Referat: 10. august 2020 kl. 15:00

Konferencesalen, Servicecenter, Dyrvigsvej 9, Videbæk
Skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune

Deltagere

  • Hanne Simonsen
  • Torben Hjøllund Mortensen
  • Sara Jørgensen
  • Henrik Jensen
  • Bjarne Svendsen
  • Trine Ørskov
  • Amalie Damgaard
  • Niels Rasmussen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Vurdering af skolernes mulighed for at modtage flere elever

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

På mødet i skolestrukturudvalget den 30. juni blev udvalget præsentret for foreløbige vurderinger af skolernes vedligeholdelsesstand og kapacitet. På baggrund af drøftelserne på mødet den 30. juni blev Ejendomscentret bedt om en nærmere vurdering af muligheder og de afledte anlægsmæssige konsekvenser særligt vedrørende Ringkøbing Skole og Vorgod-Barde Skole.

En repræsentant fra Ejendomscentret deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Evaluering af elevtalsprognosen

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

En repræsentant fra Viden & Strategi fremlægger en evaluering af elevtalsprognosens sikkerhed.

Indstilling

Det indstilles, at evalueringen tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Evalueringen blev taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Vurdering af ressourcetildelingsmodellens betydning

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Administrationen præsenterer eksempler på 4 mulige modeller og deres egenskaber og giver i den forbindelse en vurdering af, hvilke muligheder der er for at frigøre ressourcer gennem ændringer i skolestrukturen, når der anvendes forskellige modeller.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget bad administrationen om at vurdere konsekvenserne af en ændring i tildelingsmodellen, hvorefter der afsættes et lavere grundbeløb.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Orientering om udviklingen i omkostningerne pr. elev, såfremt der ikke ændres i skolestrukturen.

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 30. juni blev administrationen bedt om at fremlægge beregninger af enhedsomkostningerne på skolerne, hvis der ikke ændres i skolestrukturen.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Drøftelse af udvalgets indstillinger til ændringer i skolestrukturen på mellemlangt og langt sigte

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

På længere sigt er der muligheder for at samle elever i centerbyerne på én matrikel og muligheder for at overflytte 7. – 9. klassetrin på mindre overbygningsskoler til skoler i centerbyerne. Begge strategier kan dog vanskeligt gennemføres samtidigt.

Skolestrukturudvalget har på tidligere møder haft indledende drøftelser om mulighederne. Problematikken sættes på som et særskilt punkt med henblik på en grundigere orientering og drøftelse. I den forbindelse inddrages bl.a. tidligere gennemførte analyser i forbindelse med projektet ”Skolerne i Skjern”.

Indstilling

Det indstilles, at mulighederne drøftes igen med henblik på en prioritering.

Bilag Beslutning

Udvalget drøftede forslag til indstillinger til ændringer i skolestrukturen på mellemlangt og langt sigt.

På næste udvalgsmøde præsenteres et oplæg vedrørende faseopdeling i alle centerbyer kombineret med en ny tildelingsmodel for overbygningsskoler med sigte på at nå målet om én by – én skole.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Valg af mulige scenarier, som skal indgå i den fortsatte politiske proces

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger oplæg til forskellige scenarier særligt vedrørende skolerne med elever i 0. – 6. klasse med udgangspunkt i elevtal og afstande.

Indstilling

Det indstilles, at oplægget drøftes, og at udvalget tager stilling til, hvilke scenarier der skal indgå i de fortsatte politiske drøftelser både på kort og på lidt længere sigt.

Bilag Beslutning

Udvalget drøftede oplægget. Medlemmerne har forskellige prioriteringer. Der er dog enighed om, at scenarie 2 og 5 fra administrationens oplæg indgår i de fortsatte drøftelser, hvorimod samling af elever på 7. – 9. klassetrin på skolerne med mindst 2 klasser på hvert trin i overbygningen bør have lavere prioritet.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Drøftelse af skolestrukturudvalgets oplæg på byrådets temadag den 18. august

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Skolestrukturudvalget anmodes om at drøfte, hvad der skal være indholdet af oplægget til byrådet på temadagen den 18. august 2020 – og hvordan mødet skal struktureres.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter indholdet af oplægget til byrådet og hvordan mødet skal struktureres.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

På byrådets temamøde den 18. august 2020 præsenteres byrådet for udvalgets arbejde. Udvalget aftalte rollefordelingen på mødet.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Kommunikation

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Skolestrukturudvalget drøfter og indgår aftale vedrørende kommunikationen omkring udvalgets arbejde.

Indstilling

Udvalget aftaler, hvordan der skal kommunikeres omkring udvalgets arbejde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der udarbejdes en pressemeddelelse efter dagens møde.  Det aftaltes desuden at producere en kort video med deltagelse af repræsentanterne fra Folkeskolernes Samråd, Ungdomsrådet og Landdistriktsrådet.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk