Referat: 23. marts 2021 kl. 08:00

Virtuelt
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Jesper Lærke
 • Niels Rasmussen
 • Søren Elbæk
 • Kristian Bøgsted
 • Jakob Agerbo
 • Kristian Andersen
 • Hans Østergaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Beslutning af Strategi for Grundudvikling af boliggrunde og erhvervsarealer

Sagsnr: 21-000010

Sagsfremstilling

Formålet med sagsfremstillingen er at godkende Strategi for Grundudvikling.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 7. februar 2019 under punkt nr. 12, at der skulle udarbejdes en strategisk plan for ud­vikling af boliggrunde og erhvervsarealer i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Strategi for Grundudvikling skal sikre en proak­tiv planlægning, byggemodning og udstykning af kommunale boliggrunde og erhvervsarealer.

Strategi for grundudvikling af boliggrunde og erhvervsarealer

Formålet med strategien er at målrette indsatsen for den kommunale byggemodning, så den fore­tages, hvor der er behov, efterspørgsel eller der hvor vi tror på, at der kan komme et behov. Samtidig skal den understøtte kommunens øvrige politikker, strategier og planer i forhold til bosætning og erhvervsudvikling i kommunen.

Overordnet består Strategi for Grundudvikling er fire dokumenter, som tilsammen danner en helhed:

 • En strategi, som indeholder vision og målsætning, samtidig med at den funderes i kommunens øvrige politikker, strategier m.v.
 • Et appendiks, som indeholder analyser af befolkningsudviklingen, flyttemønstre, demografisk sårbarhed m.v. samt opgørelser over kommunale grunde til salg og solgte kommunale grunde i perioden 2015-2020.

 • En sammenfatning, som opsummerer på de oplysninger som findes i appendiks sammenholdt med konkret viden om de enkelte byer. Indeholdt i sammenfatningen er der også en vurdering af hvor og hvilke tiltag administrationen anbefaler der bør igangsættes for de enkelte byer.

 • En handlingsplan, som indeholder de handlinger, som det vurderes der bør igangsættes i den kommende periode og som Økonomiudvalget bedes godkende at administrationen arbejder videre med. De projekter, som ikke allerede er igangsat, vil efterfølgende blive beskrevet i selvstændige sagsfremstillinger og fremlagt for Økonomiudvalget til igangsætning.

Handlingsplan

Med afsæt i den indsamlede viden om byerne er der udarbejdet et forslag til en handlingsplan. Handlingsplanen indeholder konkrete handlinger, som administrationen anbefaler at igangsætte i den kommende periode.

Der er igangsat projekter for boligudvikling ved Ringkøbing og Stauning, som i den kommende periode vil blive afsluttet. Dertil kommer et større projekt for boligudvikling ved Vorgod-Barde, som vil fortsætte godt ind i den kommende periode. Dertil kommer at administrationen anbefaler at igangsætte færdiggørelsen af et mindre boligområde ved Kloster.

For at sikre at der opnås den bedst mulige anvendelse af de allerede lokalplanlagte boligområder i de mindre bysamfund, arbejdes der målrettet med at sikre fleksibiliteten inden for eksisterende lokalplanramme.

En større fleksibilitet i forhold til tilladte boliganvendelser kan gøre det mere attraktivt at investere i og opføre nybyggeri, særligt i de mindre bysamfund. Administrationen vurderer derfor, at temalokalplanen for fleksible boligområder bør gennemføres således, at der derigennem sikres et bredere udvalg af byggegrunde i de mindre bysamfund.

I den kommende periode anbefaler administrationen at igangsætte planlægning, arealopkøb og byggemodning af nye erhvervsområder ved Ringkøbing og Videbæk, da begge byer mangler attraktive erhvervsområder. Derudover anbefaler administrationen at planlægge for et mindre erhvervsområde ved Tarm, hvor kommunen allerede ejer del af jorden samt begynde at planlægge for et nyt erhvervsområde ved Skjern. Ligeledes vil administrationen se på hvor og hvornår udviklingen af erhvervsarealer ved Lem skal påbegyndes, da der kun er ca. 100.000 m2 erhvervsareal tilbage, som hurtigt kan forsvinde, hvis der kommer et større opkøb.

Handlingsplanen giver dog kun et øjebliksbillede og derfor vil handlingsplanen løbende blive revideret med henblik på at sikre, at der kan ageres hurtigt, hvis der skulle være behov for det. Handlingsplanen vil derfor blive forelagt Økonomiudvalget, når det er nødvendigt at foretage justeringer i rækkefølgen.

FNs verdensmål og Bæredygtig jordhåndtering

Hvert år flyttes mange millioner tons overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter. Det foregår i lastbiler, der efterlader store CO2-udledninger, støj og partikelforurening, og belaster især gader i byområder i forhold til trafiksikkerhed.

Som Ringkøbing-Skjern Kommunes største jordbesidder og som en vigtig brik i at blive mere aktiv på byggemodningsområdet, er den bæredygtige jordhåndtering et område, hvor der kan findes store økonomiske- og samfundsmæs­sige besparelser, både for kommunen som udvikler, men også for kommunens øvrige aktører på byggemodningsområdet.

Bæredygtig jordhåndtering handler om at bruge ressourcerne i nærområdet og dermed sikre, at jordressourcerne ikke bliver transporteret over lange afstande.

Administrationen anbefaler derfor at arbejde målrettet med en strategi for bæredygtig jordhåndtering. Et oplæg til en Strategi for Bæredygtig Jordhåndtering vil blive forelagt økonomiudvalget til politisk på et senere tidspunkt.

Økonomi

Ved køb af jord samt ved byggemodning binder kommunen store økonomiske midler i byggegrundene. For visse områder vurderes omkostningen at ville overstige de direkte indtægter, men afvejningen består i at kunne tiltrække nye borgere og virksomheder.

Den økonomi kommunen binder i udviklingen af områderne varierer fra år til år afhængig af samfundskonjekturerne. Da der kan gå lang tid fra at arbejdet med en udstykning igangsættes til alle byggegrunde er solgt og det samlede regnskab for udstykningen kan opgøres, skal Jordforsyningsområdet tænkes som en "hvile i sig selv-aktivitet", hvor udsving overføres mellem de enkelte år og udviklingsområder.

For udbygning af boligområder tager det typisk 3-4 år at have byggemodnede grunde til salg, såfremt kommunen ikke ejer jorden i forvejen. Hvis kommunen ejer jorden, kan tidsforbruget reduceres væsentligt. Det tager ca. 10-12 måneder at udarbejde den nødvendige lokalplan, derefter skal byggemodningen realiseres, og her er både en projekteringsfase, en udbudsfase, samt en etableringsfase - hvilket kan tage mellem 1-1.5 år.

Effektvurdering

En overordnet strategi og handlingsplan vil være med til at sikre, at der fremadrettet kan etableres boliggrunde og erhvervsarealer der, hvor der også er aktivitet og udvikling.

Investering i udvikling af et alsidigt tilbud af byggegrunde til både boliger og erhverv vil sikre et godt grundlag for at tiltrække nye borgere og virksomheder.

En strategi for bæredygtig jordhåndtering for genanvendelse af overskudsjord lokalt vil være med til at sikre store økonomiske besparelser samt store besparelser på kommunens CO2-regnskab. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Strategi for Grundudvikling af boliggrunde og erhvervsarealer godkendes.
 2. Handlingsplan for Grundudvikling af bolig- og erhvervsgrunde godkendes.
 3. Administrationen igangsætter udarbejdelsen af Strategi for Bæredygtig Jordhåndtering.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til erhvervsformål ved Beddingsvej, Hvide Sande

Sagsnr: 21-002991

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 32 og Lokalplan 449 blev vedtaget af Byrådet den 8. december 2020, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2020 til og med 15. februar 2021.

Baggrund
Området ligger i umiddelbar tilknytning til Hvide Sande Shipyard, Steel & Service. Ansøger
ønsker, at området til rekreativt formål (ramme 23rf050) fremadrettet skal anvendes til
erhverv. Hvide Sande Havn har derfor anmodet om, at der udarbejdes et nyt og rummeligt
plangrundlag, der kan imødekomme værftets udviklingsmuligheder.

Formål
Formålet med lokalplanen er at muliggøre udvidelsen af erhvervsområdet og
dermed understøtte de erhvervsaktiviteter, der knytter sig til værftet. Lokalplanen giver mulighed
for, at området kan anvendes til produktionsvirksomhed i form af havneerhverv med dertil
hørende kontor-, administration-, lager-, service-, transport-, industri- og værkstedsvirksomhed
med tilknytning til det eksisterende havneerhverv. Lokalplanområdet ønskes anvendt til
servicefunktioner til skibsværftet, der er beliggende umiddelbart syd for lokalplanområdet.

Resultat fra offentlighedsfasen
Der er i offentlighedsfasen modtaget i alt 5 bemærkninger fra:

 • 3 myndigheder
 • 1 ejerforening
 • 1 borger

De indkomne bemærkninger/indsigelser og notat med administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag. Ingen af myndighederne gør indsigelse mod planforslagene.

Bemærkningerne omhandler blandt andet:

 • Bilag 4-arter
 • Risiko for oversvømmelse og klimatilpasning
 • Påvirkning af kystområdet eller -landskabet ved Beddingsvej

På baggrund af de indkomne bemærkninger anbefaler administrationen, at der foretages rettelser i forhold til de offentliggjorte planforslag. For uddybning se vedlagte notat.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om planlægning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

En ændring af området fra rekreativt formål til erhverv vil være med til at sikre udviklingsmulighederne for værftet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 • Tillæg 32 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 449 for et område til erhvervsformål vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet med behandling af bemærkninger/indsigelser
 • Notat med behandling af bemærkninger/indsigelser godkendes og anvendes til besvarelse af indsigelserne


Teknik- og Miljøudvalget 09-03-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Igangsætning af Helhedsplan Kloster

Sagsnr: 21-004621

Sagsfremstilling

Formålet med dagsorden er en igangsætning af Helhedsplan Kloster med baggrund i vedlagte projektbeskrivelse.

Status på prioriterede helhedsplaner

Der henvises til Økonomiudvalgets dagsorden af den 2. februar 2021, hvor der blev truffet beslutning om følgende prioritering af helhedsplaner: Kloster, Fjelstervang, Spjald, fælles helhedsplan for Stauning-Bork-Hemmet & Skaven Hus samt revision af helhedsplan Ringkøbing for udvalgte temaer.

Eftersom Velling Lokalråd og Velling Erhverv & Invest har udtrykt et ønske om at få udsat udviklingen af en helhedsplan for Velling, byttes rundt på helhedsplanerne for Velling og Kloster, da de er sammenlignelige i omfang og varighed. Helt uændret fastholdes Helhedsplan Skjern-Tarm med en opstart sommeren 2021.

Ved at bytte rundt på Velling og Kloster giver det en fordel i forhold til det udviklingsarbejde, som er påbegyndt i Kloster på baggrund af ansøgningen om at blive omdannelseslandsby. Det vil nu være muligt at skabe en endnu større sammenhæng i udviklingsarbejdet, og ligeledes vil det være lettere at mobilisere lokalt engagement og opbakning med en sammenhængende proces i stedet for to forskudte processer.

Helhedsplanen for Velling forventes at kunne igangsættes omkring primo november 2021, hvilket er i overensstemmelse med Velling Lokalråd og Velling Erhverv & Invest’s ønske.

Succeskriterier

Opgaven er, at udarbejde en bæredygtig helhedsplan for Kloster, der kan styrke såvel igangværende som kommende udviklingsprojekter for området samt at sætte udviklingsprojekterne ind i en sammenhængende ramme, så de trækker i samme retning. 

Helhedsplanen er en fysisk plan, der skal understøtte Naturens Rige og tage udgangspunkt i områdets identitet, stoltheder og udviklingsmuligheder. Den skal motivere områdets forskellige aktører til at trække i samme retning, så nye lokale partnerskaber kan udvikles.

Der er opstillet fire succeskriterier for projektet:

 • At det bliver en nærværende proces med stort lokalt ejerskab.
  Dét gør vi ved en samskabende og involverende proces.

 • At helhedsplanen kan være med til at åbne op for muligheder, der kan skabe nye samarbejder og synergier i Kloster.
  Dét gør vi ved fra starten af at inddrage alle aktører i Kloster, og de fælleskaber som Kloster er en del af og ved at kortlægge både nye og eksisterende samarbejdsmuligheder og synergier.

 • At helhedsplanen kan skabe et styrket fundament for igangværende udviklingsprojekter.
  Dét gør vi ved at tage afsæt i eksisterende initiativer og drømme samt at kvalificere de enkelte delprojekter ved en tæt dialog med såvel fagpersoner som lokale nøgleaktører.
 • At helhedsplanen er retningsgivende på lang sigt og kan skabe en sammenhæng på tværs af nye udviklingsprojekter i fremtiden.
  Dét gør vi ved at etablere arbejdsgrupper, der kan arbejde videre med realisering af delprojekter, som understøtter den samlede vision for Kloster.

Der er nedsat en styregruppe for projektet bestående af formanden for Økonomiudvalget, formanden for Teknik- og Miljøudvalget, et medlem af direktionen samt planchefen.

Endvidere vil der blive nedsat en ambassadørgruppe, der går forrest som positive ambassadører for projektet samt foretager en løbende prioritering i processen. 

For at sikre en stærk lokal forankring udvælges lokale aktører til en nøgleaktørgruppe sammen med udvalgte fagpersoner fra forskellige afdelinger i Ringkøbing Skjern Kommune.

Se vedlagte projektbeskrivelse for en nærmere beskrivelse af involvering og organisering m.m. samt et oplæg til tids- & procesplan for udviklingen af helhedsplanen.

Projektbeskrivelsen vil løbende blive tilrettet i tilfælde af, at det er nødvendigt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Udvikling og realisering af en helhedsplan for Kloster vil være med til at sætte fokus på områdets samlede udviklingsmuligheder og potentialer, hvor konkrete projekter kan koordineres og blive sat i spil.

Helhedsplanen udstikker en retning for, hvordan Kloster kan udvikle sig med både en overordnet strategisk vision og mere konkrete tiltag, som kan sættes i værk umiddelbar efter helhedsplanens godkendelse. Her vil en lokalplanproces være et af disse tiltag, som starter i direkte forlængelse af helhedsplanen.

Helhedsplanen vil ligeledes danne grundlaget for, at der kan opstå nye samarbejder og synergier blandt Klosters forskellige aktører og samarbejdspartnere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at udarbejdelse af Helhedsplan Kloster igangsættesTeknik- og Miljøudvalget 09-03-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Dækning af corona-relaterede udgifter 2021

Sagsnr: 20-024865

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i sit møde 18. august 2020, pkt. 15, at aftaleenhederne får dækket nettoudgifter til corona-relaterede udgifter på serviceområderne i 2020 ved regnskabsårets udgang. I forlængelse heraf meddelte Byrådet i sit møde 19. januar 2021, pkt. 6, en tillægsbevilling indenfor en ramme på 18,8 mio. kr. til dækning af corona-relaterede nettoudgifter i aftaleenhederne i 2020, finansieret af modtagne ekstra statslige midler.

Den endelige opgørelse for aftaleenhederne endte på 17,6 mio. kr., som er udkonteret ved regnskabsårets afslutning.

Der vil også i 2021 være nettoudgifter til corona-relaterede udgifter i aftaleenhederne til bl.a. ekstra rengøring, vikarforbrug m.v.

Finansministeren meddelte i brev til KL, dateret 25. november 2020, at regeringen også i 2021 er indstillet på, at sikre de nødvendige ressourcer til finansiering af COVID-indsatsen i kommunerne. Brevet fra finansministeren er vedhæftet som bilag, ligesom et brev herom fra KL til borgmestrene er vedhæftet. Omfanget af kompensationen vil blive forhandlet mellem KL og regeringen i foråret 2021 i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022.

Der er behov for en udmelding til organisationen om, hvorvidt aftaleenhederne også kan forvente kompensation for deres corona-relaterede nettoudgifter i 2021.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Størrelsen af corona-relaterede nettoudgifter i 2021 vil bl.a. afhænge af hvor længe restriktionerne fortsætter. Herudover kan der mere generelt komme en drøftelse af det fremtidige rengøringsniveau i forbindelse med budgetlægningen for 2022.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at aftaleenhederne også i 2021 bliver kompenseret for afholdte corona-relaterede nettoudgifter efter samme princip som i 2020, herunder at udkontering foretages når udgifterne for 2021 kan opgøres, hvilket vil afhænge af hvor længe restriktionerne fortsætter.

Direktionen indstiller endvidere, at finansieringen som udgangspunkt sker af de ekstra statslige midler, som KL og regeringen forhandler sig frem til.

Bilag Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6 Ejendomssag

Sagsnr: 20-014225

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte,

at kommunen vil overdrage ejendommen for 1 kr. til Stauning Sogneforening til det pågældende formål og der tinglyses deklaration om, at ejendommen, såfremt den ikke længere anvendes til det pågældende formål, enten overdrages til kommunen eller at midlerne ved evt. salg heraf tilgår til et lignende formål, som kan godkendes af kommunen,

at arealet udstykkes og at kommunen udarbejder skøde samt deklaration,

at udstykning af arealet og tinglysning af aftalen afventer, at kommunen påbegynder udstykningen af boliggrundene i Fjordparken,

at Borgmesteren bemyndiges til at forhandle endelig aftale på plads, herunder afholdelse af udgifter til udstykning, tinglysningsafgift og deklaration.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing