Referat: 23. februar 2021 kl. 08:00

Virtuelt
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Kristian Bøgsted
 • Søren Elbæk
 • Kristian Andersen
 • Niels Rasmussen
 • Hans Østergaard
 • Jesper Lærke
 • Jakob Agerbo

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Låneoptagelse i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter

Sagsnr: 21-001174

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Byrådet anmodes om stillingtagen til låneoptagelse i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.

Kulturcentret har ved skrivelse til borgmesteren, der er vedhæftet som bilag "Tilbygning - forespørgsel vedrørende etablering på lejet jord", beskrevet overvejelserne omkring opførelse af en tilbygning til Kulturcentret, der indrettes som lokaler til Skjern Fysioterapi, der ønsker at flytte fra nuværende adresse til en placering i sammenhæng med Kulturcentret. 

Det vil være Kulturcentret der etablerer og ejer tilbygningen, der er planlagt til ca. 250 m2. Det er kommunen der ejer grunden, som er udlejet til Kulturcentret med en opsigelsesfrist på 30 år, se vedhæftede "Tilbygning - BILAG".

Anlægssummen vil udgøre 3 mio. kr. eksklusiv moms, der finansieres ved, at Kulturcentret optager et lån på 3 mio. kr. uden kommunegaranti. Lånet tilbagebetales over 10 år.

Region Midtjylland har i skrivelse til Skjern Fysioterapi godkendt flytningen til Kulturcentret, se vedhæftede "Tilbygning til Skjern Fysioterapi - brev fra Region Midtjylland".

Der er tidligere indgået en driftsaftale mellem Kulturcentret og kommunen i relation til anvendelsen af "Holmsland-modellen", hvilket indebærer, at Kulturcentret via kommunen kan hjemtage momsen vedrørende den ikke-kommercielle del af Kulturcentrets drift.

På forespørgsel, er det vurderet, at etableringen af tilbygningen kan omfattes af Holmsland-modellen, hvorved momsen af byggeriet kan hjemtages, se svar til Kulturcentret i vedhæftede "Tilbygning til Skj. Fys. - holmsland-modellen". Det hænger sammen med, at kommunen selv ville kunne opføre og udleje til fysioterapi i henhold til bestemmelser i sundhedsloven. Betingelsen er, at udlejning sker på markedsvilkår, hvilket Kulturcentret har bekræftet.

I henhold til driftsaftalen for benyttelse af Holmsland-modellen, skal Byrådet godkende Kulturcentrets optagelse af lån på 3 mio. kr., til finansiering af tilbygningen. Årsagen hertil er, at lånoptagelsen enten vil reducere den kommunale låneramme i 2021 med 3 mio. kr., eller kommunen alternativt foretager en regnskabsmæssig deponering af de 3 mio. kr. 

Administrationen anbefaler deponering, der frigives løbende over 10 år, hvorved lånerammen for 2021 ikke reduceres. De deponerede beløb indgår ikke i kommunens såkaldte kassekredit-likviditet, som er den størrelse ministeriet måler kommunens likvide situation. 

Kassekredit-likviditeten udgør ved udgangen af 2020 ca. 336 mio. kr., og må aldrig blive negativ. Derudover har kommunen ved udgangen af 2020 likviditet på ca. 122,8 mio. kr. bundet i regnskabsmæssig deponeringer, hidrørende fra tidligere udlodninger fra RS Forsyning og HMNG. Likviditetens størrelse gør, at det vil være uproblematisk at foretage en deponering på 3 mio. kr. i nærværende sag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

 • Ringkøbing-Skjern Kulturcenter kan optage et lån på 3 mio. kr. til finansiering af anlægssum ved opførelse af tilbygning, der udlejes til Skjern Fysioterapi,
 • kommunen foretager regnskabsmæssig deponering af de 3 mio. kr., der løbende frigives over 10 år.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Anvendelse af kommunens låneramme 2020-2021

Sagsnr: 19-025327

Sagsfremstilling

Byrådet skal inden udgangen af marts 2021 tage stilling til, om der skal optages lån på baggrund
af regnskabsresultatet for 2020. Der vil dog ikke være noget i vejen for, at Byrådet på
nuværende tidspunkt også beslutter sig for låneoptagelse på baggrund af budgettet for 2021.
Kommunens samlede adgang til at optage lån for 2020 og 2021 kan opgøres til i alt 130,2 mio.kr. Denne låneadgang har udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2020 med ca. 47,7 mio. kr. og budgettet for 2021 med ca. 82,5 mio. kr.

Kommunens låneadgang har baggrund i bestemmelserne i Lånebekendtgørelsen, der angiver
hvilke af kommunens anlægsudgifter, der kan lånefinansieres.

Den samlede låneramme på 130,2 mio. kr. er opgjort således:

(1.000 kr.)

Beskrivelse

Regnskab

Låneramme 2020

Budget

 Låneramme 2021

 Køb af landbrugsjord til jordforsyning  375 0
 Energibesparende foranstaltninger 12.187 5.556
 Byfornyelse og boligforbedring 1.223 3.104
 Havne (incl. Hvide Sande Havn)  6.983 14.031
 Lån til betaling af ejd.skat (for pensionister)  -2.223 1.000
 Lån vedr. indefrysning af grundskyld 19.216 15.000
 Borgernære investeringer i 2020 (lånedispensation)  15.151  
 Fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 (dispensation)  28.012  43.787
 Låneramme 2020-2021   80.924  82.478
 Heraf anvendt ved låneoptagelse i marts 2020 -33.158  
 Total låneramme 2020-2021 til disposition  130.244

 

Særlige kommentarer vedrørende opgørelse af lånerammen.

 
Energibesparende foranstaltninger
Udgiften er opgjort som summen af en række forskellige energibesparende foranstaltninger, der i
2020 er udført på kommunens samlede bygningsmasse. Af større projekter kan nævnes
energirenoveringer på bl.a. Videbæk skole, Lem skole samt Holmelunden.

Havne
I det opgjorte beløb indgår anlægsinvesteringer for kommunens egne havne med ca. 0,8 mio. kr.
Herudover indgår ca. 6,2 mio. kr. som anlægsinvesteringer, der er foretaget i Hvide Sande
Havn, men som havnen ikke selv har lånefinansieret. Hvide Sande Havn er en kommunal
selvstyrehavn, hvorfor disse anlægsinvesteringer kan indregnes i opgørelsen af den kommunale
låneramme. I den budgetterede 2021-låneramme er der indregnet anlægsinvesteringer fra Hvide
Sande Havn med 5,0 mio.kr.

Lån til betaling af ejendomsskat (pensionister)
Det skatteprovenu, som kommunen midlertidigt mister i forbindelse med pensionisters mulighed
for udskydelse af betaling af grundskyld kan lånefinansieres. Det anførte beløb udgør forskellen
mellem den udskudte grundskyld og den betaling, der tilgår kommunen, når pensionisterne
afhænder den pågældende ejendom. Der er i 2020 sket en netto-tilbagebetaling til kommunen, således at lånerammen bliver reduceret med dette beløb.

Lån vedrørende indefrysning af kommunal grundskyld
Stigningerne i grundejernes kommunale grundskyld er midlertidigt indefrosset fra og med 2018.
Denne indefrysning er gældende for alle private grundejere uanset alder. Dette medfører, at
kommunens likviditet ved registrering af indtægter fra grundskyld midlertidigt formindskes
tilsvarende. De indefrosne beløb optages på kommunens status som et tilgodehavende, der skal
indbetales, når ejendommen sælges. Som likviditetsmæssig kompensation for dette, er der i
lånebekendtgørelsen givet mulighed for at kommunen kan optage lån, svarende til det indefrosne
beløb.
Ordningen bliver fra medio 2021 gjort frivillig, hvorfor der i beregningen af lånerammen for 2021 skønsmæssigt er medtaget et mindre beløb, end det tilsvarende tal i 2020.

Lånedispensationer
Social- og Indenrigsministeriet har givet dispensation til lånefinansiering af udgifter, der foretages til borgenære anlægsinvesteringer, bl.a. på skole- og daginstitutionsområdet i 2020.

Social- og indenrigsministeriet har herudover i september 2020 givet lånedispensation med i alt 71,8 mio. kr. til anlægsinvesteringer, der er fremrykket til 2020. Der er anvendt ca. 28,0 mio. kr. til de fremrykkede projekter bl.a. vejanlæg i Søndervigområdet samt skole- og institutionsbyggeri i Tim. I låneopgørelsen er det forudsat, at anlægsprojekterne færdiggøres i 2021.

 

Særlige kommentarer til udnyttelse af lånerammen.
Beregningen af 2020-lånerammen på 47,7 mio. kr. er endelig. Anvendelsen af lånerammen skal
besluttes inden udløbet af marts måned 2021, og et eventuelt lån skal optages inden udgangen
af april 2021. Kommunen kan således ikke "opsamle" en ikke-udnyttet låneramme til eventuelt
senere brug, ligesom en ikke-udnyttet låneramme heller ikke forlods kan reserveres til
finansiering af fremtidige investeringer eller lejemål.

Den del af lånerammen, der kan henføres til 2021, kan helt eller delvist udmøntes på nuværende tidspunkt. Beslutningen om udnyttelse af 2021-lånerammen skal dog ske senest i marts 2022.

Den kommunale låneramme kan dels anvendes til egentlig låneoptagelse, eller dels til nedskrivning af eventuelle deponeringer, der er foretaget i forbindelse med afgivelse af kommunegarantier eller indgåelse af lejemål.
Aktuelt udgør kommunens deponeringer i alt ca. 122,8 mio. kr., som dog alle hidrører fra tidligere  udlodninger fra RS Forsyning og HMNG. Ifølge lovgivningen kan en eventuel ledig låneramme ikke benyttes til nedskrivning af denne type deponeringer, men udelukkende til nedskrivning af deponeringer i forbindelse med garantier og lejemål.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 (Lånebekendtgørelsen).

Økonomi

Ved behandling af den tilsvarende lånesag i marts 2020 besluttede Byrådet at optage lån for i alt 90 mio. Af dette beløb vedrørte ca. 33 mio. kr. forventede udgifter i 2020, således at de nu opgjorte låneberettigede anlægsudgifter for 2020 på 80,9 mio. kr. medfører en aktuel lånemulighed på 47,7 mio. kr.
Det kan oplyses, at der i 2020 har været afholdt samlede anlægsudgifter i størrelsesordenen ca. 200 mio. kr. 

Økonomi anbefaler, at lånemuligheden på 47,7 mio. kr. vedrørende regnskabet for 2020 udnyttes
til låneoptagelse fuldt ud. Det er en forudsætning ved budgetlægningen for perioden 2021 -
2023, at der optages lån i denne størrelsesorden.
Det anbefales, at der optages lån i KommuneKredit med den maksimale løbetid på 25 år, og hvor
den årlige ydelse vil udgøre ca. 1,9 mio. kr. Det anbefales endvidere, at låneoptagelse
vedrørende regnskabsåret 2021 opgøres og afklares efter udløbet af regnskabsår 2021. Dette af hensyn til, at der i løbet af 2021 kan blive afgivet kommunegarantier eller indgået lejemål, der i givet fald vil skulle reducere lånerammen.
Kommunen har ved udgangen af 2020 langfristet gæld på ca. 547 mio. kr., hvor renter og afdrag
finansieres via det skattefinansierede område. Afdragene har på disse lån udgjort ca. 35 mio. kr.
i 2020. Ved udgangen af 2019 udgjorde gælden 11.151 kr. pr. indbygger, hvor landsgennemsnittet var på 11.170 kr.
Derudover har kommunen langfristet gæld på ca. 315 mio.kr. vedrørende ældre- og handicapboliger, hvor ydelserne finansieres over beboernes husleje. Denne type gæld er ikke indregnet i foranstående nøgletal.

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgør ved udgangen af 2020 ca. 336 mio. kr. Denne beholdning må aldrig være negativ.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse


• at 2020-lånerammen udnyttes til optagelse af et 25-årigt lån hos KommuneKredit med 47.766.000 kr.
• at anvendelsen af 2021-lånerammen besluttes på et senere tidspunkt

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Orientering om kommunens restancer, ultimo 2020

Sagsnr: 15-034833

Sagsfremstilling

Nedenfor er vist en oversigt over de krav, som Ringkøbing-Skjern Kommune ved udgangen af
2020 har til inddrivelse hos Gældsstyrelsen (SKAT).
Herudover er anført restancerne fra og med 2017 for fortrinsberettigede krav, som kommunen selv forestår inddrivelsen af. Til sammenligning er anført de tilsvarende tal opgjort ultimo 2019.

 

Restanceart Ultimo 2019 Ultimo 2020
     
 Krav til inddrivelse hos Gældsstyrelsen    
 Fortrinsberettigede krav    
 Ejendomsskat og renovation fra før 2017 188.000  188.000
 Affaldsgebyr 669.000  448.000
 Fortrinsberettigede krav hos Gældsstyrelsen i alt  857.000  636.000
     
 Øvrige krav hos Gældsstyrelsen    

 Boligstøtte

 1.979.000  2.136.000
 Forældrebetaling, daginstitutioner  1.958.000  2.327.000
 Kontanthjælp  2.702.000  2.615.000
 Øvrige kommunale krav  5.709.000  6.306.000
 Civilretlige krav  1.061.000  1.190.000
 Renter  6.010.000  7.299.000
 Gebyr mv.  2.218.000  2.209.000
 Øvrige krav, i alt  21.637.000  24.082.000
 Samlede krav til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, i alt  22.494.000  24.718.000
     
 Fortrinsberettigede krav, der inddrives af kommunen    
 Ejendomskat og renovation 2017-2020  171.000  328.000
     
 TOTAL  22.665.000  25.046.000

 

Kommunale krav, der ikke betales rettidigt, bliver i henhold til lovgivningen overdraget til inddrivelse hos Gældsstyrelsen (SKAT), når betalingsfristen er overskredet, og den kommunale rykkerprocedure er afsluttet uden resultat.
Kommunen er siden 2017 bemyndiget til at forestå inddrivelse af restancer vedr. ejendomsskat og renovation (fortrinsberettigede krav).
Ifølge ovenstående er der i løbet af 2020 sket en forøgelse af kommunens samlede restancer med i alt ca. 2,4 mio. kr. Forøgelsen er stort set alene sket på de krav, der er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Derimod er der kun sket en marginal stigning i restancerne på de krav, som kommunen selv forestår inddrivelsen af. 
De største restanceposter vedrører renter og gebyrer med ca. 9,5 mio. kr., svarende til ca. 38% af den samlede restancemasse. Gældsstyrelsen tilskriver løbende renter på samtlige de fordringer, som er overgivet til inddrivelse. Det må formodes, at en stor del af denne restancegruppe vil være uerholdelig.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om opkrævning og inddrivelse af visse restancer.

Økonomi

Ifølge oplysninger fra Gældsstyrelsen udgør restancerne for samtlige landets kommuner under ét
ca. 4,8 mia. kr. ved udløbet af 2020. Hvis Ringkøbing-Skjern Kommune havde været en
"gennemsnits-kommune", ville kommunens andel være ca. 1%, svarende til ca. 48 mio. kr.
Ringkøbing-Skjern Kommunes andel ligger dog noget under landsgennemsnittet, da restancerne
(excl. kommunens egne inddrivelsesrestancer) udgør ca. 24,7 mio. kr., svarende til ca. 0,5% af
de samlede kommunale restancer på landsplan.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

 • at orienteringen tages til efterretning

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Budgetlægningsprocedure for perioden 2022 - 2025

Sagsnr: 20-018650

Sagsfremstilling

Viden og Strategi - Økonomi fremsender forslag til budgetlægningsprocedure, herunder tidsplan for budgetlægningsperioden 2022 - 2025 samt drifts- og anlægsrammer til godkendelse.

Den vedlagte procedurebeskrivelse vil være koncentreret om det praktiske forløb og arbejdet med budgetlægningen, primært frem mod budgetseminaret i august 2021. Drifts- og anlægsrammerne fremgår af budgetlægningsproceduren på henholdsvis side 3 og side 5.

Beskrivelse af budgetlægningsproceduren indeholder forslag til procedure for

 • fastsættelse af budgetrammer
 • budgetlægning
 • politisk behandling af budgettet
 • hvad der sker efter budgetvedtagelsen
 • samt en overordnet tidsplan

Ved budgetlægningen sidste år blev der fastsat følgende målsætninger:

 • Robusthed - mål om kassebeholdning på 150 mio. kr. ultimo året.
 • Overholdelse af KL's udmeldte andel af rammen for serviceudgifter.
 • Driften skal give et overskud, der kan dække anlægsudgifter og afdrag på lån.
 • Et skattefinansieret anlægsbudget på ca. 110 mio. kr. årligt.

Det skal dog bemærkes, at kommunens økonomi og dermed Byrådets råderumsmuligheder, er dybt afhængig af de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen.

Igennem de seneste ca. 10 år har en del af grundlaget for budgetlægningen været, at der har været nul-fremskrivning af varekøb og visse tjenesteydelser (arterne 2.2, 2.3, 2.9 og 4.0).

Informationsmødet med Byrådet om budgetsituationen er indarbejdet til tirsdag den 17. august 2021 i forlængelse af byrådsmødet.

Der er i tidsplanen lagt et møde ind mellem Økonomiudvalget og HovedMED den 24. august 2021.

Økonomiudvalgets beslutning om budgetlægningsprocedure bliver fremsendt til fagudvalgene med henblik på udvalgenes tilrettelæggelse af egen proces. Herefter afholder fagudvalgene i april måned møde med de enkelte FagMED. Økonomiudvalget afholder tilsvarende møder med Adm.MED og HovedMED.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at tidsplanen og budgetlægningsproceduren godkendes
 2. at de opgjorte driftsrammer, herunder forsyningsområdet, godkendes til budgetlægningen for 2022 - 2025, se side 3 i budgetlægningsproceduren
 3. at de opgjorte anlægsrammer vedrørende skattefinansieret område og forsyningsområdet godkendes til budgetlægningen for 2022 - 2025, se side 5 i budgetlægningsproceduren
 4. at alle budgetrammer ekskl. arterne 2.2, 2.3, 2.9 og 4.0 fremskrives med KL's prisfremskrivning, når udmeldingen foreligger

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Videreførelse af isolationsfaciliteter efter den 1. marts 2021

Sagsnr: 20-008025

Sagsfremstilling

De nugældende regler i Sundhedsloven om kommunernes forpligtelse til at sikre isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af covid-19 ophæves den 1. marts 2021, hvor den gældende epidemilov ligeledes ophæves. Med virkning fra samme tidspunkt ophører Ringkøbing-Skjern Kommunes lejeaftale om brug af Stadil Feriecenter til formålet, jf.  Økonomiudvalgets beslutning af 15. december 2020.

Regeringen har fremsat et nyt forslag om kommunernes forpligtelse til at tilvejebringe isolationsfaciliteter til borgere smittet med en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan. Forslaget indgår i en ny epidemilov, som regeringen har fremsat ved lovforslag nr. L 134. Lovforslaget er under behandling i Folketinget og forventes at træde i kraft den 1. marts 2021.

Det er således hensigten, at den nuværende ordning om kommunernes ansvar for tilvejebringelse af isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af covid-19 videreføres fra den 1. marts 2021.

Henset til, at der ikke hidtil har været brug for at tage isolationsfaciliteterne i brug, vurderes det, at kommunens forpligtelse kan opfyldes ved at reservere 2 værelser (1 person i hvert værelse) til formålet i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter med virkning fra den 1. marts 2021. Det sikrer, at kommunen kan tilbyde de nødvendige faciliteter, såfremt der skulle komme en borger, der ikke vil kunne overholde isolationsprincipperne i eget hjem.

Der har kun været ganske få henvendelser fra borgere, der har haft brug for råd og vejledning i forbindelse med selvisolation. De har alle efterfølgende vurderet, at de har kunnet overholde isolationsprincipperne i eget hjem.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Forslag til ny epidemilov fremsat af regeringen ved lovforslag nr. L 134, samlingen 2020-21, om forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven). Lovforslaget er under behandling i Folketinget og er dagsordenssat til 3. behandling den 23. februar 2021. Loven forventes at træde i kraft den 1. marts 2021.

Økonomi

Kommunen skal betale 100kr. pr. reserveret værelse pr. dag. Hvis værelserne kommer i brug, er den samlede pris inkl. sengelinned, håndklæder og 3 måltider om dagen 679kr. pr. værelse pr. dag.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der indgås aftale med RKSK-Kulturcenter om isolationsfaciliteter under forudsætning af – og i det omfang, kommunens forpligtelse videreføres efter den 1. marts 2021.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Anmodning om beslutning vedrørende indkaldelse af idéer og forslag for planlægningen til rekreative formål i Nyhavn i Søndervig

Sagsnr: 20-020087

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 8. december 2020, at igangsætte planlægningen for Nyhavn, herunder at planlægningen skal følge scenarie 2 af de tre opstillede planlægningsscenarier. Det betyder, at der i første omgang udarbejdes to lokalplaner – én rammelokalplan for boliger i den nordlige ende af Nyhavn, og én lokalplan for rekreative formål i resten af Nyhavn. Denne sagsfremstilling omhandler lokalplanen til rekreative formål, herunder en godkendelse af vedlagte bilag med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen.

Før der kan udarbejdes lokalplan, skal der indkaldes idéer og forslag til planlægningen. Enkelte funktioner i området er allerede fastlagt, herunder parkeringspladser med tilhørende servicefaciliteter samt regnvandsbassin. Derudover kan der med fordel gives mulighed for at etablere sandskulpturfestival, bagagerumsmarked, festplads samt eventuelt udlejningsbureauer i eksisterende bygninger i området. Dertil er der allerede indkommet forslag/ansøgning om etablering af et særligt minigolfanlæg, der eventuelt ønskes integreret i parkeringsarealet.

Parkeringspladsen tænkes placeret i den nordlige ende af lokalplanområdet, så den er synlig fra Søndervig Landevej. Dermed er forhåbningen, at den parkeringssøgende trafik i Søndervig bymidte reduceres. Planlægningen skal give mulighed for på sigt at etablere op til 800 parkeringspladser. Parkeringsarealet vurderes at fylde omkring 2 ha.

Regnvandsbassinet i den sydlige ende fylder op mod 1 ha, og det efterlader omkring 4,5 ha til øvrige funktioner i området.

Vejadgangen til Nyhavn bør etableres på Søndervig Landevej, hvor der er behov for etablering af en svingbane. Afhængig af de øvrige funktioner i den sydlige del af Nyhavn, kan der blive behov for en adgangsvej fra Holmsland Klitvej, som betjener den sydlige del.

Midlertidig parkering

På varme sommerdage og dage med bagagerumsmarked i Søndervig, har mange besøgende anvendt arealerne øst for Houvig Klitvej til parkering. Da disse arealer nu er overgået til Lalandia, vil der indtil lokalplanen for Nyhavn er vedtaget, være et betydeligt underskud af parkeringspladser til strandgæsterne. Administrationen arbejder hen imod etablering af midlertidige parkeringspladser i Nyhavn eller andetsteds i Søndervig, indtil plangrundlaget for en permanent parkeringsplads er vedtaget.

Miljøvurdering

I forbindelse med planlægningen skal der gennemføres en screening af planforslagene.

Det vurderes umiddelbart, at screeningen kan falde ud til krav om miljøvurdering, Det skyldes den store mængde trafik, der på sigt kan færdes i området. Endvidere afhænger vurderingen af, hvad der efter den foroffentlige høring besluttes, at planlægningen skal give mulighed for.

Tillæg til spildevandsplanen

For at der kan etableres regnvandsbassin i den sydlige ende af Nyhavn, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. Tillægget til spildevandsplanen udarbejdes sideløbende med lokalplanen.

Borgermøde og indkaldelse af idéer og forslag

På Byrådsmødet den 8. december 2020 blev det besluttet, at der skal afholdes et borgermøde i planlægningens trin 1.

Der er tidligere afholdt lodsejermøder med lodsejere inden for omfartsvejen, hvor formanden for Teknik- og Miljøudvalget deltog.

Administrationen foreslår, at det kommende borgermøde afholdes som et informationsmøde allerede i forbindelse med indkaldelsen af idéer og forslag. Dermed kan lodsejerne og øvrige borgere oplyses om planernes indhold og baggrund, og samtidig indsende idéer og forslag både før, under og efter borgermødet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Funktionerne i Nyhavn kræver etablering af et kanaliseringsanlæg på Søndervig Landevej. Der er på budgetkonferencen 2020 afsat 1,7 mio. kr. til etablering af midlertidig parkering, kanaliseringsanlæg på Søndervig Landevej og stier til Holmsland Klitvej.

Effektvurdering

Etablering af parkering i Nyhavn vil minimere den parkeringssøgende trafik i Søndervigs bymidte.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender at:

 • Vedlagte bilag med indkaldelse af idéer og forslag sendes ud i foroffentlig høring i 3 uger
 • Der afholdes informationsmøde i forbindelse med indkaldelsen af idéer og forslag
Teknik- og Miljøudvalget 02-02-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Niels Rasmussen ønsker at igangsætte processen med et offentligt møde, hvor interessenter og interesserede borgere kan komme med deres ideer og forslag til områdets anvendelse.Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt. Niels Rasmussen ønsker at igangsætte processen med et offentligt møde, hvor interessenter og interesserede borgere kan komme med deres ideer og forslag til områdets anvendelse.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Databeskyttelsesrapport 2020

Sagsnr: 21-000880

Sagsfremstilling

Databeskyttelsesrådgiveren rådgiver om korrekt databeskyttelse i kommunen og er kontaktperson for kommunens borgere og Datatilsynet vedrørende behandlingen af personoplysninger.

Som en del af opgaven udarbejder databeskyttelsesrådgiveren en årlig rapport til Byrådet om sit arbejde.

Databeskyttelsesrådgiveren aflægger nu sin rapport for 2020.

Sammenfattende er rapportens konklusion, at det meget anderledes år 2020 har givet anledning til ændrede arbejdsgange, idet mange medarbejdere har været hjemsendt. Derudover er flere kommuner nu indstillet til bøder og det forventes at flere vil følge – derfor skal der fortsat være fokus på GDPR.

Kommunens øverste it-sikkerhedsansvarlige Karen Marie Johansen har ingen bemærkninger til rapporten.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Til godkendelse.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Justering af fordelingen af valgstyrere og tilforordnede vælgere på valgstederne i indeværende byrådsperiode 2018-2021

Sagsnr: 17-041231

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 19. februar 2019 nedenstående fordeling mellem byrådspartierne af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt valgstyreformænd, i indeværende byrådsperiode når der bliver afholdt valg: 

Partier

Antal valgstyrere og tilforordnede

Heraf antal valgstyre-formænd

A: Socialdemokratiet

31

F: Socialistisk Folkeparti

15

J: Fjordlisten

5

K: Kristendemokraterne

31 

O: Dansk Folkeparti

10 

V: Venstre

58 

11 

I alt

150

25

Ovenstående beregning er i overensstemmelse med valglovene foretaget som et forholdstalsvalg efter den d’Hondtske metode på baggrund af det antal mandater, byrådspartierne opnåede ved kommunalvalget den 21. november 2017.

Byrådet godkendte endvidere fordelingen af ovenstående valgstyrere og tilforordnede vælgere på hvert af de 25 valgsteder i kommunen - se vedlagte bilag, kolonne A - samt fordelingen af valgstyreformænd.

I forbindelse med afholdelse af Kommunal- og Regionalvalget 16. november 2021 foreslår administrationen en justering af fordelingen mellem partierne på valgstederne - se vedlagte bilag, kolonne B.

Der vil efter afholdelsen af Kommunal- og Regionalvalget i november 2021 - på baggrund af antal mandater efter den d’Hondtske metode - blive udarbejdet en ny fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere på partier. Fordelingen på valgstederne vil i den forbindelse blive justeret igen. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Byrådet til godkendelse af:

 1. Forslag til fordeling af partiernes valgstyrere og tilforordnede vælgere på de 25 valgsteder
 2. Forslag til fordeling af partiernes valgstyrerformænd på de 25 valgsteder

Bilag Beslutning

Videresendes til byrådets behandling.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Befolkningsudviklingen og indsatser for øget profilering og bosætning

Sagsnr: 18-020306

Sagsfremstilling

Orientering om status på befolkningsudviklingen i Ringkøbing-Skjern Kommune og Profilering og Bosætnings indsatser for at få flere tilflyttere end fraflyttere.

Ringkøbing-Skjern Kommune er udfordret af et vigende befolkningstal og en befolkningsudvikling, som betyder, at der dør flere borgere, end der bliver født, og at mange unge flytter til de større byer for at videreuddanne sig. Selvom antallet af tilflyttere er steget stabilt i perioden 2009-2020 har der vist sig særlige udfordringer i 2019 og 2020.

Under finanskrisen fra 2009-2014 mistede kommunen i gennemsnit 342 borgere årligt, men herefter fladede den nedadgående kurve ud i perioden 2014-2018, hvor vi i snit ”kun” mistede 33 borgere årligt.

I 2019 mistede vi imidlertid 336 borgere. Det skyldtes primært en oprydning i CPR, fordi flere borgere var registreret med bopæl i Ringkøbing-Skjern Kommune, selvom de reelt var fraflyttet eller udrejst. Nettotilflytningen (den indenlandske flyttebalance) blev således fra 2018 til 2019 forværret med 67 borgere, mens nettoindvandringen (den udenlandske flyttebalance) blev forværret med 248 borgere.

Færre udenlandske tilflyttere i 2020

Ifølge den foreløbige opgørelse fra CPR har vi mistet 353 borgere i løbet af 2020.

Den indenlandske flyttebalance er ellers i 2020 på niveau med perioden efter finanskrisen fra 2014-2019. Den største fraflyttergruppe er de 15-24 årige, mens vi henter en del af tabet tilbage på tilflyttende børnefamilier.

Overskuddet på nettoindvandringen fra udlandet er til gengæld kun en tredjedel af niveauet fra 2014-2018 og kan derfor ikke absorbere underskuddet på nettotilflytningen, som vi ellers har oplevet i samme periode.

Der er alene indrejst 517 personer fra andre lande i 2020. Mod 721 i 2019 og 801 i 2018. Det lave niveau for indvandringen i 2020 skyldes formentligt i høj grad corona-pandemien.

At vi er blevet 353 borgere færre i løbet af 2020, skyldes dermed primært det markante fald i antallet af borgere, der kommer hertil fra udlandet i forhold til det, som vi har været vant til i perioden 2014-2019.

Der har samtidig været flere dødsfald og færre fødsler i 2020. Det har alene givet et fald på 82 borgere. Det er det næststørste underskud på fødselsbalancen i Ringkøbing-Skjern Kommunes levetid. 

Flere tilflyttere, men ikke nok til at opveje fraflyttere

Profilering og Bosætning arbejder for, at Ringkøbing-Skjern Kommune får flere og flere tilflyttere og at flere bliver boende. Det er et langt sejt træk, men udviklingen går i den rigtige retning. Bortset fra et enkelt år (2013) er antallet af tilflyttere steget siden 2009. I 2019 fik vi 2.256 tilflyttere. Det er 408 flere end i 2009. I 2020 viser de foreløbige tal, at vi fik 2.273 tilflyttere. Altså 425 flere end i 2009.

Men et stigende antal tilflyttere er ikke nok til at give et højere befolkningstal. Der er nemlig også flere, der flytter fra kommunen. I 2019 flyttede 2.625 fra kommunen. Det er 93 flere end i 2009. I 2020 viser de foreløbige tal, at 2.631 flyttede fra kommunen. Det er altså 99 flere end i 2009.

*2020-tallene er foreløbige og opgøres endeligt 17. februar 2021

I 2018 var nettotilflytningen ”kun” på minus 302. Tallene skal ses i sammenhæng med de tidligere nævnte fejlregistreringer i CPR i 2019. I 2020 viser de foreløbige tal, at vi lander på et minus på 358.

Særlige udfordringer

Et lavere antal tilflyttere fra udlandet betyder nye udfordringer, fordi mange udenlandske tilflyttere netop i gennem flere år har været med til at opveje tabet af indenlandske borgere. Samtidig er de udenlandske borgere en vigtig arbejdskraft i mange af områdets virksomheder.

De store - men ikke nye - udfordringer er også, at så mange unge i alderen 15-24 år flytter og at mange ”nye tilflyttere” forlader os igen inden for de første par år. Omkring 32 procent af tilflytterne flytter således fra kommunen igen inden for et par år.

Derfor prioriterer vi i Handlingsplanen for Profilering og Bosætning 2021-2023 (Bilag 2) yderligere indsatser, der skal være med til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft og få dem til at bosætte sig i kommunen. Tilsvarende indsatser, der skal få både indenlandske og udenlandske tilflyttere til at føle sig velkomne og få dem til at falde godt til i kommunen. Vi arbejder også på at få flere borgere, herunder unge, til at blive boende i kommunen. Samtidig arbejder vi fortsat på at øge det positive kendskab til kommunen blandt borgere i andre kommuner.

På mødet vil stabschefen for Viden og Strategi orientere mere detaljeret om den aktuelle status over befolkningsudviklingen. Profilerings- og bosætningssekretariatet vil desuden - i forhold til de særlige udfordringer - orientere om udvalgte indsatser i handlingsplanen, der blev godkendt på Erhvervs- og Vækstudvalgets møde 25. januar 2021.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Samarbejdsplan for Kredsrådet i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Sagsnr: 21-003605

Sagsfremstilling

Samarbejdsplanen for Kredsrådet i Midt- og Vestjyllands Politikreds er grundlaget for det kriminalitetsforebyggende og kriminalitetsbekæmpende samarbejde mellem politiet og kommunerne samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Midt- Vestjyllands Politikreds.

Samarbejdsplanen er delt op i to dele.

Første del beskriver den overordnede organisering af samarbejdet mellem kommunerne og Midt- og Vestjyllands Politi, samspillet mellem Kredsrådet og lokalråd samt øvrige råd og det kriminalitetsforebyggende arbejde.

Andel del beskriver de kommende Flerårsaftaler og deres indhold.
Med udgangspunkt i samarbejdsplanen vil Midt- og Vestjyllands Politi og kommunerne skabe grundlaget for en helhedsorienteret og sammenhængende indsats med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet.

Kredsrådet består af politidirektøren, som er formand, samt borgmestrene i de elleve kommuner i politikredsen, hvoraf en vælges som næstformand. Kredsrådets opgave er at drøfte væsentlige spørgsmål vedrørende politiets drift og borgerbetjening, herunder spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og politiets samarbejde med lokalsamfundet. Det er vigtigt, at Kredsrådet drøfter områder, hvor der er behov for at sikre den bedst mulige sammenhæng i politiets og kommunernes opgavevaretagelse i forbindelse med det kriminalitetsforebyggende og kriminalitetsbekæmpende arbejde.

Der er et lokalråd i hver kommune. Alle lokalråd mødes fire gange årligt. Lokalrådene udgør basis for det lokale samarbejde mellem politiet og de enkelte kommuner. Lokalrådene fungerer som lokale fora, hvor parterne aktivt samarbejder om at udarbejde og gennemføre fælles handleplaner og fokuserede generelle og konkrete kriminalitetsforebyggende indsatser i forhold til Kredsrådets langsigtede mål.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kredsrådet har hjemmel i retsplejelovens §§ 111-113.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget:

 • drøfter eventuelle input til samarbejdsplanen
 • tager samarbejdsplanen til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

12 Bevilling til jordforsyning 2021

Sagsnr: 20-022685

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt, herunder at punkt 6 anbefales godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

13 Ekspropriationstilkendegivelse

Sagsnr: 19-007333

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

14 Ejendomssag

Sagsnr: 20-014389

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget godkendte ansøgningen, som fremsendes til Ankestyrelsen. Niels Rasmussen stemte imod.

Kopier link til punktet  -   Print

15 Ejendomssag

Sagsnr: 21-002029

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte at udbyde arealet til en mindstepris på 50 kr. m2 og på vilkår i vedlagte salgsbetingelser.

Kopier link til punktet  -   Print

16: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Gensidig orientering.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

17: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing