Referat: 4. februar 2020 kl. 15:00

Konferencesalen, Servicecenter, Dyrvigsvej 9, Videbæk
Skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune

Deltagere

 • Frederik Røgen Noesgaard
 • Bjarne Svendsen
 • Trine Ørskov
 • Niels Rasmussen
 • Niklas Stentoft
 • Henrik Jensen
 • Hanne Simonsen
 • Marianne Kipker
 • Torben Friis Svendsen
 • Torben Hjøllund Mortensen
 • Sara Jørgensen
 • Kirsten Busk

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Planlægning af eventuelle studiebesøg i andre kommuner

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Der har været forslag om besøg i Varde og Hjørring kommuner. Udvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med planlægning af besøg i de to kommuner.

Indstilling

Punktet drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Det blev besluttet at arrangere et besøg i Hjørring Kommune og eventuelt samme dag i Aalborg Kommune. Besøget arrangeres så vidt muligt inden næste møde i Skolestrukturudvalget den 3. marts 2020.

Det tages senere stilling til, om en repræsentant fra Varde Kommune skal inviteres til et møde i Skolestrukturudvalget.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Fastlæggelse af kriterier for vurdering af ændringer i skolestrukturen

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

På skolestrukturudvalgets første møde blev følgende kriterier nævnt:

 • Kvalitet

 • Faglighed

 • Trivsel

 • Geografi

 • Økonomi

 • Holdbarhed (en varig løsning)

Udvalget anmodes om at drøfte, hvad der ligger i begrebet kvalitet, og om der er andre kriterier, der skal inddrages.

Indstilling

Drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Udvalget besluttede at arbejde videre med følgende kriterier, som alle kan rummes i kvalitetsbegrebet:

 • Faglighed

 • Trivsel

 • Økonomi

 • Geografi

 • Sammenhængskraft

 • Holdbarhed

Kopier link til punktet  -   Print

4: Drøftelse i grupper af de enkelte kriterier

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

I grupper udfoldes og drøftes de enkelte kriterier nærmere. Hvad skal vi mere præcist forstå ved kriterierne?

Indstilling

Drøftes i grupper.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

De 6 kriterier blev drøftet i 3 grupper.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Plenumdrøftelse af de enkelte kriterier

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

På baggrund af diskussionerne i grupperne drøftes de enkelte kriterier i plenum.

Indstilling

Drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Grupperne gjorde rede for deres overvejelser i forhold til de forskellige kriterier.

Administrationen udarbejder til næste møde en sammenskrivning af gruppernes overvejelser.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Temadrøftelse i byrådet

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Som led i processen præsenteres byrådet for udvalgets oplæg ved en temadrøftelse. Det sker tirsdag den 18. august 2020 efter byrådets ordinære møde.  

Indstilling

Til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev orienteret om temadrøftelsen. Alle medlemmer af Skolestrukturudvalget er inviteret med til mødet.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Eventuelle spørgsmål til det udsendte datamateriale

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Medlemmerne af udvalget har mulighed for at stille spørgsmål til det materiale, som administrationen har samlet vedrørende skolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Indstilling

Eventuelle spørgsmål afklares.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev spurgt til, hvorfor overbygningen i dag starter for elever på 7. klassetrin mod tidligere 8. klassetrin.

Det blev oplyst, at det skyldes ændringer i lovgivningen og i læseplaner mv.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der kommer nærmere informationer omkring turen til Hjørring og eventuelt Ålborg.

Der blev givet udtryk for et ønske om, at der medtages et punkt om arbejdet i Skolestrukturudvalget på næste møde i Folkeskolernes Samråd.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk