Referat: 13. maj 2020 kl. 15:00

Virtuelt møderum
Skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune

Deltagere

 • Trine Ørskov
 • Torben Friis Svendsen
 • Marianne Kipker
 • Kirsten Busk
 • Torben Hjøllund Mortensen
 • Bjarne Svendsen
 • Sara Jørgensen
 • Niklas Stentoft
 • Frederik Røgen Noesgaard
 • Hanne Simonsen
 • Niels Rasmussen
 • Henrik Jensen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Evaluering af de virtuelle møder med Aalborg Kommune og Hjørring Kommune

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Den 11. marts blev der afholdt virtuelle møder med både Aalborg og Hjørring kommuner. Da kun en del af udvalgets medlemmer havde mulighed for at deltage i møderne, gives der en orientering om disse, og udvalget drøfter, hvilken læring der eventuelt kan uddrages af møderne.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at der gives en orientering om møderne med henholdsvis Aalborg og Hjørring kommuner
 2. at Skolestrukturudvalget drøfter, hvilken læring, der eventuelt kan uddrages af møderne.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Trine Ørskov orienterede om de virtuelle møder med Ålborg og Hjørring kommuner.

I noterne fra møderne tilføjes det, at der i Hjørring Kommune er indledt en proces i landsbyerne med hjælp fra den kommunale forvaltning, hvor målet er at udvikle landsbyerne og styrke fællesskabet.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Godkendelse af den reviderede sammenskrivning af udvalgets kriterier til vurdering af skolestrukturen

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Administrationen har revideret sammenskrivningen af udvalgets kriterier til vurdering af skolestrukturen.

Den reviderede sammenskrivning af kriterierne er vedlagt som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skolestrukturudvalget godkender den reviderede sammensætning.

Bilag Beslutning

Den reviderede sammenskrivning blev drøftet. Det blev aftalt at tilføje ”og i lokalsamfundet” til kriteriet Sammenhængskraft.

Formuleringen bliver herefter:

Sammenhængskraft

Kriteriet Sammenhængskraft er opfyldt på skoler og i et skolevæsen, når skolestrukturen bidrager til, at der er sammenhængskraft i kommunen og i lokalsamfundet.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Udvælgelse af modeller for den fremtidige skolestruktur, som skal analyseres nærmere

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

På baggrund af et oplæg og efterfølgende drøftelse først i grupper og derefter i plenum dannes en bruttoliste over modeller for skolestrukturen, som administrationen herefter går i gang med at beskrive og konsekvensvurdere disse forud for næste møde i udvalget.

Som bilag er vedlagt et notat med beskrivelse af 6 forskellige modeller. Formålet med notatet er alene at give inspiration til drøftelserne. Der er således ikke tale om en udtømmende oplistning af modeller. Udvalget skal også tage stilling til, om der kan være andre modeller, der skal undersøges nærmere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skolestrukturudvalget tager stilling til, om der kan være andre modeller, der skal undersøges nærmere.

Gruppedrøftelse og plenum.

Bilag Beslutning

Skolestrukturudvalget drøftede mulige modeller for ændringer i skolestrukturen på grundlag af bilaget til dagsordenspunktet.

Det blev besluttet, at der skal arbejdes videre med følgende modeller:

 • Model 2: Minimumsmodel med max. afstand

 • Model 3: Skolestruktur med udgangspunkt i naturligt sammenhørende geografiske områder/samarbejdende landsbyklynger

 • Model 4: Alle nuværende undervisningssteder bevares. Dog kun den del af modellen, der handler om fælles ledelse.

 • Model 6: Etablering af overbygningsskoler

 • En ny model, ifølge hvilken der i alle landsbyer skal tilbydes pasning og skoleundervisning til og med 3. klassetrin.

Endelig indgår kombinationer af de ovennævnte modeller i det videre arbejde.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Drøftelse af eventuel information til og inddragelse af Folkeskolernes Samråd, elevråd og skolebestyrelser i arbejdet med skolestrukturen

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Medlemmer af Udvalget har udtrykt ønske om en drøftelse af, hvordan Folkeskolernes Samråd, elevråd og skolebestyrelser kan informeres om og eventuelt involveres i arbejdet med skolestrukturen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skolestrukturudvalget drøfter punktet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Sara Jørgensen og Henrik Jensen orienterede om den mail, der er sendt ud til medlemmerne af Folkeskolernes Samråd.

Der er enighed om værdien af en fælles kommunikation til alle interessenter – herunder elevråd, skolebestyrelser, medarbejdere og ledere. Der bliver taget initiativ til dette – eventuelt i form af en lille video eller podcast.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Trine Ørskov orienterede om de kommende møder i udvalget.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk