Referat: 26. maj 2020 kl. 13:00

Mødet afholdes virtuelt
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • Niels Rasmussen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Irene Lund Pederen
 • John G. Christensen
 • Hans Pedersen
 • Jørgen Byskov
 • Svend Boye Thomsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Strækningsoptimering på strækningen Ringkøbing- Hvide Sande

Sagsnr: 20-008777

Sagsfremstilling

Sagen fremsendes, så der kan træffes beslutning om, hvilke overhalingsstrækninger der ønskes medtaget videre til budgetforhandlingerne for perioden 2021-2024.

I 2017 udarbejdede Ringkøbing-Skjern kommune, i samarbejde med Hvide Sande Havn, Hvide Sande Group og Holmsland Klit Turistforening, en forundersøgelse for strækningen mellem Ringkøbing og Hvide Sande.

Forundersøgelsen belyste mulighederne for, at forbedre fremkommeligheden på vejstrækningen mellem de to byer, til gavn for både erhvervsliv, turister og øvrige trafikanter, ved etablering af overhalingsstrækninger ( 2+1 vej ), stier og ombygning af kryds.

På strækningen mellem Ringkøbing og Hvide Sande, er der i de sidste 5 år registreret 47 uheld, hvoraf 10 er med personskade. Der opleves desuden i sommerperioden udfordringer med fremkommeligheden og udfordringer ved udkørsel fra sidevejene.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. april 2020, blev sagen om fremkommelighedsprojekterne, drøftet, og det blev besluttet, at der igen skulle kigges på etablering af de 5 overhalingsstrækninger.

På denne baggrund, er økonomien for overhalingsstrækningernes blevet gennemgået igen, og der er udarbejdet skemaer til brug for budgetkonferencen, som vedlægges sagen.

Såfremt en eller flere at de foreslåede projekter ønskes igangsat vil der blive indledt en mere gennemgribende vurdering og beskrivelse af løsning på den enkelte strækning og i denne proces vil berørte borgere inddrages, med henblik på at finde de bedste løsninger.

Siden Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen i april 2020, har kommunen modtaget 2 henvendelser fra grundejerforeninger langs strækningen. Grundejerforeningerne ser positiv på etablering af ændringerne, og de står gerne til rådighed for yderligere drøftelser omkring sagen. Disse henvendelser er også vedlagt denne sag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Anlægsudgifterne til de strækninger som vælges, medtages i forbindelse med budgetlægningen for de kommende år.

Der er i alle de angivne priser indregnet 20 % til projektering, tilsyn og byggeledelse samt 25 % til uforudsigelige omkostninger.

Effektvurdering

Den generelle trafikvækst på strækningen mellem Ringkøbing og Hvide Sande vil i løbet af de kommende år blive en del højere end den ses i dag, blandt andet på grund af de oplevelsesrelaterede attraktioner der etableres på strækningen, som f.eks. Naturkraft og Lalandia.

Herudover har trafikhavnsaktiviteterne i Hvide Sande medført en kraftig stigning i lastbiltrafikken i løbet af de seneste år, og det vurderes, at der årligt kommer ca. 12.000 lastbiler til og fra Hvide Sande Havn.

En opgradering af strækningen vil give et væsentligt løft af fremkommeligheden og dermed give en positiv effekt for både erhvervstrafikken, turist trafikken og for alle øvrige trafikanter.

Indstilling

Det indstilles til Teknik- og Miljøudvalget, at det besluttes, hvilke overhalingsstrækninger der ønskes medtaget videre til budgetforhandlingerne for perioden 2021-2024.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget drøftede sagen og besluttede at foretage en besigtigelse af strækningerne i forbindelse med næste udvalgsmøde.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Præsentation af budgetforslag 2021-2024, Teknik- og Miljøudvalget

Sagsnr: 20-000481

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til budgetskemaer som aftalt på udvalgets møde den 28. april 2020.

Administrationen har desuden vedlagt yderligere 3 forslag til udvalgets overvejelse.

Forlagene er inddelt i følgende emner:

Anlæg med relation til Forsyningens projekter
Anlæg vedrørende fremkommelighed og trafiksikkerhed
Øvrige anlægsforslag
Anlægsforslag med relation til Søndervig
Nye forslag - drift

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at udvalget giver signaler til det videre arbejde med færdiggørelse af budgetmaterialet til brug for budgetkonferencen.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget drøftede sagen og afgav signaler til det videre arbejde med færdiggørelse af budgetmaterialet.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Igangsættelse af renoveringsarbejde i Bork Havn

Sagsnr: 20-010381

Sagsfremstilling

Der søges om igangsættelse af renoveringsarbejde på Bork Havn og samtidig godkendelse til at finansiere renoveringen ved fremrykning af anlægsmidler for 2021. Det samlede beløb er 450.000 kr.

Ved generaleftersynet af de kommunale havne i 2019, blev der påvist en række skader på havneanlægget i Bork Havn.


Første fase af renoveringen i Bork omfatter en række mindre reparationer, som kan igangsættes juni 2020. Det drejer sig om broarbejde, udbedring af spunsen, genetablering af stensætning, udbedring af betonfundamenter, delvis udskiftning af belægning og udskiftning af en mindre bådebro. Den samlede omkostning vil være 450.000 kr.

Anden fase af renoveringen omfatter total udskiftning af to broer, og tænkes igangsat i 2022. Anden fase er en del af budgetoplægget for budget 2021 og overslagsårene.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Det afsatte anlægsbudget for 2020 er allerede prioriteret til renovering af broerne i Stauning Havn, en ny kran på Bork havn samt opgradering af havnenes betalingssystem, som vist i nedenstående tabel.

Stauning Havn - Kajanlæg og Broer 915.000
Bork Havn - Ny Kran 450.000
Opgradering af betalingssystem 200.000
I alt 1.565.000

Der er derfor ikke noget resterende beløb i 2020 til renoveringsarbejdet i Bork Havn, hvorfor der søges om at fremrykke 450.000 kr. fra det afsatte anlægsbudget i 2021 på 1,565 mio. kr.

Økonomi bemærker, at der i henhold til indgået aftale mellem KL og regeringen, er adgang for kommunerne til at ansøge Social- og Indenrigsministeriet om lånedispensation til fremrykkede projekter der gennemføres i 2020. Der er ansøgningsfrist senest 1. december 2020. Økonomi anbefaler, at en eventuel ansøgning først fremsendes i løbet af efteråret 2020, når der er et samlet overblik over fremrykkede projekter.

Effektvurdering

Igangsættelsen ønskes foretaget i 2020 jf. intentionen om at fremrykke kommunale anlægsopgaver på baggrund af Covid-19.

Indstilling

Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 • Der gives tillægsbevilling og frigives 450.000 kr. til renoveringsarbejde i Bork Havn finansieret af det afsatte anlægsbudget i 2021.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Anmodning om igangsættelse af plangrundlag for et solcelleanlæg ved Ådum

Sagsnr: 20-003839

Sagsfremstilling

Anmodning om igangsætning af planlægningen for et solcelleanlæg i det åbne land ved Møgelmosevej/Vindingevej 4 km øst for Ådum. Se ansøgning bilag 1.

Beskrivelse af anlægget:

Solcelleprojektområdet udgør ca. 53 ha, og solcelleanlægget har en forventet levetid på minimum 30 år. Anlægget består af solcellemoduler, tekniske installationer og mindre tekniske bygninger som transformere. Transformere og øvrigt koblingsudstyr kan have en højde på op til 6 meter, mens  solcellemodulerne har en højde på op til 3 meter målt fra terræn. Solcelleanlægget bliver anti-refleksbehandlet for at mindske risikoen for refleksioner fra solcellerne. Anlægget afgrænses af beplantningsbælter i en bredde af minimum 5 meter langs afgrænsningen af projektområdet. Når solcelleanlægget er i drift, forventes det at have, en effekt på 42 MWp, der svarer til normalforbruget i ca. 11.000 husstande. Se bilag 2 og 3.

Planforhold:

Projektområdet er ikke rammelagt i kommuneplanen eller omfattet af en lokalplan. Realisering af projektet kræver derfor udarbejdelse af et kommuneplantillæg og lokalplan til teknisk formål.

Der vil i plangrundlaget blive redegjort for placeringen i det åbne land, samt vejbetjeningen af projektområdet både i anlægsfasen og i driftsfasen. 

Naboer:

Ansøger oplyser, at ejendommen Vindingsvej 1, som ligger indenfor projektområdet, nedrives inden etablering af solcelleanlægget. Derudover har ansøger været i dialog med naboerne og med baggrund heri friholdes et område på ca. 75 meter til vild natur, mellem dem og solcelleanlægget. Projektmager oplyser, at de fleste naboer generelt viser positiv interesse for solcelleprojektet. Ejerkort med ejendomme nærmest projektområdet kan ses i bilag 4.

Landskab:

Der er foretaget en besigtigelse af projektområdet, og det er administrationens vurdering, at solcellerne både syns- og støjmæssigt ikke vil have en væsentlig indvirkning på det eksisterende landskab.

Landskabsvurderingen samt billeder er vedlagt. Se bilag 5.

Projektområdet ligger i større sammenhængende landskaber, men ligger ikke i bevaringsværdige landskaber og i kystnærhedszonen. Se bilag 6.

Natur:

Der er mindre vandhuller indenfor projektområdet samt et mindre moseområde. Disse er beskyttet af §3 i henhold til naturbeskyttelsesloven. Der skal tages hensyn til områderne ved etablering af solcelleanlægget.

Solcelleprojektet vurderes ikke at ville påvirke Natura2000-områder og Bilag IV-arter i området.

Den sydlige og vestlige del af projektområdet er omfattet af en skovbyggelinje. Der kan dispenseres herfra. For at beskytte skovbrynet, skal der holdes en afstand på mindst 30 meter til skovgrænsen. Se bilag 7.

Fordele og ulemper:

Administrationen har vurderet solcelleanlægget i forhold til forskellige parametre herunder forslag til nye retningslinjer for større solcelleanlæg.

Det er administrationens vurdering, at fordelene ved solcelleprojektet opvejer ulemperne. Se bilag 8.

Grundet projektets omfang anbefales det, at der laves visualiseringer fra udsigtspunkter/veje, så den visuelle påvirkning af området kan vurderes nærmere.

Miljøvurdering:

Solcelleanlæg er omfattet af "Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter" bilag 2, pkt. 3a. Der skal derfor udarbejdes miljøscreening af plangrundlaget og af projektet.

Inddragelse:

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 24. marts 2020 blev lokalplanerne prioriteret. Her blev det besluttet, at lokalbefolkningen skal inddrages gennem hele processen for så vidt angår solcellesager. Der bedes derfor tages stilling til, hvordan den videre inddragelse af lokalbefolkningen skal ske gennem processen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Realisering af solcelleprojektet vil understøtte kommunens strategiske energiplan 2019-2023. Energianlægget vil desuden bidrage til målsætninger i Energi2020-strategi mål, om at blive 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 samt 100% fossilfri i 2040.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at:

 1. Planlægningen for et solcelleanlæg ved Ådum igangsættes for ansøgers egen regning og risiko.
 2. Ansøger på baggrund af visualiseringer og beskrivelse af landskabspåvirkningen kan godtgøre, at projektet ikke påvirker landskabet i væsentlig grad.
 3. Der afholdes en foroffentlighedsfase.

Der tages stilling til, hvordan den videre inddragelse af lokalbefolkningen skal ske gennem processen. 

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med den tilføjelse, at ansøger får tilsendt Byrådets politiske signaler vedrørende opsætning af solcelleanlæg og bedes forholde sig til disse gennem planprocessen. Udvalget anbefaler endvidere, at ansøger afholder et informationsmøde i foroffentlighedsfasen med deltagelse af kommunen.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Offentliggørelse af planforslag for et område til rekreative formål ved Ørbækvej, Hoven

Sagsnr: 20-010786

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 5. november 2019 besluttet at igangsætte planlægningen for et område til feriehytter ved Ørbækvej 8, Hoven 6880. Derfor er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der udlægger ca. 2 ha til rekreativ anvendelse.

Efter aftale med ansøger udarbejdes lokalplanen, når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget. Grunden til denne faseopdeling er en imødegåelse af risikoen for, at Erhvervsstyrelsen nedlægger et veto mod projektet af hensyn til bevarelse af et landskab med fortidsminder og Natura 2000-opland til Omme Å.

Formål

Formålet med dette kommuneplantillæg er, at planområdet kan anvendes til rekreative formål, herunder feriecenter med 10 - 15 hytter.

Områdets disponering og bebyggelse

Projektet består af et feriecenter på hotellignende vilkår med 10-15 mindre ferie- og fritidshytter, en serverings- og receptionsbygning samt parkeringsplads til besøgende. Feriecenteret ligger på et skovareal med poppeltræer, men udenfor beskyttelseslinjer omkring fortidsminder og Omme Å. Hytternes materialevalg og udseende tilpasses til den omgivende natur.

Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget. Konklusionen af screeningen er, at planforslaget ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet, og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Foroffentlighed

I forbindelse med den foroffentlige høring er der kommet ideer og forslag til planlægningen fra en enkelt borger, se bilag. De indkomne ideer og forslag er behandlet i vedlagte notat. Administrationen indstiller, at notatet anvendes som svar.

Offentlighedsfase

Ved vedtagelse fremsættes forslaget i offentlig høring i 8 uger jf. Planlovens §24 stk. 4 sammenholdt med § 23c.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Projektet bidrager til etablering af overnatningsfaciliteter til helårsturisme i en del af kommunen, som ligger udenfor kystnærhedszonen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Forslag til Tillæg 42 til Kommuneplan 2017-2029 for et område til rekreative formål ved Ørbækvej, Hoven, vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

 2. Notatet med behandling af ideer og forslag godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til boligformål ved Højsagervej og Høgevej, Videbæk

Sagsnr: 20-010333

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 36 og Lokalplan 452 blev vedtaget af Byrådet den 18. februar 2020, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 24. februar 2020 til og med den 20. april 2020.

Lokalplanen har været udsendt i supplerende høring i perioden fra den 5. maj 2020 til og med den 19. maj 2020, som følge af, at administrationen foreslår ændringer af lokalplanen.

 

Resultat fra offentlighedsfasen og den supplerende høring

Der er hverken i offentlighedsfasen eller i den supplerende høring modtaget bemærkninger.

Administrationens forslag til ændringer af lokalplanen fremgår af vedlagte notat.

Ændringerne omhandler:

 1. Delområde IID til både tæt/lav og åben/lav boligbebyggelse justeres således, at det præciseres, at bebyggelsesprocenten ved tæt/lav boligbebyggelse er 40 %.

 2. Delområde IV justeres således, at der i tilfælde af anvendelse til offentlig formål gives mulighed for en mere hensigtsmæssig disponering af delområdet i henhold til evt. fremtidigt, konkret projekt.

 

Ny afgørelse af miljøscreening

De foreslåede ændringer til lokalplanen har betydning for miljøscreeningens redegørelse for støj-gener. Konklusionen af screeningerne er fortsat, at planforslaget ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet. Såfremt Byrådet vedtager lokalplanen med de foreslåede ændringer, skal der samtidig træffes en fornyet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

For uddybning se vedlagte notat.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Det forudsættes, at alle anlægs- og driftsomkostninger afholdes af bygherre. Dog kan det ske, at fremtidige driftsomkostninger på forlængelsen af Høgevej (kommunevej), kan tilfalde Ringkøbing-Skjern Kommune af hensyn til den fremtidige vejforsyning af Videbæk Vest. Driftsomkostninger af de fredede arealer samt adgangsvejen til Herborg bakker, tilfalder fortsat kommunen.

Ifølge Planlovens § 48 har kommunen pligt til at overtage en ejendom mod erstatning, når dele af ejendommen i en lokalplan er udlagt til offentlig formål, såfremt restejendommen ikke kan udnyttes på rimelig måde som selvstændig ejendom. Administrationen vurderer dog, at risikoen for overtagelsespligt bortfalder som følge af den todelte anvendelsesmulighed i delområde IV.

Effektvurdering

Projektet vil bidrage positivt til udviklingen af det vestlige Videbæk i overensstemmelse med bybeskrivelsen i kommuneplan 2017-2029.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Tillæg 36 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 452 for et område til boligformål ved Højsagervej og Høgevej, Videbæk vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af vedlagte notat.

 2. Der træffes fornyet afgørelse om, at Lokalplan 452 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering som følge af ændret redegørelse, der fremgår af vedlagte notat.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Orientering om anlæg af dæmning ved trækbane i Hvide Sande.

Sagsnr: 20-010228

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune modtog den 6. februar 2020 projektbeskrivelsen ”Det Grønne Øje” for kabelbanen for vandski i Hvide Sande.

Beskrivelsen omfatter en inddæmning af den eksisterende kabelbane. Formålet er at regulere vandspejlet, så banen i højere grad kan benyttes uafhængig af vejrforholdene. Endvidere at gøre det attraktivt at iagttage aktiviteterne. Anlægget er i dag i stærk forfald.

Administrationen besigtigede den 13. februar 2020 anlægget. Der er tale om et anlæg i søterritorie, hvor Kystdirektoratet er myndighed.

Ringkøbing-Skjern Kommune er af Kystdirektoratet hørt i sagen.

Administrationen sendte 23. marts 2020 kommunens kommentarer til projektet:
Ringkøbing-Skjern Kommune finder, at projektet ud over at bidrage med det essencielle, kabelbanen, vil bidrage på en række andre parametre i kommunens interesse. I Ringkøbing-Skjerns Planstrategi er der politisk vedtaget strategier for sundhed, friluftsliv kreativ og aktiv fritid. Administrationen ser projektet som et væsentligt positivt bidrag til kommunens strategi.

Bemærkningen omfatter alene dæmningsanlægget i søterritoriet og ikke den landfaste del for etablering af servicefaciliteter. Denne del vil, om aktuelt, blive behandlet som en separat sag med kommunen som myndighed.

Kystdirektoratet gav den 25. marts 2020 tilladelse til etablering af den del af anlægget som alene omhandler dæmningsanlægget i søterritoriet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Projektet understøtter blandt andet turismesatsningen.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til orientering.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Trafiksikkerhedsplan 2020

Sagsnr: 20-010063

Sagsfremstilling

I kommunens arbejde med trafik og mobilitet, både når det handler om anlæg, drift og administration, er trafiksikkerhed en vigtig parameter. I de nye politikker har trafiksikkerhed på kommunens veje og stier derfor også sin egen målsætning, og en af indsatserne er, at der skal udarbejdes en ny trafiksikkerhedsplan, som kan være administrationens nye arbejdsredskab de næste år frem.

Ringkøbing-Skjern kommunes seneste plan for området, er udarbejdet i 2013 "Trafiksikkerhedsstrategi 2013 - 2016". Med udgangspunkt i denne plans fokusområder, er der de seneste år blevet arbejdet med mange forskellige tiltag, herunder både fysiske og adfærdsmæssige – for eksempel ombygninger ved veje og stier, nye stier, reflekser på kantsten i heller samt kampagner om hastighed, skolestart, spiritus, seler osv.

Med denne sag, fremlægges et forslag til en ny ”Trafiksikkerhedsplan 2020 – 2025” jf. vedlagte bilag. Den nye plan er bygget simpelt op omkring 4 nye fokusområder, med tilknyttede indsatser.

De 4 nye fokusområder er:

 • BØRN OG UNGE PÅ VEJ
 • STRÆKNINGER OG KRYDS I ÅBENT LAND
 • HASTIGHED

 • TRAFIKANTADFÆRD OG INVOLVERING

Grundlaget for planens 4 særlige fokusområder er fremkommet ved udarbejdelse af en uheldsanalyse, som bl.a. viser udviklingen i antal dræbte og tilskadekomne på kommunens vejnet. Analysen viser også noget om, hvilke trafikantgrupper der er mest udsat, samt hvilke situationer og faktorer der medvirker til at uheldene sker.

I overvejelserne omkring fokusområder og ikke mindst i valg af indsatser, er de politiske signaler fra arbejdet med kommunens mobilitetspolitik, også blevet inddraget.

De vigtigste resultater fra uheldsanalysen er vedlagt som bilag.

Antallet af uheld på kommunevejene er steget de sidste par år, og analysens resultater understreger, at det giver rigtig god mening at arbejde målrettet på flere fronter med trafiksikkerhed og adfærd i trafikken.

Med den nye trafiksikkerhedsplan vil administrationen bl.a. få mulighed for,

 • at arbejde målrettet og struktureret med trafiksikkerhed,

 • at arbejde både med fysiske tiltag, tryghed og forebyggelse, 

 • at have mere fokus på lokale tiltag ifm. forebyggende kampagneaktiviteter mv.

 • at have fokus på strækninger i det åbne land hvor de alvorlige uheld ofte sker,

 • at inddrage relevante spillere og lokale ildsjæle – herunder f.eks. kommunens skoler, andre kommunale forvaltninger og virksomheder.

Planen indeholder også indsatser, som er mere knyttet op på holdninger og vilje til at skabe trafiksikre mobilitetsløsninger. Indsatsen om, at alle større vejprojekter skal gennemgå en ekstern trafiksikkerhedsrevision, vil f.eks. skulle indarbejdes som en naturlig og fast procedure i anlægsprojekternes økonomi og tidsplan helt fra skitse til udførelse. En sådan indsats vil være med til at sikre, at vi ikke selv får udviklet løsninger, som senere viser sig at generere uheld.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Budgettet til arbejdet med trafiksikkerhed, blev ved sidste budgetforhandling øget, da ønsket om en forbedret indsats på trafiksikkerhedsområdet var ønsket.

Beløbet er afsat som en pulje, og puljen fordeles løbende til de indsatser og projekter, både fysiske og forebyggende, som gennemføres hvert år.

Effektvurdering

Trafiksikkerhed er noget, de fleste borgere har en mening om, og gerne vil forholde sig til. Det er derfor vigtigt, at der ligger politisk godkendte retningslinjer for kommunens indsatser for området, bl.a. således, at administrationen har mulighed for at prioritere ressourcerne på området.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at "Trafiksikkerhedsplan 2020 - 2025" godkendes.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte "Trafiksikkerhedsplan 2020-2025".

Kopier link til punktet  -   Print

10 Cykelsti fra Videbæk til Sønderupvej - Ekspropriationsbeslutning

Sagsnr: 17-040708

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Regulativ for husholdningsaffald

Sagsnr: 20-008626

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nye affaldsordning for kildesortering af dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune skal Regulativet for Husholdningsaffald opdateres, så det er svarende til forholdende i den nye ordning.

Procedure for vedtagelse af nyt husholdningsregulativ

Efter Teknik- og Miljøudvalget har godkendt udkastet med eventuelle tilføjelser eller ændringer, skal udkastet i offentlig høring i 4 uger på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside, hvorefter det igen vil blive præsenteret for Teknik- og Miljøudvalget.

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt regulativet med eventuelle rettelser fra høringen, skal regulativet godkendes af Byrådet, før det endegyldigt kan træde i kraft. Når regulativet godkendes af Byrådet vil det træde i stedet for det nuværende Regulativ for Husholdningsaffald.

Regulativet er udarbejdet efter lovbestemte retningslinjer gennem Energistyrelsens portal NSTAR. Visse dele af regulativet består af obligatorisk tekst og andet af fritekst. Visse elementer vil først kunne opdateres når regulativet sendes til godkendelse ved Byrådet. Dette gælder f.eks. navn på borgmester, samt kontaktperson for regulativ mv. Disse enkelte punkter vil være udstreget i udkastet.

Opsætningen af dokumentet sker automatisk gennem NSTAR og kan ikke ændres.

 

Ændringer i ordningen for dagrenovation

Beskrivelsen af ordningen er tilrettet, så det nu fremgår, at dagrenovationen i Ringkøbing-Skjern Kommune er opdelt i to fraktioner: madaffald og restaffald, der skal sorteres ved husstanden, og vil blive indsamlet som to fraktioner. 

Det er specificeret, at madaffald skal emballeres i de poser, der stilles til rådighed af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Bringeordningen for sommerhusejere er slettet fra regulativet i overensstemmelse med Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 10. september 2019 om at fjerne denne ordning.

Beholderne til dagrenovation vil leveres af, tilhøre og vedligeholdes af Ringkøbing-Skjern Kommune. Dog vil borgeren/grundejer selv skulle erstatte beholdere som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage. Det er endvidere borgeren/grundejer, der har ansvaret for, at beholderne renholdes.

Boligforeninger mv. kan aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune at etablere nedgravede affaldsbeholdere i stedet for de af kommunen udleverede beholdere. De nedgravede beholdere ejes, vedligeholdes og etableres af grundejer. Dette er i overensstemmelse med Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 28. maj 2019.

Ordningen med ekstra sække til dagrenovation ændres til ekstra sække til madaffald og ekstra sække til restaffald.

Det er specificeret, at beholderne skal stilles retvendt, med håndtaget ud af, så beholderne ikke skal drejes, når affaldet skal afhentes. Baggrunden er, at renovatøren ikke tømmer beholderne, når de står forkert med håndtaget.

Tømmefrekvenserne for dagrenovationsordningen fremgår ikke længere af regulativet. I stedet er der henvist til det gældende gebyrblad, som Teknik- og Miljøudvalget vedtager hvert år.

Fristen for at stiller beholderen ud til skel til tømning, er ændret til senest kl. 05.30 på tømmedagen i stedet for kl. 06.00. Dette ændres, da enkelte ruter starter tidligere og enkelte borgere vil ikke få tømt deres beholdere, hvis de først stiller ud kl. 06.00

   

Ændringer i ordningen for WEEE

WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment) omfatter alle former for elektriske og elektroniske produkter i en privat husholdning.

Beskrivelsen af ordningen, og hvilke fraktioner WEEE sorteres i, er opdateret i henhold til den gældende lovgivning.

Der er tilføjet en beskrivelse af den eksisterende ordning med, at småt elektronikudstyr og små husholdningsbatterier kan emballeres i klar, tæt plastpose på maksimalt 4 liter og placeres på beholderen til dagrenovation inden denne tømmes.

 

Ny paragraf med gældende særordninger

Der er tilføjet en ny paragraf (§22) til husholdningsregulativet. Denne paragraf beskriver de gældende særordninger der er i Ringkøbing-Skjern Kommune:

 • Ordning til lejlighedsvis ekstra dagrenovation.
  • Ekstra sæk til madaffald eller restaffald kan købes på en af de store genbrugspladser samt ved række dagligvareforretninger og turistbureauer.
  • Ekstra sække afhentes i forbindelse med almindelig tømning af affaldsbeholder.
 • Særordning for institutioner med overnattende brugere/ beboere

  • Institutioner med overnattende brugere/ borgere kan vælge at modtage separate beholdere til

   madaffald og restaffald istedet for de opdelte beholdere.

  • Baggrunden for ordningen er, at deres dagrenovation ofte adskiller sig markant fra dagrenovationen fra husholdninger, samtidig med, at disse institutioner ikke må benytte sig af en privat renovationsordning.

 • Dispensation fra affaldsbeholdere

  • Til særlige tilfælde hvor borger/ bruger vil være nødsaget til at transportere affaldsbeholderen

   gennem boligen i forbindelse med afhentning.

  • Hvis borger/ bruger får dispensation, vil denne fremover skulle benytte sig af affaldssække

   leveret af Ringkøbing-Skjern Kommune. Der vil være en sæk til restaffald og en sæk til

   madaffald.

 • Ordning for Eternit og Asbest

  • Afleveringsordningen på de store genbrugspladser.
  • Afhentningsordningen i Bigbags.

 

Udkastet til regulativet er vedlagt denne dagsorden som bilag. §22 er sidste paragraf i udkastet.

 

Generelle ændringer til husholdningsregulativet

Der er foretaget flere småændringer, så regulativet lever op til de faktiske forhold for eksempel:

 • Betegnelsen døgnstation er fjernet fra regulativet.
 • Ved alle obligatoriske ordninger er sommerhuse og kolonihavehuse tilføjet i forhold til hvem ordningerne gælder for.
 • Tilsvarende er brugere også tilføjet udover borgere og grundejere, i forhold til hvem de obligatoriske ordninger gælder for.
 • Alle henvisninger til ESØ er enten ændret til Ringkøbing-Skjern Kommune eller AFLD.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder:

 • Miljøbeskyttelsesloven
 • Affaldsbekendtgørelsen
 • Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv.
 • Batteribekendtgørelsen
 • Elektronikaffaldsbekendtgørelsen
 • Emballagebekendtgørelsen

Økonomi

Affald og Genbrug er et bruger-financieret område.

Ændringerne i husholdningsregulativet påvirker ikke direkte taksterne.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender udkastet til nyt husholdningsregulativet, hvorefter dette vil komme i offentlig høring i 4 uger.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - Teknik- og Miljøområdet

Sagsnr: 20-000210

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 for Teknik- og Miljøudvalgets område viser, at der samlet set forventes et mindre forbrug på i alt 13,272 mio. kr. med henholdsvis 10,272 mio. kr. på det skattefinansieret område og 3 mio. kr. på det brugerfinansieret område.

Det forventede resultat afspejler, at overførslerne fra 2019 er indarbejdet i budgettet for 2020. Der blev på det skattefinansierede område overført 12,461 mio. kr. fra 2019. Det betyder at der forventes anvendt 2,189 mio. kr. af de overførte midler.

 

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af oversigten nedenfor.

 

Kultur, Natur og Fritid
På Kultur, Natur og Fritid herunder Havneområdet forventes budgettet som udgangspunkt overholdt. Der er ingen særlig overførsel fra 2019 til 2020 på området.

Brand og Redning
Der er overført 1,0 mio. kr. på området, som bl.a. skal anvendes til gennemgang af brandsikkerheden på kommunens institutioner mv. Det afsatte budget til Brand og Redning Midtvest forventes overholdt.

Trafik og Vej
Under Trafik og Vej er der overført i alt 9,5 mio. kr. fordelt med 2,6 mio. kr. vedrørende Vej & Park, Drift, 3,1 mio. kr. på vintervedligeholdelse 0,5 mio. kr. på belægning, 1,8 mio. kr. på kollektiv trafik samt godt 1,6 mio. kr. på vejbelysning.

Der er planlagt ekstra tiltag vedrørende afvandingsforanstaltninger for at sikre en bedre afvikling af den store mængde nedbør. De ekstra udgifter kan finansieres af mindre forbruget på vinterkontoen, hvor der på grund af den varme vinter ikke har været de store udgifter. De økonomiske konsekvenser er vurderet til at udgøre ca. 2,0 mio. kr., men vil blive medtaget i de kommende budgetopfølgninger, når de kendes.

På vejbelysningsområdet er der overført et overskud på 1,5 mio. kr. der er planlagt til reinvesteringer. Der forventes et overskud på driften på ca. 1,0 mio. kr. som kan anvendes til reinvesteringer på området.

På kollektiv trafik må det som udgangspunkt forventes, at der bliver et overskud, idet udbuddet af rutekørslen fra 1. august 2020 blev væsentlig billigere end forventet. Der følges op på konsekvenserne i forbindelse med Midttrafiks kvartalsvise budgetopfølgninger. 

Som følge af Covid-19 har bestyrelsen for Midttrafik den 30. april 2020 truffet beslutning om, at kommunerne og regionen ud fra byrdefordeling afregnes for manglende likviditet i Midttrafik. For Ringkøbing-Skjern Kommune udgør dette i alt 2,5 mio. kr. brutto i 2020, som afregnes fra juni måned. Midttrafik oplyser at de forventede mindreudgifter vedrørende handicapkørsel og flextrafik vil udgør 1,5 mio. kr. i 2020, således nettomerudgiften vil være 1,0 mio. kr. Der arbejdes på en løsning, hvor trafikselskaberne bliver kompenseret direkte fra staten i stedet for at det er kommunerne og regionen der belastes, men der er pt. ikke indgået en aftale. Merudgifterne/mindre indtægterne vil under alle omstændigheder medtages når den samlede regning vedrørende Covid-19 skal gøres op.

Der er i timepriserne for Vej & Park, drift indregnet en geninvestering i materiel på 1,5-2 mio. kr. årligt. Den samlede maskinpark er pt. vurderet til at have en værdi på mellem 30 og 40 mio. kr. Der er pt. planlagt investeringer for ca. 3,0 mio. kr.

Land og Vand
Området forventes samlet set overholdt.

Affald og Genbrug
På det brugerfinansierede område inden for Affald og Genbrug forventes budgettet ligeledes overholdt. På Dagrenovationsområdet er taksterne for 2020 fastsat ud fra investeringen i de nye beholdere i 2020, hvilket betyder en forventet overskud på området. På Genbrugsområdet er taksterne for 2020 på samme niveau som i 2019. Der er i budgettet for genbrugsområdet indarbejdet et forventet overskud på godt 5 mio. kr. som ikke forventes helt opfyldt. Dette skyldes blandt andet manglende indtægter i forbindelse med afskaffelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder. Her mangles der fortsat en endelige afklaring.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi , Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog budgetorienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

13: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

 • Busskur i Hemmet
 • Cykelparkering
 • Ved Tim Kirkevej 12 er der klaget over støj fra en ældre husstandsvindmølle. Der udføres en vejledende støjmåling og resultatet heraf forventes at foreligge i august 2020
 • Gyllebeholdere i det åbne land
 • §3 registreringer

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om følgende:

 • Henvendelse vedrørende udkørsel af spildevandsslam i Vostrup 
 • Nyt offentligt toilet i Videbæk

Kopier link til punktet  -   Print

14: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing