Referat: 24. marts 2020 kl. 13:00

Mødet afholdes virtuelt
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • Jørgen Byskov
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Svend Boye Thomsen
 • John G. Christensen
 • Hans Pedersen
 • Irene Lund Pederen
 • Niels Rasmussen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Overførsel af adresser fra Ølstrup Vandværks forsyningsområde til Ringkøbing-Skjern Forsyning

Sagsnr: 20-006053

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Forsyning har ansøgt Ringkøbing-Skjern Kommune om at få overført 5 adresser fra Ølstrup Vandværks forsyningsområde. Der er tale om adresserne Attenagrevej 1, 3, 5, 7 og 9. Forud for dette har Spjald Fjernvarme- og Vandværk, der administrerer Ølstrup Vandværk, kontaktet Ringkøbing-Skjern Forsyning med ønsket om at afstå disse større landbrug, da Ølstrup Vandværk ikke har kapacitet til at forsyne dem. Især ikke da den ene ejendom står foran en større udvidelse. Der er tale om en årlig mængde på 45.000 m3.

Ringkøbing-Skjern Forsynings forsyningsområde støder op til Østrup Vandværks forsyningsområde mod vest (se bilag 1). Ringkøbing-Skjern Forsyning har desuden en transmissionsledning, der løber gennem det område, de ønsker at overtage, hvor der i forvejen pumpes vand fra Aquatarium til området ved Hover.

Ølstrup Vandværks forsyningsområde støder desuden op til Spjald Vandværks forsyningsområde og Højmark Vandværks forsyningsområde. Spjald Fjernvarme- og Vandværk oplyser, at de ikke kan være behjælpelig med forsyning af vand fra Spjald Vandværk grundet forløb og kapacitet på ledningsnettet.

Der er sendt et høringsbrev til Højmark Vandværk med 2 ugers høringsfrist. Eventuelle bemærkninger vil blive fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgsmødet 24. marts 2020.

Der foreligger en skriftlig aftale mellem Ølstrup Vandværks administrator og Ringkøbing-Skjern Forsyning til ikrafttrædelse, hvis kommunen godkender overførslen af adresserne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v., LBK 118, af 22/2-2018

Økonomi

Ingen for kommunen.

Effektvurdering

En overførsel af de fem ejendomme til Ringkøbing-Skjern Forsyning vil sikre ejendommene en tilstrækkelig vandforsyning til den ønskede produktion, hvilket for flere ejendommes vedkommende er en betingelse for, at de kan opretholde produktionen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at

 1. Attenagrevej 1, 3, 5, 7 og 9 overføres til Ringkøbing-Skjern Forsynings forsyningsområde
 2. ændringen af forsyningsområdet indarbejdes i Vandforsyningsplanen ved førstkommende revision

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Prioritering af Lokalplaner

Sagsnr: 20-004176

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en ny prioriteringsliste til politisk godkendelse.

Prioriteringslisten er blevet ajourført med ændringer og nye sager siden sidste politiske prioritering. Nye sager samt forslag til nye prioriteringer er markeret med rødt i den vedlagte prioriteringsliste.

Sagerne forslås prioriteret efter følgende principper:

 • Hastesag: Særlig vægt på stam tidsplan med deadline
 • 1: Igangværende med 1. prioritet
 • 2: Arbejdes med periodisk
 • 3: Der arbejdes ikke på sagen
 • 4: Forundersøgelse pågår med henblik på eventuel igangsætning

Bemærkninger til prioriteringen
Mange af de nye sager på lokalplanlisten er ressourcekrævende. Der er derfor brug for at der bliver taget stilling til prioriteringen. Følgende sager fremhæves:

Nyhavn Søndervig:
Ved 'Nyhavn' er der ønske om, at der skal planlægges for flere p-pladser, der skal aflaste bymidtens parkeringspladser, og sikre den tilstrækkelige kapacitet på de travleste sommerdage. Derudover skal planlægningen give mulighed for, at nogle af byens funktioner eventuelt kan flyttes fra bymidten til Nyhavn, så tilgængeligheden forbedres. Desuden anbefaler Teknik- og Miljøudvalget, at der planlægges for en dagligvarebutik. Der vil også være plads til nye lokalt forankrede eller kommunale projekter, der for eksempel kan understøtte den kommende shuttle-bus rundt om fjorden. Administrationen er ved at forberede sagen til politisk igangsættelse.

For at støtte op om den samlede udvikling af Søndervig, anbefales sagen prioriteret med en prioritet 1.

Grundudvikling:
Økonomiudvalget har besluttet at øge indsatsen med at få et større salgsudbud af arealer til bolig- og erhvervsformål i kommunen. Arbejdet medfører, at der skal udarbejdes nyt plangrundlag for følgende udvalgte bolig- og erhvervsområder.

 • Boliggrunde Vorgod-Barde og Stauning: Økonomiudvalget har den 25, juni 2019 besluttet, at der skal ske udvikling af boliggrunde i bl.a. Vorgod-Barde og Stauning. Projektet i Vorgod-Barde forudsætter udarbejdelse af nyt plangrundlag forud for en konkret byggemodning. Det anbefales, at sagen prioriteres med en prioritet 1. Det er uafklaret om projektet i Stauning forudsætter nyt plangrundlag. Er dette tilfældet anbefales sagen prioriteret med en prioritet 1.
 • Erhvervsområde, Ringkøbing Øst: I 2015 blev planlægningen for et større erhvervsområde ved Herningvej igangsat, men sagen har været nedprioriteret af ressourcemæssige årsager. Økonomiudvalget godkendte i sommeren 2019, at administrationen kunne igangsætte en udredning af området med henblik på at igangsætte en egentlig planproces, når arealmæssige- og økonomiske udfordringer er afdækket. Det anbefales, at sagen prioriteres med en prioritet 2.

Sager, der har afventet afgørelse vedrørende strandbeskyttelse:
Følgende sager har hidtil afventet Kystdirektoratets afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen.:

 • Udvidelse af havnen, Ringkøbing (Ranonia): Strandbeskyttelseslinjen er nu ophævet på dele af havnen. Sagen afventer pt. en opdateret ansøgning fra ansøger samt yderligere dialog med kystdirektoratet. Der er et presserende behov for at igangsætte renovering af kajkanter på de eksisterende havnearealer. Der skal udarbejdes en plan for udformning af anlægget, hvilket skal koordineres med Ranonia-projektet. Der er behov for, at der prioriteres ressourcer hertil.
 • Bork Havn: Aktørerne i Bork Havn har en række ønsker til udbygning af faciliteter i havneområdet. Borkområdet, er underlagt en række fredning og beskyttelser – specielt har strandbeskyttelseszonen, der dækker stort set hele Bork Havn, været en blokering for mange tiltag. Strandbeskyttelseslinjen er nu ophæves. Dette åbner nu mulighed for en videre planlægning af området. Nogle ønsker kan realiseres uden udarbejdelse af en ny lokalplan, mens andre kræver udarbejdelse af lokalplan. Der vil fortsat være øvrige fredninger og beskyttelser, som skal håndteres. Af hensyn til ressourcer og andre prioriterede opgaver anbefaler administrationen at sagen nedprioriteres til en prioritet 3, hvormed der ikke arbejdes på sagen for nuværende. Der henvises til Teknik- og Miljøudvalgets drøftelse den 25. februar 2020 af de største turismemæssige prioriteringer, hvor andre turistprojekter blev opprioriteret.
 • Surf Village: Kystdirektoratet har meddelt afslag på ophævelse af strandbeskyttelseslinjen. Sagen afventer pt. en opdateret ansøgning fra ansøger. Herefter vil sagen blive sendt til fornyet politisk behandling med henblik på stillingtagen til det videre forløb.

Testvindmøller:
I samarbejde med Miljøstyrelsen er der aftalt en tidsplan for planlægningen for testvindmøller ved Sdr. Bork. Administrationen forventer endvidere at modtage en opdateret ansøgning for et testområde ved Lem Kær. Begge sager vil kræve ressourcer fra marts måned og frem. Det anbefales, at Sdr. Bork prioriteres med en prioritet 1 og at Lem Kær prioriteres med en prioritet 2 ind til planlægningen for Sdr. Bork er vedtaget. Herefter kan Lem Kær få en prioritet 1.

Solcellesager:
Ringkøbing-Skjern Kommune har oplevet en væsentlig stigning i henvendelser vedrørende etablering af solcelleanlæg. Der er blandt andet interesse for meget store solcelleanlæg på flere hundrede hektar. Der har været afholdt temadrøftelser mellem Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Igangsætning af planlægningen for de meget store solcelleanlæg har afventet nye retningslinjer for større solcelleanlæg. Disse bliver indarbejdet i kommuneplanen med temakommuneplantillægget om Infrastruktur og Erhverv. Forslag til Kommuneplantillægget er under politisk behandling.

Etablering af større solcelleanlæg kan være omfattet af krav om miljøvurdering af planer og projektet (VVM-pligt), som gør sagsbehandlingen mere ressourcekrævende. Dette må særligt forventes for de meget store solcelleanlæg.

Administrationen anbefaler, at solcellesagerne prioriteres efter følgende principper:

 1. Af hensyn til ressourcer arbejdes der typisk på to 1. prioritetssager af gangen
 2. Igangsatte sager prioriteres efter igangsættelsesdato. Hvis flere igangsættes samtidig prioriteres de indbyrdes efter ansøgningsdato for fyldestgørende ansøgning
 3. Ikke igangsatte sager klargøres til igangsættelse, når ansøgningsmaterialet er fyldestgørende og projektafgrænsningen er fastlagt af ansøger. Sagerne prioriteres indbyrdes efter modtagelsesdato for fyldestgørende ansøgning.

Udvalget bør overveje, om et eller flere af de meget store anlæg skal opprioriteres frem for de mindre anlæg på grund af deres størrelse og bidrag til grøn energi.

Øvrige opgaver:
Der arbejdes pt. på følgende øvrige ressourcekrævende planopgaver:

 • Kommuneplanrevision
 • Helhedsplan Videbæk
 • Opgradering fra Plansystem.dk til Plandata
 • Bymidtekodeks Ringkøbing
 • Projekter som følge af Lalandia

Administrationen modtager en del henvendelser om nye projekter, hvor vi prioriterer dialogen og forberedelse af sagerne til politisk igangsætning. Sammenlagt er dette tidskrævende, men tiden vurderes at være godt givet ud i forhold til at fremme og forme projekterne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ifølge Planloven har kommunen en lokalplanpligt. Det vil sige, at kommunen har pligt til snarest at udarbejde en lokalplan, når et ansøgt projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen. Med ordet "snarest" menes, at Byrådet, så hurtigt det er muligt, skal tage initiativ til at udarbejde et lokalplanforslag, og senest 1 år efter modtagelse af ansøgningen have offentliggjort et lokalplanforslag.

Det skal bemærkes, at mange lokalplaner kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg, og derfor ikke er omfattet af ovennævnte forpligtigelse.

Planloven giver kommunen adgang til at anmode ansøger om at være behjælpelig med udarbejdelse af forslag til lokalplanen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget:

 1. godkender ovenstående principper for behandling af solcellesager og herunder tager stilling til, om et eller flere af de meget store solcelleanlæg skal opprioriteres frem for de mindre anlæg på grund af deres størrelse og bidrag til grøn energi.
 2. godkender prioriteringslisten.

 

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling med den bemærkning, at lokalbefolkningen inddrages gennem hele processen for så vidt angår solcellesager.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Reducerede åbningstider på Tipperne

Sagsnr: 20-007267

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen har sendt nedenstående beslutning om at reducere åbningstiden for publikum på Tipperne til Ringkøbing-Skjern Kommune til orientering.

Beslutningen bygger på en undersøgelse fra Aarhus Universitet, som konkluderer, at daglig adgang i fuglenes yngletid er forstyrrende.

Baggrund

I forbindelse med RealDania projektet på Tipperne i 2017 blev der givet dispensation til at udvide åbningstiderne på statens arealer på Tipperne.

Åbningstiderne har i perioden 2017-2019 været følgende:

 • marts til 31. juli. Alle dage fra 07.00 til 22.00. Dette alene for biler uden medbringelse af hund.
 • 1. august til 31. oktober. Alle dage fra 9.30 til 15.30. Dette alene for biler og cykler uden medbringelse af hund.

For at belyse forstyrrelserne som følge af de udvidede åbningstider bedst muligt har Aarhus Universitet, DCE udarbejdet notatet ”Effekter på ynglefugle af udvidet færdselsadgang på Tipperne”.

Af DCE's notat fremgår, at der er sket et statistisk signifikant fald i andelen af ungefamilier af vibe, engryle og stor kobbersneppe, der udnytter engene inden for 200 m fra Tippervejen. Desuden er der registreret en faldende tendens i yngletætheden af vibe og stor kobbersneppe samt ungefamilier af rødben inden for 200 m fra Tippervejen. DCE nævner også, at der er store år-til-år variationer, og at flere af vadefuglene (bl.a. engryle) optræder i så lille et antal, at det er vanskeligt, at drage endelige konklusioner.

Trækfuglene synes dog at være påvirket i mindre omfang af de udvidede åbningstider, men forstyrrelserne ved færdsel bør alligevel undersøges nærmere.

DCE’s rapport om ’Effekter på ynglefugle af udvidet færdsel på Tipperne’ fremgår af vedlagte bilag sammen med ynglefuglerapporten for Tipperne 2019.

Nye åbningstider fra og med 2020

Idet Tipperne er et af Danmarks væsentligste ynglefugleområder for bl.a. stor kobbersneppe, vurderes det derfor ikke hensigtsmæssigt, at fortsætte med de hidtidige udvidede åbningstider i ynglesæsonen.

Åbningstiderne forventes derfor justeret fra og med 2020. På baggrund af de foreløbige resultater forventes følgende åbningstider at træde i kraft snarest muligt

 • 1. marts til 31. juli: Åbent onsdage og lørdage fra 09.30 til 15.30. Adgang alene for biler uden medbringelse af hund. Dette alene langs Tippervejen og på p-pladsen ved Tipperhuset.
 • 1. august til 31. oktober: Åbent alle ugens dage fra 09.30 til 15.30. Adgang alene for biler uden medbringelse af hund. Dette alene langs Tippervejen og på p-pladsen ved Tipperhuset.

Det forventes endvidere i ovenstående tidsrum, at man til fods må benytte den eksisterende og markerede vandresti i den nordlige del af Tipperne, samt bådebroen og græsplænearealerne umiddelbart rundt om Tipperhuset. Ikke i indhegnede fenner, den øvrige del af fjorden rundt om Tipperne mv.

For at sikre formidlingen af de færdselsmæssige muligheder på Tipperne vil Naturstyrelsen Blåvandshuk forbedre skiltningen ved indgangen til Tipperne, på p-pladsen ved Tipperhuset samt åbne en mindre udstilling i Tipperhuset.

For at imødekomme de eventuelle og forstyrrelser af trækfuglene på Tipperne, vil der blive gennemført supplerende tællinger og monitering af DCE. Dette vil medføre, at der periodevist inden for den ansøgte åbningstid vil bliver lukket for offentlighedens adgang for at sammenligne fugleforekomster med perioder uden færdsel. Resultatet af undersøgelserne af trækfugle vil kunne medføre, at åbningstiden i sensommer og efterår indskrænkes yderligere end det planlagte.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Naturstyrelsen ejer og administrerer arealet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Mulig negativ effekt på turisternes oplevelse ved Ringkøbing Fjord.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Opsætning af badebroer ved Fjordstien i Ringkøbing

Sagsnr: 19-016596

Sagsfremstilling

En gruppe beboere på Pilevej i Ringkøbing har ansøgt Kommunen om at opsætte en mindre badebro (7 meter lang og 1,3 meter bred) neden for Fjordstien ved Pilevej og Poppelvej. De ønsker selv at bygge broen og vedligeholde den fremover. Broen konstrueres af træ med galvaniserede stolper og kan tages ned af beboerne, hvis vejret gør det nødvendigt. Broen vil blive opsat på kommunens areal.

Broen skal anvendes til badning, isætning og optagning af "SUP'er", kajakker og kanoer. Den vil blive tilgængelig for offentligheden, men anvendelse af broen vil ske på eget ansvar, hvilket vil fremgå af et skilt på broen. Af hensyn til tilgængeligheden, ønsker de at konstruere en trappe med et gelænder fra Fjordstien og ned til broen. Der vil ikke blive mulighed for at forankre både til broen.

Opsætningen af broen vil kræve tilladelse fra kommunen og en særskilt tilladelse fra Fredningsnævnet, idet området er fredet. Selve trappen ligger inden for et strandbeskyttet areal og vil kræve en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

Kommunen har hørt de nærmeste naboer på nabovejene, og der er ikke indkommet bemærkninger til ansøgningen.

Efterfølgende er der kommet en henvendelse fra en gruppe vinterbadere tilknyttet svømmehallen, om det er muligt også at lave en bro ved svømmehallen. Administrationen har ikke modtaget en konkret ansøgning endnu, og kan derfor ikke redegøre for deres projekt i detaljer.

Der er i dag ingen badebroer på strækningen mellem Borgmesterhavnen og badebroen ved Sorte Bakker. Såfremt der gives tilladelse til badebroen ved Pilevej og en anden badebro ved svømmehallen, vil afstanden mellem badebroerne være mere end 600 meter. 

Administrationen foreslår, at der sættes en grænse for hvor mange badebroer, der kan gives tilladelse til på denne strækning, svarende til, at der som minimum skal være 500 meter mellem hver badebro. Hvis der ikke indføres et loft for antallet af badebroer, må det forventes, at Kommunen modtager flere lignende ansøgninger på denne strækning. Det vil betyde, at kyststrækningen kan ændre karakter på sigt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse om bade- og bådebroer.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. der meddeles en tilladelse til badebroen ved Pilevej med vilkår om at vedligehold af broen er beboernes eget ansvar.
 2. at der som retningslinje indføres en minimumsafstand mellem badebroerne på 500 meter på strækningen langs Fjordstien.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling med henvisning til Ringkøbing-Skjern Kommunes manual for opsætning af badebroer.

Hans Pedersen ønsker, at der tages stilling til afstanden mellem badebroerne i hvert enkelt tilfælde.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Budgetlægningsprocedure for perioden 2021 - 2024

Sagsnr: 20-000481

Sagsfremstilling

Viden og Strategi - Økonomi fremsender "Budgetlægningsprocedure for perioden 2021 - 2024" til orientering.

Budgetlægningsproceduren og herunder tidsplan samt drifts- og anlægsrammer er under forbehold for Økonomiudvalgets godkendelse den 24. marts 2020.

Den vedlagte procedurebeskrivelse vil være koncentreret om det praktiske forløb og arbejdet med budgetlægningen primært frem mod budgetseminaret i august 2020.

Beskrivelse af budgetlægningsproceduren indeholder procedure for

 • fastsættelse af budgetrammer
 • budgetlægning
 • politisk behandling af budgettet
 • hvad der sker efter budgetvedtagelsen
 • samt en overordnet tidsplan

Ved budgetlægningen sidste år blev der fastsat følgende målsætninger:

 • Robusthed - mål om kassebeholdning på 150 mio. kr. ultimo året.
 • Overholdelse af KL's udmeldte andel af rammen for serviceudgifter.
 • Driften skal give et overskud, der kan dække anlægsudgifter og afdrag på lån.
 • Et skattefinansieret anlægsbudget på ca. 110 mio. kr. årligt.

Det skal dog bemærkes, at kommunens økonomi og dermed Byrådets råderumsmuligheder, er dybt afhængig af de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen samt resultatet af en eventuel udligningsreform.

Informationsmødet med Byrådet om budgetsituationen er fastsat til tirsdag den 18. august 2020 efter byrådsmødet.

Der skal gøres opmærksom på tidsplanen, hvor det fremgår, at fagudvalgene i marts måned drøfter budgetprocessen inden for udvalgets område herunder mødeaktivitet med FagMED i april måned 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at "Budgetlægningsproceduren for perioden 2021 - 2024" tages til efterretning
 • at budgetprocessen drøftes i udvalget herunder fastsættelse af mødeaktivitet i april måned med FagMED.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog budgetlægningsproceduren til efterretning og anmodede administrationen planlægge et møde med FagMED i maj måned.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020, Teknik- og Miljø

Sagsnr: 20-000186

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 for Teknik- og Miljøudvalgets område viser, at der samlet set forventes et mindre forbrug på 3,0 mio. kr. Det forventede mindre forbrug er på det brugerfinansieret område. Det forventede resultat er uændret i forhold til sidste måneds budgetopfølgning.

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af oversigten nedenfor.

(Beløb i 1.000 kr.)

 

Forbrug pr. 29. februar 2020 Budget 2020 Forventet regnskab 2020

Afvigelse

 

 

Afvigelse sidste måned
Kultur, Natur og Fritid 1.773 6.587 6.587 0 0
Grønne områder/Fritidsområder/Naturfredning 1.854 8.681 8.681 0 0
Havne -81 -2.094 -2.094 0 0
Beredskab - brand og redning 13.225 13.429 13.429 0 0
Trafik og Vej 15.511 97.461 97.461 0 0
Vejdrift, herunder vintervedligeholdelse 6.241 69.009 69.009 0 0
Vej og Park, drift 313 -1.037 -1.037 0 0
Kollektiv trafik 8.957 29.489 29.489 0 0
Land og Vand -97 8.868 8.868 0 0
Affald - Genbrug (hovedkonto 00) - indsamling af batterier og akkumulatorer (skattefinansieret område) 0 44 44 0 0
Skattefinansieret område i alt 30.412 126.389 126.389 0 0
Dagrenovation -32.869 2.159 -2.841 -5.000 -5.000
Genbrug -25.884 -5.506 -3.506 2.000 2.000
Genbrug (hovedkonto 01) - brugerfinansieret i alt -58.753 -3.347 -6.347 -3.000 -3.000
Teknik- og Miljøudvalget i alt -28.341 123.042 120.042 -3.000 -3.000

Budgettet for 2020 er eksklusiv de forventede overførsler fra 2019. Der forventes overført et samlet overskud på ca. 12 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Kultur, Natur og Fritid
På Kultur, Natur og Fritid herunder Havneområdet forventes budgettet som udgangspunkt overholdt. Der er ingen særlig overførsel fra 2019 til 2020 på området.

Brand og Redning
Der forventes overført ca. 1,0 mio. kr. på området, som bl.a. skal anvendes til gennemgang af brandsikkerheden på kommunens institutioner mv. Det afsatte budget til Brand og Redning Midtvest forventes overholdt.

Trafik og Vej
Under Trafik og Vej forventes det samlede budget som udgangspunkt overholdt. Der forventes pt. samlet set overført ca. 9,5 mio. kr. fordelt med 2,6 mio. kr. vedrørende Vej & Park, Drift, 3,1 mio. kr. på vintervedligeholdelse 0,5 mio. kr. på belægning, 1,8 mio. kr. på kollektiv trafik samt godt 1,6 mio. kr. på vejbelysning.

Der er planlagt ekstra tiltag vedrørende afvandingsforanstaltninger for at sikre en bedre afvikling af den store mængde nedbør. De ekstra udgifter kan finansieres af mindre forbruget på vinterkontoen, hvor der på grund af den varme vinter ikke har været de store udgifter. De økonomiske konsekvenser kendes ikke pt., men vil blive medtaget i de kommende budgetopfølgninger, når de kendes.

På vejbelysningsområdet er der et overskud på driften på ca. 1,0 mio. kr. som anvendes til planlagte reinvesteringer på området.

På kollektiv trafik må det forventes, at der bliver et overskud, idet udbuddet af rutekørslen fra 1. august 2020 blev væsentlig billigere end forventet. Der følges op på konsekvenserne i forbindelse med Midttrafiks kvartalsvise budgetopfølgninger.

Der er i timepriserne for Vej & Park, drift indregnet en geninvestering i materiel på 1,5-2 mio. kr. årligt. Den samlede maskinpark er pt. vurderet til at have en værdi på mellem 30 og 40 mio. kr. Der er pt. planlagt investeringer for ca. 3,0 mio. kr.

Land og Vand
Området forventes samlet set overholdt.

Affald og Genbrug
På det brugerfinansierede område inden for Affald og Genbrug forventes budgettet ligeledes overholdt. På Dagrenovationsområdet er taksterne for 2020 fastsat ud fra investeringen i de nye beholdere i 2020, hvilket betyder en forventet overskud på området. På Genbrugsområdet er taksterne for 2020 på samme niveau som i 2019. Der er i budgettet for genbrugsområdet indarbejdet et forventet overskud på godt 5 mio. kr. som ikke forventes helt opfyldt. Dette skyldes blandt andet manglende indtægter i forbindelse med afskaffelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder. Her mangles der fortsat en endelige afklaring.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om følgende:

 • Status og håndtering af den ekstraordinære situation 
 • Renovering af veje og fortove i Hvide Sande
 • Situationen vedrørende genbrugspladserne

Kopier link til punktet  -   Print

9: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing