Referat: 20. oktober 2020 kl. 13:00

LOK 1.8, Dækket - Smed Sørensens Vej 1 Ringkøbing
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • Ole Nyholm Knudsen
 • John G. Christensen
 • Irene Lund Pedersen
 • Hans Pedersen
 • Svend Boye Thomsen
 • Jørgen Byskov
 • Niels Rasmussen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Offentliggørelse af planforslag for udvidelse af aflastningsområde ved Herningvej i Ringkøbing

Sagsnr: 20-018982

Sagsfremstilling

Formålet med dagsorden er en godkendelse af, at forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for udvidelse af aflastningsområde ved Herningvej i Ringkøbing samt udkast til udbygningsaftale fremlægges i offentlig høring.

Økonomiudvalget besluttede den 7. august 2018 at igangsætte planlægningen for butikker på Herningvej 93. Den 23. juni 2020 besluttede Økonomiudvalget at planlægningen også skulle omfatte butikker på Ndr. Ringvej 3.

Formål
Formålet med planlægningen er, at udvide det eksisterende aflastningscenter i Ringkøbing til også at omfatte adresserne Herningvej 93 og Ndr. Ringvej 3. På de to adresser gives der mulighed for at etablere én dagligvarebutik på op til 1.200 m² med en lukket varegård på 200 m² samt udvalgsvarebutikker på i alt 4.500 m². Der fastsættes en minimumsstørrelse på 500 m² pr. butik. Desuden fastholdes muligheden for, at der kan etableres let industri, værksteds- og håndværksvirksomhed og lager.

Med kommuneplantillægget justeres antal mulige butikskvadratmetre for det eksisterende aflastningscenter samt område til butikker med særligt pladskrævende varegrupper ved Birkmosevej, således at butikskvadratmetrene er i overensstemmelse med det faktiske.

Områdets disponering og bebyggelse
Området er disponeret, så der sikres et godt samspil med omgivelserne med fokus på placeringen ved indfaldsvejen til Ringkøbing. Lokalplanområdet fremstår som et samlet butiksområde, bl.a. via et ensartet facadeudtryk. Parkeringsarealerne gives et grønt udtryk ved beplantning. Parkeringsarealet indrettes så det visuelt hænger sammen med arealet ved rundkørslen, og dermed indbyder kunder til butikkerne og byen.

Udbygningsaftale
Der er efter tilbud fra ansøger udarbejdet betinget udbygningsaftale imellem Ringkøbing-Skjern Kommune og ansøger. Udbygningsaftalen skal sikre udførelse af ændringer af vejforholdene på Ndr. Ringvej i forbindelse med gennemførelsen af lokalplanen.

Udbygningsaftalen skal offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af lokalplanforslaget med henblik på, at der indgås endelig aftale i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af både planforslagene og af projektet. Konklusionen af screeningerne er, at planforslagene og projektet ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Foroffentlighed
I forbindelse med de foroffentlige høringer er der kommet ideer og forslag til planlægningen. De indkomne ideer og forslag er behandlet i vedlagte notat. Administrationen anbefaler, at notatet anvendes som svar.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ansøger afholder alle udgifter til planlægning, projektering og etablering af alle anlæg, herunder de nødvendige vejanlæg. Se vedlagte betinget udbygningsaftale.

Effektvurdering

Nye butikker i et udvidet aflastningsområde vil medføre afledte konsekvenser på kort og lang sigt for butiksdrivende, ejere af ejendomme og erhvervsliv mv.

En udvidelse af aflastningsområdet vil skærpe konkurrencen i aflastningsområdet, mens konsekvenserne for bymidten, vil være negative.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender, at:

 1. Forslag til Tillæg 25 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 443 for udvidelse af aflastningsområde ved Herningvej, Ringkøbing vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.
 2. Notatet med behandling af ideer og forslag godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne.
 3. At betinget udbygningsaftale godkendes og fremlægges i offentlig høring sammen med planforslagene

Bilag Beslutning

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets beslutning.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Anmodning om igangsættelse af plangrundlag for et område til centerformål ved Bredgade 73-77 i Skjern

Sagsnr: 20-019031

Sagsfremstilling

Anmodning om udarbejdelse af plangrundlag for et område til centerformål i form af boliger, butiks- og kontorformål samt eventuelt kulturelle formål.

Området udgør ejendommen Bredgade 73-77, der ligger centralt i Skjern og har et areal på 1.437 m². På ejendommen er der et fredet vandtårn og to gamle DSB-funktionærboliger, se bilag. Ejendommen har hidtil været anvendt til museum. 

Projektbeskrivelse
Området ønskes opdelt i to delområder med forskellig anvendelse, se bilag.

Delområde A omfatter de gamle DSB-funktionærboliger og de omkringliggende arealer. Ansøger ønsker at anvende delområdet til boliger, butiks- og kontorformål. Der søges om mulighed for to scenarier for byggeriet i delområde A. Begge scenarier indeholder mulighed for en tagterrasse.

 • Scenarie 1: De to gamle DSB-funktionærboliger bevares. Ny bebyggelse opføres i tråd med den eksisterende lokalplan og indenfor byggefelterne i denne.
 • Scenarie 2: De to gamle DSB-funktionærboliger nedrives. Ny bebyggelse opføres indenfor grundplanen af de eksisterende bygninger og indenfor byggefelterne i den eksisterende lokalplan. Bebyggelsen opføres i 1 etage under terræn samt 2 etager over terræn.

Delområde B omfatter det fredede vandtårn og de omkringliggende arealer. Det fredede vandtårn ønskes anvendt til kulturelle formål og området omkring vandtårnet ønskes udlagt som et offentligt tilgængeligt opholdsareal i relation til kulturelle formål i vandtårnet. Se i øvrigt svar fra partshøring.

Planforhold
Kommuneplan:
Området er i kommuneplanen udlagt til centerformål i form af: Butikker, liberale erhverv, mindre ikke generende værksteder og fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, boligformål og offentlige formål. For hele rammeområdet gælder, at der ikke må foretages nedrivninger, ombygninger eller andre facademæssige ændringer af bebyggelsen langs karreens gader og pladser.

Området er desuden omfattet af kommuneplanens retningslinjer om bevaringsværdige bygninger, se bilag. Administrationen har foretaget en bevaringsregistrering af de gamle funktionærboliger. Boligerne har en bevaringsværdi 3 - god bevaringsværdi. Boligerne udgør sammen med vandtårnet og stationen en vigtig del af Skjerns kulturhistorie som stationsby. Nedrivning af de gamle DSB-funktionærboliger vil være i strid med retningslinjerne om bevaringsværdige bygninger. Museet udtaler, at de eksisterende bygninger bør bevares, se bilag.

Realisering af projektet kræver et kommuneplantillæg.

Lokalplan:
Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 41, se bilag. Af lokalplanens formål fremgår, at de tidligere DSB-funktionærboliger skal sikres til en fremtidig anvendelse til museumsformål. Derudover fremgår, at "De eksisterende bygningers fysiske udtryk skal bevares i overensstemmelse med byggestilen “Bedre Byggeskik” (…)". De gamle DSB-funktionærboliger er derfor sikret bevaret gennem Lokalplan nr. 41.

Det ansøgte kræver udarbejdelsen af en ny lokalplan, da det er i strid med anvendelsen.

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med en bredere anvendelse så der for eksempel også gives mulighed for liberale erhverv (serviceerhverv), som frisører og lignende.

Støj og luftforurening:
Området ligger mellem jernbanen og Bredgade. Det kan derfor ikke udelukkes, at området kan være belastet af støj og luftforurening. Dette skal undersøges nærmere. Efter Planloven må der kun planlægges for boliger på støjbelastede arealer, hvis det med lokalplanens bestemmelser kan sikres, at boligerne ikke støjpåvirkes. Det samme gælder luftforurening i forhold til både boliger og kontorer.

Administrationens vurdering
Fordele og ulemper ved scenarie 1 og 2 fremgår af bilag. Administrationen anbefaler:

 • At der arbejdes videre med scenarie 1 (bevaring af bygningerne), men at det nærmere undersøges, hvordan grunden mest hensigtsmæssigt udnyttes set i forhold til de bevaringsværdige bygninger og det fredede vandtårn.

På denne måde sikres fleksibilitet til at finde den for området rigtige løsning, så der ikke nødvendigvis kun kan placeres bygninger som skitseret i Lokalplan nr. 41.

Miljøvurdering
I forbindelse med planlægningen skal der gennemføres en screening af planforslaget.

Parthøring
Administrationens anbefaling har været i partshøring, se svar i bilag. Ansøger har ingen bemærkninger til administrationens anbefaling om at tage udgangspunkt i scenarie 1. Ansøger foreslår dog, at anvendelsen af delområde B gøres mere bred end beskrevet i ansøgningen, så der gives mulighed for at anvende området til kulturelle formål, liberale erhverv, boliger med videre.

Proces
Besluttes det, at bevare de eksisterende DSB-funktionærboliger er der ikke krav om en foroffentlig høring, da der er tale om mindre ændringer i kommuneplanen.

Hvis det derimod besluttes, at bygningerne skal nedrives vil det kræve en foroffentlig høring.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om planlægning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Kommunen kan blive overtagelsespligtig, hvis der ikke gives tilladelse til at nedrive en bygning, som skal bevares efter en lokalplan. Det samme gælder for områder udlagt til offentligt formål i en lokalplan, se planloven § 48 og § 49.

Området er i dag lokalplanlagt til offentligt formål (museum) og lokalplanen indeholder bestemmelser til bevaring af den eksisterende bebyggelse. Den eksisterende lokalplan medfører derfor, at der allerede i dag muligvis kan blive tale om overtagelsespligt.

Det er administrationens vurdering, at risikoen for overtagelsespligt bliver mindre ved den nye lokalplanlægning, da området fremadrettet ikke udlægges til offentligt formål. Der vil dog stadig være en risiko for overtagelsespligt, da de eksisterende bygninger anbefales bevaret.

Kommunen skal dog kun overtage ejendommen, hvis ejeren kan redegøre for, at bygningen ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde. Dette skal vurderes i forhold til tilsvarende ejendomme, der ikke er omfattet af nedrivningsforbud men med en lignende beliggenhed og anvendelse.

Hvis risikoen for overtagelsespligt skal mindskes yderligere, så skal en fremtidig lokalplan ikke indeholde bestemmelser om at bevare de eksisterende DSB-funktionærboliger. Dette vil dog kræve en ændring af kommuneplanens retningslinjer. Vandtårnet er fredet og kan derfor ikke umiddelbart nedrives. Risikoen for overtagelsespligt vurderes derfor ikke helt at kunne undgås.

Effektvurdering

En ny anvendelse af ejendommen vil understøtte udviklingen af Skjern bymidte.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget:

 • Godkender at planlægningen for et område til centerformål for ejendommen Bredgade 73-77 i Skjern igangsættes for ansøgers regning og risiko.
 • Tager stilling til om de gamle DSB-funktionærboliger skal bevares eller ej.

Hvis det besluttes, at DSB-funktionærboligerne kan nedrives, skal dagsordenspunktet sendes videre til godkendelse i Økonomiudvalget.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling og besluttede at bevare de gamle DSB-funktionærboliger.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til rekreative formål ved Ørbækvej, Hoven

Sagsnr: 20-017106

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 42 for et område til rekreative formål ved Ørbækvej, Hoven, blev vedtaget af Byrådet den 16. juni 2020 og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 1. juli til og med den 26. august 2020.

Resultat fra offentlighedsfasen

Der er i offentlighedsfasen modtaget i alt tre bemærkninger fra:

 • Erhvervsstyrelsen

 • Vejdirektoratet

 • Brand & Redning MidtVest

   

De indkomne bemærkninger og notat med forslag til svar er vedlagt som bilag.

Ingen af myndighederne gør indsigelse mod planforslagene.

Bemærkningerne omhandler blandt andet hensynet til planlovens zoneregler.

På baggrund af de indkomne bemærkninger anbefaler administrationen, at der foretages rettelser i forhold til de offentliggjorte planforslag. Rettelserne omhandler en tydeliggørelse i den planlægningsmæssige begrundelse for placering i landzone. For uddybning se vedlagte notat.

Endvidere er planforslaget tilrettet af hensyn til den digitale indberetning.

Beslutningsproces

Økonomiudvalget godkendte på deres møde den 5. november 2019 følgende faseopdeling:

Fase 1. Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg.

Fase 2. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Projektet bidrager til etablering af overnatningsfaciliteter til helårsturisme i en del af kommunen, som ligger uden for kystnærhedszonen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Tillæg 42 til Kommuneplan 2017-2029 af for et område til rekreative formål samt den tilhørende Miljøscreening vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet med behandling af bemærkninger.

 2. Notat med behandling af bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af indsigelserne.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Skovrejsning i negativ skovrejsningsområde ved Skjern Å-dalen

Sagsnr: 20-017154

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget ansøgning om etablering af 2,25 ha skov (fredskov) på Ånumvej 158, 6900 Skjern og matrikelnummer 1a, Lundenæs Hgd., Skjern Jorder. Ca. 1,9 ha af området ligger i negativ skovrejsningsområde. Den sydlige del af området ligger også i bevaringsværdige landskaber og større sammenhængende landskaber i kommuneplanen. I kommuneplanen er der også reserveret plads til en planlagt omfartsvej øst om Skjern og Tarm. Dette transekt forløber ned gennem skovrejsningsarealet (diverse kort kan ses af bilaget). En planlagt biogasledning vil have et forløb langs skovens østlige del.

Byrådets mål for de negative skovrejsningsområder er at undgå skovrejsning på steder, hvor det af hensyn til anden planlægning eller andre væsentlige interesser er uhensigtsmæssigt eller uforeneligt at plante ny skov. Det kan være fordi, områder som er omfattet af planlægning, byformål eller udsigtslandskaber som kyst-, fjord- og ådalslandskaber, særlige naturbeskyttede områder og vigtige kulturmiljøer og områder med mange fortidsminder.

Der vil i særlige tilfælde kunne meddeles tilladelse til plantning, hvor skovrejsning er uønsket, hvis tilplantningen ikke slører værdifulde landskabs-, natur- eller kulturhistoriske værdier, og hvis området ikke skader Natura 2000-områder, områder med råstofinteresser mv.

Ca. 130 meter øst for projektområdet, men inden for samme matrikel har ejer tidligere i 2016 fået tilladelse til at etablere et tilsvarende skovområde i negativ skovrejsningsområde. Begrundelsen var, at dette område ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende fredskov mod øst, som er en blanding af skov, hegn og lysåbne arealer mod syd. Denne tilladelse er blevet påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening, og er ikke blevet afgjort endnu.

Ejer har i dag plantet energipil på det ansøgte projektareal samt syd for og på områder øst for hovedejendommen. I den nordlige del af projektområdet er der også læhegn ud mod Ånumvej, og der er en 0,8 ha træbeplantning øst for projektområdet ved hovedejendommen. Disse beplantninger betyder i dag, at man ikke kan se landskabet udover ådalen fra Ånumvej. Der sker hele tiden ændringer i vores landskaber blandt andet som følge af beplantninger f.eks.  læhegn, småbevoksninger og energipil. Det er karakterer som typisk ændrer sig over en kortere eller længere tidsskala. Energipil kan f.eks. lovligt og uden særskilt tilladelse plantes i negative skovrejsningsområder, selvom disse beplantninger ændrer landskab og udsigter markant. Det forudsætter dog, at der høstes mindst hver 5 år.

Hvis der meddeles tilladelse til skovrejsning vil arealet blive omfattet af fredskov og landskabskarakteren med ændret udsyn fra bl.a. Ånumvej vil være permanent for fremtiden. Det ansøgte projekt ligger heller ikke i direkte tilknytning til eksisterende fredskovsområder, selvom de er tæt på. Det vil således også være vigtigt, at midlertidige beplantninger af energipil ikke bruges som løftestang for permanent beplantninger af skov, som ikke umiddelbart kan fjernes igen.

Den ansøgte skovrejsning ligger på skrånende terræn på kanten af Lundenæs Lavbund ved Skjern Ådal. Det er et stort område, der adskiller sig fra det øvrige landskab, da det er friholdt for bevoksning og består af afgræssede enge, få dyrkede marker og lavbund. Det er et særligt fladt terræn med meget åben karakter. Projektet ligger i kanten af dette område, men projektet vil stadig være i strid med anbefalinger i kommunens landskabskarakteranalyse. Her pointeres det, at det er væsentligt, at underområderne mod Skjern Ådal helt friholdes for skovrejsning for at bevare landskabets åbne karakter med mulighed for udsigter på langs og på tværs i ådalen.

En tilladelse til etablering af fredskov på den ansøgte placering i et sårbart landskab i negativt skovrejsningsområde vil samtidig kunne danne præcedens i kommende skovrejsningssager. 

Etablering af fredskov på arealet vil herudover kunne besværliggøre/forhindre muligheden for at realisere det kommuneplanlagte og reserverede vejforløb tværs ned gennem det ansøget skovområde. 

Administrationen mener, at det således er velbegrundet både af hensyn til landskab og af hensyn til planlagte vejforløb, at området er udpeget som negativ skovrejsningsområde.

Ansøgers konsulent mener ikke, at skovrejsningen vil medføre nogen negativ påvirkning af ådalen og landskabets åbne karakter som helhed, da der på nuværende tidspunkt er eksisterende løvtræsbeplantning (især beplantninger af energipil) både syd og øst for det ansøgte område, og derfor vil det ansøgte projekt ikke skabe yderligere begrænsninger på udsigten på langs og tværs af ådalen. Han mener også, at kommuneplanlagte anlæg herunder vejanlæg og planlagt biogasledning sagtens vil kunne indregnes i et eventuelt skovrejsningsprojekt ved at friholde dele af arealet til beplantning, således at skovrejsningen ikke vil skabe nogle begrænsninger i forhold til realiseringen af projekterne. Administrationen er ikke enig i denne vurdering i forhold til vejanlægget. Biogasledningen vil dog kunne indpasses.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget:

 1. meddeler afslag på den ansøgte skovrejsning i negativ skovrejsningsområde, da skovrejsning vil medføre en permanent ændring af sårbare landskaber ved Skjern Å-dal. Projektet vil samtidig være en hindring i forhold til realisering af kommuneplanlagte vejanlæg over arealet. 
 2. og at administrationen i fremtidige sager om skovrejsning bemyndiges til at meddele afslag i sager om skovrejsning i negative skovrejsningsområder efter konkret vurdering.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Landzonetilladelse - Etablering af gyllebeholder i det åbne land

Sagsnr: 20-012837

Sagsfremstilling

Ansøgning

2 landmænd har søgt om at etablere en fælles gyllebeholder på matr. nr. 6ek, Den østlige Del, Faster ved Ejstrupvej tilhørende en bygningsløs landbrugsejendom. (se bilag 1).

Ejer af den bygningsløse ejendom, har desuden husdyrproduktion på Lundgårdsvej 10, Skjern. Beholderen skal aftage afgasset gylle fra produktion på Lundgårdvej 10, samt gylle fra svineproduktionen på Egerisvej 13, 6900 Skjern (ejer 2). Ejer nr. 2 har 13,8 ha ejet udbringningsareal og en længerevarende gylleaftale på 62,1 ha i umiddelbar nærhed af tanken. (se bilag 2)

Begrundelsen for den valgte placering er, at gyllen opbevares ved udspredningsarealerne, hvorved antallet af kørsler med gylle udjævnes hen over året. Tanken fyldes med sættevogn. Landmændene mangler opbevaringskapacitet på deres ejendomme.

Gyllebeholderen bliver på 3000 m3 med en diameter på 28 meter. Tanken forsynes med teltoverdækning, og total højden vil blive på 6,2 meter over terræn.

 
Administrationens bemærkninger til ansøgningen

Gyllebeholderen placeres på en bygningsløs ejendom med et samlet areal på ca. 33,4 ha. Idet der ønskes opført en gyllebeholder, der er større, end hvad der kan begrundes ud fra den enkelte landbrugsejendoms drift, er tanken ikke erhvervsmæssigt nødvendig for det pågældende ejendom. Det ansøgte kræver derfor en landzonetilladelse efter planlovens §35, stk. 1.

Gylletanken overholder alle afstandskrav, ligger uden for beskyttelseslinjer, og det er vurderet, at den nye beholder ikke vil medføre en væsentlig genepåvirkning af naboer, kategori 1-, 2- og 3 natur, landskabelige værdier og kulturmiljøer.  


Nabo indsigelse

I forbindelsen med nabohøring af udkast til landzonetilladelsen er der indsendt en fælles indsigelse fra naboer til tanken og ejere af beboelsesejendomme i Ejstrup.

Indsigelsen vedrører primært følgende forhold:

 1. Transportforhold – trafik sikkerhed – slitage af veje mm

 2. Tab i ejendomsværdi

 3. Lugtgener

 4. Algevækst

 5. Placering i det åbne land/kontra ved husdyrbrugene

 6. Øget tung trafik – herunder antal transporter.

 7. Krav om tinglysning om beplantning og anvendelse af gylletanken.

 8. Gylleudslip

 9. Rengøring af veje.

Ansøger har efterfølgende kommet med deres bemærkninger til naboerne indsigelse.

Såvel naboernes indsigelse samt ansøgers svar er vedhæftet som bilag. (bilag 4, 5 og 6)

Administrationen bemærkninger til naboindsigelser

 1. Ansøger har efterfølgende oplyst, at der ikke vil være transporter med gylle gennem Ejstrup, og beboerne i Ejstrup vil således ikke blive berørt af transporter. I den forbindelse kan nævnes, at kommunen ikke har hjemmel til at stille vilkår til transporter/transportruter på offentlig vej. (bilag 3)

 2. Spørgsmålet om værdiforringelse er ikke et hensyn, der indgår i vurderingen af en ansøgning efter landzoneloven.

 3. Tanken forsynes med teltoverdækning. Der er 300 meter til nærmeste nabobeboelse, hvor det generelle afstandskrav er på 50 meter.

 4. Det fremgår af klagenævnsafgørelser, at risiko for forøgede algebelægninger, i almindelighed ikke kan begrunde, at der fastsættes vilkår, som er videregående end de sædvanlige krav om anvendelse af bedste tilgængelige teknologi til begrænsning af ammoniakfordampning, hvilket er opfyldt for tanken.

 5. Ingen bemærkninger.

 6. Kommunens vej administration udtaler, at generelt må alle offentlige veje benyttes som Ringkøbing-Skjern kommune er vejmyndighed for, og har ingen bemærkninger til de valgte ruter. Der foregår også i dag transport med gylle, fra de pågældende husdyrbrug, til arealerne.

 7. Det er lovkrav, at anvendelse af tanken, krav om beplantning og krav om fjernelse ved ophør tinglyses på matriklen.

 8. Tanken er omfattet af 10 årsbeholderkontrol. Risiko for tanksprængning vurderes lille. Teltoverdækning hindre risiko for overløb ved fuld tank og kraftig blæst.

 9. Forholdet vedr. rengøring af veje er reguleret i færdselsloven, og det er dermed poltiet som håndhæver.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens §35 stk. 1.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at der meddeles landzonetilladelse til den ansøgte gyllebeholder på den ansøgte placering med de sædvanlige vilkår, som gives til gyllebeholdere i det åbne land.

Bilag Beslutning

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling med den tilføjelse, at teltoverdækningen holdes i en mørk nuance, og at der monteres suge-/tømmetragt på beholderen. 

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets beslutning.

Jørgen Byskov undlod at stemme.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Skjern Å - vandløbsvedligeholdelse

Sagsnr: 20-017137

Sagsfremstilling

I udvalgets behandling af et punkt om vandløbsvedligeholdelse generelt i mødet 10. marts 2020 blev administrationen anmodet om at udarbejde et notat om oversvømmelser ved Skjern Å som følge af genopretningsprojektet.

Dette notat "Oversvømmelser ved Skjern Å - vandføring, fysiske ændringer og grundvand" er vedlagt som bilag.

Konklusionen i notatet er,

 • at der ikke er sket en forringelse af Skjern Ås vandføringsevne

 • at der ikke er sket en forøgelse af døgn med høj vandstand

 • at der sker sandaflejringer på de nederste 4 km af Skjern Å

 • at sandaflejringerne ikke har en opstuvende effekt ud over Skjern Å-projektområdet

 • at oversvømmelserne i vinteren 2019-2020 forekom overalt i landskabet – dog i videst omfang inden for Skjern Å-projektområdet og de omkringliggende pumpelag

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vandløbsloven og Lov om Skjern Å Naturprojekt

Økonomi

Regulativet for Skjern Å fra 17. december 1997 definerer vandløbsstrækningen som ’ureguleret vandløb’, som frit kan mæandrere (flytte sig fysisk) inden for naturprojektområdet. Der sker dermed ikke i udgangspunktet nogen form for grødeskæring eller opgravning, hvorfor der ikke er udgifter for kommunen.

Erstatningsspørgsmål som følge af eventuel oversvømmelse udenfor projektområdet som følge af genopretningsprojektet er en sag mellem lodsejer og staten.

Såfremt udvalget skønner, at der skal igangsættes moniteringsarbejde i form af flere vandstandsmålere eller måling af grundvandsstand, vil der være udgifter forbundet med dette alt afhængigt af moniteringsopgavens omfang.

Effektvurdering

Se notatet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at notatet tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Vandråd Ringkøbing Fjord 2020, indstilling af indsatser.

Sagsnr: 19-023779

Sagsfremstilling

Sagen er tidligere behandlet af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 5.november 2019.

Lov om vandplanlægning understreger værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. Kommunerne skal således igen, under eventuel inddragelse af lokale vandråd, udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats. Ringkøbing-Skjern Kommune har en stor del af oplandet til Ringkøbing Fjord og en meget lille del af oplandet til Nissum Fjord.

Kommunalbestyrelserne i et hovedvandopland skal udarbejde forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 samt bidrag til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.     

Ringkøbing-Skjern kommune har varetaget sekretariatsfunktionen for opland Ringkøbing Fjord og har afholdt 4 vandrådsmøder. Vandrådet har bestået af 13 medlemmer. Der har i Vandråd Ringkøbing Fjord været en god dialog mellem repræsentanterne, og et enigt vandråd er kommet med indstillinger på knap 250 km. vandløb og 15 spærringer. Vandrådet har prioriteret indsatser, hvor der fås mest miljø for pengene og strækninger, hvor der kan færdiggøres et vandløbssystem.

Administrationerne i de seks deltagende kommuner i oplandet anbefaler vandrådets indstilling til de konkrete vandområder. De vandområder, som vandrådet indstiller indsatser på, fremgår af bilag 1.

Der er i oplandet til Nissum Fjord kun et enkelt vandløb i Ringkøbing-Skjern kommune, her er ikke udpeget en indsats.

Efter den politiske behandling i kommunerne sender sekretariatskommunerne det samlede godkendte forslag med videre til Miljøstyrelsen senest den 22. november 2020. Når Miljøstyrelsen har modtaget input fra kommuner og vandråd, træffes der en endelig beslutning om indsatser i vandområdeplanerne. Den endelige beslutning forventes at foreligge ultimo 2021.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om vandplanlægning og jf. BEK nr. 1060 af 22/10/2019.

Lov om vandplanlægning lægger op til, at miljømål og indsats (tons kvælstof og fosfor der skal fjernes, km vandløb der skal restaureres etc.) fastlægges i bekendtgørelser. Bestemmelserne om vandråd m.v. er fastlagt i en bekendtgørelse, ” Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunal-bestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport.”

I Bekendtgørelsen er anført, at kommunalbestyrelserne i oplandet skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet. Med henblik på en lokalinddragelse i vandplanlægning er der ved ændring af lov om vandplanlægning og jf. BEK nr. 1060 af 22/10/2019 om vandråd fastsat, at kommunerne i et hovedvandopland med rådgivning fra vandrådene konkret skal løse følgende opgaver:

 • Kommunalbestyrelserne i et hovedvandopland skal udarbejde forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 samt bidrag til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Der er 25 millioner kroner til rådighed for oplandet Ringkøbing Fjord. Indsatserne er 100 % finansieret af EU/statslige midler.

Effektvurdering

Effekten af indsatserne forventes at blive, at de målsatte vandløb i Ringkøbing-Skjern Kommune opfylder målsætningen god økologisk tilstand og dermed lever op til Vandrammedirektivet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget samt Byrådet, at vandrådets indstilling (bilag 1) godkendes.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2019-2027 - Byggemodning ved Højsagervej og Høgevej, Videbæk

Sagsnr: 20-001103

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 18. august 2020 at sende forslag til tillæg nr. 3 til Ringkøbing-Skjern
Kommunes Spildevandsplan 2019-2027 i 8 ugers offentlig høring. Forslaget har været offentligt
fremlagt fra den 24. august 2020 til den 19. oktober 2020. I offentlighedsfasen er der ikke
indkommet bemærkninger fra borgere, myndigheder eller interesseorganisationer.

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2019-2027 for Ringkøbing-Skjern Kommune har til formål at skabe det juridiske grundlag for:

 • Tilpasning af kloakoplande beskrevet i Lokalplan 452, som beskriver byggemodning af et område til boligformål ved Højsagervej og Høgevej i Videbæk.
 • Etablering af et regnvandsbassin og grundlag for ansøgning om udledningstilladelse.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er det vurderet, at området ikke er egnet til nedsivning af tag- og overfladevand. Derfor vil lokalplanområdet blive separatkloakeret med afledning af regn- og spildevand. En del af lokalplanens område er allerede omfattet af spildevandsplanens opland VI46.

Overfladevand fra befæstede arealer på grunde, vejarealer og parkeringspladser skal forsinkes og renses i regnvandsbassin inden det ledes videre i eksisterende regnvandskloak.

I lokalplanen er der fastlagt en maksimal befæstelsesgrad på de enkelte grunde til 50 %. Befæstede arealer på grunde er tagflader, indkørsler, parkering og flisebelægninger, der har afløb til regnvandskloakken. Hvis summen af de befæstede arealer udgør mere end 50 % af grundens areal, skal grundejeren for egen regning sørge for at nedsive overfladevandet fra en del af det befæstede areal, så maksimalt 50 % afledes til den offentlige regnvandskloak.

I det planlagte opland er der i dag et landbrugsdræn, som er tilsluttet regnvandskloakken. Ved omlægning af landbrugsdrænet i forbindelse med byggemodningen, skal det tilsluttes nedstrøms det planlagte regnvandsbassin. 

Efter Byrådets vedtagelse udgør tillægget det juridiske grundlag for at gennemføre de beskrevne tiltag.

Vedtagelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019)

Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Området for byggemodningen anvendes i dag til jordbrugsmæssigt formål. Det vurderes, at udledningen af fosfor i status og i plan er stort set ens, hvormed byggemodningen ikke har en negativ effekt på vandmiljøet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2019-2027 vedtages.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Takster for havneområdet for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022

Sagsnr: 15-030565

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger forslag til takster på havneområdet for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022. Nedenfor er administrationens overvejelser i forbindelse med taksterne.

KL's fremskrivning for 2021 er på 1,52 %. Administrationen har fremskrevet taksterne med denne procentsats. Følgende takster er, som tidligere år fritaget for fremskrivning: autocampere, gæstesejlere, bomløft, opkrævning af el og fastgebyr.

Kommunens autocamperplads i Ringkøbing og Stauning er i 2020 blevet ramt af coronaen, som gør at der ikke kommer samme antal overnatninger som i 2019. Der var ca. 2.500 overnatninger i 2019, og i 2020 forventes der at komme mellem 2.100 og 2.200 overnatninger. Prisen fastholdes på de 150 kr. for ikke at underbyde campingpladserne i kommunen.

I september måned 2020 åbnede autocamperpladsen på Bork Havn, hvor der som pilotprojekt er indgået en aftale med den lokale campingplads om et samarbejde med driften af pladsen i Bork. Pladsen vil være åben i perioden april - oktober. Prisen pr. overnatning er i Bork også 150 kr.

Særligt for Ringkøbing Havn

I Borgmesterhavnen i Ringkøbing har de indtil nu været en fast pris pr. m2 uanset, hvornår den nye kontrakt vedr. bådpladsen oprettes. Det ønskes ændret, så vi fremadrettet fra 1. august i sæsonen opkræver ½ pris pr. m2, som vi gør i resten af havnen. Dette er til dels for at gøre det ensrettet i hele havnen, men også at gøre det mere attraktivt at leje en bådplads efter 1 august. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. De generelle havnetakster fremskrives efter KL's fremskrivningsprocent på 1,52 %
 2. Taksten i Borgmesterhavnen efter 1. august fremover er ½ pris pr. M2, som i resten af havnen.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Midttrafik - politisk høring af budget 2021

Sagsnr: 20-018901

Sagsfremstilling

Midttrafik har udarbejdet budgetoplæg for 2021, som sendes i politisk høring hos ejerkredsen med deadline den 31. oktober 2020. Budgetoplægget er behandlet på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 11. september, hvor coronaeffekten er fremhævet i materialet.

Eventuelle tilbagemeldinger fra kommunen vil blive indarbejdet i budgetforslaget inden det endelige budget for 2021 behandles på bestyrelsesmødet den 11. december 2020.

Der er for budget 2021 indregnet merudgifter til busdrift i forbindelse med en øget rengøringsindsats som følge af coronakrisen. Tilsvarende er indregnet en mindreindtægt, idet der generelt er forudsat et passagerfrafald på 15 % som følge af langtidseffekt af coronakrisen.

Det er Midttrafiks forventning, at disse omkostninger / mindreindtægter vil blive dækket af staten, men da der endnu ikke er indgået aftale om 2021, er beløbene indregnet i budgetforslaget for alle bestillere.

Af yderligere generelle ændringer kan nævnes justerede afregningspriser for buskørsel som følge af ændret omkostningsindeks. Omkostningsindekset er nedskrevet med 0,2 % fra 2020 til 2021.

Der er desuden indregnet effekt af takststigninger. Taksterne er forudsat at stige med 1,1 %, og med en indtægtsmæssig effekt på 80 % af stigningen.

Budgetforslaget for Ringkøbing-Skjern Kommune er i 2021 på i alt 26,8 mio. kr. inklusiv forventede merudgifter og mindreindtægter som følge af corona. Ud over de ovenstående generelle budgetforudsætninger er kørselsbudgettet reduceret med 2,0 mio. kr. Heraf er der reduceret med knap 2,5 mio. kr., hvilket skyldes et reduceret kørselsomfang som følge af justeringer og nedlæggelse af afgange på flere ruter. Rute 69 fortsætter fra køreplanskiftet medio 2020 som rute 569. Rute 591 er nedlagt fra køreplanskiftet medio 2020.

Den øgede rengøring af busser forventes at fortsætte i 2021 med en forventet merudgift på ca. 500.000 kr.

På indtægtssiden er budgettet nedskrevet med 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020. Af disse vedrører 0,6 mio. kr. den forventede effekt af coronakrisen, mens det resterende beløb vedrører andre forhold.

Af nedenstående oversigt fremgår Midttrafiks budgetforslag henholdsvis med og uden coronarelaterede merudgifter/mindreindtægter sammenholdt med kommunens afsatte budget for området.

Beløb i 1.000 kr.

 

 

 

 

 

Budget 2021 - Midttrafik

 

 

 

Budget 2021 - Midttrafik (u. corona)

 

Budget 2021 i 2021 niveau - RKSK

 

Overskud budget 2021

 

 

 

Overskud budget 2021 (u. corona)

 

 

Busdrift
Kørselsudgifter 25.538 25.042 28.602
Indtægter -3.690 -4.290 -4.290
Flexbus 38 36 36
Bus IT og øvrige udgifter 280 251 251
Rejsekort busser 724 728 728
Regionalt tilskud -1.848 -1.848 -1.848
Busdrift i alt 21.042 19.919 23.479 2.437 3.560
Flextrafik
Handicapkørsel 1.688 1.588 1.553
Flexture 2.073 1.939 1.984
Kommunal kørsel 0 0 0
Flextrafik i alt 3.761 3.527 3.537 -224 10
Administration og øvrige
Trafikselskabet - buskørsel 1.472 1.472 1.530
Trafikselskabet - Handicapkørsel 400 400 400
NOP - ny optimeringsplatform 80 80 80
Billetkontrol 17 17 17
Tjenestemandspensioner 31 31 31
Adm. og øvrige i alt 2.000 2.000 2.058 58 58
Total netto 26.803 25.446 29.074 2.271 3.628

Som det fremgår af oversigten er der et overskud på budgettet på knap 2,3 mio. kr. i 2021. Såfremt de forventede merudgifter/mindreudgifter vil blive dækket af staten vil der være et overskud på 3,6 mio. kr.

Følgende foreslås finansieret af det forventede overskud:

Midttrafik har som nævnt anvendt en negativ fremskrivning af budgettet fra 2020 til 2021 med 0,2%. Dette vurderes til at være meget usikkert. I kommunens budget er der i fremskrivningen i forhold til kollektiv trafik medtaget en stigning i udgifterne på i alt 2,19% inkl. en mindre stigning i brændstofspriserne. En tilsvarende stigning i forhold til Midttrafiks budgetforslag vil betyde, at der som minimum skal reserveres 560.000 kr. til at imødegå eventuelle stigninger. Udviklingen i omkostningerne vil fremgå af de kvartalsvise budgetopfølgninger fra Midttrafik i 2021.

På Midttrafiks bestyrelsesmøde den 11. september 2020 blev det besluttet, at indføre fuldt tælleudstyr i alle ruter på A-kontrakt. For Ringkøbing-Skjern drejer det sig om 20 lokalrutebusser og vil det betyde en etableringsudgift på 291.000 kr. og en årlig driftsudgift på 40.000 kr. Udgifterne til etablering af tælleudstyret er ikke indeholdt i det fremsendte budgetforslag.

Midttrafik har i samarbejde med Cowi udarbejdet en ny indtægtsmodel, idet der er skabt nye og væsentligt bedre muligheder for at beregne indtægtsdelingen mellem bestillerne i Midttrafik. Der er nu mulighed for, at benytte data fra brug af Rejsekort og muligheden for detaljerede opslag i Rejseplanen om dels, hvordan der rejses, og dels hvilke muligheder, der er for at rejse mellem A og B. Modellen der anvendes pt. baseres på datakilder ud fra en faglig vurdering primært ud fra salgssted og kendskab til generelt anvendelsesområde. Modellen foreslås indført fra 2022.

Den nye indtægtsmodel giver betydelige forskydninger i fordelingen af indtægter, og Midttrafik foreslår derfor en overgangsordning, hvor indtægterne i 2022 fordeles med 50 % efter den nye indtægtsfordelingsmodel og 50 % efter den nuværende model. I 2023 fordeles indtægterne med 75 % efter den nye indtægtsfordelingsmodel og 25 % efter den nuværende model. I 2024 er modellen fuldt ud implementeret.

Ved implementering af den nye model viser de første beregninger, at  Ringkøbing-Skjern Kommune vil få mindre indtægter på knap 450.000 kr. årligt. Mindreindtægten vil som udgangspunkt kunne finansieres af det afsatte budget på området.

Modellen behandles i Midttafiks bestyrelse den 6. november 2020 og senere til godkendelse i Midttrafiks repræsentantskab den 11. december 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om kollektiv trafik.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at der følges op på den samlede økonomi på området i forbindelse med de månedlige budgetopfølgninger og Midttrafiks kvartalsvise budgetopfølgninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at budgetforslag 2021 fra Midttrafik godkendes uden ændringsforslag.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Teknik- og Miljøområdet

Sagsnr: 20-000274

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 for Teknik- og Miljøudvalgets område viser, at der samlet set forventes et mindre forbrug på i alt 6,893 mio. kr. med henholdsvis et mindre forbrug på 7,839 mio. kr. på det skattefinansieret område og et forventet merforbrug på 0,946 mio. kr. på det brugerfinansieret område. Der er ingen ændringer i forhold til sidste måneds budgetopfølgning.

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af oversigten nedenfor.

Der er på det skattefinansierede område overført i alt 12,461 mio. kr. fra 2019. Det betyder at der forventes anvendt 4,622 mio. kr. af de overførte midler. I forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024 er der medtaget forslag på Vejdrift, hvor der er peget på en medfinansiering af de overførte midler fra 2019. Der er desuden godkendt forslag om anvendelse af midler til delvis finansiering af byggesagsbehandler og løsning af §3-opgaven.

Kultur, Natur og Fritid
På Kultur, Natur og Fritid herunder Havneområdet forventes der et merforbrug på Havneområdet på 200.000 kr. Dette skyldes en kombination af flere forhold, bl.a. defekt kran i Ringkøbing og rep. af indsejlingslys i Bork. Det øvrige budget forventes som udgangspunkt overholdt. Der er ingen særlig overførsel fra 2019 til 2020 på området.

Brand og Redning
Der er overført 1,071 mio. kr. på området, som anvendes til undersøgelse og etablering af brandsikkerheden på kommunens institutioner i 2020. Det afsatte budget til Brand og Redning Midtvest forventes overholdt.

Trafik og Vej
Området består af 3 områder Vejdrift, Vej & Park - Drift samt Kollektiv Trafik. Der er overført i alt 9,505 mio. kr. fra 2019 fordelt med 5,026 mio. kr. på Vejdrift, 2,629 mio. kr. vedrørende Vej & Park, og 1,850 mio. kr. på kollektiv trafik.

Vejdrift:
Budgettet på Vejdrift består blandt andet af afvandingsforanstaltninger, brolægning, asfalt, vejbelysning og vintervedligeholdelse.

Der er på området overført i alt 5,026 mio. kr. fra 2019 fordelt med 3 mio. kr. på vintervedligeholdelse, 0,5 mio. kr. på asfalt samt 1,5 mio. kr. på vejbelysning. Af de overførte midler forventes der anvendt 2,250 mio. kr. fra vinterkontoen til ekstra tiltag vedrørende afvandingsforanstaltninger for at sikre en bedre afvikling af store mængde af nedbør. De 0,5 mio. kr. der er overført på asfalt forventes anvendt og indgår i prioriteringen af belægningsprojekterne. På vejbelysning er overskuddet på de 1,5 mio. kr. disponeret til reinvesteringer på området. Der er således reserveret 4,5 mio. kr. af de 5,026 mio. kr. til anvendelse i 2020. Herudover er der i forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024 disponeret med en medfinansiering af driftsudvidelser for 2,250 mio. kr. finansieret af et forventet mindre forbrug på vinterkontoen i 2020.

På den ordnære drift forventes der et overskud på Vejbelysning på 1,0 mio. kr., der kan anvendes til reinvesteringer på området. På vintervedligeholdelseskontoen skønnes det, at der på grund af den milde vinter først på året vil være et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Dette afhænger dog af vejrsituationen ultimo 2020.

Vej og Park - Drift:
Der er overført i alt 2,629 mio. kr. fra 2019. Der er pt. planlagt reinvesteringer for i alt 3,0 mio. kr. Der er i timepriserne for Vej & Park, drift indregnet en geninvestering i materiel på 1,5-2 mio. kr. årligt. I 2020 forventes der et overskud på Vej og Park - Drift på 1,6 mio. kr., hvilket betyder, at der forventes overført 1,0 mio. kr. til reinvesteringer i 2021.

Den samlede maskinpark er pt. vurderet til at have en værdi på mellem 30 og 40 mio. kr.

Kollektiv Trafik:
På Kollektiv Trafik er der overført 1,850 mio. kr. fra 2019. Heraf er der disponeret 193.000 kr. til opgradering af busskure i 2020. Det er godkendt, at overskuddet anvendes til ansættelse af byggesagsbehandler for perioden 1.9.2020-31.12.2022. I 2020 anvendes der 200.000 kr.

På den ordnære drift forventes der et overskud på ca. 1,2 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et reduceret kørselsomfang som følge af justeringer og nedlæggelse af afgange på flere ruter. Rute 69 fortsætter fra køreplanskiftet medio 2020 som rute 569. Rute 591 bliver nedlagt fra køreplanskiftet medio 2020.

Covid-19 og kollektiv trafik
Som følge af Covid-19 har bestyrelsen for Midttrafik den 30. april 2020 truffet beslutning om, at kommunerne og regionen ud fra byrdefordeling afregnes for manglende likviditet i Midttrafik. For Ringkøbing-Skjern Kommune udgør dette i alt 2,5 mio. kr. brutto i 2020, som afregnes fra juni måned. Der er pt. udbetalt knap 1,0 mio. kr. til Midttrafik. Midttrafik oplyser at de forventede mindreudgifter vedrørende handicapkørsel og flextrafik vil udgør 1,5 mio. kr. i 2020, således nettomerudgiften vil være 1,0 mio. kr.

I Økonomiaftalen for kommuner og regioner er det aftalt at Trafikselskaberne kompenseres for følgevirkningerne af covid-19 direkte fra staten. Der afventes i den forbindelse en tilbagemelding fra Midttrafik om det videre forløb.

Midttrafik fremlægger på bestyrelsesmødet den 11/9, et forventet regnskab for 2. kvartal 2020 samt et opdateret budgetforslag for 2021, hvor coronaeffekten i begge tilfælde er tydeliggjort.

I forhold til tillægsbevillingen, som bestyrelsen vedtog den 30/4 for at håndtere Midttrafiks likviditetsproblemer i 2020, vil Midttrafik fremlægge en ny indstilling på bestyrelsesmødet den 11/9. Mere information om denne indstilling følger senere.

Land og Vand
Der er på området overført 2,049 mio. kr. fra 2019. Det er godkendt at der anvendes 1,8 mio. kr. til at løse § 3-opgaven svarende til 1 stilling i 3 år for peioden 1.9.2020 - 31.8.2023. I 2020 anvendes der ca. 200.000 kr.

Den ordinære drift på området forventes samlet set overholdt bortset fra skadedyrsbekæmpelse. Der forventes en merudgift på godt 1,0 mio. kr. i forbindelse med rottebekæmpelsen, hvor udgiften de sidste par år er steget betydeligt. Udgifterne til rottebekæmpelse finansieres af kommunens grundejere og stigningen vil blive medtaget i forbindelse med godkendelse af områdets takster for 2021.

Genbrug
På det brugerfinansierede område inden for Genbrug forventes der et samlet merforbrug på knap 1,0 mio. kr. i forhold til det afsatte budget. Der er samlet set budgetteret med en indtægt på 3,347 mio. kr. og der forventes en samlet indtægt på 2,401 mio. kr.

På Dagrenovationsområdet forventes der et overskud på området på 3,733 mio. kr.

På Genbrugspladserne er der indarbejdet et forventet overskud på godt 5 mio. kr. som ikke forventes opfyldt. Dette skyldes blandt andet stigende affaldsmængder i 1. halvår af 2020 og derved ekstra udgifter. Der mangles desuden indtægter i forbindelse med afskaffelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder, hvor genbrugsområdet først delvis kompenseres via DUT i 2021. Der har desuden været ekstra vedligeholdelsesudgifter på genbrugspladsernes bygninger og pladser.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

13: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om følgende:

 • Opstartsmøde om samskabelsessti
 • Holdepladser for X-bus i Videbæk
 • Ændret hastighedsbegrænsning ved Ådumvej i Tarm
 • Henvendelse fra maskinstation vedrørende vigepladser
 • Buskørsel i den sydlige del af kommunen
 • Sti i Stadil
 • Ny rundkørsel ved Søndervig

Kopier link til punktet  -   Print

14: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing