Referat: 5. december 2017 kl. 14:00

Lokale 0.2 Stævnen, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • Jakob Agerbo
 • Ole Nyholm Knudsen
 • John G. Christensen
 • Ole Kamp
 • Niels Rasmussen
 • Erling Gaasdal
 • Søren Elbæk

Kopier link til punktet  -   Print

1: Prioritering af lokalplanlisten

Sagsnr: 15-039321

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en ny prioriteringsliste til politisk godkendelse.

Prioriteringslisten er blevet ajourført med ændringer og nye sager siden sidste politiske prioritering. Følgende nye sager er på listen og ønskes prioriteret efter følgende principper:

 • 1: igangværende med 1. prioritet
 • 2: arbejdes med periodisk
 • 3: er sat i gang men afventer yderligere
 • 4: afventer prioritering

Igangværende lokalplaner - politisk igangsat:

 • Stauning Whisky: Sagen anbefales prioriteret med prioritet 1.
 • Udvidelse af kabelstation Søndervig: Sagen anbefales prioriteret som igangværende lokalplan med prioritet 1.
 • Boligområde Ånumvej, Skjern: Sagen anbefales prioriteret med prioritet 2.
 • Solvarmeanlæg, Troldhede: Sagen anbefales prioriteret med prioritet 2.
 •  Sparresminde BioEnergi, Ølgodvej: Sagen afventer ansøger og anbefales prioriteret med prioritet 3.

Potentielle lokalplaner - endnu ikke politisk igangsat

 • Udvidelse af Arla, Nr. Vium: Sagen anbefales prioriteret med prioritet 1. Sagen vurderes at kræve en del ressourcer i kraft af sagens kompleksitet, samt i kraft af at projektet kræver planlægning for en omlægning af Sønderupvej.
 • Dagligvarebutik, Faverivej Skjern: Sagen anbefales prioriteret med prioritet 1.
 • Dagligvarebutik, Søndervigvej Ringkøbing: Sagen anbefales prioriteret med prioritet 1.
 • Lokalcenter/dagligvarebutik, Holstebrovej Ringkøbing: Sagen anbefales prioriteret med prioritet 1.
 • Ånumvej 160, Skjern - Overnatning og fiskelaonge: Sagen anbefales prioriteret med prioritet 2.
 • Etageboliger i Hvide Sande: Sagen anbefales prioriteret med prioritet 2
 • Børnehave, Tim: Sagen anbefales prioriteret med prioritet 2.
 • Tæt-lav boligbebyggelse på Stolefabrikken, Tarm: Sagen anbefales prioriteret med prioritet 2.
 • Udvidelse af JST, mellem Lem og Velling: Sagen anbefales prioriteret med prioritet 2.
 • Almene boliger, Videbæk: Sagen anbefales prioriteret med prioritet 2.
 • Almene boliger på rådhusgrunden, Tarm: Sagen anbefales prioriteret med prioritet 2.
 • Almene boliger, Delområde Rinkøbing K: Sagen anbefales prioriteret med prioritet 2.
 • Boliger i Hvide Sande Nord (Klitheden): Sagen anbefales prioriteret med prioritet 3.
 • Det gamle rådhus i Hvidesande: Sagen anbefales prioriteret med prioritet 3.

Sagsbehandlingen af 2 ansøgninger om nye dagligvarebutikker har afventet planlovsændringer. Det er hensigtsmæssigt at sagerne sagsbehandles sideløbende.

Vindmølleplaner

Der arbejdes pt. på følgende vindmølleopgaver i den nævnte rækkefølge:

Behandling af klager på vedtagne vindmølleplaner

 1. Velling Mærsk (test)
 2. Lem Kær (testmøller op til 250 m)
 3. Kommuneplantillæg for et testområde ved Sdr. Vium
 4. Ansøgning om 4 test-husstandsmøller ved Velling Mærsk/Tændpibe
 5. Kommuneplantillæg, hvor vindmølleområde ved Præstehøj udtages af kommuneplanen 
 6. Sandbæk

Følgende nye vindmøllesager er igangsat af Økonomi- og erhvervsudvalget og skal prioriteres:

 • Planlægning for nyt vindmølleområde ved Birkkær Enge: anbefales prioriteret som nr. 6.Da ansøgningen i sin tid er modtaget før ansøgning om vindmøller ved Sandbæk anbefales prioriteringen af Sandbæk-projektet ændret til prioritet 7.

Øvrige opgaver

Desuden arbejdes der pt. på følgende øvrige større opgaver i planafdelingen:

 • Igangsætning af planlægning for trafiktruktur og løsning i Søndervig
 • Forståelse af ny planlov og ny miljøvurderingslov samt tilhørende nye vejledninger, herunder nye regler for detailhandel.

Desuden modtager vi en del henvendelser om nye projekter, hvor vi prioriterer dialogen. Sammenlagt er dialogen tidskrævende, med tiden vurderes at være godt givet ud.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven foreskriver, at kommunen har en lokalplanpligt. Det vil sige, at kommunen, når et projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, har pligt til snarest at udarbejde en lokalplan. Ordet "snarest" fortolkes i lokalplanvejledningen således, at kommunalbestyrelsen, så hurtigt det er muligt, må tage initiativ til at udarbejde et lokalplanforslag, og senest 1 år efter modtagelse af ansøgningen om tilladelse til den pågældende foranstaltning må have offentliggjort et lokalplanforslag.

Det skal bemærkes, at rigtig mange lokalplaner kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg, og derfor ikke er omfattet af ovennævnte forpligtigelse.

Planloven giver kommunen adgang til at anmode ansøger om at være behjælpelig med udarbejdelse af forslag til lokalplanen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender prioriteringslisten.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig planlægning og etablering af dagligvarebutik på Farverivej i Skjern.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Anmodning om igangsættelse af plangrundlag for etageboliger ved Nørregade og Tyskerhavnen i Hvide Sande

Sagsnr: 17-035992

Sagsfremstilling

Anmodning om udarbejdelse af plangrundlag for en ny boligbebyggelse til helårsbeboelse på Nørregade i Hvide Sande. Området udgøres af ejendommene Nørregade 24, 26, 28 og 32. Se eventuelt oversigtskort.

Ansøger ejer i dag ejendommene Nørregade 24, 26 og 28, og er i forhandling med grundejer af Nørregade 32 om et køb. Da købet endnu ikke er gennemført, har ansøger udarbejdet to forskellige forslag, A og B, der indeholder henholdsvis udelader Nørregade 32. Se eventuelt ansøgning. Administrationen kan anbefale begge projektforslag. 

Baggrund

Det er ansøgers ønske at nedrive eksisterende bebyggelse på de fire matrikler, herunder tre boliger og en erhvervsbygning, og opføre etageboliger i op til tre etager med en samlet bygningshøjde på ca. 11,5 m. Der forventes at kunne etableres 12-18 lejligheder afhængigt af, om Nørregade 32 medtages. Vejadgang til området vil ske fra Tyskerhavnen. Hvide Sande Havn, der ejer arealerne med Tyskerhavnen, er positivt indstillet overfor projektet, se eventuelt bilag.

Planforhold

Området ligger indenfor et rammeområde i kommuneplanen, der udlægger området til åben-lav boligbebyggelse. Det ansøgte er derfor i strid med kommuneplanen, og der vil derfor skulle udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, som skal udlægge området til boligformål, etageboliger med mulighed for 3 etager og en maksimumshøjde på 12 m.

Området er pt. ikke lokalplanlagt.

Bebyggelsen

I de fremsendte projektforslag, tager den nye bebyggelse udgangspunkt i Tyskerhavnens særegne karakter og stemning, ved at tilpasse materialer, tagform og arkitektonisk udtryk til de små fiskehytter. Bebyggelsen følger Nørregades forløb, og er trukket tilbage fra vejen for at gøre plads til få private haver mod vest medens fælles opholdsarealer og parkering sker mod øst.

Da bebyggelsen ønskes placeret i en bymæssig kontekst med øvrige bygninger i op til 3,5 etager, og har et fint samspil med det omkringliggende miljø, er det administrationens umiddelbare vurdering, at en realisering af projektforslaget ikke vil have væsentlig indvirkning på oplevelsen af byen og kysten.

Miljøvurdering

I forbindelse med planlægningen skal der gennemføres en screening af planforslaget samt en screening af det konkrete projekt (VVM).

Det er administrationens umiddelbare vurdering, at både screening af plan og projekt vil være tilstrækkelig.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ved realisering af projektforslaget øges bosætningen i Hvide Sande, og der skabes liv i gaderne gennem fortætning af bymidten, og nedrivning af tomme bygninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget, at planlægningen for helårs etageboliger ved Nørregade 24, 26, 28 og 32 igangsættes for ansøgers regning og risiko.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Område til boliger ved Fjord Allé og Kongevejen, Ringkøbing - Forslag til lokalplan nr. 420 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2017-2029

Sagsnr: 17-031582

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Økonomiudvalget besluttede den 22. august 2017 at igangsætte planlægningen for et område til boliger på matrikel nr. 43d og 168a, Ringkøbing Markjorder i Ringkøbing By.
Administrationen har derfor i samarbejde med ansøgers konsulent udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, der udlægger et areal på ca. 2.350 m² til boliger i to etager ved krydset af Fjord Allé og Kongevejen i Ringkøbing.
Planerne tager udgangspunkt i et specifikt projekt, som Teknik- og Miljøudvalget godkendte på sit møde den 8. august 2017. Projektet er særligt tilpasset den bevaringsværdige bebyggelse i området.

Formål
Formålet med lokalplanen og kommuneplantillægget er, at muliggøre en omdannelse af området ved det tidligere Centralvask til et boligområde og sikre sammenhæng mellem den nye bebyggelse og den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse i nærområdet.

Områdets disponering og bebyggelse
Arealet skal anvendes til fem huse på henholdsvis 126 m² og 144 m² i grundplan. Husene opføres i to etager, hver med to boliger fordelt med vandret skel. Bebyggelse og parkeringspladser placeres rundt langs arealets vej- og matrikelskel, omkring et grønt fælles gårdrum.

Bevaringsværdig bebyggelse
Indenfor lokalplanområdet ligger to bevaringsværdige bygninger med en middel bevaringsværdi på 5. Administrationen har ingen indvindinger mod nedrivning af husene, såfremt det sker med baggrund i det projekt, som ligger til grund for projektlokalplanen. Ringkøbing Bevaringsforening er blevet hørt, både i forhold til nedrivningen af to bevaringsværdige bygninger, og i forhold til udseendet på den nye bebyggelse, som er søgt tilpasset den omkringliggende bevaringsværdige bebyggelse. Bevaringsforeningen har ikke gjort indvendinger mod nedrivningen af de to bevaringsværdige huse og er i store træk positive over det udseende, som den nye bebyggelse er skitseret med. Administrationen og bygherre har i udarbejdelsen af lokalplanen for den nye bebyggelse, taget foreningens anbefalinger i betragtning. Se administrationens høringssvar og udtalelsen fra Ringkøbing Bevaringsforening under bilag.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Konklusionen af screeningen er, at planforslagene ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Offentlighedsfase
Planforslagene sendes i offentlig høring i 5 uger, dvs. 1 uge mere end den påkrævede høringsperiode på 4 uger, som følge af juleferiens placering i høringsperioden. Den offentlige høring af planforslagene vil løbe fra den 8. december 2017 til og med den 12. januar 2018. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven. 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Nedrivning af erhverv og opførelsen af boliger bidrager til, at kvarteret vil fremstå som et mere sammenhængende boligområde. Den nye boligbebyggelse udformes med fokus på at tilpasse sig områdets mange bevaringsværdige ejendomme. Derfor forventes den nye bebyggelse både at løfte det æstetiske udtryk inden for lokalplanens område, og fremhæve de eksisterende, arkitektoniske kvaliteter i de nære omgivelser. Projektet er således med til at styrke et attraktivt boligområde, som kan bidrage til en øget bosætning i kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at:

 1. vedlagte høringssvar på udtalelse fra Ringkøbing Bevaringsforening lægges til grund for besvarelse af foreningens bemærkninger.
 2. forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 420 for et område til boliger fremlægges i offentlig høring i fem uger.  

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Rensning af industrielt spildevand ved renseanlæg i Skjern

Sagsnr: 17-029322

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en forespørgsel om at genoptage rensning af industrielt spildevand på det private rensningsanlæg, Birkvej 41B. Selve ansøgningen er endnu ikke modtaget, da det ikke er afklaret, om spildevandet vil blive transporteret til anlægget i tankbiler, eller om der vil blive tale om aflæsning i andet erhvervsområde og pumpet til renseanlægget. Såfremt spildevandet skal køres til anlægget bliver det via Birkvej. Birkvej er en kommunal vej, og de vestligste 700 m er ikke asfalteret.

Der forventes en gennemsnitlig transport på 5 – 7 tankbiler dagligt fordelt i tidsrummet fra 06.00 til 18.00. Anlæggets kapacitet er på 1000 tons om dagen, hvilket vil svare til en transport fra ca. 30 tankbiler, enten til Birkvej eller til andet erhvervsområde. Der vil kunne forekomme dage, hvor transporter til området vil komme op på det, der svarer til den maksimale belastning.

Spildevandet kommer eksempelvis fra virksomheder som Troldtekt, som vælger at opsamle spildevandet fremfor selv at rense det, inden det må afledes til offentlig ledningsnet. Det kan også være spildevand fra større skibes ballasttanke. Virksomheden som har erhvervet anlægget, har et tilsvarende anlæg beliggende i Slagelse, hvortil transporterne i dag køres, da der ikke findes tilsvarende anlæg i Vestdanmark.

Såfremt aflæsning kommer til at foregå ved anlægget, vil det foregå i den sydlige del af området, som ligger ca. 200 m fra nærmeste bolig ved Oldager Allé.

Virksomheden vil alene modtage industrielt spildevand. Lugtbelastningen vurderes ikke at medføre væsentlige gener for omgivelserne. Støj fra transport på offentlig vej vil ikke være medtaget i miljøgodkendelsen. Ved aflæsning vil lastvognene som udgangspunkt være slukkede, da der er pumpefaciliteter på anlægget.

Virksomheden har oplyst, at der ikke agtes opført yderligere bebyggelse, da de eksisterende bygninger forventes at kan tages i anvendelse til formålet. Derfor er der ikke krav om, at der skal meddeles byggetilladelse.

Kommunen skal inden anlægget igangsættes meddele en miljøgodkendelse. En eventuel miljøgodkendelse vil sikre, at generne fra erhvervsvirksomheden vil være på et miljømæssigt acceptabelt niveau for omgivelserne. Mange vilkår i en miljøgodkendelse er standard vilkår og grænseværdier hentes i miljøstyrelsens vejledninger.

Administrationen forventer, ud fra de oplysninger der hidtil er modtaget fra virksomheden, at der vil kunne meddeles en miljøgodkendelse.

Der vil efter udstedelse af miljøgodkendelse blive udført regelmæssige miljøtilsyn. 

Anlægget
Renseanlægget blev opført i 1988 som renseanlæg for det daværende Skjern Trikotagefarveri. Renseanlægget har ikke været i drift siden 2008. Spildevandet blev, da renseanlægget var i drift, pumpet fra farveriet ved Østergade til renseanlægget.

Renseanlægget består af mange mindre støbte betonkar, der gør anlægget ideelt til rensning af industrielt spildevand. Efter rensning af spildevandet, bliver det ledt til offentlig kloak, der i dette tilfælde går til renseanlægget i Tarm. De tørstoffer, der er renset fra, bliver opsamlet i containere og kørt til andre miljøbehandlingsanlæg.

Ejeren af renseanlægget har oplyst, at bygværkerne (betonkar, siloer m.v.) til rensning af spildevandet er i en god stand og kan umiddelbart tages i anvendelse igen. De tekniske installationer skal renoveres inden de igen kan tages i brug. Bygningerne har været udsat for hærværk og her skal der foretages en del istandsættelse.

Da der udelukkende er tale om rensning af industrielt spildevand, vil et af de nedlagte tidligere offentlige renseanlæg, ikke umiddelbart kunne tages i anvendelse. Der er således tale om helt andre processer i et industrielt renseanlæg.

Plangrundlaget
Området er omfattet af lokalplan nr. 54A. Denne udlægger området i 3 delområder:

Delområde I, hvor det omhandlende private renseanlæg ligger, må kun anvendes til spildevandsanlæg med tilhørende bygninger.

Delområde II, hvor det tidligere kommunale renseanlæg ligger, må kun anvendes til offentlige formål som spildevandsrenseanlæg med tilhørende bygninger.

Delområde III, der ligger i den vestlige del af området, må kun anvendes til offentlig formål som søområde for efterpolering af spildevand og som naturområde. Området må ikke bebygges.

Der er tidligere udarbejdet et ideoplæg til at ændre anvendelse af området for de to renseanlæg til en folkepark – Flowpark. Ideoplægget anfører bl.a. at ”det er tanken at omdanne det nedlagte rensningsanlæg i Skjern Enge til en folkepark med tematisk afsæt i Skjern Å, som projektet ligger ud til. Det er projektets formål at give både fastboende og turister en helt anderledes oplevelse, end man kan få noget som helst andet sted, hvor man kombinerer udtjente industrianlæg med natur og friluftsliv”.

Jævnfør ideoplægget var det planen, at de eksisterende bygninger skulle bevares, og siloerne skulle bl.a. tages i anvendelse som oplevelses- og udsigtstårne.

Nord for renseanlægget ligger et boligområde som er reguleret af lokalplan nr. 275 der er vedtaget i 2013. I redegørelsesdelen til lokalplan nr. 275 anføres bl.a. at ”mod syd ligger Skjern Renseanlæg og Skjern Tricotage-Farveri’s tidligere renseanlæg. Begge renseanlæg vil blive fjernet”. I lokalplanens redegørelsesdel anføres endvidere, at den fremtidige anvendelse af områderne ved de tidligere renseanlæg endnu ikke er fastlagt.

Det fremgår af den indledende vejledning til lokalplan nr. 275, at det alene er bestemmelsesdelen, der er juridisk bindende. Formuleringen i redegørelsesdelen binder således ikke kommunen juridisk, idet en lokalplan ikke kan regulere forhold, der er gældende i en anden plan.

Såfremt udvalget ikke ønsker, at projektet skal fremmes, er der mulighed for at meddele et forbud efter planlovens § 14. Det vil sige, at kommunen indenfor et år skal have tilvejebragt en ny lokalplan, der ændrer områdets anvendelse og forhindrer, at der kan ske rensning af industrielt spildevand. I forbindelse med en ændret anvendelse, vil der også skulle udarbejdes et kommuneplantillæg.

Såfremt Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet vil anbefaler, at der meddeles et § 14 forbud, skal der tages stilling til en anbefaling om, hvilken anvendelse der fremover skal være i området. Det kan eventuelt være til offentlige formål eller til boligformål.

Såfremt Byrådet ønsker at nedlægge et §14 forbud anbefales det, at den nye lokalplan udformes så anvendelsen af det delområde, hvor det tidligere kommunale spildvandsanlæg ligger, også ændres. Dette anlæg ligger i et delområde, hvor der i henhold til den gældende lokalplan, kun må være offentlig renseanlæg.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Miljøbeskyttelsesloven og planlovens § 14

Økonomi

Et eventuelt erstatningskrav vil afhænge af den konkrete beslutning.

Administrationen har bedt en ekstern jurist om at udarbejde et notat, med en vurdering af i hvilket omfang kommunen kan være erstatningspligtig i forhold til grundejere, der har købt byggegrunde på Oldager Alle. Konklusionen i notatet er, at kommunen ikke er erstatningsansvarlig og argumenterne er,

 • at den lokalplan der gælder for arealerne, hvor rensningsanlægget ligger var kendt, samt
 • at der i redegørelsesdelen står, at det ikke vides, hvad der kunne komme i stedet for rensningsanlægget og
 • at købsaftaler ikke stiller køberne i udsigt, at det fjernes.

Det eksterne juridiske notat redegør også for kommunens erstatningsforpligtelse overfor køberen af rensningsanlægget. Som det fremgår af notatet vil forpligtelsen afhænge af, hvad området udlægges til. Hvis det udlægges til offentlige formål, vil kommunen blive forpligtet til at overtage arealet og dermed holde den nuværende ejer skadesløs. Såfremt det udlægges til boligformål vil overtagelsesforpligtelsen og erstatningsansvaret afhænge af, om det vurderes at værdien af byggegrunde overstiger de omkostninger, der er forbundet med at klargøre dem til salg.

Effektvurdering

En miljøgodkendelse vil give mulighed for etablering af en ny arbejdsplads og reducere omkostninger for virksomheder i området der i dag transporterer spildevand til fjerntliggende miljøbehandlingsanlæg.

Ringkøbing-Skjern Forsyning vi vil få en afledet positiv effekt på grund af den store ekstra mængde spildevand.

En afvisning at ansøgningen ved hjælp af et §14 forbud vil sikre, at hele området kan inddrages til enten offentligt formål i form af kommende natur- og fritidsaktiviteter, eller alternativt at det kan udlægges til yderligere boligformål.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Udvalget godkender, at der arbejdes hen imod en miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, at der nedlægges et forbud efter planlovens § 14 mod videreførelse af den hidtidige anvendelse af det forespurgte areal, såfremt der i den forbindelse bliver ansøgt om endelig godkendelse heraf. Begrundelsen er, at udvalget ønsker arealet planlagt til et offentligt grønt rekreativt område. Administrationen anmodes om at igangsætte planlægningen.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Tillæg til vejledningsblade i bevaringsområdet

Sagsnr: 17-037787

Sagsfremstilling

I forbindelse med administration af byggeri indenfor bevaringsområdet i Ringkøbing er der udarbejdet vejledningsblade. Vejledningsbladene er et godt redskab for både bygningsejere, rådgivere og administrationen. Vejledningsbladene giver anbefalinger til materialevalg og anbefaling til, hvorledes bygningsdetaljer kan løses. Vejledningsbladene tager hensyn til bygningernes oprindelige arkitektur, stilart og alder.

Vejledningsbladene blev godkendt i 2012 efter anbefaling fra Bevaringsrådet. Bevaringsrådet er udpeget af Byrådet og består af repræsentanter fra håndværkerforeningen, handelsstandsforeningen, bevaringsforeningen og en udpeget arkitekt.

I forbindelse med behandling af en ansøgning om tilladelse til opsætning af en markise på 1. sal ved boligen, der ligger Søndergade 4, 1. besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at Bevaringsrådet skulle involveres i udarbejdelse af et forslag til tillæg til vejledningsbladene, der omhandler afskærmning mod solen.

Forslag til tillægget er nu udarbejdet og er vedhæftet som bilag. Bevaringsrådet kan ikke anbefale, at der opsættes permanente markiser ved boliger indenfor bevaringsområdet. Det foreslås i stedet, at der vælges andre løsninger, f.eks. midlertidig opsætning af sejldug, hvis der ønskes en afskærmning for solen. Bagunden for at bevaringsrådet ikke kan anbefale markiser er, at når en markise er rullet sammen, sidder der en voldsom kassette tilbage over vinduer og døre, og hvis den ikke er indarbejdet i arkitekturen, skæmmer den de fleste huse, og i særlig grad gamle, bevaringsværdige huse. Administrationen er enig i denne vurdering.    

Med baggrund i erfaringer fra andre sager indenfor bevaringsområdet er der tillige udarbejdet forslag til vejledningsblade som omhandler kviste og indgangspartier ud mod gaden. Kviste og indgangspartier er vigtige elementer ved bebyggelser indenfor bevaringsområdet og vejledningsblade vil være hensigtsmæssige for rådgivere og bygningsejere. Forslag til disse vejledningsblade er også vedhæftet som bilag.

Der er i flere tilfælde meddelt tilladelse til markiser ved erhverv i stueetagen, typisk ved f.eks. slagterbutikker og bagere, hvor der kan være et egentlig behov for at have en afskærmning. Dette vil der forsat være mulighed for.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Tydelige retningslinjer letter både administration og bygningsejere i forståelsen af, hvad der er muligt og anbefalelsesværdigt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender tillæg om markiser, kviste og indgangspartier til vejledningsbladene.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Orientering fra formanden og administrationen

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev orienteret om følgende:

 • Godkendelse af vand- og spildevandstakster på forsyningsområdet

Kopier link til punktet  -   Print

7: Orientering fra udvalgsmedlemmerne

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev orienteret om følgende:

 • Tilsyn med overholdelse af lokalplans bestemmelse om beboelse

Kopier link til punktet  -   Print

8: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der var intet under dette punkt.

Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

T:    99 74 15 15
E:    land.by.kultur[mail]rksk.dk