Referat: 4. februar 2020 kl. 13:00

LOK-0.1 Boven - Smed Sørensens Vej 1 Ringkøbing
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • Svend Boye Thomsen
 • Hans Pedersen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Irene Lund Pederen
 • John G. Christensen
 • Niels Rasmussen
 • Jørgen Byskov

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Fraværende
 • Jørgen Byskov ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Orientering fra Midttrafik om driften af den kollektive trafik

Sagsnr: 20-000663

Sagsfremstilling

Thomas Dalgaard Mikkelsen fra Midttrafik kommer kl. 13.00 og fortæller om resultatet af det udbud, som kommunens buskørsel lige har været igennem, som blandt andet betyder, at Ringkøbing-Skjern Kommune kan se frem mod både billigere og mere grøn buskørsel.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til orientering.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Jørgen Byskov ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Orientering om naturplejetiltag i Ringkøbing-Skjern Kommune 2018-2019

Sagsnr: 18-030588

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen er en orientering til Teknik- og Miljøudvalget om naturplejetiltag i Ringkøbing-Skjern Kommune i perioden 2018-2019 med afsæt i den kommunale naturplejepulje, samt eksterne fondsmidler.

Ringkøbing-Skjern kommune har i 2018 og 2019 oprettet en naturplejepulje med en årlig beløbsramme på kr. 400.000. Naturplejepuljens hovedformål har været, at sikre naturpleje på særligt sårbare og bevaringsværdige naturarealer inden for kommunegrænsen.

Ringkøbing-Skjern kommunes naturplejepulje har modtaget en lang række ansøgninger om støtte til egnede projekter, hvilket synliggør et stort behov og interesse fra kommunens borgere, lodsejere, interesseorganisationer, foreninger mm. i forhold til borgerinddragelse med naturpleje som udgangspunkt. Disse henvendelser har typisk taget afsæt i naturpleje på arealer under naturbeskyttelseslovens §3. De kommunale tilskudsmidler har muliggjort private lodsejeres ønske om bevaring af særegne naturtyper, og med tilskudsordningen har Ringkøbing-Skjern kommune imødekommet private lodsejeres ønske om naturpleje, som en løsningsorienteret og handlekraftig samarbejdspartner.

Derudover har kommunen indhentet tilskudsmidler til naturpleje fra EU/Landbrugsstyrelsen (kr. 100.000) og 15. Juni Fonden (kr. 400.000) og for perioden 2018-2019 er der således i alt iværksat naturpleje på ca. 147 ha med en samlet beløbsramme på ca. kr. 1.000.000. Naturplejeprojekterne har geografisk været fordelt i hele kommunen jf. bilag A. De fleste af naturplejeprojekterne fastholdes, som minimum over en 5-årig periode. 

Kommunen har efter naturbeskyttelseslovens §52 pligt til at pleje kommunens egne arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 – dog undtaget søer og vandløb – således, at arealerne ikke varigt skifter karakter. Private lodsejere har ikke den samme pligt, og da Naturbeskyttelsesloven ikke indeholder bestemmelser, der giver kommunen ret til at pleje private arealer med beskyttede naturtyper, er der et stort behov for oprettelse af en naturplejepulje, der tilgodeser netop disse arealer.

Administrationen har med baggrund i adskillige borgerhenvendelser forventninger om, at private lodsejere fortsat vil kunne indgå i et samskabelsesprojekt med naturpleje som omdrejningspunkt, og derved sikre varigheden af sårbar natur i Ringkøbing-Skjern kommune.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse LBK nr 240 af 13/03/2019.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til orientering.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Jørgen Byskov ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Udpegning af boligområder i mindre byer, som kan rumme flere forskellige boligtyper

Sagsnr: 20-000772

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede d. 14. maj 2019 at igangsætte planlægningen for et kommuneplantillæg og et lokalplantillæg, der indeholder flere boligområder i mindre byer, som kan rumme flere forskellige boligtyper - henholdsvis parcelhuse (åben-lav) og rækkehuse (tæt-lav).
Formålet med dagsordenen er en godkendelse af, at den foroffentlige høring afgrænses til at omfatte de boligområder, som fremgår af vedhæftede bilag.

Udpegning af områder og den foroffentlige høring
Ved igangsætningen af sagen anbefalede administrationen, at der arbejdes videre med 21 udvalgte områder. Administrationen har forslag til ændringer til, hvilke områder, der bør arbejdes videre med. Med baggrund i en konkret henvendelse er administrationen blevet opmærksom på et område i Kloster (det tidligere mejeri), der ikke oprindeligt var medtaget. Derudover anbefales området i Spjald udvidet. Endvidere anbefales et område ved Ølstrup udtaget, da der allerede er gang i en planproces for det pågældende område. Administrationen anbefaler, at den foroffentlige høring afgrænses til kun at omhandle de boligområder, som fremgår af vedhæftede bilag.

Den videre proces
Administrationen er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på forarbejdet, og forventer at den foroffentlige høring finder sted i foråret 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Administrationen afholder udgifterne til udarbejdelsen af plangrundlaget.

Effektvurdering

Et mere fleksibelt plangrundlag vil give mulighed for større variation i boligbebyggelsen, som i højere grad vil matche efterspørgslen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at:

 • Den foroffentlige høring afgrænes til kun at omhandle de udpegede boligområder, som fremgår af vedhæftede bilag.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jørgen Byskov ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til teknisk anvendelse (solcelleanlæg) ved Videbæk Biogas

Sagsnr: 18-017524

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen, er en endelig vedtagelse af plangrundlaget for et område til teknisk anlæg ved Videbæk Biogas.

Plangrundlaget
Der er udarbejdet et plangrundlag, der giver mulighed for at etablere et solcelleanlæg på ca. 1,7 ha. Det er hensigten, at anlægget skal forsyne Videbæk Biogas med vedvarende strøm.

Resultat fra offentlighedsfasen
Forslag til Tillæg 21 og Lokalplan 439 blev vedtaget af Byrådet den 17. september 2019, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 28. oktober til og med 23. december 2019.

Der er i offentlighedsfasen modtaget i alt 3 bemærkninger fra:

 • 2 myndigheder

 • 1 forening

De indkomne bemærkninger/indsigelser og notat med administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag.

På baggrund af de indkomne bemærkninger anbefaler administrationen, at der foretages rettelser i forhold til de offentliggjorte planforslag. Rettelserne omhandler minimumsbredden af den afskærmende beplantning.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Realiseringen af projektet medfører, at Videbæk Biogas kan anvende vedvarende energi som procesenergi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 • Tillæg 21 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 439 for et område til teknisk anvendelse (solcelleanlæg) vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet med behandling af bemærkninger/indsigelser
 • Notat med behandling af bemærkninger/indsigelser godkendes og anvendes til besvarelse af indsigelserne

Bilag Beslutning

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Niels Rasmussen og Hans Pedersen kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling. 

Fraværende
 • Jørgen Byskov ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev orienteret om følgende:

 • Status på cykeltsti til Nymindegab
 • Drøftelse og brug af Naturstyrelsens arealer
 • Status på sagsbehandlingen af § 3-områder
 • Henvendelse vedrørende placering af containere i Videbæk
 • Administrative bemærkninger til fremtidens Planlov

Fraværende
 • Jørgen Byskov ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Jørgen Byskov ()
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing