Referat: 26. januar 2021 kl. 13:00

Virtuelt
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • John G. Christensen
 • Hans Pedersen
 • Svend Boye Thomsen
 • Jørgen Byskov
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Niels Rasmussen
 • Irene Lund Pedersen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Forslag til køreplanændring på regionale busruter mellem Ringkøbing og Århus

Sagsnr: 20-026324

Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt forslag til køreplanændringer på regionens ruter mellem Ringkøbing og Aarhus. Man lægger op til, at X-bus, 952X nedlægges og erstattes af en anden type rute.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Ringkøbing-Skjern Kommune skal indsende et høringssvar til forslag om køreplanændringerne. Forslag er vedlagt som bilag.

Midttrafik har på vegne af Region Midtjylland fremsendt forslag til køreplan for rute 15 Ringkøbing-Herning og ny rute 124 Herning-Silkeborg-Aarhus i høring. Køreplanerne er vedlagt som bilag, og høringsfristen er den 19. januar 2021. Midttrafik har meddelt, at et eventuelt høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune bliver taget i betragtning, hvis Midttrafik har det i hænde senest den 27. januar 2021.

Regionen og Midttrafik foreslår X-bussen mellem Ringkøbing og Aarhus nedlagt og erstattet af to ruter, rute 15 Ringkøbing-Herning, som vi kender den i dag, og rute 124 Herning-Silkeborg-Aarhus. Der vil således fremover stadig være forbindelse mellem de to byer, dog med busskifte i Herning. Ventetiden mellem de to ruter er på mange afgange mellem 5 og 7 minutter. I høringskøreplanen for rute 15 er der fremover lagt op til flere afgange, end der er på ruten i dag, så antallet af afgange mellem Ringkøbing og Aarhus fremover er uændret i forhold til i dag.

I det nye forslag for rute 15 er der lagt op til, at ruteføringen bliver ændret fra Snejbjerg og ind til Herning Station. Man foreslår kørslen på Vestergade nedlagt. Til gengæld vil man betjene industriområdet øst for Snejbjerg.

I dag kører både rute 15 og X-bussen på strækningen mellem Ringkøbing og Herning. Køretidsforskellen med henholdsvis rute 15 og X-bussen er ca. 5 minutter, hvilket ikke gør den store forskel, om passagerer vælger den ene eller anden rute på strækningen.

Alligevel er der forskel på de to ruter. Rute 15 stopper hver gang, der står en passager langs vejen og giver tegn til og vil med. Det gør X-bussen ikke. Den stopper kun ved de stoppesteder, der er angivet i køreplanen.

Baggrunden for at nedlægge X-bussen, 952X, skyldes blandt andet, at passagertællingen viser, at det er meget begrænset, hvor mange passagerer, der bliver i bussen hen over Herning Station. Langt de fleste rejser er mellem Ringkøbing-Herning eller Herning-Aarhus. De lange ture har planlægningsmæssige bindinger, hvilket til tider kan gøre det vanskeligt at opnå den bedste og mest hensigtsmæssige betjening for kunderne og den bedst mulig udnyttelse af busserne. Ifølge Midttrafik kan ressourcerne udnyttes bedre ved kun at have én rute med fast timedrift og med ekstra afgange morgen og eftermiddag.

Derfor lægger Midttrafik og Regionen op til, at X-bus 952X, nedlægges og erstattes af rute 15 sammen med ny rute 124, som skal være en lynbus med stop ved udvalgte stoppesteder på strækningen Herning-Aarhus. Busserne skal være nye laventrébusser.

Strækningen mellem Herning og Aarhus er også betjent af tog.

I forslag til køreplan for rute 124 fremgår det, at ruten får nye stoppesteder i Silkeborg, Funder og Lysbro. Stoppesteder, som Midttrafik oplyser, der har været efterspurgt af kunder i flere år. 

I køreplanforslaget for rute 15 og 124 er der 44 ugentlige ture fra Ringkøbing til Aarhus og omvendt, i alt 88. På 54 af disse ture er der korrespondance mellem de to ruter i Herning. Ventetiden er for langt de fleste korrespondancer mellem 5 og 7 minutter. På fire ture er ventetiden 10 minutter og på tre ture er ventetiden mellem 20 og 30 minutter.

Midttrafik oplyser, at ovenstående køreplanændringer medfører en besparelse på ca. 1.500 køreplantimer.

I dag tager en tur med X-bussen mellem Ringkøbing og Aarhus ca. 145 minutter. I det nye forslag inklusiv busskifte i Herning, tager samme tur mellem 13 og 20 min. mere på de ture, hvor ventetiden i Herning er mellem 5 og 7 min. Dette er selvfølgelig til gene for gennemrejsende. På de ture, hvor ventetiden i Herning er mere end 5 til 7 min, vil rejsetiden tilsvarende blive forøget.

Midttrafik har fremsendt rutegrafer for X-bussen, der viser gennemsnitspassagerer pr. dag for fire måneder i 2019. De er vedlagt som bilag.

Herning Kommune har et ønske om, at rute 15 fremover betjener Gødstrup i et vist omfang og afgiver et høringssvar til Midttrafik med følgende opfordring: "Herning Kommuner anmoder Midttrafik / Regionen om, at der etableres en regional busbetjening af Regionshospitalet Gødstrup via rute 15 for at sikre medarbejdere, patienter og pårørende en direkte regional kollektiv trafikforbindelse for borgere bosiddende i regionshospitalets vestlige optageområde. Desuden bør rute 952X bibeholdes, som en direkte forbindelse for øvrige borgere fra vest."

Der er etableret et trinbræt ved Gødstrup Sygehus til passagerer, der kommer med tog. Herning Kommune oplyser, at der også er etableret et stoppested. Herning Kommunen ser dette stoppested som et vigtigt knudepunkt i forhold til den kollektive trafik, hvorfra man kan skifte til anden rute eller for den sags skyld til tog. Der bliver parkering, så det er ikke utænkeligt, at borgere fra Ringkøbing-Skjern Kommunen fremover vil benytte Gødstrup i stedet for Herning Station, da fremkommeligheden til Gødstrup formentligt er noget nemmere.

Hvis rute 15 fremover kører via Gødstrup, ser Herning Kommune gerne, at ruten efter Gødstrup på vej mod Herning Station betjener en del af kommunes ungdomsuddannelsessteder. Det giver god mening, for studerende til disse uddannelser, men det vil igen være til gene for andre med andre rejseformål og gennemrejsende.

Administrationen gør opmærksom på, at i den køreplan, der er i høring, ikke er lagt op til, at rute 15 fremover skal betjene Gødstrup Sygehus. Administrationen anbefaler, at en eventuel betjening af Gødstup Sygehus bør finde sted i en særskilt dialog med Regionen, Midttrafik og eventuelt andre kommuner.

Der er fordele og ulemper ved at lade rute 15 betjene det kommende Gødstrup Sygehus. Rejsetiden vil blive forlænget med ca. 15 minutter, for de passagerer, der er gennemrejsende og passagerer som ikke har et ærinde på sygehuset. Vælger Regionen at bibeholde X-bussen, vil gennemrejsende fremover kunne benytte den, og rute 15 kan eventuelt betjene Gødstrup. Dog med den forskel, at rute 15 kører på en vinkestrækning og tager alle med, og 952X kun stopper ved stoppesteder.

Hvis hovedparten af passagerer på rute 15 fremover bliver patienter, pårørende eller medarbejdere til Gødstrup, giver det god mening, at ruten bliver omlagt til at betjene Gødstrup. Hvis hovedparten på rute 15 fremover er passagerer, der skal på uddannelse eller arbejde i Herning, eller passagerer der fortsætter mod Aarhus eller videre med anden kollektiv trafik giver det ikke mening, at rute 15 skal betjene Gødstrup.

Det er administrationens vurdering, at der fremover vil være færrest passagerer på rute 15 med ærinde på sygehuset. Ergo vil betjening af sygehuset være en omkørsel og til gene for øvrige passagerer i bussen.

Administrationen vurderer ligeledes, at det primært vil være borgere med bopæl helt tæt på rute 15, som vil kunne gøre brug af ruten til og fra Gødstrup. Bor man for eksempel i Tim, Hvide Sande, Spjald eller Egeris, tror vi ikke, at disse borgere vil søge ind til rute 15 og benytte den til og fra sygehuset.

Administrationen har ingen passagertælling for rute 15, der viser, hvor mange passagerer, der dagligt benytter ruten og på hvilket tidspunkt.

Såfremt X-bus, 952X, bliver nedlagt kan administrationen ikke anbefale, at rute 15 fremover kører forbi Gødstrup. Administrationen er enig med Herning Kommune i, at der skal være kollektiv trafik til og fra sygehuset, men ikke nødvendigvis med rute 15. I så fald bliver det formentligt et kommunalt anliggende for Herning Kommune.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

De tre ruter, der er nævnt, er alle Region Midtjyllands ruter, og har derfor ingen indflydelse på Ringkøbing-Skjern Kommunes økonomi.

Effektvurdering

Hvis ændringer gennemføres vil det påvirke fremkommelighed og den grønne omstilling negativ i Ringkøbing-Skjern Kommune. Der henvises til mobilitetsplanen og energipolitikken 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Teknik- og Miljøudvalget sender et høringssvar til Midttrafik med opfordring om, at X-bussen bevares. 
 2. Teknik- og Miljøudvalget opfordrer Midttrafik og Region Midtjylland til, at der bliver udarbejdet en mobilitetsløsning i tæt samarbejde med berørte kommuner, som fremmer den grønne omstilling.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Igangsætning af helhedsplan Velling

Sagsnr: 20-025805

Sagsfremstilling

Igangsætning af Helhedsplan Velling

Formålet med dagsorden er en igangsætning af Helhedsplan Velling med baggrund i vedlagte projektbeskrivelse.

Der henvises til Økonomiudvalgets dagsorden af den 12. maj 2020, hvor der blev truffet beslutning om følgende prioritering af helhedsplaner:

 1. Stadil-Vedersø
 2. Velling
 3. Skjern-Tarm

Opgaven er, at udarbejde en bæredygtig helhedsplan for Velling, der kan styrke såvel igangværende som kommende udviklingsprojekter for området samt at sætte udviklingsprojekterne ind i en sammenhængende ramme, så de trækker i samme retning. 

Helhedsplanen er en fysisk plan, der skal understøtte Naturens Rige og tage udgangspunkt i områdets identitet, stoltheder og udviklingsmuligheder. Den skal motivere områdets forskellige aktører til at trække i samme retning, så nye lokale partnerskaber kan udvikles.

Der er opstillet fire succeskriterier for projektet:

 • At det bliver en nærværende proces med stort lokalt ejerskab.
  Dét gør vi ved en samskabende og involverende proces.

 • At helhedsplanen kan være med til at åbne op for muligheder, der kan skabe nye samarbejder og synergier i Velling.
  Dét gør vi ved fra starten af at inddrage alle aktører i Velling, og de fælleskaber som Velling er en del af og ved at kortlægge både nye og eksisterende samarbejdsmuligheder og synergier.

 • At helhedsplanen kan skabe et styrket fundament for igangværende udviklingsprojekter.
  Dét gør vi ved at tage afsæt i eksisterende initiativer og drømme samt at kvalificere de enkelte delprojekter ved en tæt dialog med såvel fagpersoner som lokale nøgleaktører.
 • At helhedsplanen er retningsgivende på lang sigt og kan skabe en sammenhæng på tværs af nye udviklingsprojekter i fremtiden.
  Dét gør vi ved at etablere arbejdsgrupper, der kan arbejde videre med realisering af delprojekter, som understøtter den samlede vision for Velling.

Der er nedsat en styregruppe for projektet bestående af formanden for Økonomiudvalget, formanden for Teknik- og Miljøudvalget, et medlem af direktionen samt planchefen.

Endvidere vil der blive nedsat en ambassadørgruppe, der går forrest som positive ambassadører for projektet samt foretager en løbende prioritering i processen. 

For at sikre en stærk lokal forankring udvælges lokale aktører til en nøgleaktørgruppe sammen med udvalgte fagpersoner fra forskellige afdelinger i Ringkøbing Skjern Kommune.

Se vedlagte projektbeskrivelse for en nærmere beskrivelse af processen og organisering m.m. samt oplæg til tids- & procesplan.


Projektbeskrivelsen vil løbende blive tilrettet i tilfælde af, at det er nødvendigt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Udvikling og realisering af en helhedsplan for Velling vil være med til at sætte fokus på områdets samlede udviklingsmuligheder og potentialer, hvor konkrete projekter kan koordineres og blive sat i spil. Herunder afklare hvilke af byrådets politikker som vil understøtte områdets udvikling.

Helhedsplanen udstikker en retning for, hvordan Velling kan udvikle sig med både en overordnet strategisk vision og nogle mere konkrete tiltag, der kan sættes i værk umiddelbar efter helhedsplanens godkendelse.

Helhedsplanen vil ligeledes danne grundlaget for, at der kan opstå nye samarbejder og synergier blandt Vellings forskellige aktører og samarbejdspartnere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at udarbejdelse af Helhedsplan Velling igangsættes.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Prioritering af helhedsplaner for byerne

Sagsnr: 15-040273

Sagsfremstilling

Prioritering af helhedsplaner

Formålet med dagsordenspunktet er en stillingtagen til prioritering af helhedsplaner med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning den 24. november 2020.

Udviklingen af en helhedsplan er med til, at alle byens aktører får mulighed for at gå i samme retning, og temaer som kultur, erhverv og bosætning med videre tænkes sammen. Landsbyens, byens eller områdets potentialer og udviklingsprojekterne sættes i spil og tænkes ind i en planlægningsmæssig sammenhæng, da en helhedsplan primært omhandler fysisk planlægning.

Den 12. maj 2020 besluttede Økonomiudvalget nedenstående prioritering af helhedsplaner for følgende byer:

 1. Stadil-Vedersø
 2. Velling
 3. Skjern-Tarm

Efterfølgende har repræsentanter fra nedenstående byer givet udtryk for ønske om udarbejdelse af en helhedsplan:

 • Kloster
 • Fjelstervang
 • Spjald
 • Fælles helhedsplan for Stauning, Bork, Hemmet og Skaven Hus med fokus på indlandsturisme
 • Revision af Helhedsplan Ringkøbing for udvalgte temaer som blandt andet koblingen mellem Naturkraft og midtbyen og havnen samt Ringkøbings rolle i forhold til oplandet

 

Status på prioriterede helhedsplaner
Videbæk
Helhedsplan Videbæk blev godkendt på byrådsmødet den 15. september 2020.
I efteråret 2020 var der planlagt et ’Parat-til-Start’ møde i Videbæk med en tilhørende udstilling i byen. Mødet er blevet udskudt grundet Corona, og vil blive afholdt, når det igen er muligt at mødes fysisk mere end 100 personer.

Stadil-Vedersø
Helhedsplan for Stadil-Vedersø & Vedersø klit er i en afsluttende fase. Processen blev startet i efteråret 2020, og helhedsplanen forventes godkendt af Byrådet i foråret 2021.

Velling
Til økonomiudvalgsmødet den 2. februar 2021 forventes Helhedsplan Velling politisk igangsat. Opstart af udviklingsarbejdet i en samskabende proces vil ske umiddelbar herefter.
Helhedsplanen for Velling forventes klar til politisk godkendelse sommeren 2021.

Skjern-Tarm
I efteråret 2019 til Byrådets temamødet i Nr. Vium omhandlende kommuneplanen gav repræsentanter fra Skjern og Tarm udtryk for et ønske om en fælles helhedsplan for Skjern-Tarm. Der blev foreslået en tredeling, hvor byerne kommer i fokus individuelt samt et fælles visionært samarbejde omkring åen og Nationalparken. Helhedsplan Skjern-Tarm forventes igangsat sommeren 2021.

Helhedsplaner der ønskes prioriteret

Enkelte byer har indgivet konkrete ønsker til særlige fokusområder, mens andre mere er i en afsøgende opstartsfase. Ud fra dialogen med repræsentanter fra byerne kan nedenstående pointer fremhæves.

Kloster
Med sin unikke placering mellem de to store turismespots Lalandia og Naturkraft samt nærheden til Ringkøbing og fjordene har Kloster et stort uforløst udviklingspotentiale.
En helhedsplan for Kloster kan sætte byens udviklingsprojekter ind i en større sammenhængende ramme, så de trækker i samme retning samt danner grundlaget for nye samarbejder og synergier.

Fjelstervang
Et stærkt og engageret sammenhold kendetegner Fjelstervang. Lokalt bliver der arbejdet målrettet med udviklingen i forhold til bosætning, hvilket går godt i spænd med en placering mindre end 10 km til Herning. En helhedsplan for Fjelstervang vil blandt andet kunne sikre en sammenhæng i udviklingen af bosætningsmulighederne i relation til skolen samt bevarelsen af den lokale købmand.

Spjald
Erhvervslivet i og omkring Spjald udgør er et stort aktiv for byen, og spiller derfor en vigtig rolle for byens videre udvikling. Med en helhedsplan vil det blandt andet være muligt til at stille skarpt på forandringer i bymidten og eventuelle forestående byfornyelsesprojekter, samt gentænke hvordan samspillet mellem Spjalds erhvervsliv og byudviklingen generelt kan tage form.

Stauning, Bork, Hemmet og Skaven Hus m.fl.
Indlandsturisme er højt prioriteret i kommuneplanen og med et ikke fuldt udnyttet potentiale i området omkring Stauning og vikingehavnen i Bork, vil det kunne tilføre stor værdi med en helhedsplan for netop dette område. På sigt har museet ønsker om at udvide Bork vikingehavn à la Astrid Lindgrens verden i Småland.

Ringkøbing
Repræsentanter fra Ringkøbing Udviklingsforum og Ringkøbing Handelsforening har et stærkt ønske om, at helhedsplanen for Ringkøbing ajourføres snarest muligt. 

Ønsket omhandler en sikring af Ringkøbing som en turistby fremadrettet. Med et færdigudbygget Lalandia inden for de næste par år samt et behov for en videreudvikle af koblingen mellem Naturkraft og bymidten og havnen, er det temaer, som infrastruktur og turisme, der er fokus på.
Dertil kommer et ønske om at udvikle og indarbejde samspillet mellem oplandet og Ringkøbing i helhedsplanen mere generelt.  

Tidshorisonten

Helhedsplanernes omfang varierer alt efter indhold og kompleksitet samt byerne og landsbyernes størrelse, og derfor kan det være svært at fastlægge præcise tidsrammer. Ligeledes skal processen og indholdet tilrettelægges i overensstemmelse med de konkrete behov og ønsker, den enkelte by har.

Helhedsplanen for Skjern-Tarm er en stor og kompleks helhedsplan. Det vil derfor være forventeligt, at udviklingsarbejdet som minimum vil vare omkring 12-16 måneder fra politiske igangsætning til en politisk godkendelse.

Helhedsplanerne for Kloster, Spjald og Fjelstervang er alle af mindre omfang, da de blandt andet omfatter et væsentlig mindre geografisk område. Det formodes, at de hver især vil kunne udvikles med en varighed på omkring 7-10 måneder, og med en lille smule parallelproces vil de tre helhedsplaner kunne afvikles over cirka 1,5 -2 år sammenlagt.

En helhedsplan for Stauning, Bork, Hemmet og Skaven Hus med flere omfatter et stort område geografisk, og udviklingsarbejdet vil sandsynligvis kræve som minimum 8-12 måneder.

Hvis revisionen af helhedsplan Ringkøbing begrænses til udelukkende at omhandle relationen mellem Naturkraft og midtbyen og havnen, vil den sandsynligvis kunne foretages på omkring 5-7 måneder. Her er det dog afgørende, hvor omfattende en borgerinddragelse der ønskes med alle aktører, eller om revisionen kan ske med den organisering, der udspringer af helhedsplanarbejdet med konkrete arbejdsgrupper, Udviklingsforum og Handelsforeningen med flere.

Efter den politiske prioritering, vil administrationen give en tilbagemelding til de respektive repræsentanter for de enkelte byer om den prioriterede rækkefølge.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Erfaringen viser, at en helhedsplanproces kaster stor effekt af sig, hvilket kan ses på de byer, hvor der er udarbejdet helhedsplaner. Især det strategiske og visionære fokus i helhedsplanerne har stor værdi, da det skaber en fælles retning, der er lokal forankret.

Endvidere har helhedsplanerne givet opmærksomhed i forhold til tiltrækning af investorer.

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget udarbejder en prioriteret rækkefølge for udvikling og revision af helhedsplaner.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler helhedsplanerne prioriteret i følgende rækkefølge: Kloster; Fjelstervang; Spjald; Fælles helhedsplan for Stauning, Bork, Hemmet og Skaven hus; Revision af helhedsplan Ringkøbing for udvalgte temaer.


Kopier link til punktet  -   Print

5: Offentliggørelse af planforslag for et område til boligformål ved Vorgodvej i Vorgod-Barde

Sagsnr: 20-008188

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 28. april 2020 besluttet, at igangsætte planlægningen for et område til boligformål ved Vorgodvej i Vorgod-Barde. Derfor er der udarbejdet et planforslag, der udlægger ca. 19 ha til boligformål.

Formål

Planerne har til formål at sikre, at der kan etableres attraktive og salgsbare boliggrunde i kommunens østlige del samt skabe en sammenhængende by, hvor boligområdet indpasses i landskabet og sikres imod fremtidens klimaudfordringer.

Områdets disponering og bebyggelse

Lokalplanområdet opdeles i 9 delområder, hvoraf hovedparten udgør et større sammenhængende boligområde i den sydlige del af lokalplanområdet, og som etableres langs en fremtidig fordelingsvej fra Vorgodvej. Et mindre område i nord etableres i forlængelse af eksisterende boligområde ved Klematisvej.

Planerne giver mulighed for tæt-lav, åben-lav og etageboligbebyggelse i maksimalt 2 etager med tilhørende veje, stier, fællesarealer og tekniske anlæg mv.

Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Konklusionen af screeningen er, at planforslagene ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet, og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Foroffentlighed

I forbindelse med den foroffentlige høring er der kommet ideer og forslag til planlægningen fra to offentlige myndigheder og syv borgere. De indkomne ideer og forslag er vedhæftet som bilag, og er behandlet i vedlagte notat. Administrationen indstiller, at notatet med behandling af ideer og forslag godkendes og anvendes som besvarelse af bemærkningerne.

Offentlighedsfase

Forslaget udsendes i offentlig høring i 8 uger jf. Planlovens §24 stk. 4 sammenholdt med § 23c.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Plangrundlaget skal danne grundlag for en kommunal byggemodning. Økonomien vedrørende byggemodningsprojektet, herunder opkøb af jord, tilslutning til diverse forsyningsselskaber, vejanlæg mv., vil blive fremlagt i selvstændig sagsfremstilling, hvor der vil blive ansøgt om en anlægsbevilling til realisering af projektet på et senere tidspunkt.

Plangrundlaget kan medføre overtagelsespligt jf. Planlovens §47a, da plangrundlaget overfører arealer fra landzone til byzone. I forbindelse med igangsætning af plangrundlaget er der udarbejdet aftaler med de grundejere hvis jord, der planlægges for. Dette vil dog ikke forhindre en eventuel overtagelsespligt.

Effektvurdering

Et nyt plangrundlag og den efterfølgende byggemodning, vil sikre udviklingen af Vorgod-Barde, som en attraktiv bosætnings by i den østlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune samt medvirke til en sammenbinding af bydelene Vorgod og Barde.

Derudover vil planlægningen have en positiv effekt på miljøet, da planen er udformet med henblik på nedsivning af alt regnvand. For eksempel løber vejvandet til grøfter, hvor det ledes gennem området til nedsivningsbassiner. Endvidere muliggør planlægningen etablering af tage med beplantning, som også kan være med til at beholde del af regnvandet inden for området.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Forslag til Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 458 for et område til boligformål vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.
 2. Notat med behandling af idéer og forslag godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne fra foroffentlighedsfasen.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.


Kopier link til punktet  -   Print

6: Finansiering og forskønnelse af Lodbergsvej

Sagsnr: 20-021670

Sagsfremstilling

Formål
Formålet med denne sagsfremstilling er en politisk stillingtagen til forskønnelsen af Lodbergsvej og administrationens anmodning om en udvidelse af budgettet til finansiering af forskønnelsen.

Den 22. september 2020 godkendte Teknik- og Miljøudvalget en forlængelse af ensretningen og vejprofilet med bredere fortove på Lodbergsvej, samt etablering af en ny tværvej nord for Sandskulpturfestivallens arealer. Det er nu blevet tid til at pege på, hvordan forskønnelsen af Lodbergsvej skal se ud. Administrationen har derfor udarbejdet forslag til valg af materialer, belægning og byinventar til vejens renovering og forskønnelse, som vil blive præsenteret på Teknik- og Miljøudvalgets møde sammen med projektets økonomi.

Forslaget tager udgangspunkt i en ny vejprofil med bredere fortove og plads til beplantning og bænke til ophold. Den nye vejprofil giver fodgængerne mere plads og mulighed for en bedre handelsoplevelse. Noget som byens butikker, erhvervsdrivende og den lokale følgegruppe har efterspurgt, og som administrationen derfor har bestræbt sig på at indarbejde i projektet.
Med forøgelsen af fortovsarealer og forlængelsen af vejprofilen op til den nye tværvej, forøges også udgifterne betragteligt med mængden af fliser til de bredere fortove, som koster mere end belægningen til en kørebane. Blandt andet derfor er det ikke muligt at overholde budgetrammen afsat til Lodbergsvej og den nye tværvej. Administrationen anmoder af denne årsag om en udvidelse af budgettet med denne sagsfremstilling.

Lodbergsvejs kørebane er på nuværende tidspunkt under opgravning, så Ringkøbing-Skjern Forsyning i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune kan etablere et nyt afvandingssystem. Efter sommerferien 2021 vil strækningen være klar til at den første del af vejen mod syd kan forskønnes.

Projektforslag og økonomi
Der er afsat i alt 14 mio. kr. til byforskønnelsesprojektet på Lodbergsvej og Badevej. Heraf er der afsat 9,5 mio. kr. i 2021 og 4,5 mio kr. i 2022 til byforskønnelsesprojektet. Af de 9,5 mio. kr. er der afsat 6.5 mio. kr. til forskønnelse af Lodbergsvej og 3,0 mio. kr. til Lodbergsvej nord til vejafvanding, asfalt, fortov og belysning. Midlerne for 2021 forventes frigivet på Byrådets møde den 19. januar 2021.
Såfremt der kun bliver etableret en ”skrabet model” på Lodbergsvej med asfalteret kørebane og helt almindelige fortovsfliser, vil det koste knap 15 mio. kr. og der vil således stadig være brug for en forøgelse af budgettet.

Hver sommer, når turisterne strømmer til vestkystens sommerhuse og Vesterhavet, er Søndervig præget af trængsel, trafikpropper og for lidt plads på fortovene. Med etableringen af Lalandia, vil de trafikale problemer i badebyen helt sikkert blive forøget. Administrationen betragter derfor en forbedring af trafikflowet og –sikkerheden, med et nyt vejprofil, som en helt nødvendig del af den nye udformning af Søndervigs handelsgader. Dertil er det vigtigt at få etableret vejvisere til havet langs Lodbergsvej, magen til dem der er etableret langs Houvig Klitvej, for at sikre at fodgængerne ledes af de rette veje og stier, som kan klare det øgede pres, der forventes at komme på klitlandskabet. 

Administrationen har udarbejdet et projektforslag til forskønnelse af Lodbergsvej, som er præget af samme inspirationsmodel, som er anvendt på Houvig Klitvej, med henblik på at opnå en god helhedsvirkning mellem vejene i Søndervig. Der er dog tilføjet og ændret lidt for at tilpasse designet til en handelsgade med ensrettet kørsel og bredere fortove. Det er desuden intentionen, at det udseende, der vælges til Lodbergsvej også skal danne grundlag for det kommende udseende på Badevej, når denne gade skal forskønnes i forsommeren 2022.

Administrationen understreger vigtigheden i, at bymidtens nye gadebillede bliver præsentabelt at se på, udformet i materialer, der passer til den moderne badeby, kan holde til det vindblæste og salte miljø nær havet og ikke mindst byde det stigende antal gæster pænt velkommen til Vestkysten.

Administrationen anbefaler derfor, at Lodbergsvej forskønnes med en række tilvalg i stedet for en ”skrabet model”. Tilvalgene tager udgangspunkt i administrationens projektforslag til fremtidig belægning og byinventar på Lodbergsvej.

Tilvalgene fremgår af nedenstående tabel og vil kræve en større udvidelse af budgettet for forskønnelsen af Lodbergsvej.

Dialog og samskabelse
I sommeren 2020 besvarede butikkerne og de erhvervsdrivende, på både Lodbergsvej og Badevej, et spørgeskema og kom med input til gadernes udformning og udseende. Administrationen har indarbejdet flere af de indkomne input og ønsker i projektforslaget. Blandt andet er fortovene gjort bredere, så gaden indrettes mere på fodgængernes præmisser. Dertil bliver der plads til bede med beplantning langs kørebanen og bænkene gives en anderledes udformning med mulighed for en alsidig og aktiv anvendelse.

I forhold til gadens inventar, er administrationen gået i dialog med FGU Midt-Vest (den tidligere produktionsskole i Skjern), som er specialister i træ og metal om et samarbejde omkring udformningen og etableringen af bænke til Lodbergsvej. Et spændende samskabelsesprojekt, som udbreder ejerskabet til gadens forskønnelse og giver stolthed ved at skabe skræddersyet design og godt håndværksmæssigt inventar til glæde for alle i det offentlige rum.

I løbet af første kvartal 2021 foreslår administrationen, at kommunen præsenterer forslaget til vejens kommende udseende for grundejere og erhvervsdrivende langs Lodbergsvej. Samtidigt vil administrationen gerne indlede en dialog med relevante grundejere om muligheden for at skifte belægning eller omdanne deres private arealer for egen regning, så de kommer til at matche og ”flyde sammen” med de offentlige fortovsarealer og komme til at fungere som en udvidelse af gadens byrum. Endelig kunne kommunen invitere til et åbent borgermøde, hvor gadens kommende udseende kunne præsenteres.

Forskønnelsen af Lodbergsvej forventes afsluttet i foråret 2022 og anlægsarbejderne vil så vidt muligt blive planlagt i etaper således, at der tages mest muligt hensyn til de handlende, idet vejen friholdes for anlægsarbejde i juli måned, hvor højsæsonen topper.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

”Den skrabede model” inklusiv etablering af tværvej, uforudsete udgifter samt administrationsbidrag, men eksklusiv tilvalg udgør i alt knap 15 mio. kr. Det anbefalede projektforslag med alle tilvalg udgør i alt 18,5 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at der godkendes etablering af et projektforslag med tilvalgene 1a-1c og 2a-2b vedr. belægning, og etablering af ny tværvej til Houvig Klitvej, til i alt 16,75 mio. kr., og at tilvalgene ”over jorden”(1d-1g og 2c-2d), herunder inventar, strandvejsmarkører og beplantning til 1,75 mio. kr. søges finansieret ved budgetkonferencen 2021. Det er dog vigtigt at strandvejsmarkørerne bliver etableret samtidigt med belægningen, idet de går ret langt ned i jorden.

Administrationen foreslår, at projektforslaget eksklusiv inventar mv. til i alt 16,75 mio. kr. finansieres af de afsatte midler til Lodbergsvej og Badevej i 2021 og 2022 på 14 mio. kr.
De resterende 2,75 mio. kr. foreslås finansieret af projektet vedrørende optimering af Vennervej,
pulje til småprojekter samt øvrige restmidler fra 2020 der ikke er prioriteret jf. nedenstående tabel. Den foreslåede finansiering vil betyde, at byforskønnelsesprojektet på Badevej skal søges finansieret på ny ved budgetkonferencen i 2021. Dette gør sig også gældende for projektet vedrørende optimering af Vennervej.

Såfremt Lodbergsvej forskønnes med udgangspunkt i det anbefalede projektforslag, forventes driftsudgifterne på vejstrækningen at bliver forøget, svarende til ca. 0,6% af projektets anlægsudgift.

Effektvurdering

Det anbefalede projektforslag tilgodeser fodgængerne og er udformet i materialer, farver og i et formsprog som er tilpasset elementerne i Søndervig; stranden, bunkerne og klitterne og som samtidig sænker hastigheden, imødekommer de handlendes behov og leder strømmen af bløde trafikanter fornuftigt gennem byen. Endelig er disse tilvalg med til at sikre helhed og god sammenhæng med udseendet på Houvig Klitvej, samt resten af Søndervig.

Administrationen vurderer, at det anbefalede projektforslag vil være med til at løfte oplevelsen af Søndervig ud af som moderne bade- og handelsby, både for de mange besøgende i højsæsonen, men også for byens borgere, sommerhusejerne og handlende resten af året.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende at,

 1. projektforslaget for Lodbergsvej med tilvalg 1a-1c og 2a-2b vedrørende belægning realiseres, til i alt 16,75 mio. kr., herunder at der gives en tillægsbevilling på i alt 2.750.000 kr. finansieret af midlerne jf. økonomiafsnittets tabel

 2. tilvalgene 1d-1g og 2c-2d vedrørende inventar, strandvejsmarkører og beplantning på Lodbergsvej til 1,75 mio. kr., søges finansieret ved budgetkonferencen i 2021 og realiseres, samt at der på ny søges midler til projekterne på Badevej og Vennervej ved budgetkonferencen i 2021.

   

 3. der afholdes møder med grundejere langs Lodbergsvej, om muligheden for at skifte belægning mv. på private arealer for egen regning.

   

 4. kommunen afholder et åbent borgermøde, hvor gadens kommende udseende præsenteres.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med den ændring i indstillingens pkt. 2, at de 1,75 mio. kr. søges finansieret inden for udvalgets samlede anlægsbudget for vejanlæg.
Kopier link til punktet  -   Print

7: Etablering af bosted i tidligere efterskole i Vostrup

Sagsnr: 20-020557

Sagsfremstilling

Ansøgning
OK-Fonden har søgt om en landzonetilladelse til at etablere et bosted for psykisk sårbare unge i den tidligere efterskole i Vostrup på adresserne Tarmvej 73, Krogen 1 og Østerbyvej 2, 6880 Tarm. Bostedet vil få navnet Vostrup Højskole.

Der er tale om et bosted, hvor målgruppen er unge i alderen 15-35 år med psykiatriske problemstillinger og diagnoser, som kan være i form af skizofreni, angstlidelser, personlighedsforstyrrelser, OCD og mindre udviklingsforstyrrelser så som autisme, ADD og ADHD.

Beboerne skal være i stand til at følge et rehabiliterende forløb og skulle kunne indgå i et struktureret behandlingsforløb og gerne være i STU (3-årig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse).

Der vil maks. være plads til 33 elever på bostedet.

Der vil blive ansat sundhedsfagligt og socialpædagogisk personale som bliver ansvarlig for sundhed og trivsel samt rehabilitering, og alle vil have en høj faglighed indenfor målgruppen. Ved en fuld belægning forventes der godt 24 fuldtidsstillinger i dag/aften samt sovende nattevagt og dertil kommer ansatte i service og administration.

Bostedet vil som selvejende institution blive en del af OK-Fonden, som er den største private non profit leverandør til landets kommuner inden for det psykiatriske område.

Planmæssige forhold

Ejendommene ligger i landzone, men indenfor landsbyafgrænsningen i Vostrup by.

Bygningerne har i mange år været anvendt af Vostrup Efterskole, som har måtte lukke for et par år siden, hvorefter ejendommen skiftede ejer på tvangsauktion.

I kommuneplan 2017-2029 er området udlagt til offentlige formål - herunder skoler, institutioner og ældreboliger samt idrætshal.

I forslag til kommuneplan 2021-2033 udlægges området til centerformål uden butikker, men med en blanding af boliger, servicefaciliteter, kulturelle institutioner, daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner, offentlige formål, feriecenter, ikke-generende håndværksvirksomheder og lignende.

Administrationen har vurderet, at den ændrede anvendelse er i overensstemmelse med såvel nuværende som den nye kommuneplan 2021-2029.

Naboorientering

Ansøgningen har været sendt i naboorientering til alle naboer, der grænser op til de ejendomme der ændrer anvendelse til bosted.

Der er kommet bemærkninger fra én nabo, som bl.a ønsker et hegn opsat i skel mod hans ejendom. I den forbindelse har ansøger lavet et svar til denne nabo.

Såvel bemærkninger fra nabo, som svar fra ansøger er vedlagt som bilag.

Som der fremgår af ansøgers svar på naboens bemærkninger, er man i OK-Fonden klar over at et godt naboskab er vejen frem, og at de agter at indkalde naboerne til et møde så snart de formelle tilladelser er på plads.

Administrationens bemærkninger

Den ændrede anvendelse vurderes ikke at have en væsentlig negativ påvirkning af omgivelserne, idet anvendelsen ikke er væsentlig forskellig fra anvendelse som efterskole. Administrationen vurderer, at en udnyttelse af den tomme bygningsmasse vil have en positiv påvirkning af landsbyen Vostrup, set i lyset af at der skabes liv i landsbyen ligesom landsbyen tilføres nye arbejdspladser.

Afdelingen Handicap og Psykiatri har ikke haft bemærkninger til ansøgningen.

Rent landskabeligt sker der ingen ændringer, da der i forbindelse med den ændrede anvendelse ikke sker udvidelse af den eksisterende bygningsmasse, og trafikmæssigt vurderes der heller ikke en væsentlig øget trafik i forhold til anvendelse som efterskole.

Det er administrationens vurdering, at de indkomne bemærkninger fra naboorienteringen ikke er af en karakter, der bør kunne begrunde et afslag på landzonetilladelse. Det er en mulighed at betinge en landzonetilladelse af, at der opføres et fast hegn ind mod naboen mod nord, men administrationen vurderer, at et hegn i skel bør sker som normalt efter gensidig aftale imellem de to naboer, efter hegnslovens regler.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens §35 stk. 1.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Styrker Byrådets målsætning om at fastholde og tiltrække borgere til kommunens landsbyer og landdistrikter og understøtte vækst og udvikling i landsbyer og landdistrikter.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at meddele landzonetilladelse til den ændrede anvendelse

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Orientering omkring madaffaldsordningen i sommerhusområderne

Sagsnr: 21-000126

Sagsfremstilling

Ny madaffaldsordning for helårshuse og sommerhuse

Ringkøbing-Skjern Kommune indførte pr. 1. november 2020 en ny madaffaldsordning.

Den nye ordning er indført for at imødekomme den foregående nationale affaldsplan ” Danmark uden affald.  Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018”. Kravene heri er, at kommunens genanvendelsesprocent skal op på 50% inden 2022, og at organisk affald skal udsorteres med henteordning inden 2023.

Idet kommunen har et stort antal sommerhuse, besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 26. marts 2019 at omstille disse samtidigt med kommunens øvrige husstande (samlet genanvendelsesprocent, logistik, administration med mere).

I den nye madaffaldsordning har Ringkøbing-Skjern Kommune, i runde tal, netop omstillet 35.000 adresser, heraf er 10.000 sommerhuse.

Ringkøbing-Skjern Kommune er en af de første kommuner i landet, der har taget dette skridt med igangsættelse i både helårshuse og sommerhuse på én gang.

Madaffaldsordningen er ens på tværs af helårshuse og sommerhuse. Den eneste forskel er tømningsfrekvensen, der som udgangspunkt er 26 årlige tømninger for helårshuse, mens sommerhuse kan vælge mellem 52 eller 38 årlige tømninger.

Helårshuse og sommerhuse kan vælge opdelte beholdere i størrelserne 240 l. og 360 l. Er der tale om fællesløsninger, kan der også vælges opdelte 400 l., 660 l. beholdere eller nedgravet materiel (etablering, vedligehold med mere betales af grundejerforening, boligforening eller lignende).

Taksterne i gammel og i ny ordning i sommerhusområderne

Mange sommerhusejere havde tidligere en 80 l. sæk og en mindre del var på sommerhustaksten ”bringeordning” for dagrenovation (ca. 6%).

I forbindelse med implementeringen af den nye madaffaldsordning besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 10. september 2019 at fjerne dagrenovation fra de offentlige miljøstationer. I sammenhæng med dette blev bringeordningen fjernet som takst.

Begrundelserne for fjernelsen af dagrenovation fra miljøstationerne var blandt andet:

 • besparelser på driften af miljøstationerne
 • Der var en stor stigning i mængderne af dagrenovation på miljøstationerne, som var blevet en bagdør i den kommunale ordning. Sommerhusejere og borgere kunne undlade at tilpasse deres kapacitet til deres reelle behov, når de kunne aflevere dagrenovation på miljøstationerne.

Herunder en sammenligning af takster i gammel og ny ordning, 2020.  

Gammel ordning:

- Bringeordning, 768,95 kr. (inkl. moms)
- 80l. sæk, 38 tømninger/år, 1025,26 kr. (inkl. moms)

Ny madaffaldsordning:

- 240 l., 38 tømninger/år, 1.662,77 kr. (inkl. moms)

Renovationen er altså blevet dyrere for de af kommunens sommerhusejere, som tidligere var på bringeordning eller havde en 80 l. sæk.

2020-taksterne blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 24. september 2019. 

Dagrenovation på miljøstationerne 2021

Bringeordningen er udfaset som takst, og alle sommerhuse er nu tildelt todelte affaldsbeholdere. Genbrug har dog endnu ikke lukket alle dagrenovationsbeholderne på miljøstationerne.

Genbrug er i gang med at afklare og planlægge, hvordan lukningen af dagrenovationsbeholderne på miljøstationerne skal håndteres. En af udfordringerne er blandt andet, at nogle af beholderne, på grund af deres placering, opfattes af borgere og havne som en del af materielet til indsamling af affald i det offentlige rum fremfor miljøstationer til hustandsaffald.

Mindre renovationsbiler

Renovationsbilerne i sommerhusområderne er mindre, så de ikke belaster vejene i områderne i så høj grad. Leveringen af de mindre biler har dog været forsinket.

I ventetiden på de mindre biler, er det valgt, med accept fra Teknik- og Miljøudvalget den 25. august 2020, at hente affaldet i sommerhusområderne med almindelige opdelte renovationsbiler.

Genbrug har i den forbindelse været særligt opmærksom på den udbedring af vejene i sommerhusområderne, som brugen af de almindelige opdelte biler kunne give anledning til. Driften oplyser, at der er kommet meget få henvendelser. Antallet af henvendelser er sandsynligvis det samme, som det ellers ville have været.

De mindre biler er kommet i drift på forskellige tidspunkter:

 • To kom i drift sidst i november
 • To kom i drift midt december
 • En kom i drift sidst i december

Genbrug afventer en sidste bil, som forventes at komme i drift sidst i januar.

Kommunikation af madaffaldsordningen i sommerhusområderne

Kommunikationen af den nye ordning har i nogen grad været den samme til husstande og sommerhuse.

Hjemmesiden https://madaffald.rksk.dk/ har været en gennemgående rød tråd.

Eksempler på anden kommunikation:

 • Genbrug har blandt andet udsendt to breve i borgernes og sommerhusejernes e-bokse omkring den nye ordning (valg af beholderstørrelse og information omkring levering af nye beholdere).  
 • Der er omdelt en folder til alle husstande og sommerhuse

På hjemmesiden findes sorteringsguides til turister, der også kan udprintes, på dansk, tysk og engelsk.

Genbrug har desuden valgt at have visuelle sorteringsvejledninger på alle de nye affaldsbeholdere. Dette er i høj grad valgt for at imødegå sorteringsvanskeligheder i sommerhusområderne.

Genbrug har ligeledes valgt, at teksten på de grønne poser til sortering af madaffald står på dansk, tysk og engelsk (madaffald, Lebensmittelabfall, foodwaste…).

Genbrug har desuden haft dialog med sommerhusbureauerne igennem forløbet om typer af informationsmateriale og selve udformningen.

Henvendelser fra sommerhusejere i forbindelse med den nye madaffaldsordning

Genbrug har fået, og får stadigvæk, henvendelser fra sommerhusejere i forbindelse med den nye madaffaldsordning. Henvendelserne drejer sig primært om:

 • Adgangsforhold og beholderskjul
 • Bekymringer i forhold til at få lejere til at sortere
 • Ønske om en tømningsfrekvens på 26 tømninger/år. (Teknik- og Miljøudvalget fravalgte dette den 28. april 2020)

Der er også henvendelser i forhold til takststigningen, dog ikke i samme grad som de tre ovenstående emner.

Generel status på madaffaldsordningen

AFLD’s tilbagemelding på Ringkøbing-Skjern Kommunes indsamling af madaffald:

 • I den første måned med indsamlingen af madaffald, 1. november – 1. december 2020, er der blevet sorteret 31% madaffald.
 • I den anden måned med indsamling af madaffald, 1. december – 1. jananur 2020, er der blevet indsamlet 45% madaffald (jul og nytår).

Genbrugs forventning var et madaffaldspotentiale på ca. 38%, og resultaterne for de to første måneder må betegnes som en stor succes.

AFLD melder, at kvaliteten af det sorterede madaffald er ligeså fin som i andre kommuner, hvor de har været i gang i længere tid.

Tallene gælder kun det husstandsindsamlede affald. Der foreligger endnu ikke data for de private fælles affaldsløsninger med nedgravede beholdere, der er etableret til rest- og madaffald.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Affaldsbekendtgørelsen og Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Budgetopfølgning pr. 31. december 2020, Teknik- og Miljø

Sagsnr: 20-025398

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. december 2020 for Teknik- og Miljøudvalgets område viser, at der samlet set forventes et mindre forbrug på i alt 14,094 mio. kr. med henholdsvis et mindre forbrug på 14,263 mio. kr. på det skattefinansieret område og et forventet merforbrug på 0,169 mio. kr. på det brugerfinansieret område.

 

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af oversigten nedenfor.

På det skattefinansierede område forventes der overført i alt 14,263 mio. kr. til 2021. Af det forventede overskud er der disponeret med anvendelse af i alt 2,25 mio. kr. som finansiering af driftsudvidelser på vejdriftsområdet jf. budgetlægningen for 2021. Der er desuden godkendt anvendelse af i alt 1,2 mio. kr. fra Kollektiv Trafik til finansiering af byggesagsbehandler i 2021 og 2022 samt 1,6 mio. kr. fra Land og Vand til løsning af §3-opgaven i perioden 2021-2023.

Kultur, Natur og Fritid
Det forventede resultat er samlet set forværret en smule i forhold til sidste budgetopfølgning. Der forventes et underskud på skovområdet med ca. 600.000 kr., som skyldes, at der i 2020 har været færre indtægter end forventet. Der er et underskud på vedligeholdelse af strandene på godt 125.000 kr. Der er ligeledes et merforbrug på 150.000 kr. til vedligeholdelse af Ringkøbing K. Her er der først afsat budget i 2021. På havneområdet er det forventede resultat forbedret en smule og der forventes et underskud på 125.000 kr. Dette skyldes en kombination af flere forhold, bl.a. defekt kran i Ringkøbing og rep. af indsejlingslys i Bork.

Administrationen foreslår, at det forventede underskud på Kultur, Natur og Fritid dækkes af det forventede ikke disponerede overskud på udvalgets driftsområde. Fra 2021 forventes budgettet på området overholdt.

Beredeskab - brand og redning
Der er overført 1,071 mio. kr. på området, som er anvendt til undersøgelse og etablering af brandsikkerheden på kommunens institutioner i 2020. Der er i 2020 et mindre overskud på afsatte budget til Brand og Redning Midtvest.

Trafik og Vej
Området består af 3 områder Vejdrift, Vej & Park - Drift samt Kollektiv Trafik. Det forventede resultat er forbedret en del i forhold til sidste budgetopfølgning. Det er hovedsageligt på Vejbelysning, Vintervedligeholdelse, Kollektiv trafik og Vej & Park, Drift, hvor det forventede resultat er forbedret.

Vejdrift inkl. vejbelysning, belægning og vintervedligeholdelse:
Budgettet på Vejdrift består blandt andet af afvandingsforanstaltninger, brolægning, asfalt, vejbelysning og vintervedligeholdelse. Der forventes et overskud på knap 7,7 mio. kr., heraf 3 mio. kr. vedr. vejbelysning og 4,7 mio. kr. på vintervedligeholdelsen.

På vejbelysning er der anvendt ca. 900.000 kr. af de 1,5 mio. kr., der er overført fra 2019 til 2020 disponeret til reinvesteringer på området. Herudover forventes der et mindre forbrug på driften af vejbelysningen på 2,4 mio. kr. Det er noget højere end tidligere år, hvor mindre forbruget har været omkring 1 mio. kr. 

På vintervedligeholdelsen er der anvendt knap 2,1 mio. kr. af tidligere overførte midler til til ekstra tiltag vedrørende afvandingsforanstaltninger mv. for at sikre en bedre afvikling af store mængde af nedbør samt amt 2 mio.kr. til etablering af salthal i Videbæk. På grund af den usædvanlige milde vinter i 2020 forventes der et overskud på 4,7 mio. kr. Heraf er der disponeret med en medfinansiering af driftsudvidelser for 2,25 mio. kr. i 2021.

Belægningskontoen forventes pt. anvendt. Et evt. mer- eller mindreforbrug overføres til samme formål i 2021.

Vej og Park - Drift:
Der forventes et overskud på 3 mio. kr. Heraf udgør et tilskud til elever 1,0 mio. kr., der skal dække udgifter for perioden 2020-2022. Der er i timepriserne for Vej & Park, drift indregnet en geninvestering i materiel på 1,5-2 mio. kr. årligt.

Den samlede maskinpark er pt. vurderet til at have en værdi på mellem 30 og 40 mio. kr.

Kollektiv Trafik:
På Kollektiv Trafik forventes der et mindre forbrug på 2,5 mio. kr. Det er godkendt, at en del af overskuddet anvendes til ansættelse af byggesagsbehandler og der er disponeret med i alt 1,2 mio. kr. for 2021 og 2022. Det bemærkes, at der i 2020 er sket en reduceret kørselsomfang herunder nedlæggelse af rute 591. Betalingerne til Midttrafik har i 2020 været uændret, og det betyder, at det forventede regnskab 2020 fra Midttrafik viser, at kommunen har et forventet tilgodehavende på ca. 1 mio. kr., som vil blive afregnet i 2021.

Covid-19 og kollektiv trafik
I Økonomiaftalen for kommuner og regioner er det aftalt at Trafikselskaberne kompenseres for følgevirkningerne af covid-19 direkte fra staten. 

Midttrafiks bestyrelse besluttede den 30/4 2020 at kommuner og region skulle betale for Midttrafiks likviditetsproblemer på grund af følgevirkningerne af covid-19. Rinkøbing-Skjern Kommune er opkrævet 960.000 kr., Da Midttrafik nu bliver kompenseret af staten har Midttrafik tilbagebetalt de 960.000 kr.

Land og Vand
Der forventes et overskud på i atl 1,9 mio. kr.. Det er godkendt at der for perioden 2021-2023 anvendes i alt 1,6 mio. kr. til at løse § 3-opgaven.

Den ordinære drift på området forventes samlet set overholdt. Det bemærkes dog, at der forventes en merudgift på godt 1,0 mio. kr. i forbindelse med rottebekæmpelsen, hvor udgiften de sidste par år er steget betydeligt. Udgifterne til rottebekæmpelse finansieres af kommunens grundejere og stigningen vil blive medtaget i forbindelse med godkendelse af områdets takster for 2021. Modsat er der en besparelse på vedløbsvedligeholdelsen, hvor der er et par af de kommunale projekter der er udsat. Der er ligeledes en besparelse på konsulentkontoen.

Genbrug
På det brugerfinansierede område inden for Genbrug forventes der et samlet merforbrug på knap 169.000 kr. i forhold til det afsatte budget. Der er samlet set budgetteret med en nettoindtægt på 3,3 mio. kr. og der forventes en samlet regnskab på 3,131 mio. kr.

På Dagrenovationsområdet forventes der et overskud på området på 4,075 mio. kr.

På Genbrugspladserne er der indarbejdet et forventet overskud på godt 5 mio. kr. som ikke forventes opfyldt. Dette skyldes blandt andet stigende affaldsmængder i 1. halvår af 2020 og derved ekstra udgifter. Der mangles desuden indtægter i forbindelse med afskaffelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder, hvor genbrugsområdet først delvis kompenseres via DUT i 2021. Der har desuden været ekstra vedligeholdelsesudgifter på genbrugspladsernes bygninger og pladser.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at

 1. det forventede underskud på Kultur, Natur og Fritid dækkes af det forventede overskud på udvalgets driftsbudget der ikke er endelig disponeret
 2. budgetopfølgningen pr. 31. december 2020 tages til efterretning

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog budgetorienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

 • Anlæggelse af No-stien og ønske om omfartsvej
 • Trafiktælling på Ådumvej
 • Mobile reklamer

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om følgende:

 • Henvendelse vedrørende mobile reklamer
 • Henvendelser vedrørende cykelstien Videbæk-Nr. Vium
 • Offentlige toiletter
 • Henvendelse vedrørende bebyggelse i Bork Havn
 • Resultat af hastighedsændring i Tarm
 • Cykelsti Ringkøbing - No

Kopier link til punktet  -   Print

11: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing