Referat: 28. april 2020 kl. 13:00

Mødet afholdes virtuelt
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • Ole Nyholm Knudsen
 • Svend Boye Thomsen
 • Niels Rasmussen
 • John G. Christensen
 • Hans Pedersen
 • Jørgen Byskov
 • Irene Lund Pederen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Strategisk-fysiske udviklingsplaner for Søndervig og Hvide Sande

Sagsnr: 19-025735

Sagsfremstilling

 

Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med de strategisk-fysiske udviklingsplaner for Søndervig og Hvide Sande er nu ved at være afsluttet og klar til politisk godkendelse. Teknik- og Miljøudvalget bedes nu drøfte planerne forud for byrådets drøftelse og godkendelse af udviklingsplanerne på byrådsmødet den 19. maj 2020. Desuden bedes udvalget drøfte hvorvidt og eventuelt til hvilke dele af planen, kommunen skal søge Realdania om medfinansiering til at realisere.

Baggrund

På udvalgsmødet den 29. april 2019 bevilgede Erhvervs- og Vækstudvalget 590.000 kr. til at medfinansiere udarbejdelsen af to strategisk-fysiske udviklingsplaner for Søndervig og Hvide Sande.

Bevillingerne dannede baggrund for to ansøgninger til Realdania under kampagnen Vestkysten viser Vejen. Den 21. august 2019 modtog Ringkøbing-Skjern Kommune tilsagn om medfinansiering fra Realdania på 900.000 kr.

Flere lokale aktører har desuden bidraget finansielt til udarbejdelsen af udviklingsplanerne for Søndervig og Hvide Sande.

I oktober 2019 blev et rådgiverteam, ledet af arkitektfirmaet Møller & Grønborg, udvalgt til at udarbejde begge udviklingsplaner.

Inddragelse i processen

Til at følge udarbejdelsen af og kvalificere indholdet i udviklingsplanerne blev der nedsat en styregruppe for hver by og udviklingsplan. Styregrupperne har mødtes nogenlunde månedligt i løbet af vinterhalvåret og har løbende kvalificeret arbejdet med planerne. I styregruppen har siddet repræsentanter fra Erhvervs- og Vækstudvalget, Realdania, Dansk Kyst og Naturturisme, det lokale erhvervsliv, borgerforeninger, turistforeningen samt kommunens administration.

De foreløbige pejlemærker og skitser til planerne været til politisk drøftelse i følgende tre udvalg i december; Erhvervs- og Vækstudvalget, Økonomiudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.

For begge planer gælder desuden, at der har været afholdt borgermøder for at give muligheder for at komme med input til planerne. I Hvide Sande er der afholdt 3 borgermøder. Det første blev afholdt af borgerforeningen den 13. november 2019. Ringkøbing-Skjern Kommune arrangerede møderne den 27. november og den 4. februar. Der blev afholdt borgermøde i Søndervig den 29. januar. Der blev her kun afholdt ét møde, da der også var borgermøder om Lalandia, hvor kommunen vurderede, at den borgerinvolvering skulle være overstået inden borgermødet om udviklingsplanen for at sikre adskillelse af de to processer.

Endelig har arkitektfirmaet Møller & Grønborg haft en lang række dialogmøder med relevante aktører i området, såsom erhvervs- og foreningsrepræsentanter.

Udviklingsplan for Søndervig

Visionen for udviklingsplanen er, at der med afsæt i Søndervigs historie og stedsbundne potentialer som en by mellem hav og fjord, skabes oplevelsen af en moderne badeby. Visionen for byen handler om at skabe en kvalitetsmæssig opgradering af byen og at skabe mere byliv i centrum af byen. Med Lalandia bliver byen betydelig større og Houvig Klitvej skifter karakter fra en omfartsvej til en byvej.

Til at skabe denne oplevelse, anlægger udviklingsplanen strategier vedrørende landskab, sammenhænge, fortætning, trafik, destinationer og forskønnelse. Strategierne tiltænkes udmøntet som beskrevet i nedenstående skema.

Strategier

Udmøntning af strategier

Landskab

• Beskyt det kuperede landskab og det åbne flade fjordlandskab

 

• Før disse landskabstyper ind til byens kant

Sammenhænge

• Styrk sammenhængen mellem hav og fjord ved fysiske forbindelser

 

• Skab sammenhænge i bymidten mellem syd og nord

Fortætning

• Fortæt bymidten med nye funktioner og overnatningstilbud

 

• Skab forsider frem for bagsider ud mod gader- og byrum

Trafikhåndtering

• Skab langtidssikrede trafik- og parkeringsløsninger

 

• Placér parkeringszoner i udkanten af byen eller i konstruktion i byen

Destinationer

• Tilfør og understøt funktioner der bidrager til helårsturisme

 

• Skab oplevelser og funktioner i det omkringliggende landskab

Forskønnelse

• Vedligehold og byg med bæredygtige materialer i naturlige farver

 

• Byg i en skala der passer til byen og med et raffineret udtryk

Udviklingsplanens strategier udmøntes i særdeleshed i fokusområderne omkring Lodbergsvej og Badevej. Hvert fokusområde indeholder eksempler på, hvordan udviklingsplanens vision og strategier konkret kan gennemføres i byudviklingen.

Fokusområde 1: Lodbergsvej

Den primære bymæssige fortætning i Søndervig vil forekomme ved Lodbergsvej. Fokusområdet får hovedsageligt karakter af en moderne badeby, med funktioner og oplevelser der knytter sig til denne karakter.

Eksempler på byudvikling ved Lodbergsvej:

 • Menys facade drejes mod Lodbergsvej

 • Der etableres parkeringshus ved Meny med vejadgang fra Holmsland Klitvej og Nordsøvej

 • Der etableres et stræde parallelt med Lodbergsvej og Houvig Klitvej

 • Butiksfacader skal fremstå som forsider frem for bagsider

 • Fladerne på overgangene mellem bymidten og Lalandia hæves og befæstes med nyt materiale

 • Der gives mere plads til klitlandskabet omkring Danlands bygninger

 • Der føjes tilbygninger til Danlands eksisterende bygninger

 • Der anlægges en bygning med parkeringsdæk ved Beach Bowl med vejadgang fra Houvig Klitvej

 • Der etableres moderne klitgårde i en landsbystruktur ved søerne. Gårdene anvendes til ferieudleje

Fokusområde 2: Badevej

Badevej er Søndervigs promenade fra byen mod vandet. I udviklingsplanen forstærkes denne forbindelse og kobles sammen med pumpehuset ved fjorden, således at Badevej bliver en stærk sammenbindende akse mellem hav og fjord.

Eksempler på byudvikling ved Badevej:

 • Der fortættes på den nordlige side af Badevej

 • Badevej opgraderes med ny belægning og forlænges med en stiadgang fra Søndervig by til pumpehuset ved åen nord for Søndervig Landevej

 • Der anlægges en ’Port til Vesterhavet’, hvor den eksisterende kiosk og toiletfaciliteter ligger

 • Der placeres et ’Byens Tårn’ i krydspunktet mellem Lodbergsvej og Badevej, som et nyt omdrejningspunkt i byen

 • Der etableres en ’Port til Fjorden’, som udgøres af det eksisterende pumpehus ved åen nord for Søndervig Landevej  og en tilbygget udsigtsplatform

 

Udviklingsplan for Hvide Sande

Visionerne for udviklingsplanen er, at der skabes sammenhænge på tværs af byen, startes en æstetetisk og kvalitativ opgradering af det offentlige rum samt sikres en udvikling i synergi mellem turisme, havneaktiviteter og bosætning. 

Til at indfri visionerne anlægger udviklingsplanen strategier vedrørende fortætning, byrum, trafikhåndtering og landskab. Strategierne tiltænkes udmøntet som beskrevet i følgende skema.

Strategier

Udmøntning af strategier

Fortætning

• Skab rammer for øget og varierede overnatningstilbud

 

• Skab en robust zonering for ny udvikling i byen

 

• Skab rammer for et øget handelsliv

Byrum

• Skab et velfungerende bevægelsesflow igennem byen

 

• Skab flere opholdssteder

 

• Styrk oplevelsen af den autentiske havneby

Trafikhåndtering

• Skab robuste løsninger for trafik og parkering

 

• Grib trafikken på hver side af bymidten

 

• Opgrader gangstier og prioritere de bløde trafikanter

Landskab

• Understøt stedets rå og barske karakter

 

• Gør stedets natur mere nærværende i byen

Udviklingsplanens strategier udmøntes i særdeleshed i fokusområderne Bymidten (Centrum på sydsiden og Sluseøen), Havneparken (ved Troldbjerg og skolen) og Nordbyen (ved Center Nord og Kabelparken). Hvert fokusområde indeholder detailområder med designeksempler på, hvordan udviklingsplanens vision og strategier konkret kan gennemføres i byudviklingen.  

Fokusområde 1: Bymidten

En stor del af den turismeudvikling, der vil ske i Hvide Sande, vil foregå i dette område. Det er her, at den primære fortætning vil finde sted, her der er brug for nye trafikale løsninger og her det offentlige rum skal opdyrkes og opgraderes med nye forbindelser og nye opholdsrum af forskellig karakter.

Eksempler på byudvikling i Bymidten:

 • I Stormgade skal by- og handelsgadekarakteren styrkes med højere og flere bygninger, samt flere butikker, caféer og spisesteder
 • I Auktionsgade bevares de større industribygningers voluminer, der tilføjes tilbygninger, samt suppleres med nybyggeri
 • Der udvikles en fremtidig attraktion på siden og toppen af auktionshallen
 • Sluseøen udvikles med henblik på at skabe en ny indgang til bymidten. Der anlægges gangbro mellem Sluseøen og havnens sydside
 • Tungevej udvikles til et surf-mekka
 • Der udlægges et nyt bevægelsesbånd med nye belægninger
 • Der anlægges parkering i konstruktion ved Vestergade
 • Der frigøres plads til bytorv ved kirken

Fokusområde 2: Havneparken

Tiltagene der ligger i dette fokusområde, er primært rettet mod lokalsamfundet og mod at skabe en bedre helhed i byen på tværs af slusen. Området indeholder ingen direkte turismeudvikling, men udviklingen i dette område understøtter visionen i den samlede plan og danner et sammenhængende grønt opholdsrum i byen til gavn for alle.

Eksempler på byudvikling ved Havneparken:

 • Der fortættes langs hovedvejen

 • Der etableres nyt ferielejlighedsbyggeri samt ny beboelsesstruktur

 • Ved hallen bevares de parkeringspladser, der findes i dag, men de flyttes ud til vejen mod vest, så det centrale opholdsrum friholdes for kørende trafik

Fokusområde 3: Nordbyen

Bearbejdelsen af området indebærer introduktionen af en styrket øst/vest-forbindelse og en samling af flere rekreative funktioner i området omkring den gamle skole. Det rekreative bånd danner et naturligt omdrejningspunkt, hvor der skabes flere attraktive boliger og åbne byrum til byens indbyggere. 

Eksempler på byudvikling i Nordbyen:

 • For at øge boligkapaciteten, placeres der nye lejlighedsbyggerier og rækkehuse på de eksisterende parcelhusmatrikler mellem hovedvejen og Parallelvej
 • Parkering til de nye bo-enheder foreslås placeret ved bygningerne samt i parkeringslommer på Parallelvej langs hovedvejen Nørregade
 • Der skabes trygge og åbne rum, hvor der er mulighed for at bevæge sig frit rundt
 • Rummet mellem Fakta og Spar udvikles til en mere inviterende torveplads
 • På sydsiden af Spar placeres en større parkeringsplads

Fremtidig proces

To forhold er afgørende for, at planerne kan vokse fra papir til byudvikling. Det ene forhold er, at udviklingsplanerne løbende tænkes sammen med anden planlægning i kommunen. Her spiller kommunens Planafdeling en afgørende rolle. I specielt Søndervig skal den endelige realisering nøje afpasses med de mange igangværende anlægsarbejder som udføres eller er under planlægning i tilknytning til Lalandia-projektet og den kommende kloakeringsopgave i Søndervig. Det andet forhold er, at planerne kræver et bredt samarbejde. Derfor vil kommunen fortsætte dialogen med borgere, foreninger og virksomhedsejere, efter at planerne er vedtaget.

Der er en ansøgningsrunde hos Realdania vedrørende realisering af åbningstræk fra de strategisk-fysisk udviklingsplaner. Der er afsat i alt 15. mio. kr., hvor der forventes støtte til 3-4 projekter. Der kan støttes med op til 50 % af den samlede realiseringssum.
Projekterne vurderes ud fra følgende kriterier:

 • At projektet refererer klart til intentionerne og udviklingsprincipperne i Udviklingsplan for Vestkysten
 • At projektet skaber et tydeligt afsæt for udviklingen af feriestedet
 • At projektet er til gavn for både borgere, erhvervsliv og besøgende
 • At udviklingsplanen - og derved projektet - er solidt forankret hos de relevante lokale aktører
 • At projektet forholder sig til aktivt til klima- og miljømæssig bæredygtighed
 • At kommunen stiller med den nødvendige medfinansiering

Det er målsætningen at indsende interessetilkendegivelse vedrørende begge udviklingsplaner.

Søndervig:

Styregruppen i Søndervig har peget på at søge Realdania om finansiering af "Byens Tårn og sydlige centrum":

1) Byens Tårn som omfatter en offentlig bygning på  350 mi en etage med tagterrasse og et tårn.

2) Nyt byrum mellem Byens Tårn, Meny og strædet parallelt med Lodbergsvej og Houvig Klitvej. Byrummet omfatter nye belægninger, beplantning og inventar. Derudover etableres en ændret vejudformning mellem Badevej og Lodbergsvej til afhjælpning af trafik.

3) Ny facade på Meny mod Lodbergsvej.

 

Hvide Sande:

Styregruppen har foreslået at søge Realdania om finansiering af broer og areal over Slusebroen med svingbroen som hovedprioritet.

1. Svingbro. Broforbindelse fra Sluseøen for gående og cyklister. En svingbro sikrer, at funktionaliteten i kammerslusen ikke forstyrres.

2) Plint. Der skal udlægges et parkeringsdæk i 2 etager på Sluseøen, hvor der skal være en høj plint på en meter i forbindelse med det underste dæk. Plinten skal være med til at sikre højvandsikringen af området, der ellers ville stå under vand, når vandstanden stiger.

3) Gangbro monteret på eksisterende bro ved afvandingsslusen så Nordbyen og Slusesøen forbindes.

 

Nedenfor følger et overblik over milepæle frem mod ansøgning om midler til realisering af fysiske projekter v. Realdania.

Frister

Milepæle

19.maj 2020

Byudviklingsplanerne indstilles til vedtagelse i byrådet

29.maj 2020

Frist for interessetilkendegivelse for realiseringsprojekter, v. Realdania

21. august 2020

Ansøgningsfrist for realiseringsprojekter, v. Realdania

Arkitekt Jens Christian Pasgaard fra Møller & Grønborg giver en kort gennemgang af planerne som indledning til udvalgets drøftelse af planerne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

 

Kommunen kan inden for rammerne af kommunalfuldmagten støtte projekter, der imødekommer et fælles behov i det lokalsamfund, som kommunen udgør. De strategisk-fysiske udviklingsplaner for Søndervig og Hvide Sande kommer begge byer og det omkringliggende samfund til gode.

Udviklingsplanerne skal godkendes af byrådet, men er ikke juridisk bindende på samme vis som kommuneplanen og lokalplaner.

Økonomi

 

Følgende økonomi knytter sig til udviklingsplanen for Søndervig:

Udgifter

 

Udarbejdelse af strategisk-fysisk udviklingsplan

730.000

 

 

Finansiering

 

Ringkøbing-Skjern Kommune - Turismevækstpuljen *

300.000

Søndervig Centerforening

50.000

Søndervig Beboerforening

50.000

Realdania

400.000

Fondsmoms (17,5 %)

-70.000

I alt

730.000

* Det har ved sagens afslutning været nødvendigt at finde 25.000 kr. yderligere,
som er fundet af andre midler inden for Erhvervs- og Vækstudvalgets område.

Følgende økonomi knytter sig til udviklingsplan for Hvide Sande:

Udgifter

 

Udarbejdelse af strategisk-fysisk udviklingsplan

912.500

 

 

Finansiering

 

Ringkøbing-Skjern Kommune - Turismevækstpuljen *

200.000

* Hvide Sande aktører (Havnen m.fl.)

300.000

Realdania

500.000

Fondsmoms (17,5 %)

-87.500

I alt

912.500

* Det har ved sagens afslutning været nødvendigt at finde 26.520 kr. yderligere,
som er fundet af andre midler hos de 2 aktører.

Der er desuden bevilget 90.000 kr. af Ringkøbing-Skjern Kommunes turismevækstpulje til projektledelse af udarbejdelsen af planen.


Finansiering af åbningstræk

Der er modtaget overslagspriser på åbningstræk for henholdsvis Søndervig og Hvide Sande. Se bilag.

Søndervig: Overslagsprisen er på 18.041.250 kr. for de foreslåede åbningstræk i Søndervig, hvor kommunen kun bør bidrage til de områder, som har direkte almen offentlig interesse. En estimat over en kommunal finansiering af projektet i Søndervig kan være, at en kommunal anlægsinvestering vil udgøre 4,35 mio. kr. De 4,35 mio. kr. er udregnet på baggrund af følgende: At kommunen støtter halvdelen af tårnet (i tilfælde af at  kun den øverste del af tårnet er kommunalt ejet), at kommunen støtter byrummet og støtter andre omkostninger, hvoraf rådgiverbidrag er den største post. Ovenstående giver 8,7 mio. kr. og med 50 procents finansiering fra Realdania, så ender den kommunale finansiering på 4,35 mio. kr.

Hvide Sande: Overslagsprisen er på 24.766.400 kr. for de foreslåede åbningstræk i Hvide Sande, heraf vil Realdania kunne finansiere halvdelen, cirka 12,4 mio. kr. Resten vil skulle finansieres af kommunen og lokale aktører. Med et estimat på, at der kan rejses 2-3 mio. kr. til projektet fra lokale aktører (15-25 procent af den lokale finansiering), vil det kommunale bidrag skulle udgøre 9,4-10,4 mio. kr.

Realdania kan altså søges om halvdelen af beløbene og resten skal findes gennem private og kommunale investeringer (fra anlægsmidler 2021).

 

 

Effektvurdering

 

Det forventes, at udviklingsplanerne for Søndervig og Hvide Sande vil være med til at give bedre muligheder for at realisere potentialerne for begge byer. Udviklingsplanerne skal være med til at:

 • Sætte en fælles retning
 • Prioritere indsatser, initiativer og konkrete projekter
 • Anbefale hvilke arealer og områder der skal inddrages til udvikling og hvilke muligheder, der er for at sammentænke turistudvikling med investeringer

Udviklingsplanerne skal bidrage til at forbedre og fokusere den kommunale planlægning for turismen og beskrive ønsker til den fysiske udvikling af Søndervig og Hvide Sande, for at styrke attraktioner og oplevelser i byerne.

Det er et mål at samle lokale aktører, gøre det attraktivt for dem at investere og sætte en fælles kurs for både offentlige og private investeringer, der fremmer lokale attraktioner og udvikler nye. Derved vil sammenhængskraften i området blive yderligere understøttet.

I sidste ende skal udviklingsplanerne være med til at gøre det mere attraktivt at besøge, arbejde og bo i og omkring Søndervig og Hvide Sande.

Såfremt initiativerne i udviklingsplanerne bliver gennemført, forventer administrationen, at det vil medvirke til at øge tilfredsheden blandt de besøgende turister og på den måde sikre, at flere turister vender tilbage på deres næste ferie. Derudover forventer administrationen også, at turismeomsætningen vil stige, samt at der vil blive skabt nogle attraktive boliger/ferieboliger, som kan være med til at tiltrække nye borgere/gæster til Ringkøbing-Skjern Kommune.

Indstilling

 

Administrationen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget:

 • Indstiller de strategisk-fysiske udviklingsplaner for Søndervig og Hvide Sande til godkendelse ved byrådsmødet den 19. maj 2020
 • Drøfter hvorvidt og i givet fald hvilke(t) realiseringsprojekt(er), kommunen bør ansøge Realdania om støtte til

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt, herunder at ansøge Realdania om støtte til de foreslåede åbningstræk i Hvide Sande og tårnet i Søndervig.

Niels Rasmussen og Jørgen Byskov ønsker, at Nyhavn indgår i den videre planlægning for Søndervig, og at der gennemføres en offentlig høring vedrørende den samlede planlægning i Søndervig. De kan ikke tilslutte sig åbningstrækkene i Søndervig.

 

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Strækningsoptimering Ringkøbing - Hvide Sande

Sagsnr: 20-008777

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets ønske om fremrykning af anlægsarbejder og muligheden for at opnå yderligere lånefinansiering på grund af Covid19 situationen, fremlægges denne sag til udvalgets stillingtagen.

I 2017 udarbejdede Ringkøbing-Skjern kommune, i samarbejde med Hvide Sande Havn, Hvide Sande Group og Holmsland Klit Turistforening, en forundersøgelse for strækningen mellem Ringkøbing og Hvide Sande. Forundersøgelsen belyste mulighederne for, at forbedre fremkommeligheden på vejstrækningen mellem de to byer, til gavn for både erhvervsliv, turister og øvrige trafikanter, ved etablering af overhalingsstrækninger ( 2+1 vej ), stier og ombygning af kryds.

På strækningen mellem Ringkøbing og Hvide Sande er der i de sidste 5 år registreret 47 uheld, hvoraf 10 er med personskade. Der opleves desuden i sommerperioden udfordringer med fremkommeligheden og udfordringer ved udkørsel fra sidevejene.

Forundersøgelsen pegede på 8 tiltag på strækningen, hvoraf der på nuværende tidspunkt er igangsat tiltag på 2 af stederne i forbindelse med etablering af Lalandia i Søndervig. De projekter der er planlagt ændringer ved, er etablering af omfartsvejen ved Søndervig og ombygning af krydset ved Klostervej.

De resterende 6 projekter kan ses på nedenstående kort, hvor der er vist 5 overhalingsstrækninger og en cykelsti på Nordre Ringvej.

De enkelte projekttiltag er ikke afhængige af hinanden, hvilket vil sige, at der kan vælges et eller flere af de resterende projektforslag, uden at disse påvirker andre projektdele.

Forlængelse af den dobbeltrettede cykelsti på Nordre Ringvej vil medvirke til, at forbedre fremkommeligheden på denne strækning, da cyklister i dag ledes ud på vejbanen, ved cykelstiens nuværende ophør ved Rindumvej.

Strækningerne med overhalingsspor, er vejstrækninger hvor der etableres et tværprofil på vejstrækningen svarende til en 2+1 vej. Det vil sige, at der etableres en ekstra vejbane, så muligheden for overhaling mv. forbedres. Et tværsnit for disse vejstrækninger kan ses på denne skitse :

Muligheden for at etablere overhalingsstrækninger er afhængig af, at sidevejstilslutninger og adgange til vejen lukkes eller at krydsene ombygges til prioriterede kryds med primære kanaliseringsanlæg. Ombygning til overhalingsstrækninger vil derfor medføre, at der gennemføres vejlukninger og etablering af erstatningsveje, for at opretholde adgang til den enkelte ejendomme på strækningerne. Dette vil kunne møde modstand fra nogle beboere langs strækningerne.

De vurderede erstatningsvejs længder og vejlukninger kan ses i skemaet her :

Projekt nr. Vejlukning Behov for etablering af lokalveje
1 Esbovej samt 3 mindre sideveje til Søndervig Landevej 1.000 m
2 Sønderbyvej (km 7,5)
Nørbyvej (km 7,5)
1.900 m
3 Harbo Stages Vej (km 10,4)
Hvidbjergvej (km 10,7)
Hjelmevej (km 11,0)
Fyrrekrat (km 11,0)
Marehalmen (km 11,5)
900 m
4 Lyngvejen (km 12,7) 1.700 m
5 Mindre sidevej til Holmsland Klitvej (km 14,9)
Opstrupvej (km 15,4)
2.100 m

 

De skønnede anlægsudgifter til de forskellige tiltag kan ses i det nedenstående skema, og ud fra disse skøn, kan der vælges et eller flere projekter.

Projekt nr. Beskrivelse Anlægsskøn ( mio. )
1 Overhalingsspor på Søndervig Landevej 8,1
2 Overhalingsspor på Søndervig Landevej 6,3
3 Overhalingsspor på Holmsland Klitvej 5,9
4 Overhalingsspor på Holmsland Klitvej 8,4
5 Overhalingsspor på Holmsland Klitvej 9,3
6 Cykelsti på Nordre Ringvej 2,3

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er indgået aftale mellem KL og regeringen om adgang til at søge Social- og Indenrigsministeriet om lånedispensation til fremrykkede projekter der gennemføres i 2020. Der er ansøgningsfrist hertil senest den 1. december 2020.

Da der på nuværende tidspunkt er mange anlægsopgaver som skal udføres i 2020, vil der ved valg af yderligere projekter til udførsel, påregnes brug af flere rådgivertimer som skal medtages i udgifterne til projekterne.

Der er i alle de angivne priser indregnet 20 % til projektering, tilsyn og byggeledelse samt 25 % til uforudseelige omkostninger.

Effektvurdering

Den generelle trafikvækst på strækningen mellem Ringkøbing og Hvide Sande vil i løbet af de kommende år blive en del højere end den ses i dag, blandt andet på grund af de oplevelsesrelaterede attraktioner der etableres på strækningen, som f.eks. Naturkraft og Lalandia.

Herudover har trafikhavnsaktiviteterne i Hvide Sande medført en kraftig stigning i lastbiltrafikken i løbet af de seneste år, og det vurderes at der årligt kommer ca. 12.000 lastbiler til og fra Hvide Sande Havn.

En opgradering af strækningen vil give et væsentligt løft af fremkommeligheden og dermed give en positiv effekt for både erhvervstrafikken, turist trafikken og for alle øvrige trafikanter.

Indstilling

Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget tager beslutning om følgende

 1. om muligheden for fremrykning af anlægsarbejder på strækningen mellem Ringkøbing- og Hvide Sande ønskes anvendt.
 2. ved valg af fremrykningsmulighed, besluttes hvilke projektdele der ønskes igangsat.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget drøftede sagen og besluttede at få beregninger på de 5 overhalingsstrækninger med henblik på yderligere drøftelse i forbindelse med budgetdrøftelserne 2020.

 

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Budgetforslag 2021-2024, Teknik- og Miljøudvalget

Sagsnr: 20-000481

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal senest den 19.juni 2020 aflevere budgetforslag 2021-2024 med henblik på behandling ved budgetkonferencen i august måned. Administrationen har udarbejdet en liste over forslag, der kan overvejes, og sagen fremlægges, for at Teknik- og Miljøudvalget kan give signaler til, hvilke budgetforslag som ønskes udarbejdet - både med udgangspunkt i den fremlagte liste og øvrige ønsker.

Budgetforslaget skal indeholde forslag til nye driftsmæssige tiltag/aktivitetsændringer samt forslag til eventuel omprioritering af eksisterende budgetlagte anlægsprojekter og nye anlægsprojekter. Herudover medtages eventuelle DUT-reguleringer. Da DUT-reguleringen først kommer sammen med Økonomiaftalen, kan rammereguleringen afledt af lovændringerne ikke køre sammen med fagudvalgenes budgetproces, men må køre som et særskilt administrativt forløb hen over sommerferien, således forslagene indgår i materialet til budgetseminaret. Viden og Strategi gennemgår Økonomiaftalen med henblik på at sikre, at alle væsentlige forhold foreligger til budgetbehandlingen. Der reguleres ikke for DUT-reguleringer, når beløbet ligger under 100.000 kr. pr. år medmindre, der er helt særlige årsager.

Administrationen har følgende forslag til udvalgets overvejelse - for uddybning af de enkelte emner se desuden bilag:

Anlægsforslag med relation til Søndervig - se sag fra udvalgsmøde den 14 april, 2020

 • Houvig Klitvej - inspirationsmodellen (er igangsat på udvalgsmøde 14 april) 
 • Holmslands Klitvej - inspirationsmodel
 • Parkeringsplads Nyhavn, Søndervig
 • Stier Søndervig
 • Regnvandseparering og forskønnelse af Lodbergvej og Badevej, Søndervig inkl. drift. (2022)
 • Ombygning af Klevevej (2023)

Anlægsudgifter med relation til Forsyningens projekter
Der er afsat 1 mio. kr. årligt til opfølgning på Forsyningens projekter. Disse anvendes til sikring af, at det enkelte projekt færdiggøres ordentligt med eksempelvis nye fliser, opretning af kantsten etc. Derudover kan der i forbindelse med de konkrete Forsyningsprojekter opstå behov for eller ønsker om større anlægsarbejder typisk med fokus på trafiksanering bestående af en kombination af hastighedsnedsættelse og forbedring af forhold for bløde trafikanter eller med fokus på byforskønnelse. Forsyningen og Administrationen er i tæt dialog om aktuelle kommende opgaver og lister herunder (Forsyningens tidsmæssige forventning i parentes):

 • Grønbjerg - (forventes 2021)Nørregade i Hvide Sande (2022)
 • Lodbjergsvej, Søndervig (2022, se ovenfor)
 • Algade, Ringkøbing (2022 - opfølgning på den generelle byforskønnelse jvnf Nygadeprojekterne)
 • Skelmosevej og Svingelvej, Stadil (kombination af hastighedsnedsættelse og etablering af cykelsti) 
 • Nørregade, Hvide Sande (2022)

Udvalget kan, når det er aktuelt, overveje betydningen af disse projekter for prioritering af projekter inden for cykelsti-puljen, idet der kan være en samlet økonomisk besparelse i at gennemføre begge opgaver samtidig.

Projekter med særlig opmærksomhed på grund af fremkommelighed og trafiksikkerhed
Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt til forøgelse af trafiksikkerhed, heraf 0,9 mio. kr. til udarbejdelse og implementering af Trafiksikkerhedsplan. Mange af disse midler anvendes til mindre foranstaltninger, så som forbedrede krydsningsforhold ved skoler, kurveforbedring, fartdæmpende foranstaltninger, mm. Herunder listes en række projekter, der kræver en særlig bevilling og prioritering:

 • Rundkørsel Kjeldstrupvej-Arnborgvej
 • Rundkørsel Skaadsmosevej-Sdr. Ringvej, Ringkøbing
 • Rundkørsel Vellingvej-Velling Kirkeby-Skraldhedevej (koblet til sideudvidelse Vennervej)
 • Anlægspulje til sideudvidelser (pt fokus på Sønderupvej, Stauning, Vennervej)
 • Trafiksanering Bredgade, Skjern (2022)
 • Forlængelse af Amagervej, Skjern
 • Forundersøgelse forbindelsesvej mellem Rute 15 og Nr. Vium
 • Fremkommelighed på strækningen Ringkøbing-Hvide Sande (se anden sag på udvalgets møde), herunder:
  • Kanalisering ved Nr. Lyngvig Fyr
  • Kanalisering Søtangevej (ved fodboldgolf)

Øvrige projekter herunder udvidelse af eksisterende anlægspuljer

 • Flytning af Vej & Park til erhvervsområdet
 • Ringkøbing Havn - Ny bådkran
 • Ringkøbing Havn - Renovering af kajanlæg mod Vestas
 • Forøgelse af anlægspulje til broer og Bygværker (eksisterende pulje er på 1,1 mio.kr)
 • Realisering af udviklingsplaner for Hvide Sande og Søndervig (se anden sag på udvalgets dagsorden)
 • Kystsikring - forhøjelse af puljen jf. fællesaftalen jvnf. sag fra 26 november 2019
 • Renovering af veje i Hvide Sande (Forsyning) - forlængelse indtil 2025
 • Harmonisering af veje (udvalgsmøde 25. februar, 2020 og uddybning i bilag)

Driftsmæssige udvidelsesforslag

 • Asfaltbelægning - bevaring af vejkapital
 • Belysning af fodgængerovergange - jævnfør tidligere sag
 • Opgradering af stier med løs belægning - kan eventuelt finansieres i 2021 af uforbrugte midler på vintertjenesten
 • Grusveje - kan eventuelt finansieres i 2021 af uforbrugte midler på vintertjenesten
 • Afvanding - kan eventuelt finansieres i 2021 af uforbrugte midler på vintertjenesten
 • Vejtræer  - kan eventuelt finansieres i 2021 af uforbrugte midler på vintertjenesten
 • Legepladser, opgradering og udskiftning af udtjente redskaber - puljen er pt. 356.000 kr.
 • Håndtering af den øgende belastning på stranden, herunder adgangsforhold, stier, terræntæppe mm - strandområdets samlede økonomi er 1,275 mio. kr. som bl.a. dækker redningsveje, affald, opsamling af døde dyr, redningstårne
 • Driftsmidler til at understøtte en række samskabelsesprojekter i naturen, eksempelvis trapper, fugletårne, ridestier og madpakkehuse
 • Ny maskine til miljømæssig forbedret ukrudtsbekæmpelse med varmt vand + midler til 5 års drift

 • Udgifter til håndtering af vejvand i relation til kloakseparationsprojekter

 • Harmonisering af veje - besparelse - jævnfør anlægsprojekt og sidste års budget

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, hvilke nye tiltag/aktivitetsændringer og nye anlægsprojekter administrationen skal udarbejde budgetskemaer på med henblik på endelig prioritering til budgetkonferencen.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget afgav signaler til, hvilke nye tiltag/aktivitetsændringer og nye anlægsprojekter der skal arbejdes videre med.

 

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Politiske signaler vedrørende opsætning af solcelleanlæg

Sagsnr: 20-009107

Sagsfremstilling

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget har bedt om, at få drøftet og eventuelt godkendt nedenstående politiske signaler for solcelleanlæg. Den 21. april 2020 godkendte Byrådet nye forslag til retningslinjer i kommuneplanen for større solcelleanlæg, som er sendt i offentlig høring. Se bilag.

Politiske signaler

 • Der planlægges for 1000 hektar. Herefter evalueres projekterne samlet, inden der tages stilling til flere projekter (ved evaluering kikkes på geografi, hvordan har lokalbefolkningen reageret, hvordan har projektmagere og lodsejere inddraget lokalbefolkningen i projektet).
 • Der planlægges 1-3 parker á 200-400 hektar, 4-6 parker á 25 -75 hektar.
 • Afstandskrav mellem parker skal være så stor, at to parker ikke bliver synligt sammenhørige.
 • De store parker skal deles op med grønne arealer/beplantningsbælter - max 100 hektar pr. del.
 • Alle parker skal indhegnes med minimum 3 rækker træer. Disse hegn skal etableres inden montering af solcelleinstallationer starter - gerne hurtigst muligt efter politisk godkendelse af projektet.
 • Ansøger skal inddrage lokalbefolkning hurtigst muligt med borgermøder, hvor især lokale interesser og ønsker skal indarbejdes i projekteringen, stor fordel hvis lokalbefolkning kan organisere sig. Det er vigtigt, at lokalbefolkningen overordnet ser positivt på projektet, med de fordele og ulemper det giver.
 • Eventuelt kompenserende krav om opstilling af lade standere i området (KD).

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at behandle de politiske signaler vedrørende opsætning af større solcelleanlæg, herunder at tage stilling til om de skal godkendes.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt og oversender sagen med følgende ændringer:

 • Dot 2: Der planlægges både for store og små parker (store 200-400 hektar, små 25-75 hektar)
 • Dot 6: Ansøger skal inddrage lokalbefolkningen fra starten … . 
 • Dot 6: 2. afsnit udgår
 • Dot 7: Der opfordres til, at projektmager også indtænker lokal anvendelse af strømmen, fx ved opstilling af ladestandere lokalt.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Orientering om solcellesager

Sagsnr: 20-008774

Sagsfremstilling

Formandsskabet har bedt om en orienteringssag forud for behandling af flere solcellesager. Formålet er at give et overblik over kommunens solcellesager.  

Vedtagne solcellelokalplaner:                    

 • Nørhede-Hjortmose. Lokalplan nr. 349 - ca. 27 hektar - er udbygget med solceller.
 • Nørhede-Hjortmose. Lokalplan nr. 365 - ca. 10 hektar - er udbygget med solceller.
 • Nørhede-Hjortmose. Lokalplan nr. 365 - ca. 27 hektar - er ikke udbygget med solceller. Vi har modtaget en byggeansøgning på dette anlæg.
 • Videbæk Biogas - ca. 2 hektar - er ikke udbygget.
 • Holmen - ca. 35 hektar - er ikke udbygget med solceller.
 • Arnborgvej - ca. 6 hektar - er ikke udbygget med solceller.

Igangsatte solcellelokalplaner:

 • Arnborgvej - ca. 3 hektar. Planforslaget er under politisk behandling. 

Modtagne ansøgninger:

Ringkøbing-Skjern Kommune har på nuværende tidspunkt modtaget ansøgninger på fire solcelleprojekter, som ikke er politisk igangsat.

 • Gestenge. 
 • Nørhede-Hjortmose.
 • Vennervej ved Lem - ca. 64 hektar.
 • Ådum - ca. 53 hektar.

Lokalplanafgrænsningen for Gestenge og Nørhede-Hjortmose er ikke fastlagt endnu. 

Solcelleprojektet ved Ådum forventes politisk behandlet på Teknik og Miljøudvalgsmøde den 26. maj 2020 til igangsætning.

Forespørgsler:

 • To solcelleanlæg i Spjald området.
 • Galgebjergevej ved Nørre Bork - ca. 3 hektar.
 • Lem Kær. Der arbejdes med et energitestcenter hvor der også indgår solceller. Solcelleanlæggets placering og omfang er endnu ikke fastlagt.

Se vedhæftede kort med overblik over placering af solcelleprojekter. 

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter ovennævnte og tager det til efterretning.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

 

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Anmodning om igangsættelse af plangrundlag for eksisterende biogasanlæg ved Hemmet

Sagsnr: 20-007594

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 16. april 2020 modtaget en lokalplanansøgning for to eksisterende biogasanlæg på Tinghøjvej 13 og Gundesbølvej 21, 6893 Hemmet, se ansøgning. Anlæggene er placeret ca. 1,3 km fra hinanden i det åbne land, se bilag. Anlæggene skal betragtes som et samlet anlæg, da anlæggene er forbundet med flere rørledninger til transport af biomasse, biogasgas og procesvarme. Anlægget på Tinghøjvej kan ikke fungere uden anlægget på Gundesbølvej.

Baggrund og historik
Byrådet har den 16. maj 2017 tidligere igangsat lokalplanplanlægningen for biogasanlæggene, men planlægningen blev aldrig gennemført. Sagen fremsendes til fornyet stillingtagen da anlæggene sidenhen har skiftet ejer, og projektet har ændret sig i forhold til den tidligere ansøgning. Administrationen er i løbende dialog med de nye ejere, som er indforstået med, at der skal udarbejdes lokalplan med tilhørende miljøkonsekvensrapport for anlæggene.

Planforhold
Biogasanlægget på Tinghøjvej er ikke omfattet af en kommuneplanramme og lokalplan.

Biogasanlægget på Gundesbølvej er omfattet af kommuneplanramme nr. 00ta084 til teknisk anlæg for vindmølleområdet ved Lønborg Hede og delvist omfattet af lokalplan nr. 280A og lokalplan nr. 396A for et området til vindmøller ved Lønborg Hede. Anlægget på Gundesbølvej er i strid med den nuværende kommuneplanramme og lokalplan.
Etablering af de to anlæg er lokalplanpligtig, og der skal derfor udarbejdes et samlet kommuneplantillæg og lokalplan for anlæggene. Dele af kommuneplanramme 00ta084 og lokalplan nr. 280a vil blive aflyst i forbindelse med det nye plangrundlag. Der er tale om en lovliggørelsessag.

Miljøforhold
I området omkring Gundesbølvej findes der flere områder med §3-beskyttet natur. Det er administrationens vurdering, at der skal foretages ammoniak-depositionsberegninger for, at belyse om de omkringliggende naturområder påvirkes af ammoniakfordampning fra anlægget. Dette belyses i miljøkonsekvensrapporten, der skal udarbejdes i forbindelse med lokalplanlægningen.

Anlægget på Tinghøjvej er placeret ca. 100 meter fra nærmeste nabo, som ikke er medejer eller leverandør til anlægget. Administrationen vurderer, at en afstand på 100 meter til nærmeste nabo er problematisk, derfor skal miljøgenerne belyses og minimeres ved denne nabo.

Miljøvurdering
Da biogasanlæggets kapacitet overstiger 100 tons biomasse pr. døgn er anlægget omfattet af Bilag 1, pkt. 10 i Miljøvurderingsloven. Derfor skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, som skal belyse anlæggets påvirkninger af naturen og miljøet m.m.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om planlægning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
Lov om miljøbeskyttelse

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Realisering af planen vil understøtte Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om, at være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020 og 100 procent fossilfri i 2040.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

 1. at planlægningen for et biogasanlæg på Tinghøjvej og Gundesbølvej igangsættes for ansøgers egen regning og risiko,
 2. at der afholdes en foroffentlighedsfase

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

 

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Udvidelse af aflastningscentret Herningvej, Ringkøbing

Sagsnr: 20-007489

Sagsfremstilling

Formål og baggrund
Formålet med dagsorden, er en stillingtagen til, om man ønsker at igangsætte planlægningen for en yderligere udvidelse af aflastningscentret ved Herningvej i Ringkøbing. Sagen genfremsendes til fornyet stillingtagen, da ansøger har et ønske om at udvide området i forhold til den tidligere godkendte afgrænsning på Herningvej 93.  Ansøger har opkøbt Ndr. Ringvej 3 (Stenhuggergården), og ønsker butikker, herunder udvalgsvarebutikker på begge adresser.

Der henvises til Økonomiudvalgets beslutning den 7. august 2018, hvor udvalget valgte at igangsætte planlægningen for en udvidelse af aflastningscentret på Herningvej 93. Se bilag med referat.

Administrationen anbefalede dengang, at der blev meddelt afslag til det ansøgte, idet en udvidelse af aflastningscentret vurderes at ville skærpe konkurrencen i aflastningscentret, mens konsekvenserne for bymidten ville være negative. Det blev vurderet, at styrkeforholdet mellem bymidten og aflastningscentret vil falde ud til aflastningscenterets fordel, hvilket ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens målsætninger for detailhandlen.

Tidligere ansøgning:

 • Én dagligvarebutik på 1200 m2
 • 3500 m2 udvalgsvarebutikker fordelt på 2 butikker

Ny ansøgning:

 • Én dagligvarebutik på 1200 m2 samt lukket varegård på 200 m2
 • 4500 m2 udvalgsvarebutikker fordelt på 2-5 butikker på minimum 400 m2 

Forskellen i antal butikskvadratmenter består i yderligere 1000 m2 til udvalgsvarebutikker samt en lukket varegård på 200 m2. Ansøgningen er vedlagt.

I forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning af den 7. august 2018 blev planlægningen igangsat for ansøgers egen regning og risiko under forudsætning af:

 1. At ansøger afholder omkostninger til projektering og etablering af alle anlæg i forbindelse med projektet, herunder udgifterne til de nødvendige vejanlæg
 2. At bebyggelsen, beplantningen, skiltning samt indretning af grunden disponeres og udformes efter aftale med administrationen, så den understøtter projektets placering ved indfaldsvejen til Ringkøbing.
 3. At der i planlægningen foretages en vejteknisk vurdering, hvor det undersøges, om det eksisterende kanaliseringsanlæg er dimensioneret tilstrækkeligt robust til trafikafviklingen.
 4. At der findes en løsning, hvor kravet til parkering kan opfyldes.

 

Kommuneplanen og dagligvarebutikker
I forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision, drøftede byrådet: "Skal der fremadrettet kunne placeres dagligvarebutikker i periferien af hovedcenterbyerne?" På baggrund heraf har Økonomiudvalget den 7. januar 2020 besluttet nye mål, som indarbejdes i kommuneplanen med kommuneplantillæg nr. 40 for byroller og detailhandel. Forslag til kommuneplantillæg nr. 40 er under politisk behandling. Se referat fra Økonomiudvalgets møde den 14. april 2020.

 

Administrative bemærkninger:
Fordele og ulemper ved det ansøgte er:

Fordele:

 • Der kan opnås en bedre disponering af området med god plads til parkering og en god trafikal løsning for tilslutning til Ndr. Ringvej.

Ulemper:

 • Det udvidede projekt vil få en større negativ påvirkning på bymidten, idet der udlægges flere butikskvadratmeter til udvalgsvarebutikker. For eksempel kan der etableres butikker, der forhandler varer i direkte konkurrence med butikker i bymidten, herunder tøjoutlet, sko, boligtilbehør mv.

 • Projektet genererer uhensigtsmæssig trafik på tværs af Herningvej som følge af butikker både syd og nord for Herningvej.

 • Placeringen af butikker på Ndr. Ringvej 3 bryder med det nuværende princip om at butikkerne i aflastningscentret ligger ud mod Herningvej.

Siden igangsætningen af planlægningen i 2018 har ansøger og administrationen samarbejdet om disponering af grunden og udformning af bebyggelse, så den understøtter projektets placering ved indfaldsvejen til Ringkøbing. Det har været en udfordring at finde en løsning for trafikafviklingen til og fra lokalplanområdet. Ved at inddrage Ndr. Ringvej 3 i lokalplanområdet er der fundet en hensigtsmæssig løsning for trafikafviklingen.

 

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på det ansøgte i forhold til en udvidelse af aflastningscentret og mulighed for flere udvalgsvarebutikker end det allerede igangsatte. Det anbefales dog, at der gives mulighed for en udvidelse af lokalplanafgrænsningen, så Ndr. Ringvej 3 inddrages i lokalplanområdet, men uden mulighed for udvalgsvarebutikker. I stedet fastholdes de nuværende anvendelsesmuligheder på Ndr. Ringvej 3 i form af erhverv og butikker der alene forhandler særlig pladskrævende varer. Se vedlagte kortskitse.

Begrundelser for ovennævnte anbefaling:

 • En yderligere udvidelse af aflastningscentret med mulighed på udvalgsvarebutikker på Ndr. Ringvej 3 vil give en øget negativ påvirkning af bymidten samt må forventes at øge den negative omsætning for bymidten. Flere udvalgsvarebutikker vil skærpe konkurrencen i aflastningscentret yderligere og styrkeforholdet mellem bymidten og aflastningscentret vil falde yderligere ud til aflastningscenterets fordel.
 • Inddrages Ndr. Ringvej 3 kan der sikres en hensigtsmæssig vejbetjening af området.

 

Partshøring
Sagsfremstillingen har været sendt i partshøring ved ansøger. Ansøgernes bemærkninger i forbindelse med partshøringen er vedlagt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Det forudsættes, at bygherre afholder alle udgifter til vejanlæg i forbindelse med projektet samt sikkerhedsforanstaltninger forbundet hermed. Dermed vil der ikke være direkte udgifter for kommunen hertil.

Effektvurdering

En yderligere udvidelse af aflastningscentret vil give øget negativ påvirkning af bymidten.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler at Økonomiudvalget godkender, at:

 1. der meddeles afslag på det ansøgte i forhold til at give mulighed for udvalgsvarebutikker på Ndr. Ringvej 3, men

 2. at Ndr. Ringvej kan inddrages i planlægningen med mulighed for erhverv samt butikker, der alene forhandler pladskrævende varer, herunder for at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling til og fra området,

 3. at forudsætningerne for planlægningen fastholdes jf. beslutning den 7. august 2018

 

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

 

 

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Prioritering af helhedsplaner for byerne

Sagsnr: 15-040273

Sagsfremstilling

Formålet med dagsorden, er at godkende rækkefølge for udarbejdelse af helhedsplaner for byerne.

Økonomi og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 6. februar 2018 at prioritere helhedsplaner for byerne i følgende rækkefølge:

 1. Videbæk
 2. Stadil-Vedersø
 3. Velling

Det blev besluttet, at Helhedsplanen for Stadil-Vedersø skulle igangsættes så hurtigt som muligt efter helhedsplanen for Videbæk er udarbejdet.

Afsluttede helhedsplaner i Ringkøbing-Skjern kommune:

• 2008 Vorgod-Barde

• 2013 Ølstrup

• 2017 Ringkøbing

Fordelen ved at udarbejde en helhedsplan er, at byens aktører får mulighed for at gå i samme retning. Temaer som kultur, erhverv og bosætning mv. tænkes sammen. Projekterne tænkes ind i en planlægningssammenhæng, med henblik på udvikling af byernes fysiske muligheder. Til enhver tid tilrettelægger vi proces og indhold, alt efter hvilket behov den enkelte by har. En helhedsplan omhandler primært fysisk planlægning.

 

Status på helhedsplaner:

Der er ved at blive udarbejdet en helhedsplan for Videbæk.

Administrationen har afholdt dialog møder med byerne Stadil-Vedersø, Velling og Skjern-Tarm.

I alle bysamfund var der et stort engagement og lyst til at bidrage ind i en kommende helhedsplan proces.

 

Stadil-Vedersø:

En spændende udvikling er igang ved Vedersø, blandt andet grundet tilflytning af lærere til den internationale efterskole, som bosætter sig i byen med familien.

Det anbefales, at der udarbejdes en samlet helhedsplan for Stadil, Vedersø og Vedersø klit herunder samspillet mellem by og land. Vedersø klit og havet er et stort potentiale, som de to byer og det åbne land drager meget nytte af. Helhedsplanen bør have fokus på samspil og synergier mellem de tre områder og det åbne land samt udvikling af turismepotentialet blandt andet i forhold til Vedersø Klit, havet, Kaj Munks præstegård, sommerhusene mv.

 

Velling:

Byen er kendetegnet ved et driftigt erhvervsliv samt en aktiv skoleby grundet friskolen, højskolen og efterskolen. Flere arbejdsgrupper er nedsat i Velling.

Byen har fokus på bosætning samt kobling til fjorden (lagune landsby).

 

Skjern-Tarm:

Der var et stærkt ønske fra Skjern-Tarm, om hurtigst muligt at få igangsat processen, med baggrund i, at der med fordel kan ligge en plan klar, inden Nationalparken realiseres.

Byerne ser en tredeling - fokus på hver af byerne men også det fælles visionære. Specielt samarbejde om åen og Nationalparken. 

Administrationen anbefaler, at helhedsplaner for byerne prioriteres i følgende rækkefølge:

 1. Stadil-Vedersø
 2. Velling
 3. Skjern-Tarm

Baggrunden for forslag til prioritering er, at Stadil-Vedersø og Velling har stået på prioriteringslisten i flere år nu. Der er  tidligere af flere omgange, truffet beslutning om udarbejdelse af helhedsplaner for Stadil-Vedersø og Velling. Planerne er blevet nedprioriteret i forhold til udarbejdelse af helhedsplaner for Ølstrup, Ringkøbing og Videbæk. I forbindelse med byrådstemamødet i Nr. Vium vedrørende kommuneplanen, var der forslag om en helhedsplan for Skjern-Tarm, hvilket er baggrunden for, at den er medtaget i prioriteringen.

Såfremt der umiddelbart ikke er engagement og behov til at udvikle en helhedsplan i den aktuelle by, foreslås det, at administrationen går videre til den næste prioriterede by på listen. Udvalget vil blive orienteret herom.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Konsulentydelser finansieres af kommuneplankontoen.

Effektvurdering

Erfaringen viser, at en helhedsplanproces kaster stor effekt af sig, hvilket kan ses på de byer, hvor der er udarbejdet helhedsplaner. Helhedsplanerne har givet opmærksomhed blandt andet i forhold til tiltrækning af investorer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende:

 1. At der udarbejdes helhedsplaner for byerne i følgende rækkefølge:
  1. Stadil-Vedersø
  2. Velling
  3. Skjern-Tarm
 2. At administrationen bemyndiges til at springe en prioriteret by over, og igangsætte en helhedsplanproces for den næste prioriteret by, hvis der umiddelbart ikke er engagement og behov i byen, til at udvikle helhedsplanen. Udvalget vil blive orienteret herom.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

 

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Status på VVM-undersøgelsen af Rute 15

Sagsnr: 19-024510

Sagsfremstilling

I forlængelse af aftale om Finansloven 2019 gennemfører Vejdirektoratet en VVM-undersøgelse om udbygning af Rute 15 på strækningen Herning-Ringkøbing.

Formålet med dagsordenen er en orientering om status for VVM-undersøgelsen, idet kommunen har modtaget en sammenfatning af de høringssvar Vejdirektoratet modtog i den offentlige idé- og forslagsfase, som forløb i efteråret 2019.

Der indkom 40 bemærkninger i høringsfasen, som Vejdirektoratet har opdelt i følgende emner:

 • 16 om alternative linjeføringer

 • 9 om ændringer på nogle konkrete lokaliteter

 • 13 om cyklistforhold heraf 12 med ønske om cykelsti mellem Haunstrup og Snejbjerg

 • 4 om ekspropriation og ejendomsforhold

 • 1 om støj

 • 2 øvrige henvendelser

Om processen

Pt. foretages der vejprojektering og miljøundersøgelser. Projekteringen det vil sige tekniske rapporter og miljøkonsekvensrapport forventer Vejdirektoratet at have færdiggjort i slutningen af 2020 og miljørapporten (VVM) forventes offentliggjort i starten af 2021. Sommeren 2021 fremsender Vejdirektoratet sit høringsnotat og indstilling (anbefaling) til Transportministeren.

Gennemførelse af projektet forudsætter, at Folketinget vedtager en anlægslov. Efter vedtagelse af en eventuel anlægslov og bevilling følger 1-2 år med detailprojektering, besigtigelse og ekspropriation efterfulgt af 2-3 års anlægsarbejde.

Der har været afholdt to teknikermøder om henholdsvis afvanding og miljø samt vejtekniske undersøgelser, herunder linjeføringer.

På sidste teknikermøde om de vejtekniske undersøgelser præsenterede Vejdirektoratet etapeinddeling af strækningen og løsningsforslag baseret på de af Vejdirektoratet opsatte forudsætninger, der indgår i VVM-undersøgelsen. Det gælder bl.a., at

 • Vejen projekteres som en 2+1 vej med 90 km/t

 • Det undersøges, om der er delstrækninger, som kan opgraderes til 100 km/t (motortrafikvej)

 • Det undersøges på hvilke delstrækninger, der skal anlægges cykelstier.

 • Som alternativ til 1-planskryds undersøges alle nye kryds som toplanskryds (eventuel broer)

 • Mindre sideveje kan tilsluttes i prioriterede T-kryds (evt. forsatte kryds) med minimum 1,5 km afstand (1+1 strækninger med svingbaner)

 • Resterende sideveje og overkørsler lukkes

Der er god dialog med Vejdirektoratet, og det er administrationens oplevelse, at der satses på fremkommelighed, hvilke vil betyde større anlægsprojekter på strækningen, som naturligt vil betyde inddragelse af arealer og ejendomme.

Det er ikke muligt at have cykelsti langs en 100 km-strækning, så det kan blive nødvendigt at se på alternative ruter for cyklister. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vejloven.

Økonomi

Der er afsat 18 mio. kr. til VVM-undersøgelsen. Udgifterne afholdes af staten.

Effektvurdering

Udbygning af Rute 15 vil betyde en væsentlig forbedring af infrastrukturen, herunder fremkommelighed til glæde og gavn for borgere og erhvervsliv.

Indstilling

Administrationen fremsender status for processen for VVM-undersøgelse af Rute 15 til orientering hos Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

 

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019-2027 - Transportsystem ved Lodbjerg Hede og Søndervig og regnvandsbassin i Grønbjerg

Sagsnr: 19-025575

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 18. februar 2020 at sende forslag til tillæg nr. 2 til Ringkøbing-Skjern
Kommunes Spildevandsplan 2019-2027 i 8 ugers offentlig høring. Forslaget har været offentligt
fremlagt fra den 24. februar 2020 til den 20. april 2020. I offentlighedsfasen er der ikke
indkommet bemærkninger fra borgere, myndigheder eller interesseorganisationer.

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019-2027 for Ringkøbing-Skjern Kommune har til formål at skabe det juridiske grundlag for:

 • Etablering af transportsystem ved Lodbjerg Hede og Søndervig, som skal anvendes til afledning af spildevand, når der foretages en kloakering af sommerhuse.

 • Etablering af to regnvandsbassiner i Grønbjerg, der skal benyttes, når fælleskloakken i Grønbjerg separeres.

Transportsystem i Lodbjerg Hede og Søndervig

Transportsystemet skal modtage spildevand fra nedenstående sommerhusområder.

Opland Betegnelse Areal (ha.) Sommerhuse (antal)
SO01 Lodbjerg Hede I 91,13 307
SO02 Lodbjerg Hede II 109,62 334
SO04 Søndervig I 33,97 278
SO05 Søndervig II 56,33 318
SO06 Søndervig III 48,68 270
I alt 339,73 1.507

Derudover vil transportsystemet også medtage spildevand fra opland SØ04, SØ04a og SØ04b, der er beskrevet i Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019-2027.

På længere sigt skal også sommerhusområder nord for de nævnte oplande kloakeres. Derfor ønsker Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S allerede nu, at have rettigheden til at etablere transportsystemet til de kommende kloakeringer.

Transportsystemet tilsluttes den eksisterende pumpestation ved Søndervig Landevej. Herfra vil spildevandet blive transporteret til Ringkøbing Renseanlæg.

I forbindelse med kloakeringen etableres 2 vakuumstationer til håndtering af spildevandet fra Lalandia og Lodbjerg Hede. Den sydlige vakuumstationen placeres ikke som først planlagt ved pumpestationen ved Søndervig Landevej, da gældende lokalplan ikke tillader dette. Vakuumstationen er derfor nu planlagt placeret i forbindelse med varmeanlægget på Lalandia, placeringen er angivet på bilag 1. Placeringen af den nordlige vakuumstation er fortsat ved fiskesøen på Lodbjerg Hede. 

Etablering af regnvandsbassiner i Grønbjerg

Fælleskloakken i Grønbjerg planlægges separeret i perioden frem til 2024. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S er allerede i gang i et område nord for Algade.

I forbindelse med separeringen skal der etableres to regnvandsbassiner, placeringen er angivet på bilag 2. De præcise voluminer af bassinerne m.m. vil blive konkretiseret i forbindelse med, at Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S ansøger kommunen om udledningstilladelse.

Efter Byrådets vedtagelse udgør tillægget det juridiske grundlag for at gennemføre de beskrevne tiltag.

Vedtagelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019)

Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 951 13. september 2019)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Reduktion af næringsstoffer fra områderne til Ringkøbing Fjord ved kloakering i Søndervig og Lodbjerg Hede, og separatkloakering med etablering af regnvandsbassiner i Grønbjerg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019-2027 vedtages.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

 

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

12 Finansiering af klimaprojekt ved Naturkraft

Sagsnr: 16-036534

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

 

Kopier link til punktet  -   Print

13: Etablering af bakkelandskab - jorddepot

Sagsnr: 20-007189

Sagsfremstilling

Ansøgning
Kommunen har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere et bakkelandskab på matr. nr. 89e, 71y og 74f Lønborggård Hgd., Lønborg. Matriklerne hører til landsbrugsejendommen Varisbølvej 5, 6880 Tarm.
Bakken skal opbygges af ren overskudsjord fra konkrete anlægs- og byggeprojekter. Det er tanken, at skabe et smukt bakkelandskab med en unik udsigtsmulighed.

Arealet, hvor man ønsker at etablere bakkelandskabet, har tidligere været anvendt til losseplads, og en del af arealet er registreret som V2-forurenet.

Bakken anlægges på en blød skråning, der stiger fra sydøst mod nordvest. Bakken bygges op til ca. 10 meter over terræn centralt i området, og arealet vil blive efterbehandlet til naturområde.

Drift
Driften forestås af Sdr. Malle A/S Maskinstation, som har overtaget Lyne Grusgrav, og tanken er at kunne modtage overskudsjord, når lasbilerne henter sand og grus.

Der vil kun blive modtaget jord mod forevisning af jordflytningstilladelse og dokumentation for renhed.

Påfyldningen vil foregå på hverdage mellem kl. 06.00 og 16.00 på hverdage og lejlighedsvis mellem 07.00 og 13.00 på lørdage. Dette svarer til driftstiderne for Lyne Grusgrav.

Baggrund for ønske om jorddepot
Ansøger oplyser omkring baggrunden for nødvendigheden af at etablere bakkelandskaber af jorddepoter, at det i 1997 blev forbudt at modtage returjord til råstofgrave. Grunden til dette var at undersøgelser af grusgrave viste, at mange af dem modtog forurenet jord, idet der ikke var ordentligt styr på jordstrømmene. Dette er ændret radikalt efterfølgende, og i dag skal der afleveres dokumentation for renhed og for oprindelsen af jorden for hvert enkelt læs.

Forbuddet medførte, at der i årene efter er lavet en hel del landskabsarbejder og udfyldning af havneområder. Århus Havn modtog i mange år jord til udvidelsen af nordhavnen og i for eksempel Hasle og Herning har man bygget kælkebakker af overskudsjord fra anlægsprojekter. Men efterhånden bliver det sværere og sværere at få anbragt ren overskudsjord på en hensigtsmæssig måde. De lange afstande, der skal køres med returjord er også uhensigtsmæssig set fra et klima- og miljøperspektiv, for ikke at tale om den omkostning, der påføres anlægsarbejder i den forbindelse.

Modtagelse af returjord nær en grusgrav er en meget hensigtsmæssig løsning - lastbilerne kan aflevere ren jord, når de henter sand og grus til byggepladsen. Herved spares mange kilometer på landevejen. I Ringkøbing-Skjern kommune er der ingen mulighed for dette nu.

Administrationens bemærkninger
I henhold til planlovens § 35 stk. 1 kræver det ansøgte en landzonetilladelse og såfremt der meddeles en landzonetilladelse, skal der efterfølgende udarbejdes en miljøgodkendelse, inden projektet kan realiseres.

Flere kommuner har i kommuneplanerne udlagt arealer til oplag af ren overskudsjord, men det har vi ikke i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ved næste kommuneplanrevision bør dette tages op til overvejelse.

Der er i øjeblikket en ansøgning mere på etablering af et bakkelandskab ved Ølstrup Grusgrav, og denne er i øjeblikket ude i naboorientering.

Denne ansøgning har været i naboorientering, og i den forbindelse har vi ikke modtaget bemærkninger eller indsigelser mod projektet.

Arealet ligger i et område, der i landskabskarakteranalysen betegnes som landbrugslandskab og er kendetegnet ved et småbakket terræn med små smeltevandsdale. Landskabsområdet omfatter opdyrket og tilplantet hede. Plantager i alle størrelser kendetegner sammen med mindre heder landskabet.
Landskabsområdet rummer flere tekniske anlæg og er generelt præget af en visuel påvirkning fra anlæg både i og uden for landskabsområdet.

Landzonebestemmelserne har blandt andet til formål at sikre hensynet til landskabelige og rekreative værdier i det åbne land, og administrationen vurderer, at der ved en landzonetilladelse til projektet kan lægges vægt på at etablering af rekreative, grønne områder ikke strider mod de overordnede hensyn, som planloven skal sikre, ved at betinge en landzonetilladelse af, at der skal ske efterbehandling til naturområde.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens § 35 stk.1

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

 1. at der meddeles en landzonetilladelse til bakkelandskabet
 2. at administrationen bemyndiges til fremover ved positiv naboorientering at meddele landzonetilladelse til lignende bakkelandskaber, hvor der landskabeligt ikke vurderes noget til hinder for at meddele en landzonetilladelse.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

 

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

14: Tømmefrekvens af affaldsbeholdere i sommerhusområder

Sagsnr: 20-008626

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementering af den nye affaldsordning, hvor madaffald sorteres fra restaffald, har administrationen haft kontakt med flere sommerhusejere, der er trætte af de nuværende tømmefrekvenser for dagrenovation i sommerhusområderne.

Det drejer sig hovedsageligt om sommerhusejere, der ikke udlejer deres sommerhus og derfor bruger sommerhuset i maksimalt 13 uger om året.

Flere af dem der har taget kontakt til administrationen har stillet sig uforstående overfor, hvorfor de som minimum skal være tilmeldt en ordning med 38 årlige tømninger, når helårshusene i kommunen kan nøjes med 26 årlige tømninger (tømning hver 14. dag).

Tidligere har Ringkøbing-Skjern Kommune kunne imødekomme en del af disse sommerhusejere, ved at tilbyde en bringeordning for dagrenovation. Med den nye affaldsordning vil en bringeordning dog ikke være en mulighed, og administrationen anbefaler, at Ringkøbing-Skjern Kommune i stedet prøver at imødekomme de sommerhusejere, der ikke lejer deres sommerhuse ud, ved fra 2021 at indføre en takst for afhentning af dagrenovation i sommerhusområderne med en tømmefrekvens på 26 årlige tømninger.

Hvis det vedtages at indføre en ordning til sommerhusområderne med en tømmefrekvens på 26 årlige tømninger, anbefaler administrationen desuden at afskaffe den nuværende ordning med 38 årlige tømninger. Administrationen oplever løbende, at flere sommerhusejere, der er tilmeldt taksten, ikke kan finde rundt i tømmedagene, og hvornår disse ændres. Desuden vurdere administrationen, at en ordning med enten 26 eller 52 årlige tømninger vil dække behovet på tværs af de forskellige sommerhusejere i kommunen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Affaldsbekendtgørelsen og Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Økonomi

Affaldsområdet er brugerfinansieret, og beslutningen vil derfor ikke have betydning for Ringkøbing-Skjern Kommunes økonomi.

Hvis det vedtages at ændre tømmefrekvensen fra 38 til 26 årlige tømninger, vil det betyde et fald i taksten på ca. 18% for 240 liters beholdere. Med eksempel i taksterne for den nye ordning med mad- og restaffald for 2020, vil det betyde et fald i prisen for en 240 l beholder på 299 kr. Fra 1.663 kr. til 1.364 kr.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, til Teknik- og Miljøudvalget, at det besluttes, at:

 1. der oprettes en takst for sommerhusområder med 26 årlige tømninger (tømning hver 14. dag) gældende fra 2021.
 2. sommerhustaksten med 38 årlige tømninger fjernes fra 2021, hvis oprettelsen af sommerhustaksten med 26 årlige tømninger vedtages.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget besluttede at sende sagen i høring ved grundejerforeningerne i sommerhusområderne. Sagen medtages igen på et senere udvalgsmøde. 

 

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

15: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - anlæg Teknik- og Miljøområdet

Sagsnr: 20-000201

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har pr. 31. marts 2020 et samlet korrigeret anlægsbudget på i alt 78,497 mio. kr. eksklusiv overførsler fra 2019. Anlægsbudgettet er fordelt med 47,742 mio. kr. for det skattefinansierede område og 29,245 mio. kr. for det brugerfinansierede område. Der er pr. 31. marts 2020 et samlet forbrug på i alt 6,148 mio. kr. fordelt med 5,365 mio. kr. på det skattefinansierede område og 0,783 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Det forventes at flere store projekter påbegyndes eller allerede påbegyndte projekter afsluttes i 2020. Det drejer sig blandt andet om Forlægning af Sønderupvej, Videbæk (Arla), Omfartsvej og ombygning af Houvig Klitvej, Søndervig, Cykelsti Videbæk-Sønderup, Cykelstiprojekt i samarbejde med Varde Kommune, Klimasikring Skelbækken samt investering i affaldsbeholdere på Dagrenovationsområdet.

Det forventede regnskab for 2020 udgør i alt 103,909 mio. kr. fordelt med 77,716 mio. kr. på det skattefinansierede område og 26,193 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Hovedparten af det forventede merforbrug er et forbrug på uafsluttede projekter, som vil blive finansieret af overførte midler fra 2019 til 2020. Herudover forventes der en merudgift i forbindelse med etablering af omfartsvej Søndervig. Her er der søgt om at fremrykke det afsatte budget på 15 mio. kr. i 2021 til finansiering af merudgiften.

Overførselsbeløbet fra 2019 til 2020 udgør på det skattefinansierede område 36,408 mio. kr. og for det brugerfinansierede område 9,003 mio. kr. Overførselssagen behandles på Byrådets møde den 23. april 2020.

Teknik- og Miljø

(1.000 kr.) 

 

Forbrug pr. 31.03.2020

 

Budget
2020

 

Forventet regnskab 2020
Teknik- og Miljøudalget i alt 6.148 76.987 103.909
Skattefinansieret område i alt 5.365 47.742 77.716
Miljø- og Natur (Land- og Vand) 1.396 7.148 12.823
Kultur, Natur, Fritid (inkl. Havne) 6 3.276 4.605
Trafik og Veje 3.963 37.318 60.288
Brugerfinansieret område i alt 783 29.245 26.193
Genbrugspladser 7 29.245 26.193
Klimainvesteringer 776 0 0

Skattefinansieret område:

Miljø og Natur
På Miljø og Natur forventes de afsatte puljer til naturområder og klimasikring anvendt. Merforbruget skyldes Klimasikringsprojektet Skelbækken, som finansieres af overførte midler fra 2019.

Kultur, Natur og Fritid
Under Kultur, Natur og Fritid forventes de afsatte anlægspuljer anvendt. Merforbruget skyldes etablering af sti mellem Skjern Å og Tarmvej. Finansieres af overførte midler fra 2019.

På Havneområdet er anlægspuljen fra 2020 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt. Puljen anvendes i 2020 til finansiering af kajanlæg og broer i Stauning Havn samt køb af ny kran Bork Havn. Som følge af Covid-19 er administrationen ved at se på, om puljen i 2021 kan anvendes til større vedligeholdelsesprojekter i Bork og Ringkøbing.

Trafik og Vej
For Trafik- og Vej er der som nævnt i indledningen flere større projekter der er igangsat eller forventes igangsat og færdiggjort i 2020. Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 14. april 2020 behandlet sagen omkring ombygning af Houvig Klitvej.

Brugerfinansieret område:
På det brugerfinansierede område er der afsat godt 26 mio. kr. til investering i nye affaldsbeholdere. Beløbet forventes anvendt men afventer det endelige licitationsresultat.

I forbindelse med klimaprojektet Skelbækken (Naturkraft) skal Forsyningens andel af klimainvesteringer registreres i kommunens regnskab. Udgifterne til projektet lånefinansieres, hvorefter Forsyningen betaler afdragene på lånet. Regnskabet vil dermed gå i 0.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at anlægsloftet i 2020 er suspenderet og at der er indgået aftale mellem KL og regeringen, for at kommunerne kan ansøge Social- og Indenrigsministeriet om lånedispensation til fremrykkede projekter der gennemføres i 2020. Der er ansøgningsfrist senest 1. december 2020.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

 

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

16: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Teknik- og Miljøområdet

Sagsnr: 20-000201

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 for Teknik- og Miljøudvalgets område viser, at der samlet set forventes et mindre forbrug på 3,0 mio. kr. Det forventede mindre forbrug er på det brugerfinansieret område. Det forventede resultat er uændret i forhold til sidste måneds budgetopfølgning.

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af oversigten nedenfor.

(Beløb i 1.000 kr.)

 

 

Forbrug pr. 31. marts 2020

Budget 2020

 

Forventet regnskab 2020

Afvigelse

 

 

Afvigelse sidste måned
Kultur, Natur og Fritid 397 6.587 6.587 0 0
Grønne områder/Fritidsområder/Naturfredning 2.162 8.681 8.681 0 0
Havne -1.765 -2.094 -2.094 0 0
Beredskab - brand og redning 13.242 13.429 13.429 0 0
Trafik og Vej 22.313 97.201 97.201 0 0
Vejdrift, herunder vintervedligeholdelse 9.294 69.009 69.009 0 0
Vej og Park, drift 1.814 -1.037 -1.037 0 0
Kollektiv trafik 11.205 29.229 29.229 0 0
Land og Vand -551 8.868 8.868 0 0
Affald - Genbrug (hovedkonto 00) - indsamling af batterier og akkumulatorer (skattefinansieret område) 0 44 44 0 0
Skattefinansieret område i alt 35.401 126.129 126.129 0 0
Dagrenovation -30.396 2.159 -2.841 -5.000 -5.000
Genbrug -23.162 -5.506 -3.506 2.000 2.000
Genbrug (hovedkonto 01) - brugerfinansieret i alt -53.558 -3.347 -6.347 -3.000 -3.000
Teknik- og Miljøudvalget i alt -18.157 122.782 119.782 -3.000 -3.000

Budgettet for 2020 er eksklusiv de forventede overførsler fra 2019. Der forventes overført et samlet overskud på ca. 12 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Kultur, Natur og Fritid
På Kultur, Natur og Fritid herunder Havneområdet forventes budgettet som udgangspunkt overholdt. Der er ingen særlig overførsel fra 2019 til 2020 på området.

Brand og Redning
Der forventes overført ca. 1,0 mio. kr. på området, som bl.a. skal anvendes til gennemgang af brandsikkerheden på kommunens institutioner mv. Det afsatte budget til Brand og Redning Midtvest forventes overholdt.

Trafik og Vej
Under Trafik og Vej forventes det samlede budget som udgangspunkt overholdt. Der forventes pt. samlet set overført ca. 9,5 mio. kr. fordelt med 2,6 mio. kr. vedrørende Vej & Park, Drift, 3,1 mio. kr. på vintervedligeholdelse 0,5 mio. kr. på belægning, 1,8 mio. kr. på kollektiv trafik samt godt 1,6 mio. kr. på vejbelysning.

Der er planlagt ekstra tiltag vedrørende afvandingsforanstaltninger for at sikre en bedre afvikling af den store mængde nedbør. De ekstra udgifter kan finansieres af mindre forbruget på vinterkontoen, hvor der på grund af den varme vinter ikke har været de store udgifter. De økonomiske konsekvenser kendes ikke pt., men vil blive medtaget i de kommende budgetopfølgninger, når de kendes.

På vejbelysningsområdet er der et overskud på driften på ca. 1,0 mio. kr. som anvendes til planlagte reinvesteringer på området.

På kollektiv trafik må det forventes, at der bliver et overskud, idet udbuddet af rutekørslen fra 1. august 2020 blev væsentlig billigere end forventet. Der følges op på konsekvenserne i forbindelse med Midttrafiks kvartalsvise budgetopfølgninger. Midttrafik har oplyst, at konsekvenserne i forbindelse med Covid-19 ikke kendes fuldt ud, men beregninger tyder på en nedgang på passagerindtægter på 90% pr. måned, svarende til 45 mio. kr. pr. måned. Ringkøbing-Skjern Kommunes andel svarer til ca. 237.000 kr. pr. måned i mindre indtægter. Modsat er der en besparelse på handicapkørsel og flexkørsel på 148.000 kr. pr. måned. Herudover er der besparelse på dieseludgifterne, idet priserne er faldet. Merudgifterne/mindre indtægterne medtages når den samlede regning vedrørende Covid-19 skal gøres op.

Der er i timepriserne for Vej & Park, drift indregnet en geninvestering i materiel på 1,5-2 mio. kr. årligt. Den samlede maskinpark er pt. vurderet til at have en værdi på mellem 30 og 40 mio. kr. Der er pt. planlagt investeringer for ca. 3,0 mio. kr.

Land og Vand
Området forventes samlet set overholdt.

Affald og Genbrug
På det brugerfinansierede område inden for Affald og Genbrug forventes budgettet ligeledes overholdt. På Dagrenovationsområdet er taksterne for 2020 fastsat ud fra investeringen i de nye beholdere i 2020, hvilket betyder en forventet overskud på området. På Genbrugsområdet er taksterne for 2020 på samme niveau som i 2019. Der er i budgettet for genbrugsområdet indarbejdet et forventet overskud på godt 5 mio. kr. som ikke forventes helt opfyldt. Dette skyldes blandt andet manglende indtægter i forbindelse med afskaffelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder. Her mangles der fortsat en endelige afklaring.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

 

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

17: Politisk mødekalender for 2021

Sagsnr: 20-004197

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til mødekalender for byråds- og udvalgsmøderne i 2021.

Kadencen for byråds- og udvalgsmøderne er som følgende:

 • Der holdes ét månedligt byrådsmøde, som ligger medio måneden, hvis muligt.
 • Der holdes to månedlige møder i Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.
 • Der holdes ét månedligt møde i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs- og Vækstudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Der er i udarbejdelsen taget højde for følgende:

 • De månedlige møder henholdsvis Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget ligger sidst i måneden af hensyn til de månedlige budgetopfølgninger.
 • Jf. styrelsesloven, skal der være mindst tre uger mellem byrådsmøderne i september og oktober til to behandlinger af budgetforslaget.
 • Byrådets møde i oktober skal holdes inden 15. oktober 2020, da 2. behandling af budgetforslaget skal foretages senest denne dato.
 • Der holdes ikke møder på samme tid, hvor der er et sammenfald af udvalgsmedlemmer.
 • Der holdes ikke møder i vinterferien (uge 7), tre dage før påske (uge 13), hele juli, i efterårsferien (uge 42) og den 23. december samt mellem jul og nytår.

Derudover er der reserveret tid til:

 • Budgetorienteringsmøde og Budgetkonference i august.
 • Tre temamøder for byrådet
 • Seks møder i Bevillingsnævnet (som ligger umiddelbart forud for ØU).
 • KL’s konferencer og temamøder (så vidt muligt).
 • Konstituerende byrådsmøde i december.

Udkastet til mødekalender behandles således:

 • Direktionen den 4. marts 2020
 • Chefforum den 26. marts 2020
 • Kultur- og Fritidsudvalget den 21. april 2020
 • Erhvervs- og Vækstudvalget den 27. april 2020
 • Beskæftigelsesudvalget den 27. april 2020
 • Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2020
 • Børne- og Familieudvalget den 28. april 2020
 • Social- og Sundhedsudvalget den 29. april 2020
 • Økonomiudvalget den 12. maj 2020
 • Byrådsmødet den 19. maj 2020.  

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Styrelsesloven §6, §8 og §20.

Lov om kommunale og regionale valg § 93.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslaget til politisk mødekalender for 2021 vedrørende udvalgets møder og aktiviteter.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte forslaget til politisk mødekalender for 2021.

 

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

18: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev orienteret om følgende:

 • Brugertilfredshed med slæbning af grusveje
 • Dialog med sommerhusejere

 

 

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

19: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing