Referat: 3. november 2020 kl. 13:00

LOK 1.8, Dækket - Smed Sørensens Vej 1 Ringkøbing
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • Jørgen Byskov
 • Ole Nyholm Knudsen
 • John G. Christensen
 • Niels Rasmussen
 • Irene Lund Pedersen
 • Hans Pedersen
 • Svend Boye Thomsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Etablering af ny salthal og siloplads Fabriksvej 26, Videbæk

Sagsnr: 20-020614

Sagsfremstilling

Vej og Park ønsker at bygge en ny salthal på materielgården på Fabriksvej 26 i Videbæk og finansiere den af uforbrugte midler fra vinterkontoen.

Et salg af nuværende salthaller på Ørnevej kan indgå i finansieringen.

Med nuværende salthal bruger Vej og Park en del resurser på unødvendig transport af salt til blande-systemet på Fabriksvej. Ved etablering af en ny salthal kan Vej og Park opnå en økonomisk gevinst og et mere effektivt vinterberedskab.

Hallen skal erstatte to salthaller beliggende på Ørnevej, hvor saltet bliver opbevaret.

Saltet bliver leveret på Ørnevej, hvor det bliver opbevaret, indtil det bliver transporteret til Fabriksvej for at blive opblandet med vand. Opblanding med vand kræves til de saltspredere, der bliver anvendt med udkørsel fra og i Videbæk området.

Blandesystemet er placeret på Fabriksvej og ikke på Ørnevej sammen med salthallerne, fordi Ringkøbing-Skjern Kommune har haft et ønske om ikke at genere gæster på Hotel Falken, idet værelsesfløjen ligger lige over for hallerne på Ørnevej.

Saltet bliver derfor transporteret til blandesystemet på Fabriksvej, så læsning af salt ved udkald til saltning kan foregå uden gene for beboere i området ved Ørnevej og gæster på hotellet. De fleste udkald til saltning forgår i nattetimerne.

Bygningerne på Ørnevej er i meget dårlig stand, og det vil kræve en gennemgribende renovering af de to haller, hvis bygningerne forsat skal anvendes til at opbevare salt i og være sikre at færdes i. Det vil også kræve, at Vej og Parks egne vinterruter med udkørsel fra Fabriksvej, skal køre til Ørnevej for at læsse salt på.

Ved etablering af ny salthal skal der ændres på eksisterende materielgård, og disse udgifter er medregnet i overslaget.

En ny salthal på Fabriksvej på 500 m², vil erstatte to haller på Ørnevej på i alt 540 m². Blandesystemet skal flyttes til den nye hal, og den eksisterende salthal på Fabriksvej på 126 m² vil fremover blive brugt til andre formål indenfor Vej og Park.

En lokal ejendomsmægler har lavet en uforpligtende vurdering af de to haller på Ørnevej, og han vurderer, at de kan sælges for 800.000 - 900.000 kr.

Der er vedhæftet en skitse på en salthal bygget i Svendborg, som også danner grundlaget for overslaget.

Derudover er vedhæftet en skitse, som viser placering af salthal og siloplads.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen

Økonomi

Der er indhentet priser fra ekstern leverandør på beton og betonelementer, spær, udvendig beklædning og tag.

Overslag:

 Ekstern entreprenør:  
 Betonelementer salthal 155.000 
 Betonelementer siloplads 110.000 
 Spær, udvendig beklædning og tag 700.000 
 Ændringer og tilpasning hegn materielgård  150.000 
 El-arbejde (anslået  80.000 
 VVS-arbejde (anslået)   50.000 
 I alt ekstern entreprenør 1.245.000 
   
 Eget arbejde:  

 Jordarbejde og nedbrydning

250.000

 Beton og armering og salthal 175.000 
 Støbearbejde salthal og siloplads 150.000 
 Beton og armering siloplads 80.000 
 Flytteomkostninger/oprydning/klargøring 100.000 
 I alt eget arbejde 755.000 
   
 Samlet byggeomkostninger 2.000.000 
   
 Realisering bygninger Ørnevej 800.000 

Vej og Park ønsker at deltage i byggeriet, og det arbejde, som vi selv kan udføre og har kompetencer og maskiner til, er under punktet "Eget arbejde".

Det foreslås, at anlægsprojektet finansieres dels af et forventet mindre forbrug på vintervedligeholdelseskontoen i 2020 samt ved salg af bygningerne på Ørnevej.

Effektvurdering

Ved etablering af en ny salthal opnås der:

 • Ingen unødvendig transport af salt
 • Mindre omlæsning med gummiged, fordi saltet kan læsses direkte af i ny hal med god højde
 • Samling af alle operationer på én lokation
 • Vintergrejet opbevares i den gamle salthal på materielgården og dermed ingen transport
 • Hurtigere og mere direkte læsning af salt
 • Bedre udnyttelse af arealet på Fabriksvej 26
 • Salg af bygninger til andet og bedre formål

Indstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der godkendes og gives en anlægsbevilling på i alt 2,0 mio. kr. til at etablere ny salthal finansieret af uforbrugte midler fra vinterkontoen med 1,2 mio. kr. og ved en forventet salg af Ørnevej på 0,8 mio. kr.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med den tilføjelse, at hele anlægsbevillingen afholdes af uforbrugte midler fra vintervedligeholdelseskontoen, og at salget gøres betinget af, at bygningerne fjernes.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Status på landbrugssagsbehandlingen i 2019

Sagsnr: 17-022820

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har udarbejdet den årlige statistik på landbrugssagsbehandlingen i 2019.

I forhold til 2018, som var det første hele år med den nye godkendelsesordning, er sagsbehandlingstiden for de store godkendelser efter §16a i husdyrloven faldet fra 7,4 måneder til 6,9 måneder, og sagsbehandlingstiden for de mindre godkendelser efter §16b er faldet fra 5,8 måneder til 5,1 måned.

Landsgennemsnittet er i samme periode steget fra 4,2 til 4,8 måneder for §16a godkendelser og fra 2,8 til 2,9 for §16b godkendelser.

Det er beskrevet, at kommunerne har mulighed for at visitere ansøgningen som værende enten fuldt oplyst eller ikke fuldt oplyst. Hvis kommunen ikke visiterer ansøgningen, registreres den automatisk som fuldt oplyst i husdyrgodkendelse.dk på 22. dagen efter indsendelsesdatoen.

Sagsbehandlingstiden beregnes fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst. Administrationen foretager imidlertid ikke den mulige visitation, fordi det ikke er effektivt først at gennemgå sagen og derefter lade den ligge, mens igangværende sager afsluttes, for derefter at bruge tid på at sætte sig ind i sagen på ny.

Dette er en medvirkende årsag til, at kommunens sagsbehandlingstid ligger over landsgennemsnittet, fordi der næsten altid skal indhentes yderligere oplysninger hos ansøger og i mange tilfælde skal der også ske en tilpasning af projektet til lovgivningen.

En anden væsentlig årsag til at kommunens sagsbehandlingstid ligger over landsgennemsnittet er prioriteringen i arbejdet med godkendelserne. Det prioriteres, at de, der har behov for en hurtig sagsbehandling, bliver prioriteret, sådan at ansøger får sin godkendelse, når behovet er der. Det giver en noget forskellig samlet sagsbehandlingstid, som ikke kommer til udtryk i de gennemsnitssagsbehandlingstider, som Miljøstyrelsen fremlægger.

Når landmændene i mange af sagerne ikke står og venter på den nye godkendelse, så skyldes det typisk, at flere af dem er nogen, der ønsker at komme over på den nye ordning uden, at der er konkrete tanker om udvidelser.

Den gennemsnitlige effektive sagsbehandlingstid er betydeligt lavere end den samlede sagsbehandlingstid, som omfatter både liggetid, høringsperioder, behandling af høringssvar, projekttilpasning m.v. Den effektive sagsbehandlingstid for en §16a er ca. 32 timer, mens den er ca. 26 timer for en 16b godkendelse

Ovennævnte prioritering skal også ses i sammenhæng med, at der foretages mange revurderinger (gennemgang af miljøgodkendelser 8 år efter de er givet), behandles anmeldelser og forespørgsler, følges op på beholderkontroller, behandles klagesager og ikke mindst udføres tilsyn, som også prioriteres højt.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Husdyrbrugsloven

§16a. Husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3-N pr. år må ikke

etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse.

Stk. 2. Husdyrbrug må uanset godkendelsesgrænsen i stk. 1 ikke etableres uden

kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har

1) flere end 750 stipladser til søer,

2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller

3) flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

Stk. 3. Godkendelsespligten efter stk. 1 og 2 gælder også, hvis et husdyrbrug, der er tilladt efter

§16b, udvides eller ændres på en måde, som medfører, at de i stk. 1 eller 2 fastsatte

godkendelsesgrænser overskrides.

Stk. 4. Husdyrbrug, der er godkendt efter stk. 1 eller 2, må ikke uden kommunalbestyrelsens

forudgående godkendelse udvides eller ændres på en måde, som kan indebære forøget

forurening eller andre virkninger på miljøet. Hvis et husdyrbrug, der er godkendt efter stk. 1,

udvides eller ændres på en sådan måde, at grænserne i stk. 2 overskrides, skal husdyrbruget

dog godkendes efter stk. 2.

§16b. Husdyrbrug, der ikke er omfattet af godkendelsespligten efter §16a, må ikke etableres

uden kommunalbestyrelsens forudgående tilladelse.

Stk. 2. Husdyrbrug, der er tilladt efter stk. 1, må ikke uden kommunalbestyrelsens forudgående

tilladelse udvides eller ændres på en måde, som kan indebære forøget forurening eller andre

virkninger på miljøet.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Sagerne behandles som udgangspunkt efter, hvornår de modtages, men det tilstræbes i øvrigt, at godkendelserne færdiggøres til det tidspunkt, hvor husdyrbrugene har behov for dem.

Indstilling

Administrationen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog redegørelsen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Ansøgninger om butikker, cafeer og lignende langs vejstrækningen Ringkøbing til Nymindegab

Sagsnr: 20-019119

Sagsfremstilling

Der er søgt om at etablere en gårdbutik og et æggemuseum ved Søndervig Landevej 10. Ejendommen er en nedlagt landbrugsejendom og det ansøgte indrettes i nedlagte avls- og driftsbygninger. Ejendommen ligger med direkte udkørsel til Søndervig Landevej (landevejen mellem Ringkøbing og Søndervig)

Ansøgerne driver samtidig strudsefarmen ved Tambjergvej 12 og følgende fremgår af ansøgningen:

Vi ville meget gerne kunne åbne en gårdbutik, med vores produkter herfra, og et af hovedpunkterne vil dreje sig om æg.😊  Vi vil indrette en lille eksisterende bygning, som en slags museum (alt om æg) og samtidig kan man købe æg fra Strudsen, Nanduen, Emuen, høns, løbeænder osv.  Gårdbutikken selv, har vi planlagt i eksisterende stald.  (se vedlagt plantegning).

Jævnfør Planlovens § 37 kan bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, uden tilladelse efter § 35, stk. 1 (landzonetilladelse) tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og en bolig.

Administrationen får en del henvendelser om ønsker til indretning af forskellige former for butikker, cafeer eller forlystelser af den ene eller anden art udenfor byområder, hvor der typisk er områder, der er udlagt til sådanne formål. Især er der ønsker om disse aktiviteter i områder med mange turister.

I de tilfælde, hvor der ansøges om sådanne aktiviteter langs statsveje sendes ansøgningen til Vejdirektoratet for indhentelse af en vejlovstilladelse herfra.

I de fleste tilfælde er der tale om aktiviteter på ejendomme, der har udkørsel til kommuneveje og her kan de trafiksikkerhedsmæssige forhold være en vigtig faktor. Navnlig på strækningen mellem Ringkøbing og Nymindegab, hvor der i perioder er høj trafikintensitet, er det administrationens vurdering, at der skal meddeles afslag til aktiviteter, der medfører en ikke uvæsentlig forøgelse af til- og frakørsler til den pågældende ejendom. Såfremt ejendommen ligger et sted, hvor der er indkørsel fra for eksempel et kanaliseringsanlæg, vil der ud fra en konkret trafiksikkerhedsmæssig vurdering eventuelt kunne meddeles tilladelse til andre aktiviteter. 

Af Vejlovens §50 stk. 4 fremgår: I særlige tilfælde, hvor der konstateres en markant ændring i benyttelse af adgangen, uden at ejendommen er ændret matrikulært, kan vejmyndigheden træffe nye bestemmelser om benyttelse af en eksisterende vejadgang.

Det betyder, at kommunen med henvisning til Vejlovens § 50 stk. 4 kan meddele afslag til ændret benyttelse på en ejendom, hvis det trafiksikkerhedsmæssigt ikke er acceptabelt. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens § 37 og Vejlovens § 50 stk. 4.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der med henvisning til Vejlovens §50 stk. 4 meddeles afslag til den konkrete ansøgning,

2. at administrationen ved fremtidige lignende sager med direkte udkørsel til landevejen mellem Ringkøbing og Nymindegab bemyndiges til at meddele afslag i henhold til Vejlovens §50 stk. 4. Såfremt til- og udkørsel foregår fra et sted, hvor der er etableret et kanaliseringsanlæg, beror afgørelsen på en konkret trafiksikkerhedsmæssig vurdering.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget udsatte sagen med henblik på yderligere udredning.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Håndhævelse af privatretlige servitutter

Sagsnr: 20-016226

Sagsfremstilling

Langs Holmsland Klit er der i 7 mindre områder tinglyst privatretlige servitutter. Kommunen er påtaleberettiget til servitutterne, men da de er privatretlige, er kommunen ikke forpligtet til håndhæve byggesager efter servitutterne. De fleste servitutter er tinglyste i forbindelse med udstykning og byggemodning af de pågældende sommerhusområder i 1970'erne. Udover kommunen er det typisk grundejerforeningen, der er påtaleberettiget til servitutterne. Det er ikke alle steder, der er oprettet en grundejerforening. 

Kommunen kan med hjemmel i planlovens §43 ved påbud eller forbud sikre overholdelsen af privatretlige servitutbestemmelser om forhold, der kan reguleres i en lokalplan. Der er tale om en ret og ikke en pligt, som benævnes håndhævelse af en privatretlig servitut. 

De privatretlige servitutter er tinglyst på cirka 175 sommerhusgrunde.

I 4 af de 7 deklarationer noteres, at sommerhusgrunde indenfor området må bebygges med en udnyttelsesgrad på 0,1. Det svarer til det, der indtil 2008 var gældende i bygningsreglementet og det der indtil 2017 var gældende i kommuneplanrammerne. Da grundene i de pågældende områder typisk har en størrelse på 1200 m2, kunne der med en udnyttelsesgrad på 0,1 opføres sommerhuse på 120 m2. Indtil 2017 fremgik det af kommuneplanens rammer, at maksimal tilladelig bebyggelsesprocent var 10 og at der maksimalt måtte opføres sommerhuse på 120 m2. Derfor var deklarationerne ikke i sig selv afgørende for, hvor store sommerhuse der kunne bygges.

Med vedtagelse af BR 08 blev bebyggelsesprocenten i bygningsreglementet ændret til 15. I 2017 blev det med et kommuneplantillæg vedtaget, at sommerhuse i ikke-lokalplanlagte områder kunne udnyttes med en bebyggelsesprocent på 15, dog med en maksimal størrelse på 180 m2. Derfor har den noterede udnyttelsesgrad på 0,1 i disse privatretlige servitutter nu fået en betydning, og der er opstået et behov for en beslutning af, om kommunen fremover skal håndhæve sommerhusenes størrelse efter disse privatretlige servitutter ved forbud eller påbud efter planloven, eller om størrelserne skal håndhæves i henhold til det, der blev vedtaget med kommuneplantillægget i 2017.

Inden kommuneplantillægget omkring de større sommerhuse blev endeligt vedtaget i 2017 blev sagen sendt i høring ved alle ejere. De privatretlige servitutter blev ikke kommenteret i nogen af høringssvarene.  

Der ligger nu en konkret ansøgning om at opføre en tilbygning til sommerhus ved Sigfred Jensens Vej 17 i Bjerregård, hvor en af disse privatretlige servitutter er tinglyst. Huset ønskes opført med en størrelse på 155 m2 på grunden, der har en størrelse på 1200 m2. Bebyggelsesprocenten bliver derfor på cirka 13.

De områder, hvor der er privatretlige servitutter, der noterer en maksimal udnyttelsesgrad på 0,1 er:

Nordlig del af Regnspovedalen i Houvig

Sønder Klitvej 72 - 92 i Hvide Sande

Nordlig del af Bjerregårdsvej

Sigfred Jensens Vej i Bjerregård

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens §43

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommunen ikke skal håndhæve de privatretlige servitutter for så vidt angår størrelsen på sommerhusene. Byggeri i disse sommerhusområder kan udnyttes i overensstemmelse med det, der er fastsat i kommuneplanrammerne.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Niels Rasmussen ønskede, at kommunen skal håndhæve de privatretlige servitutter.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Ansøgning om dispensation til lejligheder uden der etableres p-pladser

Sagsnr: 19-002960

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Nørregade 9 i Ringkøbing har søgt om tilladelse til at ændre anvendelse til 9 boliger. Bygningen har tidligere fungeret som bogtrykkeri.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 01.091. Jævnfør lokalplanens § 5.1 skal der ved ændret anvendelse af den enkelte ejendom og ved om- og nybyggeri anlægges parkeringspladser på mindst en p-plads pr. boligenhed. Endvidere fremgår, at mindst halvdelen af det krævede antal p-pladser skal anlægges, som forudsætning for ibrugtagning af nyt byggeri.

I lokalplanens § 5.2 anføres, at kravet til antal parkeringspladser fortrinsvis skal opfyldes på den ejendom, hvor kravet er gældende. Er dette ikke muligt, skal parkeringsbehovet løses på anden nærliggende ejendom eller ved anden foranstaltning, som byrådet kan godkende eller påbyder, herunder indbetaling til kommunens parkeringsfond.

I gården er der mulighed for at etablere 2 p-pladser på egen grund, og med henvisning til ovennævnte lokalplanbestemmelser er der derfor meddelt byggetilladelse til etablering af 4 boliger i bygningen. De manglende 2 p-pladser i den forbindelse er tilvejebragt ved indbetaling til kommunens parkeringsfond.

Nu søges om dispensation til at etablere yderligere 5 boligenheder, uden der i den forbindelse etableres yderligere p-pladser på egen grund.

Tilkørsel til gårdrummet foregår på naboejendommens areal. Der ligger en tinglyst privatretlig deklaration der sikrer, at gården skal "henligge til fælles afbenyttelse for de 3 ejendomme såvel til kørsel som anden færdsel." Kommunen er ikke påtaleberettiget til deklarationen og kan/skal således ikke tolke ordlyden i den. Kommunen er blevet orienteret om, at der er en tvist mellem parterne om tolkning af deklarationen.

Derfor er der ikke en afklaring af, om gårdrummet kan anvendes som tilkørsel til et areal, der ligger bagved gården på et areal, som ejeren af Nørregade 9 også ejer.

I forbindelse med en tidligere partshøring i sagen kom der indsigelser fra naboen, der ejer naboejendommen og som også ejer gårdarealet, hvor tilkørsel til de to p-pladser ved Nørregade 9 foregår.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens §19.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles afslag til dispensationen om etablering af lejligheder, der ikke opfylder lokalplanens krav til parkeringspladser.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudlvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Offentliggørelse af planforslag for et område til erhvervsformål ved Beddingsvej, Hvide Sande

Sagsnr: 20-009959

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 2. oktober 2018 besluttet at igangsætte planlægningen for et erhvervsområde ved Beddingsvej, Hvide Sande. Der er derfor udarbejdet et planforslag, der udlægger cirka 0.9 ha til erhvervsformål.

Baggrund
Området ligger i umiddelbar tilknytning til Hvide Sande Shipyard, Steel & Service. Ansøger ønsker, at området til rekreativt formål (ramme 23rf050) fremadrettet skal anvendes til erhverv. Hvide Sande Havn har derfor anmodet om, at der udarbejdes et nyt og rummeligt plangrundlag, der kan imødekomme værftets udviklingsmuligheder.

Formål
Formålet med lokalplanen er at muliggøre udvidelsen af erhvervsområdet og dermed understøtte de erhvervsaktiviteter, der knytter sig til værftet. Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til produktionsvirksomhed i form af havneerhverv med dertil hørende kontor-, administration-, lager-, service-, transport-, industri- og værkstedsvirksomhed med tilknytning til det eksisterende havneerhverv. Lokalplanområdet ønskes anvendt til servicefunktioner til skibsværftet, der er beliggende umiddelbart syd for lokalplanområdet.

Nationale interesser
De nationale interesser sidestiller erhvervshavne med produktionsvirksomheder, hvilket betyder, at den kommunale planlægning skal sikre produktionsvirksomheders drifts- og udviklingsmuligheder.

Områdets disponering
Lokalplanområdet inddeles i tre delområder. Disponeringen af området sikrer, at de eksisterende erhvervsvirksomheder mod syd kan udvide. Inddeling af området i tre delområder skal bidrage til, at erhvervsvirksomheder med høj miljøklasse placeres længst væk fra kysten, mens erhvervsvirksomheder med lavere miljøklasse kan placeres tættere på vandkanten.

Foroffentlighed
I forbindelse med den foroffentlige høring er der kommet ideer og forslag til planlægningen fra Kystdirektoratet.

Kystdirektoratet har sendt følgende bemærkning: "Kystdirektoratet anbefaler, at der i forbindelse med planlægningen også tages stilling til faren for og risikoen ved oversvømmelse. I nedenstående kort kan I bl.a. se, de farekort, sårbarhedskort og risikokort, som er udarbejdet i henhold til oversvømmelsesloven og mhp. udpegning af risikoområder. Hvide Sande er ikke udpeget som risikoområde, men derfor kan kortmaterialet alligevel været et godt redskab til jeres videre planlægning."

Der er taget højde for Kystdirektoratets bemærkning i udarbejdelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget. Der er blandt andet taget stilling til, hvilken sokkelkvote bygningerne skal have inden for lokalplanområdet på baggrund af Kystdirektoratets bemærkninger.

Sagen har været i en fornyet foroffentlig høring på grund af en udvidelse af områdets afgrænsning. Administrationen modtog ingen bemærkninger i høringsperioden.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Konklusionen af screeningen er, at planforslagene ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om planlægning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

En ændring af området fra rekreativt formål til erhverv vil være med til at sikre udviklingsmulighederne for værftet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at godkende:

 • at forslag til Tillæg 32 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 449 for et område til erhvervsformål vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Anmodning om igangsætning af plangrundlag for et område til boligformål ved Åtoften i Spjald.

Sagsnr: 20-016935

Sagsfremstilling

Anmodning om udarbejdelse af et nyt plangrundlag for et område til boligformål ved Åtoften 6 i Spjald.

Der anmodes om tilbageførsel af ejendommen fra byzone til landzone. Formålet med planlægningen er at give mulighed for at etablere en landbrugsejendom og opføre en bolig i tilknytning til landbruget. Til formålet tilkøbes nabomatriklen mod nordvest, som i dag er landbrugsområde. Mod syd ligger det tidligere jernbanetrace for Ørnhøjbanen. Se bilag med ansøgning og oversigtskort.

Planforhold

Ejendommen er udlagt til erhvervsformål i kommuneplanen. Realisering af projektet kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 105, som fastlægger området til åben-lav boligbebyggelse. Projektet er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. For at realisere projektet, skal det areal, som er omfattet af den pågældende ejendom, tages ud af byzonelokalplanen – dermed tilbageføres arealet til landzonen. Realisering af projektet kræver udarbejdelse af en ny lokalplan.

Den endelige lokalplanafgrænsning vil blive fastlagt i planprocessen.

Proces

Der vil blive igangsat en foroffentlighedsfase hvor der indkaldes ideer og forslag til planlægningen.

Miljøvurdering

I forbindelse med planlægningen skal der gennemføres en screening af planforslaget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Den fremtidige udvikling i Spjald for så vidt angår boligudbygning forventes at ske vest for Ådraget, som ligger syd for projektområdet. Det ændrede plangrundlag forventes derfor ikke at hindre en fremtidig byudvikling i Spjald.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender at:

 • Planlægningen for et område til boligformål ved Åtoften i Spjald igangsættes for ansøgers egen regning og risiko.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Lukning af Harbo Stages Vej og forslag til flytning af redningsvej

Sagsnr: 20-012996

Sagsfremstilling

Etablering af omfartsvej for Søndervig bevirker, at omfartsvejen skal kobles på det eksisterende vejnet, hvilket betyder justeringer for de omkringliggende veje. Som det fremgår af projekttegningen nedenfor, starter omfartsvejen ved udkørslen ved Harbo Stages Vej, hvilket betyder, at noget af udkørslen samt eksisterende Holmsland Klitvej skal nedlægges (vist med røde krydser). Dertil kommer, at udkørslen er placeret i nærhed af, hvor den kommende indkørsel til Søndervig skal foregå.
Den korte afstand (cirka 60 meter) mellem Solvej og Harbo Stages Vej bevirker ligeledes, at tilstrækkelig afmærkning og skiltning på strækningen ikke vurderes trafiksikkerhedsmæssigt og vejteknisk muligt.

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen derfor, at eksisterende vejadgang til Harbo Stages Vej, som følge af etablering af omfartsvejen, bør nedlægges for kørende trafik.

Harbo Stages Vej er en knap 3 meter privat fællesvej, som vejbetjener et sommerhusområde vest for Holmsland Klitvej. Den private fællesvej gennemskæres af den nord-sydgående private fællesvej Nordsøvej.
Administrationen ønsker dog at opretholde adgangen for gående og cyklende, så beboerne på Harbo Stages Vej let kan koble sig på den dobbeltrettede cykelsti, som ligger langs Holmsland Klitvej mellem Søndervig og Hvide Sande.

Sagsforløb
Udkast til afgørelse om lukningen af vejadgangen - bilag 1 - har været i partshøring hos de omkringliggende ejendomme. Af høringen fremgår det, at administrationen lægger op til, at Harbo Stages Vej lukkes for den kørende færdsel til beboelsen, men opretholdes som redningsvej. På baggrund af høringen modtog administrationen i alt 4 høringssvar. De samlede høringssvar fremgår af bilag 2.

Indholdet af høringssvarene
Foruden ønske om opretholdelse af mulighed for gennemkørsel ved Harbo Stages Vej for strandfogeden, indeholdt høringssvarene bemærkninger omkring hastighedsproblematikken på Holmsland Klitvej. 

Bemærkninger i forbindelse med høring om vejlukningen
Administrationen indstiller, at bemærkningerne i høringssvarene relateret til hastighedsproblematikken undersøges i forbindelse med den kommende undersøgelse af vejtrækningen mellem Ringkøbing og Hvide Sande.

Opfølgning på høringssvar
Da to af høringssvarene omhandler ønske om at opretholde Harbo Stages Vej som redningsvej, blev det undersøgt, hvorledes lukningen af Harbo Stages Vej kan være til mindst mulig gene for både redningsvæsen, beboere og trafikafviklingen mellem Søndervig og Hvide Sande. 

I den forbindelse blev muligheden for flytning af redningsvej C092 til Solvej undersøgt. Solvej er beliggende cirka 60 meter fra Harbo Stages Vej. Flytning af redningsvejen vil betyde, at redningskøretøjer dermed ikke skal åbne en bom eller lignende i forbindelse med redningsaktioner. Det medfører så, at strandfogeden skal køre cirka 60 meter længere på Holmsland Klitvej med et langsomkørende køretøj. Set med trafiksikkerheds- og fremkommelighedsmæssige øjne vurderer administrationen, at det vil være en holdbar løsning.

Bilag 3 viser forløbet for den nuværende redningsvej samt forslaget til et nyt forløb via Solvej.
Solvej er en knap 4 meter bred privat fællesvej, som vejbetjener et sommerhusområde vest for Holmsland Klitvej. Vejen gennemskæres ligesom Harbo Stages Vej af den nord-sydgående private fællesvej Nordsøvej.

Minimumskravet for redningskøretøjer for er en vejbredde på min. 2,8 meter og da Solvej er cirka 1 meter bredere end Harbo Stages Vej vurderes ændring af redningsvejen til Solvej som en mulighed.

Løsningen med at anvende Solvej som redningsvej er forelagt andre relevante myndigheder. Brand & Redning MidtVest samt Kystredningstjenesten i Hvide Sande er positive overfor en flytning af redningsvejen, og Midt- og Vestjyllands Politi har ligeledes godkendt vejprojektet med den foreslåede ændring af redningsvejen.

Overvejelserne om det ændrede forslag om at flytte redningsvejen til Solvej er også blevet forelagt lodsejer/strandfoged til nærmere overvejelse. Lodsejer rettede derefter henvendelse til formanden for Teknik- og Miljøudvalget med ønske om et møde ved Harbo Stages Vej. Referat fra dette møde er vedlagt som bilag 4.
Strandfogeden havde indbudt ejeren af campingpladsen på Solvej til mødet og det er deres ønske, at Harbo Stages Vej opretholdes som redningsvej. De fremmødte oplyste om gener for både hurtig responstid til stranden og for de trafikale udfordringer, der er ved en flytning, både med hensyn til kørslen med langsomgående køretøj på Holmsland Klitvej og trafikmængden på Solvej.
Solvej er i dag tilkørselsvej til Søndervig Camping, og ejer af campingpladsen oplyste, at der især i travle perioder på campingpladsen opleves parkerede køretøjer på Solvej, som vil kunne få betydning for hastigheden på gennemkørsel på vejen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om offentlige veje [Vejloven]
Lov om private fællesveje [Privatvejsloven]

Økonomi

Omkostninger i forbindelse med vejlukning og eventuel ændring af redningsvej kan afholdes i anlægsbudgettet for etablering af Søndervig omfartsvej.

Effektvurdering

Formålet med at etablere omfartsvejen er at afvikle trafikken optimalt i området omkring Søndervig. Omfartsvejen vil aflaste trafikken ved Søndervig-krydset og dermed øge fremkommeligheden mellem Ringkøbing til Hvide Sande.
Lukning af Harbo Stages Vej for almindelig trafik vil sikre, at den nye omfartsvej både trafiksikkerhedsmæssigt og vejteknisk kan etableres således, at det er til fordel for både pendlere, fastboende og turister i området.

Indstilling

Administrationen anmoder Teknik- og Miljøudvalget om at tage beslutning om følgende:

 1. Lukning af overkørslen til Harbo Stages Vej, så der kun er adgang for gående og cyklende
 2. Hvilken vejstrækning jævnfør kortbilag 3, der i fremtiden skal være redningsvej
 3. At øvrige bemærkninger i høringssvarene om hastighedsproblematikken undersøges i forbindelse med undersøgelse af strækningsoptimering mellem Søndervig og Hvide Sande.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling, herunder at Harbo Stages Vej fastholdes som redningsvej. 

Kopier link til punktet  -   Print

10: Igangsætning af planlægning for Nyhavn

Sagsnr: 20-020087

Sagsfremstilling

Målet med sagsfremstillingen er en igangsætning af planlægningen for de ubebyggede arealer i Nyhavn samt en politisk stillingtagen til, hvorledes planlægningen ønskes struktureret.

Baggrund

Med udbygningen af Lalandia og omfartsvejen sydøst om Søndervig, er der opstået en stor interesse for det areal, Nyhavn, som ligger øst for Søndervigs eksisterende bebyggelse, inden for den kommende omfartsvej.

Salling Group har ansøgt om at opføre en dagligvarebutik i den nordvestlige del af Nyhavn. Konkret søges der om en dagligvarebutik på op til 8 m højde og 1200 m2 med tilhørende parkeringspladser og areal til varelevering. Samlet vil projektet omfatte et areal på ca. 5000 m2, se ansøgning og projektbeskrivelse, bilag 1 og 2.

På mødet den 18. august 2020, besluttede Byrådet, at der skal planlægges for en dagligvarebutik i Nyhavn. Administrationen anbefaler i den forbindelse, at der tages stilling til en overordnet disponering af hele Nyhavn, så der opnås en sammenhæng, både mellem de kommende funktioner i Nyhavn, og til bymidten. Dertil er der en række funktioner, herunder parkering og regnvandsbassin, som det er afgørende at skabe plads til i forbindelse med planlægningen.

Turistformål og parkering

På varme sommerdage og i forbindelse med bagagerumsmarked eller andre arrangementer, er der i Søndervig et underskud af parkeringspladser til besøgende. Der findes begrænsede arealer i bymidten, og snart tages de midlertidige parkeringspladser på Lalandia-grunden i brug til byggeplads. Der er derfor behov for at se på udkanten af Søndervig, når der skal findes plads til parkering til badegæster, besøgende til bagagerumsmarked og til nye ferie- og fritidsformål. Administrationen har siden 2019 afsøgt mulighederne for at udvikle Nyhavn til turistmæssige formål, som kan indeholde større turistprojekter, men også støttende funktioner hertil såsom parkering med op til 800 pladser, ophold, toiletter, busholdeplads, cykelservicestation og markedsplads.

Regnvandsbassin

Ringkøbing-Skjern Forsyning er i gang med et større kloakeringsprojekt i Søndervig, der blandt andet medfører, at regnvand fra ejendomme i bymidten skal udledes til Ringkøbing Fjord. Det kræver, at der etableres et regnvandsbassin til forsinkelse og bundfældning. Ringkøbing-Skjern Forsyning har anmodet om at placere regnvandsbassinnet i den sydlige ende af Nyhavn, da det af flere årsager er en god placering.

Det er administrationens vurdering, at placeringen af et regnvandsbassin i den sydligste ende af Nyhavn er hensigtsmæssig, da det sydligste areal er omringet af vejanlæg, og sandsynligvis mindre attraktivt til andre former for udvikling.

Ringkøbing-Skjern Forsyning ønsker en afklaring af, om der kan arbejdes videre med denne placering.

Fremgangsmåde for planlægning til dagligvarebutik

Af sagsfremstillingen til byrådsmødet den 18. august fremgår ansøgers forslag til fremgangsmåde, der indbefatter, at planlægningen for dagligvarebutikken gribes an i to trin. Fremgangsmåden skyldes de komplekse planlægningsmæssige forhold i Søndervig, og beskrives her i korte træk.

Trin 1: Planlægning for boligformål inklusiv overførsel til byzone

Trin 1 indebærer, at arealet, hvor dagligvarebutikken ønskes placeret, overføres til byzone via en rammelokalplan (ikke byggeretsgivende) til boligformål. Det kan lade sig gøre, fordi der i dag findes en kommuneplanramme, 46bo006, for arealet, der muliggør overførsel til byzone, såfremt der planlægges for boliger i overensstemmelse med rammen.

Trin 2: Planlægning for dagligvarebutik

Når arealet først er overført til byzone via rammelokalplanen til boligformål, skal der vedtages et tillæg til kommuneplanen, der udlægger arealet til centerformål i stedet for boligformål. Dertil skal der vedtages en byggeretsgivende lokalplan til centerformål, herunder dagligvarebutik.

Der er imidlertid flere forskellige måder at gribe planlægningens trin 1 og 2 an på. Disse er beskrevet i vedlagte planlægningsscenarier – i den forbindelse skal der tages nogle politiske beslutninger.

Den kommuneplanramme, 46bo006, som skal ligge til grund for overførslen til byzone, er større end det areal, som ansøger har behov for til planlægning af en dagligvarebutik; se eventuelt kort, bilag 3. Det vil sige, at der er mulighed for med en boliglokalplan at overføre et større areal til byzone, og dermed følger større planlægningsmuligheder i fremtiden, herunder udlejningsbureauer med mere.

Af sagsfremstillingen til byrådsmødet den 18. august fremgår administrationens vurdering af fremgangsmåden. Det fremgår dermed også, at der er både fordele og ulemper ved at overføre hele arealet til byzone med en boliglokalplan.

De scenarier, der skal tages politisk beslutning om, er beskrevet i vedlagte bilag 4, hvor fordele og ulemper ved de tre scenarier er fremgår.

Generelt for alle planlægningsscenarier er, at Nyhavnsområdet ligger i kystnærhedszonen i første række mod Ringkøbing Fjord i en afstand på 400 m. Kystnærhedszonen er en statslig interesse og Erhvervsstyrelsen har derfor vetoret på planlægningen.

Vejadgang

Vejadgang til Nyhavn bør ske fra Søndervig Landevej. For at undgå opstuvning af trafik på Søndervig Landevej bør der etableres et kanaliseringsanlæg med svingbane for både højre- og venstresvingene trafik.

Høringer og lodsejerinddragelse

Administrationen har i 2019 og 2020 afholdt møder med de berørte lodsejere i hele Nyhavn. På møderne er lodsejerne blevet præsenteret for de dengang umiddelbare tanker for den fremtidige anvendelse af Nyhavn, herunder parkering, bagagerumsmarked, regnvandsbassin, eventplads med mere. Lodsejerne har på møderne haft anledning til at komme med ønsker, idéer og bemærkninger til disse tanker.

Ved planlægning til boligformål (trin 1), er der ikke et juridisk krav om en foroffentlighedsfase, hvor kommunen skal indkalde idéer og forslag. Årsager er, at planlægningen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Der bør derfor tages politisk stilling til lodsejernes og øvrige borgeres inddragelse i trin 1, hvor der planlægges for byzone med boliger.

Afhængig af, hvilket scenarie, der arbejdes videre med, bør det overvejes, om der skal afholdes et borgermøde eller et lodsejermøde for alle Nyhavns lodsejere.

Miljøvurdering

I forbindelse med planlægningen skal der gennemføres en screening af planforslaget. Det er sandsynligt, at flere af de foreslåede funktioner vil medføre krav om miljøvurdering. 

Øvrige tilladelser

Afhængig af planlægningens udstrækning, kan der være behov for tillæg til spildevandsplanen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Det ansøgte projekt og de eventuelle øvrige funktioner kræver etablering af et kanaliseringsanlæg på Søndervig Landevej. Der er på budgetkonferencen 2020 afsat 1,7 mio. kr. til etablering af midlertidig parkering, kanaliseringsanlæg og stier til Holmsland Klitvej.

Planloven giver mulighed for, at bygherrer efter §21b kan bidrage til udgifter til foranstaltninger uden for lokalplanområdet, hvis det er nødvendigt i forbindelse med realiseringen af planlægningen. Det vurderes, at der vil være behov for et kanaliseringsanlæg på Søndervig Landevej til betjening af dagligvarebutikken, men også til blandt andet parkering. På et senere tidspunkt skal der tages stilling til, om ansøger skal medfinansiere vejtilslutning,

Udgifter til planlægningen for boligformål og centerformål afholdes af ansøger. Planlægning til rekreative formål/ferie- og fritidsformål foretages af administrationen.

Ejere af arealer, der benyttes til landbrug, som ved lokalplan overføres fra landzone til byzone, kan inden for en fireårig periode efter vedtagelsen kræve arealet overtaget af kommunen. Beløbet fastsættes af taksationsmyndighederne.

Ved overførsel af et landbrugsareal i landzone til byzone, kan kommunen blive overtagelsespligtig, såfremt der ikke efter 4 år er påbegyndt byggeri eller anlæg. Beløbet fastsættes af taksationsmyndighederne efter samme regler, som gælder for ekspropriation af ejendomme.

Effektvurdering

Etablering af parkering i Nyhavn vil minimere parkeringssøgetrafikken i Søndervigs bymidte.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at:

 • Der tages beslutning om, planlægningen skal følge scenarie 1, 2 eller 3

  • Vælges scenarie 1, igangsættes planlægningen for boligområde (trin 1) for ansøgers regning og risiko, imens planlægningen for ferie- og fritidsformål (trin 1) foretages af administrationen.

  • Vælges scenarie 2, igangsættes planlægningen for boligområde (trin 1) for ansøgers regning og risiko, imens planlægningen for ferie- og fritidsformål (trin 1) foretages af administrationen.

  • Vælges scenarie 3, igangsættes alene planlægningen for boligområde (trin 1) for ansøgers regning og risiko.

 • Der tages beslutning om lodsejeres og borgeres inddragelse i planlægningens trin 1

 • Det meddeles Ringkøbing-Skjern Forsyning, at der kan arbejdes videre med placering af et regnvandsbassin i den sydlige ende af Nyhavn.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt, således at planlægningen følger scenarie 2, og således at der afholdes et borgermøde for alle interesserede.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Prioritering af helhedsplaner for byerne

Sagsnr: 15-040273

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenspunktet er en stillingtagen til prioritering af helhedsplaner for byerne med baggrund i nedenstående ønsker:

 • Formanden for Økonomiudvalget har ønsket, at prioritering af en helhedsplan for Kloster drøftes.
 • Derudover har Ringkøbing Udviklingsforum et ønske om, at Helhedsplanen for Ringkøbing revideres snarest muligt.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 12. maj 2020 at prioritere helhedsplaner for byerne i følgende rækkefølge:

 1. Stadil-Vedersø
 2. Velling
 3. Skjern-Tarm

Afsluttede helhedsplaner i Ringkøbing-Skjern kommune:

 • 2008 Vorgod-Barde
 • 2013 Ølstrup
 • 2017 Ringkøbing

Fordelen ved at udarbejde en helhedsplan er, at byens aktører får mulighed for at gå i samme retning. Temaer som kultur, erhverv og bosætning med videre tænkes sammen. Projekterne tænkes ind i en planlægningssammenhæng, med henblik på udvikling af byernes fysiske muligheder. Proces og indhold tilrettelægges, alt efter hvilket behov den enkelte by har. En helhedsplan omhandler primært fysisk planlægning.

Status på helhedsplaner:

Videbæk:

Helhedsplan for Videbæk er i sin afsluttende fase. Helhedsplan Videbæk blev godkendt på byrådsmødet den 15. september 2020. Den 29. september 2020 var der planlagt et parat til start møde i Videbæk med efterfølgende udstilling i byen. Mødet er blevet udskudt grundet Corona.

Stadil-Vedersø:

Helhedsplan processen for Stadil-Vedersø og Vedersø klit er politisk igangsat og under udarbejdelse. Der har været opstarts workshop den 10. september 2020. Helhedsplanen forventes godkendt af Byrådet i januar 2021.

Velling:

Velling har stået på prioriteringslisten i flere år. Der er tidligere af flere omgange truffet beslutning om udarbejdelse af en helhedsplan for Velling. Planen er blevet nedprioriteret i forhold til udarbejdelse af helhedsplaner for Ølstrup, Ringkøbing og Videbæk. Helhedsplan processen for Velling forventes igangsat i efteråret 2020.

Skjern-Tarm:

I forbindelse med byrådstemamødet i Nr. Vium vedrørende kommuneplanen, var der forslag om en helhedsplan for Skjern-Tarm, hvilket er baggrunden for, at den er medtaget i prioriteringen. Der var et stærkt ønske fra Skjern-Tarm om hurtigst muligt at få igangsat processen med baggrund i, at der med fordel kan ligge en plan klar, inden Nationalparken realiseres. Byerne ser en tredeling - fokus på hver af byerne men også det fælles visionære. Specielt samarbejde om åen og Nationalparken. Helhedsplan processen for Skjern-Tarm forventes igangsat i foråret 2021.

Kloster:

Kloster har et uforløst udviklingspotentiale i kraft af sin unikke placering mellem de to store turismespots Lalandia og Naturkraft samt nærheden til fjordene og Ringkøbing. En helhedsplan for Kloster kan sætte byens udviklingsprojekter ind i en sammenhængende ramme, så de trækker i samme retning, samt danne grundlag for nye samarbejder og synergi mellem by og land.

Ringkøbing:

Administrationen har haft et møde med repræsentanter fra Ringkøbing Udviklingsforum. Baggrunden for mødet var et stærkt ønske fra Ringkøbing Udviklingsforum om, at helhedsplanen for Ringkøbing ajourføres snarest muligt. 

I Ringkøbing er der flere aktuelle projekter, som kalder på en snarlig revision af helhedsplanen. Lalandia forventes færdigudbygget indenfor de næste par år, så der er et aktuelt behov for at sikre Ringkøbing fremadrettet som turistby. Derudover er der behov for at videreudvikle på forbindelsen mellem Naturkraft og bymidten. Der er ønske om at arbejde aktivt med temaerne infrastruktur og turisme. I processen ønsker udviklingsforum at inddrage oplandet og de unge. Generelt er der et ønske om, at samspillet med oplandet indarbejdes i helhedsplanen.

Det kan overvejes at revidere helhedsplanen i etaper, således at de mest presserende emner revideres først.

Løbende ajourføring af helhedsplanerne

For at sikre, at helhedsplanerne er levende og aktuelle og får størst mulig effekt i forhold til byernes udvikling, anbefaler administrationen, at helhedsplanerne løbende ajourføres efter behov og konkret ønske fra byerne.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkning

Økonomi

Ingen bemærkning

Effektvurdering

Erfaringen viser, at en helhedsplanproces kaster stor effekt af sig, hvilket kan ses på de byer, hvor der er udarbejdet helhedsplaner. Helhedsplanerne har givet opmærksomhed blandt andet i forhold til tiltrækning af investorer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget:

 • Tager stilling til prioritering af helhedsplanerne. 
 • Drøfter en løbende ajourføring af helhedsplanerne.

 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at den vedtagne prioritering fastholdes. Herudover tilkendegiver udvalget, at Kloster kan prioriteres som nr. 4, såfremt der afsættes ekstra ressourcer til det. Udvalget er endvidere opmærksom på ønsker fra Spjald. Udvalget anbefaler endelig, at vedtagne helhedsplaner ajourføres løbende efter behov og ressourcer til det.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Lokalplan for et område til centerformål ved Nygade i Ringkøbing - behandling af idéer og forslag

Sagsnr: 20-015969

Sagsfremstilling

Planlægning for et område til centerformål ved Nygade i Ringkøbing, blev igangsat af Økonomiudvalget den 8. september 2020.

Plangrundlaget vil komme til at bestå af et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan.

Ansøger, Ringkjøbing Landbobank, ønsker at udvide deres hovedsæde i Ringkøbing bymidte.
Lokalplanen skal skabe mulighed for at etablere en ny bebyggelse i 2½ etager på Nygade 4 og en gangbro over gågaden med direkte adgang til og fra bankens eksisterende bygninger på nordsiden af Nygade.

Administrationen har indkaldt ideer og forslag til planlægningen i perioden fra den 14. til den 28. september 2020.

Der er i alt modtaget 4 høringssvar med ideer, forslag og bemærkninger til planlægningen. Bemærkningerne kommer fra Ringkøbing Bevaringsforening, Brand & Redning Midtvest, Ringkøbing Handelsforening og Arkvest Arkæologi Vestjylland - se bilag 1.

Høringssvarene handler om,

 • at den nye gangbro er "et fremmedelement i det bevaringsværdige bycentrum" og at der ønskes alternativer til en nedrivning af den eksisterende bebyggelse på Nygade 4.
 • at der ønskes flere p-pladser i bymidten.
 • at der skal etableres redningsåbninger på bagsiden af den nye bebyggelse.
 • at den nye bebyggelse etableres i et område, hvor der er mulighed for at gøre arkæologiske fund fra middelalderen.

Administrations vurdering af de indkomne bemærkninger
Administrationen vurderer, at flere af de påpegede emner vil indgå i plan- og anlægsarbejdet.

De indkomne ideer og forslag er behandlet i vedlagte notat - se bilag 2.

Notatet indeholder et resumé af de indkomne ideer, forslag og bemærkninger til plangrundlaget. Notatet indeholder ligeledes administrationens forslag til besvarelse af disse. Administrationen indstiller, at notatet anvendes som svar.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender,

 1. at notatet med behandling af de indkomne ideer og forslag godkendes til besvarelse af de indkomne bemærkninger.
 2. at der arbejdes videre med udarbejdelse af plangrundlaget for et område til centerformål ved Nygade i Ringkøbing.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig den del, der giver mulighed for, at der etableres en gangbro over gågaden.

Kopier link til punktet  -   Print

13: Forslag til takster pr. 1. januar på Teknik -og Miljøudvalgsområdet

Sagsnr: 20-020842

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende det samlede takstblad for pr. 1. januar 2021 for udvalgets område. Henholdsvis den 25. august og den 20. oktober behandlede udvalget forslaget til taksterne for det brugerfinansierede og skattefinansierede område og på baggrund af udvalgets beslutninger fremsendes administrationens forslag til det samlede takstblad.

Det skattefinansierede område

Havneområdets takster gælder fra 1. april 2021 til 31. marts 2022 og er som tidligere år fremskrevet efter KL's fremskrivningsprocent, som i år er 1,52 %. Følgende takster er ikke fremskrevet: Autocampere, gæstesejlere, bomløft, opkrævning af el og fast gebyr.

Byggesagsgebyret fastholdes på 578 kr.

Det brugerfinansierede område

Den 25. august godkendte udvalget taksterne for det brugerfinansierede område. Pr. 1. november 2020 overgår man til den nye ordning, hvor der skal sorteres i restaffald og madaffald.

Der er et lille fald i taksterne på mellem 4-10 %, hvilket skyldes, at der ikke længere spares op til nye beholdere.

Særligt for rottebekæmpelse

Der har i år været en stor stigning i udgiften til rottebekæmpelse. Den forventede udgift i år ligger på 2,7 mio. kr. mod forventet 1,5 mio. kr. Altså en stigning på 1,2 mio. kr. Det anbefales derfor at promillen hæves fra 0,0262 til 0,0466.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at godkende forslaget til takster og gebyrer pr. 1. januar 2021.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

14: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om følgende:

 • Henvendelse vedrørende kolonihavehuse og helårsbeboelse
 • Henvendelse vedrørende gearingspulje, Tarm
 • Henvendelse om oversvømmelser ved Tim Å
 • Status på henvendelser om buskørsel/befordring

Kopier link til punktet  -   Print

15: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing