Referat: 21. september 2021 kl. 08:00

LOK-Mødelokale 6 Rådhuset Ringkøbing
Økonomiudvalget

Deltagere

 • Niels Rasmussen
 • Kristian Andersen
 • Jakob Agerbo
 • Søren Elbæk
 • Jesper Lærke
 • Kristian Bøgsted
 • Hans Østergaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Fastholdelse af kommunal garanti for Ringkøbing-Skjern Kulturcenter

Sagsnr: 21-016210

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Talentakademiet Ringkøbing Skjern har forespurgt Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, om der er mulighed for at købe bygningen, hvor Talentakademiet har lejet sig ind i dag.

Situationen er i dag, at Talentakademiet lejer knap 50% af værelserne i talentakademi-bygningen. De resterende værelser udlejer kulturcenteret til bl.a. træningslejre, turister/vandrehjemsgæster og gæster til arrangementer i kulturcenteret.

Med Skjern Håndbolds involvering i Talentakademiet er der skabt en positiv udvikling i søgningen til talentakademiet. Det har ført til ønsket om evt. køb bygningen – alternativt leje alle værelser i talentakademibygningen.

Det betyder, at kulturcenteret kommer til at mangle overnatningsfaciliteter, som i dag er driver for en væsentlig omsætning i kulturcenteret. Afledt af Talentakademiets ønske om at købe bygningen undersøger kulturcenteret derfor, om der kan etableres 10 natursuiter(hytter) som kompensation for de manglende værelser i talentakademibygningen. Tanken er her, at en væsentlig del af provenuet fra salg af talentakademibygningen skal anvendes til etablering af de 10 hytter.

Talentakademiet er opført tilbage i 2012-13 og delvist finansieret via et lån i Kommunekredit. Lånet har en restgæld på 7,5 mio. kr. hvoraf en del vedrører Talentakademiet. Ringkøbing-Skjern kommune har garanteret for lånet. Lånet kan opretholdes på trods af et evt. frasalg af bygningen, men det kræver, at Byrådet fortsat garanterer for lånet. Administrationen anbefaler, at en evt. fortsat garanti sker med henvisning til at midlerne (fra salg af bygningen) anvendes til hytter jf. ovenfor.

Frasalg på nuværende tidspunkt medfører desuden, at en del af den momsrefusion, der blev opnået, da bygningen blev bygget skal tilbagebetales. Det gælder altid, ved salg af en bygning, der er under 10 år gammel. Konkret skal Ringkøbing-Skjern Kulturcenter ved salg i 2021 tilbagebetale 0,429 mio. kr. til SKAT. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunekredit har bekræftet, at lånet kan videreføres, såfremt der foreligger en kommunal garanti. 

Økonomi

Ringkøbing-Skjern Kommune har - ultimo 2020 - stillet garanti for i alt 11,8 mio. kr. 

Dette ændres ikke ved fastholdelse af denne garanti, som vedrører lån nr. 201748023 i KommuneKredit - Oprindelig 8.194.000 kr. med restgæld 7.478.108 kr. pr. 31. december 2020.

Effektvurdering

Fastholdelse af garantien giver mulighed for at Ringkøbing-Skjern Kulturcenter kan arbejde proaktivt med at understøtte Talentakademiet og fastholde egne aktiviteter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at såfremt Talentakademibygningen sælges, fastholdes kommunegarantien under forudsætning af, at en væsentlig del af salgsprovenuet anvendes til etablering af nye overnatningsfaciliteter.

Økonomiudvalget 10-08-2021
Udsat.

Siden Økonomiudvalgets tidligere behandling er der tilføjet et bilag, der uddyber forhold omkring garantier.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Midtjyllands Lufthavn - kapitaludvidelse 2022-2023

Sagsnr: 17-027331

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Midtjyllands Lufthavn har i mail af 13. august 2021 anmodet om, at kommunen bidrager med 512.400 kr. som kapitalindskud til Lufthavnen i hvert af årene 2022 og 2023. Ringkøbing-Skjern Kommunes ejerandel af Lufthavnen udgør ca. 7%, og de 512.400 kr. svarer til ca. 7% af det årlige underskud på ca. 7 mio. kr., som Lufthavnen forventer i 2022 og 2023. Beløbet dækker de post-Corona forventede budgetterede driftsunderskud og opfølgning på igangværende udvikling af lufthavnen.

Byrådet har senest i november 2019 godkendt årlige indskud på 439.200 kr. i 2020 og 2021. 

Efter Midtjyllands Lufthavns bestyrelsesmøde og 1. behandling af budgettet for 2021, den 16. september d.a., vil det nye budget for den forventede lufthavnsdrift blive fremsendt til orientering og understøttelse af denne anmodning om kapitalindskuddet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger. 

Økonomi

Tilskuddet indgår i budgetforliget for 2022-2025.

Effektvurdering

Kommunens kapitalindskud vil medvirke til at understøtte den fremtidige drift af Midtjyllands Lufthavn.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådets godkendelse 

 • at kommunen bakker op om Midtjyllands Lufthavn og den nødvendige kapitaludvidelse.
 • at der bevilges i alt 1.024.800 kr. til en kapitaludvidelse i Midtjyllands Lufthavn, således at der i hvert af budgetårene 2022 og 2023 indarbejdes 512.400 kr. som kommunens bidrag.
 • at bevillingen godkendes med den forudsætning, at alle ejer-kommuner godkender kapitaludvidelsen for 2022 og 2023. 

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kristian Andersen og Niels Rasmussen stemte imod med den begrundelse, at de ikke mener, at lufthavnsdrift er en kommunal opgave.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019-2027 - Etablering af regnvandsbassin i Søndervig

Sagsnr: 21-001578

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 15. juni 2021 at sende forslag til tillæg nr. 4 til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2019-2027 i 8 ugers offentlig høring. Forslaget har været offentligt fremlagt fra den 28. juni 2021 til den 23. august 2021. I offentlighedsfasen er der ikke indkommet bemærkninger fra borgere, myndigheder eller interesseorganisationer.

Forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019-2027 for Ringkøbing-Skjern Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for:

 1. Udvidelse af kloakoplandet i Søndervig i området ”Nyhavn”.

   

 2. Etablering af regnvandsbassin i Søndervig til at håndtere overfladevandet fra eksisterende Søndervig by samt den planlagte udvidelse af kloakoplandet.

   

 3. Danne grundlag for ansøgning om udledningstilladelse.

Til håndtering af tag- og overfladevandet fra separeringen i Søndervig by og byggemodningen i "Nyhavn"  etableres et vådt regnvandsbassin for at reducere den stofmæssige belastning inden udledning. Regnvandsbassinet vil blive placeret udenfor området "Nyhavn" og bassinet vil få afløb til afvandingsgrøft, med udmunding i Ringkøbing Fjord. 

Teknik- og Miljøudvalget har med tillæg nr. 4 truffet beslutning om, at regnvandsbassinet skal placeres uden for området "Nyhavn" med en placering på østsiden af omfartsvejen. 

Placeringen forudsætter, at der kan opnås myndighedsgodkendelse. Den foreliggende beregning for udledningen af næringsstoffer for projektet, viser at der kan forventes en acceptabel rensegrad. Løsningen forudsætter også, at de nødvendige arealer kan erhverves

Med dette juridiske grundlag og gennemførelse af forhandlingerne med lodsejerne ved ekspropriation eller ekspropriationslignende forhold, kan erstatningen være skattefri for lodsejerne.

Efter Byrådets vedtagelse udgør tillægget det juridiske grundlag for at gennemføre de beskrevne tiltag.

Vedtagelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019).

Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Der vil ske en stigning af vandmængden, mens udledningen af næringsstoffer reduceres. Den valgte placering giver ikke den fulde miljøeffekt, da arealet øst for omfartsvejen, ikke giver mulighed for den optimal bassinstørrelse.

Separeringen og byggemodningen vurderes, ikke at have en negativ effekt på vandmiljøet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019-2027 vedtages.

Teknik- og Miljøudvalget 07-09-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Tillæg nr. 5 til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2019-2027 - Transportsystemer, bassiner, separeringer m.m.

Sagsnr: 20-024492

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019-2027 for Ringkøbing-Skjern Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for:

 1. Etablering af yderligere transportledning i Ølstrup i forbindelse med centralisering af spildevandsbehandlingen ved nedlæggelse af Hover Renseanlæg.
 2. Separering af dele af fælleskloakken i Ølstrup.
 3. Etablering af regnvandsledning i Lem.
 4. Separering af dele af fælleskloakken i Lem.
 5. Etablering af regnvandsbassin for Tim Kirkeby.
 6. Ændring af opland til separatkloakering i Kloster.

 7. Ændring af matrikler til etablering af regnvandsbassin i Kloster.
 8. Tilpasning af kloakoplande beskrevet i Lokalplan nr. 458, som er byggemodning af et område til boligformål ved Vorgodvej i Vorgod-Barde.
 9. Tilpasning af et kloakopland i Skjern til kommuneplanen.
 10. Separering af et fælleskloakeret opland i Ringkøbing.

 11. Etablering af regnvandsbassin i Ringkøbing (Skelbæk).

Byrådets forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019 - 2027 skal offentliggøres og være i offentlig høring i mindst 8 uger. I offentlighedsfasen er det muligt for borgere, myndigheder og interesseorganisationer at kommentere det fremlagte forslag overfor Byrådet.

Efterfølgende vil Byrådet behandle eventuelle kommentarer, og eventuelle ændringer vil blive indarbejdet i tillægget, hvorefter det vedtages endeligt af Byrådet. Vedtagelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Efter Byrådets vedtagelse udgør tillægget det juridiske grundlag for at gennemføre de beskrevne tiltag.

Forslag til Tillæg nr. 5 giver mulighed for følgende:

1. Etablering af transportsystem i Ølstrup

I de kommende år står Ringkøbing-Skjern Forsyning over for etablering af mange transportledninger i forbindelse med centralisering af spildevandsbehandlingen, hvilket indebærer nedlæggelse af Ringkøbing-Skjern Forsynings mindre renseanlæg.

Den planlagte transportledning er angivet på efterfølgende figur.

Figur 1: Etablering af transportledning (rød farve) i Ølstrup ved Attenagrevej og Byvejen.

 

2. Separering i Ølstrup

Ringkøbing-Skjern Forsyning ønsker i forbindelse med etablering af transportledningen i Ølstrup at separere dele af fælleskloakken, som er opland ØL04a i efterfølgende figur:

Figur 2: Opland ØL04a ved Byvejen og Attenagrevej, der planlægges separeret

I forbindelse med separeringen etableres der et regnvandsbassin med udløb til ”Tilløb til Ølstrup Bæk”.

 

3. Etablering af regnvandsledning i Lem

Ringkøbing Skjern Forsyning ønsker at etablere regnvandsledning for at aflede regnvand fra Smed Hansens Vej 11, 13 og 15 til eksisterende grøfter bag virksomheden Vestas. Dette sker i forbindelse med separeringen af spildevandsplanens opland LE08C.

Regnvandsledningen vil udlede til eksisterende grøft bag Vestas, som munder ud i et eksisterende vådt bassin før det udledes til Nørhede Bæk. Den planlagte regnvandsledning er vist i efterfølgende figur:

Figur 3: Etablering af regnvandsledning (tyk sort linje) i Lem for Smed Hansens Vej 11, 13 og 15.

 

4. Separering af dele af fælleskloakken i Lem

Ringkøbing-Skjern Forsyning ønsker at separere flere dele af fælleskloakken i Lem, hvilket er spildevandsplanens opland LE09. De berørte ejendomme er vist i efterfølgende figur, som er beliggende på Spurvevej, Lærkevej og Svalevej.

Figur 4: Planlagt separering af opland LE09 i Lem

Regnvandet fra Opland LE09 afledes til det eksisterende bassin ved Sdr. Alle/ Dejbjergvej.

 

5. Etablering af bassin Tim Kirkeby

Ringkøbing-Skjern Forsyning ønsker i forbindelse med separering af kloakken i Tim Kirkeby at etablere et regnvandsbassin til håndtering af tag- og overfladevand. Separering af Tim Kirkeby er omfattet af spildevandsplanen, hvor der ønskes tilføjet en til- og afløbsledning samt areal til bassin.

Figur 5: Placering af bassin ved Tim Kirkeby i forbindelse med separering af Tim Kirkeby

 

6. Separering og regnvandskloakering i Kloster

Ringkøbing-Skjern Forsyning ønsker at separere resten af fælleskloakken i Kloster. Med dette tillæg nr. 5 bliver det muligt også at separerer opland KL04b i denne planperiode, som er 2019-2027, mens opland KL04 først forventes at blive separeret på et senere tidspunkt.

Desuden ønsker Ringkøbing-Skjern Forsyning at regnvandskloakere opland KL05 (Pugflodsvej) som i dag alene er kloakeret for spildevand. Regnvandskloakeringen sker, da nedsivning af regnvand i oplandet er problematisk.

 

Figur 6: Planlagt separering af opland KL04b og regnvandskloakering af opland KL05 i Kloster. Opland KL04a er allerede planlagt separeret gennem Spildevandsplan 2019-2027. Det viste planlagte bassin ved Nørbyvej omtales i afsnit 2.7 i spildevandsplanen.

 

7. Etablering af bassin Kloster

Ringkøbing-Skjern Forsyning ønsker i forbindelsen med separering af kloakoplande i Kloster at etablere et regnvandsbassin. Bassinet er nævnt i spildevandsplanen, men der er under detailprojektering foretaget ændringer, som medfører, at andre matrikler end de der er nævnt i spildevandsplanen, kan blive berørt.

Bassinet vil blive udført som et to delt vådt bassin med sandfang før bassin samt dykket afløb for at tilbageholde olie. 

Figur 7: Ny placering af bassin i Kloster

Bassinet vil have afløb til Houvig Grøft.

 

8. Nyt kloakopland i Vorgod-Barde

Kommunen har vedtaget Lokalplan nr. 458 for et område til boligformål ved Vorgodvej i Vorgod-Barde. Dele af lokalplanens område er ikke omfattet af Spildevandsplan 2019-2027, hvorfor området medtages i dette tillæg. Det nye opland vil bestå af de eksisterende oplande BA04, VO07, en del af VO10 samt nye arealer. Oplandet for byggemodningen kaldes VO07 og opland BA04 udgår dermed.

Figur 8: Udsnit af Vorgod-Barde med det berørte opland VO07, der byggemodnes ved Lokalplan nr. 458

Oplandet blive kloakeret for spildevand, mens tag- og overfladevand afledes i LAR anlæg til nedsivning. 

 

9. Skjern – Tilpasning af opland SK87

I Skjern skal Arnborgvej 1 medtages i det planlagte kloakopland SK87, da det er omfattet af kommuneplanramme 39ER008. Arnborgvej 1 er en del af matriklen 4pr, Engsig, Skjern Jorder. Tilpasningen er vist i efterfølgende figur:

Figur 9: Tilpasning af opland SK87 i Skjern, så Arnborgvej 1 medtages

 

10. Separering af et fælleskloakeret opland i Ringkøbing

I Tillæg nr. 15 til den tidligere Spildevandsplan 2010-2020 var medtaget et fælleskloakeret opland i Ringkøbing, der skulle separeres. Det er imidlertid faldet ud i forbindelse med opdatering til gældende Spildevandsplan 2019-2027, hvorfor det gennem nærværende tillæg medtages igen. Oplandet er vist i efterfølgende figur: