Referat: 24. november 2020 kl. 13:00

LOK 1.8, Dækket - Smed Sørensens Vej 1 Ringkøbing
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • Hans Pedersen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • John G. Christensen
 • Jørgen Byskov
 • Svend Boye Thomsen
 • Irene Lund Pedersen
 • Niels Rasmussen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2 Genopførelse af enfamiliehus i kolonihaveområde

Sagsnr: 20-017371

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Søndervig Landevej 10, Ansøgning om gårdbutik og æggemuseum

Sagsnr: 20-019119

Sagsfremstilling

Der er søgt om en landzonetilladelse til at etablere en gårdbutik og et æggemuseum ved Søndervig Landevej 10. Ejendommen er en nedlagt landbrugsejendom og det ansøgte indrettes i nedlagte avls- og driftsbygninger. Ejendommen ligger med direkte udkørsel til Søndervig Landevej (landevejen mellem Ringkøbing og Søndervig), som er en kommunevej. En tilladelse til ændret anvendelse af ejendommen kræver også en tilladelse efter vejloven til den ændrede anvendelse af overkørslen.

Sagen blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. november 2020, og her blev det besluttet, at udsætte sagen med henblik på yderligere udredning.

Ansøgerne driver samtidig strudsefarmen ved Tambjergvej 12 og følgende fremgår af ansøgningen:

Vi ville meget gerne kunne åbne en gårdbutik ved Søndervig Landevej 10, med vores produkter fra strudsefarmen ved Tambjergvej 12. Et af hovedpunkterne vil dreje sig om æg. Vi vil indrette en lille eksisterende bygning, som en slags museum (alt om æg) og samtidig kan man købe æg fra Strudsen, Nanduen, Emuen, høns, løbeænder osv.  Gårdbutikken selv, har vi planlagt i eksisterende stald.  (se vedlagt plantegning).

Jævnfør Planlovens § 37 kan bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, uden tilladelse efter § 35, stk. 1 (landzonetilladelse) tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og en bolig.

Administrationen får en del henvendelser om ønsker til indretning af forskellige former for butikker, cafeer eller forlystelser af den ene eller anden art udenfor byområder, hvor der typisk er områder, der er udlagt til sådanne formål. Især er der ønsker om disse aktiviteter i områder med mange turister.

I de tilfælde, hvor der ansøges om sådanne aktiviteter langs statsveje sendes ansøgningen til Vejdirektoratet for indhentelse af en vejlovstilladelse herfra.

I de fleste tilfælde er der tale om aktiviteter på ejendomme, der har udkørsel til kommuneveje, og her kan de trafiksikkerhedsmæssige forhold være en vigtig faktor. Navnlig på strækningen mellem Ringkøbing og Nymindegab, hvor der i perioder er høj trafikintensitet, er det administrationens vurdering, at der skal meddeles afslag til den ændrede anvendelse af overkørsel til aktiviteter, der medfører en ikke uvæsentlig forøgelse af til- og frakørsler til den pågældende ejendom. Såfremt ejendommen ligger et sted, hvor der er indkørsel fra for eksempel et kanaliseringsanlæg, vil der ud fra en konkret trafiksikkerhedsmæssig vurdering eventuelt kunne meddeles tilladelse til ændret anvendelse af overkørsel til andre aktiviteter. 

Af Vejlovens §50 stk. 4 fremgår: I særlige tilfælde, hvor der konstateres en markant ændring i benyttelse af adgangen, uden at ejendommen er ændret matrikulært, kan vejmyndigheden træffe nye bestemmelser om benyttelse af en eksisterende vejadgang.

Det betyder, at kommunen med henvisning til Vejlovens § 50 stk. 4 kan meddele afslag til ændret benyttelse på en ejendom, hvis det trafiksikkerhedsmæssigt ikke er acceptabelt. 

På mødet den 3. november 2020 blev der nævnt forskellige forhold der eventuelt kunne begrunde en tilladelse:

 1. Gode oversigtsforhold samt at der var mulighed for at vende bilen inde på ejendommen.
 2. Eventuelt stille krav om at der etableres en parallelvej til nærmeste kommunevej - i dette tilfælde til  Søtangevej der ligger ca. 250 m øst for ejendommen.
 3. At der samtidig med krav om parallelvejen stilles krav om et kanaliseringsanlæg. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens § 37 og Vejlovens § 50 stk. 4.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

En tilladelse til den konkrete ansøgning vil kunne danne præcedens ved fremtidige lignende ansøgninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der i den konkrete sag af trafiksikkerhedsmæssige grunde meddeles afslag til det ansøgte.

Såfremt det besluttes at meddele tilladelse med vilkår om gode oversigtsforhold og vendemulighed på ejendommen, bør oversigtslinjerne målt fra vejkanten ved Søndervig Landevej være mindst 5 x 200 m.

Bilag Beslutning

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget besluttede at meddele tilladelse med vilkår om gode oversigtsforhold og vendemulighed på ejendommen som anført i indstillingen.

Niels Ramussen ønskede at følge administrationens indstilling.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Revision af områder der er omfattet af parkeringsfonden

Sagsnr: 16-031654

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelse af nyt byggeri eller ved ændret anvendelse af byggeri, skal der etableres p-pladser, der svarer til de krav, der enten stilles i lokalplaner, eller de krav der fremgår af Parkeringsvedtægten.

Som udgangspunkt skal p-pladser etableres på den grund, hvor der bygges eller ved at få en tinglyst parkeringsret på en nærliggende grund. I centerområder i byerne er dette nogle gange ikke en mulighed. Derfor er der oprettet en parkeringsfond, der er gældende i de 5 centerbyer samt i Søndervig. I de områder der er omfattet af parkeringsfonden, kan en bygherre indbetale til parkeringsfonden for de p-pladser, der ikke kan etableres på den grund, hvor der bygges. Parkeringsfonden er herefter forpligtiget til at etablere nye p-pladser indenfor 5 år.

Af bilag til sagen fremgår det, hvilke områder der er omfattet af parkeringsfonden. Jf. Parkeringsvedtægten er områderne opdelt i en zone I og en zone II. Vedtægtens bestemmelse om fritagelse for etablering af p-pladser på egen grund mod indbetaling til parkeringsfonden gælder i zone I. P-pladser der indgår i fonden kan etableres i både zone I og zone II.

Administrationen har gennemgået områderne i Parkeringsvedtægten i forhold til de seneste ændringer, og de kommende forventede ændringer, i kommuneplanen. De tidligere kort samt kort med foreslåede ændringer er vedlagt som bilag.

Det er følgende områder, der forslås ændret i Parkeringsvedtægten:

Ringkøbing:

Området ved Generator, ved Posthuset og ved Banegården bliver omfattet af zone I.

Området mellem Søndervigvej og Vester Kær bliver omfattet af zone II.

Skjern:

Remisen omfattes af zone I.

Den del af bymidteafgrænsningen, der ikke allerede er med i zone I omfattes af zone I (Den sydlige del af bymidteafgrænsningen)

Tarm:

Ingen ændringer

Videbæk:

Zone II indskrænkes til at omfatte en mindre del i den østlige del.

Hvide Sande:

Ingen ændringer

Søndervig:

Nyhavn omfattes af zone II (afgrænsningen følger den nye omfartsvej)

Den eksisterende zone II udtages, da byggeriet af Lalandia nu foregår her.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Cirkulære om kommunale parkeringsfonde.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at områderne udvides i henhold til sagsfremstillingen.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Hovervej 112, Spjald - Landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus

Sagsnr: 19-029049

Sagsfremstilling

Ansøgning:
Vi har modtaget en ansøgning om opførelse af et nyt enfamiliehus på matrikel 20b, Hovedejerlavet, Hover i Hover landsby.

Enfamiliehus placeres inden for et byggefelt på 28 x 40 meter (blå firkant på kortet) jf. bilag 1. Huset bliver i 1½ plan, med et grundplan på max 175 m² og en garage på max 60 m². Boligen opføres som murmestervilla, i røde mursten, med hvide vinduer og med enten tegl eller tagpap på taget. Ansøger oplyser, at eksisterende stuehus på ejendommen Hovervej 112, 6971 på sigt bliver nedrevet.

Matriklen ligger inden for en ramme i kommuneplanen, der er udlagt til boligområde. Området har fortsat zonestatus som landzone, og byggeriet kræver derfor en landzonetilladelse.

Baggrund for ansøgningen:                        
I foråret blev der efter ønske fra ejer af Hovervej 112 afholdt et møde på selve ejendommen Hovervej 112, der ligger uden for landsbyafgrænsningen, hvor mulighederne vedrørende placering af et nyt enfamiliehus på ejendommen blev drøftet. På mødet var der repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Hover Sogneforening, formanden for Teknik- og Miljøudvalget, ejer og medarbejder fra administrationen.

Ejedommen Hovervej 112 er udlagt som bevaringslandskab og størstedelen ligger inden for åbeskyttelselslinjen. Konklusionen på mødet blev, at det var vanskelig at placere en ny bolig på ejendommen, hvis ejernes ønske om at komme længere væk fra vejen skulle realiseres. Idet ejerne ligeledes ejede naboejendommen matrikel 20b, valgte ejeren derfor at søge om at flytte boligen til det udlagte rammeområde jf. bilag 2.  Rammeområdet er ligeledes udlagt til som bevaringsværdigt landskab og beliggende inden for åbeskyttelselslinjen, men placeringen af bygningen inden for rammeområdet og i tilknytning til eksisterende enfamiliehuse gør, at der kan forventes en dispensation til det ansøgte indenfor åbeskyttelselslinjen.

Naboorientering:
Sagen har været sendt ud i nabohøring, og der er i den forbindelse kommet indsigelser fra alle hørte naboer, jf. bilag 3.

Indsigelserne går på følgende:

 • At der er ubebygget grunde til salg på Slusbæk, og at disse skal bebygges førend der laves yderligere udstykninger.

 • Påvirkning af eksisterende udsigt/placering af bygningen.

 • Værdiforringelse.

 • At det indsendte materiale ikke er fyldestgørende nok til, at der kan tages stilling til projektet.

 • Indbliksgener.

Ansøger har følgende bemærkninger til overstående indsigelser jf. bilag 4:

 • At de gerne ville flytte bebyggelsen længere væk fra vejen.

 • At deres oprindelige plan var at placere stuehuset et andet sted på ejendommen Hovervej 122, men at det på grund af åbeskyttelselslinjen ikke var muligt at komme længer væk fra vejen.

 • At der var en mulighed for et nyt enfamiliehus på matrikel 20b inden for en eksisterende kommuneplanramme til boligbebyggelse.

 • At et ikke er hele byggefeltet der bebygges, men kun 15-2o %.

Administrationens bemærkninger til ansøgningen og naboindsigelser:              
Idet området er rammeplanlagt til boligområde, vil det ansøgte byggeri være i overensstemmelse med kommuneplanen.

Hover landsby er netop udpeget til omdannelseslandsby, hvor der i landzoneadministrationen kan tillægges lempelser i forhold til andre landsbyer. Dette skal dog være i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for omdannelseslandsbyen, og disse er ikke vedtaget endnu.

Planklagenævnet har udtalt følgende i en udtalelse 17. september 2020:                        
”For boliger i landsbyer tages udgangspunkt i landsbyens afgrænsning mod det åbne land. Landsbyers afgrænsning kan være fastlagt i kommuneplanen. Kommuneplanen kan angive byggemuligheder og indeholde en beskrivelse af de kulturhistoriske, landskabelige og miljømæssige hensyn, der skal varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne. I det omfang, der er foretaget sådanne planlægningsmæssige overvejelser, vil der normalt kunne meddeles tilladelse til opførelse af boliger inden for landsbyens afgrænsning i overensstemmelse med kommuneplanen”.

Ud fra planklagenævnets udtalelse er kommunen ikke forpligtiget til at tage hensyn til egentlig huludfyldning, når byggeriet er i overensstemmelse med kommuneplanens afgrænsning af landsbyen.

Det ansøgte byggeri ligger inde for landsbyafgrænsningen af Hover, og det vurderes, at området mere kan betragtes som en del af landsbyen end en del af det åbne land. De landskabelige forhold er derfor ikke væsentlig berørt at byggeriet.

Eftersom området er rammeplanlagt til boligbebyggelse, må det forventes, at naboerne har været vidende om, at området på et tidspunkt ville blive bebygget.

Med hensyn til bemærkningen om, at det foreliggende materiale i forbindelse med naboorienteringen er for spinkelt et grundlag til at kunne tage stilling til projektet vurderes det, at der er faktiske oplysninger, der faslægger placeringen i et udlagt byggefelt, størrelse og antal etager er oplyst. På den baggrund vurderer administrationen at grundlaget for at kunne meddele en landzonetilladelse er opfyldt. Derudover vil byggeriet være reguleret efter byggeloven og bygningsreglementet i forbindelse med udstedelse af en byggetilladelse.

Værdiforringelse er ikke et hensyn, der bør vægte i kommunens sagsbehandling.

Det vurderes ikke, at der ved det ansøgte byggeri, vil kunne blive tale om flere indbliksgener for naboerne, der har indsigelser, end det de har i dag fra eksisterende naboer eller ud over det, der kan forventes i et boligområde, hvor der må bygges i 1½ plan.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens §35 stk. 1.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives landzonetilladelse til det ansøgte.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Dispensation fra lokalplan nr. 336 Rindum Mølleby

Sagsnr: 20-008168

Sagsfremstilling

Ansøgning
Ringkøbing-Skjern kommunes byggemodningsafdeling har søgt om dispensation til at ændre udstykningsplanen for delområde II i "Lokalplan nr. 336 for et område til åben-lav boligformål, Rindum Mølleby, Ringkøbing.

Der søges konkret dispensation fra følgende punkter:

 • Jf. §4.1 må lokalplanen kun udstykkes i overensstemmelse med de principper, der fremgår af bilag 3. (i noten står der at ”Ved i ”princippet” forstås, at udstykningen kan justeres i forbindelse med den endelige udstykning. Større ændringer kan kun laves på baggrund af en dispensation eller en ny lokalplan

 • Jf. §5.1 skal ny bebyggelse skal placeres inden for byggeområderne, som er vist på Bilag 3. (i noten står der at ”Bestemmelsen sikrer, at ny bebyggelse ikke opføres inden for områder af arkæologisk interesse samt på jord, der i forbindelse med arkæologiske udgravninger, er blevet porøs.”

 • Jf. §5.2 skal mindre, sekundære bygninger som carporte, redskabsskure, cykelskure o. lign opføres inden for byggeområderne.

 • Jf. §8.2 Veje og vendepladser – vejenes placering og udformning

Ringkøbing-Skjern Kommunes byggemodningsafdeling ønsker at ændre på udstykningsplanen i forhold til lokalplanen, så udstykningen sker efter samme princip, som den resterende del af lokalplanen er bygget efter. Dette vil sikre, at området fremstår mere homogent, og de enkelte byggegrunde forbedres på flere punkter.

Den nuværende udstykningsplan har kun en enkelt vejadgang, som skal vejbetjene 12 boliger. Hvis den nuværende udstykningsplan realiseres, vil der være vej på begge sider af de nye boliger. En umiddelbar vurdering er, at det vil give mere uro til boligerne, hvis der vil etableres vej på to sider af ejendommene. Med forslaget til den revideret udstykningsplan er det muligt at sikre flere rolige facader og havearealer og dermed mere attraktive boliggrunde.

Samtidig skal der med den nuværende udstykningsplan i lokalplanen anlægges ca. 350 meter vej. I forslaget til den revideret udstykningsplan reduceres vejen med ca. 210 meter til ca. 140 meter vej. Der vil dermed blive færre meter vej og dermed en reduceret udgift til vedligeholdelse af vej for den fremtidige grundejerforening.

Med forslaget til den ændrede udstykningsplan etableres fire mindre vejadgange, som hver vejbetjener op til fire boliger. Det betyder, at der vil være færre biler på kortere strækninger set i forhold til nuværende udstykningsplan. Samtidig vil flere vejadgange også sikre, at der bliver flere opmærksomhedspunkter på Rindum Mølleby og hastigheden i højere grad holdes naturligt nede.

Den reviderede udstykningsplan giver mulighed for at bygge op til 16 boliger i stedet for den nuværende udstykningsplan med i alt 12 boliger.

Boliggrundene bliver udstykket i varierende grundstørrelser fra ca. 750 m2 til ca. 1400 m2.

Ringkøbing-Skjern Museum har på de enkelte grunde efter udgravninger frigivet arealer som var udpeget til arkæologiske udgravninger. Disse udpegede arealer var årsagen til de udlagte byggefelter i lokalplanen.
Der skal derfor ikke længere tages hensyn til dette, og man ønsker derfor at ændre byggefelterne i den nye udstykningsplan, da det giver bedre mulighed for udnyttelse af grundene.

Naboorientering
Ansøgningen har været sendt i naboorientering af 2 omgange.

Første gang var der ikke indlagt byggefelter på grundene i forslag til ændringer i udstykningsplanen. I den forbindelse kom der indsigelser fra ejerne af 2 naboejendomme. Indsigelserne gik hovedsageligt på, at når byggefelterne blev fjernet ville ny bebyggelse være placeret tættere på de eksisterende boliger på Hirsemarken og Rapsmarken med risiko for indbliksgener ved byggeri i 2 etager. 

Ringkøbing-Skjern kommunes byggemodningsafdeling ændrede på baggrund af høringssvarene udstykningsplanen, således at der blev fastlagt byggefelter på de sydlige matrikler, som er beliggende mod Rindum Mølleby, for at sikre der er en afstand fra de udlagte byggefelter på cirka 30 meter i forhold til de eksisterende boliger på den sydlige side af Rindum Mølleby.

Ved den efterfølgende naboorientering med de nye udlagte byggefelter kom der ingen indsigelser.

Administrationens bemærkninger
Administrationen vurderer, at der her er tale om en mindre ændring af udstykningsplanens principper i lokalplanen, og at den ønskede ændring kan realiseres med en dispensation fra lokalplanen. Det er således vurderet, at ændringen ikke er af et omfang, som medfører krav om ny lokalplan.

Dette begrundes i, at den ændrede udstykning netop sker efter samme princip, som den resterende del af lokalplanen er bygget efter.

Dette vil, som ansøger oplyser, sikre at området fremstår mere homogent.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens §19 stk. 1

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at der meddeles dispensation fra lokalplanen til den ønskede ændring af udstykningsplanen

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Ændring af hastighed Nygade Nord

Sagsnr: 18-000771

Sagsfremstilling

I Nygades nordlige del blev gaden både renoveret og forskønnet i 2019.

I den forbindelse kom der ny belægning i hele gaden på nær det øverste asfaltslidlag. Også asfalten henover bumpet i starten af gaden fra den nordlige Holstebrovej-side blev udskiftet.

Nygade 2018

Der er nu kommet asfaltslidlag på vejen, hvilket har ændret bumpets udformning. Bumpet er lavet skarpere end det var før, hvilket passer godt med ønsket om en lavere hastighed i gaden fra gadens erhvervsdrivende og beboere. Bumpet er dog blevet for stejlt og skarpt, og der skal under alle omstændigheder ændres på det.