Referat: 23. juni 2020 kl. 12:00

Lok. 1.8. Dækket, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • Hans Pedersen
 • Niels Rasmussen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Jørgen Byskov
 • Svend Boye Thomsen
 • John G. Christensen
 • Irene Lund Pedersen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Drøftelse af budget FagMED Land, By og Kultur

Sagsnr: 20-012504

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for udarbejdelse af budgettet for 2021 afholdes drøftelser mellem fagudvalg og FagMED om indholdet i budgettet på området.

Medlemmerne af FagMED for Land, By og Kultur er derfor inviteret til en drøftelse af budgetudspil på udvalgets område og konsekvenser heraf.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og FagMED drøfter forslag til budget 2021

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget og FagMED drøftede forslag til budget 2021 og erfaringer fra covid-situationen.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020, Teknik- og Miljø

Sagsnr: 20-000219

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2020 for Teknik- og Miljøudvalgets område viser, at der samlet set forventes et mindre forbrug på i alt 12,472 mio. kr. med henholdsvis 9,472 mio. kr. på det skattefinansieret område og 3 mio. kr. på det brugerfinansieret område.

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af oversigten nedenfor.

Der er på det skattefinansierede område overført i alt 12,461 mio. kr. fra 2019. Det betyder at der forventes anvendt 2,989 mio. kr. af de overførte midler. I forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024 er der medtaget forslag på Vejdrift, hvor der er peget på en medfinansiering af de overførte midler fra 2019. Der er desuden forslag om anvendelse af midler til delvis finansiering af byggesagsbehandler og løsning af §3-opgaven. Såfremt forslagene godkendes vil hele det overførte beløb fra 2019 være disponeret til anvendelse i perioden 2020-2023.

Kultur, Natur og Fritid
På Kultur, Natur og Fritid herunder Havneområdet forventes budgettet som udgangspunkt overholdt. Der er ingen særlig overførsel fra 2019 til 2020 på området.

Brand og Redning
Der er overført 1,071 mio. kr. på området, som anvendes til undersøgelse og etablering af brandsikkerheden på kommunens institutioner i 2020. Det afsatte budget til Brand og Redning Midtvest forventes overholdt.

Trafik og Vej
Området består af 3 områder Vejdrift, Vej & Park - Drift samt Kollektiv Trafik. Der er overført i alt 9,505 mio. kr. fra 2019 fordelt med 5,026 mio. kr. på Vejdrift, 2,629 mio. kr. vedrørende Vej & Park, og 1,850 mio. kr. på kollektiv trafik.

Vejdrift:
Budgettet på Vejdrift består blandt andet af afvandingsforanstaltninger, brolægning, asfalt, vejbelysning og vintervedligeholdelse.

Der er på området overført i alt 5,026 mio. kr. fra 2019 fordelt med 3 mio. kr. på vintervedligeholdelse, 0,5 mio. kr. på asfalt samt 1,5 mio. kr. på vejbelysning. Af de overførte midler forventes der anvendt 2,0 mio. kr. fra vinterkontoen til ekstra tiltag vedrørende afvandingsforanstaltninger for at sikre en bedre afvikling af store mængde af nedbør. De 0,5 mio. kr. der er overført på asfalt forventes anvendt og indgår i prioriteringen af belægningsprojekterne. På vejbelysning er overskuddet på de 1,5 mio. kr. disponeret til reinvesteringer på området. Der er således reserveret 4,5 mio. kr. af de 5,026 mio. kr. til anvendelse i 2020. Herudover er der i forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024 disponeret med en medfinansiering af driftsudvidelser for 2,250.

På den ordnære drift forventes der et overskud på Vejbelysning på 1,0 mio. kr., der kan anvendes til reinvesteringer på området. På vintervedligeholdelseskontoen skønnes det, at der på grund af den milde vinter først på året vil være et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Dette afhænger dog af vejrsituationen ultimo 2020.

Vej og Park - Drift:
Der er overført i alt 2,629 mio. kr. fra 2019. Der er pt. planlagt reinvesteringer for i alt 3,0 mio. kr. Der er i timepriserne for Vej & Park, drift indregnet en geninvestering i materiel på 1,5-2 mio. kr. årligt. I 2020 forventes der et overskud på Vej og Park - Drift på 1,6 mio. kr., hvilket betyder, at der forventes overført 1,0 mio. kr. til reinvesteringer i 2021.

Den samlede maskinpark er pt. vurderet til at have en værdi på mellem 30 og 40 mio. kr.

Kollektiv Trafik:
På Kollektiv Trafik er der overført 1,850 mio. kr. fra 2019. Heraf er der disponeret 193.000 kr. til opgradering af busskure i 2020. I forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024 foreslås det, at der anvendes i alt 1,4 mio. kr. til ansættelse af byggesagsbehandler pr. 1.9.2020. - se anden sag på udvalgets dagsorden.

På den ordnære drift forventes der et overskud på ca. 1,2 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et reduceret kørselsomfang som følge af justeringer og nedlæggelse af afgange på flere ruter. Rute 69 fortsætter fra køreplanskiftet medio 2020 som rute 569. Rute 591 bliver nedlagt fra køreplanskiftet medio 2020.

Covid-19 og kollektiv trafik
Som følge af Covid-19 har bestyrelsen for Midttrafik den 30. april 2020 truffet beslutning om, at kommunerne og regionen ud fra byrdefordeling afregnes for manglende likviditet i Midttrafik. For Ringkøbing-Skjern Kommune udgør dette i alt 2,5 mio. kr. brutto i 2020, som afregnes fra juni måned. Midttrafik oplyser at de forventede mindreudgifter vedrørende handicapkørsel og flextrafik vil udgør 1,5 mio. kr. i 2020, således nettomerudgiften vil være 1,0 mio. kr.

I Økonomiaftalen for kommuner og regioner er det aftalt at Trafikselskaberne kompenseres for følgevirkningerne af covid-19 direkte fra staten. Der afventes i den forbindelse en tilbagemelding fra Midttrafik om det videre forløb.

Land og Vand
Der er på området overført 2,049 mio. kr. fra 2019. Der er stillet forslag om, at der anvendes 1,8 mio. kr. til at løse § 3-opgaven svarende til 1 stilling i 3 år. - Se anden sag på udvalgets dagsorden.

Det ordinære drift på området forventes samlet set overholdt.

Genbrug
På det brugerfinansierede område inden for Genbrug forventes budgettet ligeledes overholdt. På Dagrenovationsområdet er taksterne for 2020 fastsat ud fra investeringen i de nye beholdere i 2020, hvilket betyder en forventet overskud på området. På Genbrugsområdet er taksterne for 2020 på samme niveau som i 2019. Der er i budgettet for genbrugsområdet indarbejdet et forventet overskud på godt 5 mio. kr. som ikke forventes helt opfyldt. Dette skyldes blandt andet manglende indtægter i forbindelse med afskaffelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder. Her mangles der fortsat en endelige afklaring.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. maj 2020 tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Overførsel af driftsmidler til myndighedsopgaver

Sagsnr: 20-003101

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget er på møderne den 25. februar 2020 og den 9. juni 2020 blevet orienteret om status på arbejdet i byggesagsgruppen. Sagsbehandlingstiden er stigende på grund af ny lovgivning, et øget antal nye sager samt et statslig krav om gennemgang og korrigering af BBR, hvilket medfører et stort antal lovliggørende sager. På mødet den 9. juni 2020, tog udvalget orienteringen til efterretning med den bemærkning, at man ønskede at styrke området.

Administrationen har gennemgået udvalgets konti og foreslår, at der anvendes uforbrugte midler fra kontoen for kollektiv trafik til finansiering af ansættelse af en ny medarbejder i perioden fra 1. september 2020 til 31. december 2022. - se i øvrigt budgetopfølgningssagen.

Budgettet for kollektiv trafik vurderes ikke at kunne bære en permanent reduktion på 600.000 kr. årligt, da stigende brændstofudgifter og kravene til miljørigtig transport forventes at forøge udgifterne. En eventuel kommende ny skolestruktur vil forventeligt også medføre øgede udgifter til den kollektive transport, da flere børn vil være kørselsberettigede. Der er derfor medtaget en budgetsag til kommende budgetforhandlinger om videreførelse af opnormeringen af byggesagsgruppen.

I budgetopfølgningssagen er det også foreslået, at der købes konsulenthjælp til opgaven med §3 registrering (registrering af beskyttet natur). Det foreslås her, at konsulentopgaven løses ved at ansætte en person til opgaven i tre år fra 1. september 2020, finansieret af en del af de uforbrugte midler i Land og Vand. Udgiften vil være 600.000 kr. pr. år i tre år.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er overført 1,85 mio. kr. fra 2019 på Kollektiv trafik, heraf er der disponeret 193.000 til opgradering af busskure i 2020. På Land og Vand er der overført 2,049 mio. kr. fra 2019.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til økonomiudvalget, at 

 1. der overføres 1,4 mio. kr. fra kollektiv trafik til Land, By og Kulturs konto 6 til finansiering af en fuldtidsstilling som byggesagsbehandler i perioden 1.9.2020-31.12.2022
 2. der overføres 1,8 mio. kr. fra Land og Vand til Land, By og Kulturs konto 6 til finansiering af en fuldtidsstilling til § 3-opgaven for perioden 1.9.2020-31.08.2023

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Endelig prioritering af budgetforslag 2021-2024, Teknik- og Miljøudvlaget

Sagsnr: 20-000481

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet endelige forslag til budgetskemaer 2021-2024 til udvalgets endelige prioritering.

Forslagene er inddelt i følgende emner:

Anlæg - strækningsforbedringer Ringkøbing-Hvide Sande
Anlægsforslag med relation til Søndervig
Anlæg med relation til Forsyningens projekter
Anlæg vedrørende fremkommelighed og trafiksikkerhed
Øvrige anlægsforslag
Nye forslag - drift

Det skal bemærkes, at der er indarbejdet ændringer i forslagene vedrørende Forskønnelse af Badevej/Lodbergvej i Søndervig.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalg godkender og prioriterer de forslag, der skal medtages ved budgetkonferencen

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte de forslag, der skal medtages til budgetkonferencen.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Igangsætning af miljøkonsekvensrapport for udvidelse af Sdr. Vium Biogas

Sagsnr: 20-011891

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget en ansøgning fra Nature Energy vedrørende udvidelse af biogasanlægget på Øster Vejrupvej 15, Hemmet ca. 2 km syd for Sdr. Vium.

Biogasanlægget blev etableret i 2016 og er i dag miljøgodkendt til at modtage og behandle 80.000 tons biomasse årligt. Ansøger ønsker, at hæve behandlingskapaciteten fra nuværende 80.000 tons til 133.000 tons biomasse årligt. Det svarer til en udvidelse i den årlige biomasse-mængde på 53.000 tons (145 tons/dag).

Ansøger vurderer, at anlægget på nuværende tidspunkt har tilstrækkelig kapacitet til at modtage og behandle en øget mængde biomasse, og derfor er der ikke behov for anlægsarbejde i forbindelse med udvidelsen. Inden for lokalplanområdet vil blive etableret et indføderanlæg, der er et mindre teknisk anlæg (ca. 20 m lang og 3 m høj).

Biogassen transporteres via nedgravede gasledninger til et opgraderingsanlæg på ansøgers andet biogasanlæg, Nature Energy Hemmet, beliggende ca. 6 km nord for Nature Energy Sdr. Vium.

Planforhold
Anlægget er omfattet af Kommuneplanramme 00ta120 og Lokalplan nr. 375 for et område til teknisk formål (Biogasanlæg) syd for Sdr. Vium. Da der ikke sker anlægsændringer eller er behov for anlægsarbejder i forbindelse med udvidelsen, er det administrationens vurdering, at udvidelsen ikke vil kræve en ændring af plangrundlaget. Det nye indføderanlæg kan placeres inden for lokalplanens delområde 1 eller 2.

Miljøforhold
Udvidelsen af anlæggets biomasse input er omfattet af miljøvurderingsloven. Da der er tale om en udvidelse, der er over 100 tons pr. dag, skal der udarbejdes en ny miljøkonsekvensrapport, der belyser udvidelsens miljøpåvirkninger. Rapporten skal belyse miljøpåvirkninger som transport, lugt og støj m.m.

Der skal også udarbejdes et tillæg til miljøgodkendelse for anlægget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
Godkendelsesbekendtgørelsen

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Realisering af planen vil understøtte Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om, at være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020 og 100 procent fossilfri i 2040.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at:

 • Der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for udvidelse af biomasseinput på Sdr. Vium Biogasanlæg.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Anmodning om igangsættelse af plangrundlag for solcelleprojekt ved Vennervej, Lem

Sagsnr: 20-007365

Sagsfremstilling

Formålet med dagsorden er en stillingtagen til, om planlægningen for et solcelleanlæg ved Vennervej i Lem skal igangsættes. Se bilag 1 med ansøgning.

Baggrund

Projektområdet udgør ca. 64 hektar og solcelleanlægget har en forventet levetid på minimum 30 år. Når solcelleanlægget er i drift forventes det at have, en effekt på ca. 51 MW med en produktion på 53.000 MWh årligt. Anlægget består af solcellemoduler, tekniske installationer og mindre tekniske bygninger som transformere. Nogle bygninger kan have en højde på op til 6 meter. Solcellemodulerne har en højde på op til 3 meter målt fra terræn. Solcelleanlægget bliver anti-refleksbehandlet for at mindske risikoen for refleksioner fra solcellerne. Anlægget afgrænses af beplantningsbælter langs afgrænsningen af projektområdet. Se bilag 2 og 3.

Planforhold:

Den nordligste del af projektområdet (ca. 6 hektar) er rammelagt til tekniske anlæg, Lem Kær vindmøller. Den resterende del af projektområdet er ikke rammelagt i kommuneplanen eller omfattet af en lokalplan. Realisering af projektet kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg og lokalplan til teknisk formål.

Ca. 10 hektar af solcelle projektområdet ligger inden for kystnærhedszonen, hvilket kræver en funktionel og planlægningsmæssig begrundelse for placeringen. Se bilag 4.

Landskab og bindinger:

Der er foretaget en besigtigelse af projektområdet og udarbejdet en landskabsvurdering. Ud fra en konkret vurdering af landskabet, uden afvejning i forhold til andre interesser, er det administrationens vurdering, at solcelleanlægget umiddelbart vil medføre en negativ påvirkning af landskabet, da solcelleanlægget placeres i en sårbar landskabstype. Se bilag 5.

Der er følgende bindinger inden for det ansøgte projektområde:

 • Områder med beskyttet natur. Se bilag 6.
 • Ca. 9 hektar ligger indenfor å-beskyttelseslinje. Se bilag 6.
 • Ca. 10 hektar ligger indenfor lavbundsarealer der kan genoprettes til vådområder. Se bilag 7.

 • Ca. 25 hektar ligger inden for pumpelag. Se bilag 8.

 • Udlagt område til potentielt affaldsbehandlingsanlæg.

De nævnte forhold kan medføre, at projektet skal tilpasses. Dette skal håndteres i en eventuel planproces. Beskyttet natur og beskyttelseslinjer skal respekteres i henhold til gældende lovgivning. Administrationen anbefaler, at solcelleprojektet indrettes på en sådan måde, at genopretning af vådområde og ændringer af pumpestrategi med vandstandsstigninger til følge, kan gennemføres uden krav om erstatning til solcelleprojektet.

Naboer:

Ansøger oplyser, at der generelt er fin opbakning til solcelleprojektet. Nærmeste nabo ligger ca. 40 meter sydvest for projektområdet. Boligen forventes nedlagt, såfremt Lem Kær-projektet realiseres. Ansøger aftaler nærmere med grundejer vedrørende en eventuel kompensation, hvis vindmølleprojektet ikke bliver til noget, og huset ikke saneres.

Administrationens vurdering af sagen:

Administrationen har vurderet solcelleanlægget ved Vennervej i forhold til forskellige parametre herunder de nye forslag til retningslinjer for større solcelleanlæg. Se bilag 9.

Administrationen vurderer, at det er usikkert, hvorvidt et solcelleanlæg på den ansøgte placering ud fra en samlet afvejning er hensigtsmæssig. Særligt bør projektets landskabelige forhold afklares nærmere, ligesom projektet bør tilpasses ovennævnte bindinger.

På Økonomiudvalgsmødet den 2. oktober 2018 blev det besluttet, at der skal igangsættes en planlægning for Lem Kær energitestprojekt. Energitestprojektet ved Lem Kær er under udvikling. Foroffentlighedsfase forventes afholdt i september/oktober 2020. Det er administrationens vurdering, at det ansøgte solcelleprojekt ved Vennervej potentielt vil kunne påvirke mulighederne for en optimal disponering af Lem Kær projektet. Særligt er der en risiko for, at den samlede landskabelige påvirkning og den kumulative effekt af de to projekter, vil blive så stor, at et solcelleprojekt ved Vennervej kan hindre en realisering af Lem Kær energitestprojektet og omvendt. Se bilag 10.

Set i lyset heraf og det forhold, at Økonomiudvalget allerede har igangsat energitestprojektet ved Lem Kær, bør der foretages en politisk afvejning af, hvorvidt man vil fremme projektet ved Vennervej, inden at der er sket en nærmere afklaring af projektet ved Lem Kær.

Administrationen finder det uhensigtsmæssigt, at der sker en sideløbende planlægning for to store tekniske anlæg så tæt på hinanden. Ud fra et kommuneplanmæssigt synspunkt, bør projekternes indbyrdes påvirkning belyses i planprocesserne for de respektive anlæg. Det vil komplicere processerne væsentligt, hvis disse skal gennemføres sideløbende, uden at projekterne hver især er endeligt afklaret.

Det skal bemærkes, at Lem Kær energitestprojektet indeholde både test og produktion, hvorved administrationen vurderer, at projektet i højere grad understøtter kommunens samlede energisatsning end det er tilfældet ved projektet ved Vennervej.

Ansøger har mulighed for at genansøge om igangsætning af planlægningen efter nærmere afklaring af Lem Kær energitestprojektet.

Inddragelse:

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 24. marts 2020 blev lokalplanerne prioriteret. Her blev det besluttet, at lokalbefolkningen skal inddrages gennem hele processen for så vidt angår solcellesager.

På møde den 19. maj 2020 godkendte Byrådet politiske signaler vedrørende opsætning af solcelleanlæg. Herunder besluttede Byrådet, at:

Ansøger får tilsendt Byrådets politiske signaler vedrørende opsætning af solcelleanlæg og bedes forholde sig til disse gennem planprocessen. Se bilag 11.

Såfremt planlægning for det ansøgte igangsættes, skal der tages stilling til, hvordan den videre inddragelse af lokalbefolkningen skal ske gennem processen.

Administrationen anbefaler, at ansøger får tilsendt byrådets signaler og anmodes om at forholde sig til disse gennem processen. Administrationen anbefaler endvidere, at ansøger afholder et borgermøde i foroffentlighedsfasen med deltagelse af kommunen.

Partshøring:

Administrationens anbefaling om afslag har været i partshøring. Bemærkninger og bilag fra partshøringen er vedlagt i bilag 12 og 13.

Miljøvurdering

Solcelleanlæg er omfattet af "Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter" bilag 2, pkt. 3a. Der skal derfor udarbejdes miljøscreening af plangrundlaget og af projektet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Realisering af solcelleprojektet vil understøtte kommunens strategiske energiplan 2019-2023. Energianlægget vil desuden bidrage til målsætninger i Energi2020-strategi mål, om at blive 100% selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 samt 100% fossilfri i 2040.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget beslutter, om:

 1. Der skal meddeles afslag med henblik på at energitestprojektet ved Lem Kær bliver afklaret, eller
 2. Planlægningen for det ansøgte solcelleanlæg ved Vennervej skal igangsættes.

Såfremt planlægningen ønskes igangsat anbefaler administrationen:

 • At der foretages en prioritering mellem planlægningen for det ansøgte solcelleanlæg ved Vennervej og planlægningen for Lem Kær energitestprojektet, således at planlægningen gennemføres for det ene projekt, mens planlægningen for det andet projekt afventer.
 • At planlægningen for et solcelleanlæg ved Vennervej, Lem igangsættes for ansøgers regning og risiko.
 • At projektets landskabelige påvirkning undersøges nærmere i planprocessen. 
 • At projektet i planprocessen tilpasses, så der tages hensyn til eksisterende bindinger i området.
 • At eventuel opstilling af solceller i området der i kommuneplanen er udlagt til lavbundsareal, der kan genoprettes som vådområde og/eller pumpelaget, etableres med vilkår om, at eventuel etablering af vådområde eller nedlæggelse af pumpelaget skal tåles uden erstatning til solcelleanlægget.    
 • At ansøger får tilsendt Byrådets politiske signaler vedrørende opsætning af solcelleanlæg og bedes forholde sig til disse gennem planprocessen. 
 • At ansøger afholder et informationsmøde med deltagelse fra kommunen i foroffentlighedsfasen.  

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på yderligere udredning.

Niels Rasmussen ønsker en overordnet plan for, hvor tekniske anlæg placeres i kommunen, og at lokalbefolkningen inddrages så tidligt som muligt ved placering af sådanne anlæg.

 

Kopier link til punktet  -   Print

8: Anmodning om igangsættelse af plangrundlag for et område til centerformål ved Ahornvej 75, 6900 Skjern.

Sagsnr: 20-010429

Sagsfremstilling

Anmodning om udarbejdelse af nyt plangrundlag for et areal på ca. 4600 m2 ved den gamle remise, på Ahornvej 75, 6900 Skjern.

Baggrund
I 2016 stod remisen til nedrivning af daværende ejer Banedanmark. Remisen blev købt af et lokalt byggefirma for at undgå nedrivning, og firmaet bad byens borgere om at komme med forslag, som kunne gavne befolkningen og bevare den charmerende bygning.
En gruppe unge frivillige i foreningen ”Remisen Skjern” har nu fået fuldmagt af de nye ejere, til at ansøge om og udarbejde et plangrundlag for en omdannelse af den gamle remise i Skjern, til et kultursted der kan rumme koncerter, teater og lignende, samt et værested som kan danne ramme om fællesskaber for unge mennesker i området.

Bygningerne har et samlet areal på ca. 1.000 m² og ønskes omlagt til centerformål, således at bygningerne kan udnyttes til de nye funktioner.

Remisen er opført som togværksted i 1917 og har en helt særegen arkitektur, som giver gode muligheder for at indrette bygningerne som kultursted. Administrationen vurderer, at remisen bør vurderes som bevaringsværdig. Ansøger ønsker at bevare remisens sjæl og karakter og omdanne bygningerne på en måde, der synliggør stedets historie. I efteråret 2019 modtog ansøger 850.000 kr. til istandsættelse og omdannelse af remisen, fra Realdania kampagnen ”Underværker”.

Se bilag for nærmere beskrivelse af det ansøgte.

Planforhold 
Det ansøgte område er ikke rammelagt i kommuneplanen og ligger i landzone. Den ønskede anvendelse er ikke i overensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser, og realisering af det ansøgte, forudsætter derfor et tillæg til kommuneplanen, der udlægger området til centerformål. Desuden skal der udarbejdes ny lokalplan, der overfører området til byzone.

Administrative bemærkninger
Projektet er i sin indledende fase og en nærmere projektafklaring skal ske i dialog med ansøger. Gennemførelse af planlægningen forudsætter, at der opnås en hensigtsmæssig løsning for:

 • Jordforurening
  Ejendommens tidligere anvendelse til togværksted har formentligt medført forurening i et omfang, der ikke er foreneligt med den ønskede, nye anvendelse. Derfor kan der blive behov for at udskifte eventuel forurenet jord. Dette skal ske for ansøgers egen regning.
 • Parkering
  Der er ikke plads nok inden for lokalplanområdet til det nødvendige antal parkeringspladser. Lokalplanområdet skal derfor søges indlemmet i parkeringsfondens zone II-område, så pladserne kan placeres et andet sted i nærheden.

 • Støjforhold
  Det skal sikres at støjgrænserne kan overholdes, i forhold til det omkringliggende boligområde.

 • Bevaringsværdier
  Omdannelse af bygningerne under hensyntagen til den bevaringsværdige arkitektur.

Der igangsættes en foroffentlighedsfase på 14 dage, når planlægningen er blevet politisk igangsat.

Miljøvurdering
I forbindelse med planlægningen skal der gennemføres en screening af planforslaget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Skjern og omegn mangler et kultursted, hvor unge kan mødes og danne fællesskaber. Den ønskede omdannelse af remisen vil skabe et nyt mødested for unge, som også kan være med til at fastholde dem i området.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler at Økonomiudvalget godkender, at planlægningen for centerformål på Ahornvej 75, 6900 Skjern igangsættes for ansøgers regning og risiko.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Anmodning om igangsættelse af plangrundlag for depot- og knuseplads ved Novej 41 i Heager.

Sagsnr: 20-010210

Sagsfremstilling

Anmodning om igangsættelse af kommuneplantillæg for depot- og knuseplads ved Novej 41, Heager, et areal på ca. 28100 m2.

Nedbrydningsfirmaet Kingo Karlsen A/S ønsker at udvide sine aktiviteter i Vestjylland. I den forbindelse ønsker virksomheden at opkøbe naboejendommen med tilhørende jord samt maskinhaller, ca. 14400 m2.

Firmaet ønsker at udvide depot- og knusepladsen for behandling af affald. De eksisterende haller som opkøbes forventes udnyttet til affaldssortering og opbevaring af affald.

Se bilag med ansøgning og kort over området.

Planforhold
Den eksisterende virksomhed er rammelagt i kommuneplanen til erhvervsformål. Arealet ligger i landzone. Området, som skal rumme udvidelsen, er ikke rammelagt.

Udvidelsen forudsætter udarbejdelse af et kommuneplantillæg, hvor kommuneplanrammen udvides med 14400 m2. I tillægget præciseres at området udlægges til oplagsvirksomhed med jordrensningsdepot og knuseplads for op til miljøklasse 5 virksomheder.

Der igangsættes en foroffentlighedsfase forud for vedtagelse af et forslag til kommuneplantillæg.

Øvrige forhold.
Der er ingen væsentlige natur- og landsskabsinteresser. Der ligger boligejendomme i nærområdet. For at sikre nabogrundene mod støj afgrænses området af støjvolde som beplantes.

Miljøforhold
I forbindelse med planlægningen skal der gennemføres en screening af planforslaget samt en screening af det konkrete projekt (VVM).

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Projektet vil understøtte erhvervslivet i kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg for ansøgers regning og risiko.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Anmodning om igangsættelse af nyt plangrundlag for ferieboliger ved Klostervej 1 i Kloster.

Sagsnr: 20-010194

Sagsfremstilling

Anmodning om igangsættelse af nyt plangrundlag for ferieboliger ved Klostervej 1, Kloster. Et areal på ca. 6500 m2.

Der søges om mulighed for at gennemføre en om- og tilbygning af det tidligere vandværk, som er nedlagt. Der har endvidere i en periode på et år været autoværksted i bygningen.
Den eksisterende bygning har et grundareal på 772 m2. Efter om- og tilbygning vil det bebyggede areal udgøre 1171 m2. Stueplan ombygges til to ferielejligheder på i alt ca. 300 m2. Derudover garage og lager. På det eksisterende tag opføres 5 ferielejligheder på i alt ca. 300 m2. Se bilag med ansøgning.

Planforhold
Området er rammelagt i kommuneplanen til erhverv, og er omfattet af lokalplan nr. 24 som fastlægger anvendelsen til erhverv. Området er beliggende i byzone.
Realisering af projektet kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Ansøger indhenter Erhvervsstyrelsens tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af et areal til feriebolig-/fritidsformål i henhold til Sommerhusloven.

Der er ikke registreret jordforurening på grunden.

Proces
Der igangsættes en foroffentlighedsfase på 14 dage, når planlægningen er blevet politisk igangsat.
Projektet er i sin indledende fase, og en nærmere projektafklaring skal ske i dialog med ansøger.

Miljøvurdering
I forbindelse med planlægningen skal der gennemføres en screening af planforslaget samt en screening af det konkrete projekt. (VVM).

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. (VVM).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Projektet vil understøtte lokalsamfundet samt erhvervet i kommunen herunder de større turistmæssige interesser. Projektet vil forskønne området væsentligt da bygningen renoveres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at der igangsættes udarbejdelse af  kommuneplantillæg samt lokalplan for ansøgers regning og risiko.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til offentlig formål ved Amagervej, Skjern

Sagsnr: 20-011783

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 34 og Lokalplan 450 blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 14. april 2020, og har været fremlagt i offentlig høring fra den 20 april 2020 til den 18 maj 2020.

Plangrundlaget giver mulighed for, at institutionen kan udvide den eksisterende bygningsmasse, så der foruden børnehave og fritidshjem kan bygges en vuggestue. Herunder at det tilstødende beplantningsbælte kan inddrages så institutionens udendørsarealer udvides.

Resultatet af offentlighedsfasen
Der er i offentlighedsfasen indkommet to bemærkninger. Administrationen anbefaler, at der foretages mindre ændringer i forhold til den offentliggjorte lokalplan. De indkomne bemærkninger samt notat med administrationens forslag til svar og forslag til ændringer er vedlagt som bilag.

Orientering om klage
Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse om, at der ikke er pligt til miljøvurdering af planforslagene, er påklaget til Planklagenævnet. Klager ønsker, at der gennemføres en miljøvurdering, og at resultatet af miljøvurderingen bliver, at området mellem boliger og institution ikke kan inddrages til institutionsområde.

Administrationen har videresendt klagen til Planklagenævnet med kommunens bemærkninger til klagen. Klagen samt kommunens bemærkninger til klagen er vedlagt til orientering. Klagenævnet har endnu ikke truffet afgørelse.

Klagerne hindrer ikke, at planerne kan vedtages endeligt, da klagerne ikke har opsættende virkning. Der kan dog for bygherre være en økonomisk risiko forbundet med at udnytte planerne, så længe udfaldet af klagen ikke er afgjort.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Beplantningsbæltet samt et mindre areal syd for børnehaven ejes af Rinkøbing-Skjern Kommune. Økonomiudvalget har den 5. juni 2018 godkendt afhændelse af arealet til Børnehaven.

Effektvurdering

Planen understøtter Byrådets vision om Det gode liv, ved at give mulighed for at udbygge en børneinstitution med en attraktiv beliggenhed, tæt på skole og boligområder i Skjern.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender at:

 1. Tillæg 34 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 450 for et område til offentlig formål ved Amagervej, Skjern vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notat med behandling af bemærkninger.
 2. Notat med behandling af bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkninger

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

12 Ekspropriationsbeslutning - Omfartsvej ved Søndervig

Sagsnr: 19-027967

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling og besluttede at fastholde de tilbudte erstatningstilbud med følgende ændringer vedrørende løbenummer 1: Der tilbydes 2.500 kr. i erstatning for nedlæggelse af indkørsel og udgifterne til redigering af markkort betales efter retning.

Kopier link til punktet  -   Print

13: Lovliggørende landzonetilladelse

Sagsnr: 19-030187

Sagsfremstilling

Ansøgning

Ejerne af Brosbølvej 21, 6880 Tarm har søgt en lovliggørende landzonetilladelse til flere forhold, som er etableret uden en tilladelse, og samtidig søges en landzonetilladelse til yderligere 5 læskure ved Put & Take søen.

Der er landbrugspligt på ejendommen.

På ejendommen er der 2 fiskesøer til Put & Take med bl. a. læskure til lystfiskerne, billetskure og en autocamperplads. I en overflødiggjort staldbygning er der etableret en butik til salg af genbrugsting m.m., og en salgsbod og reklamering er opstillet ved Brosbølvej/indkørslen til ejendommen.

Ved fiskesøen sydøst for Brosbølvej er der opstillet 2 billetskure, 3 læskure på hver 5 m² med bord og bænke og 2 bord/bænke sæt med et læhegn, som nu søges lovliggjort.
Samtidig søger ejeren om en tilladelse til at opstille yderligere 5 læskure med bord og bænke ved denne sø.

Ved fiskesøen nordvest for Brosbølvej 21 er der opført en hytte på 16 m², som ejeren anvender rent privat. Hytten var på ejendommen, da nuværende ejer købte ejendommen i november 2018.

Administrationens bemærkninger til ansøgningen

Læskure med bord og bænke
Der skal lovliggøres 3 af disse læskure på 5 m², og der søges om yderligere 5 skure på hver 5 m² opsat ved søen. Administrationen vurderer, at yderligere 5 læskure kan virke voldsomt for området omkring søen.

Billetskure
Ved fiskesøen sydøst for Brosbølvej er der opstillet 2 billetskure, idet der er etableret 2 indkørsler fra Brosbølvej til fiskesøen. Administrationen vurderer, at det bør være nok med et enkelt billetskur, ligesom det bør være tilstrækkelig med én indkørsel til fiskesøen.

P-plads for autocampere
Ved søen sydøst for Brosbølvej havde ejeren også etableret en plads for autocampere. Dette ville ikke kunne lovliggøres efter campingreglementet, og der er sammen med ejeren fundet en løsning, idet pladsen nu er flyttet, så den er i tilknytning til ejendommens boligbebyggelse. Der må uden tilladelse campere op til 3 autocampere, når det er i tilknytning til en beboelsesbygning på en landbrugsejendom.

Butik i overflødiggjort staldbygning
Indretning af mindre butik i overflødiggjort landbrugsbygning kræver ikke en landzonetilladelse, og administrationen har vurderet, at butikken er fritaget for landzonetilladelse. Butikken kræver dog fortsat en lovliggørende byggetilladelse.

Salgsbod m.m. ved indkørsel til ejendommen fra Brosbølvej
Der er opstillet en mindre salgsbod m.m. ved indkørslen til ejendommens bebyggelse. Ved siden af salgsboden er bl.a. opstillet en væg, med vinduer og døre samt bænk, bord og stole i træ i tilknytning hertil. Administrationen vurderer, at der her er tale om meget omfattende og synlig opstilling ved vejen.

Hytte ved søen nordvest for Brosbølvej
På historiske luftfoto kan hytten på 16 m² ses tilbage i 2007. På luftfoto fra 2004 ses den ikke, så den er opført mellem 2004 og 2007 - kommunen har ingen luftfoto fra den mellemliggende periode.

Hytten ligger indenfor skovbyggelinjen. Da hytten har ligget der i mindst 13 år i tilknytning til fiskesøen, uden at der er klaget over den, og den ikke er synlig i landskabet, vurderer administrationen, der kan ske en retlig lovliggørelse af den. Administrationen vurderer, at der dels kan lægges vægt på usynlighed fra omgivelserne og dels på grund af alder.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens §35 stk. 1.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

 1. At meddele lovliggørende landzonetilladelse til 3 læreskure på 5 m² og 2 bord/bænkesæt med læhegn
 2. At meddele landzonetilladelse til maks. 2 nye læskure på 5 m² med bord og bænke, så der fremadrettet vil være 5 læskure med bord og bænke, 2 bord/bænkesæt med læhegn ved fiskesøen sydøst for Brosbølvej.
 3. At meddele lovliggørende landzonetilladelse til ét af billetskurene og afslag på det andet af billetskurene, idet der samtidig stilles krav om maks. én indkørsel til fiskesøen.
 4. At meddele afslag på lovliggørende landzonetilladelse til salgsbod m.m. ved indkørslen
 5. At meddele lovliggørende landzonetilladelse til hytten på 16 m² ved søen nordvest for Brosbølvej

 

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

14: Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2019-2027 - Byggemodning ved Højsagervej og Høgevej, Videbæk

Sagsnr: 20-001103

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 3 til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2019-2027 har til formål at skabe det juridiske grundlag for opdatering af spildevandsplanen med ændringer, som gør det muligt at separatkloakere i nyt boligområde i Videbæk ved Højsagervej m.m. og etablering af regnvandsbassin.

Dette indebærer, at der skal udarbejdes et tillæg til kommunens Spildevandsplan 2019-2027, hvor spildevandsplanen opdateres således, at byggemodningen og placering af regnvandsbassin omfattes.

Ændringer er disse:

 • Tilpasning af kloakoplande beskrevet i Lokalplan 452, som beskriver byggemodning af et område til boligformål ved Højsagervej og Høgevej i Videbæk.
 • Etablering af et regnvandsbassin og grundlag for ansøgning om udledningstilladelse.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er det vurderet, at området ikke er egnet til nedsivning af tag- og overfladevand. Derfor vil lokalplanområdet blive separatkloakeret med afledning af regn- og spildevand.

Overfladevand fra befæstede arealer på grunde, vejarealer og parkeringspladser skal forsinkes og renses i regnvandsbassin inden det ledes videre i eksisterende regnvandskloak.

I lokalplanen er der fastlagt en maksimal befæstelsesgrad på de enkelte grunde til 50 %. Befæstede arealer på grunde er tagflader, indkørsler, parkering og flisebelægninger, der har afløb til regnvandskloakken. Hvis summen af de befæstede arealer udgør mere end 50 % af grundens areal, skal grundejeren for egen regning sørge for at nedsive overfladevandet fra en del af det befæstede areal, så maksimalt 50 % afledes til den offentlige regnvandskloak.

I det planlagte opland er der i dag et landbrugsdræn, som er tilsluttet regnvandskloakken. Ved omlægning af landbrugsdrænet i forbindelse med byggemodningen, skal det tilsluttes nedstrøms det planlagte regnvandsbassin. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019)

Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 951 13. september 2019)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Området for byggemodningen anvendes i dag til jordbrugsmæssigt formål. Det vurderes, at udledningen af fosfor i status og i plan er stort set ens, hvormed byggemodningen ikke har en negativ effekt på vandmiljøet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2019-2027 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

15: Orientering om Folketingets forlig om affaldssektoren

Sagsnr: 18-014673

Sagsfremstilling

En række af Folketingets partier har den 16. juni 2020 indgået en aftale om klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Aftalen supplerer "Aftale om organisering af affaldssektoren" fra 2007 og "Aftale om en tilmeldeordning for virksomheders adgang til genbrugspladsen" fra 2011.

Aftaletekstens beslutninger er kort opsummeret nedenfor. De generelle konsekvenser og specifikke konsekvenser for Ringkøbing-Skjern Kommune vil blive uddybet efter sommerferien.

Aftalen indeholder 8 initiativer med tilhørende tiltag:

 1. Visioner for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi
 2. Øget og strømlinet affaldssortering
 3. Mere genanvendelse af plastikaffald
 4. En stærk genanvendelsessektor
 5. Mindre forbrænding og mindre import af affald til forbrænding
 6. Mindre affald og mere cirkulær økonomi
 7. En energi- og klimaneutral vandsektor
 8. Yderligere initiativer frem mod en klimaneutral affaldssektor

 

Visioner for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

De visioner, der er opstillet for en grøn affaldssektor, er:

 • I 2030 skal affaldssektoren være klimaneutral.
 • I 2030 skal 80% af dansk plast udsorteres fra forbrænding.
 • Affaldskurven skal knækkes via mindre affald, mindre spild og mere genbrug.

 

Øget og strømlinet affaldssortering

 • Der indføres krav til kommunerne om ens indsamling af 10 forskellige slags affald:
  • mad
  • papir
  • pap
  • metal
  • glas
  • plast
  • tekstiler
  • drikke- og fødevarekartoner
  • restaffald
  • farligt affald
 • Indsamlingen skal foregå husstandsnært, men tage hensyn til forskellige boligtyper og give kommunerne fleksibilitet i udmøntningen, så løsningen kan tilpasses og optimeres i forhold til de konkrete lokale forhold. For eksempel ved at gøre brug af kuber og miljøstationer, hvis lokale forhold ikke tillader indsamling ved matriklen.
 • Det vil være muligt at indsamle nogle typer affald i samme rum/beholder, så et almindeligt parcelhus som udgangspunkt vil skulle have max 2-4 spande med flere rum til de 10 affaldstyper.

Teknik- og Miljøudvalget har 24. september 2019 besluttet, at der i 2023 skal etableres en beholder ved alle helårshuse til genanvendelige materialer.

 • Kravet om ens indsamling skal gælde fra 1. juli 2021, dog for tekstiler først fra 2022.

Administrationen antager på stående fod, at der er tale om kravet om, hvordan de 10 forskellige slags affald skal indsamles (hvad der må indsamles i samme rum/beholder), og ikke at der skal være etableret en ordning for indsamlingen.

 • Der må ikke laves en kombineret indsamling af metal, glas og plast i samme rum/beholder.
 • Der er mulighed for at etablere en teknologisk løsning, hvis det kan sikre sammenlignelig kvalitet i genanvendelsen og samme lave grad af spild, som særskilt indsamling medfører.

Administrationen antager på stående fod, at der er menes et centralt sorteringsanlæg eller tilsvarende som alternativ til en opdelt husstandsindsamling.

 • I implementering af henteordningen for tekstiler sikres det, at de frivillige velgørende organisationer får let adgang til tekstiler, der kan genbruges.
 • Indsamlingsvejledningen vil lægge op til, at affaldet skal indsamles i faste beholdere fremfor poser på stativ.

I forbindelse med kommunens nye madaffaldsordning der træder i kraft 1. november i år, er affaldsposer på stativ blevet udfaset. 

 • Der skal ske omkostningsreduktioner parallelt med strømligningen af affaldsindsamlingen, der som minimum udligner den samlede stigning i affaldsgebyret på grund af kravet om øget husstandsindsamling. Det vil sige, at borgerne generelt ikke vil opleve stigninger i gebyret.
 • Der igangsættes en analyse, der skal foreligge medio 2021, som blandt andet skal undersøge:
  • Besparelsespotentialet ved at kommunerne går sammen i fælles udbud af indsamlingen og afsætningen af affaldet.
  • Mulige effekter ved at udbyde indsamlingen.
  • Mulige gevinster ved at etablere et økonomisk tilsyn og indtægtsrammeregulering af affaldsgebyret.

Det skal bemærkes, at langt hovedparten af kommunens affald indsamlet til genanvendelse allerede i dag afsættes i fælles udbud i AFLD regi.

 • Inden udgangen af 2022 indføres en meldeordning for virksomheders affaldsordninger.
 • Inden udgangen af 2022 indføres krav om, at virksomheder sorterer husholdningslignende affald efter samme sorteringskriterier som husholdningerne.
 • Senest fra 1. januar 2025 skal der indføres en ordning for indsamling af plastikaffald i det offentlige rum.
 • Det analyseres om visse dele af håndteringen af affald i det offentlige rum kan gebyrfinansieres.
 • Der stilles krav om at bruge ens affaldspiktogrammer til alle indsamlingsordningerne.

Administrationen antager på stående fod, at der er tale om de piktogrammer, som kommunen allerede har taget i brug, og som er udviklet i et samarbejde mellem Dansk Affaldsforening, KL og Miljøstyrelsen.

 • Der igangsættes en national informationsindsats til at udbrede de nationale sorteringsvejledninger, det vil sige, hvilket affald der må kommes i hver af de 10 slags affaldstyper.

 

Mere genanvendelse af plastikaffald

 • Senest 1. januar 2022 skal kommunerne stille krav om 60 % reel genanvendelse af det indsamlede plastikaffald, når affaldet udbydes til behandling.
 • Der fastsættes mål om 50 % reduktion af visse take-away emballager af plastik i 2026.
 • Landbrugssektoren skal udsortere 50 % af plasten til genanvendelse i 2025 og 80 % i 2030.
 • Bygge- og anlægssektoren skal udsortere 25 % af plasten til genanvendelse i 2025 og 75 % i 2030.
 • Udbredelsen af den eksisterende vejledning fra november 2019 om "Bæredygtigt indkøb af plastemballage og engangsplastprodukter" skal fremmes i samarbejde med kommuner og regioner.

 

En stærk genanvendelsessektor

 • Der stilles krav til kommunerne om udbud af behandlingen af det genanvendelige husholdningsaffald, herunder sortering af genanvendeligt affald.

Dette er af betydning for AFLD, som i dag foretager forsortering af forskellige genanvendelige affaldstyper forud for afsætning. For eksempel glas og madaffald.

 • Udbudspligten ændrer ikke på miljøkravene til affaldshåndtering. Kommunerne har fortsat ansvaret for at sikre, at affaldet behandles og genanvendes i overensstemmelse med de miljøkrav, som kommunerne fastlægger i deres udbud.

 • I en overgangsperiode på 5 år fra ikrafttrædelse kan eksisterende kommunale anlæg til behandling og sortering af genanvendeligt husholdningsaffald fortsat ejes af kommuner, men skal selskabsgøres for at sikre økonomisk gennemsigtighed om selskabernes aktiviteter og adskillelse af kommunale myndigheds- og driftsopgaver.

Dette er af betydning for AFLD.

 • Kommunale anlæg skal konkurrere på markedsvilkår og byde på husholdningsaffaldet på lige vilkår med andre private og selskabsgjorte anlæg.

Dette er af betydning for AFLD.

 • Det vil ikke være muligt at foretage reinvesteringer i eksisterende kommunale anlæg, dog skal almindeligt vedligehold være muligt. Kommunerne vil derudover ikke have mulighed for at investere i nye kommunale genanvendelsesanlæg.

Dette er af betydning for AFLD.

 • Hvis det viser sig, at der efter en udbudsrunde ikke er private bydere på håndteringen af de enkelte affaldstyper, kan der dog gives dispensation fra forbuddet mod at investere eller reinvestere i kommunale anlæg for enkelte fraktioner.

Dette er af betydning for AFLD.

 • Det evalueres efter 4 år, om der stadig er behov for kommunalt ejet anlæg til behandling og sortering af genanvendeligt husholdningsaffald. Såfremt der er væsentlige argumenter for en fortsat tilstedeværelse, kan aftalepartierne aftale at forlænge ud over de 5 år. 

Dette er af betydning for AFLD.

 • 1. januar 2027 bortfalder dispensationen til de kommunale anlæg, der i dag har dispensation til at modtage genanvendeligt erhvervsaffald til behandling.

Dette er af betydning for AFLD.

 • Mindre virksomheder, der genererer affald svarende i art og mængde til husholdninger, gives frit valg til at vælge de kommunale indsamlingsordninger til genanvendeligt affald.

 • Der arbejdes for en løsning, hvor kommunernes anvisningsret- og pligt for jord, som er affald, ophæves, så virksomheder frit kan vælge, hvor de afleverer jord. Regler om bortskaffelse og anvendelse af forurenet jord opretholdes, så der fortsat skal ske anmeldelse af jordflytninger til kommunen.

 • Der skal etableres øget mulighed for, at borgere kan vælge at aflevere affald direkte til virksomheder, som kan bruge det i deres produktion af nye produkter eller forberede det med henblik på genbrug eller genanvendelse.

 • Kommunerne skal kunne dokumentere, hvor borgernes affald bliver af, og hvor og hvordan det bliver genanvendt.

 • Der laves en ny model for affaldstilsyn. Affaldstilsynet skal sikre, at erhvervet overholder eksisterende krav om kildesortering af genanvendeligt affald. Det kan for eksempel være på modtagekontrollen, som bør udføres på forbrændingsanlæggene for at sikre, at genanvendeligt affald ikke forbrændes.

 • Der sikres et skærpet økonomisk tilsyn således, at der sikres gennemsigtighed, lige konkurrencevilkår og effektive priser i affaldssektoren. Tilsynet gebyrfinansieres og varetages af Forsyningstilsynet.

 

Mindre forbrænding og mindre import af afffald til forbrænding

 • KL skal udarbejde en konkret plan for tilpasning af kapaciteten for affaldsforbrænding på landsplan. Der er opsat en række rammer for udarbejdelse af planen, blandt andet:
  • Der fastsættes et samlet kapacitetsloft svarende til udviklingen i de danske affaldsmængder, der i 2030 forventes reduceret med ca. 30 % i forhold til i dag. Det vil sige, at kapaciteten og dermed antallet af anlæg skal reduceres.
  • Der skal oplistes, hvilke anlæg der skal lukkes.
  • Det skal sikres, at de miljømæssigt dårligste anlæg og mindst effektive anlæg lukkes.
  • Der skal tages højde for varme- og elforsyningsloven, det vil sige at affaldsforbrændingsanlæg ikke kan lukke, uden der kan findes alternativt varmegrundlag.

Dette er af betydning for Energnist.

 • Forbrændingsanlæggene skal udskilles fra den kommunale forvaltning, og der indføres selskabsskat.

Dette er af betydning for Energnist.

 • KL's plan skal implementeres af kommunerne.
 • Eventuelle implementerings- og driftsomkostninger finansieres af kommunerne.
 • Senest 1. januar 2021 skal KL's plan fremsendes til myndighedernes godkendelse.
 • Hvis KL's plan ikke lever op til de fastsatte rammer, træder en udbudsbaseret model i kraft i stedet, hvor kapaciteten nedbringes gennem øget konkurrence. Modellen omfatter blandt andet:
  • Miljøkrav til forbrændingsanlæggene strammes, så anlæg, der halter bagefter miljømæssigt, enten investerer i teknologiske forbedringer eller lukker.
  • Der stilles krav til kommunerne om udbud af behandlingen af forbrændingsegnet husholdningsaffald.
  • Kommunernes ret til at anvise forbrændingsegnet erhvervsaffald ophæves.
  • Hvis kapaciteten ikke udvikler sig i takt med affaldsmængderne, kan der indføres en afgift på forbrænding, medmindre et andet virkemiddel viser sig at være mere effektiv. 
  • Kommunerne vil fortsat kunne eje og drive affaldsforbrændingsanlæg, men på lige konkurrencevilkår.

Dette er af betydning for Energnist.

 

Mindre affald og mere cirkulær økonomi

 • Det gøres muligt for borgerne at aflevere mere affald direkte til virksomheder, som kan bruge det i deres produktion af nye produkter eller forberede det til genbrug eller genanvendelse.

 • Genbrugspladserne vil fremadrettet fortsat være et centralt led i at sikre så meget genbrug og genanvendelse som muligt, og kommunerne vil fortsat skulle drive genbrugspladserne.

 • Fremadrettes forpligtes alle kommunale genbrugspladser til at stille et område til rådighed, hvor borgerne kan levere genstande til direkte genbrug. Genstandene skal først gøres tilgængelige for private aktører, og de genstande som ikke afsættes, må kommunerne afsætte i kommunale genbrugsbutikker eller til socioøkonomiske virksomheder.

 • Aftaleparterne ønsker at fritage de frivillige velgørende organisationer for affaldsgebyrer, når de bruger genbrugspladsen, såfremt det er i overensstemmelse med forureneren betaler-princippet og statsstøttereglerne. Der igangsættes et arbejde for at afklare dette. 

 • I 2023 indføres krav om standardiserede nedrivningsplaner og kompetencekrav til selektiv nedrivning af byggerier, så værdifulde materialer i højere grad end i dag, genbruges og genanvendes.

 

En energi- og klimaneutral vandsektor

 • For renseanlæg, der renser spildevand svarende til 30.000 personers udledning (PE), indføres grænseværdier for lattergasemissionerne.

Dette er af betydning for Ringkøbing-Skjern Forsyning.

 • Det afklares, hvordan den økonomiske regulering af sektoren kan indrettes, så spildevandsselskaberne på en effektiv måde får styrket økonomisk incitament til at genanvende fosforen i slam og spildevand.

Dette er af betydning for Ringkøbing-Skjern Forsyning.

 • Der udarbejdes en vejledning om, hvordan blødgøring (fjernelse af kalk) kan implementeres i eksisterende drikkevandsforsyninger.

Flere vandværker i kommunen har dog så blødt vand, at der til sættes kalk.

 • Det undersøges om den økonomiske regulering kan indrettes, så drikke- og spildevandsselskaber får stærkere incitamenter til at udnytte egne ressourcer effektivt til gavn for forbrugerne.
 • Det undersøges, hvad en konsolidering af sektoren vil have af effekter for sektorens omkostningsniveau, miljø- og klimaaftryk, eksport af dansk miljøteknologi og forbrugerinddragelse.

 

Yderligere initiativer frem mod en klimaneutral affaldssektor

Omfatter blandt andet:

 • Analyse af hvordan affaldsafgifterne kan bidrage til at understøtte yderligere CO2-reduktioner i affaldssektoren og omstillingen til cirkulær økonomi.

 • Igangsættelse af arbejde med at afdække muligheder og konsekvenser forbundet med at iværksætte initiativer til at øge energiudnyttelsen på affaldsforbrændingsanlæggene.

 • Der igangsættes drøftelse af tiltag for at fremme Carbon Capture Storage (CCS) i regi af forhandlingerne om sektorhandlingsplan for energi og industri (kan også være relevant i forhold til at fjerne den resterende CO2 fra affaldsforbrændingsanlæg).

 • Der etableres et partnerskab, som skal understøtte brugen af nye teknologier og digitale løsninger i affaldssektoren, som kan øge genanvendelsen af affald.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Affaldsbekendtgørelsen og Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

16: Energnist - vedtægtsændring

Sagsnr: 20-012765

Sagsfremstilling

Sagen fremsendes med henblik på godkendelse af vedtægtsændring for det fælleskommunale selskab Energnist I/S.

Ringkøbing-Skjern Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusion af L90 og TAS I/S.

Vejle Kommune fremsendte vedlagte skrivelse af 19. december 2018 og 12. juli 2019 med anmodning om fremsættelse af forslag til vedtægtsændring for at give mulighed for stedfortræder til bestyrelsesmøder, såfremt pågældende bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage.

På baggrund af dette, er Energnists vedtægter blevet gennemgået med henblik på følgende tilretninger:

 1. Medtagelse af suppleant for bestyrelsesmedlem, herunder valg af disse
 2. Ændring af "Statsforvaltningen" til "Ankestyrelsen"
 3. Fjernelse af overgangsordninger, der var gældende i 1. valgperiode i Energnist

Repræsentantskabet i Energnist har på møde en 20. maj 2020 godkendt vedtægtsændringer.

I henholdt til selskabets vedtægter, pkt. 10.7 skal vedtægtsændringer godkendes af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne samt efterfølgende godkendes af Ankestyrelsen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen instiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende vedtægtsændringen.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

17: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev orienteret om følgende:

 • Uddybning af sejlrenden i Stauning Havn
 • Møde om biobrændsel
 • Henvendelse om etablering af vejlaug i Tarm

Kopier link til punktet  -   Print

18: Tillægsdagsorden - Omdannelse af saltvandsdambrug til put and take sø

Sagsnr: 17-014509

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget anmodning om udtalelse fra Printz Advokatfirma, jf. bilag, på vegne af Klittens Take and Put.

Kittens Put and & Take ApS, Sønder Klitvej 53, 6960 Hvide Sande planlægger en samling af de hidtidige fiskeriaktiviteter på én enkelt matrikel på nævnte ejendom med samtidig nedlæggelse af tilsvarende aktiviteter på øvrige matrikler på ejendommen.

Omlægningen forudsætter, at Kystdirektoratet giver dispensation fra strandbeskyttelseslinien til at foretage de fornødne, mindre terrænjusteringer inden for strandbeskyttelseslinjen. Det samlede areal for den planlagte Put and Take sø på matrikel 71f har i det væsentlige samme størrelse som de to nuværende søer, der er beliggende på matrikel 71f og 71a.

Der er tinglyst en deklaration fra 1967 på arealet om, at der ved ophør med dambrugsdriften skal foretages en reetablering af tilstanden. Da deklarationen er påtegnet som følge af en dispensation fra det, der nu hedder strandbeskyttelseslinien, er det Kystinspektoratet, der er myndighed på området. Kystdirektoratet har givet afslag på ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinien til omdannelsen til put and take med henvisning til deklarationen.

Ansøger arbejder med sin advokat på at få omgjort denne afgørelse fra Kystdirektoratet, og anmoder i den forbindelse om en begrundet udtalelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune til sagen. Ansøger overvejer i den forbindelse muligheden for at tilbyde, at der med aflysning af den eksisterende deklaration og ny dispensation kan tinglyses en ny deklaration, som betinger, at der ved nedlæggelse af Put and Take skal ske en retablering af området.

Ringkøbing-Skjern Kommune er ikke part i sagen.

I henhold til Planloven skal kommunen meddele landzonetilladelse til den ansøgte omlægning fra dambrug til put and take sø. I landzonetilladelsen er det primært de landskabelige påvirkninger fra projektet, der skal behandles. Kommunen ville i denne sag blandt andet forudsætte, at der ikke laves jordvolde, skure, bygninger og lignende, hvilket ansøger heller ikke søger om.

I henhold til Naturbeskyttelsesloven skal kommunen varetage de naturbeskyttelsesmæssige påvirkninger af projektet og påse, at der ikke sker forringelser af naturværdierne på stedet og omkring stedet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven og Naturbeskyttelsesloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

I den konkrete sag er administrationen enig i Kystdirektoratets vurdering af, at det ansøgte hverken isoleret eller i forbindelse med øvrige planer og projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Tilsvarende er kommunen enig i Kystdirektoratet vurdering af, at det ansøgte projekt ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af de plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er værnet af naturbeskyttelseslovgivningen.

Det er i øvrigt Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at dambruget er at karakterisere som et industriareal, som er beliggende tæt ved vigtige naturområder, og da dambruget ikke længere anvendes til produktion, vil en oprydning af materiel, rør, gitre mv. således være hensigtsmæssig. Dette vil ske med omlægning til put and take areal og dermed være en miljømæssig forbedring. Desuden er der er en eksisterende put and take sø med tilhørende bygning i umiddelbar tilknytning til dambrugsarealet. Det vurderes, at en omdannelse af det tidligere dambrugsareal til put and take  vil kunne bidrage til at få udbygget mulighederne for at dyrke lystfiskeri i området til gavn for lokale beboere og turister og områdets indtægtsgrundlag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, om der skal sendes en begrundet udtalelse med anbefaling af, at deklarationen fra 1967 aflyses.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget besluttede at sende en begrundet udtalelse med anbefaling af, at deklarationen fra 1967 aflyses.

Kopier link til punktet  -   Print

19: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing