Referat: 30. juni 2020 kl. 15:00

Konferencesalen, Servicecenter, Dyrvigsvej 9, Videbæk
Skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune

Deltagere

 • Henrik Jensen
 • Trine Ørskov
 • Torben Hjøllund Mortensen
 • Niklas Stentoft
 • Hanne Simonsen
 • Niels Rasmussen
 • Sara Jørgensen
 • Bjarne Svendsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Bilag vedrørende punkterne 4, 5, 6 og 7 er vedhæftet punkt 4.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Niklas Stentoft ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Orientering om udtræden af Skolestrukturudvalget

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Orientering om udtræden af Skolestrukturudvalget.

Indstilling

Til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Trine Ørskov orienterede om, at repræsentanterne fra Skolelederforeningen og DLF har valgt at træde ud af udvalget med den begrundelse, at det videre arbejde omhandler nogle meget konkrete modeller, og drøftelserne forventes fremadrettet at blive af mere politisk karakter.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende
 • Niklas Stentoft ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Hvor bor eleverne i Ringkøbing-Skjern Kommune og hvor langt har de til skole?

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Repræsentanter fra henholdsvis Personale og Digitalisering og Viden & Strategi, fremlægger resultaterne af en analyse af elevernes geografiske fordeling og af afstande til skolerne.

På baggrund af oplægget drøfter Skolestrukturudvalget, om der er skoler, som uanset lavt elevtal bør opretholdes af hensyn til geografisk balance og rimelige afstande.

Indstilling

Oplægget drøftes.

Bilag Beslutning

En repræsentant fra Viden & Strategi gennemgik en analyse af elevernes geografiske fordeling og af konsekvenserne for længden af skolevejen ved forskellige ændringer i skolestrukturen. 

Skolestrukturudvalget besluttede på baggrund af oplægget, at der kan være skoler, som uanset lavt elevtal bør opretholdes af hensyn til geografisk balance og rimelige afstande.

Fraværende
 • Niklas Stentoft ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Vurdering af skolernes kapacitet og vedligeholdelsesstand

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Repræsentanter fra Ejendomscentret giver en vurdering af skolernes vedligeholdelsesstand og af mulighederne for, at nogle skoler kan optage flere elever.

Indstilling

Til orientering.

Bilag Beslutning

Repræsentanterne fra Ejendomscentret gav et oplæg om betydningen af løbende vedligeholdelse og af mulighederne for at vurdere kapaciteten på skolerne, som eventuelt vil skulle optage flere elever som følge af, at andre skoler lukker.

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget besluttede at anmode om yderligere vurderinger til udvalgsmødet den 10. august 2020 vedrørende konkrete muligheder for at optage flere elever særligt på Ringkøbing Skole men også på andre skoler, som eventuelt vil få udvidet skoledistriktet.

Fraværende
 • Niklas Stentoft ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Økonomiske konsekvenser, hvis der fastlægges en minimumsgrænse

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Økonomiske konsekvenser, hvis der fastlægges en minimumsgrænse på henholdsvis 60, 75 eller 100 elever for kommunens folkeskoler

Administrationen fremlægger overslag over de forventede besparelser ved forskellige scenarier (model A).

Indstilling

Til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationen fremlagde overslag over de forventede besparelser ved forskellige scenarier.

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget anmodede administrationen om at få en evaluering af sikkerheden ved elevtalsprognosen. Det tilstræbes, at evaluering af prognosens sikkerhed foreligger på udvalgets møde den 10/8.

Administrationen blev bedt om at udarbejde beregninger på, hvad det vil betyde for udgiften pr. elev, hvis man vælger at bevare selv meget små skoler. Udvalget ønskede desuden et oplæg om mulighederne for at ændre i ressourcetildelingsmodellen, således at denne er tilpasset en skolestruktur med både store og meget små skoler.

Fraværende
 • Niklas Stentoft ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Hvis der hentes en besparelse på mere end 2/4 mio. kr.

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Hvis der hentes en besparelse på mere end 2/4 mio. kr., hvordan kan midlerne så bruges til at styrke skoleområdet?

Der ønskes en drøftelse af, hvordan eventuelle midler frigjort som følge af ændringer i skolestrukturen kan anvendes til at styrke skoleområdet generelt i kommunen.

Indstilling

Drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Udvalget drøftede mulighederne for at anvende eventuelle midler frigjort som følge af ændringer i skolestrukturen og pegede på mulighederne for generelt at øge kvaliteten på folkeskolerne ved at ansætte mere personale og på tilskud til oprettelse af forsamlingshuse mv. i landsbyer, der berøres af skolelukninger.

Fraværende
 • Niklas Stentoft ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Drøftelse af Skolestrukturudvalgets oplæg på byrådets temadag den 18. august 2020

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Skolestrukturudvalget anmodes om at drøfte, hvad der skal være indholdet af oplægget til byrådet på temadagen den 18. august 2020.

Administrationen anbefaler, at oplægget – foruden en redegørelse om arbejdet i skolestrukturudvalget og en beskrivelse af skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune – indeholder et forslag om udarbejdelse af en skolestrukturpolitik og en strategi for at nå målene i politikken.

En skolestrukturpolitik kunne tage udgangspunkt i kriterierne vedrørende faglighed og trivsel, geografi, holdbarhed, sammenhængskraft og økonomi.

Strategien kunne indeholde elementer vedrørende:

 1. Det korte sigte:
  Beslutninger, der medfører ændringer i skolestrukturen med virkning fra 1. august 2021, eksempelvis: lukning af skoler med mindre end X elever, dog undtaget …..

 2. Det mellemlange sigte:
  Samling af eleverne i Ringkøbing på én matrikel og/eller overflytning af overbygningselever med henblik på at sikre, at der altid er mindst 2 spor på  7. – 9. klassetrin.

 3. Det lange sigte:
  Samling af eleverne i centerbyerne på én matrikel også i Skjern og Tarm

 4. Principper for involvering af og dialog med lokalbefolkningen

 5. Principper vedrørende salg af gamle skolebygninger til friskoler og/eller til kulturhuse eller lign.

Indstilling

Drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Udvalget drøftede form og indhold på temamødet med byrådet den 18. august 2020 og godkendte forslaget om, at der præsenteres et udkast til en skolestrukturpolitik og en strategi for implementering.

En skitse til skolestrukturpolitikken og en strategi for implementeringen fremlægges på udvalgets møde den 10. august 2020.

Fraværende
 • Niklas Stentoft ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Kommunikation

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Skolestrukturudvalget drøfter behovet og mulighederne for kommunikation omkring udvalgets arbejde.

Indstilling

Drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev orienteret om, videoerne nu er kommet ud.

Udvalget afgav forskellige signaler til en ny pressemeddelelse.

Fraværende
 • Niklas Stentoft ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet.

Fraværende
 • Niklas Stentoft ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Niklas Stentoft ()
Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk