Referat: 10. marts 2020 kl. 13:00

LOK-0.1 Boven - Smed Sørensens Vej 1 Ringkøbing
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • Irene Lund Pederen
 • Svend Boye Thomsen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • John G. Christensen
 • Niels Rasmussen
 • Jørgen Byskov
 • Hans Pedersen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Vandløbsvedligeholdelse

Sagsnr: 19-020009

Sagsfremstilling

Det ekstremt våde efterår i 2019 har medført mange henvendelser til kommunen om mere grødeskæring og opgravning i kommunevandløbene. Hvis det skal gennemføres kræves det, at vandløbsregulativerne ændres.

Kommunerne står for vandløbsvedligeholdelsen i kommunevandløbene i henhold til bestemmelserne, som kommunerne fastsætter i vandløbsregulativerne. Vedligeholdelsen består primært i grødeskæring og opgravning af sandaflejringer.

Vandløbsloven har to ligestillede formål:

 • vandafledning og

 • de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten

Disse formål skal altså begge tilgodeses i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen.

De tekniske forhold omkring vandløbsvedligeholdelse, nedbør, grundvandsstand m.v. er beskrevet i vedlagte notat.

I Vandløbsloven er vandløbene delt op i private vandløb og kommunale vandløb. Fordelingen af vandløb i private og kommunale vandløb besluttes af kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune typisk ud fra kriterier som vandløbenes kvalitet og målsætning. Angående de private vandløb, så er kommunens arbejde udelukkende myndighedsdelen. For de kommunale vandløbs vedkommende er opgaven både myndighedsdelen og vedligeholdelsesdelen. At vandløbene er betegnet kommunevandløb betyder ikke, at kommunen ejer vandløbene, det er stadig bredejerne, der ejer vandløbet ud til midten af vandløbet. Det er udelukkende myndighedsfunktionen og vedligeholdelsen, som kommunen har ansvaret for. Kommunen bærer således også udgiften til vandløbsvedligeholdelsen, der skal sikre afvandingen af de vandløbsnære arealer under hensyntagen til de miljømæssige krav.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der ca. 650 km kommunevandløb.

Vandløbsvedligeholdelse

Vandløbsvedligeholdelsen består primært i grødeskæring og opgravning af eventuelle sandaflejringer i vandløbene. Reglerne for vandløbsvedligeholdelsen er beskrevet i et vandløbsregulativ for det enkelte kommunevandløb. I Ringkøbing-Skjern Kommune er grødeskæringen udliciteret. Udgiften til det udliciterede arbejde er p.t. 2,6 mio. kr. pr. år.  Dertil kommer udgifter til ekstraarbejder primært bestående i opgravning af sandaflejringer i vandløbene, tømning af sandfang og okkerbassiner samt fjernelse af træer og buske ved og i vandløb, hvor der ikke foretages grødeskæring. De sidste 2 år har nedbørsmæssigt været kendetegnet ved et relativt tørt år i 2018 og meget vådt år i 2019, hvilket har medført kommunale vedligeholdelsesudgifter på henholdsvis 3,9 og 5,0 mio. Udgiften til oprensning af vandløb og sandfang har generelt være stigende både grundet lille stigning i antal sandfang og sandsynligvis grundet bortfald af lov om randzoner langs vandløb.

De kommunale vandløb i Ringkøbing-Skjern Kommune grødeskæres generelt 0 – 2 gange om året i en bredde på 2/3 af den regulativmæssige bundbredde bortset fra Venner Å-systemet og en kort strækning i Tim Å, hvor der grødeskæres henholdsvis 3 og 4 gange. Grødeskæringen foretages med le, båd eller mejekurv i en bugtet strømrende på maksimalt 2/3 af den regulativmæssige bundbredde, således at der efterlades planter langs bredderne skiftevis i den ene og den anden side som skjulested for fisk og vandløbsinsekter og dermed skaber mulighederne for målsætningsopfyldelse.

Grødeskæring i vandløbene foretages for at forbedre afvanding og vandløbenes vandføringsevne, med grødeskæring favoriserer de hurtigt voksende plantearter, hvorved plantemassen hurtigt reetableres og yderligere behov for grødeskæring opstår.

Nedbøren i 2019 og forventninger til fremtiden

Den vedvarende nedbør i efteråret/vinteren 2019 medførte en kraftig stigning i grundvandsstanden, som skabte de særlige forhold, at alt regnvand afstrømmede direkte til vandløbene. Vandstanden i vandløbene steg således hurtigt under regn, men målingerne viser til gengæld også, at vandstanden også faldt hurtigt igen.

Forklaringen på den megen nedbør i 2019 skal i høj grad findes i den rekordhøje nedbørsmængde som faldt i efterårsmånederne.

Selv om efteråret 2019 har sat rekorden som det mest nedbørrige efterår nogensinde målt, er det ikke ensbetydende med, at dette kan tilskrives en fast klimatendens end snarere en tilfældighed. Hvis en top 10 liste over de mest nedbørsrige efterår på landsplan betragtes, ses at top 10 årene er spredt godt ud over de seneste ca. 100 år (se notat).

Hvor meget nedbør kan vi så forvente os i fremtiden? Ifølge DMI vil den gennemsnitlige median nedbør pr. døgn på årsbasis i Ringkøbing-Skjern Kommune stige fra 2,40 mm til 2,49 mm i starten af dette århundrede. Det vil sige, at der gennemsnitlig falder 0,09 mm nedbør mere pr. døgn end i referenceperioden. Tilsvarende i efterårsperioden vil der falde 0,07 mm nedbør mere pr. døgn.

Mere nedbør vil medføre en større vandføring og dermed højere vandstand i vandløbene. En enkelt nedbørshændelse vil typisk give en høj vandstand i 1-2 dage, og vandstanden vil være tilbage på normalen efter 4-5 dage. En længerevarende periode med regn, som f.eks. efteråret 2019 vil medføre en højere grundvandstand og mætning af jorden, hvorved selv en mindre regnhændelse vil medføre højere vandstand.

Når kommunen modtager en henvendelse om vandløbsvedligeholdelse

De mange henvendelser kommunen har modtaget i efteråret og vinteren 2019 har været omkring alle typer vandløb - store som små. Der har dog været en tendens til, at de lidt større vandløb, som Tim Å, Hover Å, Venner Å og Nørby Landkanal har givet flere henvendelser. Generelt modtages flest henvendelser, hvis der falder meget nedbør i høst og først på efteråret, når markarbejdet efter høsten skal udføres.

Når administrationen modtager henvendelse om høj vandstand i kommunevandløbene, foretagers der hurtigst muligt en opmåling af vandløbet for at se om dimensionerne overholder kravene i vandløbsregulativerne. Hvis vandløbsbunden er hævet som følge af sandaflejringer, vil dette sand blive gravet op hurtigst muligt. Hvis det derimod er en indsnævring, der er sket, så ses ofte, at det hænger sammen med, at vandløbet har gravet sig dybere ned. På den måde er vandføringsevnen den samme i vandløbet, hvorfor der intet foretages.

Det er svært at sige noget generelt om, hvor sandaflejringerne sker ud over, at det typisk er på steder, hvor der er lille fald på vandløbet. Det er således erfaringerne fra vandløbsvedligeholdelsen, der kan give et indtryk af det.

Hvad har indflydelse på afvandingen, vandføringsevnen og vandstanden

Hvilke faktorer har så indflydelse på afvandingen af landbrugsjorden, vandføringen og vandstanden i vandløbene ud over nedbørsmængden? Det er faldforholdene, dybde og bredde, grødemængden, sætninger i jorden, høj grundvandstand, sandaflejringer, opstuvning.

Faldforholdene, sætninger i jorden og høj grundvandstand kan der ikke reguleres på. Så er der grødemængden, som kan påvirkes ved grødeskæring, der generelt giver et fald i vandstanden på ca. 13 cm, og at vandstanden er tilbage på samme niveau som før grødeskæringen ca. 1 måned efter grødeskæringen. Det forholder sig også sådan, at grødeskæring i fuld bredde giver et fald i vandstanden på ca. 6 cm. i forhold til grødeskæring i en bugtet strømrende på 2/3 af regulativmæssig bundbredde.

Dybden og bredden af vandløbene kan øges, hvilket kan give en mindre stigning i vandføringsevnen afhængigt af kote og faldforhold. Under dybde og bredde kan der også arbejdes med såkaldte dobbeltprofiler, som kan træde i kraft under store afstrømninger. Dobbeltprofilerne kan benyttes ved vandløb, der ikke løber i egentlige ådale, og hvor bundkoten ligger over kote 0. Ulempen ved disse dobbeltprofiler er, at de er meget dyre at vedligeholde, og at de kræver mere plads.

Sandaflejringer i vandløbene er en generel udfordring i de forholdsvis flade (lille fald) vandløb, vi har mange af i kommunen. Sandet stammer fra erosion af brinker og udvaskning gennem drænrør. Sandaflejringerne kan til en vis grad styres ved etablering af sandfang. Der er etableret 14 sandfang i kommunen og der peges på 7 nye steder til etablering af nye sandfang i det tekniske notat (bilag).

Opstuvningsproblemer vil kunne påvirke vandstanden i de nederste dele af vandløbene ud til fjordene. Da vandstanden i fjordene er afhængig af vandstandene i fjordene er det ikke umiddelbart muligt for kommunen at påvirke den faktor.

Administrationens anbefalinger

Administrationen kan på baggrund af ovenstående med uddybninger i vedlagte tekniske notat anbefale:

 • at der løbende arbejdes på at udlægge vådområder, hvor der er mest pres på vandløbenes vandføringsevne, herunder at opfordre staten for at afsætte yderligere midler til udtagning af lavbundsjorder til tilbageholdelse af vand herunder multifunktionel jordfordeling samt at der udarbejdes et kort med forslag til områder, der kan benyttes til tilbageholdelse af vand

 • at der påbegyndes etablering af sandfang de steder, hvor der erfaringsmæssigt oftest opgraves sand

 • at vi ikke ændrer vandløbsregulativerne til hyppigere grødeskæring, da det ikke løser problemet, når det er størst nemlig om vinteren, og da det fremmer forholdene for hurtigvoksende planter og forringer leveforholdene for fisk og vandløbsinsekter

 • at regulativet for Tim Å ændres på den strækning, hvor der skæres 4 gange om året til at årets sidste grødeskæring bliver i fuld regulativmæssig bundbredde under forudsætning af, at der kan opnås målsætningsopfyldelse for både smådyr, planter og fisk.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vandløbsloven og Miljømålsloven

Økonomi

Kommunen udfører og betaler vedligeholdelsen af kommunevandløbene. Det koster 4 - 5 mio. kr. om året.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til orientering med henblik på genoptagelse på næstkommende Teknik- og Miljøudvalgsmøde.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Ansøgning om miljøgodkendelse af dyrehold efter ny lovgivning i de eksisterende stalde, herunder dispensation for lugtkriteriet på husdyrbruget på adressen Vesttarpvej 32, 6950 Ringkøbing.

Sagsnr: 19-024369

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune modtog den 12. september 2019 en ansøgning om miljøgodkendelse af dyreholdet i eksisterende stalde på adressen Vesttarpvej 32, 6950 Ringkøbing.  

Ansøger ønsker en miljøgodkendelse af produktionsarealer (m2), således at godkendelsen ikke længere indeholder et krav om produktion inden for fastlagte vægtintervaller. En ny godkendelse vil på den måde give en større fleksibilitet i produktionen. Der bygges således ikke nye staldbygninger til dyreholdet.

I dag er der miljøgodkendelse til 425 årssøer, 14.500 smågrise (7,1-28 kg) og 860 slagtesvin (31-107 kg) og 14.000 slagtesvin (28-108 kg) på ejendommen.

Ansøger ønsker også, at forhøje de to nyeste kornsiloer fra 13,37 m til 18,08 m: Kornsiloerne har en diameter på 10,8 m. Siloernes kapacitet øges ved denne ændring fra 1.074 kbm til 1.506 kbm.

Dispensationsansøgning

I ansøgningen er lugtkriteriet ikke overholdt til følgende naboejendomme: Rødebro 6, Skraldhedevej 6, Tranmose 4 og Tranmose 6. Der er dog mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan dispensere i forhold til geneafstand til naboejendommene via 50 % reglen.

Lovgivnings muligheder

Kommunen kan give dispensation, idet følgende lovbestemte kriterier er overholdt:

 1. Husdyrbrugets samlede lugtemission ikke stiger.

 2. Det ansøgte projekt medfører, at lugtemission fra enkelte staldafsnit ikke øges nærmere byzone, samlet bebyggelse, enkelt bolig m.v..

 3. Den vægtede gennemsnitsafstand til byzone, samlet bebyggelse, enkelt boliger m.v. er mere end 50% af den beregnede geneafstand for alle kombinationer af staldafsnit på husdyrbruget.

Høring

Administrationen har sendt udkast til afgørelse i nabohøring. Vi har modtaget et høringssvar fra naboejendommen Tranmose 4, 6950 Ringkøbing. I høringssvaret fremgår bl.a.

 1. at de ikke ønsker, at kommunen skal benytte muligheden for dispensation efter 50 % reglen, idet der stiller dem dårligere end loven foreskriver.
 2. at de efterlyser en handlingsplan for hvordan og hvornår husdyrbruget kommer ned under lovens fastsatte grænseværdier.

 3. at de frygter en nedsat livsværdi og en økonomisk konsekvens. 

Høringssvaret er efterfølgende sendt til kommentering hos ansøger. Ansøger har bl.a. sendt følgende kommentarer til høringssvaret:

 Ad 2.

At der er tale om eksisterende bygninger og uændret drift. Ejer kan ikke frit vælge en anden sammensætning af dyregrupper, idet ansøger ikke har valgt kategorien flexgruppe som dyregruppe i ansøgningen.  

Ansøger har udover den pligtigt lugtberegning for det samlede anlæg udarbejdet en selvstændig lugtberegning for staldene nord for Vesttarpvej. Denne beregning viser en genegrænse på 385 meter. Afstanden til Tranmosevej 4 er 350 meter, så der er tale om en overskridelse af geneafstanden på 35 meter svarende til 9%.

Ansøger har ikke planer om at etablere yderligere renseteknikker for lugt, idet der ikke sker ændringer på anlægget, og luftrenseren i stalden er maksimalt udnyttet.

Administrationen bemærkninger:

Generelt

Husdyrloven blev ændret den 1. august 2017, således at der ikke længere skal godkendes efter antal af dyr på et husdyrbrug, men efter produktionsarealer (m2). 

Ansøgningssystemet beregner lugt ud fra max. produktion fra et husdyrproduktion. Systemet beregner dermed den længste geneafstand til de omboende.

Ringkøbing-Skjern kommune har tidligere meddelt følgende miljøgodkendelse til ejendommen:

 • 15-09-2010 Miljøgodkendelse (gyllekøling i slagtesvinestald på 1.233 m2).

 • 22-03-2011 Tillæg til miljøgodkendelse (biologisk rensning erstatter gyllekøling).

 • 02-01-2013 Accept - Anmeldelse efter §19B til etablering af ny gyllebeholder på 3.800 m3.

 • 31-07-2015 Tillæg til miljøgodkendelse (justering af dyrehold + vilkår om 74% ammoniakreduktion i slagtesvinestald med produktionsareal på 1.233m2).

Ad 1.

Klagenævnet har i flere afgørelser (NMK-132-00480/ NMK-131-00057) fastslået, at det er kommunens vurdering, om 50% reglen skal anvendes, når kriterierne for anvendelse af reglen er opfyldt.

Klagenævnet har præciseret (NMK-132-00084), at 50% reglen ikke skal anvendes ukritisk, men på baggrund af en konkret vurdering. I den konkrete sag, var der flere forhold der førte til, at nævnet accepterede anvendelse af 50% reglen. Forholdene var en lille overskridelse af geneafstanden, lille udvidelse, kun problem ved enkeltbolig og ikke samlet bebyggelse.

I den aktuelle ansøgning på Vesttarpvej 32 er der jf. vedlagte en mindre overskridelse af geneafstanden til enkelte boliger.

Bebyggelse/område

Vægtet gennemsnitsafstand (meter)

Beregnet geneafstand (meter)

Gennemsnitsafstand % af geneafstand

Rødebro 6

366

385,2

95

Skraldhedevej 6

470,7

482,2

97

Tranmose 4

386,1

468,2

82

Tranmose 6

353

438,6

80

Det bemærkes, at ansøger ikke bygger nye driftsbygninger men udelukkende ansøger om en godkendelse efter ny lovgivning dvs. godkendelse af produktionsarealer (m2) fremfor antallet af dyr.

Yderligere bemærkes

 • At kommunen ikke tidligere har modtaget klager over husdyrbruget på adressen Vesttarpvej 32, 6950 Ringkøbing.
 • At kommunen i forbindelse med de tidligere miljøgodkendelser ikke har modtaget indsigelser fra naboer.
 • At denne ansøgning om miljøgodkendelse er indsendt med baggrund i miljøtilsynet den 3/7-19, hvor det blev indskærpet, at dyreholdet skulle lovliggøres. 

Ad 2.

Ansøger har i ansøgningen redegjort for, at yderligere rensning af luften vil kræve store omkostninger, idet den nuværende luftrenser er en integreret del af den eksisterende staldbygning.

Ad 3.

Klagenævnet har fastslået, at påvirkning af ejendomsværdi ikke er et forhold, der er omfattet af husdyrbrugsloven. Der henvises til NMK-132-00775.


Lovgrundlag og juridisk vurdering

Husdyrbrugsloven, Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006 senest ændret i bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520 af 1. maj 2019

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 718 af 12. juli 2019

Husdyrgødningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning nr. 722 af 1. august 2019


Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der via 50% reglen gives dispensation til det ansøgte til geneafstanden til enkelt bolig, og at der dermed udarbejdes miljøgodkendelse til husdyrbruget på adressen Vesttarpvej 32, 6950 Ringkøbing efter gældende lovgivning.

Bilag Beslutning

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets beslutning.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Anmodning om planlægning for ny dagligvarebutik i Søndervig

Sagsnr: 19-015572

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen er en stillingtagen til, om den kommende planlægning for 'Nyhavn'-området øst for Søndervig skal give mulighed for en dagligvarebutik.

Baggrunden er, at kommunen har modtaget en anmodning om, at lokalplanlægningen af området 'Nyhavn' skal give mulighed for opførelse af en dagligvarebutik på 1200 m2 på matrikel nummer 34bf Søgård Hgd., Nysogn. Se bilag.


Oversigtskort

Nyhavn-projektet
'Nyhavn'-området ligger syd for Søndervig Landevej i forlængelse af Lalandia. Området afgrænses af den kommende omfartsvej.

På grund af realiseringen af Lalandia-projektet er det nødvendigt, at der ved Nyhavn snarest etableres parkeringspladser. Der har været afholdt to dialog møder med lodsejerne, og administrationen er ved at forberede en politisk sag, hvor der skal tages nærmere stilling til, hvad den kommende lokalplan skal give mulighed for. I forbindelse med planlægningen for Lalandia blev der udarbejdet en idéplan, som omhandler flere forskellige funktioner indenfor området, herunder:

 • Etablering af 600 nye parkeringspladser
 • Evt. flytning af sandskulpturpladsen
 • Bagagerumsmarked
 • Festplads
 • Nye projekter

Efterfølgende har det vist sig, at det højst sandsynligt også bliver nødvendigt at planlægge for regnvandsbassiner i forbindelse med afledning af regnvand fra Søndervig by.

Samlet set er de ønskede funktioner meget arealkrævende, hvorfor det skal prioriteres, hvad arealet anvendes til. Se bilag med idéplanen.

For at understøtte udbygningen af Lalandia og øvrige igangværende tiltag i Søndervig er det afgørende, at planlægningen for 'Nyhavn' prioriteres højt og gennemføres snarest. 

Planfaglig vurdering i forhold til placering af dagligvarebutik
Kommuneplanen giver ikke mulighed for placering af butikker i "Nyhavn", da området ligger i landzone. Området er ikke lokalplanlagt.

Nye butikker i Søndervig skal placeres indenfor den eksisterende bymidte. Bymidtens afgrænsning er vist på kortet ovenfor.

Administrationen vurderer, at der indenfor den gældende planlægning kan placeres en ny dagligvarebutik i den eksisterende bymidte.

Ud fra en planfaglig vurdering anbefaler administrationen, at nye dagligvarebutikker i Søndervig placeres indenfor den eksisterende bymidte, da placeringen vil understøtte synergi mellem butikkerne. 

Planloven
Etablering af en dagligvarebutik på den ansøgte placering vil forudsætte:

 1. At 'Nyhavn'-området udlægges som byzone, hvilket kun kan ske hvis den eksisterende bymidte i Søndervig først overføres til byzone. Det er administrationens vurdering, at dette kræver udarbejdelse af planstrategi og landsplandirektiv og nemt kan tage flere år at gennemføre. Herefter kan "Nyhavn" muligvis overføres til byzone via lokalplan.
 2. At bymidten i Søndervig udvides til også at omfatte den ansøgte placering. Udvidelse af bymidten kræver, at der udarbejdes en detailhandelsredegørelse, herunder skal det afklares om det planjuridisk er muligt at udvide bymidten.

Overførsel til byzone vurderes planjuridisk udfordrende og det er ikke givet, at det kan gennemføres på trods af omfattende planredegørelser.

Det er administrationens vurdering, at der kan udarbejdes en landzonelokalplan som kan realisere store dele af den omtalte ideplan for 'Nyhavn'-projektet. Forudsætningen er dog, at der ikke skal planlægges for en dagligvarebutik.

Konklusion
Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på at indarbejde planlægningen for en dagligvarebutik i lokalplanlægningen for 'Nyhavn' med baggrund i:

 • At kommuneplanen giver mulighed for, at en ny dagligvarebutik kan placeres i den eksisterende bymidte, herunder at denne placering understøtter en større synergi mellem butikkerne.
 • Det vil være vanskeligt og måske slet ikke muligt at gennemføre en planlægning, hvor området overføres til byzone og bymidten udvides.
 • Der kan opstå arealknaphed i 'Nyhavn'-området til de mange funktioner, som byens andre projekter er afhængig af. 
 • Planlægning for en dagligvarebutik i 'Nyhavn'-området vil forlænge planprocessen for 'Nyhavn'-projektet markant, hermed vil realisering af parkeringspladserne tidsmæssigt også blive forlænget.
 • Placeringen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.

Partshøring
Sagsfremstillingen har været sendt i partshøring hos ansøger. Ansøgers bemærkninger i forbindelse med partshøringen vedlægges.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Økonomi

Såfremt det besluttes, at planlægningen skal omfatte en dagligvarebutik, anbefaler administrationen, at ansøger afholder alle omkostninger, der relaterer sig til planlægningen for dagligvarebutikken, herunder omkostninger til diverse redegørelser. Desuden anbefales, at bygherre afholder eventuelle afledte udgifter til vejanlæg mm. Dermed vil der ikke være direkte udgifter for kommunen.

Effektvurdering

En ny dagligvarebutik i den eksisterende bymidte, vil understøtter en større synergi mellem butikkerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget meddeler afslag på at indarbejde en dagligvarebutik i lokalplanlægningen for 'Nyhavn'.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at planlægningen for "Nyhavn-området" skal give mulighed for en dagligvarebutik, og at ansøger afholder alle omkostninger, der relaterer sig til planlægningen for dagligvarebutikken som beskrevet i sagsfremstillingen.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Offentliggørelse af planforslag for et område til centerformål i Hvide Sande

Sagsnr: 18-034064

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 6. november 2018 igangsat planlægningen for området ved det tidligere rådhus ved Søndergade/Kirkevej i Hvide Sande. Derfor er der udarbejdet et planforslag der udlægger ca. 3,1 ha. til centerformål.

Administrationen indkaldte i perioden 17. december 2018 til 7. januar 2019 idéer og forslag til planlægningen. Der er ikke indkommet nogle ideer og forslag til planlægningen i foroffentlighedsfasen.

Formål
Formålet med et nyt plangrundlag er at skabe mulighed for centerformål uden butikker for dermed at styrke aktiviteterne bredt i Hvide Sande.

Områdets disponering og bebyggelse
Lokalplanen giver mulighed for center i form af kontorer, kulturinstitutioner, spisested, blandet bolig og erhverv mm.

Den nordlige del af rådhusets bygningsmasse er nedrevet med henblik på anlæg af offentlige p-pladser. Bygningen vejbetjenes fra Kirkevej mod øst. Mod nord anlægges ny vej som forbinder Kirkevej og Østergade. Fra denne vej er der adgang til de offentlige p-pladser.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget. Konklusionen af screeningen er, at planforslaget ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet, og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Anvendelsen af området til centerformål vil styrke aktiviteterne bredt i Hvide Sande by.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender at:

 • Forslag til Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 445 for et område til centerformål ved Søndergade/Kirkevej, Hvide Sande vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen (Inhabil)

Kopier link til punktet  -   Print

6: Godkendelse af forslag til tematillæg til kommuneplanen om byernes roller, infrastruktur og erhverv

Sagsnr: 19-004478

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen er godkendelse af:

 • forslag til kommuneplantillæg 40 for byernes roller, detailhandel og strategisk planlægning for landsbyer og landdistrikter.
 • forslag til kommuneplantillæg 41 for infrastruktur- tung trafik, fremtidens erhvervsområder og solceller.

Baggrund

Med Plan - og Udviklingsstrategien 2019-2022 blev det besluttet at foretage en temarevision af kommuneplanen af følgende temaer: 

 • Byernes roller og detailhandel
 • Infrastruktur - tung trafik
 • Erhverv - fremtidens erhvervsområder

Derudover blev det besluttet, at der skal foretages en ajourføring af kommuneplanen ift. lovpligtige emner.

Foroffentighedsfase

Der er blevet gennemført en foroffentlighedsfase for kommuneplanen, samtidig med at der blev afholdt offentlighedsfasen for Plan - og Udviklingsstrategien. Der indkom tre bemærkninger i alt. Bemærkningerne blev behandlet i byrådet den 21. maj 2019.

Proces

Omdrejningspunktet for udarbejdelsen af kommuneplantillæggene har været en nærværende og involverende proces med fokus på dialog med kommunens borgere, foreninger, virksomheder og landbruget.

En ambassadørgruppe som består af fem byrådspolitikere har løbende sat retning for indholdet i tillæggene samt for involveringen. Desuden har ambassadørgruppen haft direkte dialog med landbruget om udfordringer og løsninger ift. den tunge trafik, som afledes af landbruget.

Der har været afholdt et temamøde i byrådet, hvor der var fokus på udpegning af fyrtårne med udgangspunkt i input fra kommunens borgere om deres stoltheder samt på spørgsmålet om hvorvidt, der fremadrettet skal kunne placeres dagligvarebutikker i periferien af hovedcenterbyerne.

Signalerne vedr. dagligvarebutikker blev omsat til mål, som efterfølgende blev drøftet på et fællesmøde mellem TMU og ØU d. 17. december 2019. Målene er sidenhen blevet godkendt i ØU d. 7. januar 2020. Målene fremgår af tillæg 40.

Retningslinjer for større solcelleanlæg har været drøftet på et fællesmøde mellem TMU og ØU. De fremgår af tillæg 41.

Produkterne

Der er udarbejdet i alt to tillæg.

Kommuneplantillæg 40

Indhold:

 • Byernes roller 
 • Detailhandel
 • Strategisk planlægning for landsbyer og landdistrikter

Tillægget tager, jf. Plan - og Udviklingsstrategien, afsæt i ambitionen om at udfordre det eksisterende bymønster, så det bliver mere nuanceret og i højere grad kan understøtte en differentieret satsning i kommunen, der også tager udgangspunkt i stoltheder og styrker. 

Yderligere følger tillægget op på byrådets beslutning om at revidere mål for detailhandel. Derudover indeholder tillægget et afsnit om strategisk planlægning for landsbyer og landdistrikter jf. nye krav i Planloven.

Tillægget suppleres med en pixiudgave, som handler om fyrtårne og stoltheder. Formålet med pixiudgaven er at skabe et produkt, som på en mere enkel og nærværende måde formidler kommuneplanens budskab om fyrtårne og stoltheder.

Kommuneplantillæg 40 er vedlagt som bilag. Pixi eftersendes.

Kommuneplantillæg 41

Indhold:

 • Infrastruktur - tung trafik
 • Fremtidens erhvervsområder
 • Nyt område til energikrævende virksomheder
 • Produktionserhverv
 • Større solcelleanlæg

Tillægget tager, jf. Plan - og Udviklingsstrategien, afsæt i ambitionen om en at sikre erhvervet gode betingelser i kommunen samt hvordan dette understøttes af den fysiske planlægning. Yderligere indeholder tillægget et afsnit om produktionserhverv jf. nye krav i Planloven. 

Kommuneplantillæg 41 er vedlagt som bilag. 

Miljøvurdering

Der har været gennemført en miljøvurdering af planerne, og der er derfor udarbejdet en miljørapport. Miljørapporter er vedlagt som bilag til de to tillæg.

Det videre forløb

Administrationen arbejder videre med den samlede revision. Den samlede kommuneplan forventes endelig vedtaget i sensommeren 2021. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

De to tillæg medvirker til realisering af Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at skabe vækst og udvikling og sikre virksomheder og borgere de bedste forudsætninger for at bo og drive virksomhed i kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at:

 • forslag til Tillæg 40 til Kommuneplan 2017-2029 fremlægges i offentlig høring i 8 uger.
 • forslag til Tillæg 41 til Kommuneplan 2017-2029 fremlægges i offentlig høring i 8 uger. 

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Beslutning om nedlæggelse af §14 forbud ved Isagervej 39 i Ringkøbing

Sagsnr: 19-018501

Sagsfremstilling

Ringkøbing Fjernvarmeværk a.m.b.a. har som ejer søgt om tilladelse til nedrivning af alle bygninger på naboejendommen ved Isagervej 39, 6950 Ringkøbing.

Sagen blev behandlet på Teknik- og miljøudvalgets møde den 5. november 2019, og her blev det besluttet, at meddele afslag på ansøgningen om nedrivningstilladelse.

Efterfølgende har Ringkøbing Fjernvarme anmodet om at få en formel afgørelse med en klagevejledning.

For at opnå lovhjemmel til at meddele et afslag på nedrivning af ejendommen skal kommunen tilvejebringe en lokalplan der bestemmer, at ejendommen ikke kan nedrives. Inden lokalplanprocessen kan igangsættes, skal der meddeles et §14 forbud i henhold til planloven. Dette § 14 forbud kan påklages af ejeren. Kommunen er forpligtet til, at lokalplanforslaget er vedtaget senest indenfor et år efter beslutningen blev taget den 5. november 2019.

Som det også fremgår af sagsfremstillingen til den 5. november 2019 kan et forbud mod nedrivning betyde, at kommunen kan blive tvunget til at overtage ejendommen. Det vil i givet fald være taksationskommissionen, der afgør dette og endvidere afgør erstatningens størrelse.

Ringkøbing Fjernvarmeværk tilføjer i den oprindelige ansøgning:

- Ejendommen er placeret tæt på varmeværket (og det omkringliggende industriområde), ligesom det er placeret i et område udlagt til rekreative formål, på den forkerte side af den støjvold, som er etableret med henblik på at begrænse støjen til områdets øvrige boliger.

- Vi har vurderet, at hvis ejendommen bebos kan det på sigt give meget store udfordringer i forhold til varmeværkets ønsker om at etablere nye grønne varmeproduktionsløsninger, der kan sikre en klimarigtig varmeforsyning til Ringkøbing. Tilsvarende vil der være en risiko for at beboere i ejendommen kan virke begrænsende i varmeværkets mulighed for at indrette driften af såvel eksisterende, som kommende, anlæg på den mest omkostningseffektive måde.

-Skulle ejendommen ikke kunne rives ned, vil det derfor ikke være varmeværkets intention at leje den ud eller sælge den til en ny beboer, da det jævnfør ovenstående risikerer at give problemer for den fremtidige drift og udvikling af varmeværket. Ejendommen risikerer derfor på sigt at gå i forfald, hvilket vi har vurderet ikke er i nogens interesse, og vi har af denne grund ansøgt om lov til nedrivning.

Enfamiliehuset på ejendommen er opført i 1877, senere ombygget i 1989, og det har en bevaringsværdi på 4.

Inden sagen blev forelagt den 5. november 2019 besigtigede administrationen ejendommen. Ved denne besigtigelse kunne det konstateres, at enfamiliehuset står i en god og velholdt stand.

Sagen har været sendt til udtalelse ved Ringkøbing Bevaringsforening. De har udtalt, at det ikke kan anbefales, at der meddeles tilladelse til nedrivning.

Såfremt Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at fremme sagen og ønsker at anbefale, at der skal meddeles et §14 forbud, skal sagen overdrages til Økonomiudvalget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens §14

Økonomi

Som nævnt i sagsfremstillingen kan en endelig afgørelse om afslag på en ansøgning om nedrivning betyde, at kommunen kan blive overtagelsespligtig på ejendommen. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der med henvisning til sagens særlige karakter og til de begrænsede anvendelsesmuligheder der fremover er på ejendommen, træffes beslutning om, at der meddeles en nedrivningstilladelse.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Ansøgning om opførelse af nyt erhvervsbyggeri på Fabriksvej i Hvide Sande

Sagsnr: 19-028041

Sagsfremstilling

Hvide Sande Havn har ansøgt om tilladelse til opførelse af en ny lagerbygning ved Fabriksvej i Hvide Sande. Lagerbygningen opføres i den vestlige del af Vesthavnsområdet, og den skal anvendes i forbindelse med udskibning og losning fra kajanlægget.

Byggeriet får en størrelse på ca. 2000 m2 i en højde på ca. 14 m. Den ansøgte højde på lagerhallen er nødvendig, for at den kan anvendes til det tiltænkte formål og lagerhallens placering længst mod vest og nærved kajanlægget er ligeledes nødvendig i forhold til den tiltænkte anvendelse.

Området er omfattet af bestemmelserne i Lokalplan nr. 302. Denne udlægger området til havnerelaterede formål og funktioner. Lokalplanen er opdelt i et delområde Ia og Ib. I det vestligste delområde Ib, hvor byggeriet opføres, er den tilladelige højde 8,5 m. I det østligste delområde Ia er maks. tilladelig højde jf. lokalplanen 15 m. Lagerhallen ønskes placeret ca. 200 m vest fra afgrænsningen til delområde Ia. Ansøger oplyser, at en placering af lagerhallen indenfor delområde Ia ikke er en mulighed i forhold til logistikken på kajanlægget.

Bygningen planlægges opført med fundamentsvæg ud mod den klitformation der ligger i lokalplanens vestligste del. Denne fundamentvæg er med til at indtrykket af bygningens højde ikke er så udpræget. Som bilag til sagen er der vedhæftet tegningsgrundlag, der planlægges lagt til grund ved ansøgning om byggetilladelse, samt situationsplaner og gennemført visualisering lagerhallen.

På baggrund af ansøgerens visualiseringer er det administrationens vurdering, at hallen ikke i væsentlig grad giver en begrænsning af det visuelle indtryk af kystlandskabet, som i forvejen er påvirket af vindmøller, gittermaster og erhvervs-og boligbebyggelse m. m. Det bemærkes i den forbindelse, at hallens placering og højde på 14 m ikke er væsentligt mere begrænsende for det visuelle indtryk af kystlandskabet end det er forudsat ifølge lokalplanens visualiseringsbilag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens §19

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles dispensation til den ansøgte højde, når farven på lagerhallens tag og facader holdes i mørkere nuancer.

Bilag Beslutning

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets beslutning.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Ansøgning om bebyggelse i 3 etager ved Stormgade 1 i Hvide Sande

Sagsnr: 19-028088

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen ved Stormgade 1/Bredgade 2 i Hvide Sande har fremsendt ansøgning om nedrivning af den bestående bebyggelse og opførelse af et nyt blandet bolig- erhvervs- og butiksbyggeri.

Bebyggelsen ønskes opført i 3 etager og bebyggelsen vil stort set give et fodaftryk for hele grundarealet, som i dag består af 3 matrikler. Byggeriet får et samlet etageareal på ca. 1500 m2, og de 3 matrikler er i dag på ca. 760 m2. Der sker sammenmatrikulering af de matrikler, der ikke ligger på havnens område i forbindelse med byggeriet. 

Ejendommen ligger inden for rammerne af delområde 3B i Lokalplan nr. 79. Denne udlægger området til centerformål. I lokalplanens § 7.42 anføres, at bebyggelsesprocenten som helhed for hele centerområdet ikke må overstige 110 %. Det betyder, at der overordnet i lokalområdet er planlagt for, at der sker en fortætning af bebyggelsen i området.

I lokalplanens § 7.45, anføres, at bebyggelsen må opføres i maks. 2,5 etager i en højde på maks. 12,5 m. Bebyggelsens højde overstiger ikke den tilladelige, men hvis projektet skal realiseres, skal der meddeles en dispensation til etageantallet, da bebyggelsen opføres i 3 etager.

Jf. lokalplanens § 5.16 skal der anlægges en p-plads pr. 100 m2 erhverv og 1,5 p-plads pr. bolig. Det betyder, at bebyggelsens behov for p-pladser er 21 p-pladser. Jf. bestemmelserne i Parkeringsvedtægten kan de parkeringspladser, der ikke kan etableres på den grund, hvor der bygges, etableres enten ved en tinglyst ret på en naboejendom eller eventuelt ved indbetaling til kommunens parkeringsfond. I Hvide Sande er der i flere tilfælde godkendt, at manglende p-pladser til en bebyggelse findes ved at leje p-pladser ved Hvide Sande Havn. Havnen har de seneste år etableret en del nye p-pladser nær ved centerområdet.

Der vil være mulighed for at etablere 4 p-pladser ud mod Bredgade. Såfremt det offentlige fortov føres ind på den pågældende grund, vil disse 4 p-pladser med fordel kunne placeres delvis på vejarealet.

Der er foretaget en naboorientering til ejere og lejere af naboejendommene. Denne høring har ikke givet anledning til, at der har været bemærkninger til at bebyggelsen opføres i 3 etager. Der har været bemærkninger til, at der fjernes p-pladser og herunder handicap p-pladser. I mange år har der været 9 p-pladser, der har fungeret som offentlige p-pladser, selvom de har været etableret på privat ejendom. Ejendommen og p-pladserne er placeret i et område, hvor der er tidsbegrænset parkering.

Det er administrationens vurdering, at bebyggelsens udformning gør, at skyggevirkninger og indbliksgener for nabobebyggelser ikke væsentlig forværres ved et byggeri i 3 etager frem for et byggeri i 2,5 etager.

Endvidere er det administrationens vurdering, at byggeriet kan give et kvalitetsløft i området, hvor der tilstræbes en fortætning.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens § 19.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles dispensation til at opføre bebyggelsen i 3 etager, når der i forbindelse med projektet etableres mindst 4 offentlig tilgængelige p-pladser som skitseret.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen (Inhabil)

Kopier link til punktet  -   Print

10: Landzonetilladelse til nyt bosted

Sagsnr: 20-003006

Sagsfremstilling

Ansøgning
Den selvejende institution Hedegaard har søgt om landzonetilladelse til at etablere et bosted for unge udviklingshæmmede på ejendommen Slumstrupvej 5, 6900 Skjern.

Institutionen skal leje ejendommens stuehus og tilhørende stald/ladebygninger til et bo- og beskæftigelsestilbud jf. lov om social service §§ 107 og 104, samt anvende lokalerne til STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Der vil være plads til 7 beboere, og der ansættes 8-9 pædagoger, hvor af nogle vil have en kombineret pædagogisk og håndværksmæssig baggrund.

Beskrivelse af institutionen
Den selvejende institution Hedegaard har siden 2007 haft et bosted på ejendommen Holstebrovej 92, 6900 Skjern, hvor institutionen oplyser, at de føler sig som en del af lokalsamfundet i Hanning og Skjern.
Der er behov for en udvidelse, og derfor ønsker de at etablere et nyt bosted på Slumstrupvej 5, 6900 Skjern.

Målgruppen vil være unge udviklingshæmmede i alderen 17 år og op efter, som har brug for at bo et sted med pædagogisk støtte kombineret med et værksteds- eller uddannelsesforløb. Beboernes væsentligste udfordring er udviklingshæmning, og beboerne forventes at bo på stedet i 3-4 år med det formål efterfølgende at kunne flytte til mindre støttende foranstaltninger.

Ansøgeren oplyser, at der ikke modtages borgere med misbrugsproblematikker eller udadreagerende adfærd.

Administrative bemærkninger og vurderinger
Ejendommen ligger i et landbrugsområde, der i kommunens landskabskarakteranalyse er betegnet som højtliggende terræn med bløde bakker og landskabet er kendetegnet af dyrkede marker, fragmenterede hegn og fravær af øvrig bevoksning.
Området består af spredte gårde og nedlagte landbrug i et meget åbent landskab, og ejendommen ligger ca. 900 m fra landsbyen Faster.

Administrationen vurderer ikke, at den ændrede anvendelse af ejendommen vil have en væsentlig negativ påvirkning af de landskabelige forhold, idet det ansøgte etableres indenfor eksisterende bygningsmæssige rammer. Med hensyn til aktiviteter vurderes disse heller ikke at medføre en større belastning af selve området.

Til- og frakørselsforholdene til ejendommen vurderes at blive udsat for en større belastning ved den ændrede anvendelse, og der er meget dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra ejendommen. Administrationen vurderer, at beplantningen bør beskæres, så oversigtsforholdene bliver forbedret.

Ansøgningen har været sendt i naboorientering, og i den forbindelse er der ikke kommet bemærkninger til ansøgningen.

Fra tidligere afgørelse i Planklagenævnet ses, at det er planklagenævnets opfattelse, at etablering af sociale tilbud er en samfundsmæssig nødvendighed, og at der som udgangspunkt bør gives landzonetilladelse hertil, medmindre placeringen konkret er uhensigtsmæssig af planlægningsmæssige eller landskabelige grunde, idet nævnet lægger vægt på om det ansøgte etableres inden for eksisterende bygningsmæssige rammer.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens §35 stk.1

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles en landzonetilladelse på betingelse af, at oversigtsforholdene af trafikale hensyn skal forbedres.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Ansøgning om midlertidig tilladelse til "luksus" shelter i Mamrelund i Hvide Sande

Sagsnr: 20-002223

Sagsfremstilling

Hvide Sande Seasight har søgt om midlertidig tilladelse til at opstille en shelta/Glamping på ca. 20 m2 på et areal ved Mamrelund i Hvide Sande. Luksus shelteren placeres på noget af havnens areal, som er lejet af ansøgeren.

Det fremgår af ansøgningen, at byggeriet er tænkt som en mere luksus præget shelter. Luksus shelteren er lukket, og der er installeret et mindre toilet samt vand, varme og el. Hvide Sande Seasight forventer, at shelteren kan sættes i produktion, da man forventer, der er et marked for sådanne primitive overnatningstyper, hvor der alligevel er lidt mere luksus. Luksus shelteren skal primært anvendes som udstilling, men det vil også blive anvendt til udlejning for turister.

Ejendommen ligger inden for rammerne af delområde II i lokalplan nr. 363. I lokalplanens § 3.2 anføres, at delområde II skal fremstå som ubebyggede naturarealer. Delområdet kan dog anvendes til mindre bygninger som shelters, toiletbygning, skure og lignende anlæg til områdets tekniske forsyning og færdselsarealer. Desuden kan der etableres legeredskaber, bænke, pavilloner og lignende som understøtter anvendelse til leg og ophold.

Det ansøgte kræver derfor dispensation fra lokalplanen jf. planlovens §19. Da der jf. planlovens § 19 ikke kan dispenseres permanent fra en lokalplans principper, vil der i dette tilfælde kun kunne dispenseres midlertidig for 3 år.

I området har kommunen for flere år siden etableret 3 shelters, et primitivt toilet og en bålplads. I den lille havn, der er i området, ligger der enkelte husbåde som samme lokalplan tillader i dette delområdet. Den ansøgte luksus shelter placeres på et areal mellem de nuværende shelters og husbådene.

Ansøgningen har været sendt i nabohøring. Høringen har resulteret i, at der er kommet bemærkninger fra grundejerforeningen og fra nogle naboer i det boligområde, der ligger på klitpartiet ovenfor Mamrelund. Der fremføres blandt andet i bemærkningerne/indsigelserne, at der i forvejen er en del uro omkring de shelters, der er i området samt brandfare omkring den bålplads, der er etableret. Endvidere fremføres, at dette er det eneste grønne areal, der i denne del af byen, og at dette område vil blive indskrænket, hvis der meddeles en tilladelse.

Det er administrationen vurdering, at etablering af det ansøgte shelter ikke vil ændre på områdets karakter, og det vil hverken hindre den anvendelse der foregår i området eller den anvendelse der er tiltænkt for området.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens §19

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles en midlertidig dispensation på 3 år, når der ikke etableres nogen form for indhegning omkring shelteren .

Bilag Beslutning

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets beslutning.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

 • Bork havn
 • Vandmøde den 12 marts

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om følgende:

 • Henvendelse vedrørende Bork Havn 
 • Vandmøde den 12. marts 2020, kl. 17.00
 • Henvendelse vedrørende molokker i Stauning

Kopier link til punktet  -   Print

13: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning


Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing