Referat: 24. august 2021 kl. 08:00

LOK-Mødelokale 6 Rådhuset Ringkøbing
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Søren Elbæk
 • Jakob Agerbo
 • Kristian Bøgsted
 • Niels Rasmussen
 • Jesper Lærke
 • Hans Østergaard
 • Kristian Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af regnskab og årsrapport Brand & Redning MidtVest

Sagsnr: 21-001092

Sagsfremstilling

Brand & Redning MidtVests årsregnskab forelægges for interessentkommunerne til godkendelse.

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og
regnskabssystem. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31 december.

I 2020 har Brand & Redning MidtVest haft en omsætning på 48,3 mio. kroner fordelt med 38,8 mio. kroner i kommunalt tilskud fra de tre ejerkommuner og 9,5 mio. kroner fra faktureringen af opgaver udført af Brand & Redning MidtVest.

De samlede driftsudgifter i 2020 har været på 49 mio. kroner hvoraf personaleudgifter og kontrakt med Falck udgør de to største poster med henholdsvis 18 mio. kroner og 17,3 mio. kroner.

Samlet blev driftsresultatet for Brand & Redning MidtVest et merforbrug på 690.000 kroner.

Som redegjort for på tidligere kommissionsmøder har driften i 2020 været præget af Covid-19 situationen. Merforbruget skyldes blandt andet, at såvel kursusafdelingen, værkstedet og slukkerservice var lukket helt ned i 3-4 måneder, og det ikke har været muligt at indhente den tabte omsætning som udgør cirka 500.000 kroner.

Tillige blev Beredskabsstyrelsens enhedstimerefusion reduceret med 200.000 kroner og derudover har der i 2020 været ekstraordinære revisorudgifter på 100.000 kroner samt regulering af debitorer på 116.000 kroner.

Regnskabet er godkendt af Beredskabskommissionen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet årsregnskabet godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget 10-08-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Ringkøbing Skjern Boligforening, Østervænget 8 i Spjald. Skema A for 9 familieboliger.

Sagsnr: 21-013823

Sagsfremstilling

Ringkøbing Skjern Boligforening har den 14. juli fremsendt ansøgning om byrådets godkendelse af skema A for opførelse af 9 almene boliger på Østervænget 8 i Spjald. Boligforeningen forventer et samlet anlægsudgift for projektet på ca. 18,4 mio. kr.  

Ved godkendelse af ansøgningen påtager kommunen sig at yde et grundkapitalindskud til boligforeningen på ca. 1,8 mio. kr.  Herudover vil kommunen skulle yde garanti på ca. 10,8 mio. kr. af boligforeningens realkreditlån.

Finansiering af byggeriet til i alt 18,4 mio. kr. er fastlagt i Almenboligloven. Med udgangspunkt heri optager boligforeningen realkreditlån med 16,2 mio. kr., beboerindskuddet udgør 0,4 mio. kr., og kommunen yder grundkapitalindskud på 1,8 mio. kr.

Det forventes, at grundkapitalindskuddet kommer til udbetaling i løbet af 2022. Ringkøbing Skjern Boligforening anfører i sin ansøgning, at de 9 familieboliger vil variere fra 90 m2 til 115 m2, og vil blive opført som 9 et-plans rækkehuse fordelt med 5 stk. 3-værelses på ca. 90 m2 og 4 stk. 4-værelses på ca. 115 m2.

For så vidt angår huslejeniveauet budgetteres med en årlig boligudgift på ca. 869 kr. pr. m2.
excl. forbrug. Dette svarer til en månedlig husleje på mellem 6.520 kr. og 8.330 kr. afhængig af
boligens størrelse. Kommunens grundkapitalindskud udgør en variabel %-sats af den samlede
anlægssum, afhængig af boligernes størrelse. For boliger under 90 m2 beregnes indskuddet med
8% af anlægsudgifterne, medens der for boliger i intervallet 90-104 m2 ydes indskud med 10%,
og endelig ydes der indskud med 12%, hvis boligerne er større end 105 m2. I det aktuelle
tilfælde er den gennemsnitlige boligstørrelse under ét beregnet til ca. 101 m2. Dette medfører, at
det kommunale grundkapitallindskud kan beregnes til 10%, svarende til ca. 1,8 mio. kr.

Projektet er omfattet af lokalplan 86, som pt. ikke er godkendt til det påtænkte projekt. Skema A godkendes derfor kun forudsat at lokalplanen ændres eller der forelægger en dispensation.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Almenboligloven.

Økonomi

På kontoen til finansiering af grundkapitalindskud er der i 2022 et rammebudget på 14,4 mio. kr. 
Realkreditlån, der optages af almene boligorganisationer, påvirker ikke den kommunale låneramme. Som følge heraf vil kommunens garantistillelse overfor en del af lånet heller ikke have nogen indflydelse på kommunens generelle låneadgang. 

Effektvurdering

Godkendelse af ansøgningen vil være afgørende for gennemførelsen af det planlagte byggeri.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse

 • at det fremsendte skema A godkendes
 • at den budgetterede månedlige husleje på mellem 6.520 kr. og 8.330 kr. godkendes
 • at der gives tilsagn om kommunal garantistillelse på ca. 10,8 mio. kr., svarende til ca. 67% af realkreditlånet på ca. 16,2 mio. kr.
 • at kommunen i 2022 yder grundkapitalindskud på ca. 1,8 mio. kr., som finansieres af det afsatte budgetbeløb 

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Offentliggørelse af planforslag for et område til centerformål ved Bredgade 73-77 i Skjern

Sagsnr: 20-019033

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har den 20. oktober 2020 besluttet at igangsætte planlægningen for et område til centerformål ved Bredgade 73-77 i Skjern. Derfor er der udarbejdet et planforslag, der udlægger området til centerformål.

Formål
Formålet med lokalplanen er at udvide anvendelsen fra offentligt formål, museum til en mere blandet anvendelse i form af centerformål, herunder boliger, liberale erhverv, kontor- og servicevirksomheder, butikker samt offentlige og kulturelle formål. 

Det er desuden formålet med lokalplanen at bevare de gamle DSB-funktionærboliger og det fredede vandtårn og at sikre at om- og tilbygning til de bevaringsværdige bygninger sker med respekt for bygningernes bevaringsværdi. 

Endelig er det lokalplanens formål at sikre bevaring af karakteristisk beplantning og belægning samt at give mulighed for en evt. fremtidig stiforbindelse til tunnelen under banen. 

Områdets disponering og bebyggelse
Plangrundlaget giver mulighed for at opføre en ny fritliggende bygning mellem Bredgade nr. 77 og vandtårnet. Derudover bliver det med lokalplanen muligt at opføre en bygning mellem Bredgade nr. 73 og nr. 77 samt at opføre en tilbygning mod vest bag Bredgade nr. 77, se bilag 3 i lokalplanen.

I lokalplanen stilles særlige krav til udførelsen af til- og ombygning til de bevaringsværdige bygninger samt til ny bebyggelse generelt i området. Dette sker for at sikre de bevaringsværdige bygningers karakter og særkende og for at sikre at de bevaringsværdige bygninger ikke ødelægges for eftertiden.

 

 

Illustration af mulig bebyggelse set fra jernbanen. ©Hansen og Larsen.

 

Særlige forhold
Med plangrundlaget ophæves kravet om, at der ikke må etableres boliger i stueplan indenfor hele rammeområdet. Dette vurderes ikke at påvirke detailhandelsstrukturen væsentligt, da området er bebygget.

Den ændrede anvendelse af området vil ved realisering af lokalplanens byggemuligheder medføre behov for yderligere parkering, hvilket forventes løst via parkeringsfonden.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Konklusionen af screeningen er, at planforslagene ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Foroffentlighed
Der har ikke været gennemført en foroffentlig høring, da det vurderes, at der alene er tale om mindre ændringer i rammebestemmelsernes, som ikke ændrer væsentlig ved kommuneplanens indhold.

Dialog med Museet og bevaringsforeningen
Der har i planprocessen været dialog med museet. De har ingen bemærkninger til planforslaget og miljøscreeningen. Umiddelbart efter igangsættelsen af planen frarådede bevaringsforeningen, at der blev arbejdet videre med en plan, der vil give mulighed for til- og sammenbygning af de bevaringsværdige bygninger. Se bilag.

Administrationen har siden, sammen med ansøger, arbejdet på at tilpasse de nye tilbygninger under hensyn til de bevaringsværdige bygningers arkitektur. Det er administrationens vurdering, at dette er lykkedes i det fremsendte planforslag. Med bestemmelser om blandt andet materialer, facader og placering sikres, at de nye bygninger underordner sig de bevaringsværdige bygninger. De nye bygningers udseende udgør samtidig en tydelig kontrast, der fremhæver nyt og gammelt, hvorved fortællingen om Skjern bys historie som stationsby opretholdes.

Bevaringsforeningen vil blive hørt igen i forbindelse med den offentlige høring.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om planlægning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

I lokalplanen oplyses om reglerne for overtagelsespligt. Kommunen kan blive overtagelsespligtig, hvis der ikke gives tilladelse til at nedrive en bygning, som skal bevares efter en lokalplan, se planlovens § 49. Overtagelsespligten kan i dette tilfælde komme til at omfatte de bevaringsværdig gamle DSB-funktionærboliger og evt. vandtårnet, der dog er fredet. Kommunen er kun overtagelsespligtig af ejendommen, hvis ejeren kan redegøre for, at bygningen ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde. Dette skal vurderes i forhold til tilsvarende ejendomme, der ikke er omfattet af nedrivningsforbud, men med en lignende beliggenhed og anvendelse. For en uddybning henvises til Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden fra den 20. oktober 2020.

Med lokalplanen reserveres areal til en stiforbindelse, der på sigt kan forbedre tilgængeligheden på tværs af Skjern midtby og jernbanen. Det er ikke afklaret, hvem der skal anlægge stien eller afsat midler til dette.

Effektvurdering

Realisering af lokalplanen vil understøtte udviklingen af Skjern bymidte.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 • Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 497 for et område til centerformål vedtages og fremlægges i offentlig høring i 4 uger.
Teknik- og Miljøudvalget 10-08-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til erhvervsformål ved Novej 41 i Heager

Sagsnr: 21-015715

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til kommuneplan 2021-2033 blev vedtaget af Byrådet den 20. april 2021, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. april til og med 21. juni 2021.

Formål
Ansøger ønsker at udvide det eksisterende anlæg for modtagelse og knusning af bygge- og
anlægsaffald samt håndtering af industriaffald med et jordbehandlingsanlæg til oprensning af
forurenet jord. Det eksisterende rammeområde til erhverv udvides med ca. 23.500 m², og det vil
fremover blive på i alt ca. 37.100 m².