Referat: 15. december 2020 kl. 13:00

LOK 1.8, Dækket - Smed Sørensens Vej 1 Ringkøbing
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • Hans Pedersen
 • John G. Christensen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Irene Lund Pedersen
 • Jørgen Byskov
 • Niels Rasmussen
 • Svend Boye Thomsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Solcelleanlæg - Screening og prioritering

Sagsnr: 20-024022

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen er en politisk drøftelse og prioritering af ansøgte solcelleanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Samlet set er der planlagt for ca. 110 hektar solceller i Ringkøbing-Skjern Kommune, mens der er igangsat planlægning fra ca. 800 hektar – Det vil sige i alt ca. 910 hektar.

Det ansøgte projekt ved Vennervej har været fremsendt til politisk behandling, men der er endnu ikke truffet beslutning i sagen. Derudover er der modtaget ni ansøgninger om solcelleanlæg. De ti ansøgninger omfatter i alt ca. 1124 ha.

Se vedlagte overblik over solcellesager i Ringkøbing-Skjern Kommune (se bilag 1).

Administrationen gør opmærksom på, at Byrådet den 19. maj 2020 med vedtagelse af politiske signaler vedrørende opsætning af solceller i Ringkøbing-Skjern Kommune blandt andet besluttede:

”Der planlægges for 1000 hektar. Herefter evalueres projekterne samlet, inden der tages stilling til flere projekter (ved evaluering kikkes på geografi, hvordan har lokalbefolkningen reageret, hvordan har projektmagere og lodsejere inddraget lokalbefolkningen i projektet)”.

Udvalget bedes forholde sig til det politiske signal om evaluering, samt tage stilling til, hvorvidt planlægningen for nye projekter skal igangsættes, herunder om der skal meddeles afslag til nogle af de ansøgte projekter.

De vedtagne politiske signaler og Kommuneplanens retningslinjer for større solcelleanlæg er vedlagt (se bilag 2).

Screening af ansøgninger
Administrationen har foretaget en screening af hvert af de ni nye ansøgte solcelleprojekter. I screeningen har administrationen anvendt kommuneplanens retningslinjer for større solcelleanlæg som screeningsparametre, samt øvrige parametre, som administrationen har fundet relevante i relation til planfaglige overvejelser.

Det skal understreges, at der er tale om screeninger på et mere overordnet niveau, end når administrationen udarbejder sagsfremstilling vedrørende igangsætning af planlægning for projekter. For eksempel har administrationen ikke foretaget konkrete landskabelige vurderinger på baggrund af besigtigelser. Målet med screeningerne er, at foretage en overordnet vurdering af de modtagne ansøgninger og give et grundlag for en politisk indledende sortering og prioritering mellem ansøgningerne.

Teknik- og Miljøudvalget har den 9. oktober 2020 besigtiget de ansøgte solcelleområder. På turen havde ansøgerne mulighed for at præsentere deres projekt.

Følgende er vedlagt for hver enkel ansøgning (se bilag 3 -12):

 • Administrationens screening af ansøgningen, inklusiv planfaglig konklusion

 • Svar på partshøring fra ansøger

 • Ansøgningsmateriale

 • Eventuelle øvrige henvendelser vedrørende ansøgningen fra borgere mv.

Der er endvidere udfyldt en screening af det ansøgte projekt ved Vennervej. Screeningen er udarbejdet på baggrund af oplysninger i den tidligere sagsfremstilling, som blev behandlet af Økonomiudvalget den 11. august 2020.

Konklusion på screeningerne
Det er administrationens umiddelbare vurdering, at store dele af kommunen er egnet til placering af solcelleprojekter. Derfor er konklusionen på flere af screeningerne også, at de fleste af de ansøgte placeringer er egnet eller måske egnet til solcelleanlæg. Hvorvidt placeringen er god, og om det bliver et godt projekt, afhænger i høj grad af ansøgers evne til at indpasse projektet i forhold til lokale forhold på baggrund af inddragelse af lokale interesser.

For hver screening er anført nogle af de opmærksomhedspunkter, der skal tages hensyn til ved en eventuel planlægning. Opmærksomhedspunkterne kan i mange tilfælde medføre nødvendige projekttilpasninger.

For nogle ansøgte projekter konkluderer administrationen, at den ansøgte placering ikke er egnet til solceller, hvorfor administrationen ikke kan anbefale, at en planlægning igangsættes for disse projekter.

Nedenfor er vist en liste over de ni ansøgte solcelleprojekter, med administrationens planfaglige konklusion. En uddybet konklusion fremgår af den enkelte screening.

Dato for ansøgning

Ansøgning

Ansøgt

hektar

Ansøgt

MW

Planfaglig konklusion

04-12-2019

Vennervej, nær Lem

64

51

Måske egnet

07-08-2020

Stensgård, syd for Ådum

110

100

Egnet

25-08-2020

Væggerkildevej og Nygårdsvej, nord

for Videbæk

82

?

Egnet

27-08-2020

 

Knudevej, Nord for Lyne

 

230

+ evt. 20

175

Egnet

30-08-2020

Nørregårdsvej og Tarpgårdsvej, nord

for Muldbjerg

84

67

Ikke egnet

01-09-2020

Ledingvej, nær Dejbjerg Plantage

66

?

Måske egnet

01-09-2020

Brejningvej og Ringkøbingvej, nord

for Finderup

108

?

Måske egnet

01-09-2020

Tændpibe, nord for Stauning

299

176

Ikke egnet

01-09-2020

Nygade og Videbækvej, nord for

Videbæk (Videbæk NØ)

48

?

Egnet

13-09-2020

Søgårdvej, Stauning Lufthavn

33

19

Ikke egnet

I screeningerne er sagerne behandlet enkeltvis. For et samlet overblik over alle solcelleprojekter henvises til vedlagte oversigtskort samt kort, hvor de ansøgte solcelleanlæg er placeret i forhold til grundvandsinteresser, lavbundsarealer samt andre tekniske anlæg (Bilag 14).

Byrådet har tidligere igangsat planlægningen for solcelleanlæg ved Nørhede-Hjortmose, Gestenge og Holmen. Der henvises til Byrådets behandling den 17. november 2020. For et overbliks skyld har administrationen udfyldt et screeningsskema for hvert af de tre projekter, på baggrund af oplysninger i de tidligere sagsfremstillinger. (se bilag 15-17)

DN henstiller til, at lavbundsarealer omfattet af pumpelag ikke inddrages i solcelleanlæg. Etablering af solcelleanlæg på lavbundsarealer, som ikke er omfattet af pumpelag, kan efter DN's vurdering derimod have en gunstig virkning. (Se bilag 18). Kun det ansøgte projekt ved Tændpibe, nord for Stauning er omfattet af pumpelag. De øvrige 8 ansøgninger er ikke. I tidligere igangsatte solcellesager har administrationen anbefalet, at solcelleprojektere indrettes på en sådan måde, at ændringer af pumpestrategi med vandstandsstigninger til følge, kan gennemføres uden krav om erstatning til solcelleprojektet. Herved er det forudsat, at solcelleprojekterne skal tilpasses på en sådan måde, at pumpelagene på sigt kan nedlægges.

Eventuelt afslag til ansøgte solcelleanlæg
Afslag til et eller flere af de ansøgte solcelleanlæg kan gives med hjemmel i Planlovens §12, stk. 1, med baggrund i screeningens planfaglige konklusioner og den politiske afvejning mellem projekterne.

Udkast til nærværende sagsfremstilling, samt udkast til screening af den enkelte ansøgning har været udsendt i partshøring ved den respektive ansøger. Ansøgers svar på partshøringen er vedlagt den respektive screening.

I ansøgers svar på partshøring for Knudevej, har ansøger foreslået at udvide projektområdet med ca. 20 hektar. Udvidelsen indgår ikke i screeningen, men kan undersøges ved en eventuel planlægning.

Prioritering af solcellesager:
Udvalget anbefales at foretage en prioritering mellem kommunens solcellesager i forhold til i hvilken rækkefølge, der skal arbejdes med sagerne i administrationen.

Der henvises til Teknik og Miljøudvalgets generelle prioritering af lokalplansager på mødet den 24. november 2020. Her har udvalget besluttet, at prioritere solcellesagerne med følgende prioritering:

 • Prioritet 1 (Igangværende med 1. prioritet): Solcelleanlæg ved Ådum, Solcelleanlæg ved Nørhede-Hjortmose, Solcelleanlæg ved Gestenge, Energitestcenter ved Lem Kær

 • Prioritet 2 (arbejdes med periodisk): Solcelleanlæg Holmen etape II

 • Prioritet 3 (i bero – der arbejdes ikke på sagerne): Ingen

 • Prioritet 4 (Forundersøgelse pågår med henblik på eventuel igangsætning): Solcelleanlæg ved Vennervej, Lem

Administrationen anbefaler at der i administrationen arbejdes videre med de allerede igangsatte solcellesager og at der først arbejdes på de nye sager, når der er ressourcer hertil. Udvalget opfordres til at prioritere ansøgningerne indbyrdes i forhold til hvilken rækkefølge, der herefter skal arbejdes på sagerne.

Planforhold
For alle de ansøgte solcelleanlæg gælder, at gennemførelse kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan, der udlægger områder til teknisk formål (solcelleanlæg). Såfremt, der er eksisterende planlagte tekniske anlæg i området (f.eks. vindmøller), skal disse respekteres. Dele af eventuelle eksisterende lokalplaner for tekniske anlæg kan forudsættes aflyst.

Miljøvurdering
Solcelleanlæg er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) bilag 2, pkt. 3a.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om planlægning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Som følge af ”lov om fremme af vedvarende energi”, vil projekterne indbetale 30.000 kr. pr. MW installeret effekt til en kommunal grøn pulje. Ud fra oplysningerne i de ansøgte solcelleprojekter, estimerer administrationen, at 1000 ha solceller vil indbringe i størrelsesordenen 18 til 21 mio. kr. i den grønne pulje.

Effektvurdering

Realiseringen af solcelleanlæg vil understøtte kommunens strategiske energiplan 2019-2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget:

 1. forholder sig til det politiske signal vedrørende evaluering af solcelleprojekter

 2. anbefaler, at Økonomiudvalget beslutter hvilke projekter, der skal igangsættes, og om der skal meddeles afslag til en eller flere af de ansøgte solcelleanlæg. Eventuelle afslag begrundes i screeningens planfaglige konklusioner og den politiske afvejning mellem projekterne.

 3. tager stilling til, om prioriteringen af solcellesager på udvalgets møde den 24. november 2020 fastholdes

 4. foretager en prioritering mellem de nye solcellesager i forhold til i hvilken rækkefølge, der skal arbejdes med sagerne

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget drøftede tilrettelæggelsen af evalueringen, der gælder for nyansøgte projekter og projekter, der ikke er endeligt planlagt/vedtaget.

Udvalget anbefaler, at det videre arbejde opdeles i følgende kategorier: 1) Egnet og kan igangsættes (en del af de 1000 hektar), 2) Egnet, afventer evaluering, 3) Måske egnet, skal bearbejdes (afventer evaluering), 4) Ikke egnet, der meddeles afslag.

Udvalget anbefaler, at projekterne placeres i følgende kategorier:

Kategori 1: Stensgård, Væggerkildevej/Nygårdsvej, Nygade/Videbækvej,  

Kategori 2: Knudevej, Vennervej, Søgårdsvej 

Kategori 3: Tændpibe

Kategori 4: Nørregårdsvej/Tarpgårdsvej, Ledingvej, Brejningvej/Ringkøbingvej,

 

Niels Rasmussen, Svend Boye Thomsen og Jørgen Byskov ønsker, at der tages 167 hektar ud af Gestenge, der kan placeres på Knudevej. De ønsker endvidere, at Søgårdsvej skal placeres i kategori 4.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Anmodning om igangsættelse af plangrundlag for et område til centerformål ved Lodbergsvej i Søndervig

Sagsnr: 20-014768

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget to uafhængige ansøgninger om udarbejdelse af plangrundlag for butiksformål og ferieboliger ved henholdsvis Lodbergsvej 81 og 91 i Søndervig. Der er tale om to naboejendomme. Der indstilles til en samlet planlægning for de to projekter.

Lodbergsvej 81:
Ansøger ønsker at etablere et byggeri på ca. 6.600 m2 i op til 11 meters højde langs Lodbergsvej Byggeriet er i tre etager med udvalgsvarebutikker og cafeer i stueetagen og ferieboliger på 1. og 2. etage. Området henligger i dag som et overvejende ubebygget klitareal centralt i Søndervig med et mindre sommerhus, samt to ikke-fredede bunkere. Sommerhuset agtes nedrevet i forbindelse med etableringen af det ansøgte. Bunkerne bevares i det omfang det kan lade sig gøre. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Lodbergsvej 91:
Ansøger ønsker et etablere en tilbygning til det eksisterende sommerhus til udvalgsvarebutiks-/cafeformål. Konkret ønskes et byggeri på op til 6,5 m i to etager med et samlet etageareal på ca. 180 m2. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Planforhold
Begge projektområder er omfattet af kommuneplanramme 46ce002 for et område til centerformål.

Bymidteafgrænsning:
Projektområderne ligger uden for bymidteafgrænsningen. Der må ikke planlægges for butikker uden for bymidteafgrænsningen. Administrationen vurderer, at bymidteafgrænsningen godt kan udvides, såfremt der kan redegøres tilstrækkeligt herfor. De to projekter ligger begge ud til Lodbergsvej, byens handelsgade, og er omkranset af eksisterende bymidte mod nord, øst og syd.

Begge projekter kræver derfor udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

Arealramme til butiksformål:
Kommuneplanen indeholder et loft for antallet af butikskvadratmetre i Søndervig. Loftet er i dag på 12.000 m2 hvoraf ca. 11.000 m2 er udnyttet. Der er tilstrækkeligt med uudnyttede butikskvadratmetre til projektet ved Lodbergsvej 91. Projektet ved Lodbergsvej 81 udlægger ca. 2.200 m2 til butiksformål. Dette vil kræve, at loftet for tilladte butikskvadratmetre i Søndervig øges. Dette gøres via et kommuneplantillæg. Administrationen vurderer, at loftet godt kan øges, såfremt der kan redegøres tilstrækkeligt herfor. Øget turisme må forventes at skabe yderligere efterspørgsel af butikker, og udviklingsplanen lægger op til at der i fremtiden skal være et større udvalg af butikker i Søndervig end i dag. Derfor anbefaler administrationen, at loftet for antal butikskvadratmetre øges - ikke blot for at muliggøre projektet ved Lodbergsvej 81, men også til gavn for fremtidige butiksprojekter i Søndervigs afgrænsede bymidte.

Lokalplan:
Begge projektområder er omfattet af en lokalplan til ferieboligformål, som giver mulighed for bebyggelse i én etage med en maksimal bygningshøjde på 5 m og en bebyggelsesprocent på 10. Lokalplanen giver ikke mulighed for butikker.

De to ansøgte projekter kræver begge udarbejdelse af en lokalplan for at give mulighed for at øge bygningsmassen i højde og volumen, samt give mulighed for butikker.

Vejforhold
Den eksisterende overkørsel ved Lodbergsvej 81 nedlægges, og der lægges op til en ny overkørsel til Lodbergsvej langs det nordlige skel grænsende op til Lodbergsvej 91. Den nye overkørsel skal betjene butikkerne og ferielejlighederne inden for projektområdet, samt tre sommerhuse vest for projektområdet.
Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 22. september 2020 at ensrette Lodbergsvej i nordgående retning. Administrationen vurderer ikke, at den nye overkørsel ved Lodbergsvej 81 vil være til gene for trafikafviklingen på Lodbergsvej da den nye overkørsel er koordineret med ensretningen af Lodbergsvej.
Ansøger ved Lodbergsvej 91 ønsker at nedlægge stikvejen nord for ejendommen.

Udviklingsplan for Søndervig
Byrådet vedtog den 19. maj 2020 udviklingsplan for Søndervig. I udviklingsplanen lægges der op til, at arealet øst for Lodbergsvej fortættes og udvikles med ferielejligheder, butikker, cafeer og lignende, imens arealet vest for Lodbergsvej friholdes med henblik på trække naturen i form af klitarealerne helt ind til Lodbergsvej. De to projektområder er beliggende vest for Lodbergsvej, og er derfor ikke i overensstemmelse med udviklingsplanen.

Arkitektfaglig vurdering
Lodbergsvej 81:
Arkitekturen ser meget spændende ud og er et løft af det æstetiske niveau på bebyggelsen langs Søndervigs handelsgader. Skalaen er større end de omkringliggende bygninger, men bebyggelsen passer alligevel fint ind, da den er delt op i mindre enheder og er placeret lidt tilbagetrukket på grunden, så der opstår mulighed for at skabe offentlige rum mod gaden og overgangen til de højere facader blødes lidt op. Administrationen vurderer, at sammensætningen mellem den traditionelle form med saddeltag og moderne materialer på tag og facader, vil klæde gadebilledet rigtigt godt. Særligt facaderne i skiftevis sølvgråt og sort træ, og det grønne tag, matcher godt til placeringen i badebyen og det kystnære landskab.

Lodbergsvej 91:
Arkitekturen bør matche den eksisterende bebyggelse opført på matriklen. Facaderne bør også være sorte, og de hvide bygningsdetaljer bør udelades, med undtagelse af de hvide sprossede vinduer og døre, som ikke matcher den eksisterende bebyggelse. Taget bør om muligt også være stråtag og i stedet for det hvide gelænder omkring tagterrassen, kan facaden fortsættes længere op – igen for at undgå en detaljeringsgrad, der ikke matcher. Projektet skal tilpasses jævnfør bygningsreglementets regler vedrørende afstand til naboskel.

En samlet planlægning
På grund af den geografiske nærhed og overlappende anvendelsesformål anbefaler administrationen en samlet planlægning for de to projekter med et kommuneplantillæg og én lokalplan af hensyn til ressourceforbruget i afdelingen. Da der er tale om to naboejendomme vil en samlet planlægning skabe den bedste synergi mellem de to projekter. Derudover er der mange redegørelseskrav, der går igen i begge projekter. Omvendt vil en samlet planlægning skabe et gensidigt afhængighedsforhold mellem de to projekter, hvilket forudsætter at de to ansøgere kan finde fælles fodslag.

Partshøring
Sagsfremstillingen har været sendt i partshøring hos de to ansøgere. Ejeren af Lodbergsvej 81 har ingen bemærkninger. Ejeren af Lodbergsvej 91 påpeger, at:

    1) skalaen på projektet ved Lodbergsvej 81 vil føre til værdiforringelse af deres ejendom.
    2) såfremt den skitserede vejadgang til Lodbergsvej 81 gennemføres, så vil Lodbergsvej 91 blive omkranset af vej på tre sider. 

Bemærkning fra ejeren af Lodbergsvej 95
Ejeren af naboejendommen, Lodbergsvej 95, har sendt et brev til Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer vedrørende sagen. Brevet er vedlagt som bilag.

Miljøvurdering
I forbindelse med planlægningen skal der gennemføres en screening af planforslaget samt en screening af det konkrete projekt (VVM).

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Det forudsættes, at ansøger afholder alle udgifter til planlægning, projektering og drift, samt eventuellt afledte udgifter til vejanlæg m.m.

Effektvurdering

Administrationen vurderer, at en fortætning af Søndervig, herunder planlægning for nye funktioner og faciliteter, kan medvirke til at understøtte Søndervig som en moderne turismeby. Det karakteristiske klitareal ved Lodbergsvej 81, der er med til at binde byen og naturen sammen, kan ikke bevares såfremt projektet ved Lodbergsvej 81 realiseres. Ansøger oplyser, at der i projektet ved Lodbergsvej 81 lægges op til, at der vil blive offentlig adgang til en del af det udendørs opholdsareal, der planlægges på 1. sal, med udsyn ud over det centrale Søndervig og klitarealerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at:

 • Der igangsættes en samlet planlægning for et område til centerformål ved Lodbergsvej 81 og 91 for ansøgernes egen regning og risiko
 • Der afholdes en foroffentlighedsfase med indkaldelse af ideer og forslag
 • Eventuelle udgifter til vejanlæg m.v. i tilknytning til projekterne pålægges ansøgere

Bilag Beslutning

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling, da den ikke er i overensstemmelse med udviklingsplanen for Søndervig.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen (Inhabil)

Kopier link til punktet  -   Print

4: Anmodning om igangsættelse af plangrundlag for et område til offentlig formål ved Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Sagsnr: 20-022886

Sagsfremstilling

Formålet med dagsorden er at igangsætte planlægningen for et tillæg til Lokalplan nr. 01.110 for et område til erhvervsformål, centerformål, boliger og offentlige formål i Ringkøbing. Lokalplantillægget skal muliggøre en anvendelse til offentlig formål i delområde 1B ved Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing.