Referat: 22. september 2020 kl. 13:00

LOK 1.8, Dækket - Smed Sørensens Vej 1 Ringkøbing
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • John G. Christensen
 • Niels Rasmussen
 • Irene Lund Pedersen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Hans Pedersen
 • Svend Boye Thomsen
 • Jørgen Byskov

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Byforskønnelse Lodbergsvej og Badevej

Sagsnr: 20-017604

Sagsfremstilling

Baggrund
Som følge af Forsyningens udskiftning af spildevandsrør i Søndervig, skal kommunen i gang med at etablere et nyt afvandingssystem på Lodbergsvej og Badevej. I den forbindelse har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at forskønne de to handelsgader med en ny belægning, der også kan byde de mange badegæster velkommen, når Lalandia åbner i 2022. Forsyningen starter på Lodbergsvej allerede til oktober 2020, mens arbejdet på Badevej først påbegyndes i foråret 2022 – det er derfor afgørende at få truffet politisk beslutning om vejens udformning på Lodbergsvej snarest muligt.

Forskønnelse og trafiksikkerhed
    
Figur 1: kort ensretning   Figur 2: lang ensretning

For at opnå en bedre trafikal afvikling på Lodbergsvej og et ensartet vejforløb på de gåendes præmisser, foreslår administrationen, at ensretningen af den kørende trafik på Lodbergsvej forlænges forbi Beach Bowl, nord om Sandskulptur Pladsen. Samtidig etableres en ny tværvej til Houvig Klitvej, så billister der kommer nordfra, ikke vil forsøge at vende og bakke når de bliver ”fanget” på Lodbergsvej.
Denne løsning følger også handelsoplevelsen helt ”til dørs”, da den dobbeltrettede trafik først begynder, når butikkerne og belægningen stopper. Ensretningen og dens udstrækning er således et bærende element i vejens nye funktion og med en ny tværvej nord for Sandskulptur Pladsen, opstår også muligheden for at etablere flere parkeringsarealer vest for Houvig Klitvej.

Gadens endelige udseende, i forhold til belægning og beplantning, vil blive udformet med inspiration i RØMØ-modellen, ligesom på Houvig Klitvej, således at der opnås en æstetisk sammenhæng. Det endelige udseende vil blive fremsendt til politisk behandling senere.

Administrationen vurderer, at den foreslåede forlængelse af ensretning på Lodbergsvej kan finansieres inden for budgetrammen, mens etablering af den nye tværvej til Houvig Klitvej, herunder erhvervelse af arealet, vil kræve en udvidelse af budgettet.  

Ankomst og trafik i Søndervig bymidte
Økonomiudvalget godkendte den 5. marts 2019 administrationens indstilling om, at en ensretning af Badevej vil udgøre 4,5 mio. kr ud af det samlede budget for Lodbergsvej og Badevej.

Ankomsten til Søndervig er et uoverskueligt knudepunkt, med trafik fra alle retninger og færdslen i byen er præget af parkeringssøgende billister og for smalle fortove til de mange fodgængere.
Administrationen har derfor undersøgt mulighederne nærmere, og vurderer, at en model med ensretning af Badevej, fra krydset med Houvig Klitvej og frem til Sandpladsen, vil kunne løsne op for de trafikale udfordringer ved at:

 • bidrage til fredeliggørelse af Søndervig bymidte, og lede de besøgende tydeligt rundt i byen.
 • skabe mulighed for at etablere gader, der er indrettet på de gåendes præmisser.
 • give plads til at skabe en mere en overskuelig og indbydende ankomst til Søndervig.

Figur 3: Ensrettet trafikløsning for Badevej mv. og orange markeret areal der potentielt kunne 
benyttes til en ny indbydende ankomst til byen.


For at kunne føre trafikken sikkert videre fra Badevej, er det nødvendigt at ensrette dele af Nordsøvej og etablere adgang til Holmsland Klitvej, via parkeringsarealet syd for Søndervig Centret. Administrationen forventer, at denne model vil kræve en udvidelse af budgettet, som vil blive kortlagt og fremsendt til politisk behandling og endelig stillingtagen, såfremt administrationen får mulighed for at arbejde videre med modellen.
 
Hele projektet vil blive fremlagt på udvalgsmødet. Dertil kan der læses mere om projektet i vedhæftede notat.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Projektet bliver udført i henhold til vejlovens regler.

Økonomi

Der er afsat 15,5 mio. kr. til afvandingsprojekt og forskønnelse på Lodbergsvej og Badevej, fordelt med 11,0 mio. kr. til Lodbergsvej og 4,5 mio kr. til Badevej.

Administrationen vurderer, at den foreslåede forlængelse af ensretning på Lodbergsvej kan finansieres inden for budgetrammen. Administrationen vurderer dertil, at etablering af den nye tværvej til Houvig Klitvej vil koste 0,6 mio. kr., inklusiv erhvervelse af arealet, hvilket vil kræve en udvidelse af budgetrammen.

Såfremt administrationen skal arbejde videre med den foreslåede model for Badevej mv., er det administrationens vurdering, at der vil blive brug for en udvidelse af budgetrammen.

Effektvurdering

Med de foreslåede tiltag, kan en forværring af de trafikale udfordringer i Søndervig foregribes. Der opnås en fredeliggørelse af Søndervig bymidte og samtidig gives ankomsten og de centrale gader et indbydende udseende, der også kan styrke handelslivet, når der bliver mere plads til de besøgende, som er til fods.

Indstilling

Administrationen anmoder Teknik- og Miljøudvalget om at tage stilling til:

 1. forlængelse af ensretning på Lodbergsvej og etablering af ny tværvej nord for Sandskulptur Pladsen
 2. at der arbejdes videre med modellen vedrørende ensretning af hele Badevej, dele af Nordsøvej og etablering af adgang til Holmsland Klitvej, som forudsætter en forøgelse af budgetrammen.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Orientering om solcellesager

Sagsnr: 20-008774

Sagsfremstilling

Formålet med nedenstående sagsfremstilling er at give et overblik over solcellesager.

Vedtagne solcellelokalplaner:

 • Nørhede-Hjortmose - Lokalplan nr. 349 - ca. 27 hektar - er udbygget med solceller.
 • Nørhede-Hjortmose - Lokalplan nr. 365 - ca. 10 hektar - er udbygget med solceller.
 • Nørhede-Hjortmose - Lokalplan nr. 365 - ca. 27 hektar - Der er meddelt byggetilladelse, men er endnu ikke udbygget.
 • Videbæk Biogas - Lokalplan nr. 439 - ca. 2 hektar - under opførelse.
 • Holmvej, Holmen - Lokalplan nr. 440 - ca. 35 hektar - er ikke udbygget (Byggetilladelse er meddelt).
 • Arnborgvej - Lokalplan nr. 360 - ca. 6 hektar - er ikke udbygget med solceller.

 

Igangsatte solcellelokalplaner:

 • Arnborgvej - ca. 3 hektar - endelig vedtagelse den 6. oktober 2020.
 • Vindingvej, Ådum - ca. 53 hektar - i foroffentlighed til den 14. september 2020.
 • Solcelleanlæg i Lem Kær Energiprojekt - ansøger ønsker minimum 50 hektar.

 

Modtagne ansøgninger:

Ringkøbing-Skjern Kommune har på nuværende tidspunkt modtaget ansøgninger på 12 solcelleprojekter, som ikke er politisk igangsat.

 • Gestenge, nær Lem - ansøgning på ca. 365 hektar - igangsættelse ved Teknik- og Miljøudvalget den 29. september
 • Nørhede-Hjortmose, nær No- ansøgning på ca. 255 hektar - igangsættelse ved Teknik- og Miljøudvalget den 29. september
 • Vennervej, nær Lem - ansøgning på ca. 64 hektar. - den 23. juni 2020 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at udsætte sagen med henblik på yderligere udredning.
 • Holmvej, Holmen - etape 2 - ansøgning på ca. 75 hektar - igangsættelse ved Teknik- og Miljøudvalget den 29. september
 • Stensgård, Ådum - ansøgning på ca. 110 hektar
 • Nørregårdsvej og Tarpgårdsvej, Muldbjerg - ansøgning på ca. 84 hektar
 • Væggerskildevej og Nygårdsvej (Nord for Videbæk) - ansøgning på ca. 82 hektar
 • Knudevej, Nord for Lyne - ansøgning på ca. 230 hektar
 • Ledingvej, nær Dejbjerg Plantage - ansøgning på ca. 66 hektar
 • Brejningvej, krydset ved Ringkøbingvej og Brejning - ansøgning på ca. 108 hektar
 • Tændpibe, nær Lem - ansøgning på ca. 300 hektar
 • Nygade og Videbækvej, Videbæk NØ - ansøgning på ca. 48 hektar.
 • Søgårdvej ved Stauning lufthavn - ansøgning på 33 ha hektar.

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 24. marts 2020, at solcellesager skal prioriteres efter følgende principper:

 1. Af hensyn til ressourcer arbejdes der typisk på to 1. prioritetssager af gangen
 2. Igangsatte sager prioriteres efter igangsættelsesdato. Hvis flere igangsættes samtidig prioriteres de indbyrdes efter ansøgningsdato for fyldestgørende ansøgning
 3. Ikke igangsatte sager klargøres til igangsættelse, når ansøgningsmaterialet er fyldestgørende og projektafgrænsningen er fastlagt af ansøger. Sagerne prioriteres indbyrdes efter modtagelsesdato for fyldestgørende ansøgning.

Der gøres desuden opmærksom på, at der er besluttet politiske signaler for opsætning af solcellesager. Et af signalerne er: "Der planlægges for 1000 hektar. Herefter evalueres projekterne samlet, inden der tages stilling til flere projekter (ved evaluering ses på geografi, hvordan har lokalbefolkningen reageret, hvordan har projektmagere og lodsejere inddraget lokalbefolkningen i projektet)."

Overblik over solcellesager

Samlet set er der planlagt for 107 hektar solceller.
Der er igangsat solcelleprojekter på 56 hektar.
Der er modtaget ansøgninger på i alt 1871 hektar.

Se vedhæftede kort med overblik over placering af solcelleprojekter.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 40 og 41 til Kommuneplan 2017-2029

Sagsnr: 19-004478

Sagsfremstilling

Formålet med dagsorden er en godkendelse af, at:

 • Kommuneplantillæg 40 byernes roller - samspil mellem byer og land, strategisk planlægning for landsbyer og landdistrikter, detailhandel
 • Kommuneplantillæg 41 infrastruktur og erhverv

fremsendes til endelig politisk vedtagelse. Herunder at svar på de indkomne bemærkninger, forslag til ændringer af planerne samt udkast til de sammenfattende redegørelser godkendes.

Forslag til de to tematillæg blev vedtaget af Byrådet den 21. april 2020, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden 27. april til 24. juni 2020.

Omdrejningspunktet for udarbejdelsen af kommuneplantillæggene har været en nærværende og involverende proces med fokus på dialog med kommunens borgere, foreninger, virksomheder og landbruget.

Der har været afholdt informationsmøde i offentlighedsfasen med lodsejere vedrørende udlæg af et større erhvervsområde øst for Tarm i tillæg 41.

Resultat fra offentlighedsfasen

Der er i offentlighedsfasen modtaget i alt:

 • 12 bemærkninger til tillæg 40 (derudover 1 bemærkning som er indkommet efter høringsfristen)
 • 14 bemærkninger til tillæg 41

Ingen myndigheder har nedlagt veto mod planforslagene.

På baggrund af de indkomne bemærkninger anbefaler administrationen, at der foretages mindre ændringer i forhold til de offentliggjorte planforslag.

De indkomne bemærkninger, notater med administrationens forslag til svar på de indkomne bemærkninger og forslag til ændringer af planerne, er vedlagt som bilag.

Miljøvurdering

Der har sideløbende med planlægningen været gennemført en miljøvurdering af de to planer. Miljørapporterne er vedhæftet som bilag til de to tillæg. I forbindelse med den endelige vedtagelse skal der for hver af de to tillæg udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som blandt andet beskriver, hvordan miljøhensyn er inddraget i planerne og hvordan miljøvurderingen og de indkomne bemærkninger tages i betragtning.  De sammenfattende redegørelser færdiggøres på baggrund af vedtagelsen af planerne. To udkast til sammenfattende redegørelser er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (vvm)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

De to tillæg medvirker til realisering af Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at skabe vækst og udvikling og sikre virksomheder og borgere de bedste forudsætninger for at bo og drive virksomhed i kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Kommuneplantillæg 40 til kommuneplan 2017-2029 byernes roller - samspil mellem byer og land, strategisk planlægning for landsbyer og landdistrikter, detailhandel og Kommuneplantillæg 41 til kommuneplan 2017-2029 infrastruktur og erhverv, vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af de to notater med behandling af bemærkninger.
 2. De to notater med behandling af bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne.
 3. Udkast til de to sammenfattende redegørelser godkendes, herunder at  de sammenfattende redegørelser færdiggøres på baggrund af vedtagelsen af kommuneplantillæggene.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Forslag til kommuneplan 2021-2033

Sagsnr: 19-004478

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Ringkøbing-Skjern kommune fremsendes til godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse.

Kommuneplanen sætter de fysiske rammer for kommunens udvikling.

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 kan ses via følgende link:

http://rksk.dkplan.niras.dk/Kommuneplan.htm

Indtast brugernavn: politiker og adgangskode: politiker. 

Funktionerne i den digitale kommuneplan virker bedst via en computer.

Baggrund
Med Plan - og Udviklingsstrategien 2019-2022 blev det besluttet at foretage en temarevision af kommuneplanen med fokus på følgende temaer: 

 • Byernes roller og detailhandel
 • Infrastruktur - tung trafik
 • Erhverv - fremtidens erhvervsområder

Derudover blev det besluttet, at der skal foretages en ajourføring af kommuneplanen ift. lovpligtige emner.

Temarevisionerne er gennemført ved Tillæg 40 og 41, mens Forslag til Kommuneplan 2021-2033 omfatter ajourføringen af den samlede kommuneplan.

Foroffentlighedsfase
Der er blevet gennemført en foroffentlighedsfase for kommuneplanen, samtidig med offentlighedsfasen for Plan - og Udviklingsstrategien. Der indkom tre bemærkninger i alt. Bemærkningerne blev behandlet på byrådsmødet den 21. maj 2019.

Proces
Omdrejningspunktet for udarbejdelsen af kommuneplantillæggene har været en nærværende og involverende proces med fokus på dialog med kommunens borgere, foreninger, virksomheder og landbruget.

Tematillæggene blev vedtaget som forslag af byrådet den 21. april 2020, og forventes fremlagt til endelig vedtagelse i Byrådet den 6. oktober 2020.

Kommuneplanen forventes offentliggjort som forslag i efteråret 2020 og vedtaget i foråret 2021. I offentlighedsfasen vil der være mulighed for at borgere, erhverv og interesseorganisationer kan fremsende deres bemærkninger til kommuneplanen. De indkomne bemærkninger vil efterfølgende blive politisk behandlet i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

Administrationen anbefaler, at der ikke planlægges for et borgermøde i offentlighedsfasen, da der i forbindelse med processen for de to kommuneplantillæg har været fokus på en involverende proces, og da der primært er tale om en ajourføringsrevision af den samlede kommuneplan.

Forslag til Kommuneplan
Der er tale om en ajourføringsrevision af kommuneplanen, med udgangspunkt i Visionen Naturens Rige og Plan- og Udviklingsstrategi 2019-2022.

Kommuneplanrevisionen har omfattet:

 • Opdatering af hovedstrukturens temaafsnit inklusiv kort
 • Opdatering af rammer
 • Opdatering i henhold til nye krav fra Plandata.dk
 • Udpegning af områder der er udsat for oversvømmelse og erosion
 • Opdatering af Grønt Danmarkskort
 • Opfølgning på friholdelse af boringsnære beskyttelsesområder til almene vandforsyninger
 • Udpegning af flere arealer til positiv skovrejsning

For en nærmere beskrivelse af de væsentligste ændringerne se de to bilag.

Landskab

Der er udarbejdet en landskabskarakteranalyse.

Landskabskarakteranalysen har dannet grundlag for en ny og mere kvalificeret udpegning af eksempelvis større, sammenhængende landskaber, bevaringsværdige landskaber, positive og negative skovrejsningsområder samt lokalisering af store husdyrbrug i kommuneplanen. To områder til store husdyrbrug er udtaget af kommuneplanen, idet landskabskarakteranalysen viser at landskabet i de pågældende områder ikke er egnet til stort byggeri.

Med udgangspunkt i analysen er der endvidere tilføjet et nyt afsnit om landskabskarakterområder med 16 underafsnit - ét afsnit for hver af de 16 områder. I hvert af afsnittene fremgår én eller flere retningslinjer for håndtering af landskabshensyn i sagsbehandlingen i det åbne land. Målet er at fremme en helhedsorienteret og langsigtet udvikling med respekt for landskabets karakter og oplevelsesværdier.

Væsentlige rammeændringer i kommuneplanforslaget er foreksempel:

 • Flere rammer udpeges til produktionsvirksomheder.
 • I flere rekreative rammer tilføjes at områderne ikke er støjfølsomme, dette gøres for ikke at begrænse de nærliggende erhvervsområder.
 • Eksisterende skydebaner rammelægges som støjende fritidsanlæg.
 • Den eksisterende skydebane ved Langsand planlægges fremadrettet som et rekreativt område uden en skydebane grundet beliggenheden i byen.
 • Der udlægges et nyt område til centerformål ved Generator i Ringkøbing, som opfølgning på helhedsplan Ringkøbing.
 • Der udlægges et nyt rammeområde til tekniske anlæg, ved Nordre Ringvej i Ringkøbing, så der reserveres areal til vejtilslutning af erhvervsområdet i Ringkøbing øst og forbindelse til No.

Miljøvurdering
Der har været gennemført en miljøvurdering af kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet en miljørapport. Miljøvurderingen kan ses i den digitale kommuneplan. De miljømæssige vurderinger af hovedstrukturen og de enkelte rammer fremgår af miljøvurderingen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (vvm)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Kommuneplanen medvirker til realisering af Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at skabe vækst og udvikling og sikre virksomheder og borgere de bedste forudsætninger for at bo og drive virksomhed i kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 1. forslag til kommuneplan 2021-2033 godkendes og vedtages til offentlig fremlæggelse i mindst 8 uger.
 2. administrationen frem mod offentliggørelsen bemyndiges til at bearbejde kommuneplanen teknisk og redaktionelt, foretage mindre indholdsmæssige justeringer, samt eventuelt foretage nødvendige konsekvensrettelser.
 3. der som udgangspunkt ikke afholdes borgermøde i offentlighedsfasen. Er der lokalsamfund, som selv ønsker at arrangere et borgermøde om kommuneplanen, deltager administrationen gerne i et sådant møde.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med ændringer i retninglinie 4 vedrørende Lønborg Landbrugsflade og retningslinie 4 vedrørende Skjern Landbrugsslette.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Lokal hastighedsbegrænsning på Brejninggårdvej - ved Brejninggaard efterskole

Sagsnr: 20-016077

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en ansøgning om at lave en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Brejninggårdsvej vej Brejninggaard Efterskole (se bilag). Sagen fremlægges hermed til politisk behandling i overensstemmelse med beslutningen om, at kompetencen til at godkende sager om hastighedsbegrænsninger på de offentlige veje, ligger i Teknik- og Miljøudvalget.

Brejninggaard Efterskole har bygninger på begge sider af vejen, hvilket dagligt giver mange krydsninger af bløde trafikanter på vejen. Krydsningerne sker primært ved bygningerne, hvor der er dårlige oversigtsforhold på grund af vejens bredde og tracé.

På strækningen fra Brejninggårdsvej 2 til krydset ved Kildevej, kan der ikke opnås stopsigt ved en hastighed på 80 km/t. Ved 50 km/t vil der derimod kunne opnås stopsigt på hele strækningen. Der vurderes ikke, at der kan opnå tilstrækkeligt stopsigte ved højere hastigheder end 50 km/t. Vejens udformning opfordre derudover ikke til højere hastighed, grundet vejens bredde og dens snoet forløb. Tilsammen med den manglende stopsigte og vejens udformning vurderes der ikke, at hastigheden kan sættes højere end 50 km/t på den markeret strækning.

Den lavere hastighedsgrænse vil derfor øge sikkerheden for eleverne på efterskolen, som krydser vejen dagligt. Billisterne vil have større chance for at se fodgænger krydse vejen ved den laver hastighed.

Der er registeret ét uheld på strækningen inde for de seneste fem år.

Administrationen anbefaler med baggrund i ovennævnte vurdering, at der ansøges politiet om godkendelse af en lokal hastighedsbegrænsning på 50km/t på strækningen som vist på billaget herunder

Titel: Billag - Beskrivelse: Kort over lokal hastighedsnedsættelse.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Iht. færdselsloven paragraf 42, Stk. 5. For en vejstrækning, hvor det ikke vil være forsvarligt eller ønskeligt at tillade kørsel med hastigheder svarende til den generelle hastighedsgrænse, kan der fastsættes en lavere grænse. I tættere bebygget område kan der på tilsvarende måde fastsættes en lavere hastighedsgrænse for et nærmere afgrænset område.

I henhold til afmærkningsbekendtgørelsen skal hastighedsbegrænsninger godkendes af politiet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

En lokal hastighedsbegrænsning på Brejninggårdsvej vil øge trygheden for krydsende forgængere.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at sagen fremsendes til politiet til godkendelse i overensstemmelse med administrationens anbefaling.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget udsatte sagen.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Ansøgning om midler fra gearingspuljen til anlæg af Fritids- og naturparken i Sdr. Bork

Sagsnr: 20-018687

Sagsfremstilling

Sogneforeningen Bork for land og By, Sdr. Bork Forsamlingshus og Aktivitetsforeningen Aktiv Fritid i West søger 300.000 kr. til udvikling og etablering af en fritids- og naturpark i Sdr. Bork.

Fritids og Naturparken skal være en blanding af rå, uplejet natur, plejede områder bestående af æblelund, blomstereng, bakkede og naturligt slyngende stier samt idé-bestemte aktivitetsområder, som kommer til at bestå af:

 1. Inside-Out Multiarena, til leg med bold og andre aktiviteter.
 2. Cykellegebane og forhindringsbane og legeplads tilpasset mindre børn
 3. Aktivitetsbane til ”leg på hjul” og andre bevægelsesaktiviteter
 4. Pumptrack og petanqueanlæg
 5. Æblelund og blomstereng
 6. Overdækkede opholdsområder

Elementerne er mere detaljeret beskrevet i den vedlagte idé-skitse.

Boldbanen er ejet af Ringkøbing-Skjern kommune, men der arbejdes på at få lavet en brugsretsaftale på eller en overtagelse af arealet.
Selve anlægget etableres og driftes i et samarbejde mellem de 3 involverede foreninger.

Budget

Aktivitets-sti    450.000
Pumptrackbane incl jord  200.000
Multi-arena og Bander  244.000
Diverse mål, basket-kurve, mv.  43.000
Forhindringsbane for mindre børn  52.000
Madpakkehus med grejrum  57.500
Rådgivere (arkitekt, landskabsarkitekt, mv.)   50.000
Samlet pris etape 1  1.096.500

Finansiering

 
Landdistriktsrådet 75.000
Bork for Land og By 50.000
SE vækstpulje 100.000
Lokale og anlægsfonden 200.000
Velux Fonden 70.000
Bork Havn Fonden 50.000
Gearingspulje (ansøgt) 300.000
Andre Fonde (ansøgt) 200.000
Egne midler/frivilligt arbejde    51.500
I alt 1.096.500

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Projektet lever op til kriterierne for støtte fra gearingspuljen, som støtter grønne projekter, herunder adgang til grønne områder og etablering af rekreative faciliteter. Der skal være en egenfinansiering på min. 40 %.

Der resterer 279.000 kr. i gearingspuljen for 2020.

Effektvurdering

Projektet har stor lokal opbakning og vil skabe et fælles rekreativt område for borgerne i Sdr. Bork.
Projektet skal ses i sammenhæng med Sdr. Bork Forsamlingshus, som for nogle år siden blev renoveret og nytænkt, og som har været en afgørende faktor for et stærkt sammenhold i Sdr. Bork.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, om ansøgningen kan imødekommes og med hvilket beløb.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Budgetopfølgning pr. 31. august 2020, Teknik- og Miljø

Sagsnr: 20-000259

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 for Teknik- og Miljøudvalgets område viser, at der samlet set forventes et mindre forbrug på i alt 6,893 mio. kr. med henholdsvis et mindre forbrug på 7,839 mio. kr. på det skattefinansieret område og et forventet merforbrug på 0,946 mio. kr. på det brugerfinansieret område.

 

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af oversigten nedenfor.

(Beløb i 1.000 kr.)

 

 

 

Forbrug pr. 31. august 2020

Budget 2020

 

 

Forventet regnskab 2020

 

Afvigelse

 

 

 

Afvigelse sidste

måned

 

Kultur, Natur og Fritid 4.327 6.423 6.594 371 171
Grønne områder/Fritidsområder/Naturfredning 6.285 8.517 8.688 171 171
Havne -1.958 -2.094 -1.894 200 0
Beredskab - brand og redning 14.004 14.500 14.500 0 0
Trafik og Vej 53.028 106.705 99.354 -7.351 -7.351
Vejdrift, herunder vintervedligeholdelse 31.908 74.034 69.333 -4.701 -4.701
Vej og Park, drift 1.509 1.592 592 -1.000 -1.000
Kollektiv trafik 19.611 31.079 29.429 -1.650 -1.650
Land og Vand 2.331 10.917 10.058 -859 -1.026
Affald - Genbrug (hovedkonto 00) - indsamling af batterier og akkumulatorer (skattefinansieret område) 0 44 44 0 0
Skattefinansieret område i alt 73.690 138.589 130.550 -7.839 -8.206
Dagrenovation -21.301 2.159 -1.574 -3.733 -5.000
Genbrug -12.558 -5.506 -827 4.679 2.000
Genbrug (hovedkonto 01) - brugerfinansieret i alt -33.859 -3.347 -2.401 946 -3.000
Teknik- og Miljøudvalget i alt 39.831 135.242 128.149 -6.893 -11.206

Der er på det skattefinansierede område overført i alt 12,461 mio. kr. fra 2019. Det betyder at der forventes anvendt 4,622 mio. kr. af de overførte midler. I forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024 er der medtaget forslag på Vejdrift, hvor der er peget på en medfinansiering af de overførte midler fra 2019. Der er desuden godkendt forslag om anvendelse af midler til delvis finansiering af byggesagsbehandler og løsning af §3-opgaven.

Kultur, Natur og Fritid
På Kultur, Natur og Fritid herunder Havneområdet forventes der et merforbrug på Havneområdet på 200.000 kr. Dette skyldes en kombination af flere forhold, bl.a. defekt kran i Ringkøbing og rep. af indsejlingslys i Bork. Det øvrige budget forventes som udgangspunkt overholdt. Der er ingen særlig overførsel fra 2019 til 2020 på området.

Brand og Redning
Der er overført 1,071 mio. kr. på området, som anvendes til undersøgelse og etablering af brandsikkerheden på kommunens institutioner i 2020. Det afsatte budget til Brand og Redning Midtvest forventes overholdt.

Trafik og Vej
Området består af 3 områder Vejdrift, Vej & Park - Drift samt Kollektiv Trafik. Der er overført i alt 9,505 mio. kr. fra 2019 fordelt med 5,026 mio. kr. på Vejdrift, 2,629 mio. kr. vedrørende Vej & Park, og 1,850 mio. kr. på kollektiv trafik.

Vejdrift:
Budgettet på Vejdrift består blandt andet af afvandingsforanstaltninger, brolægning, asfalt, vejbelysning og vintervedligeholdelse.

Der er på området overført i alt 5,026 mio. kr. fra 2019 fordelt med 3 mio. kr. på vintervedligeholdelse, 0,5 mio. kr. på asfalt samt 1,5 mio. kr. på vejbelysning. Af de overførte midler forventes der anvendt 2,250 mio. kr. fra vinterkontoen til ekstra tiltag vedrørende afvandingsforanstaltninger for at sikre en bedre afvikling af store mængde af nedbør. De 0,5 mio. kr. der er overført på asfalt forventes anvendt og indgår i prioriteringen af belægningsprojekterne. På vejbelysning er overskuddet på de 1,5 mio. kr. disponeret til reinvesteringer på området. Der er således reserveret 4,5 mio. kr. af de 5,026 mio. kr. til anvendelse i 2020. Herudover er der i forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024 disponeret med en medfinansiering af driftsudvidelser for 2,250 mio. kr. finansieret af et forventet mindre forbrug på vinterkontoen i 2020.

På den ordnære drift forventes der et overskud på Vejbelysning på 1,0 mio. kr., der kan anvendes til reinvesteringer på området. På vintervedligeholdelseskontoen skønnes det, at der på grund af den milde vinter først på året vil være et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Dette afhænger dog af vejrsituationen ultimo 2020.

Vej og Park - Drift:
Der er overført i alt 2,629 mio. kr. fra 2019. Der er pt. planlagt reinvesteringer for i alt 3,0 mio. kr. Der er i timepriserne for Vej & Park, drift indregnet en geninvestering i materiel på 1,5-2 mio. kr. årligt. I 2020 forventes der et overskud på Vej og Park - Drift på 1,6 mio. kr., hvilket betyder, at der forventes overført 1,0 mio. kr. til reinvesteringer i 2021.

Den samlede maskinpark er pt. vurderet til at have en værdi på mellem 30 og 40 mio. kr.

Kollektiv Trafik:
På Kollektiv Trafik er der overført 1,850 mio. kr. fra 2019. Heraf er der disponeret 193.000 kr. til opgradering af busskure i 2020. Det er godkendt, at overskuddet anvendes til ansættelse af byggesagsbehandler for perioden 1.9.2020-31.12.2022. I 2020 anvendes der 200.000 kr.

På den ordnære drift forventes der et overskud på ca. 1,2 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et reduceret kørselsomfang som følge af justeringer og nedlæggelse af afgange på flere ruter. Rute 69 fortsætter fra køreplanskiftet medio 2020 som rute 569. Rute 591 bliver nedlagt fra køreplanskiftet medio 2020.

Covid-19 og kollektiv trafik
Som følge af Covid-19 har bestyrelsen for Midttrafik den 30. april 2020 truffet beslutning om, at kommunerne og regionen ud fra byrdefordeling afregnes for manglende likviditet i Midttrafik. For Ringkøbing-Skjern Kommune udgør dette i alt 2,5 mio. kr. brutto i 2020, som afregnes fra juni måned. Der er pt. udbetalt knap 1,0 mio. kr. til Midttrafik. Midttrafik oplyser at de forventede mindreudgifter vedrørende handicapkørsel og flextrafik vil udgør 1,5 mio. kr. i 2020, således nettomerudgiften vil være 1,0 mio. kr.

I Økonomiaftalen for kommuner og regioner er det aftalt at Trafikselskaberne kompenseres for følgevirkningerne af covid-19 direkte fra staten. Der afventes i den forbindelse en tilbagemelding fra Midttrafik om det videre forløb.

Midttrafik fremlægger på bestyrelsesmødet den 11/9, et forventet regnskab for 2. kvartal 2020 samt et opdateret budgetforslag for 2021, hvor coronaeffekten i begge tilfælde er tydeliggjort.

I forhold til tillægsbevillingen, som bestyrelsen vedtog den 30/4 for at håndtere Midttrafiks likviditetsproblemer i 2020, vil Midttrafik fremlægge en ny indstilling på bestyrelsesmødet den 11/9. Mere information om denne indstilling følger senere.

Land og Vand
Der er på området overført 2,049 mio. kr. fra 2019. Det er godkendt at der anvendes 1,8 mio. kr. til at løse § 3-opgaven svarende til 1 stilling i 3 år for peioden 1.9.2020 - 31.8.2023. I 2020 anvendes der ca. 200.000 kr.

Den ordinære drift på området forventes samlet set overholdt bortset fra skadedyrsbekæmpelse. Der forventes en merudgift på godt 1,0 mio. kr. i forbindelse med rottebekæmpelsen, hvor udgiften de sidste par år er steget betydeligt. Udgifterne til rottebekæmpelse finansieres af kommunens grundejere og stigningen vil blive medtaget i forbindelse med godkendelse af områdets takster for 2021.

Genbrug
På det brugerfinansierede område inden for Genbrug forventes der et samlet merforbrug på knap 1,0 mio. kr. i forhold til det afsatte budget. Der er samlet set budgetteret med en indtægt på 3,347 mio. kr. og der forventes en samlet indtægt på 2,401 mio. kr.

På Dagrenovationsområdet forventes der et overskud på området på 3,733 mio. kr.

På Genbrugspladserne er der indarbejdet et forventet overskud på godt 5 mio. kr. som ikke forventes opfyldt. Dette skyldes blandt andet stigende affaldsmængder i 1. halvår af 2020 og derved ekstra udgifter. Der mangles desuden indtægter i forbindelse med afskaffelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder, hvor genbrugsområdet først delvis kompenseres via DUT i 2021. Der har desuden været ekstra vedligeholdelseudgifter på genbrugspladsernes bygninger og pladser.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev orienteret om følgende:

 • Lodsejermøder i Nyhavn
 • Status på projekt i Vedersø
 • Aflyst årsmøde for Teknik- og Miljøudvalg

 

Fraværende
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing