Referat: 7. januar 2020 kl. 15:00

Konferencesalen, Servicecenter, Dyrvigsvej 9, Videbæk
Skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune

Deltagere

 • Torben Hjøllund Mortensen
 • Trine Ørskov
 • Hanne Simonsen
 • Torben Friis Svendsen
 • Frederik Røgen Noesgaard
 • Niels Rasmussen
 • Henrik Jensen
 • Kirsten Busk
 • Niklas Stentoft
 • Sara Jørgensen
 • Bjarne Svendsen
 • Marianne Kipker

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Præsentationsrunde

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Præsentationsrunde af medlemmerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de enkelte medlemmer præsenterer sig selv.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Deltagerne præsenterede sig.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Konstituering - valg af formand

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Valg af formand for § 17, stk. 4 udvalget.

Byrådet har besluttet, at formanden skal vælges blandt de 4 valgte byrådspolitikere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges en formand blandt de 4 politikere udpeget af byrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Trine Ørskov blev valgt som formand.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Baggrund, formål og kommissorium for udvalget

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

På Byrådets budgetkonference i 2019 blev det aftalt, at der nedsættes et udvalg efter den kommunale styrelseslovs § 17 stk. 4 vedrørende skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Formålet med udredningsarbejdet er at skabe grundlag for, at Byrådet kan vedtage en skolestruktur, som er langtidsholdbar, og som sikrer en god balance mellem hensynet til geografisk dækning, økonomi samt faglighed og trivsel.

Elevtallet i folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune har igennem flere år været faldende, og der er udsigt til, at det fortsat vil falde i de kommende år.

Byrådet har tidligere praktiseret den regel, at en skole med færre end 75 elever lukkes, med mindre det kan sandsynliggøres, at elevtallet igen vil stige inden for en overskuelig fremtid. Denne regel er midlertidigt suspenderet, både fordi skolelukninger alene baseret på et elevtalskriterium kan virke vilkårlige, og fordi der politisk har været et ønske om at sammenkæde spøgsmålet om skolestruktur med landdistriktspolitikken. Dette arbejde er dog endnu ikke påbegyndt, og det faldende elevtal har betydet, at flere skoler i dag har færre end 75 elever.

Indstilling

Administrationen indstiller, at gennemgangen af baggrund, formål og kommissorium for § 17, stk. 4 udvalget tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Trine Ørskov orienterede om baggrund, formål og kommissorium for Skolestrukturudvalget.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Udvalgets arbejdsområde og arbejdsfacon samt tidsplan

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Trine Ørskov giver et oplæg om skolestrukturudvalgets arbejdsområde og arbejdsfacon herunder tidsplanen.

Der er udarbejdet tidsplan for møderne i udvalget. Tidsplanen er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller at punktet drøftes.

Bilag Beslutning

Trine Ørskov orienterede om Skolestrukturudvalgets arbejdsområde og arbejdsfacon samt om tidsplanen.

Udvalget afgav signaler i forhold til, hvad der skal undersøges nærmere i undersøgelsesfasen.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Perspektiv på "Fremtidens skolevæsen i Ringkøbing-Skjern Kommune"

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Hvert medlem præsenterer sit perspektiv på "Fremtidens skolevæsen i Ringkøbing-Skjern Kommune". Efterfølgende en dialog med henblik på at skabe et fælles sigtepunkt for det kommende arbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at hvert medlem præsenterer sit perspektiv på "Fremtidens skolevæsen i Ringkøbing-Skjern Kommune".

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Udvalgets medlemmer afgav signaler i forhold til vigtige perspektiver på ”Fremtidens skolevæsen i Ringkøbing-Skjern Kommune.”

Kopier link til punktet  -   Print

7: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk