Referat: 15. marts 2021 kl. 09:00

Virtuelt
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Hans Østergaard
 • Kristian Andersen
 • Niels Rasmussen
 • Jakob Agerbo
 • Jesper Lærke
 • Søren Elbæk
 • Kristian Bøgsted

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Udlån til Naturkraft

Sagsnr: 17-019137

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til et eventuelt rentefrit udlån på 15 mio. kr. til Naturkraft, herunder at lånet skal være indfriet inden for 5 år. Baggrunden er en henvendelse fra Naturkraft om betydelige likviditetsmæssige udfordringer opstået i 2020, dels forårsaget af corona-situationen, dels en sætningsskade.

Naturkraft beskriver udfordringerne som følger:

"Efter 14 års forberedelser åbnede Naturkraft 12. juni 2020 med deltagelse af Kronprinsesse Mary, ministre samt repræsentanter fra en række af landets største fonde, repræsentanter fra byrådet, lokale erhvervsfolk, borgmestre, mf'ere m.fl.

En samlet investering på godt 300 mio. kr. var i udgangspunktet fuldt ud finansieret, og kimen til fremtidig succes var stærkt funderet for en nyskabende vidensattraktion placeret i Danmarks største kystdestination.

Sådan skulle det som bekendt ikke gå, idet to udefra kommende begivenheder fra start gav et betydeligt økonomisk benspænd, nemlig en uforudsigelig byggeskade af stort omfang og en corona-krise, der ramte Naturkraft specielt hårdt.

De to ting ramte henholdsvis Ejendomsfonden Naturkraft (ejendomsfonden/bygherre) og Fonden Naturkraft (driftsfonden).

Fonden Naturkraft

Corona har i Naturkrafts tilfælde haft en stor økonomisk konsekvens - direkte som afledt.

Direkte ved markant færre besøgende end forventet, hvilket blev forstærket hen over højsæsonen, da Naturkraft, sammen med andre aktiviteter, blev udeladt af den såkaldte "Sommerpakke".

Dette betød et stort million tab iht. budget, da mange danske sommergæster dokumenteret tilvalgte de mange attraktioner med 1/2 pris og følgelig fravalgte attraktioner med normalprisen, herunder Naturkraft. De tyske turister havde dertil en markant anden adfærd end normalt i forhold til brug af kulturelle aktiviteter.

Derudover har der afledt corona'en været øgede omkostninger til bl.a. øget rengøring og øget sikkerhedsbemanding.

Naturkraft har som iværksættervirksomhed først medio december kunne benytte hjælpepakkerne, og har således ikke fået dækket nogen af ovennævnte omkostninger eller opnået kompensation for tabene i perioden fra åbningen og frem til den 17. december 2020, hvor Naturkraft på linje med landets øvrige kulturinstitutioner blev tvangslukket og hjemsendte al personale.

Allerede inden åbning blev der i forhold til budget gennemført markante besparelser på alle områder og alle omkostninger for året 2020 er væsentligt under budget.

Omsætning pr. gæst har til fulde indfriet de budgetmæssige forudsætninger, selvom den i forhold til branchen er sat over normen. Det må anses for særdeles positivt. Gæsterne bliver længe i Naturkraft og det skaber afledt omsætning.

Positivt er også, at Naturkraft i forbindelse med finanslovsforhandlingerne fik en bevilling på 4 mio. kr. årligt for de kommende 4 år.

Kulturministeren gav personligt en håndsrækning lige før jul med et særligt tilskud på 4 mio. kr., ligesom Realdania og Augustinus Fonden hver gav deres tredje bevilling til Naturkraft med et samlet ekstraordinært COVID-tilskud på 1,8 mio. kr.

Disse tilskud til trods vil Fonden Naturkraft stå med et driftsunderskud på mere end 7 mio. kr. i 2020, hvilket anses for kritisk i forhold til den videre udvikling, da fundamentet for en succesfuld attraktion efter al erfaring skal skabes i de første 3-5 leveår og understøttes af løbende nyinvesteringer. Naturkraft er i dialog med fonde og andre, som vil kunne tænkes at støtte nye ideer, når adgangsforholdene er normaliserede.

Ejendomsfonden Naturkraft

Det er værd at notere, at byggeriet i princippet blev gennemført inden for den fastlagte økonomiske ramme, når man ser bort fra den ulykkelige sætningsskade i byggeprocessen. En syns- og skønsmand udpeget af Voldgiftsretten har meget præcist fastslået, at skaden skyldes fejlprojektering fra rådgiverside (ingeniøren).

Der var inden byggeriets opstart tegnet den nødvendige projektansvarsforsikring, der ud fra et erfaringstal var fastsat med en sum på 20 mio. kr.

Faktum er, at skaden har kostet Ejendomsfonden mere end 25 mio. kr., og at disse indtil sagen er afgjort om 24-30 måneder skal afdækkes af Ejendomsfonden.

Selvom sagen rent juridisk og ansvarsmæssigt er klar, er det aktuelt forventningen, at nettoprovenuet efter endt retssag og efter korrektion for sagsomkostninger vil være i spændet 12-14 mio. kr., og dermed betyde et to cifret tab for Ejendomsfonden Naturkraft, som ikke har ansvar for skaden.

Det er ikke ukendt, at bygherre må leve med et økonomisk tab, når den slags ulykker sker, men størrelsen af tabet er usædvanligt.

Konsekvenser

Summen af ovenstående er, at Naturkraft med baggrund i nævnte uforskyldte hændelser, mangler likviditet til genopstart og drift i den kommende periode.

Aktuelt

Naturkraft er fortsat tvangslukket og personalet i udgangspunktet hjemsendt.

Personale i såkaldt kritiske funktioner arbejder dog fortsat i typisk to dage ugentligt. Der arbejdes dels på at vedligeholde og beskytte bygningen og udstillinger, dels fortsættes udviklingen af indholdssiden (formidling, undervisningsmaterialer, salgsmaterialer m.m.) som aftalt i resultatkontrakten med Undervisningsministeriet.

Kommunikations- og marketingsmæssigt blev der bremset hårdt op i 2020, hvorfor der er behov for en fornyet synlighed i 2021 for at sikre Naturkrafts langsigtede positionering og branding og dermed betalende gæster. Da det ikke vides, hvornår man igen kan åbne, er det svært at vurdere det konkrete behov, men der spares, hvor der kan på dette felt.

Der vurderes i det hele taget løbende på alle stedets omkostninger, og de justeres i relation til varigheden af nedlukningsperioden.

Skal Naturkraft opfylde de ambitioner og mål, der med god grund er skabt, og skal den samlede store samfundsøkonomiske investering, som er foretaget i at skabe en unik attraktion i Ringkøbing-Skjern kommune beskyttes, er der desværre, på grund af de indtrufne omstændigheder, brug for midlertidig tilførsel af likviditet."

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Naturkraft er etableret på et almennyttigt grundlag, hvor det offentlige har været væsentlige bidragydere. Det gælder Staten, hvor der er bevilget tilskud via bl.a. finansloven, se sagsfremstillingen. Det gælder endvidere Region Midt der tidligere i processen har ydet tilskud, ligesom kommunen i væsentligt omfang har medfinansieret anlægsmæssigt og yder årligt driftstilskud. Derfor er der heller ikke noget til hinder for, at kommunen kan foretage et midlertidigt udlån til Naturkraft.

Økonomi

Naturkraft har oprindeligt budgetteret med et antal betalende gæster i 2021 på 153.000. Naturkraft har nu udarbejdet alternative scenarier for antal betalende gæster:

 • Åbning 1. april: 143.650 betalende gæster
 • Åbning 1. juni: 130.050 betalende gæster

Naturkraft har endvidere foretaget tilpasninger og besparelser på udgiftsbudgettet for 2021. Samlet set betyder det med ovenstående scenarier for antal betalende gæster følgende overskud i 2021:

 • Oprindeligt: 2,5 mio. kr.
 • Scenarie 1 (åbning 1. april): 5,2 mio. kr.
 • Scenarie 2 (åbning 1. juni): 4,2 mio. kr.

Et udlån finansieres normalt af kommunens kassebeholdning, ligesom indfrielsen af udlånet tilgår kassebeholdningen, og derfor ikke vil belaste kommunens økonomi og likviditet på sigt. Kassebeholdningen har en størrelse der gør, at det midlertidige udlån ikke vil være nogen videre belastning for kommunens økonomi og likviditet.

Effektvurdering

Udlånet vil medvirke til at sikre, at Naturkraft kommer igennem de nuværende likviditetsmæssige udfordringer, og dermed medvirke til, at understøtte Naturkraft fremad.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at kommunen udlåner 15 mio. kr. til Naturkraft samt, at lånet er rentefrit og indfries af Naturkraft inden for 5 år. Udlånet finansieres af kassebeholdningen, ligesom indfrielsen tilgår kassebeholdningen.

Økonomiudvalget 09-03-2021
Søren Elbæk fremsatte følgende ændringsforslag: Ringkøbing-Skjern Kommune yder et lån på kr. 15 millioner til Ejendomsfonden Naturkraft og til indfrielse om senest 10 år. Lånet er i hele løbetiden rentefrit og i øvrigt afdragsfrit de første 5 år. Lånet ydes som kompensation for den byggesag, som Naturkraft uforskyldt er kommet i. Når tabet i byggesagen er opgjort, behandles sagen igen i ØU og byråd med henblik på at opgøre det endelige låns størrelse

Beslutning i sagen blev udsat. Genoptages på et kommende møde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget indstiller, 

at Ringkøbing-Skjern Kommune udlåner 15 mio. kr. til Fonden Naturkraft samt at lånet er rentefrit,

at lånet afdrages med denne afdragsprofil: 2024: 3 mio. kr., 2025: 4 mio. kr., 2026: 5 mio. kr., 2027: 3 mio. kr.,

at lånet ydes på betingelse af, at det alene går til lovlige kommunale formål/opgaver,

at der stilles betingelse om, at Fonden Naturkraft skal indhente Ringkøbing-Skjern Kommunes samtykke til eventuelle efterfølgende ændringer af fondens vedtægter.

Søren Elbæk indstiller følgende reviderede ændringsforslag godkendt:

"Ringkøbing-Skjern Kommune yder et lån på kr. 25 millioner til Ejendomsfonden Naturkraft, således at gæld til kreditor kan afregnes omgående. Lånetiden er 10 år. Lånet er rentefrit i hele låneperioden og desuden afdragsfrit de første 5 år.

Når forsikringssummen udbetales i byggesagen, sikres Ringkøbing-Skjern Kommune hele beløbet gennem en transporterklæring. Restbeløbet tilbagebetales herefter. Ringkøbing-Skjern Kommune tager pant i ejendommen for lånebeløbet."

Kopier link til punktet  -   Print

3 Lån

Sagsnr: 17-019137

Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing