Referat: 21. januar 2020 kl. 13:00

LOK-0.1 Boven - Smed Sørensens Vej 1 Ringkøbing
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • Niels Rasmussen
 • Jørgen Byskov
 • John G. Christensen
 • Irene Lund Pederen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Svend Boye Thomsen
 • Hans Pedersen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Kommunikationsplan - implementering af den nye affaldsordning 2020

Sagsnr: 19-030238

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementeringen af den nye affaldsordning 2020 er kommunikationen med borgere og virksomheder, der bliver påvirket af den nye ordning, et vigtigt element for at den nye ordning bliver en succes.

Genbrug har udarbejdet en kommunikationsplan, som er blevet godkendt af kommunens Kommunikationsafdeling som også deltager i gennemførelsen af planen.

Målet med planen er, at borgerne føler sig velinformerede i processen. Det betyder både, at borgerne føler, at der er den information, de har brug for, men også at de ikke bombarderes med information, så det vigtigste drukner.

Kommunikationsplanen opbygges som et skelet omkring de vigtige milepæle i implementeringen af den nye ordning, hvor rygraden er en hjemmeside, som løbende opdateres gennem processen. De enkelte dele af planen vil blive detail-planlagt, når de er aktuelle. Dette gør kommunikationen tilpasningsdygtig overfor forandringer. 

De vigtigste milepæle er:

 • Valg af beholder

 • Udbringning af de nye beholdere. 

 • Opfølgning på den nye ordning.

Ved disse milepæle vil alle borgere og virksomheder, der påvirkes af den nye ordning modtage breve. Disse breve vil udover at give borgeren den nødvendige viden til denne del af processen, henvise til hjemmesiden, hvor de kan opsøge mere viden om ordningen. Brevudsendelsen ved milepælene vil blive understøttet af både pressemeddelelser, og ved brug af sociale medier.

Den vigtigste fase er udbringningsfasen, og det er også her, der vil være størst fokus på sociale medier, trykt materiale, samt videomateriale for at sikre at kommunikationen når ud til så mange borgere som muligt.

På hjemmesiden, der er rygraden i planen, vil nysgerrige borgere fra start kunne finde yderligere information om den nye ordning, mens de borgere der kun vil vide, hvad de skal forholde sig til i den aktuelle del af processen, kan holde sig til de breve, der udsendes på vigtige overgange i processen.

Som processen skrider frem, vil vi arbejde på at gøre viden på hjemmesiden mere tilgængelig. Blandt andet ved at bruge videomateriale og grafik til at beskrive den nye ordning og baggrunden bag.

Oversigt over overordnet kommunikationsplan

 • 3. februar

  Borgere og virksomheder får brev om, hvilke beholdere de vil modtage med den nye ordning. Hvis de ønsker at ændre dette, har de muligheden gennem en digital platform.

  I denne del af processen præsenteres den nye ordning overordnet i brevet, såfremt borgeren ønsker mere viden henvises til hjemmesiden.

 • Uge 26-27

  Inden selve udbringningsprocessen går i gang, skal borgerne informeres om, hvad de kan forvente i denne proces. Her vil vi forsøge at komme ud til centerbyerne for at vise de nye skraldebiler og affaldsbeholdere. Især for at vise at affaldet ikke sammenblandes, men også så borgerne kan se de nye beholdere.

 • August

  Udbringning af de nye beholdere starter. Der vil både være en væsentlig kommunikationsopgave i at udarbejde det materiale, der skal med beholderen ud, men samtidig regner vi med at kommunikationen om udbringningsprocessen, der startede allerede i uge 26-27 fortsætter gennem selve udbringningsprocessen.

  Det er især i denne del af processen, at der skal være lettere kommunikation til rådighed, som f.eks. videomateriale for at nå så bredt ud som muligt.

 • Uge 43

  Ud over det materiale borgeren har fået med ud, vil der inden opstart skulle udsendes nye tømmedatoer på baggrund af nye ruter. Her skal også endegyldigt slås fast, at nu må borgerne tage de nye beholdere i brug.

 • 1-2 måndeder efter ny ordning træder i kraft

  Her skal der følges op på, hvordan den nye ordning er kommet fra start. Hvordan går det med sortering? Er der opstået nogle problemstillinger, vi ikke havde forudset, og hvordan griber vi dem an. Denne opfølgning vil med fordel kunne tages op igen, når den nye ordning har været i gang i ca. 6 måneder.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen), samt Bekendtgørelse om affaldsregulativer,

-gebyrer og -aktører m.v. (Affaldsaktørbekendtgørelsen)

Økonomi

Affaldsområdet er et brugerfinansieret område.

Budgettet på 332.000 kr. til affaldskampagner forventes i år anvendt alene til kommunikation om vores sorteringsordning.  

De største omkostninger i forbindelse med kampagnen vil være tryk af materiale, der skal med beholderne ud, samt omkostninger til eksempelvis videomateriale og tilretning af hjemmeside.

Effektvurdering

En effektiv kommunikationsplan understøtter, at vi får den mest smidige implementering af den nye sorterings og tømningsordning.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til orientering.

 

 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Cykelsti fra Videbæk til Sønderupvej

Sagsnr: 17-040708

Sagsfremstilling

I 2020 skal cykelstien fra Videbæk til den eksisterende cykelsti langs Sønderupvej anlægges. Formålet med sagsfremstillingen er, at Teknik- og Miljøudvalget træffer afgørelse om stiens placering.

Strækningen kan med fordel deles op i strækning 1 fra Videbæk til Skolevej, og strækning 2 fra Skolevej til eksisterende cykelsti ved Kirkevænget/Sønderupvej, se figur nedenfor.

De enkelte linjeføringer beskrives i bilag 1 for henholdsvis strækning 1 og strækning 2, hvor fordele og ulemper ridses op. Til slut samles fordele og ulemper i et skema for henholdsvis strækning 1 og strækning 2.