Referat: 22. juni 2021 kl. 08:00

Virtuelt
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Hans Østergaard
 • Jakob Agerbo
 • Niels Rasmussen
 • Jesper Lærke
 • Kristian Andersen
 • Søren Elbæk
 • Kristian Bøgsted

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Anmodning om igangsættelse af planlægning for område til et rekreativt formål, øst for Arnborgvej 43,Skjern.

Sagsnr: 21-006625

Sagsfremstilling

Formålet med dagsorden er, at igangsætte planlægningen for et kommuneplantillæg, som skal give mulighed for udbygning af de eksisterende faciliteter på et Put and Take område for lystfiskere og kanosejlere.

Indenfor området er der flere søer fra et nedlagt dambrug, som i dag anvendes til Put and Take. Derudover er der parkeringsarealer, kaffeskur, shelters og kanobro. Området har et areal på ca. 11 ha og er beliggende øst for ejendommen Arnborgvej 43, 6900 Skjern. Området omfatter arealer både nord og syd for Arnborgvej. Derudover ligger området tæt på Herning Kommune.

Planforhold

Området er ikke rammelagt i kommuneplanen og ligger i landzone. Det ansøgte projekt vurderes ikke at være lokalplanpligtigt, da der ikke sker en væsentlig ændring i anvendelsen af arealerne. Området skal rammelægges i kommuneplanen via et kommuneplantillæg, så der efterfølgende kan gives en landzonetilladelse til udbygning af de eksisterende faciliteter i området i form af nye toilet- og rensefaciliteter.

Arealet vil efterfølgende blive udskilt som en selvstændig matrikel.

Kulturmiljø
Størstedelen af området er udpeget som et område med kulturhistoriske bevaringsværdier på grund af det tidligere dambrug på arealet, der var et af Danmarks ældste. I det nordøstlige af området er der et fredet fortidsminde (stemmeværk).

Støj
Området ligger indenfor støjkonsekvenszonen fra Borris Skyde- og Øvelsesterræn, og er støjbelastet grundet nærheden til Arnborgvej.

Natur
Mod syd grænser planområdet op til habitatområdet omkring Skjern Å. Størstedelen af planområdet er udpeget som lavbundsarealer og som et område med oversvømmelsesrisiko.

Den sydligste del af området ligger indenfor et område udpeget som økologisk forbindelsesområde og Grønt Danmarkskort. Herudover ligger den sydligste del af området indenfor åbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen. Der er beskyttede bilag IV-arter i den nordlige del af området. Derudover er der § 3 søer og et engareal. Se bilag.

Administrationens vurdering
Anvendelsen af området vurderes ikke at være støjfølsom. Der er derfor ingen konflikt med beliggenheden nær Arnborgvej eller indenfor støjkonsekvensområdet for Borris Skyde- og Øvelsesterræn. Forsvaret er enig heri, se bilag.

Da der alene søges om fastholdelse af eksisterende aktiviteter, samt mulighed for etablering af et nyt toilet og fiskerensefaciliteter, til den eksisterende parkeringsplads nord for Arnborgvej, vurderes planlægningen ikke at påvirke de naturmæssige interesser og bindinger i området væsentligt. Det samme gør sig for gældende i forhold til kulturmiljøet. Der kan konstruktionsmæssigt tages hensyn til risikoen for oversvømmelse, samt lavbundsarealet ved etablering af toilet og fiskerensefaciliteterne.

Miljøvurdering

I forbindelse med planlægningen skal der gennemføres en screening af planforslaget samt en screening af det konkrete projekt (VVM).

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer samt af konkrete projekter (VVM)
Naturbeskyttelsesloven
Habitatbekendtgørelsen

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Realisering af projektet vil understøtte indlandsturismen herunder fritidslivet i området.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender at:

 • Planlægningen for område til rekreativt formål på Arnborgvej 43, 6900 Skjern, igangsættes for ansøgers regning og risiko.
 • Der igangsættes en foroffentlighedsfase.
Teknik- og Miljøudvalget 08-06-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Svend Boye Thomsen.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Godkendelse af ny driftsform på kommunale bolig- og erhvervsarealer

Sagsnr: 21-014029

Sagsfremstilling

I takt med, at naturen generelt er kommet under pres, har biodiversitet de senere år fået en stigende opmærksomhed. Det har også bevirket, at Jordforsyningsområdet har set på, hvordan kommunen som Naturens Rige kan understøtte visionen om, at benytte og beskytte naturen med omtanke samtidig med, at vi forebygger, at planlagte og byggemodnede bolig- og erhvervsarealer udvikler sig til beskyttet natur og dermed ikke længere er bygbare.

På nuværende tidspunkt har kommunen ca. 21 hektar boligarealer samt ca. 71 hektar erhvervsarealer til salg. Der ligger således store økonomiske konsekvenser i valg af driftsform. Det skyldes, at såfremt både planlagte og byggemodnede arealer bliver beskyttet natur, så begrænses udviklingsmulighederne, da disse arealer dermed ikke vil være bygbare. Det vil betyde, at der skal udpeges nye bolig- og erhvervsudviklingsområder og efterfølgende byggemodning. Jordforsyningsområdet har derfor undersøgt forskellige scenarier som beskrives nedenfor.

Formålet med denne dagsorden er derfor at få en afklaring af, hvorvidt Jordforsyningsområdet skal fortsætte den nuværende driftsform eller iværksætte en ny driftsform for de kommunale bolig- og erhvervsarealer.

 

Hvornår er et areal omfattet af beskyttet natur
De fleste arealer over 2.500 m², der har en græs- eller blomsterbevoksning, kan udvikle sig til at være beskyttet imod tilstandsændringer, dvs. de bliver beskyttet natur. For nogle arealer vil beskyttelsen indtræffe 7 år efter den sidste omlægning, for andre arealer vil der gå længere tid. Det er artssammensætningen af planter på arealet, der bestemmer om arealet er beskyttet. 

Arealer i byzone, byggegrunde eller lignende er ikke undtaget fra beskyttelsen. Hvis beskyttelsen indtræffer på en byggegrund, så kan der ikke bygges på grunden. Dog kan der dispenseres, men klagenævnspraksis er restriktiv.

 

Forslag til ny driftsform
Jordforsyningsområdet ønsker, at der tages stilling til om driften af de kommunale arealer bør ændres for at sikre fortsat udviklingsmuligheder i forhold til både bosætning og erhvervsvenlighed. Den nye driftsform omhandler alle kommunale arealer, som henhører under Jordforsyningsområdet at drifte og vedligeholde. Det vil sige arealer som enten allerede er byggemodnet til boliggrunde og erhvervsarealer samt potentielle fremtidige boliggrunde og erhvervsarealer, som kommunen allerede ejer.

Jordforsyningsområdet ønsker, at der vedtages et af følgende scenarier:

Scenarie 0 (nuværende drift)
Byggegrundene klippes to gange om året, forår og efterår. Ulempen er, at hvis den nuværende driftsform fortsætter risikeres det på sigt, at planlagte og byggemodnede bolig- og erhvervsarealer udvikler sig til beskyttet natur og dermed ikke længere er bygbare.

Scenarie 1
Byggegrunde klippes to gange om året, forår og efterår. For at hindre, at arealerne bliver beskyttet natur skal arealerne omlægges hvert 5.-6. år. En omlægning omfatter at arealet fræses og gensås. I dette scenarie anvendes en græsblanding, hvorved byggegrundene får samme udtryk som i dag.

Scenarie 2
Byggegrunde klippes to gange om året, forår og efterår. For at hindre, at arealerne bliver beskyttet natur udarbejdes der individuelle aftaler om særlig drift på alle de kommunale byggegrunde. Denne aftale gør, at det specifikke areal ikke kan blive beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven grundet den tilstand der opstår på arealet på grund af den særlige aftale.

For at aftalen kan opretholdes, skal følgende krav overholdes:

 • Aftalen skal indeholde en særlig drift.
 • Den særlige drift i aftalen skal være årsagen til, at det specifikke areal fremstår som beskyttet.
 • Hvis aftalen ikke overholdes, så er arealet ikke undtaget fra beskyttelsen.

I praksis er det svært at overholde aftalen, hvis aftalen indgås med andet formål end at lave biodiversitetsfremmende drift. Endvidere er lovgivningen på området lavet for at fremme naturvenlig drift. Hvis aftalen bruges med andet formål, kan administrationen ikke garantere at aftalen er gyldig.

Aftalerne administreres fremadrettet herunder opfølgning på om aftalerne overholdes.

Da bolig- og erhvervsarealerne har til formål at sikre bosætning og erhvervsudvikling er biodiversitetsfremmende drift ikke formålet med bolig- og erhvervsarealerne.

Scenarie 3
Byggegrundene omlægges hvert 5.-6. år for at hindre, at arealerne bliver beskyttet natur. En omlægning omfatter at arealet fræses og gensås. I dette scenarie anvendes en frøblanding med eksempelvis blomster, hvorved biodiversiteten fremmes. Byggegrundene vil derfor fremstå med et andet og måske mere vildt udtryk end byggegrundene gør i dag. Arealerne klippes ikke fast to gange om året, men der kan forekomme pleje mellem omlægningerne.

Jordforsyningsområdets anbefaling
Jordforsyningsområdet anbefaler scenarie 3 som den nye driftsform. Det skyldes primært, at denne driftsform vurderes at være den mest sikre måde til at hindre, at arealerne fremadrettet bliver beskyttet af natur. Sekundært vil driftsformen fremme biodiversiteten og understøtte kommunens grønne og bæredygtige profil.

Af ressource- og driftsmæssige årsager indstiller administrationen, at den nye driftsform igangsættes i etaper. Det kan eksempelvis være inddeling af kommunen i fire geografiske etaper (øst, vest, nord og syd) således, at omlægningen kommer til at ske i et løbende rul.

 

Kommunikation og markedsføring
Klima og biodiversitet er på dagsordenen overalt. Et stigende antal – ikke mindst unge og børnefamilier – går op i det gode liv med bæredygtige løsninger. En ny driftsform, hvor biodiversiteten fremmes kan derfor være med til at skabe opmærksomhed på Ringkøbing-Skjern Kommunes grønne profil til den efterhåndende stigende gruppe af energi- og klimabevidste danskere og virksomheder fra hele landet.

Såfremt det besluttes at vælge scenarie 3 har kommunen mulighed for at markedsføre sig på denne grønne profil således, at tilflyttere i form af borgere og virksomheder ikke får opfattelsen af, at det er et misvedligeholdt område de er kommet til. En mulighed kan være at opsætte mindre informationsskilte, der oplyser om, hvorfor arealerne fremstår mere vilde, end tilfældet er i dag.

Der vil også være mulighed for at markedsføre den grønne profil via den igangværende konkurrence om at blive Danmarks VILDESTE kommune, som løber frem til slutningen af 2022.

En ny driftsform som beskrevet i scenarie 3 vil betyde et andet udseende, end hvad der typisk forventes af en attraktiv bolig- eller erhvervsgrund. Der ligger derfor også en kommunikationsopgave i at formidle denne ”kulturændring” i, hvordan et eksisterende bolig- og erhvervsområde kommer til at se ud fremadrettet. Formålet med dette er at imødekomme borgerhenvendelser om beklagelser om, at de kommunale arealer ikke bliver klippet i samme ombæring som det sker nu. Omvendt kan det også oplyse om, at kommunen er inde i en kulturændring som gør, at man vil se mere positivt på forespørgsler om tilsåning af kommunale arealer.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Den gennemsnitlige årlige udgift til drift og vedligeholdelse af bolig- og erhvervsarealerne udgør i dag ca. 120.000 ekskl. moms (scenarie 0).

Scenarie 1 vurderes at have en årlig udgift på ca. 400.000 ekskl. moms.

Scenarie 2 vil betyde, at der foruden udgifterne svarende til scenarie 0 skal bruges administrative ressourcer på dels at udarbejde aftaler for de mere end 250 arealer, som vi har pt. Derudover skal der sættes ressourcetimer af til at tilse at disse aftaler overholdes således, at aftalerne ikke bliver brudt.

Scenarie 3 vurderes at have en årlig udgift på ca. 450.000 ekskl. moms.

Det skal opvejes mod, at det er meget dyrt at skulle erhverve, planlægge og byggemodne nye bolig- og erhvervsområder såfremt, at de eksisterende arealer bliver beskyttet af natur.

Effektvurdering

Danmarks artsrigdom er truet. Flere og flere arter bliver sjældne. For sommerfugle og andre insekter er der generelt en mangel på blomsterplanter i det danske landskab.

Den nuværende drift af de kommunale byggegrunde med to årlige slåninger af vegetationen understøtter artsrigdommen i mindre grad, blandt andet grundet mangel på blomsterplanter. Ved at udså arter, der fremmer artsrigdommen, kan Ringkøbing-Skjern Kommune hjælpe til med at vende den negative udvikling.    

Såfremt den nuværende driftform opretholdes er der stor risiko for, at henholdsvis planlagte og byggemodnede bolig- og erhvervsarealer bliver beskyttet af natur og dermed ikke længere er bygbare.

Den nye driftsform som scenarie 3 vil understøtte ovenstående samt kommunens deltagelse i konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Et af konkurrencekriterierne er bl.a. antal omlagte kvadratmeter vild natur, hvilket Jordforsyningsområdet som kommunal bygherre kan bidrage til.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget vedtager at:

 1. Administrationen fremadrettet arbejder for at drifte og vedligeholde kommunale bolig- og erhvervsgrunde efter principperne i scenarie 3.
 2. Under forudsætning af, at scenarie 3 vedtages, at administrationen kan udpege en 1. etape for snarest muligt at iværksætte den nye driftsform.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt. Merudgifterne afholdes indenfor den eksisterende budgetramme.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Trivselsundersøgelse 2021 – hovedresultater

Sagsnr: 21-013736

Sagsfremstilling

Trivselsundersøgelse 2021 - hovedresultater

Trivselsundersøgelsen gennemføres i Ringkøbing-Skjern Kommune blandt medarbejdere hvert tredje år. De tidligere undersøgelser er gennemført i 2009, 2012, 2015 og i 2018. Nu fremlægges resultatet for 2021, hvor HovedMED i november 2020 godkendte hovedområderne til spørgeskemaet.

Undersøgelsen er gennemført udelukkende som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet bygger på samme skabelon, som blev anvendt ved Trivselsundersøgelsen i 2018.

Spørgeskemaet er sendt ud til 3.517 medarbejdere. 2.933 har deltaget i undersøgelsen, hvilket betyder, at 83,4 % af medarbejderne har besvaret spørgeskemaet.  Det er et flot resultat. Besvarelsesprocenten var 87 % i 2018.

Konklusioner på hovedresultaterne for hele RKSK

I hovedresultaterne for hele Ringkøbing-Skjern Kommune fremstår resultaterne generelt med positive tilkendegivelser; På mange spørgsmål er tilkendegivelserne på linje med tidligere eller mere positive. Besvarelserne ligger generelt med et gennemsnit omkring 4,0 eller derover på en 5-punkt-skala, hvor 5 er  helt enig” og 1 er ”helt uenig”. Det er et flot resultat.

Nedenfor fremhæves enkelte resultater. Trivselsundersøgelsens resultater er vedlagt som bilag.

Høj trivsel

90,4 % af medarbejderne angiver i 2021 at være helt enige eller delvist enige i at ”Alt i alt trives jeg på min nuværende arbejdsplads”; Tilsvarende resultatet var 88 % i 2018. Det er et flot resultat. Andelen af medarbejdere der er helt uenige eller delvist uenige i at de trives på deres arbejdsplads er faldet fra 7 % i 2018 til 5 % i 2021. Det svarer i 2021 til 146 ud af 2.912 medarbejdere.

Videndeling og social kapital

Gennemsnittet på oplevelsen af at blive involveret i beslutninger om forandringer, er forsat relativt lavt. I 2021 er gennemsnittet 3,81, hvor det i 2018 var på 3,8.

De øvrige spørgsmål i kategorien ”Videndeling og social kapital” ligger på samme pæne niveau som i 2018 bortset fra spørgsmål 4.4, der vedrører oplevelsen af et godt samarbejde på tværs (gennemsnit = 3,96) og spørgsmål 4.16, der omhandler oplevelsen af at udnytte ressourcer på tværs (gennemsnit = 3,92) – her er resultaterne stadig blandt de laveste gennemsnit i undersøgelsen. Tilsvarende resultat var at finde i 2018.

Arbejdsopgaver

74,8 % af medarbejderne oplever, at de for det meste har tid nok til at løse deres arbejdsopgaver. Med et gennemsnit på 3,86 er resultatet blandt et af de laveste gennemsnit i undersøgelsen. Til sammenligning er gennemsnittet dog steget fra 3,5 i 2018.

Ledelse

Besvarelsen viser, at medarbejderne generelt har et godt samarbejde med deres nærmeste leder (spørgsmål 5.8). Gennemsnittet er 4,67, hvilket er det samme fine resultat som i 2018. Andelen af medarbejdere der er uenige i, at de har et godt samarbejde med deres leder er faldet fra 3 % i 2018 til 2,2 % i 2021.

Tidsplan for forløbet med trivselsundersøgelsen:

Præsentation og drøftelse af resultater:

 

15. maj 2021

 

Alle rapporter klar og proces på arbejdspladserne begynder

 

2. juni 2021

 

Direktion: Hovedrapportens resultater præsenteres og drøftes

 

7. juni 2021

 

HovedMED: Hovedrapportens resultater præsenteres og drøftes

 

Juni 2021

 

Trepartsdrøftelser: Fag/stabschef og direktør samt Personale & Digitalisering

 

24. juni 2021

 

Chefforum: Hovedrapportens resultater præsenteres og drøftes

Opfølgning: 

 

Efterår 2021 – forår 2022

 

Resultatet af Trivselsundersøgelsen indgår i MUS/TUS/LUS/GRUS

 

 

2022-2024

 

Mindst én gang årligt følger arbejdspladserne op på deres handlingsplan for at sikre styrket trivsel

Indstilling

HovedMED har drøftet hovedrapportens resultater d. 7. juni 2021 og Økonomiudvalget får nu hovedrapporten til orientering.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing