Referat: 7. september 2021 kl. 08:00

LOK-Mødelokale 6 Rådhuset Ringkøbing
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Søren Elbæk
 • Jesper Lærke
 • Jakob Agerbo
 • Hans Østergaard
 • Kristian Bøgsted
 • Kristian Andersen
 • Niels Rasmussen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: 1. behandling - budgetlægning for perioden 2022 - 2025

Sagsnr: 20-018650

Sagsfremstilling

Budgetforslag for 2022 samt overslagsårene 2023 - 2025 fremsendes til 1. behandling. Budgetforslaget svarer til det budgetforlig, som Byrådet kom frem til på budgetkonferencen 30. og 31. august 2021, jævnfør vedhæftede bilag, der omfatter:

 • Resultatopgørelse
 • Oversigt over DUT-sager
 • Oversigt nye tiltag/aktivitetsændringer
 • Oversigt anlægsinvesteringer
 • Forsyningen - anlæg

Eventuelle tekniske korrektioner til budgetforslaget vil blive fremlagt som administrative ændringsforslag til 2. behandling, sammen med eventuelle politiske ændringsforslag.

Indtægtssiden i budgetforslaget er baseret på det tilbudte statsgaranterede udskrivningsgrundlag og generelle tilskud (statstilskud og udligning), da dette vurderes økonomisk bedre end indtægter baseret på selvbudgettering.

Budgetforslaget indeholder uændret skatteudskrivningsprocent og grundskyldspromille.

Det betyder, at budgetforslaget indeholder følgende udskrivningsprocenter:

 

2022

2023

2024

2025

Udskrivningsprocent indkomstskat

25,0

25,0

25,0

25,0

Grundskyldspromiller:

 

 

 

 

Produktionsjord

7,20

7,20

7,20

7,20

Øvrige grunde

31,00

31,00

31,00

31,00

Dækningsafgifter (promiller):

 

 

 

 

Offentlig ejendommes grundværdier

15,00

15,00

15,00

15,00

Forskelsværdi offentlige ejendomme

8,75

8,75

8,75

8,75

Sidste frist for høringssvar fra HovedMED m.fl. er den 13. september 2021. Høringssvar vil derfor foreligge til 2. behandling af budgettet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om kommunernes styrelse §37 og §38 foreskriver, at Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag til behandling i Byrådet og at budgetforslaget senest 15. oktober 2021 skal have været undergivet 2 behandlinger med mindst 3 uger mellemrum.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at budgetforslaget oversendes til Byrådets 1. behandling
 • at eventuelle ændringsforslag fra de politiske partier til 2. behandling, skal være borgmesteren i hænde senest mandag den 20. september 2021 kl. 10.00.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021

Sagsnr: 20-025300

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 31. juli 2021. De overordnede tal fremgår nedenfor og derefter følger en mere detaljeret gennemgang. 

Hovedtal

 • Driftsudgifterne forventes at blive 12,5 mio. kr. højere end korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2020.
 • Nettopåvirkningen af finansielle poster viser en samlet merudgift på 9,1 mio. kr. 
 • Anlægsudgifterne forventes at udgøre 192,6 mio. kr. på det skattefinansierede område, svarende til et merforbrug på ca. 42 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. 
 • Vedrørende jordforsyning forventes merudgifter for 8,6 mio. kr. Der er oprindeligt budgetteret med en indtægt på 3,1 mio. kr. 
 • Likviditet ekskl. deponerede midler er pr. 31. juli 2021 opgjort til 316,7 mio. kr.

Driftsudgifter

Dette afsnit rummer en gennemgang af både de centrale og de decentrale områder. 

    

Ovenstående tabel viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på ca. 13 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksklusiv overførsler fra 2020. De forventede serviceudgifter er 23,7 mio. kr. højere end korrigeret budget eksklusiv overførsler fra 2020. I dette beløb indgår der afledte corona-udgifter på 18,8 mio. kr., hvoraf der forventes afholdt 13,1 mio. kr. på de centrale områder og 5,7 mio. kr. på de decentrale områder.

I den forbindelse er det vigtigt at nævne, at Økonomiudvalget den 23. marts 2021, pkt. 5 besluttede, at aftaleenhedernes udgifter til Covid-19 dækkes på samme vis som i 2020-regnskabet. 

I ovenstående opgørelse er der medregnet en forventet merindtægt afledt af refusion på særligt dyre enkeltsager på 11,3 mio. kr.

Nedenfor følger en uddybning på udvalgsniveau. 

Social- og Sundhedsudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 25. august 2021.

Samlet set forventes et merforbrug på 16 mio. kr. inklusiv de decentrale enheder. I opgørelsen indgår der coronaudgifter med 6,1 mio. kr.

For de centrale områder forventes et merforbrug på 11,7 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. lavere end ved seneste opgørelse. Der er bl.a. et forventet merforbrug afledt af visiterede timer på 7 mio. kr. Det forventede merforbrug er fordelt med et forventet merforbrug hos Sundhed og Omsorg på 12,1 mio. kr. og et forventet mindre forbrug hos Handicap og Psykiatri på 0,4 mio. kr. Der er arbejdet med opbremsning og udskydning af aktiviteter.    

På de decentrale områder forventes et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr., fordelt med et forventet merforbrug i Sundhed og Omsorg på 3,8 mio. kr., samt et forventet merforbrug i Handicap og Psykiatri på 0,5 mio. kr. 

Beskæftigelsesudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 17. august 2021.

Budgetopfølgningen viser en forventning om, at regnskabsresultatet balancerer med budgettet. Der var samme forventning ved den seneste opfølgning, dog er der brug for omplaceringer mellem funktionerne. 

Teknik- og Miljøudvalget behandlede budgetopfølgningen den 24. august 2021.

For Teknik- og Miljøudvalgets område forventes et samlet merforbrug på knap 2 mio. kr. Det forventede merforbrug er på det skattefinansierede område under Trafik og Vej. Det brugerfinansierede område forventer et mindre forbrug. Budgetopfølgningen svarer til de tidligere forventninger.  

Børne- og Familieudvalget behandlede budgetopfølgningen den 24. august 2021.

Der forventes et samlet mindre forbrug på 9,2 mio. kr. inklusiv de decentrale enheder. Hos Børn og Familie forventes et mindre forbrug på 9,4 mio. kr., mens Dagtilbud og Undervisning forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. Samlet set for Børne- og Familieudvalget svarer det til seneste budgetopfølgning.

På de centrale områder forventes et mindre forbrug på 13,9 mio. kr., fordelt med et forventet mindre forbrug i Børn og Familie på 10,2 mio. kr., og et forventet mindre forbrug i Dagtilbud og Undervisning på 3,7 mio. kr. I opgørelsen er der indregnet coronaudgifter på 8,1 mio. kr. På det centrale område er det en forbedring på 1,9 mio. kr. i forhold til forrige budgetopfølgning.

For de decentrale enheder forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr., fordelt med et forventet merforbrug i Børn og Familie på 0,8 mio. kr., og et forventet merforbrug i Dagtilbud og Undervisning på 3,9 mio. kr. 

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede budgetopfølgningen den 17. august 2021.

Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. Der var samme forventning ved den seneste opfølgning. 

Økonomiudvalget: På Økonomiudvalgets område forventes et nettoforbrug, der er lig budgettet. I forventningerne indgår der coronaudgifter på 2,5 mio. kr. Forventningen var den samme ved den seneste opfølgning. 

Erhvervs- og Vækstudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 23. august 2021. 

Der forventes et merforbrug inden for Erhvervs- og Vækstudvalgets område på 4,0 mio. kr. Den væsentligste årsag er et forventet merforbrug på vækstpuljerne, som finansieres af overførte midler. 

Befolkningstal

Nedenstående graf viser befolkningsudviklingen i Ringkøbing-Skjern Kommune i årene 2018, 2019, 2020 samt 2021. 

Befolkningstallet er vokset med 8 borgere siden 1. januar 2021 og frem til primo august. I 2020 faldt befolkningstallet med 262 borgere i samme periode, mens det faldt med 81 borgere i 2019.

 

Tallene i tabellen er fra kommunens cpr-register. Kvartalstallene frem til 1. juli 2021 er fra Danmarks Statistik. 

Finansielle poster (skatter, tilskud & udligning, renter mv.)

Budgetopfølgningen viser en forventet merudgift på 9,1 mio. kr. som netto vedrører følgende poster:

Anlæg

Opfølgningen på anlægsområder viser følgende:

  

Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget er hovedsageligt overførsler fra 2020 til 2021, herunder knap 70 mio. kr. vedrørende tidligere afsat budget til etablering af fibernet med lånefinansiering.

Ovenstående tabel viser, at der på det skattefinansierede område forventes et nettoudgiftsforbrug på 193 mio. kr., hvilket er et merforbrug på knap 42 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. 

På det brugerfinansierede område er der afsat 9,8 mio. kr. til investering i nye affaldsbeholdere til sommerhusområdet. Beløbet anvendes ikke, idet området blev medtaget sammen med helårsbeboelsesområdet.

Flere af projekterne i 2021 finansieres af overførte midler fra 2020 til 2021. 

Jordforsyning

   

På jordforsyningsområdet forventes merudgifter for 8,6 mio. kr., hvor der oprindeligt er budgetteret med en indtægt på 3,1 mio. kr. 

Afvigelsen mellem de to opgørelser skyldes, at der i 2021 er udgifter til færdiggørelse af udstykninger som oprindelig var afsat i 2020. 

Likviditet

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er den likviditetsstørrelse kommunerne bliver målt på af Indenrigs- og Boligministeriet. Kassekreditreglen beregnes som den gennemsnitlige daglige likviditet over de seneste 12 måneder - denne må aldrig blive negativ i henhold til lånebekendtgørelsen.

Den efterfølgende figur viser den likviditetsmæssige udvikling fra primo 2019 til og med 31. juli 2021. Den nederste blå graf viser den gennemsnitlige likviditet ekskl. deponerede midler, som den 31. juli 2021 var 316,7 mio. kr.   

Den øverste grønne graf viser den gennemsnitlige likviditet inkl. deponerede midler, og udgør pr. 31. juli 2021 440,1 mio. kr. 

Deponerede midler omhandler en del af udlodningerne fra forsyningsvirksomhederne, og frigives over 10 år med 1/10 årligt. 

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bevillingsreglerne jf. Styrelsesloven, hvoraf det fremgår at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet ikke må iværksættes, før byrådet har meddelt den fornødne bevilling.

Økonomi

Ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Ombygning af Finderupsvej 9 i Skjern

Sagsnr: 20-003070

Sagsfremstilling

Nedenstående indstilling er udarbejdet på baggrund af drøftelser i

 • Ledergruppen for Beskæftigelse og Borgerservice den 2. juni 2021
 • Direktionen den 30. juni 2021
 • LokalMED for Beskæftigelse og Borgerservice den 12. august 2021
 • Direktionen den 1. september 2021.

Faktuelt:
Den nuværende skitse for ombygningen af Finderupsvej 9 er fremkommet via møder mellem ingeniør, arkitekter og repræsentanter fra henholdsvis kommunens Ejendomscenter og Beskæftigelse og Borgerservice.

Ledergruppen i Beskæftigelse og Borgerservice og medarbejderrepræsentanterne anser den foreliggende skitse som udtryk for det optimale der kan opnås, når der henses til økonomi og bygningens rammer.

Indretningen er baseret på, at ca. 183 ansatte har deres arbejdsplads i bygningen. Der er ved indretningen taget udgangspunkt i en ratio 80/20.

Alle skriveborde har målene 100 x 150 cm.

Der er taget udgangspunkt i, at alle ansatte har deres egen kontorstol og et lille aflukke til personlige effekter.

Der er ikke i den økonomiske ramme afsat midler til skriveborde, kontorstole og pc'ere med docking-station. Nuværende udstyr forventes kun at kunne genbruges i meget begrænset omfang.

Ved renovering af bygningen, vil der ikke ske udskiftning af nuværende tagkonstruktion/belægning.  Etablering af samtalerum er planlagt i nuværende rådgivergang, hvorved omkostninger til nyetablering kan holdes nede. Nuværende kantine ændres ikke.

Ledergruppens anbefalinger:
Ledergruppen i Beskæftigelse og Borgerservice har på møde den 2. juni 2021 gennemgået planerne for ombygningen og har følgende bemærkninger:

Ledergruppen i Beskæftigelse og Borgerservice anser en ratio 75/25 for realistisk, såfremt der kommer lovændringer, der muliggør digitale samtaleforløb og dermed øget mulighed for hjemmearbejde.

En øget anvendelse af hjemmearbejde forudsætter, at kommunen vil sørge for optimale hjemmearbejdspladser.

Øget anvendelse af digitale samtaler vil forudsætte, at mødelokaler og samtalerum udstyres med det nødvendig udstyr i form videokonference-faciliteter.

En mindre ratio vil give ”luft” i bygningen, så medarbejderne ikke kommer til at sidde så tæt.

Udover en bekymring for, at medarbejderne kommer til at sidde meget tæt i bygningen, er der også en opmærksomhed på at få ”nedbrudt” storrumskontorerne i mindre enheder, f.eks. ved brug af glasvægge til at lave mindre enheder.

Ledergruppen finder ikke, at det er hensigtsmæssigt med det ”vandhul”, der er etableret på tværs mellem to bygninger, da dette vil føles som en forfordeling af nogle afdelinger. Det forslås samtidig, at den øgede plads ved fjernelse af ”vandhullet” i de to gange, bruges på at flytte medarbejdere fra tværgangen.

Ledergruppen ønsker, at det undersøges, hvorvidt der kan frigives yderligere plads i bygningen ved udflytning af Politiet.

Det foreslås, at Finderupsvej 7 anvendes som ”stillerum” og interne mødelokaler. Dette forudsætter dog en renovering af huset.

Det bør desuden tages med i overvejelserne, at grupper af medarbejdere kan få plads (helt eller delvist) på KompetenceCentrene og på UCRS.

Ledergruppen ønsker, at der etableres telefonbokse, som de, der forefindes i Videbæk.

Kantinen bør indrettes som et fleks-rum med mulighed for uformelle, interne møder.

Lokal-MED’s anbefalinger:
Lokal-MED for Beskæftigelse og Borgerservice har drøftet ombygningen på møde den 12. august 2021, og er fremkommet med følgende bemærkninger:

 • at der er alt for lidt plads, og at personalet kommer til at sidde dårligere end de gør i dag
 • mange medarbejdere har telefonsamtaler af fortrolig karakter. Det kan være svært når man sidder meget tæt
 • de fleste områder skal borgeren kunne selvbooke - det betyder, at en borger kan booke en tid om morgenen til samme dags eftermiddag. Det betyder, at rådgiver skal ud at lede efter et lokale - hvilket allerede i dag er et problem for de kollegaer, som ikke har eget kontor. Problemet kan formodentlig afhjælpes med IT-løsninger, der kan koble booking og lokalereservation sammen
 • når der laves opmålinger af lokalerne og sammenlignes med Videbæk, som har gennemgået samme proces, så vil vi ikke kunne opnå den samme plads pr. medarbejder som er i Videbæk, hvor (dele) af personalet finder, at man sidder tæt
 • undersøgelser viser, at aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning og storrumskontorer giver anledning til mere sygdom og stress. Det er hårdt at sidde tæt og det er svært at koncentrere sig
 • Lokal-MED i Beskæftigelse og Borgerservice er således på ingen måde begejstrede for den løsning der ses som muligt inden for rammer af såvel bygning som økonomi. Det er for mange mennesker at skulle samle i en for lille bygning, og det er svært at omdanne til en god arbejdsplads. 

Direktionens anbefaling:
Direktionen har på møde den 1. september 2021 forholdt sig til ovenstående anbefalinger fra henholdsvis ledergruppen i Beskæftigelse og Borgerservice samt LokalMED.

Det er direktionens anbefaling, at ombygningen af Finderupsvej 9 sættes på pause indtil videre.

Dette beror på, at det er direktionens vurdering, at byggeriets pris vil overstige det budgetterede, når der henses til de nuværende priser for byggematerialer.

Desuden anser direktionen det ikke for anbefalingsværdigt at igangsætte en ombygning, når både ledergruppen og LokalMED ikke anser ombygningen for optimal.

Det må desuden forventes, at der over de kommende år sker ændringer i lovgivningen på beskæftigelsesområdet, hvilket kan medføre betydning for antallet af arbejdspladser i huset.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Den samlede økonomiske ramme er på ca. 17,9 mio. kr., hvoraf ca. 2,0 mio. kr. udgør honorering til rådgivende ingeniør, der har opgaven i totalentreprise.

Til trods for en del genbrug og lignende besparelser, er det vurderingen fra ingeniører og arkitekter, at der med det fremlagte forslag, vil være en budgetoverskridelse på 4 mio. kr. Hertil kommer en anslået udgift til miljøsaneringer (f.eks. i forhold til asbest) på ca. 1 mio. kr. og en forventet ekstra udgift til stigende materialepriser, som også anslås til ca. 1 mio. kr., hvilket i alt giver en overskridelse af budgettet på 6 mio. kr.

Med ledergruppens forslag om, at det tværgående ”vandhul” fjernes, vil der ske en besparelse i forhold til ovenstående således, at budgetoverskridelsen må forventes at blive ca. 4 mio. kr.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget træffer beslutning om at ombygningen af Finderupsvej 9 sættes på pause indtil videre.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at ombygningen af Finderupsvej 9 sættes på pause indtil videre. Ejendomsafdelingen vurderer behovet for renovering af klimaskærm på kort sigt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Administrative arbejdspladser i Skjern og Ringkøbing

Sagsnr: 21-008092

Sagsfremstilling

I Ringkøbing og Skjern er der mulighed for at lave en medarbejderrokade for de administrative medarbejdere. Kommunens lejemål på Nygade 56 huser i dag medarbejdere fra S&O. S&O har et ønske om at samle deres medarbejdere i Ringkøbing, hvor der er mulighed for at leje lokaler på Brogaardvej 2, som ligger i nærheden af Rødkløvervej 4.

Skjern

 1. Permanent løsning for S&O medarbejdergruppen der arbejder ud fra Nygade 56 i Skjern

På Nygade 56 arbejder der i dag 15-20 medarbejdere, som fremover skal arbejde i Ringkøbing. Bygningen kan rumme ca. 70 medarbejdere, så der er i dag en del spildplads, som kan reduceres, hvis lejemålet opsiges.

Ringkøbing

 1. Der skal findes en midlertidig løsning på pladsproblemerne på Rødkløvervej 4, når medarbejderne fra Nygade 56 skal flytte til Ringkøbing.
 2. Permanent løsning for S&O medarbejdergruppen på Servicecenter Rødkløvervej, eventuelt omrokering af hele Rødkløvervej som i dag huser S&O, H&P samt Økonomi

Der skal findes en løsning på de manglende fysiske arbejdspladser på Rødkløvervej, hvor der ikke er plads til at rumme de ekstra medarbejdere, som kommer fra Nygade 56. Der er derfor behov for at leje lokaler til dette.

Set ud fra en bygnings strategisk synsvinkel (kloge kvadratmeter)

Det er Ejendomscenterets vurdering, at man ved indgåelse af lejemålet brogaardvej 2 "køber" sig tid til at finde en god permanent løsning for rødkløvervejs medarbejdere, samt de medarbejdere fra Nygade 56, der fremover skal arbejde i Ringkøbing.

Brogaardvej 2 vurderes til at være den mest fordelagtige løsning på kort bane, og den skaber mulighed for at der kan nedsættes en arbejdsgruppe, som kan arbejde med en mere langsigtet løsning.

Samtidigt kommer vi ud af lejemålet på Nygade 56, hvor der ikke længere er behov for de ekstra administrative arbejdspladser.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Brogaardvej 2 koster årligt 168.000 kr.  i lejeudgift, hertil skal der regnes med 196.000 kr. til forbrug, vedligehold, rengøring, forsikring, renovation mm. De samlede udgifter beløber sig til ca. 364.000 kr. Hertil kommer der en engangsudgift på 0,5 mio. kr. til ombygning og indretning af bygningen for at den kan bruges til formålet. Finansieringen af dette kan ske fra det tagprojekt på finderupsvej 9, hvor Ejendomscenteret har prioriteret 3 mio. kr. fra deres vedligeholdelsespulje til administrationsbygninger.

Når ejendomscenteret i januar 2022 beder om at få deres anlægsbudget frigivet for 2022 kan der prioriteres 0,5 mio. kr. til projektet vedr. renoveringen af sternen og taget på Finderupsvej 9.

Når lejemålet på Nygade 56 er opsagt skal en del af budgetmidlerne bruges til at dække huslejeudgiften for Stationsvej 8 i Videbæk, hvor Videbæk Hjemmepleje lejer lokaler. Der vil være et overskydende budget på 0,4 mio. kr. som kan bruges til at dække huslejeudgiften på Brogaardvej 2.

Effektvurdering

Det er administrationens forventning, at der vil opstå en betydelig effektivisering i arbejdsgangene ved at samle medarbejderne på samme matrikel, og dermed skabe muligheder for andre synergier mellem fagområderne S&O og H&P.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Byrådet med indstilling om, at

 1. at RKSK leje Brogaardvej 2, for at huse medarbejderne - eventuelt med en købsoption, for en periode på 3-5 år.
 2. at lejemålet Nygade 56 opsiges og medarbejderne flytter til Ringkøbing.
 3. at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til ombygningen af Brogaardsvej 2, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til renoveringen af sternen og taget på Finderupsvej 9.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Foroffentlighedsfase for plangrundlag for et energitestcenter ved Lem Kær

Sagsnr: 17-037913

Sagsfremstilling

Sagen fremsendes med henblik på, at der med baggrund i indkomne bemærkninger og et opdateret reduceret projekt, tages stilling til, hvorvidt planlægningen for et energitestcenter ved Lem Kær skal fortsætte. I så fald anmodes Byrådet om at beslutte, om der skal afholdes et borgermøde.

Økonomiudvalget besluttede den 22. september 2020 at udsende projektet energitestcenter Lem Kær i foroffentlig høring i sin daværende form.

Projektet omfattede på daværende tidspunkt:

 • Op til 11 standpladser til testvindmøller med varierende totalhøjder (150-270 meter) med tilhørende målemaster
 • Område til solceller
 • Område til test af Power-to-X-projekter
 • Erhvervsområde med synergi til både Power-til-X-anlæg og VE-anlæg

Resultatet af foroffentlighedsfasen
Planprocessen er blevet igangsat med indkaldelse af bemærkninger, idéer og forslag til planlægningen i perioden 5. januar til 2. februar 2021. Der blev afholdt et virtuelt informationsmøde den 12. januar 2021.

Der er i foroffentlighedsfasen indkommet bemærkninger fra myndigheder, ledningsejere, Danmarks Naturfredningsforening samt 47 borgere. Desuden er der fremsendt en underskriftsindsamling mod projektet med 833 underskrifter med tilhørende kommentarer. Flere foreslår alternative placeringer af enten dele af projektet eller hele projektet.

Det skal bemærkes, at ud af de 833 underskrifter, har cirka 75 angivet sig med et bynavn uden for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Bemærkninger og underskriftsindsamling er vedlagt samt behandlet i vedlagte notat. Administrationen anbefaler, at notatet anvendes som svar på indkomne bemærkninger.

Temamøde i byrådet
Der har den 3. juni 2021 været afholdt temamøde for byrådet om energitestcenter ved Lem Kær. På mødet blev de indkomne bemærkninger præsenteret, ligesom ansøger havde mulighed for at orientere om, hvordan de kan imødekomme nogle af de kritiske bemærkninger. Vestas redegjorde endvidere for, hvorfor projektet er vigtigt for Vestas og for fastholdelse af arbejdspladser inden for dansk vindmølleindustri.

Opdateret reduceret projekt
Efterfølgende har ansøger fremsendt notat med ønsker til justeringen af projektet. Notatet indeholder blandt andet en opdateret illustrationsskitse samt en skitse på udbygningsrækkefølge for vindmølleprojektet frem til 2030. Se vedlagte bilag.

Det reducerede projekt består nu af:

 1. Testvindmøller: De 11 eksisterende møller ønskes frem mod år cirka 2030 udskiftet til 8 nye højere testvindmøller. De 8 møller vil have en totalhøjde mellem 200 og 270 meter. De største møller ønskes placeret i den nordlige del af området. Se de viste scenarier for udbygningen.
 2. Målemaster: Der reserveres et område, hvor der kan opstilles målemaster med en totalhøjde på op til 150 meter.
 3. Solceller: Placeringen er justeret, men ligger fortsat ikke fast. Det samlede areal vil stadig højst være på 50 hektar.
 4. Power-to-X: Delområde Power-to-X er reduceret i omfang og flyttet til cirka 2,5 ha stort areal uden for kystnærhedszonen. Placeringen ligger ikke fast.

Erhvervsområde indgår ikke længere i projektet.

Vestas har endvidere fremsendt et faktaark, hvor Vestas gør rede for, at de på baggrund af indsigelserne, sammen med projektudviklerne, har fremlagt en ny plan for Lem Kær med et reduceret omfang. Desuden kommer Vestas med fakta, som opfølgning på indkomne bemærkninger. Faktaarket er vedlagt.

Videre proces
Set i lyset af debatten i foroffentlighedsfasen og karakteren af de indkomne bemærkninger er der et behov for, at der tages politisk stilling til projektet.

I sagsfremstillingen ved Økonomiudvalgets behandling den 22. september 2020 er der redegjort for en række forhold, som udfordrer projektet. Projektet er nu reduceret, hvilket imødekommer nogle af de nævnte udfordringer. Der er ikke foretaget nye faglige vurderinger eller analyser, men overordnet set er de fremhævede forhold i sagsfremstillingen fortsat gældende. Som det fremgår af sagsfremstillingen, anbefaler administrationen, at projektets landskabelige påvirkning tillægges særlig opmærksomhed i en videre planproces.

Den politiske stillingtagen skal derfor træffes på grundlag af de faglige vurderinger jævnfør tidligere politisk behandling, indkomne bemærkninger og det opdaterede projekt.

Såfremt det besluttes at planlægningen skal fortsætte, skal der udarbejdes planforslag med tilhørende miljøvurdering med udgangspunkt i det opdaterede projekt. Når udkast til planforslag og miljøvurdering er udarbejdet, forelægges disse Byrådet til beslutning om vedtagelse til fremlægges i offentlig høring.

Såfremt det besluttes, at planlægningen for det ansøgte testvindmølleprojekt ikke skal fortsættes, skal der meddeles afslag til det ansøgte med baggrund i de indkomne bemærkninger og den politiske stillingtagen til projektet.

Borgermøde
Borgere har i foroffentlighedsfasen og i den efterfølgende dialog udtrykt et klart ønske om, at der afholdes et fysisk borgermøde om projektet. Byrådet opfordres til at træffe beslutning om, hvorvidt der skal afholdes et borgermøde og i så fald hvornår. 

Partshøring
Sagsfremstillingen har været sendt i partshøring ved ansøger. Ansøger har ingen bemærkninger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkret projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Det vurderes, at projektet støtter op om folketingets målsætninger om reduktion af CO2-udledning, idet et energitestcenter ved Lem Kær kan understøtte udvikling af fremtidens energiteknologiske løsninger.

Projektet understøtter endvidere kommunens strategi om at være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 og 100 % fossilfri i 2040.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. der tages stilling til, hvorvidt planlægningen for et energitestcenter ved Lem Kær skal fortsætte for ansøgers regning og risiko,
 2. vedlagte notat med behandling af bemærkninger anvendes som svar på indkomne bemærkninger,
 3. der tages stilling til, om der skal afholdes et borgermøde, og i så fald hvornår.
Teknik- og Miljøudvalget 24-08-2021
Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at planlægningen fortsætter som indstillet i pkt. 1 og 2, og at der afholdes et borgermøde i offentlighedsfasen, jf. indstillingens pkt. 3.

Niels Rasmussen, Jørgen Byskov og Hans Pedersen kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling.

Hans Pedersen fremsatte følgende alternative forslag: 

1. Der bliver mulighed for at opstille 6 testmøller mod, at de nuværende 11 møller tages ned. Møllernes højde må være 2 på ca. 230 meter, 2 på ca. 250 meter og 2 på op til 270 meter.

2. Møllerne kan først sættes op, når Vestas har fået lovhjemmel til at bruge radarstyret lyssignal, som kun blinker ved flytrafik.

3. Hvis der testes møller med 2 rotorer, tæller det for 2 møller.

4. Der gives tilladelse til at sætte det ansøgte antal solceller op.

5. Der gives tilladelse til at opføre Power-to-X testfaciliteter.

Bilag Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler, at planlægningen fortsætter som indstillet i pkt. 1 og 2, og at der afholdes et borgermøde i offentlighedsfasen jf. indstillingens pkt. 3.

Niels Rasmussen, Kristian Andersen og Jesper Lærke kunne ikke tilsluttes sig flertallets anbefaling.

Kristian Andersen tilkendegav, at KD ville kunne se positivt på en ansøgning med følgende indhold og på følgende betingelser:

1. Der bliver mulighed for at opstille 6 testmøller mod at de nuværende 11 møller tages ned. Møllernes højde må være 2 på ca. 230 meter, 2 på ca. 250 meter og 2 på op til 270 meter.

2. Møllerne kan først sættes op, når Vestas har fået lovhjemmel til at bruge radarstyret lyssignal, som kun blinker ved flytrafik.

3. Hvis der testes møller med 2 rotorer, tæller det for 2 møller.

4. Der gives tilladelse til at sætte det ansøgte antal solceller op.

5. Der gives tilladelse til at opføre power-to-X testfaciliteter.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Foroffentlighedsfase - solcelleanlæg ved Gestenge

Sagsnr: 21-016308

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen er en godkendelse af svar på bemærkninger fra foroffentlighedsfasen samt godkendelse af, at planlægningen fortsættes med udarbejdelse af planforslag samt miljøvurderinger. Herunder drøftelse og beslutning vedrørende udvidelse af projektområdet.

Byrådet besluttede den 17. november 2020 at igangsætte planlægningen for et solcelleanlæg ved Gestenge på cirka 367 hektar. Planprocessen er blevet igangsat med indkaldelse af bemærkninger, idéer og forslag i perioden 10. maj til den 7. juni 2021.

I foroffentlighedsfasen afholdt ansøger et virtuelt informationsmøde med deltagelse af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Resultat fra foroffentlighedsfasen

Der er i foroffentlighedsfasen modtaget i alt 14 bemærkninger fra:

 • 2 myndigheder
 • 2 foreninger
 • 10 borgere

De indkomne bemærkninger og notat med administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag. 

Ingen af myndighederne gør indsigelser mod solcelleprojektet.

Energiforeningen Stauning-Dejbjerg-Lem har gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsens formål var at afklare medlemmernes holdning til solcelleprojektet ved Gestenge. Se bilag.

Ønske om udvidelse af projektafgrænsningen

Lodsejerstyregruppen ved Gestenge har i debatfasen fremsendt ønske om at udvide projektområdet med cirka 22 hektar, se bilag. Det fremgår af debatoplægget, at afgrænsningen kan blive justeret, blandt andet på baggrund af indkomne ideer og forslag, uden fornyet indkaldelse af ideer og forslag. De nye arealer skal omfattes af en miljøvurdering. Inden for de cirka 22 hektar ligger en eksisterende bolig som forventes nedlagt.

Nedenfor er oplistet fordele og ulemper ved udvidelsen:

Fordele:

 • Landskabet vurderes at kunne rumme udvidelsen af projektområdet. 
 • De nye arealer ligger i tilknytning til det eksisterende projektområde. 
 • Hovedparten af de nye arealer ligger i tilknytning til andre tekniske anlæg - vindmøller. 
 • Cirka 13 hektar ligger på lavbundsarealer. 

Ulemper:

 • Cirka 0,14 hektar af de nye arealer ligger inden for åbeskyttelseslinjen. 
 • Cirka 0,14 hektar af de nye arealer ligger i landskaber med geologisk bevaringsværdier. 
 • Cirka 7 hektar ligger i et område udlagt til potentielt affaldsbehandlingsanlæg. 
 • Cirka 0,14 hektar ligger inden for pumpelag. 

Se bilag med landskabsvurdering samt kort over ovennævnte udpegninger/bindinger.

Landskab og bindinger:

Administrationen har tidligere foretaget en overordnet landskabsvurdering, hvor de nye arealer også indgik. Det vurderes, på baggrund af beplantningsstrukturen, de få boliger og den begrænsede færdsel i området, samt de begrænsede udsigter fra højtliggende områder, at der kan indpasses solceller i landskabet, og at påvirkningen vil være moderat, men ikke væsentlig. Se bilag.

Det skal afklares om området udlagt til potentiel affaldsbehandlingsanlæg, kan udgå af kommuneplanen til fordel for solcelleprojektet.

Administrationens vurdering af sagen:

Det er administrationens vurdering, at de cirka 22 hektar kan indgå i den videre planlægning af projektet da fordelene ved projektet opvejer ulemperne. Desuden skal der kunne redegøres for en acceptabel indpasning i landskabet. Planlægningen skal forholde sig til eventuelle bindinger i området.

Administrationen ønsker udvalgets stillingtagen til, om projektområdet skal udvides, så det samlede areal bliver cirka 389 hektar. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Som følge af ”lov om fremme af vedvarende energi” vil projektet indbetale 40.000 kroner pr. MW
installeret effekt til en kommunal grøn pulje. For solcelleanlægget ved Gestenge svarer
det til cirka 8.000.000 kroner.

Effektvurdering

Realisering af solcelleprojektet vil understøtte kommunens strategiske energiplan 2019-2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget,
at:

 1. Planlægningen for et solcelleanlæg ved Gestenge fortsættes for ansøgers egen regning og risiko.
 2. Notat med behandling af indkomne bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne.
 3. Der tages stilling til om projektområdet skal udvides med cirka 22 hektar, under forudsætning af, at der tages hensyn til eksisterende bindinger i området. Der skal kunne redegøres for en acceptabel indpasning i landskabet. 
Teknik- og Miljøudvalget 24-08-2021
Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt for så vidt angår pkt. 1 og 2. Flertallet kan ikke anbefale udvidelsen på de 22 hektar, som indstillet i pkt. 3.

Jørgen Byskov, Niels Rasmussen og Svend Boye Thomsen kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling.

Bilag Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kristian Bøgsted, Niels Rasmussen, Kristian Andersen og Jesper Lærke kunne ikke tilslutte sig anbefalingen fra flertallet i Teknik- og Miljøudvalget. Kristian Andersen og Jesper Lærke begrundede deres beslutning med uklarhed omkring definitionen af lavbundsjorde.

Søren Elbæk begærede sagen til Byrådets behandling.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Offentliggørelse af planforslag for et område til testvindmøller ved Sdr. Bork samt forslag til ophævelse af lokalplan 59

Sagsnr: 17-024502

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 5. marts 2019 besluttet at udarbejde planforslag for et område til fem testvindmøller ved Sønder Bork. Formålet med planlægningen er at muliggøre opsætning af fem testvindmøller, to målemaster samt tilhørende teknikbygninger og transformerstation. 

Der er vedlagt en overordnet tidsplan for arbejdet med sagen.

Der er udarbejdet:

 • Forslag til lokalplan nr. 444 for et område til testvindmøller ved Mærskvej, Sønder Bork
 • Forslag til Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2021-2033 for et område til testvindmøller ved Sønder Bork
 • Miljøvurdering af forslag til Tillæg nr. 15 og forslag til Lokalplan nr. 444 for testvindmøller ved Sønder Bork
 • Miljøkonsekvensrapport for det konkrete projekt
 • Udkast til projekttilladelse
 • Forslag til ophævelse af Lokalplan nr. 59 for en vindmøllepark på Sdr. Bork Mærskenge

Der står i dag 19 produktionsvindmøller med en højde på 69 meter. Disse nedtages for at muliggøre opsætning af testvindmøllerne. En vedtagelse af planen forudsætter en ophævelse af eksisterende lokalplan. Derfor er der udarbejdet forslag til ophævelse af lokalplan nr. 59.

Planforslagene fremsendes til godkendelse med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger. 

Områdets disponering og bebyggelse

Indenfor lokalplanområdet kan opføres/anlægges: 

 • Fem testvindmøller med en højde på op til 180 meter 
 • To målemaster
 • Tekniske anlæg, herunder transformerstation og koblingsstation
 • Nødvendige vejadgange

Testvindmøllerene har samme farve, proportioner og tårnkonstruktion. 

Støjkonsekvenszone

Området er beliggende tæt ved grænsen til Varde Kommune, og vil medføre støj ind i Varde Kommune. Tillæg nr. 15 udlægger en støjkonsekvenszone i Ringkøbing-Skjern Kommune. I forbindelse med en endelig vedtagelse af planen vil administrationen anmode Varde Kommune om at udlægge støjkonsekvenszone i Varde Kommune. Støjkonsekvenszonen kan ses på side 4 i Forslag til Tillæg nr. 15.

Varde Kommune

Varde Kommune har i den foroffentlige høring anmodet Ringkøbing-Skjern Kommune om, at Varde Kommunes retningslinje i kommuneplanen vedrørende samarbejde med lokalsamfundet ved vindmølleplanlægning, bringes i anvendelse ved dette projekt. Det betyder, at der kun igangsættes vindmølleplanlægning, hvis 95 % af husejerne indenfor en afstand af 6 x vindmøllehøjden skriftligt har tilkendegivet, at de støtter projektet.

I Varde Kommunes Forslag til Kommuneplan er den tidligere ovenstående retningslinje ændret til et mål i kommuneplanen. 

Der er én husejer indenfor en afstand af 6 x vindmøllehøjden. For nuværende vurderer administrationen, at retningslinjen ikke tilgodeses, men ansøger har meddelt, at der fortsat er dialog med den pågældende husejer. Ansøger har skriftligt fremsendt en status for dialogen med husejeren. Denne er vedlagt som bilag. 

Administrationen har udarbejdet forslag til et brev til Varde Kommune, hvori der kort redegøres for, hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune har forholdt sig til Varde Kommunes retningslinje. Denne er vedlagt som bilag, og sendes til Varde Kommune i forbindelse med høring af planforslaget. 

Miljøvurdering

Der er udarbejdet miljøvurdering af planerne samt miljøvurdering af projektet. Der er yderligere udarbejdet et udkast til projekttilladelse. Dokumenterne er vedlagt som bilag. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Vindmøllebekendtgørelsen
Støjbekendtgørelsen for vindmøller
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
VE-loven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Projektet støtter op om kommuneplanens målsætning:

”At skabe mulighed for udvikling og test af vindmøller med en totalhøjde på op til 250
meter og dertil hørende teknologi samt test af dele af vindmøller og af teknologi til lagring
af el/vedvarende energi”.

Projektet bidrager til omlægningen til vedvarende energiforsyning i kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at: 

 • Forslag til ophævelse af Lokalplan nr. 59 fremlægges i offentlig høring i 8 uger
 • Forslag til Lokalplan nr. 444, Tillæg nr. 15, miljøvurdering af planen samt miljøvurdering af projekt fremlægges i offentlig høring i 8 uger
 • Udkast til projekttilladelse fremlægges i offentlig høring i 8 uger
 • Forslag til orientering til Varde Kommune godkendes og sendes til Varde Kommune
Teknik- og Miljøudvalget 24-08-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Niels Rasmussen bemærkede, at han finder den gennemførte proces utilfredsstillende. 

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Niels Rasmussen og Jesper Lærke bemærkede, at de finder den gennemførte proces utilfredsstillende.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Vindingvej, Ådum

Sagsnr: 21-015814

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 465 for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Vindingvej, Ådum, blev vedtaget af Byrådet den 20. april 2021. Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. april til den 21. juni 2021. Planforslagene udlægger cirka 53 hektar til teknisk anlæg/solceller. 

Resultat fra offentlighedsfasen

Der er i offentlighedsfasen modtaget i alt 3 bemærkninger fra:

 • 2 myndigheder
 • 1 forening

Brand og Redning MidtVest og Ribe Stift havde ingen bemærkninger til plangrundlaget eller miljøscreeningen. 

Der er indkommet bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening. Bemærkningerne omhandler bredden af beplantningsbælter, plantevalg indenfor lokalplanområdet samt brugen af gødning og sprøjtemidler inden for området.

Ansøger har oplyst, at de gerne vil udstykke lokalplanområdet som helhed. Administrationen vurderer på den baggrund, at det er nødvendigt at præcisere ordlyden i bestemmelse §4.1.

De indkomne bemærkninger/indsigelser og notat med administrationens forslag til svar samt forslag til ændring af plangrundlaget, er vedlagt som bilag. 

Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af både planforslagene og af projektet. Konklusionen af
screeningerne er, at planforslagene og projektet ikke giver anledning til væsentlig indvirkning
på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Der er ikke indkommet bemærkninger til screeningsafgørelsen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Som følge af ”lov om fremme af vedvarende energi” vil projektet indbetale 40.000 kroner pr. MW
installeret effekt til en kommunal grøn pulje. For solcelleanlægget ved Vindingvej, Ådum svarer
det til ca. 1.680.000 kroner.

Effektvurdering

Realisering af solcelleprojektet vil understøtte kommunens strategiske energiplan 2019-2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Tillæg 1 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 465 for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Vindingvej, Ådum vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet med behandling af indsigelser og bemærkninger. 
 2. Notat med behandling af indsigelser og bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne. 
Teknik- og Miljøudvalget 24-08-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Fordeling af midler fra Sommer- og Erhvervspakken samt en Stimulipakke til oplevelsesindustrien

Sagsnr: 21-018346

Sagsfremstilling

Punktet omhandler to kommende tilskudspakker, som er vedtaget i Folketinget, nemlig et særtilskud fra Sommer- og Erhvervspakken samt Stimulipakken til oplevelsesindustrien, som udmøntes via bloktilskuddet. Aftalerne er nærmere beskrevet nedenfor.

Aftalerne betyder, at der samlet set tilgår fagområderne Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Omsorg 904.000 kr. fra aftalen om sommer- og erhvervspakken samt 1.639.000 kr. fra Stimulipakken, som anbefales fordelt mellem fagområderne Børn og Familie (fritidstilbuddet Sommerfuglen), Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Omsorg.

Der er udarbejdet forslag til fordelingsnøgler vedrørende begge aftaler, som fremgår af fremstillingen nedenfor.

Social- og Sundhedsudvalget bedes drøfte og godkende fordelingen vedrørende begge tilskudspakker mens Børne- og Familieudvalget udelukkende bedes drøfte og godkende fordelingen vedrørende Stimulipakken til oplevelsesindustrien. Begge udvalg indstiller fordelingen til godkendelse i Økonomiudvalget samt Byrådet.

Aftale om Sommer- og Erhvervspakke

Et flertal i Folketinget har indgået en aftale om en sommer- og erhvervspakke d. 4 juni 2021, som overordnet skal hjælpe de særligt hårdt ramte erhverv. Som en del af aftalen er der sat fokus på ”Styrkelse af fysisk og metal rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med handicap”, som skal anvendes i kommunerne til at iværksætte aktiviteter, der skal tage hånd om sårbare ældre og borgere på botilbud til personer med handicap, der har været særligt ramt af nedlukningerne i forbindelse med COVID-19.

Borgere tilhørende fagområderne Handicap og Psykiatri og Sundhed og Omsorg er omfattet af denne del af aftalen.

Midlerne udmøntes til kommunerne via særtilskud og forudsættes anvendt inden udgangen af 2021. Midlerne til Handicap og Psykiatri og Sundhed og Omsorg beløber sig til i alt 904.000 kr. Der er udarbejdet følgende fordeling af midlerne:

Sommer- og Erhvervspakke

De enkelte aktiviteter indenfor de to fagområder fastlægges i kommende processer.

Kommunerne skal ved udgangen af 2021 udarbejde en kort redegørelse til Social- og Ældreministeriet over, hvilke indsatser der er iværksat inden for de tildelte økonomiske rammer.

Aftale om Stimulipakke til oplevelsesindustrien

I finansloven for 2021 blev der afsat en pulje til at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien.

Midlerne til kommunerne udmøntes via bloktilskuddet. For Ringkøbing-Skjern Kommunes vedkommende svarer det til i alt 1.639.000 kr.

Kommunerne skal selv fordele midlerne til aktiviteter for udsatte børn og voksne med særlige behov samt udsatte ældre. Midlerne kan anvendes både til kultur- og oplevelsestilbud ude i samfundet eller i form af tilbud på botilbud eller plejehjem. Midlerne er målrettet borgere, der er visiteret til dag-, botilbud eller plejebolig og ikke til tilbud til borgere i eget hjem.

Midlerne omfatter børn og voksne inden for fagområderne Børn og Familie (fritidstilbuddet Sommerfuglen), Handicap og Psykiatri og Sundhed og Omsorg og anbefales fordelt mellem disse områder. Fordeling af midler er sket på baggrund af oprindeligt budget og indenfor de relevant områder i fagområderne. Der er følgende forslag til fordeling af midlerne:

Stimulipakke til oplevelsesindustrien

Der er en fælles anbefaling om, at der afsættes 500.000 kr. til et fælles projekt i Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Omsorg, som skal anvendes til fælles aktiviteter på tværs af fagområderne. 

Anvendelsesperioden er gældende til og med d. 30. juni 2022. KL og Socialstyrelsen gennemfører i slutningen af 2022 en overordnet opfølgning på anvendelsen af midlerne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Finansloven for 2021 vedtaget 22. december 2020.

Rammeaftale om sommer- og erhvervspakke vedtaget 4. juni 2021.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Familieudvalgets indstilling:
Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter og godkender den foreslåede fordeling af midlerne fra aftalen om stimulipakken til oplevelsesindustrien, og sender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at tilskuddet på 1.639.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling:
Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget

 • drøfter og godkender den foreslåede fordeling af midlerne fra aftalen om sommer- og erhvervspakken, og sender sagen til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at tilskuddet på 904.000 kr. finansieres af kassebeholdningen med henvisning til det anviste særtilskud.
 • drøfter og godkender den foreslåede fordeling af midlerne fra aftalen om stimulipakken til oplevelsesindustrien, og sender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at tilskuddet på 1.639.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Børne- og Familieudvalgets 24-08-2021
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget 25-08-2021
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Betaling til Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern for drift af 10. klasse

Sagsnr: 20-024592

Sagsfremstilling

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern (UCRS) har rettet henvendelse med henblik på en genforhandling af betalingen for driften af kommunens 10. klassetilbud. Børne- og Familieudvalget har den 26. januar 2021 godkendt, at der blev indledt forhandling om en forhøjelse af kommunens betaling. Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til om forhandlingsresultatet skal godkendes.

UCRS, som siden 2015 har drevet 10’eren i Ringkøbing-Skjern Kommune, rettede henvendelse
til Børne- og Familieudvalget den 1. december 2020 med et ønske om en forhøjelse af betalingen
fra kommunen. UCRS gjorde her opmærksom på, at 10'eren har haft gode resultater i forhold til at løfte eleverne fagligt, motivere dem til gode uddannelsesvalg og understøtte kommunens ønske om øget overgang til erhvervsuddannelse. Af skrivelsen til Børne- og Familieudvalget fremgik det dog også, at det gennem alle årene har været umuligt for UCRS at drive 10’eren på en måde, som er økonomisk bæredygtig. 10’eren bidrager således angiveligt hvert år med et underskud på ca. 1. mio. kr. til uddannelsesinstitutionens samlede årsresultat.
UCRS skrev desuden, at man havde et stort ønske om fortsat at drive 10’eren med høj kvalitet, og håbede derfor også, at der kunne findes en økonomisk løsning med virkning fra august 2021.

Næstformanden for Børne- og Familieudvalget, fagchefen for Dagtilbud og Undervisning og repræsentanter fra administrationen har efterfølgende forhandlet sig frem til et forslag til en ny økonomiaftale, som vil gælde fra og med skoleåret 2021-2022, hvis den godkendes. Den gældende aftale indeholder grundtakster, en takst pr. elev og særlige takster for elever, der har modtaget specialundervisning eller gået i modtageklasser. Forslaget til ny aftale er mere enkel. Ifølge denne betaler Ringkøbing-Skjern Kommune et grundbeløb på 1.800.000 kr. og 45.000 kr. pr. elev. Med en belægning svarende til belægningen i 2020-2021 vil den nye aftale medføre en øget betaling på omkring 0,7 mio. kr. pr. år.

10. klasse er et særligt undervisningstilbud rettet mod en gruppe elever, hvoraf en stor del har faglige eller sociale udfordringer. Det er derfor vanskeligt at sammenligne udgiftsniveauet for 10. klasse med udgiftsniveauet i almindelige klasser i folkeskolen. Administrationen har forsøgt at indhente oplysninger om udgiften til 10. klasse i andre kommuner i Vestjylland og fået svar fra 2. I disse kommuner er udgifterne til 10. klasse på niveau med de fremtidige udgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvis aftalen godkendes.

Det er fortsat administrationens vurdering, at 10'eren er et skoletilbud af høj kvalitet både for de
elever, som har behov for at afklare deres ønsker til en ungdomsuddannelse, og for den
forholdsvis store gruppe af elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering for at kunne
gennemføre en ungdomsuddannelse.

På den baggrund anbefaler administrationen, at den nye økonomiaftale godkendes.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at Børne- og Familieudvalget har fremsendt et budgetønske til Byrådets budgetkonference den 30. og 31. august 2021, om forhøjelse af budgetrammen til finansiering af den nye aftale med UCRS. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med en indstilling om,

 1. at den nye økonomiaftale godkendes,
 2. at merudgiften i 2021 finansieres inden for Børne- og Familieudvalgets budgetramme, og
 3. at Børne- og Familieudvalgets budgetramme for 2022 og kommende år forhøjes med 0,7 mio. kr. som indstillet til Budgetkonferencen
Børne- og Familieudvalget 24-08-2021
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Trine Ørskov deltog ikke i behandling af sagen.

Fraværende: Helge Albertsen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Ansøgning om tillægsbevilling vedrørende etableringen af ny daginstitution i Tim

Sagsnr: 17-032587

Sagsfremstilling

Daginstitutionsbyggeriet i Tim er blevet forsinket og fordyret som følge af forskellige forhold. Som følge heraf mangler der nu 1,1 mio. kr. til færdiggørelse af legepladsen. Der skal tages stilling til, om der kan gives en tillægsbevilling til projektet.

Den nye daginstitution i Tim, som erstatter Fresiahaven, bygges nord for Tim Hallen. Opførslen af den nye bygning nærmer sig sin afslutning, og som sidste led i anlægsprocessen skal der etableres en legeplads på institutionens grund. I løbet af anlægsprocessen er der uventet opstået forskellige forhold, som både har fordyret og forsinket processen. Det drejer sig primært om uforudseelige grundudgifter i forhold til brønde og regnvandsledning på grunden, udgifter til vinterforanstaltninger, materialeudgifter grundet manglende præcisering af disse fra rådgivers side samt generel forsinkelse af byggeriet som følge af leveringstid på materialer og langsom sagsbehandling fra rådgivers side.  

Disse forhold har tilsammen givet merudgifter på ca. 1,2 mio. kr. På nuværende tidspunkt skønner Ejendomscentret, at der mangler 1,1 mio. kr., som primært skal finansiere udgifter vedrørende legepladsen ud over, hvad der er indeholdt i de entrepriser, som blev godkendt ved licitationen. Der er indhentet tilbud på legeredskaber og anlæg. Ved vurderingen af udgiften til etableringen er der taget hensyn til, at nogle af legepladsredskaber fra Fresiahaven vil kunne genanvendes. Som følge af begyndende nedbrydning i de bærende konstruktioner og omkostninger ved flytning er der dog mange af de gamle redskaber, som ikke vil kunne bruges igen.

Administrationen skønner ikke, at legepladsprojektet indeholder unødvendige eller ekstraordinært dyre elementer. Når der alligevel mangler penge til legepladsen, skyldes det alene rækkefølgen i det samlede projekt. Der er altså ikke tale om, at legepladsen er nedprioriteret i forhold til forholdene inden døre. Der lægges i dag stor vægt på, at der på en daginstitutions legeplads er god plads til at lege vildt og mulighed for at udforske, fordybe sig og være kreativ. Uderummet og legepladsens særlige karakter og muligheder skal styrke børnenes trivsel og udvikling. Legepladsen er ligeledes det sted, hvor grovmotorikken trænes. En god legplads er genkendelig og skaber derfor tryghed for børn i alle aldre. Det har stor betydning, at børn får mulighed for at opleve natur og uderum af forskellig typer.

Rådighedsbeløbet til den nye daginstitution var oprindeligt indeholdt i et samlet rådighedsbeløb for en helhedsløsning i Tim, som foruden bygning af en ny daginstitution omfattede renovering, til- og ombygning af Tim Skole. Det viste sig senere, at det ville være uhensigtsmæssigt at gennemføre anlægsarbejderne som et integreret projekt, og rådighedsbeløbet blev derfor opdelt. Anlægsprojektet på skolen forventes afsluttet i efteråret 2021, og Ejendomscentret oplyser, at de samlede udgifter på nuværende tidspunkt forventes at blive ca. 1 mio. kr. lavere end det afsatte rådighedsbeløb.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der resterer 1,255 mio. kr. i 2021 på Børne- og Familieudvalgets anlægskonto. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med en indstilling om, at der gives en tillægsbevilling til projektet på 1,1 mio. kr. Tillægsbevillingen finansieres af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje. 

Børne- og Familieudvalget 24-08-2021
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Helge Albertsen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

13: Udvidede frihedsgrader i skoleåret 2021-22

Sagsnr: 21-018491

Sagsfremstilling

På skolerne er der ikke et ens billede af, hvordan og i hvilken grad retningslinjer og nødundervisning under coronaepidemien har påvirket elevernes trivsel og udbytte af undervisningen. Men for at kunne håndtere de udfordringer, der måtte være, så har aftalepartierne givet muligheder for at lave forskellige opsamlende indsatser. Foruden de ekstra tildelte midler til brug i efteråret 2021 (behandlet på byrådets møde den 17. august 2021), så har skoler og kommuner fået mulighed for at gøre brug af udvidede frihedsgrader i det kommende skoleår, herunder bl.a. mulighed for ikke at udarbejde elevplaner og kvalitetsrapport. Mulighederne, beslutningskompetencen og praksis ønskes drøftet og besluttet i Børne- og Familieudvalget og byrådet.

Det er en grundlæggende forudsætning for at anvende frihedsgraderne i skoleåret 2021/22, at det vurderes, at elevernes faglige udvikling bedre kan tilgodeses ved brug af disse frihedsgrader.

Frihedsgraderne indebærer, at kommunalbestyrelserne, henholdsvis skolelederne, kan træffe beslutning om at fravige nogle af folkeskolelovens bestemmelser fra den 1. august 2021. Det drejer sig om følgende bestemmelser:

 1. Elevplaner, jf. folkeskolelovens § 13 b.
 2. Skoledagens længde og den understøttende undervisning, jf. folkeskolelovens § 14 b, stk. 1, og § 16 a.
 3. Målsætningen om fuld kompetencedækning, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 7.
 4. Kvalitetsrapporter, jf. folkeskolelovens § 40 a.

Brugen af udvidede frihedsgrader for skoleåret 2021/22 blev drøftet med skolelederne på Tværsmøde den 5. august 2021, hvor skolelederne udtrykte ønske om uddelegering af kompetencen decentralt i så høj grad som muligt.

Behovet for at gøre brug af frihedsgraderne er forskellig fra skole til skole, men skolelederne ønsker at kunne gøre brug af den mulige fleksibilitet, hvor det vurderes, at frihedsgraderne kan medvirke til at tilgodese elevernes faglige udvikling. Årets planlægning/skemaer, bustransport og udvidet pasning i SFO kan begrænse brugen i praksis, men der er stadig nye muligheder at finde med de eksisterende og nye rammer.

Ad 1) Fravigelse af kravet om elevplan

Bekendtgørelsen giver mulighed for, at den enkelte skoleleder kan beslutte, at skolen ikke skal udarbejde elevplaner i 2021/22.

Det er skolens leder, der beslutter, om skolen ønsker at benytte denne frihedsgrad i skoleåret 2021/22. Hvis skolelederen træffer beslutning herom, skal lederen straks informere kommunalbestyrelsen om beslutningen.

Hvis skolen vælger at undlade at udarbejde elevplaner, vil kommuner og skoler fortsat skulle forholde sig til elevernes faglige udvikling og trivsel. Derfor anbefaler administrationen, at skolen enten fortsat udarbejder elevplaner, eller at skoleledelsen i samarbejde med medarbejderne og i dialog med skolebestyrelsen vælger anden passende evalueringsformer og løbende formidling til forældre og elever.

Skoleledere på skoler, der træffer beslutning om ikke fortsat at udarbejde elevplaner, informerer Dagtilbud og Undervisning om beslutningen.

Ad 2) Fravigelse af skoledagens længde og den understøttende undervisning

Bekendtgørelsen giver mulighed for, at skolens leder, efter at have indhentet en udtalelse fra skolebestyrelsen, kan søge kommunalbestyrelsen om godkendelse af, at skolen (i perioden 1. august til den 16. november 2021) konverterer dele af eller al understøttende undervisning til andre aktiviteter, der indebærer et tilsvarende personaleforbrug for skolen i undervisningen. Andre aktiviteter kan fx være tolærer- og andre to-voksenordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboløb i udvalgte fag. Eleverne skal tilbydes plads i SFO i de timer, som skoledagen eventuelt afkortes, uden ekstra betaling fra forældrene.

Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men kan også delegere denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skole (skolelederen og/eller skolebestyrelsen).

Administrationen anbefaler, at det er op til den enkelte skole at afveje, om det er den rigtige løsning for at sikre klassens faglige udvikling at konvertere understøttende undervisning således, at de frigivne personaleressourcer fortsat bliver på skolen f. eks. til to-lærer- og to-voksenordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboforløb i udvalgte fag. Der må tages hensyn til skolebuskørsel, og at eleverne skal tilbydes plads i SFO i de timer, som skoledagen eventuelt afkortes, uden ekstra betaling fra forældrene.

Administrationen anbefaler endvidere, at den nuværende praksis, efter justeringen af skolereformen i 2019, hvor det blev muligt for skolerne at konvertere op til to ugentlige timers understøttende undervisning, fortsættes. Dvs. at skoleledere på skoler, der efter udtalelse fra skolebestyrelsen træffer beslutning om at konvertere dele af eller al understøttende undervisning til andre aktiviteter, informerer Dagtilbud og Undervisning om beslutningen.

Ad 3) Fravigelse af målsætningen om fuld kompetencedækning

Bekendtgørelsen giver også mulighed for at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning, så en mindre del af undervisningen skal varetages af lærere, der har undervisningskompetence (tidligere linjefag) i det pågældende fag fra læreruddannelsen eller en tilsvarende faglig kompetence opnået f.eks. fra efteruddannelse. Dette kan gøres for at give eleverne færre lærerskift og understøtte en mere rolig tilbagevenden til skolen.

Det er kommunalbestyrelsens beslutningskompetence og denne kan ikke delegeres til skolebestyrelsen på den enkelte skole, da spørgsmål om det undervisende personales kvalifikationer er omfattet af de beføjelser, der følger af arbejdsgiverkompetencen, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 5. Da der ikke stilles krav om, at kommunalbestyrelsen skal træffe beslutningen i et møde, vil kommunalbestyrelsen derimod kunne delegere beslutningskompetencen til den kommunale forvaltning, herunder til skolelederen på den enkelte skole.

Administrationen anbefaler, at beslutningskompetencen delegeres til den enkelte skoleleder, som vurderer, hvad der giver bedst mening lokalt.

Ad 4) Fravigelse af kravet om udarbejdelse af kvalitetsrapport

Endelig giver bekendtgørelsen frihed til, at der ikke udarbejdes en kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22. Hvis kommunerne træffer beslutning om ikke at udarbejde kvalitetsrapporter, er der dog en klar forventning om, at kommunerne fortsat løbende forholder sig til elevernes faglige udvikling og trivsel.

Da beslutningen om at undlade at udarbejde kvalitetsrapport skal træffes af kommunalbestyrelsen i et møde, er beslutningen omfattet af delegationsforbud, dvs. at beføjelsen hverken kan delegeres internt eller eksternt, og således hverken til skolelederen eller skolebestyrelsen eller andre.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19 i skoleåret 2021/22. 

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Udgifter til øget åbningstid i SFO forbundet med lokale beslutninger om at afkorte skoledagen finansieres inden for skoleområdets budget. Som en del af Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser fulgte en økonomisk ramme på 164,5 mio. kr.  millioner kroner fordelt til alle landets kommuner til folkeskoler, SFO’er samt kommunale fritids- og klubtilbud i 2021. Rammen udmøntes via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne på baggrund af indbyggertal.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger. 

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at de skoleledere, der træffer beslutning om ikke fortsat at udarbejde elevplaner, informerer Dagtilbud og Undervisning om beslutningen.

   

 2. at Børne- og Familieudvalget godkender, at den nuværende praksis vedrørende fravigelse af skoledagens længde og den understøttende undervisning fortsætter, så den enkelte skoleleder, efter udtalelse fra skolebestyrelsen, træffer beslutning om at konvertere dele af eller al understøttende undervisning til andre aktiviteter. Dagtilbud og Undervisning orienteres om beslutningen.

   

 3. at beslutningskompetencen vedrørende fravigelse af målsætningen om fuld kompetencedækning delegeres til den enkelte skoleleder, som vurderer, hvad der giver bedst mening lokalt.

   

 4. at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til byrådet med indstilling om, hvorvidt der skal udarbejdes kvalitetsrapport eller ej i skoleåret 2021/22.
Børne- og Familieudvalget 24-08-2021
Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling pkt. 1.-3. og anbefaler samtidig Byrådet, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22, jf. indstillingens pkt. 4.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Familieudvalgets anbefaling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

14: Personalepolitisk redegørelse 2021

Sagsnr: 21-018979

Sagsfremstilling

Personale og Digitalisering fremsender hermed den personalepolitiske redegørelse 2021 til orientering. Formålet med en personalepolitisk redegørelse er at skabe et generelt overblik over kommunens ansatte og synliggøre det grundlag, der arbejdes ud fra på personaleområdet.

Den personalepolitiske redegørelse er et værktøj til at understøtte arbejdet med direktionens strategiplan. Her samler administrationen organisatorisk viden om de HR-forhold, der ligger til grund for indsatsområderne på rekruttering, kompetenceudvikling, lønudvikling, fravær, trivsel og arbejdsmiljø samt øvrige personalepolitiske tiltag.

Indstilling

Personale og Digitalisering indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

15: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering fandt sted.

Kristian Andersen bemærkede, at der kun bør flages med Dannebrog fra kommunens flagstænger.

Kopier link til punktet  -   Print

16: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing