Referat: 24. november 2020 kl. 08:00

Virtuelt
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Jakob Agerbo
 • Søren Elbæk
 • Niels Rasmussen
 • Kristian Bøgsted
 • Jesper Lærke
 • Kristian Andersen
 • Hans Østergaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Omprioritering af Ejendomscenterets anlægsbudget 2020

Sagsnr: 19-030004

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Byrådet anmodes i denne sag om formel godkendelse af omprioriteringer af dele af ejendomscenterets anlægsbudget for 2020, fra tidligere planlagte projekter til særlige Covid-19 projekter.

I januar 2020 godkendte og frigav Byrådet årets anlægsbudget for ejendomscenteret, som var prioriteret til blandt andet tagudskiftninger og facadearbejde. Nogle af disse projekter er ikke kommet så langt, som forventet i januar måned, og et enkelt projekt er blevet lidt billigere. Da Covid-19 ramte i marts måned, igangsatte ejendomscenteret en række projekter for at understøtte lokale håndværkere. Disse projekter var der ikke afsat budget til og det anbefales at overskydende midler omprioriteres til disse projekter.

Det drejer sig om følgende projekter / puljer, hvor der er overskydende midler i 2020.

Tarm Skole – Udskiftning af tag / facade

Der er afsat 7 mio. kr. til projektet, men i 2020 forventes der kun brugt 1,5 mio. kr. da det er blevet forsinket. De 5,5 mio. kr. anbefales at blive omprioriteret til covid-19 projekter. Der er i ejendomscenterets anlægsbudget for 2021 prioriteret 5,5 mio. kr. til tag og facadeprojektet på Tarm Skole.

Etablering af ventilation på Kirkeskolen

Der er afsat 6 mio. kr. til projektet, som bliver billigere end først antaget. Projektet forventes at koste 4,6 mio. kr. De resterende 1,4 mio. kr. anbefales at blive omprioriteret til covid-19 projekter.

Finderupsvej 9 – Renovering af tag og stern

Projektet er ikke kommet i gang i 2020 og afventer en endelig afklaring af, hvordan projektet omkring aktivitetsbaseret arbejdsplads på Finderupsvej 9 skal udføres. Der er afsat 4 mio. kr. Det anbefales at der omprioriteres 3,8 mio. kr. til covid-19 projekter. Der er af ejendomscenterets anlægsbudget for 2021 prioriteret 3 mio. kr. til renoveringen af taget og stern på Finderupsvej 9.

Pulje D&U

I 2020 var der prioriteret 2 mio. kr. til renovering af faglokaler, men pga. af Covid-19 er det arbejde ikke kommet i gang. Det anbefales at 1,9 mio. kr. omprioriteres til covid-19 projekter. I ejendomscenterets anlægsbudget for 2021 er der prioriteret 1,5 mio. kr. til renovering af et faglokale.

Der er samlet 12,6 mio. kr. til dækning af projekter der er sat i gang i forbindelse med Covid-19, vist i denne tabel.

Tabel 1.

Projekt / pulje Overskydende budget
Mindre anlægsprojekter D&U 1.900.000
Finderupsvej 9 - Renovering af tag og stern 3.816.000
Tarm Skole - Udskiftning af tag / Facade 5.500.000
Etablering af ventilation på Kirkeskolen 1.400.000
I alt 12.616.000

Der er i alt blevet sat gang i projekter for 12,6 mio. kr. De fleste projekter er udført og enkelte projekter er stadig under udførsel og forventes afsluttet inden udgangen af året. I nedenstående tabel er en oversigt over de projekter der blev sat i gang i forbindelse med Covid-19.

Tabel 2.

Anlæg Forventet regnskab
Ringkb. Skole - Udskiftning vinduer og fuger 659.000
Ringkb. Skole - Udskiftning af hegn 84.000
Rindum Kjærgaard - Renovering af facade 197.000
Tandplejen Rkb. - Udskiftning af vinduer/døre 140.000
Alkjærskolen - udskiftning gulve/maling faglokale 140.000
Hee Skole - Udskiftning af vinduer 117.000
Mettes Bjerg - Udskiftning af toilet 307.000
Dagplejedepot - omfug. Murværk / nye vinduer 452.000
Rosenlunden - Omfugning af mur 182.000
Bredgade 1A - Udskiftning af toilet 550.000
Spjald Skole - Udskiftning af tag v. faglokaler 1.100.000
Troldehuset Lem - Renov. Toilet og ventilation 63.000
Vorgod SFO - Udskiftn. Af vinduer, gulv og murværk 366.000
Videbæk Skole - Etablering af vindfang 100.000
Amagerskolen - Omfugn. Murværk / gavl 500.000
Aktivitetscenter Tarm - Udskiftning af tag 186.000
Kirkeskolen - Udskiftning vinduer og tag 250.000
Kirkeskolen - Omfugning af gavl 90.000
Skjern bibliotek - Udskiftning af tag 1.800.000
Tarm Bibliotek - Udskiftning facadeplader 196.000
Hee Skole - Maling af lokaler 94.000
Nedrivning af bygninger 750.000
Ringkøbing Skole - Maling af klasselokaler & gangarealer 118.000
Vasegården - Nyt indgangsparti 118.000
Hvide Sande Skole - Udvendigt malerarbejde 144.000
Rådhuset - Udskiftning af gulv i kælder 275.000
Rådhuset - Udskiftning af loft i hall 1.020.000
Rådhuset - Renovering af kælderydervæg 2.000.000
Dyrvigsvej 9 - Udskiftning af lofter og gulv 318.000
Rådhuset - Renovering af byrådssalen 300.000
I alt 12.616.000

Der kan komme enkelte afvigelse til de endelige beløb, og en eventuelt overskridelse af ovenstående budgetter vil blive dækket af ejendomscenterets resterende anlægsbudget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Byrådet med indstilling om,

 1. af der omprioriteres anlægsmidler til projekterne vist i tabel 2, finansieret af rådighedsbeløbet vist i tabel 1.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Ændring af puljen til udskiftning af elevatorer i kommunale bygninger

Sagsnr: 20-021272

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune havde indtil 31. december 2019 en aftale med firmaet Schindler om udførelse af lovpligtig service på alle elevatorer og lifte i de kommunale bygninger. I løbet af samarbejdsperioden med Schindler kom de med en del indmeldinger om elevatorer som trængte til en større renovering. På baggrund af samarbejdet med Schindler blev det i Ejendomscentret vurderet at det økonomisk mest fordelagtige, ville være at påbegynde en systematisk udskiftning af ældre elevatorer. Derfor blev der i forbindelse med budgetkonferencen i 2019 søgt om og bevilget 2 mio. kr. om året til udskiftning af utidssvarende og slidte elevatorer til udførelse i 2020 og i overslagsårene.

Fra 1. januar 2020 overgik opgaven med servicering af elevatorer og lifte til firmaet KONE. KONE registrerede alle elevatorerne, og deres vurdering var efterfølgende, at der slet ikke er behov for udskiftning eller større renoveringer af elevatorer i det omfang som Schindler havde vurderet.

Det er KONEs vurdering at selve elevator-stolen i de gamle elevatorer generelt er i god kvalitet og kan holdes kørende i en årrække (10-30 år). Der vil løbende være et behov for udskiftning af mekaniske og elektroniske dele på elevatorerne. Nyere elevatorer er ikke bygget så solidt som de gamle og forventes derfor ikke at kunne holde lige så længe. Ved udskiftning af elevatorer vil der i flere tilfælde være et krav om bygningsmæssige ændringer som kan fordyre en udskiftning væsentligt. De eksisterende elevatorer kan med mindre ændringer køre videre som de er i dag.

Ejendomscentret anbefaler, at puljen til udskiftning af elevatorer ændres, således at den kan bruges til renovering af elevatorer, i det omfang der er behov for det. Det vurderes at 15-40% af midlerne i puljen vil gå til renovering af elevatorer. Det anbefales desuden, at den resterende del af puljen, anvendes til større vedligeholdsopgaver på andre tekniske installationer som f. eks. sikkerhedsbelysning, el-tavler, brugsvandsinstallationer, varmeinstallationer, brandtekniske installationer og lignende.

I løbet af 2020 er der udført mindre renoveringsarbejder på elevatorer for i alt 136.000 kr. og der er igangsat et større renoveringsarbejde på en elevator på Centerparken Ældrecenter til 215.000 kr. Administrationen anbefaler at den resterende del af puljen for 2020 bruges til udskiftning af ventilationsanlægget på Fredensgades Børnehave som forventes at koste omkring 1,8 mio. kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Anlægspuljen til udskiftning af elevatorer for 2020, er frigivet for indeværende år sammen med ejendomscentrets resterende anlægsbudget.

Effektvurdering

ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Byrådet med indstilling om,

 1. at puljen der er afsat til udskiftning af elevatorer ændres, således at den fremover kan anvendes til renovering af elevatorer samt større vedligeholdstiltag på andre tekniske installationer.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Forslag til takster pr. 1. januar på Teknik -og Miljøudvalgsområdet

Sagsnr: 20-020842

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende det samlede takstblad for pr. 1. januar 2021 for udvalgets område. Henholdsvis den 25. august og den 20. oktober behandlede udvalget forslaget til taksterne for det brugerfinansierede og skattefinansierede område og på baggrund af udvalgets beslutninger fremsendes administrationens forslag til det samlede takstblad.

Det skattefinansierede område

Havneområdets takster gælder fra 1. april 2021 til 31. marts 2022 og er som tidligere år fremskrevet efter KL's fremskrivningsprocent, som i år er 1,52 %. Følgende takster er ikke fremskrevet: Autocampere, gæstesejlere, bomløft, opkrævning af el og fast gebyr.

Byggesagsgebyret fastholdes på 578 kr.

Det brugerfinansierede område

Den 25. august godkendte udvalget taksterne for det brugerfinansierede område. Pr. 1. november 2020 overgår man til den nye ordning, hvor der skal sorteres i restaffald og madaffald.

Der er et lille fald i taksterne på mellem 4-10 %, hvilket skyldes, at der ikke længere spares op til nye beholdere.

Særligt for rottebekæmpelse

Der har i år været en stor stigning i udgiften til rottebekæmpelse. Den forventede udgift i år ligger på 2,7 mio. kr. mod forventet 1,5 mio. kr. Altså en stigning på 1,2 mio. kr. Det anbefales derfor at promillen hæves fra 0,0262 til 0,0466.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at godkende forslaget til takster og gebyrer pr. 1. januar 2021.

Teknik- og Miljøudvalget 03-11-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Lokalplan for et område til centerformål ved Nygade i Ringkøbing - behandling af idéer og forslag

Sagsnr: 20-015969

Sagsfremstilling

Planlægning for et område til centerformål ved Nygade i Ringkøbing, blev igangsat af Økonomiudvalget den 8. september 2020.

Plangrundlaget vil komme til at bestå af et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan.

Ansøger, Ringkjøbing Landbobank, ønsker at udvide deres hovedsæde i Ringkøbing bymidte.
Lokalplanen skal skabe mulighed for at etablere en ny bebyggelse i 2½ etager på Nygade 4 og en gangbro over gågaden med direkte adgang til og fra bankens eksisterende bygninger på nordsiden af Nygade.

Administrationen har indkaldt ideer og forslag til planlægningen i perioden fra den 14. til den 28. september 2020.

Der er i alt modtaget 4 høringssvar med ideer, forslag og bemærkninger til planlægningen. Bemærkningerne kommer fra Ringkøbing Bevaringsforening, Brand & Redning Midtvest, Ringkøbing Handelsforening og Arkvest Arkæologi Vestjylland - se bilag 1.

Høringssvarene handler om,

 • at den nye gangbro er "et fremmedelement i det bevaringsværdige bycentrum" og at der ønskes alternativer til en nedrivning af den eksisterende bebyggelse på Nygade 4.
 • at der ønskes flere p-pladser i bymidten.
 • at der skal etableres redningsåbninger på bagsiden af den nye bebyggelse.
 • at den nye bebyggelse etableres i et område, hvor der er mulighed for at gøre arkæologiske fund fra middelalderen.

Administrations vurdering af de indkomne bemærkninger
Administrationen vurderer, at flere af de påpegede emner vil indgå i plan- og anlægsarbejdet.

De indkomne ideer og forslag er behandlet i vedlagte notat - se bilag 2.

Notatet indeholder et resumé af de indkomne ideer, forslag og bemærkninger til plangrundlaget. Notatet indeholder ligeledes administrationens forslag til besvarelse af disse. Administrationen indstiller, at notatet anvendes som svar.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender,

 1. at notatet med behandling af de indkomne ideer og forslag godkendes til besvarelse af de indkomne bemærkninger.
 2. at der arbejdes videre med udarbejdelse af plangrundlaget for et område til centerformål ved Nygade i Ringkøbing.


Teknik- og Miljøudvalget 03-11-2020

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig den del, der giver mulighed for, at der etableres en gangbro over gågaden.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt. Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig den del, der giver mulighed for, at der etableres en gangbro over gågaden.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Offentliggørelse af planforslag for et område til erhvervsformål ved Beddingsvej, Hvide Sande

Sagsnr: 20-009959

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 2. oktober 2018 besluttet at igangsætte planlægningen for et erhvervsområde ved Beddingsvej, Hvide Sande. Der er derfor udarbejdet et planforslag, der udlægger cirka 0.9 ha til erhvervsformål.

Baggrund
Området ligger i umiddelbar tilknytning til Hvide Sande Shipyard, Steel & Service. Ansøger ønsker, at området til rekreativt formål (ramme 23rf050) fremadrettet skal anvendes til erhverv. Hvide Sande Havn har derfor anmodet om, at der udarbejdes et nyt og rummeligt plangrundlag, der kan imødekomme værftets udviklingsmuligheder.

Formål
Formålet med lokalplanen er at muliggøre udvidelsen af erhvervsområdet og dermed understøtte de erhvervsaktiviteter, der knytter sig til værftet. Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til produktionsvirksomhed i form af havneerhverv med dertil hørende kontor-, administration-, lager-, service-, transport-, industri- og værkstedsvirksomhed med tilknytning til det eksisterende havneerhverv. Lokalplanområdet ønskes anvendt til servicefunktioner til skibsværftet, der er beliggende umiddelbart syd for lokalplanområdet.

Nationale interesser
De nationale interesser sidestiller erhvervshavne med produktionsvirksomheder, hvilket betyder, at den kommunale planlægning skal sikre produktionsvirksomheders drifts- og udviklingsmuligheder.

Områdets disponering
Lokalplanområdet inddeles i tre delområder. Disponeringen af området sikrer, at de eksisterende erhvervsvirksomheder mod syd kan udvide. Inddeling af området i tre delområder skal bidrage til, at erhvervsvirksomheder med høj miljøklasse placeres længst væk fra kysten, mens erhvervsvirksomheder med lavere miljøklasse kan placeres tættere på vandkanten.

Foroffentlighed
I forbindelse med den foroffentlige høring er der kommet ideer og forslag til planlægningen fra Kystdirektoratet.

Kystdirektoratet har sendt følgende bemærkning: "Kystdirektoratet anbefaler, at der i forbindelse med planlægningen også tages stilling til faren for og risikoen ved oversvømmelse. I nedenstående kort kan I bl.a. se, de farekort, sårbarhedskort og risikokort, som er udarbejdet i henhold til oversvømmelsesloven og mhp. udpegning af risikoområder. Hvide Sande er ikke udpeget som risikoområde, men derfor kan kortmaterialet alligevel været et godt redskab til jeres videre planlægning."

Der er taget højde for Kystdirektoratets bemærkning i udarbejdelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget. Der er blandt andet taget stilling til, hvilken sokkelkvote bygningerne skal have inden for lokalplanområdet på baggrund af Kystdirektoratets bemærkninger.

Sagen har været i en fornyet foroffentlig høring på grund af en udvidelse af områdets afgrænsning. Administrationen modtog ingen bemærkninger i høringsperioden.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Konklusionen af screeningen er, at planforslagene ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om planlægning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

En ændring af området fra rekreativt formål til erhverv vil være med til at sikre udviklingsmulighederne for værftet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at godkende:

 • at forslag til Tillæg 32 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 449 for et område til erhvervsformål vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger.


Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Prioritering af helhedsplaner for byerne

Sagsnr: 15-040273

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenspunktet er en stillingtagen til prioritering af helhedsplaner for byerne med baggrund i nedenstående ønsker:

 • Formanden for Økonomiudvalget har ønsket, at prioritering af en helhedsplan for Kloster drøftes.
 • Derudover har Ringkøbing Udviklingsforum et ønske om, at Helhedsplanen for Ringkøbing revideres snarest muligt.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 12. maj 2020 at prioritere helhedsplaner for byerne i følgende rækkefølge:

 1. Stadil-Vedersø
 2. Velling
 3. Skjern-Tarm

Afsluttede helhedsplaner i Ringkøbing-Skjern kommune:

 • 2008 Vorgod-Barde
 • 2013 Ølstrup
 • 2017 Ringkøbing

Fordelen ved at udarbejde en helhedsplan er, at byens aktører får mulighed for at gå i samme retning. Temaer som kultur, erhverv og bosætning med videre tænkes sammen. Projekterne tænkes ind i en planlægningssammenhæng, med henblik på udvikling af byernes fysiske muligheder. Proces og indhold tilrettelægges, alt efter hvilket behov den enkelte by har. En helhedsplan omhandler primært fysisk planlægning.

Status på helhedsplaner:

Videbæk:

Helhedsplan for Videbæk er i sin afsluttende fase. Helhedsplan Videbæk blev godkendt på byrådsmødet den 15. september 2020. Den 29. september 2020 var der planlagt et parat til start møde i Videbæk med efterfølgende udstilling i byen. Mødet er blevet udskudt grundet Corona.

Stadil-Vedersø:

Helhedsplan processen for Stadil-Vedersø og Vedersø klit er politisk igangsat og under udarbejdelse. Der har været opstarts workshop den 10. september 2020. Helhedsplanen forventes godkendt af Byrådet i januar 2021.

Velling:

Velling har stået på prioriteringslisten i flere år. Der er tidligere af flere omgange truffet beslutning om udarbejdelse af en helhedsplan for Velling. Planen er blevet nedprioriteret i forhold til udarbejdelse af helhedsplaner for Ølstrup, Ringkøbing og Videbæk. Helhedsplan processen for Velling forventes igangsat i efteråret 2020.

Skjern-Tarm:

I forbindelse med byrådstemamødet i Nr. Vium vedrørende kommuneplanen, var der forslag om en helhedsplan for Skjern-Tarm, hvilket er baggrunden for, at den er medtaget i prioriteringen. Der var et stærkt ønske fra Skjern-Tarm om hurtigst muligt at få igangsat processen med baggrund i, at der med fordel kan ligge en plan klar, inden Nationalparken realiseres. Byerne ser en tredeling - fokus på hver af byerne men også det fælles visionære. Specielt samarbejde om åen og Nationalparken. Helhedsplan processen for Skjern-Tarm forventes igangsat i foråret 2021.

Kloster:

Kloster har et uforløst udviklingspotentiale i kraft af sin unikke placering mellem de to store turismespots Lalandia og Naturkraft samt nærheden til fjordene og Ringkøbing. En helhedsplan for Kloster kan sætte byens udviklingsprojekter ind i en sammenhængende ramme, så de trækker i samme retning, samt danne grundlag for nye samarbejder og synergi mellem by og land.

Ringkøbing:

Administrationen har haft et møde med repræsentanter fra Ringkøbing Udviklingsforum. Baggrunden for mødet var et stærkt ønske fra Ringkøbing Udviklingsforum om, at helhedsplanen for Ringkøbing ajourføres snarest muligt. 

I Ringkøbing er der flere aktuelle projekter, som kalder på en snarlig revision af helhedsplanen. Lalandia forventes færdigudbygget indenfor de næste par år, så der er et aktuelt behov for at sikre Ringkøbing fremadrettet som turistby. Derudover er der behov for at videreudvikle på forbindelsen mellem Naturkraft og bymidten. Der er ønske om at arbejde aktivt med temaerne infrastruktur og turisme. I processen ønsker udviklingsforum at inddrage oplandet og de unge. Generelt er der et ønske om, at samspillet med oplandet indarbejdes i helhedsplanen.

Det kan overvejes at revidere helhedsplanen i etaper, således at de mest presserende emner revideres først.

Løbende ajourføring af helhedsplanerne

For at sikre, at helhedsplanerne er levende og aktuelle og får størst mulig effekt i forhold til byernes udvikling, anbefaler administrationen, at helhedsplanerne løbende ajourføres efter behov og konkret ønske fra byerne.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkning

Økonomi

Ingen bemærkning

Effektvurdering

Erfaringen viser, at en helhedsplanproces kaster stor effekt af sig, hvilket kan ses på de byer, hvor der er udarbejdet helhedsplaner. Helhedsplanerne har givet opmærksomhed blandt andet i forhold til tiltrækning af investorer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget:

 • Tager stilling til prioritering af helhedsplanerne. 
 • Drøfter en løbende ajourføring af helhedsplanerne.

 Teknik- og Miljøudvalget 03-11-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at den vedtagne prioritering fastholdes. Herudover tilkendegiver udvalget, at Kloster kan prioriteres som nr. 4, såfremt der afsættes ekstra ressourcer til det. Udvalget er endvidere opmærksom på ønsker fra Spjald. Udvalget anbefaler endelig, at vedtagne helhedsplaner ajourføres løbende efter behov og ressourcer til det.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at tilføre Planafdelingen et ekstra årsværk finansieret i 2021 af overførte midler fra mindreforbrug på Økonomiudvalgets område, hvorefter merudgiften indarbejdes i budgetlægningen.

På baggrund af de tilførte ressourcer anmodes TMU om at lave en anbefaling til prioritering af helhedsplaner og tidshorisonten herfor, herunder henvendelser fra Spjald, Fjelstervang og evt. andre byer.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Anmodning om igangsætning af plangrundlag for et område til boligformål ved Åtoften i Spjald.

Sagsnr: 20-016935

Sagsfremstilling

Anmodning om udarbejdelse af et nyt plangrundlag for et område til boligformål ved Åtoften 6 i Spjald.

Der anmodes om tilbageførsel af ejendommen fra byzone til landzone. Formålet med planlægningen er at give mulighed for at etablere en landbrugsejendom og opføre en bolig i tilknytning til landbruget. Til formålet tilkøbes nabomatriklen mod nordvest, som i dag er landbrugsområde. Mod syd ligger det tidligere jernbanetrace for Ørnhøjbanen. Se bilag med ansøgning og oversigtskort.

Planforhold

Ejendommen er udlagt til erhvervsformål i kommuneplanen. Realisering af projektet kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 105, som fastlægger området til åben-lav boligbebyggelse. Projektet er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. For at realisere projektet, skal det areal, som er omfattet af den pågældende ejendom, tages ud af byzonelokalplanen – dermed tilbageføres arealet til landzonen. Realisering af projektet kræver udarbejdelse af en ny lokalplan.

Den endelige lokalplanafgrænsning vil blive fastlagt i planprocessen.

Proces

Der vil blive igangsat en foroffentlighedsfase hvor der indkaldes ideer og forslag til planlægningen.

Miljøvurdering

I forbindelse med planlægningen skal der gennemføres en screening af planforslaget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Den fremtidige udvikling i Spjald for så vidt angår boligudbygning forventes at ske vest for Ådraget, som ligger syd for projektområdet. Det ændrede plangrundlag forventes derfor ikke at hindre en fremtidig byudvikling i Spjald.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender at:

 • Planlægningen for et område til boligformål ved Åtoften i Spjald igangsættes for ansøgers egen regning og risiko.


Teknik- og Miljøudvalget 03-11-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Hans Østergaard erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Igangsætning af planlægning for Nyhavn

Sagsnr: 20-020087

Sagsfremstilling

Målet med sagsfremstillingen er en igangsætning af planlægningen for de ubebyggede arealer i Nyhavn samt en politisk stillingtagen til, hvorledes planlægningen ønskes struktureret.

Baggrund

Med udbygningen af Lalandia og omfartsvejen sydøst om Søndervig, er der opstået en stor interesse for det areal, Nyhavn, som ligger øst for Søndervigs eksisterende bebyggelse, inden for den kommende omfartsvej.

Salling Group har ansøgt om at opføre en dagligvarebutik i den nordvestlige del af Nyhavn. Konkret søges der om en dagligvarebutik på op til 8 m højde og 1200 m2 med tilhørende parkeringspladser og areal til varelevering. Samlet vil projektet omfatte et areal på ca. 5000 m2, se ansøgning og projektbeskrivelse, bilag 1 og 2.

På mødet den 18. august 2020, besluttede Byrådet, at der skal planlægges for en dagligvarebutik i Nyhavn. Administrationen anbefaler i den forbindelse, at der tages stilling til en overordnet disponering af hele Nyhavn, så der opnås en sammenhæng, både mellem de kommende funktioner i Nyhavn, og til bymidten. Dertil er der en række funktioner, herunder parkering og regnvandsbassin, som det er afgørende at skabe plads til i forbindelse med planlægningen.

Turistformål og parkering

På varme sommerdage og i forbindelse med bagagerumsmarked eller andre arrangementer, er der i Søndervig et underskud af parkeringspladser til besøgende. Der findes begrænsede arealer i bymidten, og snart tages de midlertidige parkeringspladser på Lalandia-grunden i brug til byggeplads. Der er derfor behov for at se på udkanten af Søndervig, når der skal findes plads til parkering til badegæster, besøgende til bagagerumsmarked og til nye ferie- og fritidsformål. Administrationen har siden 2019 afsøgt mulighederne for at udvikle Nyhavn til turistmæssige formål, som kan indeholde større turistprojekter, men også støttende funktioner hertil såsom parkering med op til 800 pladser, ophold, toiletter, busholdeplads, cykelservicestation og markedsplads.

Regnvandsbassin

Ringkøbing-Skjern Forsyning er i gang med et større kloakeringsprojekt i Søndervig, der blandt andet medfører, at regnvand fra ejendomme i bymidten skal udledes til Ringkøbing Fjord. Det kræver, at der etableres et regnvandsbassin til forsinkelse og bundfældning. Ringkøbing-Skjern Forsyning har anmodet om at placere regnvandsbassinnet i den sydlige ende af Nyhavn, da det af flere årsager er en god placering.

Det er administrationens vurdering, at placeringen af et regnvandsbassin i den sydligste ende af Nyhavn er hensigtsmæssig, da det sydligste areal er omringet af vejanlæg, og sandsynligvis mindre attraktivt til andre former for udvikling.

Ringkøbing-Skjern Forsyning ønsker en afklaring af, om der kan arbejdes videre med denne placering.

Fremgangsmåde for planlægning til dagligvarebutik

Af sagsfremstillingen til byrådsmødet den 18. august fremgår ansøgers forslag til fremgangsmåde, der indbefatter, at planlægningen for dagligvarebutikken gribes an i to trin. Fremgangsmåden skyldes de komplekse planlægningsmæssige forhold i Søndervig, og beskrives her i korte træk.

Trin 1: Planlægning for boligformål inklusiv overførsel til byzone

Trin 1 indebærer, at arealet, hvor dagligvarebutikken ønskes placeret, overføres til byzone via en rammelokalplan (ikke byggeretsgivende) til boligformål. Det kan lade sig gøre, fordi der i dag findes en kommuneplanramme, 46bo006, for arealet, der muliggør overførsel til byzone, såfremt der planlægges for boliger i overensstemmelse med rammen.

Trin 2: Planlægning for dagligvarebutik

Når arealet først er overført til byzone via rammelokalplanen til boligformål, skal der vedtages et tillæg til kommuneplanen, der udlægger arealet til centerformål i stedet for boligformål. Dertil skal der vedtages en byggeretsgivende lokalplan til centerformål, herunder dagligvarebutik.

Der er imidlertid flere forskellige måder at gribe planlægningens trin 1 og 2 an på. Disse er beskrevet i vedlagte planlægningsscenarier – i den forbindelse skal der tages nogle politiske beslutninger.

Den kommuneplanramme, 46bo006, som skal ligge til grund for overførslen til byzone, er større end det areal, som ansøger har behov for til planlægning af en dagligvarebutik; se eventuelt kort, bilag 3. Det vil sige, at der er mulighed for med en boliglokalplan at overføre et større areal til byzone, og dermed følger større planlægningsmuligheder i fremtiden, herunder udlejningsbureauer med mere.

Af sagsfremstillingen til byrådsmødet den 18. august fremgår administrationens vurdering af fremgangsmåden. Det fremgår dermed også, at der er både fordele og ulemper ved at overføre hele arealet til byzone med en boliglokalplan.

De scenarier, der skal tages politisk beslutning om, er beskrevet i vedlagte bilag 4, hvor fordele og ulemper ved de tre scenarier er fremgår.

Generelt for alle planlægningsscenarier er, at Nyhavnsområdet ligger i kystnærhedszonen i første række mod Ringkøbing Fjord i en afstand på 400 m. Kystnærhedszonen er en statslig interesse og Erhvervsstyrelsen har derfor vetoret på planlægningen.

Vejadgang

Vejadgang til Nyhavn bør ske fra Søndervig Landevej. For at undgå opstuvning af trafik på Søndervig Landevej bør der etableres et kanaliseringsanlæg med svingbane for både højre- og venstresvingene trafik.

Høringer og lodsejerinddragelse

Administrationen har i 2019 og 2020 afholdt møder med de berørte lodsejere i hele Nyhavn. På møderne er lodsejerne blevet præsenteret for de dengang umiddelbare tanker for den fremtidige anvendelse af Nyhavn, herunder parkering, bagagerumsmarked, regnvandsbassin, eventplads med mere. Lodsejerne har på møderne haft anledning til at komme med ønsker, idéer og bemærkninger til disse tanker.

Ved planlægning til boligformål (trin 1), er der ikke et juridisk krav om en foroffentlighedsfase, hvor kommunen skal indkalde idéer og forslag. Årsager er, at planlægningen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Der bør derfor tages politisk stilling til lodsejernes og øvrige borgeres inddragelse i trin 1, hvor der planlægges for byzone med boliger.

Afhængig af, hvilket scenarie, der arbejdes videre med, bør det overvejes, om der skal afholdes et borgermøde eller et lodsejermøde for alle Nyhavns lodsejere.

Miljøvurdering

I forbindelse med planlægningen skal der gennemføres en screening af planforslaget. Det er sandsynligt, at flere af de foreslåede funktioner vil medføre krav om miljøvurdering. 

Øvrige tilladelser

Afhængig af planlægningens udstrækning, kan der være behov for tillæg til spildevandsplanen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Det ansøgte projekt og de eventuelle øvrige funktioner kræver etablering af et kanaliseringsanlæg på Søndervig Landevej. Der er på budgetkonferencen 2020 afsat 1,7 mio. kr. til etablering af midlertidig parkering, kanaliseringsanlæg og stier til Holmsland Klitvej.

Planloven giver mulighed for, at bygherrer efter §21b kan bidrage til udgifter til foranstaltninger uden for lokalplanområdet, hvis det er nødvendigt i forbindelse med realiseringen af planlægningen. Det vurderes, at der vil være behov for et kanaliseringsanlæg på Søndervig Landevej til betjening af dagligvarebutikken, men også til blandt andet parkering. På et senere tidspunkt skal der tages stilling til, om ansøger skal medfinansiere vejtilslutning,

Udgifter til planlægningen for boligformål og centerformål afholdes af ansøger. Planlægning til rekreative formål/ferie- og fritidsformål foretages af administrationen.

Ejere af arealer, der benyttes til landbrug, som ved lokalplan overføres fra landzone til byzone, kan inden for en fireårig periode efter vedtagelsen kræve arealet overtaget af kommunen. Beløbet fastsættes af taksationsmyndighederne.

Ved overførsel af et landbrugsareal i landzone til byzone, kan kommunen blive overtagelsespligtig, såfremt der ikke efter 4 år er påbegyndt byggeri eller anlæg. Beløbet fastsættes af taksationsmyndighederne efter samme regler, som gælder for ekspropriation af ejendomme.

Effektvurdering

Etablering af parkering i Nyhavn vil minimere parkeringssøgetrafikken i Søndervigs bymidte.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at:

 • Der tages beslutning om, planlægningen skal følge scenarie 1, 2 eller 3

  • Vælges scenarie 1, igangsættes planlægningen for boligområde (trin 1) for ansøgers regning og risiko, imens planlægningen for ferie- og fritidsformål (trin 1) foretages af administrationen.

  • Vælges scenarie 2, igangsættes planlægningen for boligområde (trin 1) for ansøgers regning og risiko, imens planlægningen for ferie- og fritidsformål (trin 1) foretages af administrationen.

  • Vælges scenarie 3, igangsættes alene planlægningen for boligområde (trin 1) for ansøgers regning og risiko.

 • Der tages beslutning om lodsejeres og borgeres inddragelse i planlægningens trin 1

 • Det meddeles Ringkøbing-Skjern Forsyning, at der kan arbejdes videre med placering af et regnvandsbassin i den sydlige ende af Nyhavn.Teknik- og Miljøudvalget 03-11-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt, således at planlægningen følger scenarie 2, og således at der afholdes et borgermøde for alle interesserede.

Bilag Beslutning

Tre medlemmer af Økonomiudvalget: Niels Rasmussen, Kristian Andersen og Jesper Lærke anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling godkendt.

Med baggrund i dialog med Erhvervsstyrelsen, forvaltningens indstilling samt vurderinger fra hhv. Codex advokater og Kromann og Reumert kan tre medlemmer af Økonomiudvalget: Hans Østergaard, Søren Elbæk og Jakob Agerbo ikke anbefale Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling godkendt. Konklusionen fra Codex lyder: Planlægning for en dagligvarebutik i byzone vil kræve, at der samtidig udarbejdes et nyt kommuneplantillæg, da en dagligvarebutik ikke kan holdes inden for den gældende kommuneplanramme. Som anført af Erhvervsstyrelsen vil et sådant kommuneplantillæg skulle overholde bestemmelsen i § 11a, stk. 8, hvilket ikke er muligt, da arealet ikke ligger i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone, men støder op til et sommerhusområde. Et sådant kommuneplantillæg vil derfor ikke lovligt kunne vedtages af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Konklusionen fra Kromann og Reumert lyder: Det er vores vurdering, at forslaget til fremgangsmåde er i strid med Planloven, idet fremgangsmåden vil have karakter af omgåelse af Planlovens regler om byvækst, herunder Planlovens §11 a, stk. 8.

Forslaget kan efter vores vurdering derfor ikke lovligt danne grundlag for den videre planlægningsproces for ”Nyhavn”-området.

Endvidere fremgår af svaret fra Kromann og Reumert, at Naturklagenævnet tidligere har taget stilling til sådanne to-trins-modeller, hvor det første trin har til formål at nå til trin 2, hvor formålet samlet er at opnå det, som reglerne har til formål at forhindre, og hvor trin 1 ikke her et planlægningsmæssigt formål. I disse tidligere tilfælde er planlægningen underkendt.

De problemstillinger, der er nævnt af advokatfirmaerne, er de samme som fremgår af den dialog, der har været mellem forvaltningen og Erhvervsstyrelsen.

Det er i den optik ikke muligt lovligt at gennemføre den ønskede planlægning, ligesom det på ingen måde er Planlovens intentioner at gennemføre planlægning som foreslået.

Niels Rasmussen begærede sagen til Byrådets afgørelse.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Etablering af ny salthal og siloplads Fabriksvej 26, Videbæk

Sagsnr: 20-020614

Sagsfremstilling

Vej og Park ønsker at bygge en ny salthal på materielgården på Fabriksvej 26 i Videbæk og finansiere den af uforbrugte midler fra vinterkontoen.

Et salg af nuværende salthaller på Ørnevej kan indgå i finansieringen.

Med nuværende salthal bruger Vej og Park en del resurser på unødvendig transport af salt til blande-systemet på Fabriksvej. Ved etablering af en ny salthal kan Vej og Park opnå en økonomisk gevinst og et mere effektivt vinterberedskab.

Hallen skal erstatte to salthaller beliggende på Ørnevej, hvor saltet bliver opbevaret.

Saltet bliver leveret på Ørnevej, hvor det bliver opbevaret, indtil det bliver transporteret til Fabriksvej for at blive opblandet med vand. Opblanding med vand kræves til de saltspredere, der bliver anvendt med udkørsel fra og i Videbæk området.

Blandesystemet er placeret på Fabriksvej og ikke på Ørnevej sammen med salthallerne, fordi Ringkøbing-Skjern Kommune har haft et ønske om ikke at genere gæster på Hotel Falken, idet værelsesfløjen ligger lige over for hallerne på Ørnevej.

Saltet bliver derfor transporteret til blandesystemet på Fabriksvej, så læsning af salt ved udkald til saltning kan foregå uden gene for beboere i området ved Ørnevej og gæster på hotellet. De fleste udkald til saltning forgår i nattetimerne.

Bygningerne på Ørnevej er i meget dårlig stand, og det vil kræve en gennemgribende renovering af de to haller, hvis bygningerne forsat skal anvendes til at opbevare salt i og være sikre at færdes i. Det vil også kræve, at Vej og Parks egne vinterruter med udkørsel fra Fabriksvej, skal køre til Ørnevej for at læsse salt på.

Ved etablering af ny salthal skal der ændres på eksisterende materielgård, og disse udgifter er medregnet i overslaget.

En ny salthal på Fabriksvej på 500 m², vil erstatte to haller på Ørnevej på i alt 540 m². Blandesystemet skal flyttes til den nye hal, og den eksisterende salthal på Fabriksvej på 126 m² vil fremover blive brugt til andre formål indenfor Vej og Park.

En lokal ejendomsmægler har lavet en uforpligtende vurdering af de to haller på Ørnevej, og han vurderer, at de kan sælges for 800.000 - 900.000 kr.

Der er vedhæftet en skitse på en salthal bygget i Svendborg, som også danner grundlaget for overslaget.

Derudover er vedhæftet en skitse, som viser placering af salthal og siloplads.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen

Økonomi

Der er indhentet priser fra ekstern leverandør på beton og betonelementer, spær, udvendig beklædning og tag.

Overslag:

 Ekstern entreprenør:  
 Betonelementer salthal 155.000 
 Betonelementer siloplads 110.000 
 Spær, udvendig beklædning og tag 700.000 
 Ændringer og tilpasning hegn materielgård  150.000 
 El-arbejde (anslået  80.000 
 VVS-arbejde (anslået)   50.000 
 I alt ekstern entreprenør 1.245.000 
   
 Eget arbejde:  

 Jordarbejde og nedbrydning

250.000

 Beton og armering og salthal 175.000 
 Støbearbejde salthal og siloplads 150.000 
 Beton og armering siloplads 80.000 
 Flytteomkostninger/oprydning/klargøring 100.000 
 I alt eget arbejde 755.000 
   
 Samlet byggeomkostninger 2.000.000 
   
 Realisering bygninger Ørnevej 800.000 

Vej og Park ønsker at deltage i byggeriet, og det arbejde, som vi selv kan udføre og har kompetencer og maskiner til, er under punktet "Eget arbejde".

Det foreslås, at anlægsprojektet finansieres dels af et forventet mindre forbrug på vintervedligeholdelseskontoen i 2020 samt ved salg af bygningerne på Ørnevej.

Effektvurdering

Ved etablering af en ny salthal opnås der:

 • Ingen unødvendig transport af salt
 • Mindre omlæsning med gummiged, fordi saltet kan læsses direkte af i ny hal med god højde
 • Samling af alle operationer på én lokation
 • Vintergrejet opbevares i den gamle salthal på materielgården og dermed ingen transport
 • Hurtigere og mere direkte læsning af salt
 • Bedre udnyttelse af arealet på Fabriksvej 26
 • Salg af bygninger til andet og bedre formål

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der godkendes og gives en anlægsbevilling på i alt 2,0 mio. kr. til at etablere ny salthal finansieret af uforbrugte midler fra vinterkontoen med 1,2 mio. kr. og ved en forventet salg af Ørnevej på 0,8 mio. kr.


Teknik- og Miljøudvalget 03-11-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med den tilføjelse, at hele anlægsbevillingen afholdes af uforbrugte midler fra vintervedligeholdelseskontoen, og at salget gøres betinget af, at bygningerne fjernes.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Fastsættelse af gebyr for offentlige lokaler

Sagsnr: 20-019347

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 19. august 2014, i forbindelse med revideringen af tilskudsstrukturen for foreninger under Folkeoplysningslovens kapitel 5, at gebyrtaksten for offentlige lokaler skulle følge foreningernes egenbetaling for leje af private lokaler. Gebyrtaksten blev den 19. november 2019 fastsat som 90% af billigste egenbetaling ved leje af private lokaler.

På baggrund af den indstillede fremskrivning for timepriserne 2021, skal gebyrtaksten reguleres således den fortsat følger 90% af egenbetalingen for private lokaler.

Offentlige lokaler  Størrelse  Maksimal tilskudsberettede timepriser 2021 i private lokaler  Foreningernes egenbetaling i private lokaler efter lokaletilskud på 75%  Gebyrtakst 2021 
Idrætshaller  800m2 +  616 kr.
 154 kr. 139 kr.
Minihaller   500m2 - 799m2   430 kr.  107 kr.  97 kr.
Gymnastiksale   300m2 - 499m2  291 kr.  73 kr.  65 kr.
Birum/aula   300m2 eller mindre  209 kr.  52 kr.  47 kr.

 

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven §32 stk.5

Støtteguiden for Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune

Økonomi

Viden og strategi, Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, Økonomiudvalget og Byrådet at godkende ovenstående takster for gebyr på offentlige lokaler.

Kultur- og Fritidsudvalget 17-11-2020
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling.


Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Timepriser 2021

Sagsnr: 20-019333

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 10 december 2019 timepriserne som værende de maksimalt tilskudsberettigede timepriser for lokaletilskudsgodkendte lokaler i kalenderåret 2020.

I følge retningslinjerne i støtteguiden for folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern kommune fremskrives de tilskudsberettigede timepriser med den af KL udmeldte fremskrivning for området.

For 2021 er fremskrivningen for folkeoplysningsområdet udmeldt til at være 1,5%

På baggrund af fremskrivningen vil de tilskudsberettige timepriser 2020 være som nedenfor:

Selvejende faciliteter Størrelse  Maksimal timepris (kr. pr. time) 2020  Maksimal timepris (kr. pr. time) 2021 Foreningernes egenbetaling efter lokaletilskud
 

Idrætshaller

 

800 m2+

 611 kr.  616 kr.

 154 kr.

 

Idrætshaller

 

500- 799m2

 425 kr.  430 kr.  107 kr.
 

Idrætshaller

 

300- 499m2

 288 kr.  291 kr.  73 kr.
 

Svømmehaller

Stort bassin

+ mindre

(12*25)

 996 kr.  1.004 kr.  251 kr.
 

Svømmehaller

 

Halvbassin størrelse

 693 kr.  698 kr.  175 kr.
 

Birum

 

300m2 eller mindre

 207 kr.  209 kr.  52 kr.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven

Støtteguiden for folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune

Økonomi

Viden og strategi, Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at godkende fremskrivningen for de tilskudsberettede timepriser 2021.

Kultur- og Fritidsudvalget 17-11-2020
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

13: Ændring af styrelsesvedtægt

Sagsnr: 18-039246

Sagsfremstilling

Direktionen stiller forslag om ændring af styrelsesvedtægten for Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslaget er en følge af ændringer i vederlagsbekendtgørelsen. Ringkøbing-Skjern Kommunes styrelsesvedtægt indeholder en række bestemmelser, der svarer til nu ændrede regler om vederlag. Det drejer sig om §§ 21, 22, stk. 3, samt 24.

Ændringerne til styrelsesvedtægten er:

 • § 21, §22, stk. 3 samt § 24 ophæves. Bestemmelserne indeholder regler, som svarer til regler, der nu er ændrede i vederlagsbekendtgørelsen.
 • Paragrafnumrene ændres, således at § 22 bliver til den nu ophævede § 21, § 23 til § 22 osv.

De regler i styrelsesvedtægten, der bliver ophævet, fremgår allerede af vederlagsbekendtgørelsen. Reglerne gælder således uanset, om de er optaget i styrelsesvedtægten. Ved at ophæve bestemmelserne, skal vi ikke ændre styrelsesvedtægten, ved fremtidige ændringer af disse bestemmelser i vederlagsbekendtgørelsen. De øvrige bestemmelser i styrelsesvedtægtens kap. VI om vederlag mv. er lokale bestemmelser, og disse skal således fortsat fremgå af styrelsesvedtægten. Udkast til ændring af styrelsesvedtægten er vedlagt som bilag 1. Ændringer er markeret med gul, og bestemmelser der bliver ophævet er overstreget. Som bilag 2 er vedlagt nugældende styrelsesvedtægt.

Ændringerne i vederlagsbekendtgørelsen er beskrevet nedenfor. Ændringsbekendtgørelsen er vedlagt som bilag 3.

De væsentligste ændringer i bekendtgørelsen er følgende:

 •  Vederlag ophører efter 1 måneds mod før 3 måneders fravær. (Når et medlem af byrådet af andre grunde end helbredstilstand m.v. i en uafbrudt periode på én måned ikke har varetaget sit hverv, ophører vederlaget ved næste månedsskifte. Det er en ændring fra tidligere tre måneder).
 •  Når stedfortræderen indkaldes i mere end 7 dage, får kun stedfortræderen vederlag. (Når et medlem af kommunalbestyrelsen er fraværende af andre grunde end helbredstilstand m.v., har vedkommende ikke ret til vederlag, hvis der er indkaldt stedfortræder i mere end syv dage. Kun stedfortræderen får vederlag. Dette er en ny ophørsgrund i forhold til tidligere).
 •  Dokumentationskrav ved fravær på grund af helbredstilstand m.v. for at kunne opretholde vederlag i indtil 9 måneder. (Ved fravær på grund af helbredstilstand m.v. stilles som noget nyt krav om dokumentation for at bevare retten til vederlag i indtil 9 måneder. Det kan for eksempel være en lægeerklæring).

Ændringsbekendtgørelsen trådte i kraft den 15. oktober 2020. De nye bestemmelser finder ikke anvendelse ved fravær påbegyndt før ændringsbekendtgørelsens ikrafttræden. For sådant fravær finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet en skrivelse om ændringerne af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (ændring af regler om ophør af vederlag ved fravær). Skrivelsen vejleder om indholdet af de ændrede regler. Skrivelsen er vedlagt som bilag 4.

 

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse, § 2, stk. 2.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Byrådet til vedtagelse af den ændrede styrelsesvedtægt.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

14: Opfølgning på ungepolitikken

Sagsnr: 20-022681

Sagsfremstilling

Resumé:

Økonomiudvalget får her opfølgningen på ungepolitikkens mål og indsatser for perioden 2019-2020 til orientering.

Ungepolitikken indeholder fire overordnede målsætninger samt otte konkrete delmål, der danner rammen om de indsatser, som er iværksat på området. Ungepolitikken samt opfølgningen på dens målsætninger og delmål fremgår i bilag 1.

Sagsfremstilling:

Hvordan er det gået med ungepolitikkens målsætninger?

Overordnet set har ungerådet og ungepolitikken - som alle andre dele af samfundet - været påvirket af Coronakrisen. Pandemien har medført, at en række planlagte events er blevet aflyst, ligesom en række tiltænkte events ikke er blevet planlagt.

Politikkens vision:

Vi vil være en #Ungkantskommune med en levende og nærværende samskabelse med unge (13-25 år), som trives, og der byder på en bred og levende ungdomskultur.

Mål 1: Vi vil udvikle ungdomsdemokratiet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Målsætninger til mål 1:

 1. Unge føler sig i stigende grad klædt på til at deltage i demokratiske aktiviteter målt i forbindelse borgerpanelsundersøgelser.

 2. Unges valgdeltagelse i byrådsvalget i 2021 er højere end ved byrådsvalget i 2017.

 3. Der er i 2022 lokal ungerepræsentation, evt. via udviklingsfora og landsbyklyngerne.

 4. Flere unge er i 2022 involveret i frivillige aktiviteter, demokratiske organiseringer, eller lignende end i 2017.

Status: Målsætningerne i mål 1 er delvist opfyldt.

De unge føler sig i høj grad klædt på til at deltage i demokratiske aktiviteter. De unge stemmer i højere grad til byrådsvalg end det er tilfældet på landsplan. Målsætning 3 og 4 måles der først på i 2022, men det kan allerede nu nævnes, at Ungdomsrådet deltog på byrådets temadag om FN's verdensmål, og de er påbegyndt årlige møder med Økonomiudvalget og Sundhedsrådet, ligesom de har haft en plads i Skolestrukturudvalget. Det var planen, at Ungdomsrådet skulle have deltaget i Frivilligbazar, men den blev aflyst på grund af Corona.   

Mål 2: Vi vil understøtte det gode liv for unge i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Målsætninger til mål 2:

 1. Der er i 2022 flere unge, der trives, og færre unge, der oplever social isolation.

Status: Målsætningerne i mål 2 er ikke opfyldt.

Der følges op på målet i 2022, men aktuelt er der desværre en klar tendens til, at de unge i Region Midtjylland generelt har det værre end i 2017. Region Midtjyllands ”Hvordan har du det”-undersøgelse viser, at 77 procent af de unge (16-24 årige) i regionen i 2017 angav, at de trives, hvilket sammenlignet med 85 procent i 2013 betyder, at de unges trivsel er faldende.

Trivslen blandt borgerne i regionen var generelt faldende fra 2013-2017, men faldet i de unges trivsel i regionen er blandt de mest markante ændringer.

Administrationen har gennemført tilsvarende målinger af ”Det gode liv” blandt kommunens borgerpanel, som viser samme tendens; 97 procent af de unge (18-29 årige) var tilfredse med deres liv i 2019 og denne andel er faldet til 92 procent i 2020 (da der er tale om relativt få antal besvarelser, er faldet ikke statistisk signifikant).

Mål 3: Vi vil udvikle og styrke ungdomskulturen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Målsætninger til mål 3:

 1. Der er i 2020 og 2022 flere kulturelle events, der målretter sig unge end i 2019.
 2. Der er i hhv. 2020 og 2022 flere og bredere kulturelle events for unge end i 2018.

Status på mål 3: målsætningerne er ikke opfyldt.

2020 har i høj grad været præget af Coronasituationen, og der har derfor været ringe mulighed for at afvikle kulturelle events - også for unge mennesker. 2020 var dog året, hvor de unge mennesker i kommunen fik deres eget ungdomshus - i den tidligere stationsbygning i Ringkøbing. Administrationen har haft et godt samarbejde med Ungdomsrådet om den fremtidige anvendelse af stationsbygningen. 

Mål 4: Den kollektive trafik og alternative samkørselsordninger skal understøtte de unges sammenhængskraft på tværs af kommunen.

Målsætninger til mål 4:

 1. Den kollektive trafik og understøttelse af alternative former for samkørsel skal løbende tilpasses behovet og bidrage til størst mulig mobilitet (Mobilitetspolitikken).

Status på mål 4: målsætningerne er ikke opfyldt.

Administrationen har spurgt kommunens borgerpanel, hvor tilfredse borgerne er med den måde, de kommer rundt på til daglig. Her angiver 89 procent af de unge (18-29 årige), at de er tilfredse med deres transport. De unge, der ikke er tilfredse med den måde, de kommer rundt på, angiver, at kollektiv transport, forbedring af eksisterende veje og forbedring af eksisterende cykelstier kan lette transporten.

Administrationen og Ungdomsrådet har drøftet alternative samkørselsordninger - herunder muligheden for at kommunen udvikler en app, hvor samkørsel kan koordineres. Administrationen har vurderet, at der aktuelt ikke er midler til at udvikle en sådan app. Når ungepolitikkens handlingsplan skal revideres, vil administrationen og Ungdomsrådet revurdere, om det er hensigtsmæssigt, at mål 4 fortsat er en del af ungepolitikkens handlingsplan.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager opfølgning på ungepolitikken til orientering.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

15: Fastlæggelse af måltal for andel ansatte med ikke-vestlig baggrund i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Sagsnr: 20-022702

Sagsfremstilling

Baggrund

I trepartsaftalen 2007 blev det aftalt, at alle kommuner skal opstille måltal for, hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund.  

Formålet med måltallene er, at indvandrere og efterkommeres andel af den enkelte kommunes samlede antal ansatte i videst muligt omfang skal afspejle det omkringliggende samfund.

Som minimum skal hver kommune fastsætte ét måltal for kommunens samlede medarbejderstab af indvandrere og efterkommere, og ét måltal for hvert af fem fagområder.

Måltallet skal vedtages politisk. Det er op til den enkelte kommune at fastlægge en procedure for, hvordan måltallet vedtages og hvordan der foregår årlig opfølgning.

Det foreslås, at måltallet fastlægges for de kommende 4 år (2021-2024) og at måltallet fremlægges som et selvstændigt dagsordenspunkt til Økonomiudvalget. 

Rammerne for fastlæggelse af måltal

Mange faktorer har indflydelse på fastsættelse af måltallet. Det være sig kommunens rekrutteringsmæssige udfordringer og behov, samt indvandreres og efterkommeres uddannelsesmæssige baggrund, samt tilstedeværelse af de nødvendige sproglige kompetencer til at varetage et givent arbejde.

KL har endnu ikke kunnet levere arbejdsstyrketal for 2019, hvorfor nedenstående opgørelserne er beregnet ud fra 2018-tal.

Fastlæggelse af måltal

Det fremgår af data fra KL, at indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund i 2018 udgjorde 4,94 % af den samlede arbejdsstyrke i Ringkøbing-Skjern Kommune og 3,14 % af de kommunalt ansatte i kommunen.

Samlet set er andelen af ansatte i Ringkøbing-Skjern Kommune med ikke-vestlig herkomst steget fra 1,92 % i 2011 til 3,14 % i 2018. En stigning på 1,22 procentpoint. Til sammenligning har kommunerne i Region Midtjylland samlet set, i samme periode, haft en stigning fra 3,86 % i 2011 til 4,99 % i 2018, svarende til en stigning på 1,13 procentpoint.

Tabel 1: Den samlede arbejdsstyrke 16-66 år i Ringkøbing-Skjern Kommune 2018 (kilde: Danmarks Statistik/KL)

 

Antal personer

Procent

Etniske danskere

24.199

88,22 %

Indvandrere/efterkommere (vestlige lande)

1.877

6,84 %

Indvandrere og efterkommere (ikke-vestlige lande)

1.356

4,94 %

Arbejdsstyrken i alt

27.432

100,00 %

 

Tabel 2: Ansatte i Ringkøbing-Skjern Kommune i 2018 (kilde: Danmarks statistik/KL)

 

Antal personer

Procent

Etniske danskere

4.497

94,12 %

Indvandrere/efterkommere (vestlige lande)

131

2,74 %

Indvandrere og efterkommere (ikke-vestlige lande)

150

3,14 %

Antal ansatte i alt

4.778

100,00 %

 
Antallet af ansatte indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund afspejles ikke ligeligt i andelen af den samlede arbejdsstyrke i kommunen med ikke-vestlig baggrund. 

Det foreslås, at måltallet fastlægges til 4,0 % af den samlede medarbejderstab i 2024, så andelen ligger mellem nuværende niveau i kommunen og den samlede arbejdsstyrke for hele kommunen blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund.

Dette svarer til ansættelse af yderligere 41 indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund over de næste 4 år, svarende til en stigning på ca. 27 % blandt ansatte med ikke-vestlig baggrund. Samme stigning er set gennem de seneste 4 år (2014-2018).
 

Fastlæggelse af måltal for de fem fagområder

Der anvendes følgende inddeling i fagområder:

 • Administrativt område (kontorpersonale, akademisk personale, socialrådgivere m.fl.)

 • Børn & Unge området (pædagoger, dagplejere m.fl.)

 • Teknisk område samt service (rengøringspersonale, specialarbejdere, håndværkere m.fl.)

 • Undervisningsområdet (børnehaveklasseledere, lærere, skolepsykologer m.fl.)

 • Ældre, sundhed og handicap (social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, læger m.fl.)

 

Tabel 3: Fordeling af antal ansatte i Ringkøbing-Skjern Kommune på fem fagområder 2018 (kilde: Danmarks Statistik/KL)

 

Etniske
danskere

Indvandrere/
efterkommere
ikke-vestlige lande

Indvandrere/
efterkommere
vestlige lande

Indvandrere/
efterkommere
ikke-vestlige lande i %

Administrativt område

650

18

6

2,67 %

Børn & Unge området

1.387

30

28

2,08 %

Teknisk område

346

30

20

7,58 %

Undervisningsområdet

716

5

15

0,68 %

Ældre, sundhed og handicap

1.398

67

62

4,39 %

Ringkøbing-Skjern Kommune i alt

4.497

150

131

3,14 %

 

Tabel 4: Indvandre og efterkommere med ikke-vestlig baggrund (kilde: Danmarks Statistik/KL samt intern opgørelse)

 

2018 (%)

Måltal 2020
(%)

Måltal 2024
(%)

Antal ekstra stillinger

Administrativt område

2,67 %

3,19 %

3,40%

4,92

Børn & Unge området

2,08 %

2,33 %

2,65%

8,20

Teknisk område

7,58 %

6,81 %

9,65%

8,20

Undervisningsområdet

0,68 %

1,18 %

0,87%

1,37

Ældre, sundhed og handicap

4,39 %

3,21 %

5,60%

18,31

Ringkøbing-Skjern Kommune i alt

3,14 %

3,00 %

4,00%

41,00

 

Måltallet for de 5 forskellige områder er vejledne, og der bør stadigt være fokus på at ansætte de bedst kvalificerede ved stillingsledighed.

Fastlæggelse af procedure for vurdering af målopfyldelse

Målopfyldelsen følges op én gang årligt på baggrund af data om kommunalt ansatte indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Tallene fremgår af den personalepolitiske redegørelse.

Indstilling

Personale & Digitalisering indstiller at Økonomiudvalget fastlægger måltallet for de kommende 4 år til 4,0% af den samlede medarbejderstab i 2024

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

16 Kondemnering

Sagsnr: 20-016577

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

17: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Gensidig orientering fandt sted.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

18: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing