Referat: 27. april 2021 kl. 08:00

Virtuelt
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Kristian Andersen
 • Hans Østergaard
 • Niels Rasmussen
 • Jesper Lærke
 • Kristian Bøgsted
 • Jakob Agerbo
 • Søren Elbæk

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Dialog mellem Økonomiudvalget og HovedMED vedrørende Budget 2022-2025

Sagsnr: 21-007260

Sagsfremstilling

HovedMED drøftede på møde den 12. april 2021 emner til dialogen med Økonomiudvalget.

HovedMED ønsker i dialogen at fokusere på nedenstående punkter.

1) Hvilke overvejelser har Økonomiudvalget om en langsigtet økonomisk plan, herunder overvejelser vedrørende udvikling i befolkningstallet og antallet af medlemmer af Byrådet.

2) Der er store rekrutteringsudfordringer på særligt SOSU- området, sygeplejerskeområde og  socialpædagog-området. Hvilke overvejelser gør Økonomiudvalget sig? Og hvilke overvejelser er der vedrørende fastholdelse af nuværende (efteruddannelse mv.)?

3) Personalet er meget belastet efter corona. Der kan være brug for at have fokus på det sociale, når man vender tilbage, og lære hinanden at kende igen og falde til i gruppen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

 • Økonomiudvalget og HovedMED drøfter emner vedrørende Budget 2022-2025

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Drøftet.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Dialog mellem Økonomiudvalget og AdministrationsMED vedrørende Budget 2022-2025

Sagsnr: 21-007645

Sagsfremstilling

AdministrationsMED drøftede på møde den 12. april 2021 emner til dialogen med Økonomiudvalget.

AdministrationsMED ønsker i dialogen at fokusere på nedenstående punkter.

 1. Evaluering af administrationens betjening af borgere, virksomheder og det politiske niveau
  under hjemsendelsen.
 2. Fremtidens administrative arbejdsplads: Hvilken betydning vil det få for betjeningen af
  borgere, virksomheder og det politiske niveau, hvis flere administrative medarbejdere
  arbejder hjemme?
 3. Behov for at afsætte midler i forbindelse med, at de administrative medarbejdere vender
  tilbage til deres fysiske arbejdspladser, herunder behov for midler til fysioterapi, coaching
  m.v.
 4. Budget og normering på det administrative område, herunder muligheden for at
  implementere politiske visioner, digitaliseringsprojekter m.v.
 5. Behov for kompetenceløft: Tværgående kursusafdeling i Ringkøbing-Skjern Kommune,
  f.eks. i forhold til tværgående kurser om digitalisering.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomiudvalget og AdministrationsMED drøfter emner vedrørende Budget 2022-2025

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Drøftet.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Anmodning om igangsættelse af plangrundlag for udpegning af Hover som omdannelseslandsby.

Sagsnr: 20-022638

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen er, at igangsætte planlægningen for udpegning og afgrænsning af Hover som omdannelseslandsby.

Økonomiudvalget har den 29. september 2020 udvalgt Hover til projektet ”Omdannelseslandsbyer – et udviklingsprojekt i landdistrikterne”. Administrationen har efter dialog med Hover Sogneforening udarbejdet forslag til ny afgrænsning af Hover som omdannelseslandsby. Afgrænsningen tager udgangspunkt i ønsket om at skabe attraktive byggemuligheder med udsigt og tæt forbindelse til naturen. Afgrænsningen fremgår af vedlagte kortbilag.

Afgrænsningen imødekommer ikke alle oprindelige ønsker fra Hover. Det er imidlertid administrationens vurdering, at afgrænsningen afspejler Planlovens muligheder. Hover Sogneforening har tilkendegivet, at de bakker op om den forslåede afgrænsning (se vedlagte bilag).

Planforhold
Der kan udpeges op til to omdannelseslandsbyer i kommuneplanen hvert fjerde år. Planlægningen forudsætter udarbejdelse af et kommuneplantillæg, som udpeger og afgrænser Hover som omdannelseslandsby. Kommuneplantillægget skal indeholde retningslinjer, som udgør grundlaget for kommunens efterfølgende landzoneadministration af konkrete byggeønsker. Udpegning som omdannelseslandsby vil give mulighed for enkelstående byggemuligheder indenfor afgrænsningen.

Forhold til landskabs- og naturinteresser
Hover by og den nye afgrænsning grænser mod syd op til ådalen, som har særlige naturbeskyttelsesinteresser og er omfattet af å-beskyttelseslinjen. Området ligger endvidere indenfor bevaringsværdige landskaber. Planlægningen skal sikre, at den ny landsbyafgrænsning og de ændrede byggemuligheder tager hensyn til disse interesser.

Miljøforhold
I forbindelse med planlægningen skal der gennemføres en screening af planforslaget.

Proces
Der igangsættes en foroffentlighedsfase forud for udarbejdelse af et forslag til kommuneplanstillæg.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Udarbejdelsen af plangrundlaget indgår som en del af budgettet, for omdannelseslandsbyprojektet.

Effektvurdering

Projektet giver mulighed for attraktive byggemuligheder indenfor den nye landsbyafgrænsning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at planlægningen for udpegning og afgrænsning af Hover som omdannelseslandsby igangsættes.

Teknik- og Miljøudvalget 13-04-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5 Ejendomssag

Sagsnr: 21-001403

Beslutning

Jakob Agerbo erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6 Ejendomssag

Sagsnr: 21-004767

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

7 Ejendomssag

Sagsnr: 20-001859

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

8 Nedrivning

Sagsnr: 21-007904

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Ejendomscentrets indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing