Referat: 17. juni 2020 kl. 15:00

Konferencesalen, Servicecenter, Dyrvigsvej 9, Videbæk
Skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune

Deltagere

 • Sara Jørgensen
 • Henrik Jensen
 • Kirsten Busk
 • Niklas Stentoft
 • Marianne Kipker
 • Bjarne Svendsen
 • Trine Ørskov
 • Hanne Simonsen
 • Frederik Røgen Noesgaard
 • Torben Friis Svendsen
 • Torben Hjøllund Mortensen
 • Niels Rasmussen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Gennemgang af foreløbige konsekvensbeskrivelser af udvalgte scenarier

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et notat, som gennemgås på mødet, med foreløbige konsekvensbeskrivelse af udvalgte scenarier under model A: Minimumsmodel med max afstand. Notatet indeholder også foreløbige vurderinger af mulighederne for at samle elever på én matrikel i centerbyerne (Model B: Skolestruktur med udgangspunkt i naturligt sammenhørende geografiske områder/samarbejdende landsbyer) og af mulighederne for at opretholde minimum 2 spor på alle overbygningsskoler (Model D: Etablering/ sammenlægning af overbygningsskoler).

Notatet indgår som bilag til punktet men sendes af tidsmæssige årsager først ud et par dage efter udsendelsen af dagsordenen.

Indstilling

Gennemgang af foreløbige konsekvensbeskrivelser.

Bilag Beslutning

Notatet blev gennemgået.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Drøftelse af principielle valg i forhold til mulige ændringer i skolestrukturen med henblik på yderligere afgrænsning

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Administrationen anbefaler, at skolestrukturudvalget drøfter vigtige og/eller principielle spørgsmål, herunder

 • Hvilke minimumselevtal skal der arbejdes videre med?

 • Hvad må det koste at nedsætte befordringstiden?

 • Skal samling af alle elever på én matrikel i centerbyerne fortsat indgå som en del af skolestrukturudvalgets anbefalinger til Børne- og Familieudvalget og Byrådet, hvis det kun kan ske efter meget store anlægsinvesteringer?

 • Hvis kapaciteten på skolen ikke er stor nok, hvad er så vigtigst:
  At samle alle elever i centerbyen på en matrikel?
  At gøre plads til elever fra små landsbyskoler?
  At gøre plads til elever på 7. – 9- klassetrin fra små overbygningsskoler, der ikke kan opretholde 2 spor?

Indstilling

Drøftelse af principielle valg.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Det blev besluttet at arbejde videre med minimumsgrænser på 60, 75 og 100 elever.

Når det gælder geografi-/afstandskriteriet, blev det besluttet, at elevernes geografiske fordeling i de pågældende områder skal belyses ved hjælp af plots eller lignende på næste møde i udvalget. Udvalget besluttede at anlægge en pragmatisk tilgang til spørgsmålet om, hvor lang skolevejen kan være.

Udvalget besluttede desuden at anbefale, at eleverne i centerbyerne på sigt samles på én matrikel. På tilsvarende vis skal målet om minimum 2 spor i overbygningsafdelinger indgå som et princip.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Kommunikation

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Skolestrukturudvalget drøfter behovet og mulighederne for kommunikation omkring udvalgets arbejde.

Indstilling

Drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der er udarbejdet en video i både en kort version og en lang version. Den korte version kan findes på kommunens facebookside. Den lange version kan ses på kommunens hjemmeside.

Der udarbejdes en pressemeddelelse fra mødet den 17. juni 2020.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk