Referat: 25. februar 2020 kl. 13:00

LOK-0.1 Boven - Smed Sørensens Vej 1 Ringkøbing
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • John G. Christensen
 • Svend Boye Thomsen
 • Jørgen Byskov
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Irene Lund Pederen
 • Niels Rasmussen
 • Hans Pedersen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: BR18 og de udfordringer det giver

Sagsnr: 20-003101

Sagsfremstilling

I forbindelse med at der er kommet et nyt bygningsreglement (BR18) er der navnlig 2 ændringer, der dels giver nye udfordringer for bygherrer og dels nye udfordringer for administrationen. Sagen forelægges til orientering om disse udfordringer.

Bygherreudfordringer

Den ændring, der giver bygherrer nye udfordringer er, at sagsbehandling af brandforhold og af de bærende konstruktioner fra den 1. januar 2020 ikke længere må foretages af kommunen, hvis der er tale om byggeri, der ikke er traditionelt parcelhusbyggeri og sommerhusbyggeri. Fremover er der krav om, at der ved erhvervsbyggeri, og ved etageejendomme skal tilknyttes, dels en certificeret brandrådgiver og dels en certificeret statiker. Der er en mindre bagatelgrænse, hvor der ikke er krav om certificerede rådgivere ved erhvervsbyggeri. De certificerede rådgivere skal vælges ud fra den brand- og konstruktionsklasse byggeriet hører under. Det er graden af uddannelse ved de certificerede rådgivere, der bestemmer, hvilken brand- og konstruktionsklasse, de må sagsbehandle.

Det problem som administrationen nu ser er, at der indtil videre ikke er det antal certificerede rådgivere, der er nødvendig til at behandle de mange større byggesager, der er over hele landet. Indtil videre er der certificeret ca. 70 brandrådgivere og ca. 20 statikere. Herudover er der ca. 70 anerkendte statikere, der kan anvendes i en overgangsperiode.

Derfor oplever administrationen nu, at bygherre ikke kan få arbejdet udført af certificerede rådgivere, og derfor forsinker det byggerier unødigt. Endvidere oplever administrationen, at der blandt bygherrer er stor undren over de nye fordyrende krav.

Da der løbende uddannes flere certificerede rådgivere har Trafik- og Byggestyrelsen en forventning om, at problemet over tid løser sig. 

Kommunens rolle i disse større sager er fremover at godkende den brand- og konstruktionsklasse som byggeriet hører under og herefter påse, at der er tilknyttet en certificeret brand- og konstruktionsrådgiver, der har den tilstrækkelige uddannelse. Herudover skal kommunen ikke involveres i disse dele af et byggeri.

Administrative udfordringer

Den ændring i BR18 der giver administrationen større udfordringer er, at få indhentet de tilstrækkelige tekniske dokumentationer i forbindelse med færdigmelding af de mindre byggesager - det vil sige ved nybygning og tilbygning til enfamiliehuse og sommerhuse. Tidligere skulle bygherre eller dennes repræsentant ved færdigmelding af byggeri underskrive en erklæring om, at alle de tekniske bestemmelser i bygningsreglementet var overholdt. Endvidere skulle der indsendes fornøden dokumentation herom i en "lukket kuvert", som kommunen ikke skulle/måtte åbne. Efter modtagelse af ovennævnte erklæring kunne kommunen lukke sagen og registrere byggeriet i BBR.

Dette er ændret til, at byggearbejder, der kræver byggetilladelse, ikke må ikke tages i brug uden kommunalbestyrelsens ibrugtagningstilladelse. Inden Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til ibrugtagning af byggeriet, skal kommunen kontrollere, at ansøgeren har indsendt dokumentation for overholdelse af de krav i bygningsreglementet, som byggearbejdet er omfattet af, samt krav til dokumentation stillet ved byggetilladelsen.

Administrationen oplever, at bygherrer i mange tilfælde har svært ved at få udarbejdet og indsendt den tilstrækkelige og den relevante tekniske dokumentation, og derfor skal der bruges mange ressourcer på at følge op herpå. Administrationen har udarbejdet informationsmateriale, som der kan henvises til.  

Mens certificeringsordningen betyder, at kommunerne fremover skal bruge færre ressourcer på sagsbehandling af de større sager, betyder de ændrede regler for dokumentation i forbindelse med færdigmelding, at der skal bruges betydelig flere ressourcer nu end tidligere i forbindelse med færdigmelding af byggerier.

I 2019 har der været 1017 byggesager. Skønsmæssigt vil ca. 150 af disse være omfattet af certificeringsordningen og ca. 700 sager, hvor færdigmeldingsproceduren er ændret. Der vil forsat være sager, hvor der ikke skal meddeles ibrugtagningstilladelse. 

Administrationen har endnu ikke overblik over, hvor meget ovennævnte betyder i forhold til ressourcer og sagsbehandlingstid på byggesagsområdet. Men generelt er der en længere sagsbehandlingstid på byggesager end ønsket. I 2019 har sagsbehandlingstiden typisk ligget på 4 - 6 uger.

Den seneste opgørelse over kommunernes sagsbehandlingstid på byggesager som KL har udsendt viser, at Ringkøbing-Skjern Kommune overholder de fastlagte servicemål for erhvervssager, etageboligbyggeri og for simple konstruktioner, men overskrider servicemålet med 1 dag, for sager der vedrører enfamiliehuse/sommerhuse.

Sagsbehandlingstiden i h.t. til KL`s seneste offentliggørelse:

Servicemålet er 40 dage for enfamiliehuse/sommerhuse - Ringkøbing-Skjern Kommune ligger på 41 dage og landsgennemsnittet er 43 dage.

Servicemålet er 40 dage for simple konstruktioner - Ringkøbing-Skjern Kommune ligger på 36 dage og landsgennemsnittet er 43 dage.

Servicemålet er 50 dage for erhvervssager - Ringkøbing-Skjern Kommune ligger på 31 dage og landsgennemsnittet er 56 dage.

Servicemålet er 55 dage for erhvervssager i mere end 1 etage - Ringkøbing-Skjern Kommune ligger på 43 dage og landsgennemsnittet er 69 dage.

Servicemålet er 60 dage for etageboligbyggeri - Ringkøbing-Skjern Kommune ligger på 43 dage og landsgennemsnittet er 60 dage.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

BR18

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Landzonetilladelse til nyt stuehus på ny placering

Sagsnr: 19-027711

Sagsfremstilling

Ansøgning
Ejeren af Stadilvej 9, 6980 Tim har søgt om landzonetilladelse til at opføre nyt stuehus og ny garage på ny placering tættere på Stadil Fjord. Ejendommens eksisterende bebyggelse nedrives i den forbindelse.

Det nye stuehus ønskes opført med et bebygget areal på maks. 140 m² samt en udnyttet tagetage. Garagen ønskes opført med et areal på 72 m². Afstanden mellem den eksisterende bebyggelse og den nye garage vil være ca. 50 m.

Historik
Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 13. august 2019 en forespørgsel om at flytte ejendommene Stadilvej 9 og Stadilvej 3 tættere på fjorden med ca. 300 m.

Af hensyn til den negative påvirkning af det sårbare landskab, der er ved Stadil Fjord, besluttede udvalget at meddele et afslag til ca. 300 meter, og i stedet anbefale en flytning på maksimalt ca. 30 meter tættere på fjorden.

Forhåndsdialog
Ansøgeren indsendte i første omgang en ansøgning, hvor det nye stuehus var flyttet 75 m i en lige linje ned mod Stadil Fjord.

Denne placering ville betyde, at stuehuset kom tættere på minkfarmen på Stadilvej 7, og dermed medføre begrænsninger for eventuel udvidelse af minkfarmen. Samtidig ville den nye bebyggelse være meget markant i det åbne og sårbare landskab ned mod fjorden.

Administrationen har sammen med ansøgeren fundet en løsning, der tilgodeser såvel minkfarmen som de landskabelige forhold, idet byggeriet nu er flyttet mod vest, længere væk fra minkfarmen og placeret op af et beplantningsbælte langs vejen ned til fjorden.

Sagen har været sendt i naboorientering, og naboerne øst og vest for ejendommen havde bemærkninger til ansøgningen. Naboen vest for Stadilvej 9 ønskede ikke vejen placeret op af deres skel, og vejen er efterfølgende blevet flyttet, så den eksisterende vej adgang benyttes. Med hensyn til ejeren af minkfarmen øst for Stadilvej 9, så har ansøgeren haft en snak med ham, om de bekymringer han har ved byggeriet.

Natur og landskab
Arealerne syd for Stadilvej er kortlagt til Ramsarområde, Natura 2000 Habitatområde, Natura 2000 Fuglebeskyttelse, kystnærhedszone fri for bebyggelse og bevaringsværdigt landskab.

Hovedparten af det bevaringsværdige landskab syd for Stadilvej er i den udarbejdede landskabskarakteranalyse udpeget til Stadil Fjordlandskab, som er kendetegnet af et fladt terræn med en meget åben karakter. Landskabet fremstår i høj grad uden bevoksning og med sparsom bebyggelse. Lavbundsområderne omfatter især afgræssede enge og naturprægede arealer.

Der er usædvanlige vidtrækkende udsigter ud over vand- og lavbundsarealerne som præger landskabsområdet, og landskabet fremstår særligt karakteristisk og rummer særlige landskabelige oplevelsesværdier. Der er tale om et landskab, der generelt er sårbart overfor ændringer i landskabets bærende karaktertræk, og selv små ændringer kan have stor betydning. Der er stort set ingen læhegn mellem ejendommenes arealer ned mod fjorden, men mellem Stadilvej 9 og Stadilvej 7 er der undtagelsesvis et læhegn.

Vurderinger og bemærkninger
Administrationen vurderer, at afstanden på ca. 50 m mellem eksisterende bebyggelse og den nye garage, vil være en placering, der tilgodeser såvel de landskabelige forhold, som udvidelsesmulighederne for minkfarmen øst for ejendommen.
Byggeriet bliver mindre synlig i landskabet da det placeres op af et beplantningsbælte, og det bebyggede areal væsentlig mindre, end det der i dag er på ejendommen. 

Ejendommen placeres op af et beplantningsbælte, så byggeriet vil ikke virke markant i landskabet og minkfarmens nuværende udvidelsesmuligheder forbedres ved netop denne placering.

Med henvisning til udvalgets beslutning af 13. august 2019, skal der i hver enkelt sag foretages en individuel vurdering af forholdene, og administrationen vurderer, at i dette tilfælde vil det være den optimale løsning at flytte byggeriet, så afstanden fra eksisterende bebyggelse og til den nye garage vil være ca. 50 m. Det indebærer, at selve stuehuset flyttes ca. 100 m tættere på fjorden, og at afstanden til skel mod Stadilvej 7 vil være ca. 90 m. Afstanden til selve minkhallerne vil være ca. 130 m mod de nuværende 100 m.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens §35 stk. 1

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles en landzonetilladelse til det ansøgte på betingelse af, at afstanden til skel mod minkfarmen skal være mindst 90 meter.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af maskinhus med værksted

Sagsnr: 19-021276

Sagsfremstilling

Ansøgning
Ejeren af Toftvej 4, 6950 Ringkøbing har søgt om tilladelse til at opføre et maskinhus og værksted på i alt 755 m². Ansøger oplyser, at bygningen skal anvendes til drift af landbrugsejendommen på 3,6 ha.

Bygningen opføres i stålspær med mørke sinusplader og sorte B9 tagplader.                   

På ejendommen, hvor der er landbrugspligt, er der forretning med salg af brugte biler med tilhørende reparationsværksted. I BBR er der på ejendommen registreret 438 m² til detailsalg og 433 m² til værksted. 

Historik
Ringkøbing Amtskommune meddelte 1992 tilladelse til reparation af biler på betingelse af, at der ikke måtte drives salg af biler, herunder også udendørs oplag.
I 1995 meddelte Ringkøbing Amtskommune en lovliggørende landzonetilladelse til salg af brugte biler på ejendommen.
Siden 1995 er der på ejendommen meddelt afslag til flere udvidelser af virksomheden, men der er også meddelt tilladelser til flere udvidelser.

I 2007 meddelte Teknik- og Miljøudvalget landzonetilladelse til at opføre et værksted på 423 m², men dette værksted er aldrig blevet opført.

Baggrund
I august 2019 søgte ejeren om tilladelse til at opføre 755 m² erhvervsbygning til bilfirmaet, grundet øget travlhed og kundetilgang og deraf pladsproblemer i forhold til nuværende værksted og lager. Derudover oplevede firmaet også øget servicering af både, som kræver mere plads og der savnedes opbevaringsplads til maskiner, reservedele og generelt opbevaring af ejendommens maskiner til vedligehold af udearealer. Ansøger oplyste at hallen skulle bruges til opbevaring af diverse materiel, som div. trailere, minimaskiner og bådsæt m.m. Værkstedet skulle hovedsageligt bruges til servicering og opbygning af både.

Administrationen afholdt efterfølgende møde med ansøger, hvor problematikken omkring tilladelsen til udvidelse af virksomheden blev forelagt.

Efter det afholdte møde anmodede ansøger om at ansøgningen blev annulleret, og derefter blev der indsendt en ny ansøgning på 755 m² maskinhus og værksted på samme placering, men med anvendelse til driften af landbrugsejendommen.

Sagen har været sendt i naboorientering, og hertil var der ingen bemærkninger.

Vurderinger
Der er ingen lokalplan for området, og området er ikke udlagt i kommuneplanen. En udvidelse af den ansøgte størrelse og karakter skal henvises til et kommuneplanlagt erhvervsområde, idet administrationen vurderer, at der med den ønskede udvidelse af virksomheden er tale om et større bygge- og anlægsarbejde i landzonen, som bør betragtes i en større planmæssig sammenhæng.

Administrationen vurderer heller ikke, at et maskinhus og værksted af den størrelse er nødvendigt for at drift af landbruget, og derfor kræver det en landzonetilladelse.

Det er administrationens vurdering, at der med baggrund i den tilladelse, der blev givet i 2007, kan meddeles en tilladelse til en udvidelse på ca. 400 m² til erhvervsvirksomheden. Dette begrundes i indrettelseshensynet, da ansøger har en uudnyttet en tilladelse til en udvidelse af den størrelse fra 2007.

Administrationen vurderer også, at en evt. tilladelse bør være betinget af, at der ikke kan forventes tilladelse til yderligere byggeri på ejendommen, men i stedet henvise til udlagte erhvervsområder, da virksomheden nu har en størrelse, hvor det ikke vil være muligt efter planlovens bestemmelser, at give tilladelse til yderligere udvidelser.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens § 35 stk. 1

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

 1. Administrationen indstiller til udvalget at meddele afslag på ansøgning om tilladelse til 755 m² maskinhus og værksted, og at meddele ansøger, at udvalget vil være positiv overfor en tilladelse til ca. 400 m² erhvervsbygning, betinget af, at der fremover ikke kan ske yderlig bygningsmæssig udvidelse af forretningen.
 2. At administrationen bemyndiges til at meddele en landzonetilladelse til ca. 400 m² ved en konkret ansøgning.

Bilag Beslutning

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Svend Boye Thomsen og Jørgen Byskov ønskede at imødekomme ansøgningen.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets beslutning.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Dispensation for byggehøjde

Sagsnr: 19-001555

Sagsfremstilling

Ejer af sommerhuset på Holmsborgvej 49, 6950 Ringkøbing, har søgt om dispensation til overskridelse af byggehøjden på de max. 5 m. jf. § 7.6, højdegrænser i Lokalplan nr. 67. Den nye tilbygning bliver ca. 6,2 m. høj og det er samme højde som det eksisterende sommerhus. Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt for bebyggelsens helhed og det arkitektoniske billede af ejendommen at godkende ansøgningen.

Der er tale om en lovliggørelse, da størstedelen af tilbygningen er opført. Bygherre og dennes rådgiver har udtalt, at pga. af misforståelser mellem disse, blev der aldrig søgt om byggetilladelse, men byggeriet blev blot igangsat. Da kommunen bliver opmærksom på byggeriet bliver der nedlagt et standsningsforbud.

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere besluttet, at i områder der ikke er lokalplanlagte, kan administrationen efter en individuel vurdering meddele tilladelse til en byggehøjde på 5,6 m. ved sommerhuse med stråtag. Baggrunden er, at der er udfordringer med højden, når stråtag kun bør udføres på tage med en taghældning på mindst 45 grader.

Sagen har været i nabohøring, og her var der ingen bemærkninger til byggehøjden. I forbindelse med høringen var der flere bemærkninger til, at bebyggelsen bliver større end lokalplanen tillader, da tagetagen i det bestående hus på daværende tidspunkt ikke var nedlagt. Disse forhold er nu bragt i orden og bebyggelsen opfylder nu bestemmelserne i lokalplanen med undtagelse af højden på tilbygningen.

Teknik- og Miljøudvalget skal under dette punkt træffe beslutning om, at administrationen udsteder en dispensation til en byggehøjde på ca. 6,2 m.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens § 19, stk. 1

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Administrationen vurderer, at en dispensation ikke vil danne præsidens, da lignende sager vurderes enkeltvis.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender ansøgningen.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Omklassificering af veje

Sagsnr: 19-012897

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljø Udvalgets møde den 19. juni 2018 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at igangsætte proceduren med omklassificering af de mest oplagte kommuneveje i kommunen til private fællesveje.

Beslutningen er i tråd med kommunens mobilitetspolitik, der beskriver, at vi vedligeholder og udbygger den trafikale infrastruktur i kommunen, så vejnettet lever op til behovet for både personbiltransport og erhvervstransport, hvor en af målene til punktet er :

Driftsmidlerne til kommunevejene udnyttes optimalt

Med baggrund i Teknik- og miljøudvalgets beslutning, blev der i oktober 2018 varslet en omklassificering af en del af kommunens offentlige veje. Varslingen kan findes på kommunens hjemmeside, og her kan der også findes kortmateriale, lovgrundlag, beslutningsreferater med videre.

Fra varslingen er sket på kommunens hjemmeside, skal der gå minimum fire år, inden der kan træffes en endelig beslutning om omklassificeringen. Den endelige beslutning skal være taget senest seks år efter beslutning om igangsættelse, det vil sige oktober 2024.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2020, blev der vedtaget en besparelse på driften af de offentlige veje, med 500.000 kr. i 2022 og 2 mio. i de efterfølgende år.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i juni 2018, blev der ud over beslutningen om igangsættelsen af varslingen af nedlæggelsen, udtrykt ønske om, at der i den 4 årige varlingsforløb blev kigget på kriterierne for den valgte udpegning og en drøftelse af kommunikations forløbet i sagen, og derfor fremsendes denne sag til udvalgsbehandling.

Kriterier for vejstatus

Kriterierne for hvilke veje der ønskes omklassificeret ønskes endelig fastlagt, så kommunens borgere kan få en klar vurdering af, hvilke veje der medtages omklassificeret.

Varslingen af hvilke veje der blev varslet omklassificeret, er defineret med baggrund i nedenstående kriterier. Ud fra disse kriterier er det vurderet, hvilke veje der omklassificeres som offentlige, og hvilke der varsles omklassificeret til private fællesveje:

Kriterier for offentlige veje

 • Veje, som forbinder større bydele, byer og bysamfund
 • Veje i centrum
 • Industriveje
 • Veje, som krydser kommunegrænsen, og som har status som offentlig vej i nabokommunen
 • Gennemgående veje, som betjener anden trafik end den lokale
 • Stamveje, som betjener flere (lokalplan-) områder og er lange (efter et forholdsprincip)
 • Adgangsveje til offentlige parkeringspladser
 • Veje, som er meget præget af turistattraktioner (vurdering af hver enkelt vej)
 • Veje, som benyttes af regionalbus, og lokalbusruter.
 • Desuden veje, som er adgangsvej til følgende offentlige formål: Skoler/SFO, Børnehaver, Vuggestuer, Haller og svømmehaller, stadions, parker og større grønne områder, havne og sundhedshuse.

Kriterier for private fællesveje

 • Boligveje
 • Stamveje, som betjener få områder
 • Blinde veje
 • Veje, som starter og slutter ved en offentlig vej, men som på grund afvejens forløb ikke forventes brugt som gennemgående vej, uanset antallet af ejendomme på veje, som dublerer bedre veje.

Følgende steder betjenes også af private fællesveje, med mindre vejene er offentlige efter de øvrige kriterier for offentlige veje:

 • Kirker, Præstegårde, Spisesteder, Overnatningssteder, Sognegårde, Forsamlingshuse, Offentlige toiletter, Campingpladser, Renseanlæg,
 • Veje med blandet bolig og erhverv (Der skal vurderes ved hver enkelt vej)
 • Veje, som er en del af national/region cykelrute
 • Veje, som er en del af et overordnet prioriteret stinet

Kortbilag med de varslede veje for både hele kommunen og for nogle af hovedbyerne, er vedlagt denne sag.

Økonomi

For at kunne realisere de ønskede budgetbesparelser på vejdrift området, er det nødvendigt at gennemføre harmoniseringsprojektet og dermed gennemføre en ændring af en del offentlige vejes status.

Harmoniseringen som den er varslet i dag vil medføre,

 • at der omklassificeres 445 km veje til privat fællesveje, herunder 120 km i byer og 325 km på landet.

Ud af de 120 km veje i byerne som omklassificeres, er det ca. 100 km veje som ligger i de første 5 vejtyper, mens de sidste ca. 20 km falder i de sidste 4 kategorier.           

 • at der optages 9 km private fællesveje som offentlige veje
 • at der optages 3 km veje som en ajourføring af de offentlige veje.

Med den nuværende varsling vurderes det, at driftsbesparelserne kan realiseres som ønsket.

Nogle af de veje der varsles til omklassificering, anvendes der i dag ikke forholdsvis mange udgifter til vejdrift på, men ved at omklassificere vejene, vil der i fremtiden ikke komme større udgifter til f.eks. renovering og opgradering af disse veje. På denne baggrund, vil udgiften til omklassificeringen af disse veje have en lidt længere tilbagebetalingstid. Dette ses for eksempel ved lukkede boligveje.

Andre veje er der i dag en større udgift til vejdrift på, og disse veje vil hurtigt kunne give en driftsbesparelse. Dette kan for eksempel være længere vejstrækninger i landområder.

Oprindelig var det planlagt, at driftsbesparelsen på omklassificeringsprojektet skulle gå til en bedre drift og opgradering af de veje der fastholdes som offentlige veje, men med vedtagelsen af besparelsen på projektet, vurderes dette ikke muligt.

Ved en ændring i antallet af varslede veje til omklassificering, kan dette både få betydning for opnåelsen af besparelsen på vejdriftsområdet og for tilstanden af de fastholdte offentlige veje.

Proces for omklassificeringen

Varslingen af omklassificeringerne blev varslet i 2018, hvilket betyder, at den endelige beslutning om omklassificeringen kan tages i 2022, og projektet skal være afsluttet i 2024.

I løbet af 2021 vil administrationen få udarbejdet de lovpligtige tilstandsvurderinger af de varslede vejes tilstand, og resultatet af dette arbejde vil blive forelagt udvalget inden opgraderingen gennemføres.

Såfremt det ved udarbejdelsen af tilstandsrapporterne konstateres, at udgiften til istandsættelsen af vejene vurderes at blive væsentlig anderledes, end hvad der er afsat midler til, vil dette medføre, at der skal vurderes på tilbagebetalingstiden for projektet. Samtidig må det konstateres, at der i tilfælde med flere veje med dårlig stand, vil kunne forventes, at der i løbet af de kommende år vil komme en større udgift til vejrenoveringer.

Kommunikationsplan

Varslingen af privatiseringen af de offentlige veje kan findes på kommunens hjemmeside. Her kan der findes oplysninger om de politiske beslutninger, lovgrundlag, procesplan og kortbilag.

Desuden kan der findes oplysninger om svar på de mest stillede spørgsmål til harmoniseringen og hjælpe guides til oprettelse af vejlaug mv.

De berørte borgere vil få besked i deres e-boks om nedlæggelserne ved udarbejdelse af tilstandsrapporterne for vejenes stand, hvilket vil ske i løbet af det 2021. På dette tidpunkt vil de desuden få tilsendt procesoplysninger og klagevejledninger.

Inden 2021 er der ikke planlagt yderligere direkte kommunikation med borgerne om harmoniseringsprojektet.

I forbindelse med projektet med omklasssificering af nogle af de offentlige stier i kommunen, blev det besluttet, at der ud over de almindelige direkte henvendelser til borgerne som beskrevet ovenfor, også skulle afholdes borgermøder 5 steder i kommunen, hvilket der var stor opbakning til fra borgerne i kommunen.

Afholdelse af borgermøder eller lignende arrangementer for borgerne kan også være en mulighed for harmoniseringsprojektet for de offentlige veje, og dette emne ønskes drøftet, med henblik på at fastlægge en god kommunikationsplan for dialogen med borgerne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om offentlige veje samt udkast til bekendtgørelsen om udfærdigelse af tilstandsrapport ved omklassificering af offentlige veje til private fællesveje og private veje.

Vejlovene beskriver procedurerne for en omklassificering og skal følges. Bekendtgørelsen om tilstandsrapporten beskriver, hvordan vejene skal gennemgås, samt kravene til vejens tilstand. Dette for at sikre borgerne en restlevetid på mindst en fjerdedel af en ny vej, hvilket Folketinget har vurderet er en rimelig tid til at spare op til de kommende vedligeholdelsesarbejder. Hvis borgerne ikke er enige i tilstandsrapportens vurdering, kan de påklage den til Vejdirektoratet, som så kontrollerer tilstandsrapportens vurderinger.

Økonomi

Til gennemførelse af harmoniseringen er der i anlægsbudget afsat i alt 5,5 mio. kr. fordelt over 4 år. Puljen skal anvendes til sagsgangen med partshøring, 2 gange tilstandsrapporter og matrikulære arbejder.

Mangler ved de veje, der afleveres, vil blive udbedret i årene omkring aflevering. Eventuelt vil en forøgelse af anlægspuljen, så den også kommer til at dække istandsættelser kunne komme på tale. Omfanget af nødvendige istandsættelser kendes endnu ikke.

Såfremt harmoniseringen ikke gennemføres, mangler der en forventet driftsbesparelse på 0,5 mio. fra 2021 og 2 mio. fremover, som så skal bevilges igen.

Effektvurdering

Harmoniseringen vil rette op på forskelsbehandlingen for borgernes forpligtelser, hvad angår deres vej, således at der bliver ens forhold, uanset hvilken af de gamle kommuner man bor i.

Administrationen må dog også forvente, at der kan komme flere borgerhenvendelser omkring de private fællesveje og eventuel flere ønsker om vejsyn.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at Teknik- og Miljøudvalget drøfter kriterierne, der har været udgangspunkt for varslingen af omklassificeringen og tager besluning om, hvilke kriterier der ønskes fastsat for omklassificeringsprojektet.

 2. at kommunikationsforløbet omkring harmoniseringsprojektet drøftes og fastlægges.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget udsatte sagen med henblik på yderligere udredning.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Offentliggørelse af forslag til bevarende lokalplan for Utzon rækkehusene på Østervang i Skjern

Sagsnr: 20-002560

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 19. juni 2018 at igangsætte planlægningen for en bevarende lokalplan for "Utzonhusene" på Østervang 21-61 i Skjern. Planen er blevet udarbejdet på baggrund af et ønske herom fra beboerne i den bevaringsværdige rækkehusbebyggelse.

Baggrund og formål
Rækkehusene på Østervang er tegnet af den verdenskendte arkitekt Jørn Utzon og opført i 1955-57. Rækkehusene er alle vurderet som bevaringsværdige. Se områdets afgrænsning på vedlagte bilag.

De rødmurede rækkehuse har hver en lille gårdhave, indrammet af mure og et udhus, opført i samme mursten som boligerne. Rækkehusene er bundet sammen af én gennemgående tagflade med røde vingetegl. Husene blev opført helt ens, men der er siden sket ændringer, som fjernede skorstene og etablering af tagvinduer.  Det er derfor ønsket, at der udarbejdes en bevarende lokalplan med bestemmelser, som gør det muligt at bevare husenes ensartede og oprindelige udseende for eftertiden.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Konklusionen af screeningen er, at planforslaget ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

De bevaringsværdige rækkehuse kan være med til at styrke et attraktivt boligområde, som kan bidrage til en øget bosætning i kommunen, såfremt bebyggelsens ensartede og originale udseende sikres med en bevarende lokalplan.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at:

Forslag til bevarende lokalplan nr. 457 vedtages og fremlægges i offentlig høring i fire uger.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Drøftelse af de største turismemæssige prioriteringer

Sagsnr: 19-020505

Sagsfremstilling

På tværs af politiske udvalg og forvaltninger er der oparbejdet en tradition for i fællesskab at prioritere og koordinere de vigtigste strategiske turismemæssige satsninger i kommunen. Det er nu tid til at revurdere de hidtidige satsninger, da der er sket meget med de oprindelige satsninger siden Økonomi- og Erhvervsudvalget valgte de nuværende prioriteringer i februar 2017. På den baggrund fremlægger administrationen her forslag til de kommende største, strategiske turismemæssige prioriteringer til drøftelse og beslutning. Forslaget til turismemæssige prioriteter forelægges både Teknik- og Miljøudvalget og Erhvervs- og Vækstudvalget, da prioriteterne vil gå på tværs af de to udvalgs ressortområder.

I 2018 valgte kommunen at give højest strategisk prioritering til følgende områder:

 • Trafikal håndtering af projekter og udvikling på strækningen Ringkøbing-Søndervig-Hvide
 • Sande (herunder Søndervig Feriepark).
 • Naturkraft og tilhørende infrastruktur.
 • Forbedring af fællesgodefaciliteter i forhold til turismen.
 • Nationalpark Skjern Å.

Status på disse projekter er:

 • At der er afsat 29,5 mio. kr. til vejprojekter i Søndervig samt ombygning af krydset Klostervej-Søndervig Landevej i budget 2020-2023. Derudover kræver den trafikale situation i Søndervig fortsat høj prioritet, hvor der også forventes at blive behov for yderligere kommunale investeringer.
 • At planlægningen for Naturkraft er på plads, og at indvielsesdatoen den 4. juni 2020 nærmere sig med hastige skridt.
 • At der med budgettet for 2020 er afsat yderligere 600.000 kr. årligt til forbedring af de offentlige toiletter i turismeområder.
 • At forarbejdet til Nationalpark Skjern Å skrider planmæssigt frem.

På baggrund af ovenstående status er der basis for, at kommunen kan prioritere nye strategiske satsninger. Administrationen foreslår følgende tre store satsninger i den kommende tid:

 • Søndervig: Generel udvikling af turismen i byen
 • Hvide Sande: Generel udvikling af turismen i byen
 • Ringkøbing: Med udgangspunkt i arbejdet med Ranonia-planer for en ferieby med 250 boliger ved havnen i byen.

Det fortsatte fokus på Søndervig og Hvide Sande skal ses i lyset af følgevirkningerne af Lalandia, en tendens til et stigende antal turister på Holmsland Klit samt det igangværende arbejde med udviklingsplaner for de to byer.

I Ringkøbing er det private investorer der arbejder for at etablere en ferieby med op mod 250 boliger ved havnen, som forventes at kræve stort strategisk fokus fra kommunen den kommende tid, også selvom det ikke på nuværende tidspunkt er afgjort, om projektet kan realiseres eller ej.

Foruden disse store strategiske satsninger arbejder kommunen videre med en lang række andre tiltag på turismeområdet, f.eks. forbedring og overvågning af badevandskvaliteten ved Bork Havn og udvikling af nye autocamperpladser.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Udvalgene og Byrådet træffer beslutning om økonomiske investeringer i tilknytning til de turismemæssige prioriteringer i budget 2021 og fremefter.

Effektvurdering

En fokuseret og prioriteret indsats på turismeområdet kan være med til at understøtte, at kommunen formår at skabe turismemæssige forbedringer, som er med til at sikre, at kommunen bevarer sin status som en af Danmarks stærkeste turismedestinationer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om at udvælge Søndervig, Hvide Sande og Ringkøbing som de største strategiske prioriteter.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling med den tilføjelse, at man også ønsker at prioritere Nationalpark Skjern Å.

Svend Boye Thomsen ønsker også at prioritere færdiggørelse af cykelsti fra Hvide Sande til Nymindegab og en natursti fra Søndervig til Vedersø Klit.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Orientering om Skyggehusdæmningen

Sagsnr: 20-000663

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer om projektet, herunder konstruktionen af dæmningen og den effekt det har haft for tilbageholdelse af regnvand i den senere tid. Udvalget får en beskrivelse af, hvordan vi kan følge med i udviklingen i de tilbageholdte vandmængder.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Resultat af høring på lokalruter

Sagsnr: 19-012164

Sagsfremstilling

Punktet er på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden for at orientere om de konkrete ændringer, administrationen planlægger at gennemføre i forhold til den udsendte høring.

Ringkøbing-Skjern Kommunes lokalruter med opstart 1. juli 2020 har været i høring i 14 dage i januar 2020.

Midttrafik har afholdt høringen af Ringkøbing-Skjern Kommunes syv lokalruter. Der er i alt kommet 66 høringssvar.

Svarene er præsenteret i vedlagte bilag rute for rute. Derudover er svarene grupperet således, at tallet i parentes er udtryk for, hvor mange høringssvar, der er kommet med præcis det ønske.

Til alle grupperinger er der svar på de konkrete ønsker, og disse svar fremgår under overskriften "sagsbehandling".

Rute 515

I den køreplan der har været i høring, var al kørsel mellem Vedersø Idrætsefterskole og Vedersø Klit nedlagt. Ifølge passagertællingen var strækningen meget lidt benyttet, og på flere ture var der ingen passagerer.

Der bliver indsat en afgang fra Stadil Friskole til Vedersø Klit om eftermiddagen, og en senere eftermiddagsafgang bliver udvidet til også at køre om fredagen. Midttrafik anslår en samlet nettoudgift på ca. 39.000 kr. pr. år.

Rute 567

Der bliver indsat en flexbus sidst på eftermiddagen fra Skjern til Videbæk. Midttrafik anslår en nettoudgift på 25.000 kr. pr. år.

Rute 580 (og 560)

Teknik og Miljøudvalget har tidligere truffet beslutning om, at ruten skal med i det strategiske rutenet med timedrift i dagtimerne og 2-timers drift om aftenen og i weekender og at Kloster og Bjerregård skal betjenes på de afgange, hvor der er skoleelever, der skal til og fra skole. Høringen var baseret på dette udgangspunkt. For at passe med korrespondancerne til den øvrige kollektive trafik blev der dårlig sammenhæng med skolernes ringetider, hvilket har affødt en del høringssvar.

Udfordringen kan blive løst ved at ændre på Teknik- og Miljøudvalgets tidligere beslutning om rute 580 og det strategiske rutenet, hvilket vil give en merudgift på ca. 20.000 kr. pr. år. Modellen er:

 1. al ordinær kørsel mellem Årgab og Bjerregård udføres som Flexbus.

 2. kørselsberettigede elever (pt 1 elev) mellem Årgab og Bjerregård i taxa

 3. der indsættes en ekstra afgang kl 13.55 fra Ringkøbing til Hvide Sande

 4. den ekstra daglige tur kl 14.35 fra UCRS til Ringkøbing, som blev introduceret i januar i år bliver erstattet til august af en ledig bus fra rute 580 (der har sparet turen til Bjerregård på det relevante tidspunkt)

 5. som en ekstra gevinst undgår Ringkøbing-Skjern Kommune at købe rejsekortudstyr til den eksterne bus

Derudover er der ønske om en afgang fra Ringkøbing 16.45 på skoledage. Midttrafik anslår en nettoudgift på 100.000 kr. pr. år.

Rute 590

Der bliver indsat en afgang 9.10 fra Skjern til Tarm. Midttrafik anslår en nettoudgift på 36.000 kr. pr. år.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Merudgiften på 220.000 kr. finansieres af budgettet for den kollektive trafik.

Effektvurdering

At imødekomme ønsker giver flere tilfredse kunder i den kollektive trafik.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at Teknik og Miljøudvalget tager ovenstående ændringer til ikrafttrædelse i skoleåret 2020/2021 til efterretning.
 2. At merudgiften på 220.000 kr. finansieres af budgettet for den kollektive trafik.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Natur- og Friluftsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 20-004206

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker at igangsætte en proces, som skal føre til udarbejdelsen af en natur- og friluftsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune i 2020-2023. Planen tager udgangspunkt i den vedtagne natur- og ressourcepolitik, som fastlægger en vision, mål og målsætninger for kommunens naturressourcer, samt i den vedtagne fritidslivspolitik.

Formålet med at udarbejde en samlet natur- og friluftplan er at målrette eksisterende og nye indsatser, der kan understøtte arbejdet for en rigere natur og et styrket friluftsliv i kommunen.

En samlet natur- og friluftsplan vil være et stærkt fundament for at understøtte visionen i Naturens Rige om at beskytte og benytte naturen med omtanke. Den vil også understøtte FN’s verdensmål nr.15: Livet på land.

Planen kan opdeles i en række fokusområder, hvor medarbejdere fra Land og Vand og Kultur, Natur og Fritid udarbejder konkrete mål og indsatser for hvert fokusområde.  Fokusområder kunne f.eks. være

 • Ansvarsarter (udvalgte sjældne dyre- og plantearter, som kommunen påtager sig et særligt ansvar for)

 • Beskyttet natur (søer, enge, overdrev, heder og moser)

 • Skove

 • Vandløb og fjorde

 • Friluftsliv

 • Bynær natur

 • Kulturarv

 • Formidling

 • Fredede områder

 • Nationalpark

Når en endelig natur- og friluftsplan foreligger, kan der foretages en årlig opfølgning og afrapportering af konkrete indsatser i de efterfølgende år.

Undervejs i processen vil Ringkøbing-Skjern Kommune inddrage viden og ønsker til planen fra interesseorganisationer i Det Grønne Råd. Et udkast til en natur-og friluftsplan vil blive fremsendt til drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget inden den endelige godkendelse

Lovgrundlag og juridisk vurdering

En natur- og friluftsplan er ikke omfattet af én bestemt lov, men indsatserne vil være underlagt forskellige love, der varetager hensynet til beskyttelsen og benyttelsen af naturen: Det være sig naturbeskyttelsesloven, museumsloven, vandløbsloven, skovloven, landbrugsloven, miljømålsloven og nationalparkloven.

Økonomi

Indsatser finansieres inden for det eksisterende budget og fra tilskud fra diverse fonde og puljer.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender igangsættelsen af en natur- og friluftsplan for Naturens Rige som skitseret.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Status på landbrugssagsbehandlingen i 2019

Sagsnr: 17-022820

Sagsfremstilling

Orienteringssagen er på dagsorden for at følge op på landbrugssagsbehandlingen. Dette har udvalget gjort med jævne mellemrum siden den nye lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug trådte i kraft den 1 august 2017.

Der er modtaget 40 ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug i 2019 fordelt med 33 på § 16a og 9 på § 16b (se forklaring under lovgrundlag). I 2018, som var første hele år med den nye lovgivning, modtog vi 49 ansøgninger fordelt med 25 på § 16a og 24 på § 16b.

Status på behandlingen er, at ud af de 40 ansøgninger modtaget i 2019 er 22 sager afsluttet, 16 er under behandling og 2 afventer sagsbehandling. Det indeholder, at den aftalte liggetid på højest 6 måneder er overholdt med stor margin, mens den nu lovfastsatte sagsbehandlingstid på maksimum 3 måneder for fuldt oplyste §16b'ere ikke har været overholdt i hele perioden, fordi de ikke er blevet prioriteret i forhold til § 16a'erne, da det er vurderet, at de store brug - § 16a'erne - har lige så stort behov for godkendelsen.

Den gennemsnitlige effektive sagsbehandlingstid ligger omkring 32 timer for en § 16a og omkring 26 timer for en § 16b, hvilket er noget mindre end tidsforbruget efter den gamle lovgivning, hvor arealer også indgik. Denne effektive sagsbehandlingstid dækker dog over en meget stort variation i samlet sagsbehandlingstid afhængigt af ansøgningens kvalitet, tilpasninger til lovgivningen, ændrede planer på husdyrbruget med videre. Den samlede sagsbehandlingstid er således typisk meget længere end den effektive sagsbehandlingstid.

Der er udført 327 tilsyn i 2018, hvilket lever op til de lovgivningsmæssige krav.

Alle miljøgodkendelser skal revurderes efter 8 år. Der er derfor revurderet 43 miljøgodkendelser i 2019

Der er desuden behandlet 24 anmeldelser i 2019.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Husdyrbrugsloven

§ 16 a. Husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3-N pr. år må ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse.

Stk. 2. Husdyrbrug må uanset godkendelsesgrænsen i stk. 1 ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har

1) flere end 750 stipladser til søer,

2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller

3) flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

Stk. 3. Godkendelsespligten efter stk. 1 og 2 gælder også, hvis et husdyrbrug, der er tilladt efter § 16 b, udvides eller ændres på en måde, som medfører, at de i stk. 1 eller 2 fastsatte godkendelsesgrænser overskrides.

Stk. 4. Husdyrbrug, der er godkendt efter stk. 1 eller 2, må ikke uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse udvides eller ændres på en måde, som kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet. Hvis et husdyrbrug, der er godkendt efter stk. 1, udvides eller ændres på en sådan måde, at grænserne i stk. 2 overskrides, skal husdyrbruget dog godkendes efter stk. 2.

§ 16 b. Husdyrbrug, der ikke er omfattet af godkendelsespligten efter § 16 a, må ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående tilladelse.

Stk. 2. Husdyrbrug, der er tilladt efter stk. 1, må ikke uden kommunalbestyrelsens forudgående tilladelse udvides eller ændres på en måde, som kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Sagerne behandles som udgangspunkt efter, hvornår de modtages, men det tilstræbes i øvrigt, at godkendelserne færdiggøres til det tidspunkt, hvor husdyrbrugene har behov for dem.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

13: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2020, Teknik- og Miljø

Sagsnr: 20-000170

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2020 for Teknik- og Miljøudvalgets område viser, at der samlet set forventes et mindre forbrug på 3,0 mio. kr. Det forventede mindre forbrug er på det brugerfinansieret område.

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af oversigten nedenfor.

(Beløb i 1.000 kr.)

 

 

 

Forbrug pr. 31. januar 2020

 

 

Budget 2020 ekskl. overførsler fra 2019

 

Forventet regnskab 2020

 

 

Afvigelse

 

 

 

 

Kultur, Natur og Fritid, i alt 1.058 6.587 6.587 0
Grønne områder/Fritidsområder/Naturfredning 1.280 8.681 8.681 0
Havne -222 -2.094 -2.094 0
Beredskab - brand og redning, i alt 13.208 13.429 13.429 0

Trafik og Vej, i alt

9.258 97.461 97.461 0
Vejdrift, herunder vintervedligeholdelse 2.638 69.009 69.009 0
Vej og Park, drift -165 -1.037 -1.037 0
Kollektiv trafik 6.785 29.489 29.489 0
Land og Vand, i alt 702 8.868 8.868 0
Affald - Genbrug (hovedkonto 00) - indsamling af batterier og akkumulatorer (skattefinansieret område), i alt 0 44 44 0
Skattefinansieret område i alt 24.226 126.389 126.389 0
Dagrenovation 227 2.159 -2.841 -5.000
Genbrug 1.339 -5.506 -3.506 2.000
Genbrug (hovedkonto 01) - brugerfinansieret i alt 1.566 -3.347 -6.347 -3.000
Teknik- og Miljøudvalget i alt 25.792 123.042 120.042 -3.000

Budgettet for 2020 er eksklusiv de forventede overførsler fra 2019. Der forventes overført et samlet overskud på ca. 12 mio. kr. fra 2019 til 2020. Overførselssagen vil blive behandlet på udvalgets møde i marts måned. Administrationen vil i forbindelse med overførselssagen fremlægge plan for anvendelsen de overskydende midler.

Kultur, Natur og Fritid
På Kultur, Natur og Fritid herunder Havneområdet forventes budgettet som udgangspunkt overholdt. Der er ingen særlig overførsel fra 2019 til 2020 på området.

Brand og Redning
Der forventes overført ca. 1,0 mio. kr. på området, som bl.a. skal anvendes til gennemgang af brandsikkerheden på kommunens institutioner mv. Det afsatte budget til Brand og Redning Midtvest forventes overholdt.

Trafik og Vej
Under Trafik og Vej forventes det samlede budget som udgangspunkt overholdt. Der forventes pt. samlet set overført ca. 9,5 mio. kr. fordelt med 2,6 mio. kr. vedrørende Vej & Park, Drift, 3,1 mio. kr. på vintervedligeholdelse 0,5 mio. kr. på belægning, 1,8 mio. kr. på kollektiv trafik samt godt 1,6 mio. kr. på vejbelysning.

Der er planlagt ekstra tiltag vedrørende afvandingsforanstaltninger for at sikre en bedre afvikling af den store mængde nedbør. De ekstra udgifter kan finansieres af mindre forbruget på vinterkontoen, hvor der på grund af den varme vinter ikke har været de store udgifter. De økonomiske konsekvenser kendes ikke pt., men vil blive medtaget i de kommende budgetopfølgninger, når de kendes.

På vejbelysningsområdet er der et overskud på driften på ca. 1,0 mio. kr. som anvendes til planlagte reinvesteringer på området.

På kollektiv trafik må det forventes, at der bliver et overskud, idet udbuddet af rutekørslen fra 1. august 2020 blev væsentlig billigere end forventet. Der følges op på konsekvenserne i forbindelse med Midttrafiks kvartalsvise budgetopfølgninger.

Der er i timepriserne for Vej & Park, drift indregnet en geninvestering i materiel på 1,5-2 mio. kr. årligt. Den samlede maskinpark er pt. vurderet til at have en værdi på mellem 30 og 40 mio. kr. Der er pt. planlagt investeringer for ca. 3,0 mio. kr.

Land og Vand
Området forventes samlet set overholdt.

Affald og Genbrug
På det brugerfinansierede område inden for Affald og Genbrug forventes budgettet ligeledes overholdt. På Dagrenovationsområdet er taksterne for 2020 fastsat ud fra investeringen i de nye beholdere i 2020, hvilket betyder en forventet overskud på området. På Genbrugsområdet er taksterne for 2020 på samme niveau som i 2019. Der er i budgettet for genbrugsområdet indarbejdet et forventet overskud på godt 5 mio. kr. som ikke forventes helt opfyldt. Dette skyldes blandt andet manglende indtægter i forbindelse med afskaffelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder. Her mangles der fortsat en endelige afklaring.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. januar 2020 tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

14: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om følgende:

 • Opsætning af digitalt skilt i Skjern
 • Planlægning af besigtigelsestur for udvalget
 • Status og kriterier for placering af solcelle-anlæg
 • Toiletforhold for langtursschauffører
 • Håndtering af gylletanke i det åbne land
 • Status vedrørende modulvogntog
 • Udfordringer med vejrliget

Kopier link til punktet  -   Print

15: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing