Referat: 9. juni 2020 kl. 12:30

LOK. 1.8 - Dækket, Smed Sørensens Vej 1 Ringkøbing
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • Ole Nyholm Knudsen
 • John G. Christensen
 • Irene Lund Pedersen
 • Svend Boye Thomsen
 • Hans Pedersen
 • Niels Rasmussen
 • Jørgen Byskov

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Udvidelse af sommerhuse på klitarealerne i landzonen

Sagsnr: 19-009255

Sagsfremstilling

Genbehandling af sagen

Sagen har været forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 12. maj 2020, hvor udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på yderligere udredning, herunder en besigtigelse.

Der er arrangeret besigtigelse i forbindelse med mødet.

Ansøgning

Ejeren af sommerhuset på Holmsland Klitvej 71 har søgt om landzonetilladelse til at nedrive det eksisterende sommerhus på 72 m², og derefter opføre et nyt sommerhus på 105 m².

Det eksisterende sommerhus er i 1 plan med tagpap og med en tagvinkel på 5°. Det nye ønskes opført i et plan med stråtag og en tagvinkel på 45°.

Det nye sommerhus får samme placering som det gamle - blot med udvidelse mod nord og øst, og en større højde på huset.

Ejendommen ligger i landzone og i et større udlagt §3 område.

Administrationens bemærkninger til landskab og natur

Administrationen har ved tilsyn konstateret, at det område hvor selve udvidelsen af sommerhuset skal ske ikke er §3 i dag, idet udvidelsen inddrager noget af det eksisterende areal af terrassen omkring huset. Udvidelsen kræver derfor ikke en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven for §-3 område.
For yderligere udredning kan administrationen oplyse, at der efter hidtidig praksis i kommunen altid meddeles afslag på dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, når udvidelser ligger i udlagt §-3 områder.

Udvidelsen kræver fortsat en landzonetilladelse.

Administrationen vurderer, at sommerhuset ligger i et meget sårbart område, der består af klitlandskab, med enkelte gamle og forholdsvis små sommerhuse spredt i klitlandskabet.

I kommunens landskabskarakteranalyse betegnes området som et særligt karakteristisk og oplevelsesrigt landskab, da hele landskabsområdet er præget af både geologiske, kulturbetingede og naturmæssige oplevelsesværdier.
Landskabet er sårbar over for ændringer og tiltag, der kan påvirke landskabets bærende karaktertræk. Selv små ændringer kan have stor negativ påvirkning.

Hele klitlandskabet er præget af særlige udsigter, der kan opleves på langs og på tværs af landskabet. Der er her tale om et landskab som i særlig grad bør beskyttes.

Kommunens praksis fremadrettet

Administrationen har haft flere af den type sager, og forventer også fremadrettet at ville få det.

En del af disse gamle sommerhuse er meget små, som f.eks. 30-50 m², og administrationen er af den opfattelse, at netop størrelsen er med til at fastholde det specielle og unikke landskab.

Der er for alle huses vedkommende tale om sommerhuse, der har ligget der i mange år, og inden der blev udlagt sommerhusområder på klitten.

Administrationen vurderer derfor, at man ikke ukritisk bør meddele landzonetilladelse til udvidelse af disse særlige sommerhuse, af hensyn til bevarelse af det unikke landskab i klitarealerne.

I klitfredede og strandbeskyttede arealer har Kystdirektoratet praksis for at meddele dipsensation fra Naturbeskyttelsesloven til mindre udvidelser af sommerhuse, hvis udvidelsen har til formål at forbedre de sanitære forhold i små gamle sommerhuse.

Administrationen har siden sidste behandling undersøgt klagenævnets holdning til udvidelse af sommerhuse i landzone og fundet at Naturklagenævnet i orienteringsbrev af 1. januar 2012 oplyste følgende:

Ved Naturklagenævnets afgørelser om udvidelser af fritidsboliger er der lagt vægt på:

Meget værdifulde områder. Udvidelse af sommerhuse i områder med ”følsom natur”, f.eks. Natura 2000 områder, § 3-områder, områder der i planlægningen er særlig højt prioriterede som f.eks. rekreativt eller grønt område m.v. meddeles der normalt ikke tilladelser.

For helt små huse kan dog – i lighed med praksis inden for administrationen af naturbeskyttelseslovens § 15 – accepteres en mindre tilbygning på 6-8m² for at muliggøre et tidssvarende badeværelse. Det samme gælder lidt større huse, hvor en mindre tilbygning på 2-4m² accepteres for at muliggøre et tidssvarende badeværelse.

Derfor ønskes en politisk beslutning om retningslinjerne for denne type sager om udvidelse af spredt beliggende sommerhuse i klitarealerne på Holmsland Klit.

Administrationen foreslår, at vi fremover administrerer efter nedenstående kriterier for klitarealer i landzonen, set i lyset af, at der med denne udvidelse vil være mulighed for at forbedre de sanitære forhold:

 •     udvidelse af sommerhuse med maks. 10 m²
 •     nedrivning og opførelse af nyt sommerhus på maks. 10 m² større end det gamle
 •     administrationen foretager en konkret vurdering for fastlæggelse af husets højde, udformning,     materiale- og farvevalg, så byggeriet tager hensyn til de landskabelige forhold.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens § 35 stk. 1

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Mulighed for præcedens.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

 1. at meddele afslag på den ansøgte udvidelse af Holmsland Klitvej 71
 2. at godkende administrationens forslag til fremadrettet praksis
 3. at administrationen får bemyndigelse til at lave afgørelser efter ovennævnte praksis

Bilag Beslutning

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget besluttede at godkende den ansøgte udvidelse. Flertallet besluttede samtidig, at fremtidige sager vurderes individuelt og forelægges udvalget.

Niels Rasmussen ønskede at følge administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Strækningsoptimering på strækningen Ringkøbing- Hvide Sande

Sagsnr: 20-008777

Sagsfremstilling

Sagen fremsendes, så der kan træffes beslutning om, hvilke overhalingsstrækninger der ønskes medtaget videre til budgetforhandlingerne for perioden 2021-2024.

I 2017 udarbejdede Ringkøbing-Skjern kommune, i samarbejde med Hvide Sande Havn, Hvide Sande Group og Holmsland Klit Turistforening, en forundersøgelse for strækningen mellem Ringkøbing og Hvide Sande.

Forundersøgelsen belyste mulighederne for, at forbedre fremkommeligheden på vejstrækningen mellem de to byer, til gavn for både erhvervsliv, turister og øvrige trafikanter, ved etablering af overhalingsstrækninger ( 2+1 vej ), stier og ombygning af kryds.

På strækningen mellem Ringkøbing og Hvide Sande, er der i de sidste 5 år registreret 47 uheld, hvoraf 10 er med personskade. Der opleves desuden i sommerperioden udfordringer med fremkommeligheden og udfordringer ved udkørsel fra sidevejene.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. april 2020, blev sagen om fremkommelighedsprojekterne, drøftet, og det blev besluttet, at der igen skulle kigges på etablering af de 5 overhalingsstrækninger.

På denne baggrund, er økonomien for overhalingsstrækningernes blevet gennemgået igen, og der er udarbejdet skemaer til brug for budgetkonferencen, som vedlægges sagen.

Såfremt en eller flere at de foreslåede projekter ønskes igangsat vil der blive indledt en mere gennemgribende vurdering og beskrivelse af løsning på den enkelte strækning og i denne proces vil berørte borgere inddrages, med henblik på at finde de bedste løsninger.

Siden Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen i april 2020, har kommunen modtaget 2 henvendelser fra grundejerforeninger langs strækningen. Grundejerforeningerne ser positiv på etablering af ændringerne, og de står gerne til rådighed for yderligere drøftelser omkring sagen. Disse henvendelser er også vedlagt denne sag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Anlægsudgifterne til de strækninger som vælges, medtages i forbindelse med budgetlægningen for de kommende år.

Der er i alle de angivne priser indregnet 20 % til projektering, tilsyn og byggeledelse samt 25 % til uforudsigelige omkostninger.

Effektvurdering

Den generelle trafikvækst på strækningen mellem Ringkøbing og Hvide Sande vil i løbet af de kommende år blive en del højere end den ses i dag, blandt andet på grund af de oplevelsesrelaterede attraktioner der etableres på strækningen, som f.eks. Naturkraft og Lalandia.

Herudover har trafikhavnsaktiviteterne i Hvide Sande medført en kraftig stigning i lastbiltrafikken i løbet af de seneste år, og det vurderes, at der årligt kommer ca. 12.000 lastbiler til og fra Hvide Sande Havn.

En opgradering af strækningen vil give et væsentligt løft af fremkommeligheden og dermed give en positiv effekt for både erhvervstrafikken, turist trafikken og for alle øvrige trafikanter.

Indstilling

Det indstilles til Teknik- og Miljøudvalget, at det besluttes, hvilke overhalingsstrækninger der ønskes medtaget videre til budgetforhandlingerne for perioden 2021-2024.

Teknik- og Miljøudvalget 26-05-2020
Teknik- og Miljøudvalget drøftede sagen og besluttede at foretage en besigtigelse af strækningerne i forbindelse med næste udvalgsmøde.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget besluttede at afvente erfaringer fra etablering af den nye omfartsvej ved Søndervig og rundkørslen ved Kloster, før der træffes beslutning om eventuel strækningsoptimering på strækningen mellem Ringkøbing og Søndervig. Udvalget besluttede endvidere, at arbejde videre med at analysere behovet for og scenarieløsninger på optimering af strækningen mellem Søndervig og Hvide Sande.

 

 

Kopier link til punktet  -   Print

4: Opfølgning på cykelstien No-Ringkøbing

Sagsnr: 18-001146

Sagsfremstilling

Der har været en længere proces for at etablere en cykelsti fra No til Ringkøbing. Sagen er nu på for at udvalget kan træffe beslutning om, hvad der skal ske med projektet.

Opsummering af forløbet

No Sogneforening tog i sin tid kontakt til Ringkøbing-Skjern Kommune med idé om et borger-projekt for en sti på det gamle banetracé mellem Ringkøbing og No. Det var planen, at lodsejerne skulle forære kommunen arealerne til stien, og at borgerne selv ville udføre dele af arbejdet, men da det ikke lykkedes, overtog kommunen den videre planlægning af stien.

Planen var en cykelsti på ca. 3,6 km i en bredde på 2 m. Den forløber delvist via det gamle tracé for jernbanen mellem Ringkøbing og Ørnhøj. Tracéet er fundet i samarbejde med bl.a. No Sogneforening.

Det blev forsøgt at få tilskud fra statens daværende stipulje til projektet, men det lykkedes ikke.

Ekspropriation er gennemført, og lodsejerne har fået deres erstatninger udbetalt, men licitationen viste, at projektet blev for dyrt at gennemføre i forhold til det afsatte budget.

En måde at få lavet cykelstien på kunne være samskabelse, hvor det her ville kræve en inddragelse i meget stor stil, hvor borgerne ville skulle stå for store dele af anlægsarbejdet, som rydning, fjernelse af muldjord, udgravning, påfyldning, samt udlægning af muld i rabatter. (se desuden de principper for samskabelsesstier som udvalget besluttede i november 2019)  

Der har derfor været en længere dialog med No Sogneforening, og sogneforeningen er blevet præsenteret for et skema med mulige opgaver de kan påtage sig.

Disse arbejdsopgaver kan sogneforeningen ikke få til at hænge sammen med deres ressourcer, og de skriver derfor til administrationen den 15. maj 2020:

"Vi har gennemgået de tilsendte anvisninger og kan desværre ikke finde en løsning, hvor vi kan udføre så stor en del af arbejdet. Det har vi hverken maskiner eller frivillige nok til at gennemføre. Vi vil opfordre til, at der i den kommende budgetlægning bliver afsat de fornødne midler til at komme i mål."

Mulige modeller for etablering af stien og de økonomiske konsekvenser

Der er afsat 3,1 mio kr fra stipuljen til stidelen i projektet, samt 360.000 kr fra trafiksikkerhedspuljen til helleanlæg på Nordre Ringvej. Da udgifterne overstiger budgettet har administrationen har set på, om der kunne findes besparelser i udførelsen.

Overslaget for de samlede udgifter til projektet, inklusiv helleanlæg, er på 5,8 mio kr. Pt er der anvendt 940.000 kr blandt andet til jordkøb og rådgivningsopgaven ved projektering. Såfremt stien skal etableres som oprindelig planlagt mangler der 2,4 mio kr. 

Administrationen har gennemgået projektet detaljeret og særlig set på omfanget af jordarbejder, men vurderingen er, at besparelsesmulighederne er minimale, og konsekvensen kan være en dårlig afvanding af stien, med risiko for oversvømmelser i regnvåde perioder.

Der foreslås følgende tre muligheder for at besparelser på stiprojektet:

 1. Hele stien afsluttes med stenmelsbelægning, hvilket betyder, at der kan spares asfalt for op imod 1 mio. kr., hvilket dog stadig vil betyde en overskridelse af budgetrammen på ca. 1,4 mio. kr.
 2. Stien afsluttes med stenmel og stien flyttes over på selve Nobjergvej på en grusstrækning på 800 m. Denne mulighed forventes at kunne holdes inden for budgettet, idet der på netop denne strækning er meget jordarbejde. 
 3. Som model 2, men stien afsluttes ved Frejasvej hvilket vil spare 100 meter sti samt overflødiggøre trækket på 360.000 til krydsningshellen. Denne løsning vil reducere det samlede budget med 100.000 kr. samt de 360.000 kr. fra trafiksikkerhedspuljen.
Model Beskrivelse Pris Manglende finansiering
 0 Oprindelig  5,8 mio.  2,4 mio.
 1 Sti i stenmel  4,8 mio.   1,4 mio.
 2 Sti i stenmel men på grusvej 800 m  3,46 mio.  0
 3 Som model 2 men afslutning ved Frejasvej uden helleanlæg   3 mio.  -0,46 mio.

Stien (sort) fra Ringkøbing til No