Referat: 2. februar 2021 kl. 08:00

Virtuelt
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Hans Østergaard
 • Kristian Bøgsted
 • Søren Elbæk
 • Kristian Andersen
 • Niels Rasmussen
 • Jesper Lærke
 • Jakob Agerbo

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Offentliggørelse af planforslag for et område til boligformål ved Vorgodvej i Vorgod-Barde

Sagsnr: 20-008188

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 28. april 2020 besluttet, at igangsætte planlægningen for et område til boligformål ved Vorgodvej i Vorgod-Barde. Derfor er der udarbejdet et planforslag, der udlægger ca. 19 ha til boligformål.

Formål

Planerne har til formål at sikre, at der kan etableres attraktive og salgsbare boliggrunde i kommunens østlige del samt skabe en sammenhængende by, hvor boligområdet indpasses i landskabet og sikres imod fremtidens klimaudfordringer.

Områdets disponering og bebyggelse

Lokalplanområdet opdeles i 9 delområder, hvoraf hovedparten udgør et større sammenhængende boligområde i den sydlige del af lokalplanområdet, og som etableres langs en fremtidig fordelingsvej fra Vorgodvej. Et mindre område i nord etableres i forlængelse af eksisterende boligområde ved Klematisvej.

Planerne giver mulighed for tæt-lav, åben-lav og etageboligbebyggelse i maksimalt 2 etager med tilhørende veje, stier, fællesarealer og tekniske anlæg mv.

Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Konklusionen af screeningen er, at planforslagene ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet, og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Foroffentlighed

I forbindelse med den foroffentlige høring er der kommet ideer og forslag til planlægningen fra to offentlige myndigheder og syv borgere. De indkomne ideer og forslag er vedhæftet som bilag, og er behandlet i vedlagte notat. Administrationen indstiller, at notatet med behandling af ideer og forslag godkendes og anvendes som besvarelse af bemærkningerne.

Offentlighedsfase

Forslaget udsendes i offentlig høring i 8 uger jf. Planlovens §24 stk. 4 sammenholdt med § 23c.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Plangrundlaget skal danne grundlag for en kommunal byggemodning. Økonomien vedrørende byggemodningsprojektet, herunder opkøb af jord, tilslutning til diverse forsyningsselskaber, vejanlæg mv., vil blive fremlagt i selvstændig sagsfremstilling, hvor der vil blive ansøgt om en anlægsbevilling til realisering af projektet på et senere tidspunkt.

Plangrundlaget kan medføre overtagelsespligt jf. Planlovens §47a, da plangrundlaget overfører arealer fra landzone til byzone. I forbindelse med igangsætning af plangrundlaget er der udarbejdet aftaler med de grundejere hvis jord, der planlægges for. Dette vil dog ikke forhindre en eventuel overtagelsespligt.

Effektvurdering

Et nyt plangrundlag og den efterfølgende byggemodning, vil sikre udviklingen af Vorgod-Barde, som en attraktiv bosætnings by i den østlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune samt medvirke til en sammenbinding af bydelene Vorgod og Barde.

Derudover vil planlægningen have en positiv effekt på miljøet, da planen er udformet med henblik på nedsivning af alt regnvand. For eksempel løber vejvandet til grøfter, hvor det ledes gennem området til nedsivningsbassiner. Endvidere muliggør planlægningen etablering af tage med beplantning, som også kan være med til at beholde del af regnvandet inden for området.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Forslag til Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 458 for et område til boligformål vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.
 2. Notat med behandling af idéer og forslag godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne fra foroffentlighedsfasen.


Teknik- og Miljøudvalget 26-01-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.


Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Finansiering og forskønnelse af Lodbergsvej

Sagsnr: 20-021670

Sagsfremstilling

Formål
Formålet med denne sagsfremstilling er en politisk stillingtagen til forskønnelsen af Lodbergsvej og administrationens anmodning om en udvidelse af budgettet til finansiering af forskønnelsen.

Den 22. september 2020 godkendte Teknik- og Miljøudvalget en forlængelse af ensretningen og vejprofilet med bredere fortove på Lodbergsvej, samt etablering af en ny tværvej nord for Sandskulpturfestivallens arealer. Det er nu blevet tid til at pege på, hvordan forskønnelsen af Lodbergsvej skal se ud. Administrationen har derfor udarbejdet forslag til valg af materialer, belægning og byinventar til vejens renovering og forskønnelse, som vil blive præsenteret på Teknik- og Miljøudvalgets møde sammen med projektets økonomi.

Forslaget tager udgangspunkt i en ny vejprofil med bredere fortove og plads til beplantning og bænke til ophold. Den nye vejprofil giver fodgængerne mere plads og mulighed for en bedre handelsoplevelse. Noget som byens butikker, erhvervsdrivende og den lokale følgegruppe har efterspurgt, og som administrationen derfor har bestræbt sig på at indarbejde i projektet.
Med forøgelsen af fortovsarealer og forlængelsen af vejprofilen op til den nye tværvej, forøges også udgifterne betragteligt med mængden af fliser til de bredere fortove, som koster mere end belægningen til en kørebane. Blandt andet derfor er det ikke muligt at overholde budgetrammen afsat til Lodbergsvej og den nye tværvej. Administrationen anmoder af denne årsag om en udvidelse af budgettet med denne sagsfremstilling.

Lodbergsvejs kørebane er på nuværende tidspunkt under opgravning, så Ringkøbing-Skjern Forsyning i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune kan etablere et nyt afvandingssystem. Efter sommerferien 2021 vil strækningen være klar til at den første del af vejen mod syd kan forskønnes.

Projektforslag og økonomi
Der er afsat i alt 14 mio. kr. til byforskønnelsesprojektet på Lodbergsvej og Badevej. Heraf er der afsat 9,5 mio. kr. i 2021 og 4,5 mio kr. i 2022 til byforskønnelsesprojektet. Af de 9,5 mio. kr. er der afsat 6.5 mio. kr. til forskønnelse af Lodbergsvej og 3,0 mio. kr. til Lodbergsvej nord til vejafvanding, asfalt, fortov og belysning. Midlerne for 2021 forventes frigivet på Byrådets møde den 19. januar 2021.
Såfremt der kun bliver etableret en ”skrabet model” på Lodbergsvej med asfalteret kørebane og helt almindelige fortovsfliser, vil det koste knap 15 mio. kr. og der vil således stadig være brug for en forøgelse af budgettet.

Hver sommer, når turisterne strømmer til vestkystens sommerhuse og Vesterhavet, er Søndervig præget af trængsel, trafikpropper og for lidt plads på fortovene. Med etableringen af Lalandia, vil de trafikale problemer i badebyen helt sikkert blive forøget. Administrationen betragter derfor en forbedring af trafikflowet og –sikkerheden, med et nyt vejprofil, som en helt nødvendig del af den nye udformning af Søndervigs handelsgader. Dertil er det vigtigt at få etableret vejvisere til havet langs Lodbergsvej, magen til dem der er etableret langs Houvig Klitvej, for at sikre at fodgængerne ledes af de rette veje og stier, som kan klare det øgede pres, der forventes at komme på klitlandskabet. 

Administrationen har udarbejdet et projektforslag til forskønnelse af Lodbergsvej, som er præget af samme inspirationsmodel, som er anvendt på Houvig Klitvej, med henblik på at opnå en god helhedsvirkning mellem vejene i Søndervig. Der er dog tilføjet og ændret lidt for at tilpasse designet til en handelsgade med ensrettet kørsel og bredere fortove. Det er desuden intentionen, at det udseende, der vælges til Lodbergsvej også skal danne grundlag for det kommende udseende på Badevej, når denne gade skal forskønnes i forsommeren 2022.

Administrationen understreger vigtigheden i, at bymidtens nye gadebillede bliver præsentabelt at se på, udformet i materialer, der passer til den moderne badeby, kan holde til det vindblæste og salte miljø nær havet og ikke mindst byde det stigende antal gæster pænt velkommen til Vestkysten.

Administrationen anbefaler derfor, at Lodbergsvej forskønnes med en række tilvalg i stedet for en ”skrabet model”. Tilvalgene tager udgangspunkt i administrationens projektforslag til fremtidig belægning og byinventar på Lodbergsvej.

Tilvalgene fremgår af nedenstående tabel og vil kræve en større udvidelse af budgettet for forskønnelsen af Lodbergsvej.

Dialog og samskabelse
I sommeren 2020 besvarede butikkerne og de erhvervsdrivende, på både Lodbergsvej og Badevej, et spørgeskema og kom med input til gadernes udformning og udseende. Administrationen har indarbejdet flere af de indkomne input og ønsker i projektforslaget. Blandt andet er fortovene gjort bredere, så gaden indrettes mere på fodgængernes præmisser. Dertil bliver der plads til bede med beplantning langs kørebanen og bænkene gives en anderledes udformning med mulighed for en alsidig og aktiv anvendelse.

I forhold til gadens inventar, er administrationen gået i dialog med FGU Midt-Vest (den tidligere produktionsskole i Skjern), som er specialister i træ og metal om et samarbejde omkring udformningen og etableringen af bænke til Lodbergsvej. Et spændende samskabelsesprojekt, som udbreder ejerskabet til gadens forskønnelse og giver stolthed ved at skabe skræddersyet design og godt håndværksmæssigt inventar til glæde for alle i det offentlige rum.

I løbet af første kvartal 2021 foreslår administrationen, at kommunen præsenterer forslaget til vejens kommende udseende for grundejere og erhvervsdrivende langs Lodbergsvej. Samtidigt vil administrationen gerne indlede en dialog med relevante grundejere om muligheden for at skifte belægning eller omdanne deres private arealer for egen regning, så de kommer til at matche og ”flyde sammen” med de offentlige fortovsarealer og komme til at fungere som en udvidelse af gadens byrum. Endelig kunne kommunen invitere til et åbent borgermøde, hvor gadens kommende udseende kunne præsenteres.

Forskønnelsen af Lodbergsvej forventes afsluttet i foråret 2022 og anlægsarbejderne vil så vidt muligt blive planlagt i etaper således, at der tages mest muligt hensyn til de handlende, idet vejen friholdes for anlægsarbejde i juli måned, hvor højsæsonen topper.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

”Den skrabede model” inklusiv etablering af tværvej, uforudsete udgifter samt administrationsbidrag, men eksklusiv tilvalg udgør i alt knap 15 mio. kr. Det anbefalede projektforslag med alle tilvalg udgør i alt 18,5 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at der godkendes etablering af et projektforslag med tilvalgene 1a-1c og 2a-2b vedr. belægning, og etablering af ny tværvej til Houvig Klitvej, til i alt 16,75 mio. kr., og at tilvalgene ”over jorden”(1d-1g og 2c-2d), herunder inventar, strandvejsmarkører og beplantning til 1,75 mio. kr. søges finansieret ved budgetkonferencen 2021. Det er dog vigtigt at strandvejsmarkørerne bliver etableret samtidigt med belægningen, idet de går ret langt ned i jorden.

Administrationen foreslår, at projektforslaget eksklusiv inventar mv. til i alt 16,75 mio. kr. finansieres af de afsatte midler til Lodbergsvej og Badevej i 2021 og 2022 på 14 mio. kr.
De resterende 2,75 mio. kr. foreslås finansieret af projektet vedrørende optimering af Vennervej,
pulje til småprojekter samt øvrige restmidler fra 2020 der ikke er prioriteret jf. nedenstående tabel. Den foreslåede finansiering vil betyde, at byforskønnelsesprojektet på Badevej skal søges finansieret på ny ved budgetkonferencen i 2021. Dette gør sig også gældende for projektet vedrørende optimering af Vennervej.

Såfremt Lodbergsvej forskønnes med udgangspunkt i det anbefalede projektforslag, forventes driftsudgifterne på vejstrækningen at bliver forøget, svarende til ca. 0,6% af projektets anlægsudgift.

Effektvurdering

Det anbefalede projektforslag tilgodeser fodgængerne og er udformet i materialer, farver og i et formsprog som er tilpasset elementerne i Søndervig; stranden, bunkerne og klitterne og som samtidig sænker hastigheden, imødekommer de handlendes behov og leder strømmen af bløde trafikanter fornuftigt gennem byen. Endelig er disse tilvalg med til at sikre helhed og god sammenhæng med udseendet på Houvig Klitvej, samt resten af Søndervig.

Administrationen vurderer, at det anbefalede projektforslag vil være med til at løfte oplevelsen af Søndervig ud af som moderne bade- og handelsby, både for de mange besøgende i højsæsonen, men også for byens borgere, sommerhusejerne og handlende resten af året.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende at,

 1. projektforslaget for Lodbergsvej med tilvalg 1a-1c og 2a-2b vedrørende belægning realiseres, til i alt 16,75 mio. kr., herunder at der gives en tillægsbevilling på i alt 2.750.000 kr. finansieret af midlerne jf. økonomiafsnittets tabel

 2. tilvalgene 1d-1g og 2c-2d vedrørende inventar, strandvejsmarkører og beplantning på Lodbergsvej til 1,75 mio. kr., søges finansieret ved budgetkonferencen i 2021 og realiseres, samt at der på ny søges midler til projekterne på Badevej og Vennervej ved budgetkonferencen i 2021.

   

 3. der afholdes møder med grundejere langs Lodbergsvej, om muligheden for at skifte belægning mv. på private arealer for egen regning.

   

 4. kommunen afholder et åbent borgermøde, hvor gadens kommende udseende præsenteres.

Teknik- og Miljøudvalget 26-01-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med den ændring i indstillingens pkt. 2, at de 1,75 mio. kr. søges finansieret inden for udvalgets samlede anlægsbudget for vejanlæg.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Igangsætning af helhedsplan Velling

Sagsnr: 20-025805

Sagsfremstilling

Igangsætning af Helhedsplan Velling

Formålet med dagsorden er en igangsætning af Helhedsplan Velling med baggrund i vedlagte projektbeskrivelse.

Der henvises til Økonomiudvalgets dagsorden af den 12. maj 2020, hvor der blev truffet beslutning om følgende prioritering af helhedsplaner:

 1. Stadil-Vedersø
 2. Velling
 3. Skjern-Tarm

Opgaven er, at udarbejde en bæredygtig helhedsplan for Velling, der kan styrke såvel igangværende som kommende udviklingsprojekter for området samt at sætte udviklingsprojekterne ind i en sammenhængende ramme, så de trækker i samme retning. 

Helhedsplanen er en fysisk plan, der skal understøtte Naturens Rige og tage udgangspunkt i områdets identitet, stoltheder og udviklingsmuligheder. Den skal motivere områdets forskellige aktører til at trække i samme retning, så nye lokale partnerskaber kan udvikles.

Der er opstillet fire succeskriterier for projektet:

 • At det bliver en nærværende proces med stort lokalt ejerskab.
  Dét gør vi ved en samskabende og involverende proces.

 • At helhedsplanen kan være med til at åbne op for muligheder, der kan skabe nye samarbejder og synergier i Velling.
  Dét gør vi ved fra starten af at inddrage alle aktører i Velling, og de fælleskaber som Velling er en del af og ved at kortlægge både nye og eksisterende samarbejdsmuligheder og synergier.

 • At helhedsplanen kan skabe et styrket fundament for igangværende udviklingsprojekter.
  Dét gør vi ved at tage afsæt i eksisterende initiativer og drømme samt at kvalificere de enkelte delprojekter ved en tæt dialog med såvel fagpersoner som lokale nøgleaktører.
 • At helhedsplanen er retningsgivende på lang sigt og kan skabe en sammenhæng på tværs af nye udviklingsprojekter i fremtiden.
  Dét gør vi ved at etablere arbejdsgrupper, der kan arbejde videre med realisering af delprojekter, som understøtter den samlede vision for Velling.

Der er nedsat en styregruppe for projektet bestående af formanden for Økonomiudvalget, formanden for Teknik- og Miljøudvalget, et medlem af direktionen samt planchefen.

Endvidere vil der blive nedsat en ambassadørgruppe, der går forrest som positive ambassadører for projektet samt foretager en løbende prioritering i processen. 

For at sikre en stærk lokal forankring udvælges lokale aktører til en nøgleaktørgruppe sammen med udvalgte fagpersoner fra forskellige afdelinger i Ringkøbing Skjern Kommune.

Se vedlagte projektbeskrivelse for en nærmere beskrivelse af processen og organisering m.m. samt oplæg til tids- & procesplan.


Projektbeskrivelsen vil løbende blive tilrettet i tilfælde af, at det er nødvendigt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Udvikling og realisering af en helhedsplan for Velling vil være med til at sætte fokus på områdets samlede udviklingsmuligheder og potentialer, hvor konkrete projekter kan koordineres og blive sat i spil. Herunder afklare hvilke af byrådets politikker som vil understøtte områdets udvikling.

Helhedsplanen udstikker en retning for, hvordan Velling kan udvikle sig med både en overordnet strategisk vision og nogle mere konkrete tiltag, der kan sættes i værk umiddelbar efter helhedsplanens godkendelse.

Helhedsplanen vil ligeledes danne grundlaget for, at der kan opstå nye samarbejder og synergier blandt Vellings forskellige aktører og samarbejdspartnere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at udarbejdelse af Helhedsplan Velling igangsættes.Teknik- og Miljøudvalget 26-01-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Prioritering af helhedsplaner for byerne

Sagsnr: 15-040273

Sagsfremstilling

Prioritering af helhedsplaner

Formålet med dagsordenspunktet er en stillingtagen til prioritering af helhedsplaner med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning den 24. november 2020.

Udviklingen af en helhedsplan er med til, at alle byens aktører får mulighed for at gå i samme retning, og temaer som kultur, erhverv og bosætning med videre tænkes sammen. Landsbyens, byens eller områdets potentialer og udviklingsprojekterne sættes i spil og tænkes ind i en planlægningsmæssig sammenhæng, da en helhedsplan primært omhandler fysisk planlægning.

Den 12. maj 2020 besluttede Økonomiudvalget nedenstående prioritering af helhedsplaner for følgende byer:

 1. Stadil-Vedersø
 2. Velling
 3. Skjern-Tarm

Efterfølgende har repræsentanter fra nedenstående byer givet udtryk for ønske om udarbejdelse af en helhedsplan:

 • Kloster
 • Fjelstervang
 • Spjald
 • Fælles helhedsplan for Stauning, Bork, Hemmet og Skaven Hus med fokus på indlandsturisme
 • Revision af Helhedsplan Ringkøbing for udvalgte temaer som blandt andet koblingen mellem Naturkraft og midtbyen og havnen samt Ringkøbings rolle i forhold til oplandet

 

Status på prioriterede helhedsplaner
Videbæk
Helhedsplan Videbæk blev godkendt på byrådsmødet den 15. september 2020.
I efteråret 2020 var der planlagt et ’Parat-til-Start’ møde i Videbæk med en tilhørende udstilling i byen. Mødet er blevet udskudt grundet Corona, og vil blive afholdt, når det igen er muligt at mødes fysisk mere end 100 personer.

Stadil-Vedersø
Helhedsplan for Stadil-Vedersø & Vedersø klit er i en afsluttende fase. Processen blev startet i efteråret 2020, og helhedsplanen forventes godkendt af Byrådet i foråret 2021.

Velling
Til økonomiudvalgsmødet den 2. februar 2021 forventes Helhedsplan Velling politisk igangsat. Opstart af udviklingsarbejdet i en samskabende proces vil ske umiddelbar herefter.
Helhedsplanen for Velling forventes klar til politisk godkendelse sommeren 2021.

Skjern-Tarm
I efteråret 2019 til Byrådets temamødet i Nr. Vium omhandlende kommuneplanen gav repræsentanter fra Skjern og Tarm udtryk for et ønske om en fælles helhedsplan for Skjern-Tarm. Der blev foreslået en tredeling, hvor byerne kommer i fokus individuelt samt et fælles visionært samarbejde omkring åen og Nationalparken. Helhedsplan Skjern-Tarm forventes igangsat sommeren 2021.

Helhedsplaner der ønskes prioriteret

Enkelte byer har indgivet konkrete ønsker til særlige fokusområder, mens andre mere er i en afsøgende opstartsfase. Ud fra dialogen med repræsentanter fra byerne kan nedenstående pointer fremhæves.

Kloster
Med sin unikke placering mellem de to store turismespots Lalandia og Naturkraft samt nærheden til Ringkøbing og fjordene har Kloster et stort uforløst udviklingspotentiale.
En helhedsplan for Kloster kan sætte byens udviklingsprojekter ind i en større sammenhængende ramme, så de trækker i samme retning samt danner grundlaget for nye samarbejder og synergier.

Fjelstervang
Et stærkt og engageret sammenhold kendetegner Fjelstervang. Lokalt bliver der arbejdet målrettet med udviklingen i forhold til bosætning, hvilket går godt i spænd med en placering mindre end 10 km til Herning. En helhedsplan for Fjelstervang vil blandt andet kunne sikre en sammenhæng i udviklingen af bosætningsmulighederne i relation til skolen samt bevarelsen af den lokale købmand.

Spjald
Erhvervslivet i og omkring Spjald udgør er et stort aktiv for byen, og spiller derfor en vigtig rolle for byens videre udvikling. Med en helhedsplan vil det blandt andet være muligt til at stille skarpt på forandringer i bymidten og eventuelle forestående byfornyelsesprojekter, samt gentænke hvordan samspillet mellem Spjalds erhvervsliv og byudviklingen generelt kan tage form.

Stauning, Bork, Hemmet og Skaven Hus m.fl.
Indlandsturisme er højt prioriteret i kommuneplanen og med et ikke fuldt udnyttet potentiale i området omkring Stauning og vikingehavnen i Bork, vil det kunne tilføre stor værdi med en helhedsplan for netop dette område. På sigt har museet ønsker om at udvide Bork vikingehavn à la Astrid Lindgrens verden i Småland.

Ringkøbing
Repræsentanter fra Ringkøbing Udviklingsforum og Ringkøbing Handelsforening har et stærkt ønske om, at helhedsplanen for Ringkøbing ajourføres snarest muligt. 

Ønsket omhandler en sikring af Ringkøbing som en turistby fremadrettet. Med et færdigudbygget Lalandia inden for de næste par år samt et behov for en videreudvikle af koblingen mellem Naturkraft og bymidten og havnen, er det temaer, som infrastruktur og turisme, der er fokus på.
Dertil kommer et ønske om at udvikle og indarbejde samspillet mellem oplandet og Ringkøbing i helhedsplanen mere generelt.  

Tidshorisonten

Helhedsplanernes omfang varierer alt efter indhold og kompleksitet samt byerne og landsbyernes størrelse, og derfor kan det være svært at fastlægge præcise tidsrammer. Ligeledes skal processen og indholdet tilrettelægges i overensstemmelse med de konkrete behov og ønsker, den enkelte by har.

Helhedsplanen for Skjern-Tarm er en stor og kompleks helhedsplan. Det vil derfor være forventeligt, at udviklingsarbejdet som minimum vil vare omkring 12-16 måneder fra politiske igangsætning til en politisk godkendelse.

Helhedsplanerne for Kloster, Spjald og Fjelstervang er alle af mindre omfang, da de blandt andet omfatter et væsentlig mindre geografisk område. Det formodes, at de hver især vil kunne udvikles med en varighed på omkring 7-10 måneder, og med en lille smule parallelproces vil de tre helhedsplaner kunne afvikles over cirka 1,5 -2 år sammenlagt.

En helhedsplan for Stauning, Bork, Hemmet og Skaven Hus med flere omfatter et stort område geografisk, og udviklingsarbejdet vil sandsynligvis kræve som minimum 8-12 måneder.

Hvis revisionen af helhedsplan Ringkøbing begrænses til udelukkende at omhandle relationen mellem Naturkraft og midtbyen og havnen, vil den sandsynligvis kunne foretages på omkring 5-7 måneder. Her er det dog afgørende, hvor omfattende en borgerinddragelse der ønskes med alle aktører, eller om revisionen kan ske med den organisering, der udspringer af helhedsplanarbejdet med konkrete arbejdsgrupper, Udviklingsforum og Handelsforeningen med flere.

Efter den politiske prioritering, vil administrationen give en tilbagemelding til de respektive repræsentanter for de enkelte byer om den prioriterede rækkefølge.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Erfaringen viser, at en helhedsplanproces kaster stor effekt af sig, hvilket kan ses på de byer, hvor der er udarbejdet helhedsplaner. Især det strategiske og visionære fokus i helhedsplanerne har stor værdi, da det skaber en fælles retning, der er lokal forankret.

Endvidere har helhedsplanerne givet opmærksomhed i forhold til tiltrækning af investorer.

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget udarbejder en prioriteret rækkefølge for udvikling og revision af helhedsplaner.


Teknik- og Miljøudvalget 26-01-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler helhedsplanerne prioriteret i følgende rækkefølge: Kloster; Fjelstervang; Spjald; Fælles helhedsplan for Stauning, Bork, Hemmet og Skaven hus; Revision af helhedsplan Ringkøbing for udvalgte temaer.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Anlægsbevilling til grundkøb og rådgiverydelser mv. i forbindelse med etablering af Ungdomsskolen i nye lokaler i Skjern

Sagsnr: 20-000625

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet for 2021 og 2022 er afsat et samlet rådighedsbeløb på 27,6 mio. kr. til etablering af Ungdomsskolen på den gamle slagterigrund i Skjern. Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til, om byrådet skal anmodes om at give en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til erhvervelse af slagterigrunden og til materialeundersøgelser på grunden samt til rådgiverydelser.

Ringkøbing-Skjern Kommune har erhvervet den gamle slagterigrund, Svinget 1G i Skjern for et beløb på 2,5 mio. kr. efter godkendelse den 22. september 2020 i Økonomiudvalget, og projekteringsarbejdet kan derfor nu gå i gang. Det vurderes, at der er behov for at anvende yderligere 1,6 mio. kr. til materialeundersøgelser på grunden samt til rådgiverydelser i projektets indledende faser.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med en indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 27,6 mio. kr.

Børne- og Familieudvalget 26-01-2021
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hanne Simonsen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Revision af vedtægterne for den selvejende institution, Hemmet Børnehus

Sagsnr: 20-024648

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hemmet Børnehus har fremsendt en revideret vedtægt til godkendelse i byrådet.

Hemmet Børnehus er en selvejende daginstitution med en børnehave- og en vuggestueafdeling. Institutionens nuværende vedtægt er fra 1989 og indeholder formuleringer, som ikke længere er gældende.

Administrationen bemærker, at den nye vedtægt er i overensstemmelse med dagtilbudsloven for så vidt angår bestyrelsens sammensætning. Det er desuden administrationens vurdering, at den nye vedtægt indeholder uændrede bestemmelser på alle områder med betydning for det retslige forhold til Ringkøbing-Skjern Kommune.

Følgende bestemmelser gælder således fortsat:

Bestyrelsen kan ikke uden Byrådets samtykke afhænde, pantsætte, udleje eller på lignende måde råde over institutionen eller lade den benytte på anden måde end drift af daginstitution i overensstemmelse med Ringkøbing-Skjern Kommunens godkendelse.

I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal formue efter indstilling fra institutionens bestyrelse og med godkendelse af Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune anvendes til andet socialt eller sundhedsmæssigt formål.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ifølge dagtilbudslovens § 16 stk. 2 skal en selvejende daginstitutions vedtægt godkendes af byrådet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til byrådet med en indstilling om, at den nye vedtægt godkendes.

Børne- og Familieudvalget 26-01-2021
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hanne Simonsen.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Anlægsbevilling til renoveringsprojekt på Tarm Skole, afdeling Vardevej

Sagsnr: 20-010533

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet for 2021 er optaget et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til fornyelse af dele af bygningskomplekset på Tarm Skoles afdeling på Vardevej. Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til, om byrådet skal anbefales at give en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til dækning af udgifter til rådgiverydelser mv. finansieret af rådighedsbeløbet.

Anlægsprojektet indebærer, at nordfløjen og Vardevej 13 nedrives. Nordfløjen bruges i dag til faget Håndværk og Design, garage og opbevaring af materiel. Vardevej 13 rummer i dag SFO-klubben. De nødvendige erstatningslokaler anbefales i stedet indrettet i den gamle, men bevaringsværdige skolebygning, Vardevej 9, som derfor skal renoveres og ombygges. Projektet indebærer også en opdatering og afgrænsning af skolegården.

Projektet ønskes gennemført i samarbejde med en ekstern rådgiver, og der søges derfor om en anlægsbevilling til betaling af rådgiverydelser.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalgets oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til rådgiverydelser finansieret af rådighedsbeløbet på 10 mio. kr.

Børne- og Familieudvalget 26-01-2021
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hanne Simonsen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt. Jakob Agerbo ønsker, at Tarm Skole på sigt samles på en matrikel.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Høringssvar til byrådets forslag til ændringer i skolestrukturen mv.

Sagsnr: 20-025056

Sagsfremstilling

Byrådet har den 17. november 2021 udsendt et forslag til ændringer i skolestrukturen mv. i offentlig høring og hos de berørte skolebestyrelser. Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til, om høringssvarene giver anledning til ændringer inden forslaget gennemføres.

Høringsforslaget

Byrådet besluttede på sit møde den 17. november 2020 at sende følgende forslag i høring:

 • Minimumsstørrelsen på en skole er 60 elever
 • Udgangspunktet for opgørelsen af elevtallet er det faktiske antal børn på skolen. Såfremt en skole nærmer sig grænsen på 60 elever indgås en dialog mellem skole og BFU for en afklaring om skolens fremtid. Prognosetallene indgår her i vurderingen af, om der umiddelbart er udsigt til at skolen kan bibeholde 60 elever
 • Den nuværende tildelingsmodel fastholdes
 • Der sker en sammenlægning af skolerne i Skjern fordelt på to matrikler med én ledelse og én bestyrelse – og med overbygningseleverne samlet på en matrikel. Skolebestyrelsen involveres i de bygningsmæssige og pædagogiske overvejelser i forlængelse heraf
 • Der sker med henvisning til Byrådets beslutning den 19. november 2019 om sammenlægning af skolerne i Ringkøbing for nuværende ingen ændringer her
 • De indarbejdede besparelser i budgettet som følge af skolestruktur elimineres. I 2021 finansieres merudgiften af kassebeholdningen, hvorefter den indarbejdes i budgetlægningen de efterfølgende år
 • Merudgifter jf. tildelingsmodellen som følge af forskellen mellem 75 elever og det faktiske elevtal på skoler med under 75 elever opgøres årligt og BFU kompenseres herfor.
 • Ændringerne træder i kraft fra skoleåret 2022/23, dog etableres én ledelse og én bestyrelse i Skjern med virkning fra skoleåret 2021/22

Høringsforslaget omfattede endvidere Børne- og Familieudvalgets indstilling om, at involveringen i Skjern også skal omfatte muligheden for faseopdeling fra 0.-6. klasse.

Endelig godkendte byrådet, at høringen omfattede et forslag til procedure, når en skole nærmer sig eller kommer under minimumsstørrelsen. Forslaget til procedure er vedlagt som bilag.

Høringssvarene

Ved udløbet af høringsfristen den 12. januar 2021 havde administrationen modtaget et stort antal høringssvar først og fremmest fra skolebestyrelser og lokale MED-udvalg på skolerne. I det følgende gengives hovedtrækkene i svarene. Som bilag til punktet er vedlagt alle høringssvar og et sammendrag udarbejdet af administrationen.

Svar vedrørende forslag til minimumsstørrelse, ressource-tildeling og procedure ved lukning af en skole

Fra skolebestyrelserne og FagMED Dagtilbud og Undervisning er der klar opbakning til forslaget om at fastsætte minimumsgrænsen til 60 elever. Der er ligeledes opbakning til forslaget om altid at tildele ressourcer svarende til mindst 75 elever og til finansieringen af merudgiften herved. Endelig er der opbakning til den procedure, der ifølge forslaget skal følges, når der skal tages stilling til om en skole skal lukke som følge af et elevtal under minimumsgrænsen.

Svar vedrørende Højmark Skole

På Højmark Skole er elevtallet i dag under 60, og hvis det ikke ændrer sig, vil skolen ifølge forslaget skulle lukke pr. 31. juli 2022.

Skolebestyrelsen for Højmark Skole forventer ikke, at skolens elevtal igen vil stige til minimum 60, og man ønsker derfor at starte en friskole allerede fra august 2021.

På baggrund af ønsket fra skolebestyrelsen har Byrådet den 22. december på et ekstraordinært møde besluttet at udsende et nyt forslag i høring i 8 uger vedrørende Højmark Skole. 

Svar vedrørende skolerne i Skjern

Høringssvarene udtrykker generelt opbakning til visionen om én by - én skole. Skolebestyrelser og lokal MED foretrækker dog en løsning, hvor elever og personale kan samles på én matrikel - enten på af de eksisterende eller på en helt ny skole.

Kirkeskolens bestyrelse og MED udvalg ønsker således, at der bygges en helt ny skole til erstatning for de 2 gamle. Amagerskolens bestyrelse og MED udvalg bakker grundlæggende op om forslaget. Man foretrækker dog også her en samling af alle elever på én matrikel og ønsker en undersøgelse af, om det vil kunne lade sig gøre allerede i dag.

Der gøres samtidig opmærksom på, at en opdeling på 2 matrikler kan have forskellige uheldige konsekvenser - herunder ledelsesmæssige udfordringer, delt tjeneste for personalet, forråelse af skolemiljøet og behov for flere faglokaler og investeringer i trafiksikkerhed.

Der er opfordringer til at inddrage såvel bestyrelser, ledelse og MED-organisationen i processen. 

Svar vedrørende Ringkøbing Skole

Bestyrelsen for Ringkøbing Skole og skolens MED-udvalg skriver, at man er tilfredse med, at der for nuværende ikke skal ske ændringer af skolestrukturen i Ringkøbing by.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med en indstilling om, hvorvidt høringssvarene giver anledning til, at der skal ske ændringer i forhold til det forslag, der blev udsendt i høring.

Børne- og Familieudvalget 26-01-2021
Børne- og Familieudvalget anbefaler, at forslaget til ændringer i skolestrukturen mv. oversendes til Byrådet med enkelte ændringer. Udvalget anbefaler en tilretning af  procedurebeskrivelsen, når en skole nærmer sig eller kommer under minimumsstørrelsen. Beskrivelsen ønskes tydeligere formuleret inden fremsendelse til Byrådet.

Herudover anbefaler udvalget, at Børne- og Familieudvalget i Skjern går i dialog med den nye bestyrelse og medarbejderne om mulighederne for faseopdeling eller samling på én skole. Udvalget anbefaler, at processen og tidsplanen tilrettes i overensstemmelse hermed.

Fraværende: Hanne Simonsen.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Familieudvalgets anbefalinger godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Anmodning om frigivelse af anlægsmidler 2021 for Sundhed og Omsorg

Sagsnr: 19-021072

Sagsfremstilling

Ved budgetlægningen for 2021-2024 er der afsat anlægsmidler til køb af hjemmeplejebiler, cykler i hjemmeplejen, elektronisk låsesystem, renovering af Centerparken, investering af velfærdsteknologi samt en pulje til mindre anlægsprojekter.

Sundhed og Omsorg anmoder samlet om frigivelse af anlægsmidler til følgende projekter:

Køb af hjemmeplejebiler

Ved budgetlægningen for 2018-2021 blev der tilført anlægsmidler til køb af hjemmeplejebiler i 2021.

Der søges om frigivelse af anlægsmidler til køb af 14 hjemmeplejebiler. Bilerne er 4 år gamle og har kørt mange kilometer, hvorfor bilerne skal udskiftes af hensyn til driftssikkerheden.

Den oprindelige budgetsag er beregnet ud fra almindelige diesel biler, såfremt der skal anskaffes elbiler, må der påregnes en merudgift, da indkøbsprisen er højere og der er udgifter til indkøb og etablering af ladestandere.

Der er afsat 1.775.000 kr. ekskl. moms til budget 2021 til indkøb af 14 hjemmeplejebiler.

Cykler i hjemmeplejen

Til budgetlægningen for 2021-2024 blev der tilført anlægsmidler til køb af cykler i hjemmeplejen. Hjemmeplejeenhedernes cykler bliver slidte, og derfor er der i en fireårig periode afsat anlægsmidler til indkøb af cykler.

Der er afsat 278.000 kr. ekskl. moms til indkøb af 15 el-cykler og 7 almindelige cykler.

Elektronisk låsesystem

Til budgetlægningen for 2021-2024 blev der tilført anlægsmidler til indkøb af elektronisk låsesystem.

Et stigende antal borgere visiteres til elektronisk låsesystem. Låsesystemet giver hjemmeplejen let og sikker adgang til borgers hjem uden brug af fysisk nøgle.

Der er behov for at have elektroniske låsesystemer på lager, for hurtig at kunne udskifte nedslidte låse og opsætte låse hos nye borgere.

Til budget 2021 er der 239.000 kr. ekskl. moms.  

Centerparken, renovering af fællesarealer

Da Centerparken er slidt og trænger til renovering, har RKSK Ejendomme lavet en 3-årig plan for perioden 2021 til 2023.

I 2021 skal der etableres et nyt diskområde ved køkkenet. Der er behov for at skabe bedre arbejdsforhold for køkkenpersonalet, samt bedre afskærmning, så området bliver opdelt i en køkkendel og en beboerdel.

For 2021 vil anlægsudgiften i alt beløbe sig til 266.000 kr. ekskl. moms. Boligdelen skal afholde 50% af udgiften.

Investering af velfærdsteknologi

Med henblik på at styrke og fremme afprøvning af/investering i velfærdsteknologiske produkter og løsninger i Sundhed og Omsorg i Ringkøbing-Skjern Kommune, blev der til budgetlægningen for 2021-2024 tilført anlægsmidler til en investeringspulje.

Anlægspuljen er på 1.000.000 kr. ekskl. moms. 

Efter frigivelsen af midlerne til velfærdsteknologi vil der ske en administrativ prioritering af investeringsforslagene. Social- og Sundhedsudvalget vil en gang årligt bliver orienteret om puljens anvendelse.

Pulje til mindre anlægsprojekter

Jævnfør den politiske prioritering på Social- og Sundhedsudvalgets budgetmøde i juni 2020 fremsender administrationen en ansøgning om frigivelse af midler fra puljen til mindre anlægsprojekter.

Anlægspuljen er på 369.000 kr. ekskl. moms.  

For Sundhed og Omsorg er den samlede anlægsoversigt i 2021, som nedenstående tabel:

Enhed

Projekt

Tilbud

Servicedel

Boligdel

Anlægssag

Hjemmeplejen

Køb af biler

1.775.000

1.775.000

 

1.775.000

Hjemmeplejen

Køb af cykler

278.000

278.000

 

278.000

Hjemmeplejen

Låsesystem

239.000

239.000

 

239.000

Centerparken

Renovering

266.000

133.000

133.000

133.000

Fælles

Velfærdsteknologi

1.000.000

 

 

1.000.000

Fælles

Anlægspulje

369.000

369.000

 

369.000

I alt

 

3.927.000

3.794.000

133.000

3.794.000

Ældrerådets høringssvar til sagen dateret 26.01.2021:

Vedrørende "Investering af velfærdsteknologi".
Ældrerådet anbefaler, at der også sker en politisk prioritering af anvendelsen af puljen på 1 mio. kr.
Ældrerådet vil gerne deltage i dette arbejde.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb til anlægsprojekterne på 3.794.000 kr. ekskl. moms.

Viden & Strategi (Økonomi) har ingen yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på i alt 3.794.000 kroner til ovenstående projekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Social- og Sundhedsudvalget 27-01-2021
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Revideret personalesundhedspolitik inkl. rygepolitik

Sagsnr: 20-020699

Sagsfremstilling

Sundhedsrådet har gennem Ringkøbing-Skjern Kommunes Sundhedspolitik sat fokus på nedbringelse af antallet af rygere og på forebyggelse af rygestart.
HovedMED udvalget for alle ansatte i Ringkøbing-Skjern Kommune har ved revidering af Personalesundhedspolitikken inkl. rygepolitik i 2020 ønsket at sikre en understøttelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Sundhedspolitik, ved indførelse af Røgfri arbejdstid jævnfør vedhæftede bilag. Der er udarbejdet en Vejledning til Røgfri arbejdstid som tillæg til den nye Personalesundhedspolitik.

Den nye Personalesundhedspolitik inkl. rygepolitik har været i høring i de lokale MED-udvalg samt i Fag- og AdministrationsMED.

HovedMEDudvalget godkendte den reviderede Personalesundhedspolitik inkl. rygepolitik på møde den 2. november 2020.

Rygepolitikken var til høring i Sundhedsrådet den 7. december 2020. Et enigt Sundhedsråd bakker op om røgfri arbejdstid for alle medarbejdere i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Den reviderede rygepolitik er til høring i udvalgene og til beslutning i Byrådet.

Den videre høringsproces er:

 • Social- og Sundhedsudvalget den 27. januar 2021
 • Økonomiudvalget den 2. februar 2021
 • Byrådet den 9. februar 2021 til endelig godkendelse

Rygepolitikken træder i kraft pr. 1. august 2021.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Beslutning fra Sundhedsrådets møde 07-12-2020
Sundhedsrådet anbefaler Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at den reviderede rygepolitik godkendes.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalgets møde 16-12-2020
Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at der udfærdiges et notat, hvor konsekvenserne af den reviderede rygepolitik beskrives, inden udvalget kan anbefale en eventuel godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget 27-01-2020
Med baggrund i de uddybende kommentarer - som er indskrevet nederst i vejledningen til Røgfri arbejdstid - anbefaler Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget og Byrådet, at rygepolitikken godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget 27-01-2021
Et flertal i Social- og Sundhedsudvalget godkendte administrationens indstilling.

Jørgen Byskov og Kristian Bøgsted kunne ikke godkende den reviderede rygepolitik.

Bilag Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt. Kristian Bøgsted stemte imod. Jesper Lærke undlod at stemme.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Reviderede personalepolitikker

Sagsnr: 20-020699

Sagsfremstilling

I 2020 er 4 personalepolitikker til revision i HovedMED jævnfør den turnus, der er fastlagt i MED strategiplanen og jævnfør den lokale MED aftale. Personale og Digitalisering forestår tovholderrollen i arbejdet og HovedMED nedsætter en arbejdsgruppe til arbejdet.

Bilag 5b i Ringkøbing-Skjern Kommunes lokale MED aftale pkt 5:
"Personalepolitikkerne revideres hvert 4. år. Revisionen iværksattes af HovedMED-udvalget, som nedsætter en passende arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens forslag til revidering behandles og besluttes i HovedMEDudvalget efter høring i samtlige Fag- og AdministrationsMEDudvalg. Efter HovedMEDudvalgets godkendelse forelægges de reviderede personalepolitikker Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering."

De reviderede personalepolitikker har været i høring i Fag- og AdministrationsMED.

HovedMED godkendte de reviderede personalepolitikker på møde den 2. november 2020.

De 4 reviderede personalepolitikker er:

 1. Ligestillingspolitik
 2. Ansættelse, fastholdelse og fratrædelsespolitik
 3. Personalepolitik for Socialt kapitel
 4. Personalesundhedspolitikken (fremgår af andet dagsordenspunkt til videre godkendelse i Byrådet)

Indstilling

Økonomiudvalget tager de reviderede personalepolitikker til efterretning

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

13: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet.

Kopier link til punktet  -   Print

14: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing