Referat: 3. juni 2020 kl. 15:00

Virtuelt møderum
Skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune

Deltagere

 • Hanne Simonsen
 • Torben Hjøllund Mortensen
 • Kirsten Busk
 • Niklas Stentoft
 • Torben Friis Svendsen
 • Niels Rasmussen
 • Bjarne Svendsen
 • Trine Ørskov
 • Marianne Kipker
 • Henrik Jensen
 • Sara Jørgensen
 • Frederik Røgen Noesgaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Drøftelse af modeller for den fremtidige skolestruktur

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

På mødet gennemgås notatet: Modeller for den fremtidige skolestruktur – notat til skolestrukturudvalget den 3. juni 2020. Notatet er vedlagt som bilag til punktet.

Administrationen anbefaler, at oplægget drøftes først i grupper og efterfølgende i plenum.

Det anbefales desuden, at der træffes en række beslutninger om forudsætningerne for det videre analysearbejde. På grundlag heraf vil administrationen fremlægge en mere detaljeret konsekvensanalyse på det kommende udvalgsmøde.

Der ønskes således beslutninger vedrørende:

 • Antallet af modeller. Skal der forsat arbejdes videre med model A – E, eller er der nogle, som udgår?

 • Model A:
  - hvilke minimumsskolestørrelser skal der arbejdes videre med?
  - Hvordan opgør vi elevtallet? (elevtallet i dag, eller ifølge prognose?)
  - Hvordan måler vi befordringstiden?
  - Hvordan opgør vi en øvre grænse for befordringstiden (længste tid for en elev, et gennemsnit for en gruppe, andet)?
  - Hvordan opgør vi de økonomiske konsekvenser – herunder eventuelle besparelser vedrørende vedligeholdelsesefterslæb (ud fra konkret vurdering eller på grundlag af nøgletal)?

 • Model B:
  - Hvilke konkrete muligheder skal undersøges nærmere?

 • Model C:
  - Hvilke skoler kan være omfatter af model C, dvs. hvilke skoler skal have den samme ledelse?

 • Model D:
  - På hvor mange undervisningssteder skal man samle overbygningselever?
  - Skal de nye skoler være rene overbygningsskoler, dvs. kun for 7. – 9. klasse?

 • Model E:
  - Er der trods alt en (under)grænse for, hvor få elever, der bør være på en skole?
  - Hvornår flyttes 4. – 6. klasse, og til hvilken skole?
  - Skal modellen kombineres med model C (dvs. er det en forudsætning, at ledelsesstrukturen ændres)?

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skolestrukturudvalget drøfter oplægget og træffer beslutninger som grundlag for det videre analysearbejde i administrationen.

Bilag Beslutning

Skolestrukturudvalget besluttede, at model C og model E i bilaget udgår af det videre analysearbejde.

I model A arbejdes der videre med følgende minimumsstørrelser: 60 elever, 75 elever, 100 elever og 125 elever. Der tages udgangspunkt i prognosetal. Befordringstiden måles som ren bustid. Udgangspunktet er max 30 minutters befordringstid for elever på 0. – 6. klassetrin og 45 minutter for elever på 7. – 9. klassetrin. Befordringstiden opgøres skønsmæssigt for udvalgte scenarier.

På næste møde i Skolestrukturudvalget fremlægges desuden overslag over de økonomiske konsekvenser og vurderinger af de kapacitetsmæssige konsekvenser ved at samle flere elever på eksisterende skoler. I overslaget over de økonomiske konsekvenser indgår vurderinger af betydningen af eventuelle vedligeholdelsesefterslæb og merudgifter til befordring.

I model B arbejdes der videre med scenarier, hvor elever i centerbyerne samles på én skole. Ellers kobler modellen sig op på model A for så vidt angår landdistrikterne.

I forhold til model D ønsker skolestrukturudvalget fremlagt konsekvensbeskrivelser af ændringer i skolestrukturen, som sikrer, at der altid er mindst 2 spor på 7. -9. klasse på overbygningsskolerne.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Kommunikation fra udvalgets arbejde

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 13. maj 2020 drøftedes forskellige muligheder for at kommunikere med elever, forældre og medarbejdere.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter, om der er behov for nye initiativer.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Trine Ørskov orienterede om en informationsvideo, der er under udarbejdelse. Det blev aftalt at udarbejde videoen på sidste udvalgsmøde den 13. maj. Trine Ørskov opfordrer alle medlemmer af udvalget til at bidrage til kommunikationen om arbejdet i udvalget.

Medlemmer af udvalget gav udtryk for, at der ikke bør frigives oplysninger til pressen, førend referatet fra udvalgsmøderne er sendt ud.

Fremover medtages kommunikation fra udvalget som et fast punkt på dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk