Referat: 1. december 2020 kl. 08:30

Virtuelt
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Kristian Bøgsted
 • Søren Elbæk
 • Niels Rasmussen
 • Kristian Andersen
 • Jesper Lærke
 • Hans Østergaard
 • Jakob Agerbo

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020

Sagsnr: 20-000294

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020. De overordnede tal fremgår nedenfor, og derefter følger en nærmere detaljeret gennemgang.

Hovedtal

 • Driftsudgifterne forventes at blive 19,838 mio. kr. højere end korrigeret budget eksklusiv overførsler fra 2019.
 • Nettovirkningen af finansielle poster forventes positiv med 77,448 mio. kr.
 • Anlægsudgifterne forventes at udgøre 191,5 mio. kr. på det skattefinansierede område, svarende til et merforbrug på 67 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.
 • Vedrørende jordforsyning forventes merudgifter for 5,655 mio. kr., hvilket er 2,58 mio. kr. mere end oprindeligt budget.
 • Likviditet ekskl. deponerede midler er pr. 31. oktober 2020 opgjort til 317,5 mio. kr.

I søjlediagrammet nedenfor ses en grafisk præsentation af de samlede centrale og decentrale driftsudgifter på udvalgsniveau samt for hele kommunen.

Driftsudgifter

Dette afsnit rummer en gennemgang af både de centrale og de decentrale områder.

Ovenstående tabel viser, at der nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 19,838 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksklusiv overførsler fra 2019.

De forventede serviceudgifter er 173.000 kr. lavere end korrigeret budget eksklusiv overførsler, jf. ovenstående tabel.

En generel bemærkning til budgetopfølgningen er, at de coronarelaterede udgifter på de centrale områder er medtaget i budgetopfølgningen. I forhold til aftaleenheder på de decentrale områder, er de coronarelaterede udgifter ikke medregnet. Jf. Byrådets beslutning den 18. august 2020 pkt. 15 dækkes aftaleenhedernes nettoudgifter til coronarelaterede udgifter af de modtagne statsmidler hertil.

 Nedenfor følger en uddybning på udvalgsniveau.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 18. november 2020.

Samlet set forventes et merforbrug på 11,368 mio. kr. inklusiv de decentrale enheder.

For de centrale områder forventes et merforbrug på 11,861 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. højere end ved den seneste opfølgning. Det forventede merforbrug på 11,861 mio. kr. er fordelt med et forventet merforbrug hos Sundhed og Omsorg på 2,199 mio. kr., som ved den seneste opfølgning havde et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr., samt et forventet merforbrug hos Handicap og Psykiatri på 9,662 mio. kr. Hos Handicap og Psykiatri er der kun en lille afvigelse siden opfølgningen i sidste måned.

Inden for Sundhed og Omsorg skyldes stigningen i det forventede merforbrug hovedsageligt et stigende merforbrug vedrørende visiterede timer, samt et øget merforbrug til mellemkommunale betalinger.

Det er hovedsageligt borgere i botilbud (§105 og §108), som giver merforbrug inden for Handicap og Psykiatri. Nedenfor er udviklingen i antal helårspersoner i botilbud opdelt på egne borgere i egne tilbud, køb og salg. Derudover er der en kurve som samler egne borgere, i både egne tilbud og i købte tilbud.

En genberegning af demografireguleringen for 2020 viser, at demografireguleringen samlet set for Sundhed og Omsorg ville have givet en budgetramme, der er 2.747.000 kr. højere end tildelt. Genberegningen er dannet ud fra samme forudsætninger, som i den oprindelige beregning fra juni 2019, men med brug af data fra 2020 samt den aktuelle timepris. For hjemmesygeplejeområdet er der en stigning i demografireguleringen på 57.000 kr., hvor årsagen er en stigning i antallet af borgere i sygeplejen. For hjemmeplejeområdet er der en stigning på 2.690.000 kr. Her er der tale om en kraftig stigning i antallet af visiterede timer i forhold til den oprindelige vurdering, samt en højere afregning pr. time.

På de decentrale områder forventes et samlet mindre forbrug på 493.000 kr., fordelt med et forventet merforbrug i Sundhed og Omsorg på 1,56 mio. kr. og et forventet mindre forbrug i Handicap og Psykiatri på 2,1 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 23. november 2020.

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 23,827 mio. kr., hvilket er en stigning på 8,5 mio. kr. siden den seneste opfølgning. Ændringen vedrører sygedagpengeområdet.

Indenfor sygedagpenge er der sket en ændring på 11,3 mio. kr. siden opfølgningen for september. 

På udgiftssiden for sygedagpenge forventes et merforbrug på 7,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,3 mio. kr. siden sidste opfølgning.

I oktober måned har der været en udbetaling på i alt 16,3 mio. kr., hvilket er noget højere end hidtil i 2020, og skyldes flere forhold. Lovgivningen (midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge) er forlænget yderligere til udgangen af januar 2021, hvorfor flere borgere forbliver på sygedagpenge. Grundet systemændring pr. juni 2020 har der i oktober 2020 for nogle virksomheder været rettelser tilbage til maj måned. Ud over ovennævnte har der ligeledes været en generel stigning i sagerne, hvor man oplever, at flere af sagerne er over 52 uger, og dermed får kommunen kun 20 % statsrefusion på forsørgerydelsen.

For indtægtsdelen er forventet statsrefusion reduceret med 10 mio. kr. siden sidste opfølgning. Ændringen skyldes tilbagebetaling af statsrefusion grundet en fejl i systemets beregninger for første halvår.

2020 er præget af, at der er implementeret nye systemer på området for alle kommuner, hvor der har været/er mange børnesygdomme. I juni 2020 blev der implementeret et nyt sygedagpengesystem - KSD (udbud foretaget af kommunernes IT-fællesskab KOMBIT, som KMD vandt). Systemet har være fejlbehæftet. Det har ikke været muligt at efterprøve, hvorvidt data/beregningerne har været korrekte, og dette har været utilfredsstillende for kommunerne. Medio oktober kom der besked fra KOMBIT om, at der ved en fejl er udbetalt for store refusioner til kommunerne.

Kommunernes statsrefusioner på ydelsesudgifterne bliver automatisk beregnet af Ydelsesrefusion - et system udviklet på Statens foranledning. KSD beregner udbetalingerne, hvorefter der sker en overførsel af data til eIndkomst. Ydelsesrefusion trækker herefter oplysninger fra eIndkomst til beregning af statsrefusion. Når en månedlig beregning er dannet, bliver der automatisk indsat et beløb hos kommunen, og bogført ud på de forskellige refusionskonti.  

For Ringkøbing-Skjern Kommune var der tale om et beløb på 11,1 mio. kr., som Staten har udbetalt for meget vedrørende første halvår 2020, som følge af fejlberegninger i systemerne.

De løbende budgetopfølgninger er sket på baggrund af de afholdte udgifter og de modtagne statsrefusioner, hvor der som nævnt ikke har været mulighed for at efterprøve rigtigheden af de udbetalte statsrefusioner gennem året.

 

Nedenstående graf viser antal personer og antal fuldtidspersoner på A-dagpenge, hvor man kan se, at der i september 2020 var 825 personer på A-dagpenge svarende til 655 fuldtidspersoner. Antal personer er faldet i perioden april-september 2020, mens antal fuldtidspersoner er faldet siden maj.

Tallene er fra jobindsats.dk

Teknik- og Miljøudvalget behandlede budgetopfølgningen den 24. november 2020.

For Teknik- og Miljøudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 3,59 mio. kr., hvor der ved den seneste budgetopfølgning var en forventning om et merforbrug på 5,542 mio. kr. Det forventede merforbrug er fordelt med et forventet merforbrug på det skattefinansierede område på 2,644 mio. kr., hvilket er 1,952 mio. kr. lavere end ved seneste opfølgning, og et forventet merforbrug på det brugerfinansierede område på 946.000 kr. Der var samme forventning ved den seneste opfølgning. Merforbruget finansieres af overførte midler.

Børne- og Familieudvalget behandlede budgetopfølgningen den 24. november 2020.

Samlet set forventes et samlet mindre forbrug på 20,4 mio. kr. inklusiv de decentrale enheder. Hos Børn og Familie forventes et mindre forbrug på 2,7 mio. kr., mens Dagtilbud og Undervisning forventer et mindre forbrug på 17,7 mio. kr.

På de centrale områder forventes et mindre forbrug på 9,8 mio. kr., fordelt med et mindreforbrug i Børne og Familie på 1 mio. kr., som også var forventningen ved den seneste opgørelse, samt et forventet mindre forbrug i Dagtilbud og Undervisning på 8,8 mio. kr. Ved budgetopfølgningen i sidste måned var der et forventet mindre forbrug på 7,8 mio. kr.

Inden for Børn og Familie er det interessant at følge udviklingen i antallet af anbringelser, som ses i nedenstående graf. Som det fremgår af grafen er der pr. 31. oktober 2020 7 færre anbringelser end budgetlagt. Der har siden midten af år 2019 været et fald i antallet af anbringelser.

For de decentrale enheder forventes et mindre forbrug på 10,6 mio. kr., fordelt med et forventet mindre forbrug i Børn og Familie på 1,7 mio. kr. og et forventet mindre forbrug i Dagtilbud og Undervisning på 8,9 mio. kr.

En genberegning af demografireguleringen for 2020, ud fra de samme forudsætninger, som i den oprindelige beregning fra juni 2019, men med brug af det gennemsnitlige befolkningstal i 2020 viser, at demografireguleringen samlet set for Dagtilbud og Undervisning ville have givet en budgetramme for 2020, der var 3,021 mio. kr. lavere.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede budgetopfølgningen den 17. november 2020.

Der forventes et samlet mindre forbrug på 827.000 kr., fordelt med et mindre forbrug på de centrale områder på 932.000 kr. og et merforbrug på de decentrale enheder på 105.000 kr.

Økonomiudvalget: På Økonomiudvalgets område forventes et mindre forbrug på 5 mio. kr., hvilket også var forventningen ved den seneste opfølgning.

Erhvervs- og Vækstudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 23. november 2020.

Der forventes et merforbrug inden for Erhvervs- og Vækstudvalgets område på 7,28 mio. kr., hvilket er 2,674 mio. kr. højere end ved den seneste opfølgning pr. 31. juli. Den væsentligste ændring vedrører vækstpuljerne, herunder Industri 4.0. Der er i denne opfølgning medtaget et forventet driftsforbrug til Industri 4.0 på 4,15 mio. kr., hvor der i tidligere budgetopfølgninger har været medtaget et noget mindre beløb hertil, nemlig 0,5 mio. kr.  

Merforbruget finansieres af overførte midler.

Befolkningstal

Nedenstående graf viser befolkningsudviklingen i Ringkøbing-Skjern Kommune i årene 2018, 2019 og 2020.

Befolkningstallet er faldet med 436 borgere siden 1. januar 2020 og frem til og med primo november 2020. I 2019 faldt befolkningstallet med 322 borgere i samme periode, mens befolkningstallet faldt med 43 borgere i samme periode i 2018.

Der har i 2020 blandt andet været færre indrejste fra andre lande end i de to foregående år.

Tallene i tabellen er fra kommunernes cpr-register, mens kvartalstallene er fra Danmarks Statistik.

Finansielle poster

Budgetopfølgningen viser en forventet merindtægt på i alt 77,448 mio. kr. for konto 7 og 8.

Der forventes midtvejsreguleringer for 71,34 mio. kr., heraf midtvejsreguleringer af beskæftigelsestilskud på 34,38 mio. kr., midtvejsreguleringer af overførselsudgifter på 18,2 mio. kr., samt midtvejsreguleringer af tilskud og udligninger på 5,616 mio. kr. Derudover har kommunen modtaget 13,14 mio. kr. i kompensation for ekstra udgifter til Covid-19 til senere fordeling inden for serviceudgifter.

Der har været efterreguleringer for 6,1 mio. kr. På landsplan har der været større skattestigninger end tilladt, hvilket giver en kollektiv udgift for alle landets kommuner, hvor Ringkøbing-Skjern Kommunes andel er 2,364 mio. kr. Derudover har vi fået en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 3,4 mio. kr., samt et særligt tilskud på godt 5 mio. kr. til kommuner med en dårligere udvikling i ledigheden end de øvrige kommuner i landsdelen for perioden første kvartal 2019 til første kvartal 2020.

Anlæg

Opfølgning på anlægsområdet viser følgende:

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget er hovedsageligt overførsler fra 2019 til 2020, herunder knap 70 mio. kr. vedrørende tidligere afsat budget til etablering af fibernet med lånefinansiering.

Ovenstående tabel viser, at der på det skattefinansierede område forventes et nettoudgiftsforbrug på 191,5 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 67 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

KL og regeringen indgik i foråret en aftale om, at der ikke er noget anlægsloft for kommunerne i 2020 som følge af covid-19, med henblik på at understøtte erhvervslivet.

Jordforsyning

På jordforsyningsområdet forventes merudgifter for 5,655 mio. kr., hvor der ved sidste opfølgning var en forventning om et merudgift på 10,8 mio. kr. Den forventede merudgift er 2,85 mio. kr. højere end oprindeligt budget.

Afvigelsen mellem de to opgørelser skyldes hovedsageligt, at der ikke bliver solgt boliggrunde som tidligere forventet. Derudover er der byggemodningsudgifter, som er udskudt til 2021, hvormed disse udgifter er lavere end ved den seneste opgørelse.

Likviditet

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er den likviditetsstørrelse kommunerne bliver målt på af Social- og Indenrigsministeriet. Kassekreditreglen beregnes som den gennemsnitlige daglige likviditet over de seneste 12 måneder - denne må aldrig blive negativ i henhold til lånebekendtgørelsen.

Den efterfølgende graf viser den likviditetsmæssige udvikling fra primo 2016 til og med 31. oktober 2020. Den nederste graf (blå) viser den gennemsnitlige likviditet ekskl. deponerede midler, som den 31. oktober 2020 var 317,5 mio. kr. Likviditeten lå på et stabilt niveau i 2019, men har været svagt aftagende i 2020 frem til ultimo august, hvilket skal ses i sammenhæng med et budgetteret kasseforbrug på godt 100 mio. kr. i løbet af 2020. Der har dog de sidste par måneder været en stigning i likviditeten.

Den øverste graf (grøn) viser den gennemsnitlige likviditet inkl. deponerede midler, og udgør pr. 31. oktober 2020 451,5 mio. kr.

Deponerede midler er vokset de seneste par år, da den del af udlodningerne fra forsyningsvirksomhederne kommunen selv beholder skal deponeres og frigives over 10 år med 1/10 årligt.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bevillingsreglerne jf. Styrelsesloven, hvoraf det fremgår at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet ikke må iværksættes, før byrådet har meddelt den fornødne bevilling.

Økonomi

Ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Offentliggørelse af planforslag for et område til centerformål ved Ahornvej 75, 6900 Skjern.

Sagsnr: 20-010431

Sagsfremstilling

Den 11. august 2020 godkendte Økonomiudvalget at igangsætte planlægningen for et område til centerformål ved Remisen på Ahornvej 75, 6900 Skjern. Derfor er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, der udlægger 1000 m² til centerformål.

Formål
Lokalplanen har til formål at give mulighed for at omdanne den eksisterende bebyggelse (den tidligere remise) til kulturhus med kulturfaciliteter, som spillested/koncertsal med tilhørende servicefunktioner og køkken, samt kreative værksteder og virksomheder, øvelokaler og studiefaciliteter.
Dertil har lokalplanen til formål at sikre, at de arkitektoniske kvaliteter ved den bevaringsværdige remisebebyggelse bevares, og at ny bebyggelse opføres og udformes under hensyntagen til de eksisterende bevaringsværdige bygninger.
Endelig har lokalplanen til formål at sikre, at miljøstyrelsens grænseværdier for støj kan overholdes, eksempelvis ved etablering af støjdæmpende foranstaltninger som afskærmer naboerne.

Områdets disponering
De ønskede aktiviteter tager udgangspunkt i den eksisterende remisebebyggelse, hertil opføres et nyt indgangsparti, samt mindre sekundære bygninger til cykelskure, miljøstationer og lignende. Der gives også mulighed for senere udvidelse, op til en bebyggelsesprocent på 50%. Arealerne omkring bygningerne udlægges til grønne og befæstede arealer til ophold, handicapparkering og parkering til bands og kunstnere, samt varelevering.

Der er ikke plads nok inden for lokalplanområdet til det nødvendige antal parkeringspladser til gæster. Lokalplanområdet vil derfor søges indlemmet i parkeringsfondens zone II-område, så pladserne kan placeres et andet sted i nærheden.


Forhold til anden planlægning

Jordforurening
Hele lokalplanområdet er kortlagt på enten V1 eller V2 i henhold til Jordforureningsloven som henholdsvis muligt forurenet og forurenet. Kortlægningen indebærer, at kommunen skal give en tilladelse efter Jordforureningslovens §8, hvis der skal foretages bygge- eller anlægsarbejder på de kortlagte arealer.

Støjforhold
De ønskede aktiviteter skal indrettes, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder overholdes. Lokalplanen giver derfor mulighed for, at der kan opføres støjskærme eller skærmende bebyggelse i skel mod naboejendomme. Dertil oplyser ansøger, at der vil blive foretaget støjdæmpende foranstaltninger ved remisens istandsættelse og opførelse af nyt indgangsparti. Lokalplanområdet ligger ved siden af jernbanen, men det vurderes, at hverken støj eller vibrationer fra banen overskrider de vejledende grænser, i forhold til den ønskede anvendelse.

Bevaringsværdig bebyggelse
Remisebygningen er blevet vurderet til en høj bevaringsværdi på 3, som følge af den funktionalistiske arkitektur og unikke formsprog og bygningens kulturhistoriske værdi, som vidner om Skjern som stationsby. Frem til foråret 2020 har remisen stået i forfald, men en istandsættelse af bygningen er nu igangsat, som tager hensyn til bygningens bevaringsværdige arkitektur og stil.

Kontorbygningen tilknyttet remisen er blevet vurderet til en middel bevaringsværdi på 4, da denne bygning ikke har nær så høj en værdi som selve remisen, i forhold til kulturhistorien og den unikke arkitektur. Denne bygning er også ved at blive istandsat sammen med remisen.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Konklusionen af screeningerne er, at planforslagene og projektet ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Foroffentlighed
I forbindelse med den foroffentlige høring er der kommet bemærkninger til planlægningen fra én borger, se bilag. Den indkomne bemærkning er behandlet i vedlagte notat. Administrationen indstiller, at notatet anvendes som svar.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Jordforureningsloven

Økonomi

Kommunen kan blive overtagelsespligtig, hvis der ikke gives tilladelse til at nedrive en bygning, som skal bevares efter en lokalplan, jf. planloven § 49. Kommunen skal dog kun overtage ejendommen, hvis ejeren kan redegøre for, at bygningen ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde. Dette skal vurderes i forhold til tilsvarende ejendomme, der ikke er omfattet af nedrivningsforbud, men med en lignende beliggenhed og anvendelse.

Det er administrationens vurdering, at selvom lokalplanen indeholder bevarende bestemmelser, der sikrer den bevaringsværdige remise og administrationsbygning, så er risikoen for overtagelsespligt minimal, da ansøger netop ønsker at benytte og omdanne de bevaringsværdige bygninger til kulturhus med kulturfaciliteter.

Hvis risikoen for overtagelsespligt skal mindskes yderligere, så skal en fremtidig lokalplan ikke indeholde bestemmelser om at bevare Skjern Remise og den tilhørende administrationsbygning. Dette vil dog kræve en ændring af kommuneplanens retningslinjer. Risikoen for overtagelsespligt vurderes derfor ikke helt at kunne undgås.

Effektvurdering

Skjern og omegn mangler et kultursted, hvor unge kan mødes og danne fællesskaber. Den ønskede omdannelse af remisen vil skabe et nyt mødested for unge, som også kan være med til at fastholde dem i området.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Forslag til Tillæg 45 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 460 for et område til centerformål vedtages og fremlægges i offentlig høring i 9 uger. 
 2. Notatet med behandling af ideer og forslag godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne


Teknik- og Miljøudvalget 24-11-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Svend Boye Thomsen.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Ekspropriationsvilje til etablering af tværvej, Søndervig

Sagsnr: 20-021769

Sagsfremstilling

Baggrund
I forlængelse af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning, om en forlængelse af ensretning af Lodbergsvej samt etablering af ny tværvej nord for Sandskulpturfestivallen (møde den 22. september 2020 dagsordenspunkt nr. 2) er der nu udarbejdet projekttegninger, for etablering af den nye tværvej. Skitse over tværvejens forløb mellem Lodbergsvej og Houvig Klitvej, fremgår af bilag 1.

Om projektet
Formålet med både ensretningen og tværvejen er, at medvirke til en fredeliggørelse af Søndervig bymidte og samtidig medvirke til, at erhvervsdrivende og sommerhusejere fortsat kan komme til og fra deres ejendomme, på en hensigtsmæssig måde. 

Tværvejen planlægges som en 6 meter bred vej samt et fortov på 2,50 meter i den nordlige side. Der er udarbejdet to løsningsforslag for, hvordan tværvejen kan etableres - se bilag 2. For begge løsninger gælder, at der sættes kantsten i begge sider, som vil sikre god vejafvanding til rendestensbrønde og give udtryk af en byvej med lav hastighed samt et æstetisk udtryk.

Løsning 1 er en normal vejløsning med et vejudlæg på 10,5 meter, hvor gående går op langs vejen. Der plantes hjelme i rabatten med belysning.

Løsningsforslag 2 har et vejudlæg på 11,5 meter, hvor gående i højere grad adskilles fra den kørende trafik, idet der etableres rabat mellem vej og fortov. På den måde videreføres Søndervig-modellen fra Houvig Klitvej, med henblik på at skabe sammenhæng til Lodbergsvej.

Baggrunden for, at fortovet placeres på den nordlige side er af hensyn til krydsning af gående fra Lalandia, idet placering af fortov på den sydelige side vil være uhensigtsmæssigt dels på grund af venstresvingsbanen på Houvig Klitvej og dels vil krydsningen for gående være forholdsvis tæt på den næste stikrydsning.

Tværvejen planlægges således, at der vil være mulighed for at etablere direkte vejadgang til arealet syd for tværvejen (med mulighed for varelevering m.m.), hvorimod eventuel fremtidig projekt nord for tværvejen vejbetjenes via Lodbergsvej. Det, at adgangen til det nordlige areal skal vejbetjenes fra Lodbergsvej (nord for tvævejen) vil blot give liv til strækningen og være med til at fastholde indtrykket af byzone. Dertil kommer, at tværvejen så kan anlægges med et ubrudt fortov og en beplantning, der er genkendelig fra Houvig Klitvej og således med til at binde sommerhusområdet sammen med Søndervig by.

Det vurderes, at den trafikmængde, der skal benytte tværvejen ikke forudsætter, at der etableres særskilt cykelsti, hvorved cyklister henvises til kørebanen.

Begge løsninger er funktionelle og lever op trafiksikkerhedsmæssige krav. Forskellen udmærker sig i det visuelle udtryk, hvor løsningsforslag 2 matcher det udtryk, som kommunen har besluttet sig for med Houvig Klitvej.

Administrationen indstiller, at det besluttes, hvilken af de to løsningsforslag, der kan godkendes og hermed også eksproprieres til.

Ekspropriationsvilje
Etablering af vejanlægget berører to ejendomme. Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at tage stilling til godkendelse af tegningerne, og om der kan indledes en ekspropriationsforretning med henblik på at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til etablering af vejen i henhold til Vejlovens kapitel 11.

Ved gennemførelse af en ekspropriationsproces ønsker administrationen, at opnå sikkerhed for, at arbejdet i marken kan påbegyndes i foråret 2021 og samtidig sikres lodsejernes retsstilling og mulighed for prøvelse af dels ekspropriationens lovlighed og dels den tilbudte erstatning for arealerne.

Tidsplan
Ved tilkendegivelse af ekspropriationsvilje, vil der kunne afholdes åstedsforretninger i indeværende år. Det betyder, at arbejdet i marken kan påbegyndes i foråret 2021 og forhåbentlig ibrugtages tidlig sommer, inden ferietrafikken for alvor starter op igen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om offentlige veje [Vejloven] Kapitel 11, særligt §§99-101 som handler om ekspropriationshjemmel.

Økonomi

Udgiften til rettighedserhvervelserne og de efterfølgende anlægsarbejder er indeholdt i
anlægsbudgettet for Lodbergsvej. 
I forbindelse med detailprojektering af tværvejen, er det konstateret, at den tidligere oplyste udgift til anlæggelse af vejen på ca. 0,6 mio. kr. ikke vil være tilstrækkeligt. Ved valg af både løsningsforslag 1 og 2, vurderes udgiften til tværvejen at blive på ca. 1,2 mio. kr.

Som det blev oplyst på udvalgsmødet den 22. september 2020, vurderer administrationen, at der i forbindelse med etablering af forskønnelsen af Lodbergsvej og Badevej samt tværvejen, kan være behov for en udvidelse af den samlede budgetramme, hvilket vil blive medtaget til budgetkonferencen i 2021.

Effektvurdering

Velfungerende trafikale forhold i Søndervig forventes at have en positiv afsmittende effekt på kommunens turismesatsning, og vil være afgørende for succesfuld trafikafvikling i Søndervig by.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget

 1. Godkender vedlagte projekttegninger for tværvejen og beslutter, hvilken løsning, der skal eksproprieres til.
 2. Træffer en principiel beslutning om vilje til at gennemføre en ekspropriationsforretning, med formål at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til etablering af tværvejen.
 3. Udpeger et medlem af Teknik- og Miljøudvalget til deltagelse i åstedsforretningen, der forventes afholdt i januar 2021.
 4. Oversender sagen til både Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse med anmodning om, at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at træffe den endelige ekspropriationsbeslutning.


Teknik- og Miljøudvalget 24-11-2020
Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling og besluttede at ekspropriere til løsning 2 og at udpege John G. Christensen til deltagelse i åstedsforretningen. Endelig anbefaler udvalget, at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at træffe den endelige ekspropriationsbeslutning.

Fraværende: Svend Boye Thomsen.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget godkendte administrationens indstilling og besluttede at ekspropriere til løsning 2 og at udpege John G. Christensen til deltagelse i åstedsforretningen. Endelig anbefaler udvalget, at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at træffe den endelige ekspropriationsbeslutning.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Revision af områder der er omfattet af parkeringsfonden

Sagsnr: 16-031654

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelse af nyt byggeri eller ved ændret anvendelse af byggeri, skal der etableres p-pladser, der svarer til de krav, der enten stilles i lokalplaner, eller de krav der fremgår af Parkeringsvedtægten.

Som udgangspunkt skal p-pladser etableres på den grund, hvor der bygges eller ved at få en tinglyst parkeringsret på en nærliggende grund. I centerområder i byerne er dette nogle gange ikke en mulighed. Derfor er der oprettet en parkeringsfond, der er gældende i de 5 centerbyer samt i Søndervig. I de områder der er omfattet af parkeringsfonden, kan en bygherre indbetale til parkeringsfonden for de p-pladser, der ikke kan etableres på den grund, hvor der bygges. Parkeringsfonden er herefter forpligtiget til at etablere nye p-pladser indenfor 5 år.

Af bilag til sagen fremgår det, hvilke områder der er omfattet af parkeringsfonden. Jf. Parkeringsvedtægten er områderne opdelt i en zone I og en zone II. Vedtægtens bestemmelse om fritagelse for etablering af p-pladser på egen grund mod indbetaling til parkeringsfonden gælder i zone I. P-pladser der indgår i fonden kan etableres i både zone I og zone II.

Administrationen har gennemgået områderne i Parkeringsvedtægten i forhold til de seneste ændringer, og de kommende forventede ændringer, i kommuneplanen. De tidligere kort samt kort med foreslåede ændringer er vedlagt som bilag.

Det er følgende områder, der forslås ændret i Parkeringsvedtægten:

Ringkøbing:

Området ved Generator, ved Posthuset og ved Banegården bliver omfattet af zone I.

Området mellem Søndervigvej og Vester Kær bliver omfattet af zone II.

Skjern:

Remisen omfattes af zone I.

Den del af bymidteafgrænsningen, der ikke allerede er med i zone I omfattes af zone I (Den sydlige del af bymidteafgrænsningen)

Tarm:

Ingen ændringer

Videbæk:

Zone II indskrænkes til at omfatte en mindre del i den østlige del.

Hvide Sande:

Ingen ændringer

Søndervig:

Nyhavn omfattes af zone II (afgrænsningen følger den nye omfartsvej)

Den eksisterende zone II udtages, da byggeriet af Lalandia nu foregår her.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Cirkulære om kommunale parkeringsfonde.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at områderne udvides i henhold til sagsfremstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget 24-11-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Svend Boye Thomsen.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Aktivitetsbaseret arbejdsplads i Skjern

Sagsnr: 20-023258

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal indstille til byrådet om bevilling og frigivelse, af anlægsbeløb til det indledende arbejde i forbindelse med ombygningen til aktivitetsbaseret arbejdsplads for Finderupsvej 7 og 9 i Skjern.

Den 10. december 2019 drøftede byrådet forskellige scenarier for de administrative arbejdspladser i Skjern og besluttede, at der skal arbejdes videre med den oprindelige plan omkring ombygningen af Finderupsvej 7 og 9 til aktivitetsbaseret arbejdsplads. Der blev ved budgetkonferencen 2019 afsat et budget på 3,9 mio. kr. i 2020 og 10,1 mio. kr. i 2021. svarende til i alt 14 mio. kr. til formålet.

Ejendomscenteret er klar til at gå i gang med det indledende arbejde, og beder derfor om at der bevilliges og frigives 1,2 mio. kr. til dette.

De 1,2 mio. kr. skal bruges til:

 • Rådgiverudgifter til og med licitation

 • Kloak –og miljøundersøgelser af den eksisterende bygningsmasse

 • Byggetilladelse

 • Flytning af kontorer fra Finderupsvej 9 til Nygade 56.

Det samlede budget for renoveringen og ombygningen, er en kombination af en politisk bevilling til anlægget, vedligeholdelsesmidler og tilskud fra energipuljen.

Anlægsbudgettet er inklusiv samtlige omkostninger, eksklusiv moms og ved indeks 3. kvartal 2020.

Anlægsbudget Kr. ekskl. Moms
1 Politisk godkendt beløb 14.000.000 ,-
2 Ejendomscenteret, anlægsmidler 3.000.000 ,-
3 Tilskud fra energipuljen 850.000 ,-
Anlægsbudget i alt 17.850.000 ,-

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

I budgetperioden 2017-2020 har der på anlægsbudgettet været afsat 20 mio. kr. til aktivitetsbaseret arbejdsplads på Rådhuset i Ringkøbing, samt administrationsbygningerne i Videbæk og Skjern.

På bevillingen er der et resterende beløb til rådhuset i Ringkøbing på 6,3 mio. kr. efter at der er lavet aktivitetsbaseret arbejdsplads på administrationsbygningerne i Videbæk, på Rødkløvervej og Smed Sørensens Vej i Ringkøbing. Der er fra bevillingen tilført 5,2 mio. kr. til projektet i Skjern.

Ved budgetvedtagelsen for budget 2020 blev der afsat 3,9 mio. kr. i 2020 og 10,1 mio. kr. i 2021, samlet 14 mio. kr. til projektet i Skjern.

Samtidigt bemærkes det at der i forbindelse med projektet omkring Innovest II, blev der indarbejdet en driftsbesparelse i budgettet på 755.000 kr. fra 2022.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Byrådet med indstilling om,

 • at der bevilges og frigives anlægsmidler på 1,2 mio. kr. til det indledende arbejde finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til administrationsbygningen i Skjern.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Udbudsplan 2021

Sagsnr: 20-011450

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget orienteres hvert år om udbudsplanen for det kommende år. Det er en plan over, hvilke tjenesteydelser og varer som Team Udbud forventer at udbyde i henhold til Udbudsdirektivet og Udbudsloven.

En udbudsforretning varer gerne måneder og følger nødvendigvis ikke kalenderåret. Følgende udbud er iværksat i 2020 og har en forventet kontraktstart i 2021:

1. Kvartal 2021        

 • Dentalmaterialer
 • Grus
 • Stomi-produkter
 • Tolkeydelser
 • Urologihjælpemidler
 • Diabeteshjælpemidler    
 • Danskuddannelse

2. kvartal 2021        

 • Tablets

Team Udbud planlægger at iværksætte følgende udbud i 2021:

Nye RKSK udbud:

 • El-cykler og cykler

 • Lade-standere til elbiler

 • Rengøringsredskaber: Vask/leje af mopper

 • Vejskilte

Egne genudbud:

 • Annoncer

 • Genbrugshjælpemidler

 • Kompressionsstrømper

 • Personbefordring

 • Rengøring og vinduespolering

 • Tandlægeydelser

Statens og Kommunernes Indkøbscentral – SKI – planlægger at iværksætte følgende udbud af forpligtende aftaler i 2020: 

 • AV-udstyr og interaktive tavlerInventar til administrationslokaler
 • Kontorartikler, skoleartikler og papir i ark

 • Storkøkkenudstyr: Isenkram, maskiner og service

 • Inventar til daginstitutioner (frivillig aftale)

 • Inventar til skoler (frivillig aftale)

 • Inventar til ældre (frivillig aftale)

 • Genbrugshjælpemidler

For de frivillige SKI-aftaler gælder, at aftalen er frivillig, og der er mulighed for at handle andre steder - for eksempel lokalt.

Miniudbud under SKI’s forpligtende aftaler på biler, herunder service:  

 • 10 biler til Sundhed og Omsorg

 • Varebil i forbindelse med Covid-19

 • Varebil i forhold til Nøglefrit låsesystem

Derudover er der igangsat et udbud mellem region Midtjylland og kommunerne om Stomi-produkter.

Nye udbud og genudbud vil ske efter udbudsplanen, såfremt der ikke kommer nye/andre udbud ind, som ændrer prioritetsrækkefølge. Team Udbud kan under særlige forhold omprioritere opgaverne - for eksempel hvis et område har behov for akut bistand til udbud.

Nogle områder udbydes i eget regi, mens udbudsforpligtigelsen på andre områder løftes af KL's forpligtigende aftaler gennem SKI, og andre gange gennem en frivillig SKI-aftale.

Eftersom udbudsplanen i første omgang er dikteret af en række nødvendige udbudsopgaver på grund af kommende aftaleophør – altså genudbud -, er der kun foretaget en egentlig prioritering af nye udbudsopgaver set i forhold til indkøbsstrategien.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om udbud nr. 1564 af 15/12/2015

Økonomi

Den årlige omsætning på de udbud, der iværksættes i 2021, er beregnet til godt 72 mio. kr., hvoraf persontransport og rengøring alene udgør 40 mio. kr. De to udbudskategorier har været udbudt i flere omgange, og der kan næppe forventes at komme besparelser.

 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Revidering af ejerstrategi for Hvide Sande Havn

Sagsnr: 20-023666

Sagsfremstilling

Punktets formål er byrådets stillingstagen til en revideret ejerstrategi for Hvide Sande Havn.

Byrådet vedtog på sit møde den 15. november 2016, pkt. 4, en ejerstrategi for Hvide Sande Havn.

Som ejer af Hvide Sande Havn ønsker Ringkøbing-Skjern Kommune at sikre udviklingen af havnen til gavn for både havnen og borgerne i området. Formålet er også at sikre en sammenhæng med kommunens vision, politikker, mv. Da kommunen ikke har direkte instruktionsbeføjelser over for havnen, er der i ejerstrategien fastlagt en række strategiske målsætninger for havnen.

Ejerstrategien beskriver alene kommunens overordnede strategi for havnens virke, idet det er havnens ledelse, der står for den konkrete udmøntning af ejerstrategien. Ejerstrategien har ingen betydning i de situationer, hvor kommunen agerer som myndighed over for havnen, eller i de situationer, hvor kommunen optræder som kontraktpart med havnen.

Der er lagt op til en ejerstrategi, som er firårig, og dermed sat i kadence med kommunes øvrige politikformuleringsproces. Den forslåede reviderede ejerstrategi evalueres og genbehandles i 2024. Der er i ejerstrategien rammesat ét årligt dialogmøde mellem Økonomiudvalget og selskabets bestyrelse i forbindelse med den i loven fastlagte aflægning af årsrapport.

Hvide Sande Havns bestyrelse har jf. ejerstrategien drøftet strategien på et møde den 30. oktober 2020 med følgende bemærkninger:

"Umiddelbart findes ejerstrategien fortsat at være dækkende. Det vedtoges dog at fremsende ejerstrategien til Ringkøbing-Skjern Kommune for revurdering med indstilling om tilretning af første bullit under afsnit 4. Vision og formål til følgende tekst:

 • at havnen i 2020 er Vestkystens foretrukne landingssted for mindre og mellemstore fiskefartøjer – og herunder som minimum skal bevare havnens position som Danmarks 5. største fiskerihavn,

samt - for så vidt angår bilaget til ejerstrategien - at Hvide Sande Havns senest opdaterede udviklingsplan dateret 1. december 2017 skal erstatte den tidligere version af 12. september 2014."

Ejerstrategien har i forbindelse med revideringen gennemgået en sproglig opdatering.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ejerskabet af Hvide Sande Havn er reguleret i Havneloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender den reviderede ejerstrategi.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Hvide Sande Havn - valg af revisor

Sagsnr: 17-022708

Sagsfremstilling

Hvide Sande Havn ansøger i mail af 24. november 2020 om kommunens godkendelse af valg af revisor.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på sit møde den 8. august 2017, at revisionsfirmaet EY skulle varetage revisionsopgaven for Hvide Sande Havn.

Revisionsfirmaet har imidlertid oplyst, at EY's afdeling i Ringkøbing fra 1. december 2020 er overdraget til Partner Revision. Det er samtidig oplyst, at de revisionsmedarbejdere der havde ansvaret for revisionen af Hvide Sande Havn samtidig er overgået til Partner Revision. På den baggrund ønsker Hvide Sande Havn, at revisionsopgaven for havnen fremover varetages af Partner Revision.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ifølge havnelovens §9, stk. 14, skal kommunalbestyrelsen godkende valget af revisor for kommunale selvstyrehavne.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse

 • at revisionsfirmaet Partner Revision udpeges som revisor for Hvide Sande Havn fra og med regnskabsår 2020.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

10 Ejendomssag

Sagsnr: 20-019930

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet,

 • at de eksisterende salgsbetingelser godkendes,
 • at kommunens boliggrunde udbydes til en pris som foreslået i bilag 2, idet boliggrundene i Ådum fortsat skal være uden mindstepris,
 • at borgmesterens bemyndigelse til at tilbagekøbe boliggrunde opretholdes,
 • at kommunens erhvervsjorder udbydes til en pris som foreslået i bilag 3,
 • at Borgmesteren fremlægger forslag til Byrådet vedrørende rabat ved salg af større arealer.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing