Referat: 20. november 2018 kl. 13:00

Lok 2.0. Stævnen, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing. Der kommer gæster til det første punkt.
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • Jørgen Byskov
 • John G. Christensen
 • Hans Pedersen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Niels Rasmussen
 • Irene Lund Pederen
 • Svend Boye Thomsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Skjern Å vandstand

Sagsnr: 16-022191

Sagsfremstilling

På bagrund af lodsejeres oplevelse af mere vand i Skjern Å og omkringliggende arealer vil der på mødet blive givet en gennemgang af forskellige faktorer med indflydelse på vandstanden i åen.

Naturstyrelsen vil deltage i mødet og give en status på naturgenopretningsprojektet, og administrationen vil præsentere forhold omkring vandløbsregulativet, nedbør, afstrømning og grundvand.

Ovenstående præsentationer forventes at danne grundlag for en drøftelse i udvalget.

Skovrider Ulrik Lorenzen, Naturstyrelsen og Formand for Vestjysk Søren Christensen deltager i mødet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse om lov om Skjern Å Naturprojekt. LBK nr. 1532 af 10/12/2015.

Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter forholdene.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget drøftede forholdene og anmodede administrationen overveje forskellige muligheder for afdækning af faktorer med indflydelse på vandstanden i åen. Sagen medtages på et senere udvalgsmøde. 

Kopier link til punktet  -   Print

3: Kollektiv trafik, opsamling herunder regionens nedlæggelse af rute 69

Sagsnr: 17-015562

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker med dette punkt at opdatere Teknik og Miljøudvalget om status på den kollektive trafik, herunder om nedlægning af den regionale rute 69 mellem Skjern og Nr. Nebel. Der er desuden behov for en politisk beslutning vedrørende betaling for buskort fra friskoler, et forsøg med flexbus samt serviceniveauet på rute 69.

Under budgettet for Kollektiv Trafik indgår følgende poster:

Busdrift, udgifter og indtægter
Regionalt tilskud til tidligere regionale ruter
Udgifter til trafikselskabet - administration af bus, handicapkørsel og rejsekort mv.
Flextur inkl. lægekørsel
Rejsekort - drift
Fremstilling af buskort til kommunens skoleelever
Venterum, skilte, infotavler mv.
Administration af rabatruter
Handicapkørsel
Indtægter fra buskort til friskoler
Specialkørsel af Folkeskoleelever (også sprogelever/modtagerelever osv.) Kørsel hvor bussen ikke kan anvendes.
Stauning Lufthavn - tilskud

Herunder er udvalgte poster beskrevet nærmere, og samtidig gøres der rede for andre forhold, som vedrører den kollektive trafik.

Flextur

Ringkøbing-Skjern Kommune gik med i flextur for at have et supplement til den kollektive trafik. Man ønskede et tilbud til borgerne sidst på eftermiddagen, om aftenerne og i weekender, hvor den kollektive trafik er begrænset.

Pr. 1. marts 2016 blev det besluttet, at lægekørsel skulle lægges under flextur på den måde, at hvis flextur er den billigste anvendelige transport til læge, er det den løsning, der henvises til fra borgerservice. Ifølge loven kan kommunerne alene refundere egenbetaling til den billigst anvendelige transport, og da en flextur koster 4 kr. pr kørt km., er det umiddelbart billigere at refundere en flextur end en almindelig taxitur. Differencen mellem turens reelle pris og borgerens egenbetaling betales gennem Midttrafik af Teknik og Miljøudvalgets budget til flextur.
Forbruget på flextur er vokset betydeligt, og budgettet holder ikke. Også i 2018 forventes der en stigning i forbruget, som ved udgangen af august allerede ligger 100.000 over sidste års forbrug.

Udviklingen i Flextur de seneste år, ser således ud:

Skemaet herover viser udgifter og antal kørte ture i flextur for 2015, 2016, 2017 og 2018. Det er tydeligt, at udgiften og antal rejser stiger markant fra marts 2016, hvor lægekørsel blev en del af flextur. Det er ikke muligt at adskille de to kørselstyper, flextur til lægekørsel og flextur som supplement til den kollektive trafik, så administrationen kan ikke vide med sikkerhed, om stigningen udelukkende skyldes lægekørsel, eller om der samtidig er sket en stigning i kørslen som supplement til den kollektive trafik.

Administrationen har ved flere lejligheder gjort opmærksom på denne uheldige sammenblanding af kørselstyper, som betyder, at der ikke kan følges op på anvendelse af forbrug på de to typer.

Rejsekort mv.

Udgiften til Rejsekortet A/S fordeles blandt Midttrafiks bestillere ud fra den enkelte bestillers andel af de samlede indtægter. Som et supplement til rejsekortet er der udarbejdet en mobil betalingsapp, som kun gælder i Midttrafiks område. Det forlyder, at app’en er et hit, og at den virker og bliver brugt rigtig meget i området, selvom det umiddelbart virker uhensigtsmæssigt med endnu en løsning, når der samtidig betales til Rejsekortet, som kan bruges over hele landet.

Midttrafik har også lanceret ”Midttrafik live”, som er en internetbaseret app, hvor man på et kort kan se, hvor bussen kører lige nu og få en prognose for eventuel forsinkelse. Alle Midttrafiks busser på A-kontrakt (lokalruter) er at finde i systemet, og skal i øvrigt ses som en supplerende informationskanal, for de kunder som gerne vil tjekke, om bussen er på vej, og om den kører til tiden. App'en har vundet prisen for bedste kundeservice-initiativ inden for kollektiv transport 2018.

Midttrafik har også udviklet en app til køb af billet. Den blev lanceret i maj 2016 i forbindelse med udfasningen af pap klippekort. Pr. november 2018 er Midttrafik app det af Midttrafiks billetsystemer der har den højeste omsætning – på månedsbasis er omsætningen ca. 16-18 mio. kr. Der er ca. 370.000 oprettede brugere i Midttrafik app, som på dagsbasis benyttes af ca. 25.000 kunder. Midttrafik app kan downloades til enten Android eller iOS. Som betaling kan man benytte de mest gængse betalingskort såsom Dankort, Visa, Mastercard og American express osv. Man kan også betale med MobilePay, hvilket ca. 70% af kunderne vælger at gøre. Kunderne er meget positive overfor Midttrafik app.

Buskort

Ringkøbing-Skjern Kommune leverer hvert år gratis buskort til alle folkeskoleelever. Buskort som giver adgang til gratis buskørsel i alle busser i kommunen.

Der afregnes hvert år et beløb til Regionen for et beregnet antal elever som anvender regionens busser. Beløbet reguleres efterhånden som regionen nedlægger ruterne i kommunen.

For skoleåret 2018-19 forventes der udstedt 6.089 buskort til elever i folkeskolen, friskoler og efterskoler samt erstatningskort.

Friskolers betaling for buskort

Friskolerne betaler 500 kr. pr. buskort pr. skoleår. De betaler alene for de kort, hvor eleven er kørselsberettiget efter reglerne om afstand og kun hvis eleven benytter den kollektive trafik til/fra skole. Alle andre friskoleelever kan få et gratis buskort til brug i fritiden. I skoleåret 2017 - 2018 er der opkrævet i alt 154.000 kr. fra friskolerne.

Friskoler får tilskud fra Fordelingssekretariatet til befordring, og Statsforvaltningen har tidligere afgjort, at det er lovligt for Ringkøbing-Skjern Kommune at give friskolelever et gratis buskort, når der betales for det som beskrevet ovenfor.

Oprindeligt var prisen 1.000 kr. pr. kort, men da tilskuddet fra Fordelingssekretariatet med årene er blevet reduceret, er prisen senere reguleret til 500 kr. pr. kort.

Hover-Torsted Friskole har i september 2018 oplyst, at de for skoleåret 2017-18 modtog 8.300 kr. fra Fordelingssekretariatet, og at de samtidig har betalt for buskort til ca. 60 elever, svarende til ca. 30.000 kr. Underforstået synes de, at prisen for buskortene er høj.
Ruten til Hover-Torsted Friskole, kører primært med elever fra Hover, som går i skole på friskolen i Torsted. Den bringer også kørselsberettigede elever fra Torsted til Tim, men det er så få, at det økonomisk set ville være billigere at befordre dem i en taxi eller minibus fremfor en skolebus som nu, hvis ikke eleverne til friskolen skulle med.

Det er svært at sætte en pris på et buskort til skoletransport, men hvis man tager udgangspunkt i det billigste buskort til 2 zoner, koster det ca. 2.200 kr./år.

Teknik og Miljøudvalget bedes drøfte om 500 kr. fortsat er den rigtige pris for afregning af friskoleelever som benytter den kollektive trafik til/fra skole.

Specialkørsel af skoleelever

Elever i denne gruppe er bl.a. elever til sprogundervisning, som bliver befordret i taxi, samt almindelige kørselsberettigede skoleelever som bor således, at de ikke har mulighed for at benytte bussen.

Kørslen har været i udbud, og vognmanden har pligt til at samkøre så mange elever som muligt jf. kontrakten.

Teknik og Miljøudvalget har ikke indflydelse på antallet og visiteringer til ordningen med elever til sprogundervisning, og udgiften er steget markant siden januar 2018. På budgettet er der afsat ca. 1 mio. om året til alle specialkørsler, og forbruget har indtil 2017 passet fint med budgettet. Men i 2018 er prisen pludselig vokset til et forventet forbrug på 1,5 mio. kr.

Administrationen kender ikke årsagerne til det store forbrug, men er i gang med at undersøge det nærmere.

Trafikplan

Der er nedsat en arbejdsgruppe under Midttrafik, der skal arbejde med Trafikplanen for 2018-2021. Ringkøbing-Skjern Kommune er repræsenteret i denne gruppe. Planen er færdig og bliver sendt i politisk høring i perioden fra december 2018 til februar 2019.

Den 9. november 2018 var der temamøde om Kollektiv trafik i ”8-kommunesamarbejdet”. Det blev besluttet,  at der skal laves en fælles henvendelse til Region Midtjylland vedr. deres besparelser på den kollektive trafik.

Henvendelse fra Bork Skole

Bork Skole og bestyrelsen på skolen har bedt om et møde vedrørende busbetjening til og fra skolen. Fra Ringkøbing-Skjern Kommune deltager borgmesteren, udvalgsformænd for Teknik og Miljøudvalget og for Dagtilbud og Undervisning samt administrationen.
Baggrunden for mødet er, at skolen oplever en udfordring med det nuværende serviceniveau, og de vil gerne drøfte den fremtidige betjening i området.

Bork Skole er underlagt det samme serviceniveau som resten af kommunens skoler, og administrationen har således ikke mulighed for at pege på forbedringer, som ikke vil have konsekvenser for det generelle serviceniveau på området.

Mødet vil være afholdt forud for datoen for Teknik- og Miljøudvalgsmødet, således at drøftelsernes indhold kan videreformidles i den forbindelse.

Forsøg med flexbus på rute 567, Videbæk - Skjern

På ovennævnte rute er der tanker om at nedlægge kørsel på skolefridage, og i stedet indsætte Flexbus, da det kan være billigere end en kontraktbus i den kollektive trafik.

Flexbus er en del af den kollektive trafik ligesom almindelig buskørsel.

En Flexbus kører kun, hvis man har bestilt den. Den kører fra og til stoppesteder, der er angivet i køreplanen, og efter de angivne tider i køreplanen. Afhentningstiden kan variere fra 0 - 15 min. i forhold til afgangstiden i køreplanen. I køreplanen er flexbus ture markeret med et "T". Man bliver kørt i taxa, personvogn eller liftvogn, og der kan være andre med på turen.

Prisen på en Flexbus tur er den samme som almindelig bustakst.

Flexbus kører ikke 24. og 31. december.

Projektet vil blive yderligere vurderet, og hvis det ser ud til at give mening, er det administrationens anbefaling, at det igangsættes fra juni 2019.

Regionen og Rute 69

Regionen skal spare 60 mio. kr. på den kollektive trafik. I Ringkøbing-Skjern Kommune får det konsekvenser for rute 69, som kører mellem Skjern og Nr. Nebel jf. kortbilag.

Regionen har besluttet at nedlægge ruten som regional, fordi den primært betjener passagerer internt i kommunen.
Besparelsernes træder i kraft pr. april 2019, hvor ruten i princippet er nedlagt.


Ruten betjener primært skoleelever og eleverne til ungdomsuddannelser, og derudover benyttes ruten også fredag eftermiddag og søndag aften af elever til de 3 efterskoler, som ligger på strækningen. Disse elever kommer sandsynligvis med tog til Skjern, hvorfra de rejser videre med rute 69 ud til skolerne. Derudover er der pendlere og fritidsrejsende, som vi ikke kender antallet på. Der er ikke detaljerede tællinger, som viser, om en passager er folkeskoleelev, elev på en ungdomsuddannelse, pendler eller fritidsrejsende.

I dag er der kørsel på ruten alle ugens 7 dage, også på skolefridage.

Prisen for ruten som den kører i dag er ca. 1,8 mio kr., og Midttrafik har hjulpet med at kigge på mulighederne for at fortsætte ruten i en slankere udgave, med færre afgange svarende til serviceniveauet på kommunens øvrige ruter. Midttrafiks notat om mulighederne er vedlagt i bilag. I notatet er også beskrevet muligheden for at indsætte flexbus på skolefridage.

Vognmanden skal have minimum 3 måneders varsel om hel eller delvise nedlægninger af kørsel, og en ny rute 69 vil derfor tidligst kunne implementeres fra april 2019 (samtidig med regionens nedlukning), og muligvis først fra sommerferien 2019. Midttrafik kan ikke, pga. personaleressourcer, nå at sætte en ny rute 69 i høring, sådan som det på normalvis foregår, når der er køreplanændringer. Men det er forventningen, at Regionen sørger for at informere bredt ud om rutens nedlæggelse.

I skoleåret 2017/18 har Skjern Tekniske Skole oplyst, at de på alle deres uddannelser havde 41 elever fra Varde Kommune. 21 af disse elever skulle efter deres optælling benytte rute 69. I indeværende skoleår ser tallene anderledes ud jf. passagertællingerne. Der er i gennemsnit 5 elever hver morgen, som benytter rute 69 til og fra Skole i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Administrationens anbefaling for en ny rute 69

 • 8 afgange pr. skoledag - den sidste bliver kl. 17.00 fra Skjern og 17.50 fra Nr. Nebel. I forhold til nuværende kørsel vil der "mangle" en afgang fra Skjern kl 11.50 - og 12.53 fra Nr. Nebel
 • 5 afgange på skolefridage eller alternativ et forsøg med omlægning til flexbus
 • Ingen kørsel om lørdagen
 • Ingen kørsel om søndagen, dog indsættes der en afgang på Regionens rute 26, som kan betjene efterskolerne på strækningen Skjern - Nr. Nebel

Prisen for den nye rute 69 med ovennævnte sammensætning vil ligge omkring 1,3 mio. kr./år, idet prisen for en eventuel omlægning af kørslen på skolefridage til flexbus er usikker. En omlægning kan i bedste fald give en mindre besparelse, men der er også en risiko for mindre ekstraudgifter. Ved overtagelse af ruten, vil der samtidig være en mindre betaling på knap 200.000 kr. for tabte billetindtægter til Regionen.

Rute 69 kan først endeligt fastlægges, når der har været møde med Sydtrafik, og når Varde Kommune har taget beslutning om rutens fremtid for den del af ruten, der køres i Varde Kommune.

Første gang Regionens besparelser var i medierne i foråret 2017, modtog administrationen via Landdistriktsrådet henvendelser fra 5 borgerforeninger, som alle var bekymret for rutens fremtid. Fælles for alle henvendelser var, at de argumenterede for at fastholde ruten i dens nuværende form. Henvendelserne er vedlagt i bilag.

Med en ny rute 69, som ovenfor, vil langt de fleste passagerer være dækket ind. På tidspunkter hvor der ikke fremover er kørsel, f.eks. i weekenden, vil flextur være en alternativ mulighed.

Ringkøbing-Skjern Kommune er forpligtet til at befordre kørselsberettigede elever til og fra distriktsskolen. Ringkøbing-Skjern Kommune har kørselsberettigede elever, som benytter rute 69, ergo skal der være en vis busbetjening på strækningen. Midttrafik anbefaler Ringkøbing-Skjern Kommune at overtage den nuværende kontrakt på ruten, da det vil være langt billigere end at sende ruten i udbud. Den nuværende kontrakt på rute 69 udløber med udgangen af juni 2020 på samme tid, som Ringkøbing-Skjern Kommunes øvrige ruter udløber. Så udbudsmæssigt passer det fint med, at rute 69 kan komme med i Ringkøbing-Skjern Kommunes udbud af kollektiv trafik i efteråret 2019.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at der i 2019 er afsat et samlet budget på Kollektiv Trafik inklusiv tilskud til Stauning Lufthavn på 31,608 mio. kr. Ud fra Midttrafiks budgetforslag for 2019 vurderes det, at der også er råd til hel eller delvis finansiering af rute 69 i 2019 – men at der herefter ikke vil restere uforbrugte midler på budgettet til at imødegå højere priser fra 2020, ifm. et nyt udbud af kørslen.

Eventuelle særlig forhold og valgmuligheder i udbuddene vil blive forelagt i 2019.

Effektvurdering

Uanset hvilken løsning der vælges for rute 69, vil der være borgere som bliver berørt af Regionens nedlæggelse af rute 69.

Indstilling

Administrationen indstiller, til Teknik- og Miljøudvalget,

 1. at der fortsat afregnes 500 kr./år for friskoleelevers benyttelse af skolebusser
 2. at rute 567 mellem Videbæk og Skjern som forsøg omlægges til flexbus på skolefridage, såfremt administrationen i samarbejde med Midttrafik vurderer, at det giver god mening.
 3. at administrationens forslag til en ny rute 69 godkendes, således at der kan arbejdes videre med en aftale med Sydtrafik og Varde Kommune

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Beslutning om vejadgang til lokalplan nr. 430 for et område til etageboliger på Nørregade i Hvide Sande

Sagsnr: 18-038436

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 25. september 2018 anbefalede udvalget at sende Forslag til Lokalplan nr. 430 og Kommuneplantillæg nr. 16 i offentlig høring med den ændring, at vejadgangen til lokalplanområdet skal foregå direkte til Nørregade og ikke via Tyskerhavnen. Økonomiudvalget og Byrådet istemte Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling. Administrationen anmoder nu Teknik- og Miljøudvalget om at beslutte, hvilken af tre vejadgange, der ønskes fra etageboligerne og ud til Nørregade.

Partshøring
Der er foretaget en partshøring af de naboer, der grundet deres ejendommes beliggenhed, kan blive berørt af den fremtidige vejbetjening af lokalplanområdet, blandt andet som følge af oversigtsarealer og øget trafik forbi deres ejendom. Se evt. de vedlagte partshøringssvar. 

Administrationens vurdering
Administrationen har på baggrund af planlægningsmæssige og trafiksikkerhedsmæssige hensyn foretaget en afvejning af de forskellige muligheder for ind- og udkørsel direkte mellem lokalplanområdet og Nørregade.

Generelt set er den største udfordring udkørsel fra lokalplanområdet, da Nørregade langs med lokalplanområdet slår et sving, og udkørende trafikanter befinder sig på indersiden af en bue. Det gør det vanskeligt at sikre tilfredsstillende oversigtsforhold.

Der er i alt tre muligheder for udkørsel fra lokalplanområdet til Nørregade, se kortbilag 3: 

 1. En nordlig udkørsel ad den eksisterende private fællesvej mellem ejendommene Nørregade nr. 32 og 34.
 2. En sydlig udkørsel mellem ejendommene Nørregade nr. 22 og 24.
 3. En udkørsel midt i området mellem lokalplanområdets planlagte bygninger.

Administrationen anbefaler løsning 1., da der ved denne udkørsel kan sikres de mest tilfredsstillende oversigtsforhold. 

Administrationen anbefaler ikke løsning 2., grundet oversigtsforholdene og nærheden til Hvide Sande Skole.

Administrationen anbefaler ikke løsning 3., grundet oversigtsforhold samt lokalplanområdets arealdisponering.

Administrationen understreger, at alle tre løsninger er behæftet med uhensigtsmæssigheder. Fordele og ulemper er udfoldet i vedlagte notat.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 • at der planlægges for en nordlig ind- og udkørsel til lokalplanområdet ad den eksisterende private fællesvej mellem ejendommene Nørregade nr. 32 og 34, og at lokalplanen derfor udvides med de nødvendige oversigtsarealer.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling under forudsætning af, at de nye bygninger rykkes tættere sammen for at give bedre plads til ind- og udkørslen.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Ansøgning om flexboligtilladelse - V. Strandsbjerg 8, 6950 Ringkøbing

Sagsnr: 18-035505

Sagsfremstilling

Formålet med denne dagsorden, at træffe afgørelse om en ansøgning vedrørende flexbolig.

Administrationen ønsker derudover at få udvidet den eksisterende delegation af bemyndigelse til at træffe afgørelser for flexboligtilladelser.

Flexbolig

Flexboligordningen giver en ejer af en helårs-enfamiliebolig mulighed for at søge kommunen om tilladelse til at bruge den som flexbolig. Det vil sige, at kommunen meddeler samtykke til, at en helårs-enfamiliebolig benyttes som fritidsbolig og senere igen kan vende tilbage til helårsbeboelse.

Flexboligen beholder sin status som helårsbolig i BBR.

Flexboligtilladelser kan ikke meddeles i lokalplanområder, hvor lokalplanens formål og/eller anvendelsesbestemmelser fastlægger. at området er udlagt til helårsboliger eller helårs enfamilieboliger eller helårs parcelhuse, altså hvis der står helårsanvendelse i bestemmelserne. Det skyldes, at flexbolig er en form for feriebolig, som ikke kan tillades i et område til helårsboliganvendelse.

Byrådet gav den 17. april 2007 administrationen bemyndigelse til at meddele afslag i områder entydigt udlagt til helårsboliger.

Den konkrete ansøgning

Administrationen modtog den 28. september 2018 ansøgning om flexboligtilladelse på adressen V. Strandsbjerg 8, 6950 Ringkøbing.

Adressen er omfattet af lokalplan 01-098, delområde IV.

I forhold til lokalplanen er det ansøgte område ikke entydigt udlagt til helårsbeboelse

Lokalplanen er udarbejdet før flexboligordningen blev etableret. Derfor er bestemmelserne i lokalplanen ikke formuleret i forhold til flexboliger.

En godkendelse af denne ansøgning, vil det danne præcedens for fremtidige ansøgninger i lokalplanområdet.

Hvis der gives flexboligtilladelser i området risikeres det,  at området bliver affolket uden for de gængse ferieperioder, samtidig med at der vil være hyppigere udskiftning af beboere i området. De mange feriegæsters korte ophold i området kan være til gene for de fastboende, både i forhold til trafik, anvendelse af området og manglende naboskab.

 

Bemyndigelse til administrationen

For at lette fremtid sagsbehandling, ønsker administrationen bemyndigelse til at afgøre lignende sager i andre lokalplanområder med formuleringer lignende lokalplan 01-098, Ringkøbing.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Boligreguleringslovens kapitel 7

yderligere oplysninger om flexboligordningen kan findes her:

https://www.rksk.dk/om-kommunen/planer-og-kort/flexbolig

 

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

En godkendelse af ansøgningen, vil have en negativ betydning i forhold til områdets karakter.

Indstilling

Administrationen indstiller, til Teknik- og Miljøudvalget,

 1. at der meddeles afslag på flexboligansøgningen,
 2. at administrationen bemyndiges til at afgøre lignende sager på linje med denne sag.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Offentliggørelse af planforslag for et område til bolig- og rekreaktivt formål ved Birkvej 41, Skjern

Sagsnr: 18-036180

Sagsfremstilling

Formål:
Formålet med sagsfremstillingen er at godkende planforslaget for et område til bolig- og rekreativt formål ved Birkvej, Skjern til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.

Historik og baggrund:

 • Administrationen modtog i 2017 en forespørgsel om at genoptage rensning på det private renseanlæg på Birkvej 41B i Skjern.
 • Byrådet besluttede den 12. december 2017, at nedlægge et forbud efter planlovens § 14 mod videreførelse af den hidtidige anvendelse af Birkvej 41B, Skjern.
 • Økonomiudvalget besluttede den 21. august 2018 at igangsætte planlægningen og afgrænse den nye planlægning til at omfatte hele det eksisterende lokalplanområde 54A.
 • Der blev afholdt en foroffentlig høring fra 27. august til den 10. september 2018. I forbindelse med høringen blev der afholdt et borgermøde den 3. september, hvor forskellige senarier for den fremtidige planlægning blev præsenteret. Skjern Udviklingsforum var medfacilitator på mødet.
 • Økonomiudvalget besluttede den 2. oktober, at administrationen skulle udarbejde forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Birkvej 41A og 41B, Skjern ud fra den vedlagte principskitse, som udlægger området til bolig- og rekreativt formål. Samtidig behandlede økonomiudvalget de indkomne bemærkninger fra foroffentlighedsfasen. På mødet blev det besluttet, at Birkvej skal være adgangsvej til området.

Lokalplan nr. 431 for bolig- og rekreativt formål ved Birkvej 41A og 41B, Skjern udarbejdes som nævnt på baggrund af et § 14-forbud hvilket betyder at, lokalplanforslaget skal være godkendt og sendt i offentlig høring senest et år efter Byrådets beslutning om at nedlægge § 14-forbud.
Hvis planforslaget ikke bliver godkendt vil § 14-forbudet udløbe.   

Områdets disponering og bebyggelse
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for etablering af boliger og rekreative formål ved det tidligere renseanlæg ved Birkvej sydvest for Skjern.

Lokalplanen udlægger tre delområder til boliger, der kan etableres som tæt-lav, åben-lav eller etagebebyggelse. I to af delområderne kan der enten etableres åben-lav eller tæt-lav bebyggelse i en højde på op til 8,5 meter. I det tredje område til boliger, gives der mulighed for, at der enten kan opføres tæt-lav bebyggelse i en højde på op til 8,5 meter, eller punkthuse i en højde på op til 14 meter.

Lokalplanen udlægger endvidere et delområde til rekreative formål med forskellige rekreative aktiviteter og anlæg, herunder et besøgscenter i mindre skala til undervisnings- og udstillingsfaciliteter mv. i op til 14 meters højde.

Der sikres vejadgang til lokalplanområdet fra Birkvej.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Konklusionen af screeningen er, at planforslagene ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Miljøscreeningen vurderer, at de mulig negative konsekvenser af planernes realisering knytter sig til den større trafikmængde på Birkvej samt påvirkning af det eksisterende landskab/bymiljø.

Partshøring
Administrationen har sendt sagen i partshøring ved ejerne af Birkvej 41A og 41B. Administrationen har ikke modtaget bemærkninger i forbindelse med partshøringen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om planlægning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

I forbindelse med områdets realisering vil det blive nødvendigt at udbygge Birkvej.
Udbygning af Birkvej indgår ikke i kommunens budget.

Effektvurdering

Det er administrationens vurdering, at planlægning i henhold til principskitsen og principperne vil skabe et attraktivt område med kombinerede bolig- og rekreative formål, der udnytter den unikke placering ved Skjern Enge.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknisk- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 • Forslag til Tillæg 12 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 431 for et område til boliger og rekreative formål ved Birkvej, Skjern godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Endelig vedtagelse af planforslag for et område til boligformål ved Toften i Tarm.

Sagsnr: 18-038395

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 432 og Tillæg 15 til Kommuneplan 2017-2029 blev vedtaget af Byrådet den 11. september, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 17. september til og med 12. november.

Resultat fra offentlighedsfasen

Der er i offentlighedsfasen modtaget i alt 1 bemærkning fra Tarm Udviklingsforum.

Bemærkningerne omhandler følgende emner:

 • Materialer og farver på bebyggelsen.
 • Eksisterende træer i området.

De indkomne bemærkninger og notat med administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag.

Det er administrationens vurdering, at de indkomne bemærkninger ikke giver anledning til ændringer af planerne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Der blev taget stilling til kommunens andel af grundkapital i forbindelse med budget for år 2018.

Effektvurdering

Det er administrationens vurdering, at byggeriet vil have en positiv effekt på Tarm blandt andet ved at bidrage til mere liv i bymidten.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Tillæg 15 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 432 for et område til boligformål vedtages endeligt.

 2. Notat med behandling af bemærkninger/indsigelser godkendes og anvendes til besvarelse af indsigelserne.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Forslag til takster pr. 1. januar 2019 på Teknik- og Miljøområdet

Sagsnr: 18-037845

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har den 23. oktober drøftet taksterne for 2019 på det brugerfinansierede område og den 6. november drøftet taksterne på det skattefinansierede område. Administrationen har på baggrund af udvalgets beslutning udarbejdet vedlagte forslag til takstblad pr. 1. januar 2019 inden for Teknik- og Miljøudvalgets område.

Det skattefinansierede område:

Taksterne på havneområdet er gældende i perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020 og er fremskrevet efter KL's fremskrivningsprocent, bortset fra autocampere, gæstesejlere, bomløft, administrationgebyret og opsigelsesgebyret for perioden 1.1 til 31.3. Der er også lagt op til en højere stigning på Vinterliggeplads samt leje af bådstativ, hvilket skyldes en investering i nye stativer i Ringkøbing.

Byggesagsgebyret og opkrævningsgebyret for private foreninger fastholdes på samme niveau som i 2018.

Gebyret for ejendomsoplysningsskema fjernes fra Teknik- og Miljøudvalgets takstblad da denne ikke længere opkræves hos kommunen, men i stedet opkræves af Erhvervsstyrelsen.

Det brugerfinansierede område:

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 23. oktober principperne for udarbejdelse af takster på dagrenovationsområdet. Udvalget drøftede også erhvervstaksterne på genbrugspladser med godkendelse af, at taksterne for 2019 fastholdes på samme niveau som i 2018 bortset fra Erhvervsaffaldsgebyret, som sænkes til 118 kr. fra 403 kr.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at godkende forslaget til takster og gebyrer pr. 1. januar 2019.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 - anlæg, Teknik- og Miljø

Sagsnr: 18-015207

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets område er der pr. 31. oktober 2018 et samlet korrigeret anlægsbudget på i alt 90,825 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2017. Anlægsbudgettet for 2018 er fordelt med 79,599 mio. kr. for det skattefinansierede område og 11,226 mio. kr. for det brugerfinansierede område.

Der forventes et samlet forbrug på i alt 52,388 mio. kr. fordelt med 46,314 mio. kr. på det skattefinansierede område og 6,074 mio. kr. på det brugerfinansierede område, jf. nedenstående oversigt over hovedområderne.

Teknik- og Miljø

 

 

Forbrug
pr. 31.10.2018

 

Korr.
budget
2018

 

Rest korr.
budget
2018

Forventet regnskab 2018

 

Forventet overførsel til 2019

 

Teknik- og Miljøudalget i alt 37.876 90.825 52.079 52.388 38.382
Skattefinansieret område i alt 33.761 79.599 46.016 46.314 33.230
Miljø- og Natur (Land- og Vand) 3.738 7.385 3.647 5.075 2.310
Kultur, Natur, Fritid (inkl. Havne) 3.157 3.296 139 2.049 1.247
Vej- og Trafik 16.370 40.090 23.720 23.817 16.218
RKSK-Ejendomme (inkl. Energioptimering 10.496 28.828 18.510 15.373 13.455
Brugerfinansieret område i alt 4.115 11.226 6.063 6.074 5.152
Genbrugspladser 4.115 11.226 6.063 6.074 5.152

Skattefinansieret område:

Miljø og Natur
På Miljø og Natur forventes der et samlet mindre forbrug på de afsatte puljer til klimasikring og kystsikring på 2,3 mio. kr. Beløbene forventes anvendt til kommende projekter.

Kultur, Natur og Fritid
Under Kultur, Natur og Fritid forventes projektet Den Grønne Korridor i Skjern afsluttet i 2019. De fleste udgifter til projektet er afholdt i 2017 og 2018, og der forventes en indtægt fra Nordea Fonden i 2018 og 2019 således projektet balancerer.

Trafik og Vej
For Trafik og Vej er der flere større projekter, der er igangsat i 2018 men som først forventes færdige tidligst i 2019. Det er blandt andet etablering af cykelsti i samarbejde med Varde Kommune, cykelsti fra No til Ringkøbing, signalanlæg i Søndervig, Storegade i Tarm, Sti mellem Skjern og Tarm, p-plads Hvide Sande, renovering af stier og p-pladser samt Nygadeprojektet i Ringkøbing,

BYG - Kommunale Ejendomme

Hovedparten af det forventede beløb til overførsel til 2019 er på energioptimeringsområdet. Der er prioriteret en del projekter i 2017 og 2018, som først vil blive afsluttet i 2019. Dette skyldes, at afdelingen har prioriteret tiden dels på AT-sager som ikke kan udsættes og dels til at arbejde med de tekniske anlæg som ikke fungerer, som de skal.

På Ejendomscentrets øvrige område bemærkes det, at Lem Skole i vinters har haft et frostsprunget vandrør, hvor det ikke har været muligt at få penge fra forsikringen. Reparationen i forbindelse med skaden kommer til at koste ca. 650.000 kr. Da det er en akut skade, har der ikke været afsat penge til projektet. Finansieringen skal derfor ske via overskydende midler fra andre projekter.

På Hee Skole har de haft et utæt tag. Ved gennemgangen af taget har det vist sig, at der er råd i taget, og det vil kræve en større reparation for at udbedre skaden. Skaden er opstået da den dampspærre, der er brugt, ikke er lavet korrekt. Der er kommet et overslag på reparationen og det vurderes, at det vil koste 700.000 kr. 

Merudgifterne til Lem og Hee Skole finansieres af anlægspuljen fra Børn- og Familieudvalget. Sagen har været forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 23. oktober 2018.

På Sundhedscenteret i Tarm foregår der en tilbygning af lægehuset, hvor Sundhed -og Ældreministeriet har givet et tilskud på 730.000 kr. som det oprindelige byggetilbud lød på. Det har vidst sig at projektet ikke kan gøres inden for de 730.000 kr. men kommer i stedet til at koster ca. 1,1 mio. kr. Merudgiften på de 370.000 kr. skal dækkes ud af Ejendomscentrets øvrige anlægspulje.

Brugerfinansieret område:

På det brugerfinansierede område forventes nedenstående afsluttet i 2018:

 • etableringen af Tarm Genbrugsplads,
 • renovering af Videbæk Genbrugsplads
 • renovering af Lem Genbrugsplads samt
 • nye mandskabsbygninger i Troldhede, Spjald og Tarm.
Der er afsat godt 3,7 mio. kr. til Genbrugspladsen i Skjern, som ikke anvendes i 2018. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 23. oktober 2018, at der alene gennemføres nødvendige investeringer af hensyn til arbejdsmiljøet, indtil der er truffet endelig beslutning om implementering af affaldsplan.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018, Teknik- og Miljøudvalget

Sagsnr: 18-015207

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 for Teknik- og Miljøudvalgets område viser et samlet forventet overskud på 2,554 mio. kr., hvilket er en forværring på 596.000 kr. i forhold til sidste måneds budgetopfølgning.

Resultatet af budgetopfølgningen inklusiv ændringerne i forhold til sidste måneds budgetopfølgning fremgår af oversigten nedenfor.

(Beløb i 1.000 kr.)

 

 

Forbrug pr. 31. oktober 2018

Budget 2018

 

Forventet regnskab 2018

Afvigelse

 

 

Afvigelse sidste måned
Kultur, Natur og Fritid 5.942 7.372 7.399 27 -227
Grønne områder/Fritidsområder/Naturfredning 7.909 9.538 9.265 -273 -527
Havne -1.967 -2.166 -1.866 300 300
Beredskab - brand og redning 12.387 13.185 12.500 -685 -685
Trafik og Vej 80.375 102.418 101.254 -1.164 -1.164
Vejdrift, herunder vintervedligeholdelse 52.972 71.355 72.385 1.030 1.030
Vej og Park, drift -655 1.252 252 -1.000 -1.000
Kollektiv trafik 28.058 29.811 28.617 -1.194 -1.194
Land og Vand 6.718 9.461 8.986 -475 -475
RKSK Ejendomme 40.654 45.413 46.255 842 500
Udlejning, energioptimering, off. toiletter -1.656 -5.039 -4.197 842 500
Ejendomsadminstration 42.310 50.452 50.452 0 0
Teknik- og Miljøudvalget skattefinansieret (ekskl. Hovedkonto 01) 146.076 177.849 176.394 -1.455 -2.051
Dagrenovation -12.045 817 -2.875 -3.692 -3.692
Genbrug -8.622 -5.025 -2.432 2.593 2.593
Affald - Genbrug (hovedkonto 01) - brugerfinansieret i alt -20.667 -4.208 -5.307 -1.099 -1.099
Teknik- og Miljøudvalget i alt 125.409 173.641 171.087 -2.554 -3.150

På det skattefinansierede område forventes der et samlet mindre forbrug inklusiv overførsler på i alt 1,455 mio. kr., hvilket er en forværring på 596.000 kr. Dette skyldes forventede merudgifter i forbindelse med strandrensningen samt et større huslejetab under Ejendomscentret end forventet.

På det skattefinansierede område er der overført et overskud fra 2017 til 2018 på i alt 6,299 mio. kr. Der forventes således anvendt 4,844 mio. kr. af de overførte midler.

Kultur, Natur og Fritid: Der er på området overført i alt 851.000 kr. Her forventes anvendt 624.000 kr. til Hold Naturens Rige Rent, Nationalparksekretariat, samt finansiering af merforbrug i forbindelse med oprensning af Stauning Havn.

Beredskabsområdet: Der er overført 343.000 kr. som sammen med det forventede mindre forbrug i 2018 forventes anvendt i forbindelse med etablering af ny beredskabsplan og imødegåelse af enkeltstående merudgifter i 2019.

Trafik og Vej: Der er på området overført i alt 5,814 mio. kr. Heraf er der overført 2,176 mio. kr. til vintervedligeholdelse, som pt. forventes anvendt jf. bekrevet i tidligere budgetopfølgninger. Der er overført et overskud på 1,054 mio. kr. på vejbelysningsområdet, som forventes anvendt til større ombygningsprojekter på området. På Vej & Park, Drift er der overført et overskud på 2,294 mio. kr., som er anvendt til den planlagte reinvestering i nyt materiel. Herudover forventes der i 2018 et overskud på Vej & Park, Drift på ca. 1,8 mio. kr., hvoraf de 800.000 kr. vil blive anvendt til investeringer i 2018 og 1 mio. kr. søges overført til 2019 til yderligere reinvesteringer. På kollektiv trafik forventes der pt. et samlet mindre forbrug på godt 1 mio. kr. som tænkes anvendt til den forventede merudgift til vejafvandingsbidraget til RS Forsyningen.

Land og Vand: Der er overført et overskud på 1,221 mio. kr., som forventes anvendt til vandløbsrestaureringsprojekter. Overskuddet forventes ikke anvendt fuldt ud i 2018, idet der er igangsat en del projekter med fuld finansiering fra Staten.

Ejendomscenteret: Der er overført et samlet underskud på 1,930 mio. kr., hvilket skyldes manglende besparelser i forbindelse med energioptimeringsprojekter. Pt. forventes dette uændret. På de øvrige områder forventes der et samlet merforbrug på ca. 842.000 kr. Der er på de kommunale bygninger et stort pres på udgifterne til indvendig vedligeholdelse, hvor der forventes et merforbrug på ca. 1 mio. kr. Dette finansieres ved besparelser på den almindelige udvendig vedligeholdelse af bygningerne. Merforbruget på de 842.000 kr. skyldes manglende huslejeindtægter på kommunens udlejningsejendomme.

På det brugerfinansierede område er det forventede resultatet uændret. Der er budgetteret med et nettooverskud på 4,087 mio. kr. og det forventede regnskab lyder på 5,307 mio. kr. Der forventes derfor et samlet overskud på 1,099 mio. kr. i forhold til budgettet.

På Dagrenovationsområdet forventes der et regnskab på 2,875 mio. kr., hvilket er lavere end i 2017. At regnskabet er lavere skyldes højere priser på kørsel og forbrænding.

På Genbrugsområdet forventes der et regnskab på 2,432 mio. kr., hvilket ligeledes er lavere end i 2017. Der arbejdes på en investeringsplan i materiellet på Genbrugspladserne, og der er fra 2018 indregnet en udskiftning af materiellet med 2,0 mio. kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

 • Fredensgade
 • Pleje af grønne områder i Ringkøbing
 • Temaplan for etagebyggeri

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om følgende:

 • Besøg i Naturkraft mv. 
 • Organisationsændring i Land, By og Kultur
 • Direktionens besøg på materielgården i Tarm

Kopier link til punktet  -   Print

12: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing