Dagsorden: 23. februar 2021 kl. 13:00

Mødet afholdes virtuelt
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • Svend Boye Thomsen
 • Hans Pedersen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Niels Rasmussen
 • John G. Christensen
 • Jørgen Byskov
 • Irene Lund Pedersen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Temamøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Børn- og Familieudvalget om kollektiv trafik 13.00 - 14.00

Sagsnr: 21-000857

Sagsfremstilling

Drøftelse af den kollektive trafik.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

3: Status for ny kommunal affaldsplan og ny ordning for genanvendelige materialer i forhold til Folketingets klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

Sagsnr: 18-014673

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget er den 23. juni 2020 blevet orienteret om Folketingets forlig om en grøn affaldssektor. For affaldsområdet er forliget nu delvist blevet udmøntet i de gældende bekendtgørelser på området og i et udkast til den nationale affaldsplan.

Revidering af kommunens affaldsplan

Ringkøbing-Skjern Kommunes nuværende affaldsplan er fra 2015, og skulle oprindeligt være revideret i 2019.  I overensstemmelse med tidligere udmeldinger fra Miljøstyrelsen har revideringen af affaldsplanen dog afventet den nationale affaldsplan, der har været forsinket. 

Der foreligger nu et udkast til den nationale affaldsplan, der har titlen "Handlingsplan for cirkulær økonomi - National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032". Arbejdet med at udarbejde en ny kommunal affaldsplan kan derfor igangsættes.

For at imødegå de ressourcer der skal bruges til arbejdet med etableringen af de 8 henteordninger (se nedenfor), vil administrationen dog først igangsætte processen med udarbejdelsen af den nye affaldsplan efter sommerferien i år. 

Administrationen har lavet en tidsplan for udarbejdelsen af den nye affaldsplan, der er vedlagt som bilag.

Øget og strømlinet affaldssortering

Som et af initiativerne i den nye affaldsplan, skal Ringkøbing-Skjern Kommune, som alle landets øvrige kommuner, senest 1. juli i år have etableret en henteordning for 9 slags affald ved både sommerhuse og helårshuse:

 • Mad
 • Papir
 • Pap
 • Metal
 • Glas
 • Plast
 • Drikke- og fødevarekartoner
 • Restaffald
 • Farligt affald

Senest 1. januar 2022 skal der også være etableret en henteordning ved både sommerhuse og helårshuse for:

 • Tekstiler

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der pr. 1. november 2020 etableret en henteordning for madaffald og restaffald ved både sommerhuse og helårshuse, mens der for papir, pap, metal, glas, plast og farligt affald er en bringeordning i form af 106 miljøstationer og 10 genbrugspladser. Kommunen har ingen ordning for drikke- og fødevarekartoner eller tekstiler. Vi mangler derfor at få etableret henteordning for 8 af de i alt 10 affaldstyper.

Det er administrationens vurdering, at det ikke vil være praktisk muligt at nå at etablere en henteordning for de 8 affaldstyper inden 1. juli i år.

Teknik- og Miljøudvalget har den 24. september 2019 (før Folketingets forlig) besluttet at etablering af en henteordning for genanvendelige materialer skal ske i 2023 for helårshuse. Med Folketingets forlig om "Klimaplan for grøn affaldssektor og Cirkulær Økonomi", vil denne beslutning være i konflikt med de nationale tidsfrister.

Der er mulighed for at søge dispensation ved Miljøstyrelsen for ikrafttrædelsesdatoen for henteordningerne, undtagen for tekstiler. Dispensationen kan maksimalt gives til den 31. december 2022. En ansøgning om dispensation skal være fremsendt inden 1. marts 2021. Miljøstyrelsen har lavet en vejledende udtalelse om dokumentationskravet til en dispensationsansøgning, og hvilke situationer der kan fordre en dispensation. På baggrund af den vejledende udtalelse er det administrationens vurdering, at der er en risiko for, at kommunen hverken kan levere den påkrævede dokumentation eller opnå en dispensation.

Administrationen har et forslag til en tidsplan for etablering af de 8 henteordninger, det er vedlagt som bilag. Forslaget tager udgangspunkt i den maksimale dispensation, der kan gives af Miljøstyrelsen, og har etableringsdato 1. december 2022. Tidsplanen er gennemgået nedenfor.

Den væsentligste faktor i forhold til etableringen af de 8 henteordninger er leveringstiden på renovationsbiler og affaldsbeholdere. 

For renovationsbilerne oplyser kommunens nuværende renovatør, at leveringstiden pr. januar 2021 er 10-12 måneder for store biler og 12 måneder for små biler, samt at leveringstiden forventes at blive endnu længere som tiden går.

For affaldsbeholderne oplyser kommunens nuværende leverandør, at leveringstiden pr. januar 2021 er 6 måneder.

TIDSPLANEN

Selve udformningen af ordningerne for de 8 henteordninger skal være afklaret før, udbuddene kan udarbejdes og kontrakt indgås med renovatør og beholderleverandør. Som følge af den lange leveringstid på renovationsbiler og affaldsbeholdere betyder det, at tidsplanen er meget komprimeret for denne del af processen. Det betyder, at:

 • Udformningen af henteordningerne skal være politisk besluttet senest primo maj 2021
 • Belysningen af hvilke generelle muligheder der er for de 8 henteordninger, og hvilke erfaringer der på landsplan er gjort, vil have et meget begrænset omfang, idet ingen kommuner vil have opnået erfaringer.
 • Tidsmæssigt vil det ikke være muligt at belyse hvilke specifikke muligheder, der er i Ringkøbing- Skjern Kommune for udformning af de 8 henteordninger for netop de boligtyper og -områder, der er identificeret til at have udfordringer med en generel ordning i forbindelse med mad- og restaffaldsordningen. Det betyder, at der efter henteordningerne er sat i drift, vil være et opfølgende arbejde for at løse de udfordringer den generelle løsning giver. 
 • Tidsmæssigt vil det ikke være muligt at inddrage borgerne i en for høringsproces omkring udformningen af de 8 henteordninger.
 • Udformningen af kommunens nye affaldsplan er rykket til efter sommerferien 2021, og vil derfor ikke blive vedtaget i år.
 • Vedtagelse af hvordan den samlede løsning for genanvendeligt affald (henteordninger, miljøstationer og genbrugspladser) skal udformes i kommunen, kan ikke træffes samtidig med vedtagelse af hvordan de 8 henteordninger skal udformes. Det rykkes til efteråret 2021, og køres sideløbende med udformningen af kommunens nye affaldsplan.

 

Rammerne for udformningen af henteordningerne

For at imødegå den komprimerede proces for udformningen af de 8 henteordninger, er det væsentligt, at rammerne, for hvad der skal ligge til grund for valg af udformningen, fastsættes.

Den væsentligste værdi i Genbrug er sikkerhed for medarbejderne i forbindelse med arbejdsmiljøet. Det er derfor administrationens vurdering, at det også vil være et relevant kriterie for udformningen af henteordningerne: sikkerhed og arbejdsmiljø for både medarbejderne på genbrugspladserne og hos renovatøren.

Et væsentligt aspekt i udkastet til den nationale affaldsplan er cirkulær økonomi. Det vil derfor også blive det helt centrale tema i kommunens affaldsplan. Indretningen af henteordningerne vil have betydning for, hvortil affaldet kan afsættes og hvor rene fraktioner, der kan opnås. Dette vil igen være afgørende for om affaldet kan afsættes til lokale, regionale, nationale eller internationale virksomheder Det er derfor administrationens vurdering, at det vil være et centralt kriterie for udformningen af henteordningerne, at affaldsfraktionerne skal underbygge den cirkulær økonomimed fokus på bæredygtig erhvervsudvikling. 

Endeligt gælder, at succesen for hele affaldssystemet er afhængig af, hvordan borgerene oplever det fungere. Det skal være let at sorterer og bruge. Derfor er brugervenlighed også afgørende at vægte i opbygningen af de nye henteordninger. 

Status for henteordninger i nabokommuner

AFLD kommuner:

 • Billund: Mangler henteordning for farligt affald, drikke- og fødevarekartoner og tekstiler. Søger om dispensation fra ikrafttrædelsesdatoen for farligt affald og drikke- og fødevarekartoner.
 • Hedensted: Mangler løsning for farligt affald ved fælles affaldsøer og tekstiler. Søger ikke om dispensation fra ikrafttrædelsesdatoen.
 • Herning: Mangler henteordning for tekstiler. Søger ikke om dispensation fra ikrafttrædelsesdatoen.
 • Ikast-Brande: Mangler henteordning for pap, papir, metal, plast, drikke- og fødevarekartoner, glas og tekstiler. Søger om dispensation fra ikrafttrædelsesdatoen.
 • Varde: Mangler henteordning for farligt affald, drikke- og fødevarekartoner og tekstiler. Søger om dispensation fra ikrafttrædelsesdatoen.

Øvrige nabokommuner:

 • HolstebroLemvig, Skive og Struer (er samlet i det fælles kommunale affaldsselskab Nomi4s): Mangler henteordning for pap, drikke- og fødevarekartoner, glas, tekstiler og farligt affald. Søger om dispensation fra ikrafttrædelsesdatoen og om dispensation til at indsamle metal og drikke- og fødevarekartoner sammen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Affaldsbekendtgørelsen og Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Økonomi

Affaldsområdet er et brugerfinansieret område.

Finansiering af etableringen af 8 nye henteordninger (indkøb og udbringning af nye beholdere) skal derfor ske enten ved, at:

 • der foretages en opsparing via genbrugsgebyret.

eller

 • "låne" pengene af kommunekassen, det vil sige den skattefinansierede kassebeholdning. Såfremt dette gøres, kan kommunen finansiere det midlertidige udlæg via lånoptagelse hos Kommunekredit.

eller

 • kombinere de to ovenstående punkter.

De besparelser i driften af genbrugspladserne og miljøstationerne, der opnås igennem både den igangværende generelle optimering og en specifik optimering som følge af etableringen af de nye henteordninger, kan bruges til delvist at finansiere udgiften til etableringen og driften af de 8 nye henteordninger. Dermed kan beløbet, der yderligere skal opkræves via genbrugsgebyret eller lånes, reduceres.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at:

 • De 8 henteordninger etableres i henhold til den fremlagte tidsplan med ikrafttrædelse 1. december 2022.
 • Kriterierne for udformningen af henteordningerne er:
  • sikkerhed og arbejdsmiljø for medarbejderne på genbrugspladserne og hos renovatøren, samt
  • affaldsfraktionerne skal underbygge den cirkulær økonomimed med fokus på bæredygtig erhvervsudvikling
  • Brugervenlighed
 • Ringkøbing-Skjern Kommune søger Miljøstyrelsen om dispensation for ikrafttrædelsesdatoen for henteordningerne.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

4: Røjklitvej 12, 6950 - ansøgning om landzonetilladelse til etablering af erhverv

Sagsnr: 20-021402

Sagsfremstilling

Ansøgning
Ejeren af Røjklitvej 12, 6950 Ringkøbing har søgt om landzonetilladelse til at opføre en rundbuehal på 480 m² til brug for udstyr i forbindelse med sin multiservice virksomhed og eventuel til opstart af officiel forhandling af maskiner fra ejendommen, som han i dag driver Kloster Multiservice fra.

Ansøger oplyser, at der i hallen skal opbevares udstyr som rodfræser, trailere med udstyr, minilæsser til opgaver, opbevaring af redskaber til maskiner. Derudover opbevaring af dæk, og andre ting til maskiner som er ekstra udstyr. 

Ansøgeren oplyser endvidere, at der med de nuværende forhold ikke er plads til opbevaring af eventuelle materialer til brug i forbindelse med sit multiservice firma. Det kan være tømmer, træ til videresalg, græsfrø til såning af plæner og andet, der skal være i tørvejr.  

Hallens størrelse er beregnet ud fra, at det udstyr han har i dag vil fylde en stor del af hallen og ud over dette, vil han kunne udvide med yderligere arbejdsopgaver der kræver tørvejr. Det kan eksempelvis være opbygning af træhegn, facader til mindre sommerhuse og lignende. Dette kræver tørvejr og plads for produktion af dette.

Hallen ønskes opført i en afstand af 1,50 m fra skel mod nabo, og han oplyser, at det er efter aftale med naboen. 

Oplysninger om ejendommen
Ejendommen har et matrikulært areal på 9628 m² uden landbrugspligt, og ejendommen er i BBR registreret som et fritliggende enfamiliehus med ialt 299 m² bebygget areal, heraf garage på 36. Der ud over er der registreret et udhus på 167 m².

I forbindelse med ansøgningen, er det konstateret, at der er etableret en ridebane uden landzonetilladelse og sket en udvidelse af det eksisterende udhus samt opført en udhusbygning yderligere - også uden tilladelse.
Det er aftalt med ejeren, at der skal søges lovliggørelse af disse forhold.

Ejeren har i forbindelse med registrering af dyreholdet oplyst, at der er 7 heste på ejendommen, og 2 hestebokse.

Ejendommen ligger i et udpeget bevaringsværdigt landskab og kystnærhedszone fri for bebyggelse. Ejendommen er også udpeget til Ramsarområde, Natura 2000 habitatområde og Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde idet ejendommen ligger i en afstand af ca. 800 m fra Stadil Fjord. Ejendommen ligger dog helt i ydergrænsen i de nævnte naturområder.

Administrationens bemærkninger
Ejendommen ligger i landzone og ca. 600 m fra landsbyafgrænsningen i Kloster by.

I kommunens arkiver fremgår, at der oprindeligt var tale om en landbrugsejendom, hvor den eksisterende landbrugsbebyggelse blev godkendt som ferielejlighed i 1974. Denne er nu er nedlagt, så der i dag er tale et enfamiliehus på landet. Der er derfor ikke tale om en udvidelse af eksisterende lovlig etableret virksomhed i en overflødig gjort landbrugsbygning, og derfor kræver hallen en landzonetilladelse, idet er reelt er tale om etablering af nyt erhverv i landzonen.

I henhold til planloven kan der ske udvidelse af en lovlig etableret virksomhed i en overflødig gjort landbrugsbygning op til 500 m² uden en landzonetilladelse, betinget af at udvidelsen sker som en tilbygning til den eksisterende bygning med erhverv.
Det betyder, at den nye rundbuehal under alle omstændigheder kræver en landzonetilladelse, uanset hvordan historikken for ejendommen kunne have været.

Administrationen vurderer ikke, at de landskabelige- og naturmæssige udpegninger vil få en væsentlig negativ påvirkning af byggeriet, idet der er tale om en udvidelse af en samlet bebyggelse i umiddelbar tilknytning.

Som udgangspunkt skal nyt erhverv henvises til udlagte erhvervsområder, men i dette tilfælde vurderer administrationen, at der kan lægges vægt på et af de overordnede hensyn bag reglerne om landzone i planloven: "Udvikling i landdistrikter og landsbyer". Baggrunden er, at der dels er tale om en tidligere landbrugsejendom, og dels tale om en udvidelse af eksisterende bygningsmasse, der fortsat vil fremstå som en samlet enhed.

Da afstanden til naboskel er mindre end 2,50 m overholder byggeriet ikke byggeretten jf. Bygningsreglementet, men administrationen vurderer, at der ved en helhedsvurdering i byggesagsbehandlingen vil kunne opnås en tilladelse til at overskride byggeretten.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens §35 stk. 1.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Styrker Byrådets målsætning om at fastholde og tiltrække borgere til kommunens landsbyer og landdistrikter og understøtte vækst og udvikling i landsbyer og landdistrikter.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at der meddeles landzonetilladelse til rundbuehallen for virksomhedens brug, på betingelse af at der ikke sker salg af maskiner eller andet fra ejendommen.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

5: Grønbjergvej 7, 6980 Tim - ansøgning om landzonetilladelse til erhvervsbygning

Sagsnr: 20-022838

Sagsfremstilling

Ansøgning
Ejeren af ejendommen Grønbjergvej 7, 6980 Tim har søgt om tilladelse til at opføre en værkstedsbygning på sin ejendom. Bygningen skal anvendes til snedkerværksted og showroom. Der er tale om etablering af en enkeltmandsvirksomhed til fremstilling af møbler.

Værkstedet ønskes opført med et areal på 200 m², og ansøger oplyser, at bygningen bliver speciel, da den skal symbolisere firmaets ansigt udadtil, blandt andet med stort egetræ i midten af bygningen, som skal være galionsfiguren for bygningen. Træet skal være med store sidegrene, som flettes sammen med taget i værkstedet. Træet vil kunne iagttages fra showroomet igennem hærdet glas. 

Oplysning om ejendommen
Ejendommen har et matrikulært areal på 5265 m² uden landbrugspligt. Ejendommen er registreret med en bolig, der har et bebygget areal på 214 m², heraf indbygget garage på 19 m². Der ud over er der en carport på 28 m² og et udhus på 60 m².

Ejendommen ligger i et udpeget bevaringsværdigt landskab, og i en afstand på 1,5 km fra landsbyen Torsted.

Administrationens bemærkninger
I henhold til planloven kan man uden en landzonetilladelse etablere erhverv i en overflødig gjort landbrugsbygning.

I kommunens arkiver fremgår, at der oprindeligt var tale om en landbrugsejendom, idet der er en byggesag fra 1981, hvor en ladebygning nedrives, og der etableres en garage i staldbygningen.

I henhold til planloven skal etablering af nyt erhverv i det åbne land henvises kommuneplanens udlagte erhvervsområder. Her er der tale om etablering af nyt erhverv i det åbne land, som ikke etables i en overflødig gjort landbrugsbygning, og byggeriet kræver derfor en landzonetilladelse.

Det er administrationens vurdering, at det ansøgte ikke vil medføre trafikale problemer, da trafik til ejendommen vil være begrænset.

Som udgangspunkt skal nyt erhverv henvises til udlagte erhvervsområder, men i dette tilfælde vurderer administrationen, at der kan lægges vægt på et af de overordnede hensyn bag reglerne om landzone i planloven: "Udvikling i landdistrikter og landsbyer". Baggrunden er, at der dels er tale om en tidligere landbrugsejendom, og dels tale om en udvidelse af eksisterende bygningsmasse, der fortsat vil fremstå som en samlet enhed.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens §35 stk. 1

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Styrker Byrådets målsætning om at fastholde og tiltrække borgere til kommunens landsbyer og
landdistrikter og understøtte vækst og udvikling i landsbyer og landdistrikter.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at meddele en landzonetilladelse til det ansøgte

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

6: Ansøgning om tilladelse til overnatning for ansatte surfinstruktører

Sagsnr: 20-019828

Sagsfremstilling

Westvind Surfcenter, Gytjevej 15, 6960 Hvide Sande, har søgt tilladelse til at ansatte surfinstruktører og andet personale kan overnatte i 5 - 6 mindre autocampere og/eller varebiler i sommerhalvåret fra den 1. marts til den 1. oktober hvert år.

Arealet ved surfcentret er ejet af Ringkøbing-Skjern Kommune, der lejer arealet ud til Holmsland Klit Turistforening, som så igen udlejer til Westvind. Westwind driver området med surfskole med videre.

Det fremgår af ansøgningen, at de tilladte parkerede biler eventuelt kunne blive registreret i perioden med køretøjets registrerings nummer, så vi derved kan føre kontrol på det tilladte antal køretøjer.

Ejendommen ligger inden for rammerne af lokalplan nr. 34. Denne anfører i lokalplanens anvendelsesbestemmelser under § 3.1, at området kun må anvendes til fritidsformål i tilknytning til fjorden, såsom surfing, badning og sejlads i småbåde.

Overnatning som ansøgt kræver derfor dispensation fra lokalplanen.

En dispensation fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser jf. planlovens § 19 kan kun meddeles som en midlertidig dispensation på maks. 3 år. Herefter skal der søges om en fornyet dispensation, såfremt dispensation ønskes opretholdt.

Der har været foretaget en nabohøring til naboerne i den østligste række ejendomme ved Gytjevej. Høringen har resulteret i, at der er kommet indsigelser fra naboerne i et af helårshusene. I indsigelsen gøres blandt andet opmærksom på, at en midlertidig dispensation kan give anledning til, at der senere gives en permanent tilladelse, hvilket kan resultere i, at de kommer til at bo midt i en campingplads.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens §19.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller det ansøgte til drøftelse og herunder, om der skal meddeles afslag eller en midlertidig dispensation til overnatning på 3 år eller alternativt en dispensation gældende i en prøveperiode på 1 år.

Såfremt der meddeles dispensation, bør det være med nedennævnte vilkår:

 1. At de køretøjer der anvendes til overnatning parkeres umiddelbart vest for bebyggelsen ved Gytjevej 15.
 2. At der hvert år, inden overnatning finder sted, sendes en oversigt til kommunen over de køretøjer, hvori overnatningen foregår.
 3. At det kun er ansatte i firmaet, der overnatter i køretøjerne
 4. At den midlertidige dispensation kan inddrages, såfremt vilkårene ikke overholdes.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

7: Gytjevej 70, Hvide Sande - Opførelse af rigstalde til surfudstyr

Sagsnr: 20-021515

Sagsfremstilling

Westvind surfcenter, Gytjevej 15, 6960 Hvide Sande, har søgt tilladelse til at opføre en 30 m lang, 6,30 m bred og 2,74 m høj rigstald bygning på ejendommen Gytjevej 70, 6960 Hvide Sande. Eksisterende rigstald bygning nord for surfcenteret vil blive fjernet efter opførelse af den ansøgte bygning. 

Arealet er ejet af Ringkøbing-Skjern Kommune som har udlejet arealet til Holmsland Klit turistforening, som så igen har givet Westvind surfcenter tilladelse til at ansøge om rigstalden.

Da surfsporten er i en rivende udvikling i området har Westwind et behov for at få mere plads til oplagring af surfudstyr til blandt andet surfskoler og til udlejning til turister.  

Kystdirektoratet har meddelt dispensation til den nye placering inden for strandbeskyttelseslinjen.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 91, der fastlægger, at ejendommen fortsat ligger i landzone, hvorfor det ansøgte kræver behandling efter Planlovens § 35. (Landzonetilladelse)

Området er i lokalplanens § 3.1 udlagt til offentlige formål i form af rekreative faciliteter med mulighed for opførelse af enkelte mindre bygninger i området. 

Lokalplanens § 6.2 anfører, at bebyggelsen kun må placeres inden for et angivet byggefelt jævnfør angivelse på kortbilag 2. Placeringen af rigstald bygningen er ikke inden for byggefeltet, hvorfor placeringen kræver dispensation i forhold til lokalplanens § 6.2.

Placeringen har været udsendt i naboorientering ved nærmeste naboer, som ingen bemærkninger har haft til denne placering. Der har tidligere været tale om en mere nordlig placering som medførte en del bemærkninger fra naboer. Derfor er placeringen efter dialog med naboerne ændret til den nuværende ansøgte placering.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens § 19 stk. 1 samt § 35 stk. 1.

Det ansøgte kræver dispensation fra lokalplanen jf. Planlovens § 19 stk. 1, samt landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 stk. 1.

 

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Opførelsen af de nye rigstalde vil medvirke positivt til fremme af surf sporten i området, samt højne kvaliteten af oplevelsen for turister i området.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget meddeler dispensation, og  at der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte under forudsætning af,

 1. at facader udføres i mørkfarvet træ og tag udføres med sort tagpap
 2. at der tinglyses en deklaration der sikrer, at byggeriet fjernes, når det ikke længere anvendes til formålet

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

8: Tilkendegivelse af ekspropriationsvilje til etablering af rundkørsel i krydset Søndervig Landevej-Klostervej

Sagsnr: 21-001186

Sagsfremstilling

Det er besluttet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. februar 2021, at krydset Søndervig Landevej-Klostervej skal ombygges til en rundkørsel i løbet af 2021.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om der kan indledes en ekspropriationsforretning med henblik på at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til etablering af rundkørslen.

Ved gennemførsel af en ekspropriationsproces ønsker administrationen at opnå en sikkerhed for, at arbejdet i marken kan påbegyndes i løbet af 2021. Samtidig sikres lodsejernes retsstilling og mulighed for prøvelse af dels ekspropriationens lovlighed og dels den tilbudte erstatning.

Stianlægget berører cirka 5 lodsejere, se bilag.

Det forventes, at åstedsforretningen kan finde sted i april/maj 2021.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ekspropriationshjemlen findes i Lov om offentlige vejes Kapitel 10.

Økonomi

Midlerne er afsat i budget for 2021. Der er afsat 4,057 millioner kroner. Det forventes, at udgifterne kan afholdes indenfor budgettet. Dog vurderes det, at der kan være en mindre overskridelse på grund af 5 procent trækket til administrationen.

Effektvurdering

En rundkørsel vil give en bedre og sikrere trafikafvikling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalg samt Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet:

 1. Træffer en principiel beslutning om vilje til at gennemføre en ekspropriationsforretning, med formål at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til etablering af en rundkørsel i krydset Søndervig Landevej - Klostervej. 
 2. Udpeger et medlem af Teknik- og Miljøudvalget til deltagelse i åstedsforretningen. 
 3. Bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget til at træffe den endelige ekspropriationsbeslutning.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

9: Udkast til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019-2027 - Etablering af regnvandsbassin i Søndervig

Sagsnr: 21-001578

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019-2027 for Ringkøbing-Skjern Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for:

 1. Udvidelse af kloakoplandet i Søndervig i området ”Nyhavn”.

   

 2. Etablering af regnvandsbassin i Søndervig til at håndtere overfladevandet fra eksisterende Søndervig by samt den planlagte udvidelse af kloakoplandet.

   

 3. Danne grundlag for ansøgning om udledningstilladelse.

Til håndtering af tag- og overfladevandet fra separeringen i Søndervig by og byggemodningen i "Nyhavn" skal der etableres et vådt regnvandsbassin for at reducere den stofmæssige udledning mest muligt. Regnvandsbassinet vil blive indpasset bedst muligt i det eksisterende terræn i den sydlige del af "Nyhavn" og bassinet vil få afløb til en afvandingsgrøft, der munder ud i Ringkøbing Fjord. 

Med dette juridiske grundlag og gennemførelse af forhandlingerne med lodsejerne ved ekspropriation eller ekspropriationslignende forhold, kan erstatningen være skattefri for lodsejerne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019).

Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Der vil ske en stigning af vandmængden, mens udledningen af næringsstoffer reduceres, bortset fra organisk stof, som stort set forventes uændret. Separeringen og byggemodningen vurderes, derfor ikke at have en negativ effekt på vandmiljøet.

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019-2027 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

10: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2021, Teknik- og Miljø

Sagsnr: 20-024844

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2021 for Teknik- og Miljøudvalgets område viser, at der samlet set forventes et samlet mindre forbrug på 3,985 mio. kr. Det forventede mindre forbrug er på det skattefinansieret område og er et forventet mindre forbrug på kollektiv trafik.

 

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af oversigten nedenfor.

 

Budgettet for 2021 er eksklusiv de forventede overførsler fra 2020. Der forventes overført et samlet overskud på knap 15 mio. kr. fra 2020 til 2021. Heraf er der disponeret med anvendelse af godt 10,5 mio. kr. i perioden 2021-2023

Anvendelse af overskud 2021 2022 2023 I alt Bemærkninger
Beredskab:
KNF:
-Nationalparksekretariat 295 295
Land og Vand:
- Medarbejder § 3 600 600 400 1.600
Trafik og veje:
- Vejbelysning 1.381 1.381 Anvendes til reinvesteringer/fornyelser
- Belægning 724 724 Anvendes til belægning
- Vinter 2.250 2.250 Anvendes til budgetudvidelser i 2021
- Kollektiv Trafik 600 600 1.200 Anvendes til Byggesagsbehandler
Vej og Park:
- Reinvesteringer 3.227 3.227
I alt 9.077 1.200 400 10.677

Overførselssagen vil blive behandlet på udvalgets møde i marts måned.

Kultur, Natur og Fritid:
På Kultur, Natur og Fritid herunder Havneområdet forventes budgettet som udgangspunkt overholdt. Der er i budgettet for 2021 indregnet en effektiviseringsbesparelse på i alt 183.000 kr. med henholdsvis 83.000 kr. på naturfredning og 100.000 kr. på havneområdet. Herudover er der indarbejdet en generel besparelse på 200.000 kr. på det grønne område. Modsat er budgettet for 2021 tilført 700.000 kr. på det grønne område til vedligeholdelse af nye faciliteter mv., 250.000 kr. til opgradering af de kommunale legepladser, 400.000 kr. til stranden i forbindelse med indsamling af affald. Herudover er der tilført 125.000 kr. til projekt vedrørende biodiversitet på de grønne områder.

Der forventes overføret 295.000 kr. fra 2020 til 2021, der er disponeret til anvendelse på nationalparksekretariatet.

Brand og Redning:
Budgettet forventes overholdt i 2021. Der forventes overført 222.000 kr. fra 2020 til 2021. Beløbet er ikke disponeret pt.

Trafik og Vej:
Området består af 3 områder Vejdrift, Kollektiv Trafik samt Vej & Park - Drift. Der er overført i alt 9,505 mio. kr. fra 2019 fordelt med 5,026 mio. kr. på Vejdrift, 2,629 mio. kr. vedrørende Vej & Park, og 1,850 mio. kr. på kollektiv trafik. Det forventede resultat er uændret i forhold til sidste budgetopfølgning.

Vejdrift:
Budgettet på Vejdrift består blandt andet af afvandingsforanstaltninger, brolægning, renholdelse mv. Disse områder serviceres hovedsageligt af Vej og Park, Drift. Herudover består budgettet af vejplanlægning, asfalt, vejbelysning og vintervedligeholdelse.

Der er i 2021 indarbejdet effektiviseringsbesparelser på i alt 1 mio. kr. Herudover er der indarbejdet en generel besparelse på 0,5 mio. kr. Modsat er budgettet fra 2021 tilført 9 mio. kr., heraf 5 mio. kr. til asfalt, 2 mio. kr. til afvandingsforanstaltninger, 500.000. kr. til stier, 400.000 kr. til "lille Holland", 300.000 kr. til ukrudtsbekæmpelse med vand, 250.000 kr. til vejtræer og 125.000 kr. til biodiversitet vejarealer. I forbindelse med budgetlægningen blev det aftalt, at der i 2021 findes en egenfinansiering på i alt 2,65 mio. kr. Egenfinansieringen tages af det forventede overskud i 2020.

På den ordnære drift forventes budgettet overholdt. Der forventes dog et driftsmæssigt overskud på vejbelysningsområdet på ca. 1 mio. kr., hvilket har været niveauet de seneste år. Der har dog i 2020 været et større overskud end tidligere, hvilket skyldes en besparelse på Videbæk området. Her er der fra 2020 en aftale med Ringkøbing-Skjern Forsyning om driften heraf. Overskuddet kan anvendes til reinvesteringer og fornyelser på området. Det er pt. ikke aftalt hvad der skal prioriteres lavet i 2021.

På asfaltområdet er budgettet som nævnt forhøjet med 5 mio. kr. i 2021 og 4,5 mio. kr. i 2022 samt 3 mio. kr. fra 2023 og frem. Budgettet forventes anvendt. Der forventes overført 724.000 kr. fra 2020 som ligeledes forventes anvendt.

På vintervedligeholdelseskontoen forventes kontoen anvendt i 2021. Der forventes overført ca. 2,5 mio. kr. fra 2020. Om disse midler kommer i anvendelse vil afhænge af vejrsituationen i 2021.

Kollektiv Trafik:
På Kollektiv Trafik forventes der et større driftsoverskud på knap 3 mio. kr. i 2021. Dette baseres på det godkendte budget 2021 fra Midttrafik. Dette skyldes hovedsageligt et reduceret kørselsomfang som følge af justeringer og nedlæggelse afgange på flere ruter. Rute 69 fortsætter fra køreplanskiftet medio 2020 som rute 569. Rute 591 er nedlagt fra køreplanskiftet medio 2020. Disse ændringer slår fuldt ud igennem fra 2021. Det skal dog bemærkes, at Midttrafik i budgetlægningen har taget udgangspunkt i en lav indeksering på nøgletallene, specielt dieselpriserne. Det må forventes, at dette formentligt ikke holder helt stik. Dette vil fremgå af Midttrafiks kvartalsopfølgninger og medtages i de kommende budgetopfølgninger.

Det bemærkes, at der fra Midttrafik er ved at blive implementeret en ny indtægtsfordelingsmodel, der ved fuld implementering vil betyde et indtægtstab for kommunen på 500.000 kr. årligt fra 2023.

Der forventes overført et akkumuleret overskud på 3 mio. kr. fra 2020. Det er godkendt, at overskuddet anvendes til ansættelse af byggesagsbehandler for perioden 1.9.2020-31.12.2022. Der er således reserveret i alt 1,2 mio. kr. for 2021 og 2022.

Vej og Park - Drift:
Der er i 2021 tilført 2 mio. kr. til investering i 2 stk. ukrudtsbekæmpelsesmaskiner. Der forventes overført i alt 3,2 mio. kr. fra 2020 til reinvesteringer i 2021. Der er pt. planlagt reinvesteringer for i alt 4 mio. kr. i 2021. Der er i timepriserne for Vej & Park, drift indregnet en geninvestering i materiel på ca. 2 - 2,5 mio. kr. årligt.

Land og Vand:
Budgettet forventes samlet set overholdt. Der forventes overført knap 2 mio. kr. på området eksklusiv skadedyrsbekæmpelse. Heraf er der disponeret med 1,6 mio.kr. til finansiering af § 3 medarbejder. Modsat forventes der overført et underskud på skadedyrsbekæmpelse på 1,6 mio. kr. Området skal på sigt hvile i sig selv. Det vurderes ikke at underskuddet hentes i 2021 og det kan være nødvendigt med en forhøjelse af taksten fra 2022.

Brugerfinansieret område - Genbrug:
På det brugerfinansierede område forventes budgettet som udgangspunkt overholdt. På Genbrugspladserne forventes der dog en mindre indtægt på jern og metal på grund af faldende priser. Som følge heraf forventes der en mindre indtægt på ca. 1 mio. kr.  

Landsskatteretten har den 21. oktober 2020 afsagt kendelse vedrørende momspligt på dagrenovation. I kendelsen når Landsskatteretten frem til, at kommunernes opkrævning af gebyrer for dagrenovation hos private og grundejerforeninger ikke er momspligtige. Afgørelsen er ikke anket af skatteministeriet.

Hvad afgørelsen betyder konkret for kommunen vides ikke endnu. Det er oplyst at Skattestyrelsen vil udsende et styresignal og KL har ligeledes rettet henvendelse til både Skatteministeriet og Indenrigsministeriet for hvordan afgørelsen skal håndteres.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. januar 2020 tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

11: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

 • I forbindelse med, at rejsekort blev indført, er det nu muligt at opgøre billetindtægter i den kollektive trafik mere præcist end tidligere. Det betyder sandsynligvis, at Ringkøbing-Skjern Kommune fra 2022 vil få ca. 500.000 kr. mindre i billetindtægter.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

12: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing