Referat: 8. juni 2021 kl. 08:00

LOK-Mødelokale 6 Rådhuset Ringkøbing
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Niels Rasmussen
 • Hans Østergaard
 • Kristian Bøgsted
 • Kristian Andersen
 • Jesper Lærke
 • Søren Elbæk
 • Jakob Agerbo

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Budgetlægning 2022 - 2025 på Økonomiudvalgets område

Sagsnr: 20-018650

Sagsfremstilling

Nye driftsforslag

Der er modtaget enkelte drifts- og anlægsforslag til budgetlægningen for 2022 - 2025 på Økonomiudvalgets område. Forslagene er vedlagt som bilag og nedenfor vises oversigt over forslagene.

Der er modtaget følgende forslag (beløb i 1.000 kr.): 

Forslag drift

2022

2023

2024

2025

Derefter

Ny stilling i Planafdelingen

0

600

600

600

600

Jura - salgskonsulent

0

700

700

700

700

To udviklingsmedarbejdere på det specialiserede områder 1.200 1.200 1.200  1.200  1.200

Afledt drift af anlæg

 

 

 

 

 

Installation af elektronisk adgangskontrol i kommunale bygninger

 

 

600

 

 

600

 

 

600

 

 

600

 

 

600

El-ladestandere ved kommunale bygninger

 

 

40

 

80

 

120

 

160

I alt

1.800

3.140

3.180

3.220

3.260

Nye anlægsforslag

Der er modtaget følgende forslag til nye anlægsprojekter (beløb i 1.000 kr.):

Forslag anlæg

2022

2023

2024

2025

Derefter

Elektronisk adgangskontrol i kommunale bygninger

 

5.000

 

5.000

 

5.000

 

4.000

 

4.000

El-ladestandere ved kommunale bygninger

 

1.000

 

1.000

 

1.000

 

1.000

 

1.000

Forhøjelse af pulje til tekniske installationer

 

570

 

570

 

570

 

570

 

I alt

6.570

6.570

6.570

5.570

5.000

Indskud støttet byggeri

Til orientering er der indarbejdet nedenstående rammebeløb til indskud i støttet byggeri ved budgetlægningen for 2022 (beløb i 1.000 kr.). Beløbet afsat i 2025 svarer til beløbet i 2024.

Indskud støttet byggeri

2021

2022

2023

2024

2025

Rammebeløb

13.713

14.400

10.400

5.200

5.200

Dækker over

 

 

 

 

 

Projekt i Videbæk

3.635

3.200

 

 

 

Svinget, Nygade Skjern

6.878

 

 

 

 

12 boliger i Ølstrup

1.200

 

1.200

 

 

10 boliger i Lem

2.000

 

 

 

 

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at Økonomiudvalget træffer beslutning om hvilke drifts- og anlægsforslag der skal videresendes til budgetkonferencen, og
 • at Økonomiudvalget drøfter niveauet for indskud i Landsbyggefonden / antallet af almene boliger i hele den fireårige budgetperiode. 

Bilag Beslutning

De beskrevne drifts- og anlægsforslag samt forslag til indskud til Landsbyggefonden videresendes til budgetkonferencen inkl. reviderede business cases. 

Fraværende
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Tarm Varmeværk. Ansøgning om kommunegaranti for lån på op til 19 mio. kr. til etablering af varmepumpeanlæg.

Sagsnr: 21-012884

Sagsfremstilling

Tarm Varmeværk har den 11.05.2021 fremsendt ansøgning om kommunegaranti for lån på op til 19 mio. kr. til etablering af et varmepumpeanlæg. Lånet forventes optaget i KommuneKredit og med en løbetid på op til 25 år. 

Da den påtænkte låneoptagelse sker på baggrund af anlægsudgifter vedrørende fjernvarmeforsyning i et forsyningsselskab, vil en eventuel kommunegaranti for lånet ikke påvirke den kommunale låneramme.

For at sikre produktionsfleksibilitet, forsyningssikkerhed og imødegå prisstigninger, har Tarm Varmeværk besluttet at udnytte muligheden for en billig varmeproduktion, nu hvor afgifterne gældende varmepumper lempes. Varmepumpen vil producere varme i samdrift med de eksisterende produktionsanlæg, hvor varmen i dag er produceret på fliskedel, træpillekedel og solvarme med oliekedler som backup.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lånebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013).

Økonomi

En eventuel garantistillelse vil ikke påvirke den kommunale låneramme.

Ved afgivelse af garanti overfor forsyningsselskaber opkræves en éngangsprovision på 1% af garantibeløbet. Desuden opkræves der en årlig provision på 0,4 % af restgælden pr. 31. december til betaling næste års 31. marts. Opkrævning af provision er besluttet af Byrådet på mødet den 10 oktober 2017.

Effektvurdering

Afgivelse af kommunegaranti vil medvirke til en billigere finansiering af de påtænkte anlægsinvesteringer.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse,

 • at der meddeles kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til 19. mio. kr.
 • at garantien gives under forudsætning af, at lånet anvendes til finansiering af et varmepumpeanlæg.
 • at der ved afgivelse af garanti opkræves en éngangsprovision på 1% af garantibeløbet.
 • at der herudover opkræves en årlig provision på 0,4% af restgælden pr. 31. december til betaling næste års 31. marts.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Ansøgning om anlægstilskud til Kronhede Lejrskole/naturhostel

Sagsnr: 21-014111

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Kronhede Lejrskole ansøger om et etableringstilskud på 950.000 kr. Desuden forespørges der om muligheden for at få del i afsatte midler til bygningsforbedring og nedrivning. Det er præciseret i ansøgningen, at der ikke søges om driftsmidler.

Den selvejende institution Kronhede Lejrskole oplyser, at institutionen i snart et halvt århundrede har været et trinbræt til den storslåede vestjyske natur. Siden åbningen i 1975 har besøgende i alle aldre haft mulighed for at kombinere ophold i skov, på hede med overnatning under fast tag.

Lejrskolen er indrettet i den gamle Kronhede Skole, som blev opført i 1903. Ændringer i skolernes muligheder for ekskursioner, sammenholdt med den stigende udvikling inden for friluftsliv og turisme og senest etablering af den kommende Naturnationalpark Stråsø 600 meter fra lejrskolen betyder imidlertid, at institutionen må følge med udviklingen. Det er vigtigt, at institutionen kan tilbyde en tidssvarende standard hvad angår indkvartering.

Omstillingen fra lejrskole til lejrskole/naturhostel nødvendiggør investeringer i forbindelse med nedrivning, byggeri m.m. Den selvejende institution tror, at projektet passer godt ind i kommunens strategier for udviklingen af indlandsturismen, landdistrikterne og de stedbundne resurser. Den nye lejrskole/naturhostel vil kunne rumme ca. 40 - 50 sengepladser.

Det ansøgte beløb svarer til omkring en tiendedel af de samlede etableringsudgifter. Arkitekt Flemming Bay-Jørgensen har foretaget beregninger af omkostningerne, som samlet set ligger på 7.510.000 kr. inkl. moms. Hertil kommer dog shelterplads og inventar. Således skønnes den samlede udgift at ligge i nærheden af 10 mio. kr.

Forskellen mellem udgiften på ca. 10 mio. kr. og det ansøgte anlægstilskud fra Ringkøbing-Skjern Kommune søges finansieret gennem støtte fra fonde. Flere større fonde har på forhånd udvist interesse, hvor nogle af dem har ladet forstå, at en vis kommunal forankring vil fremme sagen. 

Der henvises i øvrigt til det medsendte materiale fra Den selvejende institution Kronhede Lejrskole.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Det vil være muligt at yde støtte til nedrivning af boliger og erhvervsbygninger, istandsættelse af boliger og private udlejningsboliger samt forsamlingshuse. Der er i dette tilfælde ikke tale om en beboelsesbygning eller et forsamlingshus. For så vidt angår private udlejningsboliger skal der være tale om fast beboelse og støtte til nedrivning af erhvervsbygninger forudsætter, at erhvervet er nedlagt.

Der fremgår ikke en konkret tidsplan af det fremsendte materiale samt en liste over eventuelle tilsagn fra fonde m.v.

Såfremt Økonomiudvalget og Byrådet vil fremme ansøgningen vil et anlægstilskud kunne finansieres via det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2021 til gearingspulje til samfinansiering af projekter.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at Økonomiudvalget drøfter ansøgningen og beslutter, hvorvidt der skal gives et anlægstilskud samt størrelsen
 • at såfremt ansøgningen imødekommes meddeles der en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til gearingspulje til samfinansiering af projekter
 • at et eventuel tilsagn om kommunalt anlægstilskud er betinget af, at der foreligger tilsagn fra fonde m.v. på de resterende anlægsudgifter

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at give et forhåndstilsagn på anlægstilskud på 750.000 kr. med finansiering af det afsatte rådighedsbeløb til gearingspulje til samfinansiering af projekter. Tilsagnet er betinget af, at der foreligger tilsagn fra fonde mv. på det resterende anlægsudgifter.

Fraværende
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Igangsætning af helhedsplanen 'Skjern, Tarm & det fælles visionære'

Sagsnr: 21-010536

Sagsfremstilling

Formålet med sagsfremstillingen er en igangsætning af helhedsplanen ’Skjern, Tarm & det fælles visionære’ med baggrund i vedlagte projektbeskrivelse.

 

Baggrund

Der henvises til Økonomiudvalgets dagsorden af den 12. maj 2020, hvor der blev truffet beslutning om en fælles helhedsplan for Skjern og Tarm.

Helhedsplanen skal bygge på en tredeling - med fokus på byerne individuelt sammen med det fælles visionære. Her vil specielt samarbejdet omkring åen og Skjern Enge være i spil.

 

Succeskriterier

Opgaven er at udarbejde en bæredygtig helhedsplan for byerne Skjern og Tarm, deres opland samt området omkring Skjern Enge. Helhedsplanen skal styrke såvel igangværende som kommende udviklingsprojekter, og kan endvidere være med til at sætte udviklingsprojekterne ind i en sammenhængende ramme, så de trækker i samme retning. 

Det er en fysisk plan, der skal understøtte Naturens Rige og tage udgangspunkt i byernes og områdets identiteter, stoltheder og udviklingsmuligheder. Den skal motivere områdets forskellige aktører til at finde en ny fælles vision, så nye lokale partnerskaber kan udvikles.

Der er opstillet fire succeskriterier for projektet:

 • At det bliver en nærværende proces med stort lokalt ejerskab.
  Dét gør vi ved en samskabende og involverende proces.

 • At helhedsplanen kan være med til at åbne op for muligheder, der kan skabe nye samarbejder og synergier mellem Skjern og Tarm samt oplandet.
  Dét gør vi ved fra starten af at inddrage alle aktører med en tilknytning til byerne i processen og ved at kortlægge både nye og eksisterende samarbejdsmuligheder og synergier.

 • At helhedsplanen skaber et styrket fundament for både igangværende og nye udviklingsprojekter.
  Dét gør vi ved at tage afsæt i eksisterende initiativer og drømme samt at kvalificere de enkelte delprojekter ved en tæt dialog med såvel fagpersoner som lokale nøgleaktører.
 • At helhedsplanen er retningsgivende på lang sigt og kan skabe en sammenhæng på tværs af nye udviklingsprojekter i fremtiden.
  Dét gør vi ved at etablere arbejdsgrupper, der kan arbejde videre med realisering af delprojekter, som understøtter visionen for områdets udvikling.

 

Der er nedsat en styregruppe for projektet bestående af formanden for Økonomiudvalget, formanden for Teknik- og Miljøudvalget, et medlem af direktionen samt planchefen.

Endvidere vil der blive nedsat en ambassadørgruppe, der går forrest som positive ambassadører for projektet samt foretager en løbende prioritering i processen. Inden processen skydes i gang lokalt kommer ambassadørgruppen til at spille en væsentlig rolle i forhold til udviklingen af en proces for udviklingsarbejdet, der favner helhedsplanens tredeling.

For at sikre en stærk lokal forankring udvælges lokale ildsjæle og repræsentanter fra forskellige klubber og foreninger m.m. til en nøgleaktørgruppe sammen med udvalgte fagpersoner fra flere afdelinger i Ringkøbing Skjern Kommune.

Se vedlagte projektbeskrivelse for en nærmere beskrivelse af involvering og organisering m.m.
Oplægget til tids- & procesplan for helhedsplanen er på nuværende tidspunkt udelukkende struktureret i grove træk, da den kommende ambassadørgruppen kommer til at fastlægge processen mere i detaljer for på bedste vis at tage hensyn til helhedsplanens tredeling.

Projektbeskrivelsen vil løbende blive tilrettet i tilfælde af, at det er nødvendigt f.eks. grundet Covid 19 situationen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Udvikling og realisering af helhedsplanen ’Skjern, Tarm og det fælles visionære’ vil være med til at sætte fokus på områdets samlede udviklingsmuligheder og potentialer, hvor konkrete projekter kan koordineres og blive sat i spil. Herunder for eksempel mulige turisme projekter.

Helhedsplanen udstikker en retning for, hvordan området omkring Skjern og Tarm kan udvikle sig med både en overordnet strategisk vision og mere konkrete tiltag, som kan sættes i værk umiddelbar efter helhedsplanens godkendelse.

Helhedsplanen vil ligeledes danne grundlaget for, at der kan opstå nye samarbejder og synergier blandt forskellige aktører og samarbejdspartnere i og omkring Skjern og Tarm.

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at udarbejdelse af helhedsplanen ’Skjern, Tarm & det fælles visionære’ igangsættes.Teknik- og Miljøudvalget 11-05-2021
Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Behandling af bemærkninger fra foroffentlig høring vedr. planlægning for et område til rekreativt formål ved Nyhavn i Søndervig

Sagsnr: 21-004736

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 8. december 2020 at igangsætte planlægningen for området Nyhavn i Søndervig, til rekreativ anvendelse, herunder parkering, samt ferie- og fritidsformål.
Formålet med sagen er at fremlægge de indkomne bemærkninger fra den foroffentlige høring og administrationens udkast til svar på bemærkningerne. Dertil er formålet, at fastlægge hvilke rekreative funktioner, lokalplanen skal give i området, herunder en overordnet placering af funktionerne.

Da planlægningen blev igangsat, var det på tale at placere et regnvandsbassin i Nyhavn til afledning af vand fra Søndervig by. Dette er ikke længere aktuelt, da Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2021 besluttede, at regnvandsbassinet skal placeres på østsiden af den nye omfartsvej, uden for Nyhavn, tilkoblet en nedgravet regnvandsledning fra bymidten under Nyhavn og omfartsvejen.

Plangrundlaget vil komme til at bestå af et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan, og skal give mulighed for at etablere et større parkeringsanlæg på ca. 800 p-pladser og dertil hørende servicefunktioner (toiletfaciliteter mv.). Dertil har administrationen modtaget ansøgning om placering af et minigolfanlæg.

Foroffentlig høring
Der er indkaldt idéer og forslag til planlægningen i perioden den 1. marts til den 22. marts 2021. Derudover blev der afholdt et virtuelt borgermøde den 10. marts.

Der er i alt modtaget 17 høringssvar med bemærkninger, idéer og forslag til planlægningen.
Bemærkningerne fordeler sig på henholdsvis 1 høringssvar fra Kystdirektoratet, 3 høringssvar fra foreninger og råd, herunder Danmarks Naturfredningsforening, 1 høringssvar fra en journalist og kommunikationsrådgiver, samt 12 høringssvar fra borgere, herunder lodsejere i lokalplanområdet og sommerhusejere i Søndervig – se Bilag1 Notat til behandling af bemærkninger.

Høringssvarene fra borgerne består primært af idéer til områdets nye funktioner og input til trafikken til/fra og omkring området. Derudover er der forslag om, at regnvandsbassinet flyttes over på østsiden af den nye omfartsvej, og at terrænet i området bearbejdes, så p-pladserne ikke bliver synlige fra nærområdet.

Idéerne til områdets nye funktioner omhandler:

 • Dertil kommer en række forslag som formentlig ville kunne realiseres i landzone, herunder
 • Ny placering til Sandskulpturfestivallen
 • Ny placering til bagagerumsmarked, som også kan bruges til fest- og eventplads
 • Helikopterlandingsplads
 • Vandforbindelse til fjorden til kajakker og SUP.
 • Autocamperpladser
 • Tankstation
 • Cykeludlejning
 • Minigolfanlæg, fodboldgolf, legeplads og lignende udendørs aktiviteter
 • Padeltennis, Escape-room, hvalpark og lignende indendørs aktiviteter
 • Ladestandere til elbiler, toiletter og opholdsarealer ved p-pladserne
 • Indretning af p-pladsen, så den bliver omgivet af klitlandskab
 • Stiforbindelser gennem området
 • Ønsker til landskabet i Nyhavn, herunder
  • Indretning af Nyhavn som et grønt område uden bebyggelse og skilte og afskærmes mod omfartsvejen med en klit/vold med en minimumshøjde 6 m.
  • Indretning af p-pladsen, så den bliver omgivet af klitlandskab
  • Etablering af stiforbindelser gennem området
 • Ønske om at parkeringspladser placeres i den sydlige del af Nyhavn, så den nordlige del kan anvendes til andre funktioner.

 • Spørgsmål til trafikken i og omkring området.

De indkomne idéer og forslag er behandlet i vedlagte notat - se Bilag 2 Samlede indkomne bemærkninger.
Notatet indeholder et resumé af de indkomne ideer og forslag. Notatet indeholder ligeledes administrationens forslag til besvarelse af disse. Administrationen indstiller, at notatet anvendes som svar.
Som det fremgår af notatet vedrører nogle af de indkomne bemærkninger også forhold, som ligger uden for planområdet og dermed forhold, som ikke kan reguleres med lokalplanen.

Administrationen vurderer, at mange af de påpegede emner vil indgå i plan- og anlægsarbejdet enten som en del af plangrundlaget eller i forbindelse med løsning af de trafikale udfordringer for Søndervig.
I forhold til ønsket om at placere p-pladserne i den sydlige del af Nyhavn, herunder med adgangsvej fra Søndervig Klitvej, har administrationen vurderet mulighederne og uddyber herunder.

Administrationens vurdering af ønsket om at placere p-pladser og adgangsvej mod syd
I 2017 fik kommunen udarbejdet en trafiktælling (en krydstælling af julidøgnstrafik) der påviste, at den trafik, der har ærinde i Søndervig hovedsageligt kommer fra øst, og ikke fra syd. Ved at placere p-pladserne og vejadgangen i den sydlige del af Nyhavn, kan der opnås et par fordele, herunder at fodgængerne til og fra bymidten ikke skal passere mellem de private boliger i Nyhavn, og at området i det nordligste Nyhavn kan anvendes til andre funktioner, som kan placeres i landzone.

Der er dog flere ulemper ved denne løsning, herunder at trafikken på Søndervig Klitvej vil blive væsentligt forøget, til gene for beboerne på begge sider af vejen og mindre sikkert for de krydsende fodgængere til og fra bymidten. Dertil vil adgangsvejen til området og eventuelt også p-pladserne ikke være synlig fra den primære indfaldsvej til byen; Søndervig Landevej. Ydermere vil en del af trafikken fra Ringkøbing køre helt til lyskrydset og dreje mod Hvide Sande, hvis adgangsvejen til p-pladserne placeres på Søndervig Klitvej, og dermed vil omfartsvejen miste sin effekt. Dertil ville den sydlige del af Søndervig Klitvej og cykelstien skulle bearbejdes, for at skabe en sikker og indbydende adgangsvej for fodgængerne til og fra bymidten.

Det er derfor administrationens vurdering, at en placering af p-pladserne i den nordlige del af Nyhavn vil skabe mulighed for en kortere, mere sikker og direkte adgang for de besøgende til og fra Søndervig bymidte.  Dertil er det vigtigt, at vejadgang til p-pladserne sker fra Søndervig Landevej for at sikre, at besøgende til Søndervig har synlig og direkte adgang til p-pladserne ved den primære indfaldsvej til byen.

Administrationens anbefalinger
Administrationen har vurderet de indkomne forslag og bemærkninger, og anbefaler, at der planlægges for følgende overordnede funktioner i området:

 1. Parkeringspladser mv. i den nordlige del af lokalplanområdet, herunder servicefunktioner som toiletter, ladestandere til elbiler, busholdepladser og rastepladser. Placering af p-pladserne i den nordlige del skaber mulighed for en kortere, mere sikker og direkte adgang for fodgængere til og fra Søndervig bymidte.
 2. P-pladsen indrettes så det omkringliggende landskab flettes ind og arealerne begrønnes. Af hensyn til det karakteristiske, flade fjordlandskab skal der ikke etableres en afskærmende høj mod omfartsvejen.
 3. Vejadgang til området fra Søndervig Landevej, ad samme vej, som skal anvendes til en kommende dagligvarebutik nord for lokalplanområdet. Adgang til og fra området fra Søndervig Landevej vil sikre, at besøgende til Søndervig har direkte adgang til parkering ved den primære indfaldsvej til byen. Trafiktællinger viser, at den trafik, der har ærinde i Søndervig primært kommer fra øst.

   

 4. At det resterende areal planlægges, så der skabes mulighed for at etablere
  • øvrige rekreative funktioner der kan realiseres i landzone, eksempelvis
   • Plads til Sandskulpturfestivallen og bagagerumsmarked, som også kan bruges til fest- og eventplads
   • Helikopterlandingsplads
   • Autocamperpladser
   • Cykeludlejning
   • Minigolfanlæg, fodboldgolf, legeplads og lignende udendørs aktiviteter
   • Padeltennis, Escape-room, hvalpark og lignende indendørs aktiviteter
   •  Udlejningsbureauer i eksisterende bebyggelse
   • Ferieboliger i eksisterende bebyggelse
   • Café, restaurant, kiosk, souvenirbutik og lignende funktioner. Dog kun i mindre omfang og som sekundær støttefunktion til en primær hovedfunktion.

 5. At der planlægges for stiforbindelser gennem, samt til og fra lokalplanområdet og mellem områdets fremtidige funktioner.

Administrationen anbefaler desuden, at planlægningen opdeles i minimum to delområder;

 • Delområde I til parkeringspladser, med specifikke bestemmelser, der sikrer gode forhold, herunder indbydende servicefunktioner som toiletter, ladestandere til elbiler, busholdepladser og rekreative opholdsarealer.
 • Delområde II gældende lokalplanens resterende arealer, med overordnede bestemmelser, der sikrer mere åbne muligheder for at etablere forskellige, rekreative funktioner, der kan betegnes som ferie- og fritidsformål, og som kan realiseres i landzone.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven (Lov om planlægning).

Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter(VVM)).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Med planlægning for blandt andet 800 p-pladser i Nyhavn, vil Søndervigs bymidte aflastes for en del parkeringssøgende trafik, der særligt i højsæsonen resulterer i trafikalt kaos. Dermed sikres de besøgende også en rarere og mere trafiksikker oplevelse af badebyen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at:

 1. at planlægningen for område til rekreative formål, herunder parkering mv., samt ferie- og fritidsformål fortsættes, og lokalplanområdet opdeles i delområder med følgende placering og indhold;

  • Delområde I placeret i den nordlige del af lokalplanens område, til ca. 800 p-pladser med adgangsvej fra Søndervig Landevej. Delområdet til parkering skal have specifikke bestemmelser, der sikrer gode forhold, herunder indbydende servicefunktioner som toiletter, ladestandere til elbiler, busholdepladser og rekreative opholdsarealer. Delområdet til parkering indrettes under hensyn til og i tråd med det karakteristiske flade fjordlandskab, der omgiver lokalplanområdet, det vil sige uden en afskærmende vold mod omfartsvejen.

  • Delområde II gældende lokalplanområdets resterende arealer. Delområdet skal have overordnede bestemmelser, der sikrer mere åbne muligheder for at etablere forskellige, rekreative funktioner, der kan betegnes som ferie- og fritidsformål og som kan realiseres i landzone, eksempelvis;

    

   • Sandskulpturfestival, bagagerumsmarked, fest- og eventplads
   • Helikopterlandingsplads
   • Autocamperpladser
   • Cykeludlejning
   • Minigolfanlæg, fodboldgolf, legeplads og lignende udendørs aktiviteter
   • Padeltennis, Escape-room, hvalpark og lignende indendørs aktiviteter
   • Udlejningsbureauer i eksisterende bebyggelse
   • Ferieboliger i eksisterende bebyggelse
   • Café, restaurant, kiosk, souvenirbutik og lignende funktioner. Dog kun i mindre omfang og som sekundær støttefunktion til en primær hovedfunktion.

  • Delområderne skal forsynes med gode stiforbindelser til og fra lokalplanområdet og mellem de fremtidige funktioner.

 2. at notat med behandling af de indkomne idéer og forslag anvendes som svar til dem, der har indsendt idéer og forslag.

Teknik- og Miljøudvalget 25-05-2021
Et flertal i Teknik- og miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med den bemærkning, at de opregnede eksempler i delområde II ikke er at betragte som en udtømmende liste.

Niels Rasmussen ønsker på nuværende tidspunkt kun at planlægge for delområde I og ønsker at afvente planlægningen af delområde II, indtil muligheden for bymæssig udvikling i dette område er afklaret. 

Bilag Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget godkendte Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling. Niels Rasmussen ønsker på nuværende tidspunkt kun at planlægge for delområde I og ønsker at afvente planlægningen for delområde II, indtil muligheden for bymæssig udvikling i dette område er afklaret.

Fraværende
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019-2027 - Etablering af regnvandsbassin i Søndervig

Sagsnr: 21-001578

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019-2027 for Ringkøbing-Skjern Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for:

 1. Udvidelse af kloakoplandet i Søndervig i området ”Nyhavn”.

   

 2. Etablering af regnvandsbassin i Søndervig til at håndtere overfladevandet fra eksisterende Søndervig by samt den planlagte udvidelse af kloakoplandet.

   

 3. Danne grundlag for ansøgning om udledningstilladelse.

Til håndtering af tag- og overfladevandet fra separeringen i Søndervig by og byggemodningen i "Nyhavn" skal der etableres et vådt regnvandsbassin for at reducere den stofmæssige udledning mest muligt. Regnvandsbassinet vil blive placeret udenfor området "Nyhavn" og bassinet vil få afløb til en afvandingsgrøft, der munder ud i Ringkøbing Fjord. 

Med dette juridiske grundlag og gennemførelse af forhandlingerne med lodsejerne ved ekspropriation eller ekspropriationslignende forhold, kan erstatningen være skattefri for lodsejerne.

Udkast til tillæg nr. 4 til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2019-2027 om placering af regnvandsbassin i Søndervig har været forelagt Teknik- og Miljøudvalget d. 23. februar 2021, hvor udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på alternativ placering af regnvandsbassinet uden for området "Nyhavn".

Teknik- og Miljøudvalget behandlede d. 13. april 2021 punktet om Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019 – 2027, etablering af regnvandsbassin i Søndervig. Teknik- og Miljøudvalget ønskede en alternativ placering af regnvandsbassinet i forhold til administrationens indstilling. Ringkøbing Skjern Forsyning har på den baggrund udarbejdet forslag til en placering, der både imødekommer beslutningen fra TMU, følger spildevandsplanens målsætning om at etablere bassiner ved regnvandsbetingede udløb, og er økonomisk sammenlignelig med det oprindelige forslag.

D. 24. april 2021 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at regnvandsbassinet skal placeres uden for området "Nyhavn" med en placering på østsiden af omfartsvejen.

Placering af regnvandsbassin udenfor "Nyhavn"

Der anlægges en ny regnvandsledning parallelt med grøften (kommunevandløb) i Nyhavn og ledningen bores under den nye omfartsvej. Grøften i Nyhavn anvendes dermed ikke til afledning af overfladevand fra Søndervig og kan eventuelt efter ønske og nødvendige tilladelser rørlægges med et dræn. Ved at anvende en drænledning sikres det, at den nuværende afvanding af Nyhavn opretholdes.

Der etableres en pumpestation med sandfang og olieudskiller øst for omfartsvejen. Den valgte placering giver mulighed for etablering af overløb fra grøften til pumpestationen, og sikrer dermed at den del af Nyhavn, der afvander til grøften ikke oversvømmes ved høj vandstand. En pumpestation nødvendig for at vandet kan afledes til bassinet og grøften og videre til Ringkøbing Fjord.

Bassinet placeres uden for strandbeskyttelseslinjen.

 

Fig. 1: Placering af bassin (blå markering) øst for omfartsvejen med udløb i Ringkøbing Fjord (bilag 1).

Ved etablering af vådt regnvandsbassin vurderes næringsstofreduktionen til Ringkøbing Fjord at blive reduceret forhold til i dag.

Løsningen forudsætter at der kan opnås myndighedsgodkendelse. Den foreliggende beregning for udledningen af næringsstoffer for projektet, viser at der kan forventes en acceptabel rensegrad. Løsningen forudsætter også, at de nødvendige arealer kan erhverves. 

Omkostningerne anslås til 3.300.000 kr., hvilket er på sammen niveau som det oprindelige oplæg til et regnvandsbassin i Nyhavn.

Det er vigtigt, at tidsplanen overholdes for håndtering af overfladevand for at sikre, at der ikke opstår kapacitetsproblemer med spildevandshåndteringen ved kloakeringen af de mange nye sommerhuse i Lalandia og på Lodbjerg Hede. 

 


 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019).

Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Der vil ske en stigning af vandmængden, mens udledningen af næringsstoffer reduceres. Den valgte placering giver ikke den fulde miljøeffekt, da arealet øst for omfartsvejen, ikke giver mulighed for den optimal bassinstørrelse. Separeringen og byggemodningen vurderes, ikke at have en negativ effekt på vandmiljøet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019-2027 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Godkendelse af vedtægtsændringer for Videbæk Idræts – og Fritidscenter

Sagsnr: 21-012495

Sagsfremstilling

Videbæk Idræts- og Fritidscenter har på deres sidste generalforsamling den 17. marts besluttet at ændre nedenstående i deres vedtægter, og ønsker nu at få det godkendt.

Under §1, omhandlende navn og formål: Indtil sidste generalforsamling hed det Videbæk Idræts- og Fritidscenter 2014. Det er blevet besluttet at slette: 2014.

Under §3, omhandlende generalforsamling er følgende tilføjet:

”Generalforsamlingen KAN afholdes virtuelt, såfremt force majeure situationer som eksempelvis covid-19, forhindrer, at afviklingen kan/må finde sted. Tilmelding, valg osv. er gældende som ved ordinær afvikling.”

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at godkende vedtægtsændringerneKultur- og Fritidsudvalget 18-05-2021
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Godkendelse af vedtægtsændringer for Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Sagsnr: 21-012864

Sagsfremstilling

I forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen den 24. marts i Holmsland Idræts -og Kulturcenter blev der vedtaget følgende ændring af vedtægterne:

Under §6, omhandlende generalforsamling, er der tilføjet; at alle interesserede har adgang hertil.

Ændringen er foretaget for at gøre det muligt at afholde fælles generalforsamling med andre foreninger i byen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet, anbefaler, at godkende vedtægtsændringen.

Kultur- og Fritidsudvalget 18-05-2021
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Anden drøftelse af udkast til principnotat om boligområdet i Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri

Sagsnr: 20-024331

Sagsfremstilling

I henhold til tids- og procesplanen for principnotatet er der på indeværende møde i Social- og Sundhedsudvalget den anden drøftelse af principnotatet om boligområdet i Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri, se de vedhæftede bilag, Udkast til principnotat april 2021 samt Tids- og procesplan for principnotatet.

Herunder drøftes også input fra dialogmøderne d. 17. maj og 20. maj samt de indkomne høringssvar, se det vedhæftede bilag Indkomne høringssvar vedrørende udkast til principnotat om boligområdet. Der er indkommet i alt 5 høringssvar. 

Social- og Sundhedsudvalget forventes på indeværende møde at beslutte en indstilling om principnotatet til behandling i Økonomiudvalget d. 8. juni og i Byrådet d. 15. juni 2021.

 • Høring og anden drøftelse af principnotatet om boligområdet

På det forrige møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 28. april 2021 blev principnotatet drøftet første gang i sin helhed. Her blev det besluttet, at notatet skulle sendes i høring uden ændringer.

I perioden fra d. 30. april til d. 21. maj 2021 er der gennemført en høring om principnotatet. Information om høringen er udsendt internt til FagMED-udvalgene i henholdsvis Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri. Eksternt er den sendt direkte til Ældrerådet og Handicaprådet samt via en pressemeddelelse samt information på kommunens hjemmeside og Facebook-side til den bredere offentlighed.

Der er indkommet i alt 5 høringssvar, som ses i det vedhæftede bilag, Indkomne høringssvar vedrørende udkast til principnotat om boligområdet.

Social- og Sundhedsudvalget gennemfører på denne baggrund den anden drøftelse af principnotatet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af de opstillede principper behandles særskilt i forbindelse med budgetprocessen, og fremgår derfor ikke af denne sag.

Viden & Strategi (Økonomi) har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget,

- drøfter input fra dialogmøderne samt de indkomne høringssvar, og herunder om disse giver anledning til ændring af principnotatet.

- Anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at principnotatet, inklusiv eventuelle ændringer som følge af drøftelsen, godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget 26-05-2021
Høringssvarene og signalerne fra dialogmøderne blev drøftet.

Det giver dog ikke anledning til justeringer i principnotatet, men medtages i det efterfølgende arbejde.

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at principnotatet godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Efterkalkulerede fritvalgstakster vedrørende personlig og praktisk hjælp 2020

Sagsnr: 21-008624

Sagsfremstilling

Hvert år efter regnskabsårets afslutning skal der beregnes en fritvalgspris på personlig pleje og praktisk hjælp. Prisen beregnes ud fra hjemmeplejens udgifter. Fritvalgsprisen bruges til udbetaling af ydelser leveret af godkendte private leverandører af praktisk hjælp i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Byrådet skal fastsætte fritvalgspriser ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp i overensstemmelse med de stillede kvalitetskrav.

Staben Viden & Strategi (Økonomi) og Sundhed og Omsorg har efterberegnet fritvalgspriserne for 2020.

Personlig pleje og praktisk hjælp:
Personlig pleje og praktisk hjælp, bekvemme tider: 344 kr./time (budget 2020: 351 kr./time).
Personlig pleje og praktisk hjælp, ubekvemme tider: 482 kr./time (budget 2020: 494 kr./time).

Til fastsættelse af priserne for 2021 anvendes den efterkalkulerede 2020-pris, der fremskrives til 2021.

Priser for 2021 er følgende:
Personlig pleje og praktisk hjælp, bekvemme tider: 349 kr./time.
Personlig pleje og praktisk hjælp, ubekvemme tider: 489 kr./time.

Ubekvemme tider er hverdage kl. 17.00 – 06.00 samt helligdage og weekender.

Priserne er gældende fra 1. maj 2021 til 30. april 2022, jævnfør aftale med de private leverandører.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse nr. 344 af 26. marts 2013 – Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbeviser efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter serviceloven § 83.

Økonomi

Det forventes, at de private leverandører af praktisk hjælp i 2021 leverer 3.900 timer, svarende til en udgift på 1,364 mio. kr. Budgettet er på 1,479 mio. kr.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at efterberegningen af fritvalgspriserne for 2020 tages til efterretning, og priserne fra 1. maj 2021 godkendes.Social- og Sundhedsudvalget 26-05-2021
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Den kommunale bredbåndspulje

Sagsnr: 20-015504

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal tilføres 300.000 kr. til den kommunale bredbåndspulje, der kan bruges til tilskud til lokale projekter, der søger ind på den nationale bredbåndspulje.

Baggrund

Med finansloven for 2021 besluttede partierne bag aftalen at videreføre den nationale bredbåndspulje i 2021 og dermed afsætte 100 mio. kr. til at skabe bedre bredbånd for de adresser i Danmark, der oplever den dårligste dækning.

I 2018 og igen i 2020 har kommunens Økonomiudvalg - med opbakning fra Erhvervs- og Vækstudvalget – bevilget 1.150.000 kr. til den kommunal bredbåndspulje, som lokale projekter har kunnet søge i forbindelse med deres ansøgninger til den nationale bredbåndspulje. Derudover har landdistriktsrådet bevilget 31.000 kr. fra landdistriktspuljen. I alt 1.181.000 kr.

Fra 2018 til 2020 har 13 projekter i Ringkøbing-Skjern Kommune samlet set opnået 23.283.00 mio. kr. i støtte fra den nationale bredbåndspulje. De 13 projekter omfatter i alt 967 adresser. Ringkøbing-Skjern Kommune har støttet de enkelte projekter med 1.000 kr. pr. adresse.

Det er ikke muligt at estimere præcist, hvor mange af de projekter, der søger ind på den nationale bredbåndspulje for 2021, som opnår støtte. Det er dog administrationens formodning, at en del af de projekter, som fik afslag i 2020 (over 300 adresser), vil søge igen. Der resterer pt. 1471 husstande i kommunen, som har dårlig bredbåndsdækning, og som kan søge ind på puljen. Det forventes, at en del af disse husstande vil blive inspireret af de projekter i kommunen, der har opnået støtte, og at de derfor vil søge i denne omgang.

Tilknytning til politikker og strategier
Med kommunens Landdistriktspolitik er det besluttet at arbejde for en bedre mobilitet igennem en forbedret fysisk og digital infrastruktur.

Det er desuden en målsætning i kommunens Erhvervspolitik at styrke områdets adgang til digital infrastruktur af høj kvalitet.

Erhvervs- og Vækstudvalget vedtog i september 2018 en ny handleplan for bedre mobil- og bredbåndsdækning. Af handleplanen fremgår det, at Ringkøbing-Skjern Kommune vil yde en strategisk indsats for at sikre erhvervslivet og borgerne en geografisk set bredere dækning af hurtige, stabile og pålidelige internetforbindelser. Som led i denne indsats blev det samtidigt besluttet at arbejde for at gøre det nemmere for borgere at opnå tilskud i relevante nationale puljer.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger. 

Økonomi

På landdistriktsområdet er der i 2021 i Ringkøbing-Skjern Kommune budgetteret med 413.000 kr. til landdistriktsudvikling. Hertil er der i alt overført 3.161.000 kr. fra 2020 til 2021.

Der resterer 891.000 kr. til landdistriktsudvikling i udisponerede midler. Med en ny bevilling på 300.000 kr. til en kommunal bredbåndspulje, vil der således være 591.000 kr. i indeværende år i budgettet til andre aktiviteter og projekter på landdistriktsområdet. 

Der resterer 215.000 kr. i den kommunale bredbåndspulje fra 2020, og med yderligere 300.000 kr. vil den kommunale bredbåndspulje kunne komme 515 husstande til gavn. Der gives 1.000 kr. fra den kommunale bredbåndspulje i støtte pr. adresse, der er fuldmagt fra i et bredbåndsprojekt.

Eventuelle tilskud fra den kommunale bredbåndspulje udbetales kun til projekter, der modtager støtte fra den nationale bredbåndspulje. Det kommunale tilskud udbetales til den udførende leverandør, når projektet er gennemført.

Effektvurdering

Det er stabene Personale og Digitalisering samt Viden og Strategis vurdering, at den kommunale pulje har været medvirkende til den øgede lokale interesse for at søge ind på den nationale bredbåndspulje, og at en ny pulje vil have samme effekt. Stabene vurderer desuden, at puljen vil støtte landdistriktspolitikkens mål om, at flere landsbyer og landdistrikter opnår bedre bredbåndsdækning.

For mere information - se Energistyrelsens hjemmeside her:

https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen/resultatet-af-bredbaandspuljerne

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at den kommunal bredbåndspulje tilføres 300.000 kr. til tilskud til nye projekter i Ringkøbing- Skjern Kommune, der søger støtte fra den nationale bredbåndspulje i 2021. Midlerne tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

13: Statusrapport - Forsikring 2020

Sagsnr: 21-008636

Sagsfremstilling

Forsikrings statusrapport giver en orientering om kommunens forsikringsprogram, skadesforløb og arbejdet med risikostyring i 2020 og kort om forventningerne til risikostyring i 2021.

Forsikringsprogrammet: er sammensat af færrest mulige policer af hensyn til overblikket og administrationen, men også ud fra de økonomiske fordele kommunen opnår ved at samle forsikringerne i fællespolicer.

Der er indgået aftaler med 6 forskel­lige for­sikringsselskaber, der alle udløb 31. december 2021. Kommunen skal derfor i udbud i 2021 med hele sit forsikringsprogram.

Kommunen er selvforsikret på arbejdsskader og kaskoskader biler. På øvrige forsikringer har kommunen en selvrisiko overfor selskaberne.

Kommunen indhentede i 2019 tilbud på mæglebetjening og arbejdsskadeadministration for perioden 2020-2023. Willis Towers Watson vandt mæglerbetjeningen. Willis Towers Watson var se­nest mægler for kommunen i perioden lige efter kommunesammenlægningen 2007 – 2011. Sedgwick Leif Hansen Danmark vandt arbejdsskadeadministrationen.

Skadesforløb 2020: På alle forsikringsområder er skadeniveauet faldet i forhold til 2019, bortset fra bygning/løsøre hvor der var en lille stigning.  De samlede skadeomkostninger er lavere end 2019, men der er to forholdsvise store bygningsskader der ikke er afsluttet, når det sker vil det bringe skadeomkostningerne på niveau med 2019. 

 • Arbejdsskader: 
  Der er et markant fald samlet set på antal arbejdsskader på 27%:
  • Anmeldte arbejdsskader (incl. brille og stikskader) der bliver vurderet efter arbejdsskadesikringsloven er på niveau med 2019.
  • Ud af de anmeldte arbejdsskader er 14 med COVID-19; 13 fra Sundhed og Omsorg, 1 fra Dagtilbud og Undervisning.
  • Skadeudgiften for arbejdsskader i perioden 2007-2012 er steget med ca. 900.000 kr. = 12%
  • Et fald på  ca. 17% på registrerede mindre ulykker, hvor der ikke er sygefravær og/eller behandlingsudgifter.
  • Et fald på ca. 30% på krænkelsesregistreringer, hvor der også kun sker en registrering.
 • Motorkøretøjsskader: 
  Et fald på 24% på antal skader i forhold til 2019, på trods af at Sundhed og Omsorg har fået ca. 15 flere biler. 2019 var dog et atypisk år og svært at sammenligne med, da der skete udskiftning af leasede biler i hjemmeplejen. Det giver erfaringsmæs­sigt flere skader (nogen gange flere på samme bil) ved aflevering. Antallet af skader er på niveau med 2018, ca. 100 skader, som det vil være mest naturligt at sammenligne med.
 • Bygningsskader: 
  En lille stigning i antal skader men et fald i skadeudgifter. Det hænger sammen med at de 2 dyreste skader i 2020 endnu ikke er opgjort, og derfor kan skadeudgiften ikke ses. Det er to rørskader på henholdsvis Tarm Skole og Å-Center syd, Engdraget.  
 • Ansvarsskader:
  Et fald på ca. 24% i antal skader. Faldet er primært i forbindelse med udøvelse af profession, hvor ansatte ved udførelse af deres arbejder, laver skade på 3. mands ejendom. Der er et tilsvarende fald i skadeudgifter. Ca. 1/3 af anmelderne blev afvist.

Risikostyring 2020: Forsikringsteamets risikostyringspulje giver tilskud til aftaleenhederne til udvidelse af sikring. Puljen finansierer de årlige trafiksikkerhedskurser, som der desværre ikke har været nogen af i 2020 på grund af COVID-19. Derudover har puljen i 2020 givet tilskud til brandsikring af 15 daginstitutioner, og opgradering af adgangskontrol og alarm i Ungdomsskolen i Opsund og Ringkøbing. 

Puljen har endvidere givet tilskud til opsætning af TV-overvågning på Kirkeskolen og Ringkøbing Skole, Afdeling Rindum. I 2020 implementerede Forsikring og IT-afdelingen en løsning til centrali­sering af kommunens TV-overvågning. Projektet blev igangsat for at kommunen kan overholde GDPR, men også for at have et samlet overblik/styring af kommunens overvågning. Chefforum god­kendte nye retningslinier for TV-overvågning og ny procedure for godkendelse og anskaffelse af TV-over­vågning. Ønske om ny TV-overvågning SKAL Forsikring godkende. For allerede eksisterende TV-overvågning har aftaleenhederne fået besked på, at inden 1. august 2021 skal de være overgået til den nye løsning. Ønsker man ikke det skal deres TV-overvågning fjernes.

Forventninger til risikostyring i 2021:

 1. Forsikring og RKSK Ejendomscenter deltager fortsat sammen med 12 andre kommuner, regioner og forsikringsselskaber i et forskningsprojekt, der skal indsamle data om de skader, der op­står i kommunerne, og be­lyse effekten af investeringerne i forebyggelse og for­sikring. Der vil i 2021 blive udgivet 3 forskningsartikler med undersøgelsens resultater. Projektet bliver afsluttet i begyndelsen af 2022, hvor hver enkelt kommune vil blive besøgt og få en afsluttende gennemgang af projektet i forhold egne problemstillinger.
 2. Fortsætte med trafiksikkerhedskurserne når COVID-19 tillader det.
 3. I 2020 begyndte Forsikring en besøgsrunde til alle de aftaleenheder der har en Willis Blue rapport, der beskriver deres sikringsniveau med anbefalinger til hvad der kan gøre bedre. Det blev ret hurtigt stoppet af COVID-19. Det genoptager Forsikring så snart det er muligt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Kommunens samlede forsikringsomkostninger i 2020 har været ca. 12½ mio. kr., ca. ½ mio. kr. mindre end i 2019. 

Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at statusrapporten for 2020 bliver taget til efterretning og videresendt til Økonomiudvalget til orientering.


Direktionen 19-05-2021

Direktionen tog statusrapporten til efterretning.

Rapporten sendes videre til orientering i Økonomiudvalget.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

14 Arealerhvervelse

Sagsnr: 21-003688

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt og udpegede John G. Christensen til deltagelse i åstedsforretningen.

Kopier link til punktet  -   Print

15 Frigivelse af midler

Sagsnr: 21-012502

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

16 Ejendomssag

Sagsnr: 19-019143

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

17 Ejendomssag

Sagsnr: 21-005405

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

18 Ejendomssag

Sagsnr: 21-008093

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler til Byrådet, at

 • det skønnes, at der kan gives påbud eller nedlægges forbud i form af rådighedsindskrækninger i driften på det pågældende areal for at undgå fare for forurening af bestående vandindvindingsanlæg,
 • at kommunen vil træffe principbeslutning om at pålægge rådighedsindskrækninger, om nødvendigt ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke kan indgås,
 • at John G. Christensen udpeges til at deltage i en eventuel åstedsforretning.

Kopier link til punktet  -   Print

19: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted.

Fraværende
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

20: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Kristian Andersen ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing