Referat: 15. december 2020 kl. 08:00

Virtuelt
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Hans Østergaard
 • Jesper Lærke
 • Søren Elbæk
 • Kristian Andersen
 • Kristian Bøgsted
 • Jakob Agerbo
 • Niels Rasmussen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af spildevandstakster 2021

Sagsnr: 20-023943

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S og Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S (ledningsnettet) har den 23. november 2020 fremsendt takstblad 2021 til Byrådets godkendelse, idet Byrådet i henhold til Vandsektorloven skal sikre, at spildevandstaksterne er lovligt fastsat i forhold til vandsektorloven og selskabets betalingsvedtægt. Godkendelsen skal ske inden årets udgang med effekt fra 1. januar 2021.

For Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S er der et mindre fald på det faste bidrag på 0,5 %. Det bemærkes, at vandafledningsbidraget er uændret i forhold til sidste år.

For erhvervskunder jf. trappemodellen er takst 2 (forbrug mellem 500 og 20.000 m3) og takst 3 (forbrug over 20.000 m3) ligeledes uændret.

For Ringkøbing Spildevand A/S (ledningsnettet) er tilslutningsbidraget indeksreguleres, hvilket giver et fald på 0,4 %. Der er ligeledes sket et fald på det faste bidrag på 0,5 %. Det bemærkes, at vandafledningsbidraget er faldet med 16,1 % for takst 1. 

For erhvervskunder jf. trappemodellen er takst 2 (forbrug mellem 500 og 20.000 m3) og takst 3 (forbrug mellem 500 og 20.000 m3) ligeledes faldet med 16,1 %.

Prisen for tømningsordningen for septisk slam er uændret.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Økonomi

De nye takster medfører ingen økonomiske konsekvenser for Ringkøbing-Skjern Kommune ud over kommunens egen betaling for afledning af spildevand og vejbidrag.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet,

 • at Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S og Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S takstblad for 2021 godkendes.
 • at det godkendes, at takstbladet er lovligt fastsat i henhold til vandsektorloven.

 

Teknik- og Miljøudvalget bliver den 15. december 2020 orienteret om sagen.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Videreførelse af Stadil Aflastningscenter efter 1. marts 2021

Sagsnr: 20-008025

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 14. april 2020 oprettelsen af et midlertidigt aflastningscenter i Stadil, som skulle bidrage til løsningen af det pres, der forventedes at ville komme på de kommunale aflastningspladser som følge af COVID-19 situationen.

Lejemålet er blevet forlænget flere gange – senest frem til 1. marts 2021 ved Økonomiudvalgets beslutning af 8. september 2020.

Lejemålet fungerede fra begyndelsen som buffer i forhold til ekstra aflastningspladser, hvis der skulle komme pres på de øvrige kommunale aflastningspladser på grund af Covid-19. Stedet har dog ikke været anvendt til det formål, da behovet ikke har vist sig.

Lejemålet fik senere også funktion som isolationsfacilitet, da kommunerne, i forbindelse med "Aftale om plan for genåbning af Danmark", blev bedt om at stille isolationsfaciliteter til rådighed frem til 1. marts 2021. Ringkøbing-Skjern Kommune indgik i den forbindelse aftale med Herning Kommune om brug af stedet. For at have stedet til rådighed har Herning Kommune betalt et fast beløb på 27.000 kr., hvoraf de 25.000 kr. er til husleje og 2.000 kr. til forbrug. Stedet har været anvendt en enkelt gang til dette formål af en borger anvist fra Herning Kommune.

Udlejer har af hensyn til sin planlægning af udlejning forespurgt kommunen, om kommunen er interesseret i at forlænge lejemålet, når dette udløber 1. marts 2021.

Leder af myndighedsafdelingen og en sygeplejefaglig konsulent i Sundhed og Omsorg varetager visitering til isolationsfaciliteten i kommunen samt vejledning til de borgere, der henvender sig vedrørende selvisolation. Der har kun været ganske få henvendelse fra borgere, der har haft brug for råd og vejledning i forbindelse med selvisolation. De har alle efterfølgende vurderet, at de har kunne overholde isolationsprincipperne i eget hjem.

Kommunen har haft to perioder med et højt smittetal, en i foråret og en i efteråret 2020. Under disse to perioder har der ikke været behov for at tage isolationsfaciliteten i brug.

Det vurderes derfor, at det er forsvarligt ikke at forlænge lejemålet af lokalerne i Stadil. Såfremt der skulle komme en enkelt borger, der ikke vil kunne overholde isolationsprincipperne i eget hjem, kan der findes en løsning, fx at leje et sommerhus, et hotelværelse eller et værelse på et vandrehjem.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Den samlede pris for leje af lokalerne i Stadil i perioden oktober 2020 - februar 2021 er på 235.629 kr. Herning Kommune betaler i samme periode et fast månedligt beløb på 27.000 kr. for at kunne gøre brug af stedet ved behov.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at lejemålet ikke videreføres efter den 1. marts 2021.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Resultatkontrakt med AU-Herning 2021

Sagsnr: 15-040018

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har sammen med 7 andre kommuner i Midt- og Vestjylland en resultatkontrakt med Aarhus Universitet (AU) i Herning. Aftalen omhandler innovation og erhvervsudvikling i Midt- og Vestjylland. Aftalen er årlig og indbefatter en udgift for Ringkøbing-Skjern Kommune på 269.000 kr. Et særligt opmærksomhedspunkt i forhold til aftalen er, hvordan vi som kommune får flere unge her fra kommunen gjort interesserede i at uddanne sig ved AU Herning. Økonomiudvalget modtager her aftalen for 2021 til godkendelse.

Videnudvalget har på deres møde d.2. december drøftet aftalen og indstiller til Økonomiudvalget at godkende resultatkontrakten med AU Herning. Videnudvalget indstiller desuden, at beslutningskompetencen samt de tilknyttede midler til resultatkontrakten fremover lægges i Videnudvalget.

Se oplæg til resultatkontrakt for 2021 i bilag 1.

Aftalens formål

AU Herning understøtter den lokale erhvervsudvikling. Det gør de ved at udføre følgende opgaver:

1. Company Connect Programme, hvor studerende via projektforløb tilknyttes virksomheder i de syv kommuner.

2. Business Factory, der hjælper studerende med at starte egen virksomhed.

3. Innovation Challenges, hvor studerende en gang årligt udarbejder løsninger på virksomheders innovationsudfordringer.

4. Øget synlighed over for de gymnasiale uddannelser, der består af forskellige brobygningsforløb, som øger unges kendskab til uddannelserne på AU Herning

Gensidige forpligtigelser

Herudover skal AU i Herning og partnerkommunerne tilstræbe at opfylde følgende gensidige hensigtserklæringer.

a) AU i Herning retter specielt fokus mod små og mellemstore virksomheder i kommunerne.

b) AU i Herning arbejder på at udvide samarbejdet med DAMRC og tilsvarende relevante klynge- og vidensorganisationer, gerne med fokus på projekter indenfor bæredygtighed.

c) Samarbejde mellem partnerkommunerne og AU i Herning om at skaffe mentorvirksomheder og praktikpladser særligt til GMM-studerende, men også andre studieretninger.

d) Samarbejde mellem partnerkommunerne og AU i Herning om at skaffe bedre muligheder for at HA/BScB studerende kan udarbejde projekter med virksomheder.

e) AU i Herning arbejder for at studerende fra AU i Aarhus samt andre lokalafdelinger (herunder øvrige ingeniørstuderende med base i Herning) kan deltage i virksomhedsprojekter blandt Aftalens kommuner.

f) Business Factory åbner mulighed for at studerende fra AU i Aarhus samt andre lokalafdelinger (herunder øvrige ingeniørstuderende med base i Herning) kan have adgang til Business Factory’s aktiviteter. Hertil kommer, at lokale virksomheder kan komme på besøg og udveksle erfaringer vedr. aktuelle udfordringer. Med tiden tilsigtes at skabe et åbent og dynamisk miljø i Business Factory bestående af forskere, et bredt udsnit af studerende og lokale små- og mellemstore virksomheder.

Aftalen har særlig fokus på, at indsatserne i aftalen skal komme de små og mellemstore virksomheder i kommunerne til gavn.

Udfordringer

En særlig udfordring, som aftalen adresserer, er, at kun en meget lille del af optaget af studerende kommer fra de syv kommuner. I år blev 7 studerende fra Ringkøbing-Skjern Kommune optaget på uddannelser på AU Herning. Det er på linje med antallet over de sidste år. Samlet set kommer 66 ud af optaget på 281 studerende fra de syv midt-vestjyske kommuner (2019 tal). Det er et problem, fordi erhvervslivet i vores område efterspørger den type kompetencer, som AU Herning uddanner til. Der er tale om ingeniør og business uddannelser.

Se optaget for 2020 i bilag 2.

Hvad gør vi ved det?

Det er en del af opgaven for det kommende Studiecenter Ringkøbing-Skjern at udbrede kendskabet til de uddannelser, man kan tage i de omkringliggende kommuner - herunder også uddannelserne på AU-Herning. Studiecenter Ringkøbing-Skjern er et nyt tiltag, der træder i kraft pr. 1. januar 2021, igangsat under Videnudvalget I forhold til de eksisterende studerende på AU Herning arbejder matchmakeren ved Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd i tæt samarbejde med AU-Herning på at gøre vores virksomheder mere kendte for de studerende i Herning. Blandt andet afholdes der årligt TBMI challenge, hvor studerende fra AU-Herning kommer ud til virksomheder her i området for at løse virksomhedsspecifikke udfordringer. Der er for nylig igangsat en erhvervsklub for de studerende, hvor de kommer på besøg og bliver præsenteret for virksomheder i de kommuner, der er en del af resultatkontrakten - herunder også Ringkøbing-Skjern.

Succeser i aftalen

I forhold til kommunens størrelse, er vi en af de syv aftalekommuner, som får flest studerende fra AU Herning knyttet til projekter i vores erhvervsliv. I første halvår 2020 havde 38 studerende været i projektforløb ved 15 forskellige virksomheder her i kommunen. Administrationen og AU Herning vurderer, at det stigende antal skyldes samarbejdet med den matchmaker, som i regi af projekt Ny Viden er ansat ved Erhvervsrådet til at hjælpe med at matche studerende med virksomheder.

Antal studerende i projektforløb fra 1. januar til slut juni 2020

Se afrapporteringen for resultatkontrakt 2019 i bilag 3.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Aftalen har til formål at regulere forholdet mellem AU Herning og de syv aftalekommuner: Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande, Holstebro, Skive, Struer og Lemvig vedrørende de lokale erhvervsfremmeaktiviteter, der ydes i henhold til §14 i Lov om Erhvervsfremme.

Økonomi

Ringkøbing-Skjern Kommune betaler årligt 269.000 kr. for at indgå i resultatkontrakten.

Se bilag 1 for yderligere information om finansiel fordeling mellem kommunerne.

Effektvurdering

Effekten ses mest umiddelbart i form af det antal studerende, som tilknyttes projektforløb ved lokale virksomheder. I alt 38 studerende tilknyttet 15 virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune i første halvdel af 2020.

Administrationen vurderer, at resultatkontrakten har en effekt i form af øget tilførsel af viden til områdets virksomheder og forbedrede muligheder for tiltrækning af arbejdskraft. Som nævnt under udfordringer er det imidlertid også administrationens vurdering, at kommunen kan få større effekt ud af resultatkontrakten, hvis vi formår at øge antallet af studerende ved AU-Herning fra Ringkøbing-Skjern Kommune samt øger antallet af studerende, som kommer i projektforløb ved virksomheder i kommunen.

Indstilling

Videnudvalget indstiller, at:

 • Økonomiudvalget godkender resultatkontrakten med AU Herning.
 • Økonomiudvalget med virkning fra 2021 overdrager kompetencen til at godkende resultatkontrakten med AU Herning til Videnudvalget.
 • De midler, der er tilknyttet resultatkontrakten overføres til Videnudvalgets budget fra 2021 og frem.


Bilag Beslutning

Vidensudvalgets indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing