Referat: 26. januar 2021 kl. 08:30

Virtuelt
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Jesper Lærke
 • Søren Elbæk
 • Kristian Bøgsted
 • Hans Østergaard
 • Kristian Andersen
 • Jakob Agerbo
 • Niels Rasmussen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Ringkøbing-Skjern Kommunes informationssikkerhedspolitik

Sagsnr: 21-000302

Sagsfremstilling

Informationssikkerhedspolitikken udgør den overordnede ramme for informationssikkerheden i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Fordi vi tager hånd om vores borgere og kolleger, sikrer vi at dette sker på betryggende vis. De data vi har ansvaret for:

 • er tilgængelige – alle har adgang til relevante data.

 • har den nødvendige integritet – indholdet af vores data er korrekte og fuldstændige.

 • er fortrolige – når data er fortrolige behandles de sikkert og med omhu.

Ringkøbing-Skjern Kommune behandler informationer af stor betydning for borgere og virksomheder. Det er derfor af afgørende betydning, at vores borgere og virksomheder har tillid til, at den nødvendige sikkerhed opretholdes.

Formålet med Ringkøbing-Skjern Kommunes informationssikkerhed er at sikre, at data er tilgængelige, korrekte og ikke kommer til uvedkommende personers kendskab.

Informationssikkerhedspolitikken, som blev godkendt i økonomiudvalget i 2008 er efterfølgende blevet revideret. Politikken er blevet behandlet i Udvalget for Informationssikkerhed den 14. december 2020.

Indstilling

Udvalget for Informationssikkerhed indstiller, at Økonomiudvalget godkender den reviderede informationssikkerhedspolitik.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Revideret handlingsplan for landdistriktspolitikken 2021-2023

Sagsnr: 18-018000

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget bedes drøfte og efterfølgende godkende handlingsplanen for årene 2021-23 for den eksisterende Landdistriktspolitik gældende for 2019-2023.

I forhold til den hidtidige handlingsplan er den vigtigst ændring, at der er sket en omprioritering af nogle af landdistriktsmidlerne, så der nu er 1,5 stilling mod tidligere 1 stilling som landdistriktskoordinator.

Det betyder, at kommunen har bedre muligheder for at understøtte lokale ildsjæle i deres arbejde med projektudvikling, fundraising og andre lokale aktiviteter. Det afspejler sig i handlingsplanen ved, at der i den nye handlingsplan er kommet mere fokus på, at kommunen kan være dialogpartner for lokale ildsjæle og understøtte lokale projekter.

Handlingsplanen for Landdistriktspolitikken for årene 2021 -2023 er blevet til med udgangspunkt i den eksisterende handlingsplan for årene 2019-2020. 

Landdistriktspolitikken blev vedtaget i byrådet i april 2019 og fortsætter uændret.

Forslaget til den nye handlingsplan har været genstand for en drøftelse i en arbejdsgruppe nedsat af Landdistriktsrådet.

Handlingsplanen for 2021-2023 er udarbejdet i samarbejde mellem forskellige afdelinger i Ringkøbing-Skjern Kommune, som enten er ansvarlige for den fysiske planlægning, den direkte borgerservice eller specifikke indsatsområder som turisme, markedsføring, energiinitiativer med videre.

Se udkast til handlingsplan for landdistriktspolitikken 2021-2023 i bilag 1.

Eksempler på nye aktiviteter i handlingsplanen
Under målsætning 1: Handlingsplanen nævner nu specifikt GoinGlobal. I projektet vil vi arbejde på at forbedre integrationen af udenlandske borgere gennem anbefalingerne fra projektet GoinGlobal, som er et forskningsprojekt om integration af udenlandsk arbejdskraft.

Under målsætning 3: Landdistriktskoordinatorerne understøtter arbejdet med udvikling af fysiske helhedsplaner og landsbyfornyelse. Understøtte betyder bl.a.  at landdistriktskoordinatorerne bidrager til, at processen og kommunikationen omkring helhedsplanerne bliver så smidig som mulig til gavn for projektet som helhed.   

Under målsætning 4: Indsatsen om digital infrastruktur er skærpet, så det nu er tydeligere, at kommunen bestræber sig på at sikre minimum 100-100Mbit fast- eller mobil netværksløsning overalt i Ringkøbing Skjern Kommune.

Derudover arbejder Digital Borgerservice på en videre udbygning af de digitale service muligheder, så den fysiske afstand får mindre betydning.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Det årlige budget for Landdistrikterne udgør pt. 413.000 kr. i 2021 foruden 1,5 årsværk.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og godkender handlingsplanen 2021-2023 for den eksisterende Landdistriktspolitik 2019-2023.  

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Revideret handlingsplan for Ungepolitikken

Sagsnr: 20-022681

Sagsfremstilling

Den 23. april 2019 godkendte Byrådet ungepolitikken, og den 17. december 2019 blev ungepolitikkens handlingsplan godkendt i Økonomiudvalget. Viden & strategi har i samarbejde med Ungdomsrådet og to byrådsmedlemmer revideret handlingsplanen for ungepolitikken, der hermed fremlægges til behandling i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

2020 har været et udfordrende år for Ungdomsrådet og for unge mennesker generelt - på grund af coronakrisen. På trods af dette er Ungdomsrådet lykkedes med at opfylde en række handlinger, der stod i den oprindelige handlingsplan - heraf kan bl.a. nævnes:

 • Ungdomshuset i den gamle stationsbygning i Ringkøbing er realiseret.
 • Ungdomsrådet deltog i Byrådets temadag om FN's verdensmål.
 • Ungdomsrådet har haft en plads i skolestrukturudvalget.

Den reviderede handlingsplan indeholder både nye og eksisterende initiativer for perioden 2021-2023, der er knyttet til politikkens vision, de fire overordnede målsætninger og de konkrete mål. 

Ungepolitikkens vision er: "Vi vil være #Ungkantskommune med en levende og nærværende samskabelse med unge (13-25 år), der trives - og som byder på en bred og levende ungdomskultur".

Ungepolitikken indeholder følgende fire målsætninger:

 1. Vi vil udvikle ungdomsdemokratiet i Ringkøbing-Skjern Kommune
 2. Vi vil understøtte det gode liv for unge i Ringkøbing-Skjern Kommune
 3. Vi vil udvikle og støtte ungdomskulturen i Ringkøbing-Skjern Kommune
 4. Den kollektive trafik og alternative samkørselsordninger skal understøtte de unges sammenhængskraft på tværs af kommunen

Udvalgte initiativer fra handlingsplanen:

Målsætning 1: Vi vil udvikle ungdomsdemokratiet i Ringkøbing-Skjern Kommune

 • Ungdomsrådet og Ringkøbing-Skjern Kommune samarbejder om kampagne op til kommunalvalget i 2021. Kampagnens formål er at øge interessen for politik blandt unge mennesker.
 • Ungdomsrådet afholder årligt fællesmøde med hhv. Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Målsætning 2: Vi vil understøtte det gode liv for unge i Ringkøbing-Skjern Kommune

 • Ungdomsrådet og Sundhedsrådet afholder årligt møde med henblik på at afsøge mulighederne for fælles initiativer, der kan understøtte det gode og sunde liv for unge.
 • Ringkøbing-Skjern Kommune og Ungdomsrådet arbejder for at kunne tilbyde gratis gruppeterapisessioner for unge med psykiske lidelser som f.eks. angst, depression og stress skal undersøges.

Målsætning 3: Vi vil udvikle og støtte ungdomskulturen i Ringkøbing-Skjern Kommune

 • Ringkøbing-Skjern Kommunes kulturafdeling benytter Ungdomsrådet som sparringspartner i planlægningen af ungdomskulturelle arrangementer.
 • Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder generelt for at understøtte nye fællesskaber og oplevelser for unge i kommunen. Et eksempel på et nyt fællesskab, som kommunen har støttet, er Gul Stue i Bork.  

Målsætning 4: Den kollektive trafik og alternative samkørselsordninger skal understøtte de unges sammenhængskraft på tværs af kommunen

 • Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder for at udbrede koncepter med delebilordninger samt gode togforbindelser i kommunen. Derudover arbejder kommunen for at iværksætte forsøg med en shuttlebus rundt om Ringkøbing Fjord i sommeren 2021.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

For hver målsætning i ungepolitikken er der opstillet specifikke mål:

Målsætning 1: Vi vil udvikle ungdomsdemokratiet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 • Unge føler sig i stigende grad klædt på til at deltage i demokratiske aktiviteter målt i forbindelse borgerpanelsundersøgelser.
 • Unges valgdeltagelse i byrådsvalget i 2021 er højere end ved byrådsvalget i 2017.
 • Der er i 2022 lokal ungerepræsentation, evt. via udviklingsfora og landsbyklyngerne.
 • Flere unge er i 2022 involveret i frivillige aktiviteter, demokratiske organiseringer, eller lignende end i 2017.

Målsætning 2: Vi vil understøtte det gode liv for unge i Ringkøbing-Skjern Kommune

 • Der er i 2022 flere unge, der trives, og færre unge, der oplever social isolation.

Målsætning 3: Vi vil udvikle og styrke ungdomskulturen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 • Der er i 2020 og 2022 flere kulturelle events, der målretter sig unge end i 2019.
 • Der er i hhv. 2020 og 2022 flere og bredere kulturelle event for unge end i 2018.

Målsætning 4: Den kollektive trafik og alternative samkørselsordninger skal understøtte de unges sammenhængskraft på tværs af kommunen.

 • Den kollektive trafik og alternative former for samkørselsordninger skal løbende tilpasses behovet og bidrage til størst mulig mobilitet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og godkender ungepolitikkens handlingsplan.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5 Foranalyse

Sagsnr: 18-034798

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6 Ejendomssag

Sagsnr: 20-018396

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler at Byrådet godkender, 

at projektet ikke kan gennemføres på en for ejeren af ejendommen mindre indgribende måde end den af Ringkøbing-Skjern Forsyning foreslåede,

at det principbesluttes. at ekspropriation af rettigheder til etablering af spildevandsledningen og tinglysning heraf til fordel for Ringkøbing-Skjern Forsyning vil blive igangsat, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale,

at et af Byrådets medlemmer udpeget til at deltage i eventuel åstedsforretning.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing