Referat: 1. september 2020 kl. 15:00

Konferencesalen, Servicecenter, Dyrvigsvej 9, Videbæk
Skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune

Deltagere

 • Trine Ørskov
 • Amalie Damgaard
 • Bjarne Svendsen
 • Sara Jørgensen
 • Hanne Simonsen
 • Niels Rasmussen
 • Henrik Jensen
 • Torben Hjøllund Mortensen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende
 • Amalie Damgaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Vurdering af skolernes mulighed for at modtage flere elever

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Ejendomscentret har nu også undersøgt mulighederne for at modtage flere elever på Tarm Skole, Lem Skole, Rækker Mølle Skole og Videbæk Skole. Der er også udarbejdet en tids- og handleplan for midlertidig eller permanent udvidelse af kapaciteten, de steder hvor det skønnes nødvendigt.

Der er desuden foretaget en vurdering af mulighederne for at gennemføre en faseopdeling i Skjern og Ringkøbing.

En repræsentant fra Ejendomscentret deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende
 • Amalie Damgaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Muligheder for at opgøre besparelser ved at afhænde bygninger i forbindelse med skolelukninger

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

En repræsentant fra Ejendomscentret orienterer om udfordringerne ved at værdisætte fremtidige besparelser på bygningsvedligeholdelse på skoler, som lukker.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende
 • Amalie Damgaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Orientering om elevbefordring, hvis der lukkes skoler

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet nye beskrivelser af konsekvenserne for busbetjeningen, hvis der lukkes skoler.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende
 • Amalie Damgaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Vurdering af ressourcetildelingsmodellens betydning

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger vurderinger af konsekvenserne af at ændre tildelingsmodellen, således

 • At minimumstildelingen nedsættes fra 75 til 60 elever

 • At tildelingen til undervisningspersonale på overbygningsskoler baseres på antallet af klasser i stedet for på antallet af elever kombineret med en forudsætning om faseopdeling af skolerne i Skjern og Ringkøbing.

Der er udarbejdet et notat, som er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende
 • Amalie Damgaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Drøftelse af mulige scenarier, hvor udgangspunktet er lukning af skoler i kort afstand fra en anden skole

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

I skolestrukturudvalgets hidtidige drøftelser har udgangspunktet været en model, hvor der først fastsættes et minimum for antallet af elever, hvorefter der kunne gøres undtagelse for skoler, hvor afstanden til nærmeste alternative skole er for stor.

Man kunne i stedet vende det rundt, således at princippet er, at der lukkes et antal skoler, som ligger tæt på andre skoler.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter sagen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der er enighed om, at det ikke er et kriterium i sig selv for lukning af en skole, at den ligger tæt på en anden.

Fraværende
 • Amalie Damgaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Skolestrukturudvalgets rapport til Børne- og Familieudvalget

Sagsnr: 19-027138

Sagsfremstilling

Vedlagt kladde-udgave af Skolestrukturudvalgets rapport.

Indstilling

Det indstilles, at skolestrukturudvalget drøfter mulige indstillinger og anbefalinger - herunder prioritering af modellerne.

Form og indhold af udvalgets rapport drøftes.

Bilag Beslutning

Rapportudkastet blev gennemgået, og konkrete ændringer og tilføjelser blev aftalt.

Fraværende
 • Amalie Damgaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Kommunikation fra udvalget

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Skolestrukturudvalget drøfter og indgår aftale vedrørende kommunikationen omkring udvalgets arbejde.

Indstilling

Udvalget aftaler, hvordan der skal kommunikeres omkring udvalgets arbejde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der udarbejdes en ny pressemeddelelse efter dagens møde. Skolebestyrelserne orienteres om den nye video med Amalie Damgaard, Sara Jørgensen, Henrik Jensen og Torben Hjøllund Mortensen.

Fraværende
 • Amalie Damgaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet.

Fraværende
 • Amalie Damgaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Amalie Damgaard ()
Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk