringkøbing-Skjern Kommune modtager løbende ansøgninger om etablering af nye vedvarende energianlæg. Administrationen forventer derfor, at opstillere af vedvarende energianlæg indbetaler betydelige midler til grøn pulje i de kommende år.

Enkelte projekter forventes at afføde midler i 2021 og 2022, mens størstedelen af projekterne forventes at afføde midler fra 2023 og frem. Dette skyldes dels, at planlægningen af mange ansøgte projekter endnu ikke er igangsat eller kun er i en opstartsfase og dels, at nogle projekter først vil kunne nettilsluttes, når den kommende 400kV forbindelse gennem kommunen er etableret.

I forhold til solceller har Byrådet den 19. maj 2020 besluttet, at der planlægges for 1000 hektar. Herefter evalueres projekterne samlet, inden der tages stilling til flere projekter. Ud fra oplysninger i ansøgte solcelleprojekter, estimerer administrationen, at 1000 ha solceller vil indbringe i størrelsesordenen 18 til 21 mio. kr. i grøn pulje.

Med hensyn til vindmøller er et testvindmølleprojekt ved Sdr. Bork under planlægning. Der planlægges for 18 MW, hvilket svarer til 2.250.000 kr. til grøn pulje, hvis beløbet for landvindmøller hæves til 125.000 kr. pr. MW.

Planlægningen for et energitestcenter med både vindmøller og solceller ved Lem Kær er igangsat. Økonomiudvalget besluttede den 22. september 2020, at projektet kompenserer lokalområdet - som minimum efter principperne i lov om fremme af vedvarende energi. Beløbet til den grønne Pulje er ikke estimeret.

Opstillere af vedvarende energianlæg indbetaler midler til grøn pulje i form af et engangsbeløb, når energianlægget bliver taget i brug. Hvor mange midler, der bliver indbetalt til grøn pulje, forventes at variere meget over tid. Samtidig ventes det at variere, hvornår på året, der bliver indbetalt midler til puljen. Administrationen anbefaler derfor, at eventuelle ubrugte midler i grøn pulje, herunder de op til 8 procent til administration, af praktiske hensyn kan overføres fra et budgetår til det næste.

Ifølge lovgivningen skal kommunen overføre midlerne i grøn pulje til statskassen, hvis ikke midlerne er allokeret til projekter tre år efter indbetaling.

Effektvurdering

Grøn pulje forventes at styrke den lokale opbakning til opstilling af vedvarende energianlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune. Grøn pulje understøtter dermed kommunens førerposition på grøn energi.

Midlerne i grøn pulje kan anvendes til projekter med mange forskellige formål, herunder grønne tiltag, landskabelige, rekreative eller kulturelle formål etc. Grøn pulje kan således understøtte målsætningerne i mange af Ringkøbing-Skjern Kommunes politikker, herunder energipolitikken, fritidslivspolitikken, landdistriktspolitikken, natur- og ressourcepolitikken, profilerings- og bosætningspolitikken etc.

Den tidligere grøn ordning har således også gjort det muligt at styrke faciliteterne i mange af kommunens landdistrikter. Se bilag for en oversigt over projekter under den tidligere grøn ordning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet:

 • at midlerne i grøn pulje kan anvendes til mange forskellige formål til gavn for lokalsamfundet, herunder grønne tiltag, landskabelige, rekreative eller kulturelle formål, etc.

 • at Økonomiudvalget behandler ansøgningerne om tilskud fra grøn pulje på baggrund af en indstilling fra et indstillingsudvalg.

 • at Byrådet nedsætter et indstillingsudvalg bestående af 5 medlemmer, hvoraf ét medlem er formand.

 • at indstillingsudvalget sammensættes med 2 medlemmer fra Økonomiudvalget og 1 medlem fra henholdsvis Erhvervs- og Vækstudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

 • at ansøgningsberettigede til grøn pulje fortrinsvis er foreninger og selvejende institutioner, men at enkeltpersoner også kan søge til almennyttige formål.

 • at midlerne fra grøn pulje som hovedregel anvendes inden for en radius på 4,5 km fra det vedvarende energianlæg, som midlerne stammer fra.

 • at grøn pulje uddeles løbende, når et nyt vedvarende energianlæg er klar til at blive taget i brug.

 • at grøn pulje forankres administrativt i Ekstern Udvikling, Viden & Strategi.

 • at der afsættes op til 8 procent af de indbetalte midler til grøn pulje til administration af puljen.

 • at eventuelle ubrugte midler i grøn pulje, herunder de op til 8 procent til administration, kan overføres fra et budgetår til det næste.

 • at administrationsgrundlaget for grøn pulje godkendes i sin helhed.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomudvalget anbefaler, at følgende medlemmer udpeges til Indstillingsudvalget:

 • Økonomiudvalget: Hans Østergaard (formand) og Kristian Andersen
 • Erhvervs- og Vækstudvalget: Søren Elbæk
 • Teknik- og Miljøudvalget: Ole Nyholm Knudsen
 • Kultur- og Fritidsudvalget: Pia Vestergaard

Kopier link til punktet  -   Print

14: Drøftelse af om FrivilligVest kan omplanlægge brugen af ildsjælepuljemidler

Sagsnr: 20-020780

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget bedes tage stilling til om FrivilligVest grundet covid-19 må bruge de resterende 205.000 kroner tiltænkt afholdelsen af Folkemødet Vestjysk PRAL på en række mindre arrangementer oven en længere tidsperiode med samme formål: at udvikle og gennemføre en begivenheder der viser "alt det bedste vi har, kan og vil i Ringkøbing-Skjern området" indenfor frivillighed.

Historik

I 2017 modtog FrivilligVest 470.000 kroner fra Ildsjælepuljen til at løfte opgaven som udførende part på Ringkøbing-Skjern Kommunes samarbejde med Aarhus Kommune som Europæisk Frivillighovedstad 2018.

I marts 2019 besluttede Ildsjæleudvalget, at de resterede 230.000 kroner fra projektet kunne overføres til FrivilligVests arbejde med at arrangere Danmark Dejligst i Naturens Rige, der skulle skabe synlighed og netværk for foreningslivet i Ringkøbing-Skjern Kommune. I 2020 skiftede Danmark Dejligst i Naturens Rige navn til Folkemødet Vestjysk PRAL. Det årlige arrangement skulle være afholdt i august, men blev aflyst grundet covid-19.

Grundet den fortsatte uvished omkring covid-19 situationen anmoder FrivilligVest nu om, at de resterende 205.000 kroner fra bevillingen fra ildsjælepuljen

 • forlænges på ubestemt tid
 • bliver stående på den særlige bankkonto hos FrivilligVest 
 • at der åbnes for, at FrivilligVest må omtænke konceptet indenfor de rammer, som myndighederne måtte ende med at tillade; eksempelvis ved at arrangere flere, mindre arrangementer fordelt over en længere tidshorisont og/eller til at dele af programmet kan gennemføres online (ligesom eksempelvis ”Kulturmødet på Mors” i sommeren ’20).

Ildsjælepuljen blev nedlagt pr. 1. januar 2020.

Fordelingskriterier for den nu nedlagte ildsjælepulje

Det står Økonomiudvalget frit for, om det vil benytte kriterierne for den nu nedlagte ildsjælepulje til at vurdere, om FrivilligVests anmodning skal godkendes.

Ved fordeling af midler fra ildsjælepuljen var der opstillet en række kriterier, som blev vægtet højt:

 • Indsatsen er båret af et stærkt frivilligt og personligt engagement
 • Indsatsen skaber synergi mellem forskellige frivillig- og ildsjæleområder
 • Indsatsen skaber synergi på tværs af de tre sektorer; civilsamfundet, erhvervslivet og det offentlige
 • Indsatsen er nyskabende og/eller udviklende i sit indhold
 • Indsatsen understøtter sammenhængskraften i kommunen
 • Indsatsen skaber synlighed om kommunen
 • Indsatsen understøtter bosætningen i kommunen
 • Indsatsen skaber udvikling og anerkendelse af de frivillige og ildsjæle

Endvidere gjorde det sig gældende, at indsatsen med udgangspunkt i gearingstanken skal baseres på en forpligtende fællesfinansiering i form af økonomi og/eller ressourcer så som f.eks. frivillig arbejdskraft mellem flere parter. Der kan ikke ydes støtte fra ildsjælepuljen, hvis der efter anden lovgivning kan ydes tilskud til projektets udgifter. Her gælder den almindelige regel, at når et område er dækket af en speciallovgivning, skal denne anvendes.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Grundet covid-19 forelægger der ikke nogen konkret plan for FrivilligVests brug af ildsjælepuljemidlerne til fremtidige aktiviteter. Derfor kan administrationen ikke vurdere effekten af en godkendelse af FrivilligVests anmodning.

Indstilling

Økonomiudvalget bedes tage stilling til om FrivilligVest grundet covid-19 må bruge de resterende 205.000 kroner tiltænkt afholdelsen af Folkemødet Vestjysk PRAL på en række mindre arrangementer oven en længere tidsperiode med samme formål: at udvikle og gennemføre en begivenheder der viser "alt det bedste vi har, kan og vil i Ringkøbing-Skjern området" indenfor frivillighed.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget godkendte, at Frivillig Vest må bruge de resterende midler fra Ildsjælepuljen som foreslået.

Kopier link til punktet  -   Print

15: GovTech Midtjylland

Sagsnr: 20-020021

Sagsfremstilling

KD-Net skal d. 23. oktober 2020 behandle et revideret oplæg til oprettelsen af et formelt samarbejde mellem de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland om afprøvning, test og udrulning af ny teknologi.

Samarbejdet kaldes GovTech Midtjylland og foreslås til en start udmøntet i en basisøkonomi med et dedikeret team svarende til tre årsværk. Enheden kan skaleres alt efter hvilke projekter samt hvilken finansiering, der kan skabes i fællesskab og gennem ekstern funding.

Selve placeringen af GovTech Midtjylland forslås at være på DOKK1 i Aarhus Kommune i regi af ITK, der i forvejen har de fysiske rammer.

Formålet med GovTech er, at sænke barrieren for at kommunerne og regionen kan afprøve og implementere radikal ny teknologi som sensorer og IoT, kunstig intelligens, blockchain, droner og robotter.

Der foreslås et budget – til en begyndelse – på i alt 2,9 mio. kr. Her forventes der et årligt bidrag fra Region Midtjylland på 500.000 kr. Resten af budgettet fordeles mellem kommunerne. 25% fordeles på antallet af kommuner, og 75 procent fordeles på antal indbyggere. For Ringkøbing-Skjern Kommune giver det en beregnet omkostning på 109.692 kr., hvis alle kommuner deltager.

Ringkøbing-Skjern Kommune er pt. med længst fremme i anvendelse af administrative robotter. Administrative robotter, eller RPA, er en af de radikale teknologier, der er modnet nok til at kunne indgå i den kommunale opgaveløsning. For at nå til det udviklingsniveau, har vi på RPA-området oprettet et dedikeret team, der sammen med de enkelte fag- og stabsområder arbejder med at udvikle robotterne.

Erfaringerne med RPA-projektet har vist de store omkostninger, der er ved at afprøve og skalere en ny teknologi til det niveau, hvor den kan anvendes bredt af kommunen. Vi har som kommune kun begrænsede ressourcer, der kan afsættes til lige præcis den opgave, og det betyder, at vi kun kan afprøve et begrænset sæt teknologier og kun i et vist omfang.

Af den grund er det Personale og Digitaliserings anbefaling, at vi deltager i GovTech Midtjylland. En række af de radikale teknologier indeholder et stort effektiviseringspotentiale såvel som potentiale til at løfte kvaliteten i den kommunale opgaveløsning. Det kræver dog, at teknologierne afprøves og udvikles i en offentlig kontekst. Her vil GovTech Midtjylland udfylde en rolle for kommunerne og regionen, som vi ikke selv kan varetage. Med den rette governance-struktur er vurderingen derfor, at den potentielle gevinst ved samarbejdet langt kan overgå Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af de samlede omkostninger.

I forhold til det reviderede oplæg bør der være fokus på, at de vestjyske kommuner er repræsenteret i projektets strategiske styregruppe såvel som forretningsudvalget. Der bør også være fokus på at inddrage de kvaliteter og kompetencer uddannelsesinstitutionerne i Herning gennem mange år har opbygget på området for nye teknologier.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen har den 8. oktober 2020 drøftet sagsfremstillingen fra Personale og Digitalisering og anbefaler Økonomiudvalget, at Ringkøbing-Skjern Kommune deltager i GovTech Midtjylland.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Direktionens anbefaling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

16: Personalepolitisk redegørelse 2020

Sagsnr: 20-017270

Sagsfremstilling

Personale og Digitalisering fremsender hermed den personalepolitiske redegørelse 2020 til orientering. Formålet med en personalepolitisk redegørelse er at skabe et generelt overblik over kommunens ansatte og synliggøre det grundlag, der arbejdes ud fra på personaleområdet.

Den personalepolitiske redegørelse er et værktøj til at understøtte arbejdet med direktionens strategiplan på de menneskelige ressourcer. Her samler administrationen organisatorisk viden om de HR-forhold, der ligger til grund for indsatsområderne på rekruttering, kompetenceudvikling, lønudvikling, fravær, trivsel og arbejdsmiljø samt øvrige personalepolitiske tiltag.

Personale & Digitalisering gør særlig opmærksom på følgende punkter i redegørelsen :

 • Digitaliseringsprojekter: Der samarbejdes tværfagligt med organisationen omkring implementering af mange forskelligartede og større digitaliseringsprojekter.

 • Arbejdsmiljø

  • Antallet af anmeldte arbejdsulykker er steget med 35 fra 2018 til 2019

  • Antallet af registrerede arbejdsulykker er steget med 491 fra 2018 til 2019

 • Sygefraværet er på samme niveau i 2018 og 2019, 4,6 %

  • Fraværsprocenten er i 2019 højest for socialpædagoger på døgninstitutioner med 6,8 %

  • Fraværsprocenten er lavest for Administration og IT med 3,0 %.

 • Rekruttering og fastholdelse

  • Aldersgennemsnittet blandt de ansatte er steget 0,5 år fra 2018 til 2019

  • Antallet af ansøgere pr. stillingsopslag er det samme som i 2018, men fordelingen af uddannet/uuddannet personale på vores 3 største fagområder viser at andelen af uddannet personale er faldet fra 2018 til 2019, hvilket kan vise en tendens til, at det er sværere at rekruttere kvalificerede medarbejdere.

Indstilling

Personale og Digitalisering indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

17 Ejendomssag

Sagsnr: 20-014389

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at sagen oversendes til Byrådet med positive bemærkninger.

Økonomiudvalget anbefaler, at Ankestyrelsen anmodes om fritagelse for et offentligt udbud ved salg af kyststrækningen ud for projektet - og at advokatens forslag til videre proces (bilag 3, side 7) i øvrigt følges.

Kopier link til punktet  -   Print

18 Planlægning af område

Sagsnr: 20-020104

Beslutning

Økonomiudvalget er principielt positive overfor projektet. Relevant udvalg og Byrådet orienteres, hvorefter den videre proces aftales.

Kopier link til punktet  -   Print

19 Ejendomssag

Sagsnr: 20-011869

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

20: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

21: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing