Referat: 23. marts 2021 kl. 13:00

Virtuelt
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • Jørgen Byskov
 • John G. Christensen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Irene Lund Pedersen
 • Svend Boye Thomsen
 • Hans Pedersen
 • Niels Rasmussen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Budgetlægningsprocedure for perioden 2022 - 2025

Sagsnr: 20-018659

Sagsfremstilling

Viden og Strategi - Økonomi fremsender "Budgetlægningsprocedure for perioden 2022 - 2025" til orientering.

Budgetlægningsproceduren og herunder tidsplan samt drifts- og anlægsrammer er godkendt i Økonomiudvalget den 23. februar 2021.

Den vedlagte procedurebeskrivelse vil være koncentreret om det praktiske forløb og arbejdet med budgetlægningen primært frem mod budgetseminaret i august 2021.

Beskrivelse af budgetlægningsproceduren indeholder procedure for

 • fastsættelse af budgetrammer
 • budgetlægning
 • politisk behandling af budgettet
 • hvad der sker efter budgetvedtagelsen
 • samt en overordnet tidsplan

Ved budgetlægningen sidste år blev der fastsat følgende målsætninger:

 • Robusthed - mål om kassebeholdning på 150 mio. kr. ultimo året.
 • Overholdelse af KL's udmeldte andel af rammen for serviceudgifter.
 • Driften skal give et overskud, der kan dække anlægsudgifter og afdrag på lån.
 • Et skattefinansieret anlægsbudget på ca. 110 mio. kr. årligt.

Det skal dog bemærkes, at kommunens økonomi og dermed Byrådets råderumsmuligheder, er dybt afhængig af de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen.

Informationsmødet med Byrådet om budgetsituationen er fastsat til tirsdag den 17. august 2021 efter byrådsmødet.

Der skal gøres opmærksom på tidsplanen, hvor det fremgår, at fagudvalgene i marts måned drøfter budgetprocessen inden for udvalgets område herunder mødeaktivitet med FagMED i april måned 2021.

Administrationen foreslår, at der udarbejdes budgetønsker i overskriftsform og med et par liniers forklaring til TMU-mødet den 27. april og at der udarbejdes budgetskemaer til endelig prioritering til mødet den 25. maj 2021.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at "Budgetlægningsproceduren for perioden 2022 - 2025" tages til efterretning
 • at budgetprocessen drøftes i udvalget herunder fastsættelse af mødeaktivitet i april måned med FagMED.
 • at udvalget giver de første indikationer til administrationen om budgetønsker til fremtidig drøftelse.
 • at udvalget godkender administrationens forslag til tidsplan for behandling af budgetønsker.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling og besluttede at holde mødet med FagMED den 27. april 2021.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til centerformål ved Ahornvej 75, 6900 Skjern

Sagsnr: 20-010441

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 45 og Lokalplan 460 blev vedtaget af Byrådet den 8. december 2020, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 14. december 2020 til og med 15. februar 2021.

Resultat fra offentlighedsfasen
Der er i offentlighedsfasen modtaget i alt tre bemærkninger fra:

 • Skjern Handelsforening
 • En nabo til lokalplanområdet
 • BaneDanmark

De indkomne bemærkninger og notat med administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag. Bemærkningerne omhandler:

 1. Skjern Handelsforening glæder sig til at se planerne realiseret.
 2. En nabo til lokalplanområdet er bekymret for parkering og skrald i nærområdet til spillestedet og foreslår, at der etableres en lukket gangbro fra remisen over banetracéet til parkeringspladsen ved Bredgade.
 3. BaneDanmark gør opmærksom på støjgener fra vedligeholdelsesaktiviteter på banen. De har ændringsforslag til en bestemmelse vedr. et støjdæmpende hegn. og gør opmærksom på vigtigheden af deres tinglyste adgangsvej i lokalplanområdet.

På baggrund af de indkomne bemærkninger anbefaler administrationen, at der foretages ændringer i forhold til de offentliggjorte planforslag. Rettelserne omhandler:

 • En tilføjelse til lokalplanens bestemmelser om renovation vedr. opstilling af skraldespande ved indgangen til området,
 • Tilføjelser til lokalplanens bestemmelser om hegn mod baneareal og støjdæmpende hegn/mure, herunder at opførelse af hegn, mur og beplantning mod banearealet skal ske efter aftale med BaneDanmark.

For uddybning se vedlagte notat.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Kommunen kan blive overtagelsespligtig, hvis der ikke gives tilladelse til at nedrive en bygning, som skal bevares efter en lokalplan, jf. planloven § 49. Kommunen skal dog kun overtage ejendommen, hvis ejeren kan redegøre for, at bygningen ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde. Dette skal vurderes i forhold til tilsvarende ejendomme, der ikke er omfattet af nedrivningsforbud, men med en lignende beliggenhed og anvendelse. Det er administrationens vurdering, at selvom lokalplanen indeholder bevarende bestemmelser, der sikrer den bevaringsværdige remise og administrationsbygning, så er risikoen for overtagelsespligt minimal, da ansøger netop ønsker at benytte og omdanne de bevaringsværdige bygninger til kulturhus med kulturfaciliteter.
Hvis risikoen for overtagelsespligt skal mindskes yderligere, så skal en fremtidig lokalplan ikke indeholde bestemmelser om at bevare Skjern Remise og den tilhørende administrationsbygning.
Dette vil dog kræve en ændring af kommuneplanens retningslinjer. Risikoen for overtagelsespligt vurderes derfor ikke helt at kunne undgås.

Effektvurdering

Skjern og omegn mangler et kultursted, hvor unge kan mødes og danne fællesskaber. Den ønskede omdannelse af remisen vil skabe et nyt mødested for unge, som også kan være med til at fastholde dem i området.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at godkende:

 1. At Tillæg 45 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 460 for et område til centerformål ved Ahornvej 75, 6900 Skjern vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet med behandling af bemærkninger
 2. Notat med behandling af bemærkninger/indsigelser godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkninger.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033

Sagsnr: 19-004478

Sagsfremstilling

Kommuneplan 2021-2033 for Ringkøbing-Skjern kommune fremsendes til endelig vedtagelse.

Kommuneplanen tager udgangspunkt i byrådets Plan- og Udviklingsstrategi.
Byrådet vedtog den 6. oktober 2020 Forslag til Kommuneplan 2021-2033.

Hovedopgaverne ved kommuneplanrevisionen har været:

 • Opdatering af hovedstrukturens temaafsnit inklusiv kort
 • Opdatering af rammer
 • Opdatering i henhold til nye krav fra Plandata.dk
 • Udpegning af områder der er udsat for oversvømmelse og erosion
 • Opdatering af Grønt Danmarkskort
 • Opfølgning på friholdelse af boringsnære beskyttelsesområder til almene vandforsyninger
 • Udpegning af flere arealer til positiv skovrejsning
 • Indarbejdelse af landskabskarakteranalysen

Kommuneplanen består af en overordnet hovedstruktur, rammer for lokalplanlægningen og
redegørelse for planens forudsætninger. Til planen er der udarbejdet en miljøvurdering samt en
sammenfattende redegørelse.

Forslaget kan ses her:

https://www.rksk.dk/kommuneplanforslag-digital

https://www.rksk.dk/kommuneplanforslag-pdf

Det offentliggjorte forslag til Kommuneplan 2021-2033 kan også ses her www.plansystem.dk

Forslaget har været fremlagt i offentlig høring fra den 26. oktober 2020 til og med den 4. januar 2021.

I høringsperioden indkom der bemærkninger fra 10 myndigheder, 3 foreninger, 2 virksomheder og 3 borgere, se bilag. Derudover har administrationen også bemærkninger. 

De indkomne bemærkninger og notat med forslag til Byrådets svar er vedlagt, se bilag. 

De indkomne bemærkninger vedrører blandt andet Grønt Danmarkskort, de statslige myndigheders interesser, lavbundsarealer og værdifulde landsbrugsarealer mv. Derudover omhandler bemærkningerne erhvervsinteresser og naturinteresser. 

På baggrund af de indkomne bemærkninger anbefales, at der foretages ændringer i forhold til det offentliggjorte planforslag. Rettelserne omhandler Grønt Danmarkskort, Forsvarets interesser og andre mindre tekstrettelser og præciseringer. For uddybning se vedlagte bilag.

Det er vurderet, at inddragelsen af alle "landfaste" Natura2000-arealer i Grønt Danmarkskort ikke medfører krav om fornyet høring til trods for at udpegningen udvides, da disse arealer netop i forvejen er beskyttet af habitatbekendtgørelsen og da en optagelse i kommuneplanen som Grønt Danmarkskort derfor ikke vurderes at medføre væsentlige ændringer for den enkelte lodsejer. 

Der er efter høringsfristens udløb kommet tre bemærkninger, se bilag.

Der har været en dialog med de statslige myndigheder, herunder særligt Erhvervsstyrelsen, Forsvaret, Miljøministeriet, Vejdirektoratet og Banedanmark. Derudover har administrationen været i dialog med DN og Hvide Sande Havn.

Miljøvurdering

Der har været gennemført en miljøvurdering af kommuneplanforslaget. Der er derfor vedlagt et udkast til en sammenfattende redegørelse, som blandt andet beskriver, hvordan miljøhensyn er inddraget i planen, hvordan miljøvurderingen og de indkomne bemærkninger tages i betragtning, begrundelse for valg af alternativ samt hvordan kommunen vil overvåge de væsentligste indvirkninger på miljøet.

Kommuneplantillæg
Der er siden vedtagelsen af Forslag til Kommuneplan 2021-2033 vedtaget flere tillæg til Kommuneplan 2017-2029. Imidlertid vil disse tillæg bortfalde, hvis de ikke aktivt videreføres i Kommuneplan 2021-2033. Derfor anbefaler administrationen, at de vedtagne kommuneplantillæg indarbejdes i Kommuneplan 2021-2033 som en ændring. Ændringen vurderes ikke at udløse supplerende høring, idet der allerede har været gennemført en offentlig høring af de aktuelle kommuneplantillæg. Endvidere medfører indkomne bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2021-2033 ikke ændringer, som har betydning for indarbejdelse af de aktuelle tillæg.
Følgende tillæg anbefales indarbejdet:

 • Kommuneplantillæg nr. 32 for et område til erhvervsformål ved Beddingsvej Hvide-Sande
 • Kommuneplantillæg nr. 45 for et område til centerformål ved Remisen i Skjern

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Kommuneplanen medvirker til realisering af Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at skabe
vækst og udvikling og sikre virksomheder og borgere de bedste forudsætninger for at bo og drive
virksomhed i kommunen.

Flere af kommuneplanens revisions emner støtter op om Naturens rige, en bæredygtig udvikling herunder en styrkelse af biodiversiteten.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at det  godkendes at:

 1. Kommuneplan 2021-2033 vedtages endeligt, med de ændringer, som fremgår af notat med Byrådets stillingtagen til de indkomne bemærkninger.
 2. Indkomne bemærkninger besvares, som det fremgår af notat med Byrådets stillingtagen til de indkomne bemærkninger.
 3. Den sammenfattende redegørelse godkendes og færdiggøres på baggrund af vedtagelsen af planen.
 4. Administrationen bemyndiges, til at bearbejde kommuneplanen teknisk og redaktionelt, og foretage mindre indholdsmæssige justeringer.
 5. Kommuneplantillæg nr. 32 for et område til erhvervsformål ved Beddingsvej Hvide-Sande og Kommuneplantillæg nr. 45  for et område til centerformål ved Remisen i Skjern indarbejdes i kommuneplan 2021-2033.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Evaluering af planlægning for solcelleanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 21-003629

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 19. maj 2020 Politiske signaler vedrørende opsætning af solceller i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Blandet andet blev det besluttet, at:

"Der planlægges for 1000 hektar. Herefter evalueres projekterne samlet, inden der tages stilling til flere projekter (ved evaluering kikkes på geografi, hvordan har lokalbefolkningen reageret, hvordan har projektmagere og lodsejere inddraget lokalbefolkningen i projektet)."

Formålet med denne sagsfremstilling er, at:

 1. Byrådet beslutter, hvornår evalueringen skal gennemføres og hvordan.
 2. Byrådet beslutter, hvorledes nye ansøgninger om solcelleanlæg skal håndteres

Status på solcelleplanlægning:
Status på solcelleplanlægningen i Ringkøbing-Skjern Kommune fremgår af vedlagte notat.

Der henvises til Økonomiudvalgets beslutning vedrørende 10 ansøgte solcelleprojekter den 12. januar 2021, som resulterede i, at planlægningen nu er igangsat for samlet 7 projekter, som i alt indeholder cirka 1000 hektar. 4 ansøgte projekter er endvidere vurderet egnet eller måske egnet, men skal afvente ovennævnte evaluering. Siden 12. januar har administrationen modtaget en ny ansøgning om et solcelleanlæg.

Hvornår skal evalueringen gennemføres?
Tolkes formuleringen "Der planlægges for 1000 hektar. Herefter evalueres projekterne samlet.." ordret, skal evalueringen gennemføres, når 1000 hektar er færdigplanlagt. Tidshorisonten herfor forventes at være 1½-2 år.

Dette vil imidlertid medføre, at evalueringen kommer til "at vente på", at de sidste sager færdigplanlægges. Derved kan det også medføre, at ansøgte solcelleprojekter, som afventer evalueringen, får meget lang svartid, idet der ikke arbejdes på sagerne i perioden.

For at holde en kontinuitet i sagsbehandlingen af solcellesager foreslår administrationen, at evalueringen foretages, når 2-3 planer er færdigplanlagt, og planlægningen er undervejs for de resterende igangsatte sager. Tidshorisonten herfor forventes at være ca. 1 år.

Hvordan skal evalueringen gennemføres?
Administrationen foreslår, at evalueringen gennemføres med udgangspunkt i en sagsfremstilling, som indeholder følgende informationer og erfaringer fra administrationen:

 • Status på solcelleplanlægningen 
 • Præsentation af fakta omkring geografi, antal planlagte hektar, anlæggenes bidrag til energiregnskab, bidrag til grøn pulje og lignende

På baggrund heraf foretages en politisk drøftelse og evaluering af:

 • Geografi
 • Hvordan har lokalbefolkningen reageret?
 • hvordan har projektmagere og lodsejere inddraget lokalbefolkningen i projektet?

Administrationen anbefaler, at der yderligere tages stilling til, om planlægningen skal igangsættes for flere solcelleanlæg og i så fald, hvor mange hektar?

Nye ansøgninger

Administrationen har allerede modtaget én ny ansøgning om nye solcelleprojekter og har en forventning om, at der kommer flere inden evalueringen er gennemført. Administrationen anbefaler, at Byrådet beslutter, hvorledes disse skal håndteres. Administrationen anbefaler, at der kvitteres for ansøgningerne, med oplysning om, at sagsbehandling og stillingtagen til, om planlægningen for projektet kan igangsættes, afventer evalueringen.

Som grundlag for administrationens dialog med ansøger om kommende ansøgninger indgår blandet andet de "politiske signaler" fra Byrådet. Signaler som kan påvirke indholdet i de modtagne ansøgninger. Det vil derfor være centralt, at de politiske signaler løbende er opdateret. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Økonomi

Som følge af ”lov om fremme af vedvarende energi”, skal solcelleprojekterne indbetale 40.000 kr. pr. MW installeret effekt til en kommunal grøn pulje. Ud fra oplysningerne i de ansøgte solcelleprojekter,
estimerer administrationen, at 1000 hektar solceller vil indbringe i størrelsesordenen 24 til 28 mio.
kr. til den grønne pulje.

Effektvurdering

Realiseringen af solcelleanlæg vil understøtte kommunens strategiske energiplan 2019-2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender:

 1. At der med udgangspunkt i erfaringerne fra de igangværende processer gennemføres en opdatering af de "Politiske signaler" vedrørende opsætning af solceller inden september 2021. 
 2. At evaluering af solcelleplanlægningen foretages, når 2-3 planer er færdigplanlagt, og planlægningen er godt i gang for de resterende igangsatte sager, dog senest medio 2022. 
 3. At evalueringen gennemføres med udgangspunkt i en sagsfremstilling, som indeholder informationer om status på solcelleplanlægningen og geografi.
 4. At der på grundlag af evalueringen tages stilling til, om planlægning skal igangsættes for flere solcelleanlæg og i så fald hvor mange hektar?
 5. At der frem til evalueringen kvitteres for modtagelse af nye ansøgninger, med oplysning om, at sagsbehandling og stillingtagen til, om planlægningen for projektet kan igangsættes, afventer evalueringen.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med den ændring, at de "Politiske signaler" evalueres på samme tidspunkt som evaluering af selve solcelleplanlægningen.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Offentliggørelse af planforslag for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Vindingvej, Ådum

Sagsnr: 21-005332

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 9. juni 2020 besluttet, at igangsætte planlægningen for et solcelleanlæg ved Vindingvej, Ådum. Derfor er der udarbejdet planforslag, der udlægger cirka 53 hektar til teknisk anlæg/solceller. Planforslagene fremsendes til godkendelse med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.

Formål
Formålet med planlægningen er etablering af et solcelleanlæg med de for driften nødvendige tekniske installationer ved Vindingvej, cirka 4 kilometer øst for Ådum.

Områdets disponering og bebyggelse

Solcelleanlægget består af:

 • Solcellepaneler (maksimal højde 3 meter)
 • Transformerstation med koblingsudstyr (maksimal højde 6 meter)
 • Mindre teknikbygninger, distributionstransformere og læskure til græssende dyr
 • Lynafleder og afbrydere (maksimal højde 14 meter)
 • Afskærmende beplantning 

Når solcelleanlægget er i drift, forventes det at have en installeret effekt på 42 MWp.

Forhold til anden planlægning
Planforslagene er udarbejdet i henhold til kommuneplanens retningslinjer for større solcelleanlæg.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af både planforslagene og af projektet. Konklusionen af screeningerne er, at planforslagene og projektet ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Foroffentlighed
Ansøger har afholdt informationsmøde i foroffentlighedsfasen med deltagelse af Ringkøbing-Skjern Kommune. I forbindelse med den foroffentlige høring er der kommet ideer og forslag til planlægningen fra 6 borgere fordelt på tre adresser. Desuden er der indkommet bemærkninger fra netselskabet N1 og Miljøstyrelsen, se bilag 3. De indkomne ideer og forslag er behandlet i vedlagte notat, se bilag 4. Administrationen anbefaler, at notatet anvendes som svar.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Som følge af ”lov om fremme af vedvarende energi”, vil projektet indbetale 40.000 DKK pr. MW
installeret effekt til en kommunal grøn pulje. For solcelleanlægget ved Vindingvej, Ådum svarer det forventeligt til ca. 1.680.000 kr.

Effektvurdering

Realisering af solcelleprojektet vil understøtte kommunens Strategiske energiplan 2019-2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler at Byrådet godkender:

 1. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan nr. 465 for et område til teknisk anlæg (solceller) vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger.
 2. Notat med behandling af ideer og forslag - herunder at notatet anvendes til besvarelse af bemærkningerne.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Offentliggørelse af planforslag for et område til erhvervsformål ved Novej 1, Heager

Sagsnr: 21-004199

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har den 11. august 2020 besluttet at igangsætte planlægningen for udvidelse af et depot- og knuseplads på Novej 1, Heager. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der udlægger 2.3 ha til erhvervsformål. 

Formål
Ansøger ønsker at udvide det eksisterende anlæg for modtagelse og knusning af bygge- og anlægsaffald samt håndtering af industriaffald med et jordbehandlingsanlæg til oprensning af forurenet jord. Det eksisterende rammeområde til erhverv udvides med ca. 23.500 m², og det vil fremover blive på i alt ca. 37.100 m².

Områdets disponering og bebyggelse
Ansøger ønsker, at kunne udvide eksisterende erhvervsaktivitet ved at etablere en affaldshåndteringsplads/miljøplads. Knuseanlægget vil blive placeret syd for den eksisterende hal, så hallen vil virke som støjskærm for boligerne mod nord. Desuden etableres en støjvold og -skærm rundt om virksomheden. Højden af disse bestemmes ud fra en støjberegning af de fremtidige aktiviteter.
Aktiviteterne på virksomheden er inden for miljøklasse 4–6, idet knuseaktiviteten vurderes at være miljøklasse 6. Indretning og drift af virksomheden skal ske, så de miljømæssige påvirkninger reduceres mest muligt.

Evt. forhold til anden planlægning
Virksomheden der ønskes inden for rammeområdet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen, hvilket betyder at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse for virksomheden. Krav vedrørende støjafskærmning mv. reguleres gennem miljøgodkendelsen.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget. Konklusionen af screeningen er, at planforslagene ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet, og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Foroffentlighed
Der er ikke indkommet nogle ideer og forslag til planlægningen i foroffentlighedsfasen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om planlægning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Projektet vil understøtte erhvervslivet i kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2021-2033 for et område til erhvervsformål vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Offentliggørelse af planforslag for et område til boligformål ved Nygade og Svinget i Skjern

Sagsnr: 20-014740

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har den 25. august 2020 besluttet at igangsætte planlægningen for et område til boligformål ved Nygade og Svinget i Skjern. Derfor er der udarbejdet et planforslag, der udlægger 1,5 ha til boligformål.

Lokalplanen har til formål at muliggøre et konkret boligprojekt fra Bomidtvest bestående af 41 almene boliger. I den østlige del af projektområdet kan der etableres klynger af to til tre sammenbyggede huse i 1 etage. I den vestlige del af projektområdet etableres fire klynger á fire til fem rækkehuse i 2 etager. Centralt i området og langs det nedlagte jernbanetracé mod vest er der fælles grønne opholdsarealer. Vejadgang til området vil ske fra Nygade.

Støjforhold
Projektområdet grænser op til et kommuneplanrammelagt erhvervsområde mod nord og øst, hvor det er muligt at drive virksomhed, som er kategoriseret op til miljøklasse 3. Lokalplanen giver derfor mulighed for etablering af en støjskærm mod Nygade og Svinget, i det omfang det måtte blive nødvendigt for at kunne overholde miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for boligformål inden for lokalplanområdet.

Jordforurening
Store dele af lokalplanområdet er kortlagt iht. Jordforureningsloven. Der stilles derfor krav til, at områdets forureningstilstand bliver undersøgt nærmere, og det skal sikres, at der laves afværgeforanstaltninger ved at håndtere og bortskaffe overskudsjord, jf. Jordflytningsreglerne, inden området kan anvendes til boligformål. Hvis der ikke foretages oprensning og dermed udtagning af kortlægningen iht. Jordforureningsloven, vil der skulle indhentes en §8-tilladelse til ændret anvendelse af området samt etablering af boliger.

Videre proces
Såfremt der ikke indkommer væsentlige bemærkninger i den offentlige høring kan administrationen vedtage lokalplanen endeligt jævnfør Delegation af beslutningskompetencen af vedtaget af Økonomiudvalget den 21. august 2018, såfremt formandskabet for Teknik- og Miljøudvalget er enig heri.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Konklusionen af screeningen er, at planforslagene ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ved etablering af alment boligbyggeri skal kommunen bidrage med et grundkapitalindskud, svarende til mellem 8% og 12% af den samlede anlægssum for det pågældende byggeri.
For at det omhandlede anlægsprojekt kan realiseres, er det derfor en forudsætning, at Byrådet
godkender projektet via en særskilt behandling af skema A, B og C, der omhandler de økonomiske forudsætninger for byggeriet. Dette vil i givet fald blive behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet på et senere tidspunkt.

Effektvurdering

Realisering af projektet vil omdanne et nedslidt erhvervsområde til et attraktivt boligområde, tæt på Skjern aktivitetscenter og byens centrum.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at:

 1. Forslag til Lokalplan nr. 462 for et område til boligformål ved Nygade og Svinget i Skjern vedtages og fremlægges i offentlig høring i fire uger.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Godkendelse af Helhedsplan Stadil-Vedersø & Vedersø Klit

Sagsnr: 20-025804

Sagsfremstilling

Formålet med dagsorden er en vedtagelse af Helhedsplan Stadil-Vedersø & Vedersø Klit.

Helhedsplan Stadil-Vedersø & Vedersø Klit er udviklet gennem en samskabende og nærværende proces, der har udviklet en visionær, robust og handlingsorienteret helhedsplan for området. Planen er blevet til i samarbejde mellem en række forskellige aktører som blandt andet tæller områdets skoler, erhvervsdrivende, foreninger og klubber samt borgere i alle aldre. Her har dels en gruppe af lokale ambassadører dels en gruppe af lokale nøgleaktører haft en central plads i udviklingsarbejdet i samråd med flere relevante fagpersoner fra Ringkøbing-Skjern kommune.

Dette tværgående samarbejde igennem hele processen er med til at gøre helhedsplanen kvalificeret og realiserbar med et stort lokalt ejerskab.

”En ny sammenbinding med et netværk af strukturer og aktiviteter” er titlen på den langsigtede vision for helhedsplan Stadil-Vedersø & Vedersø Klit. Sammen med fire strategiske temaer og nogle konkrete indsatsområder rummer planen en række forskellige delprojekter, hvor nogle tiltag kan iværksættes her og nu, mens andre projekter rækker længere ud i fremtiden.

Især de fire strategiske temaer omhandler emner, der bør sættes fokus på i den fremtidige planlægning, for at Stadil-Vedersø & Vedersø Klit kan udvikle sig i retning af visionen.

De fire strategiske temaer er:

 • Stier & forbindelser

  Naturen i området er storslået, og der ligger et stort potentiale i af skabe endnu bedre tilgængelighed til naturen med flere stier og forbindelser, som kan binde området sammen til glæde for såvel lokalbefolkningen som for besøgende, turister og sommerhusejere.

   

 • Genkendelighed & sammenhæng

  De landsbysamfund der i dag oplever tilgang, er landsbyer, hvor sammenholdet og stærke fællesskaber er i centrum. Her kan et nyt fælles Stadil-Vedersø Natur & Kulturhus spille en vigtig rolle som et mødested, hvor hverdagslivet i lokalsamfundet kan udfolde sig og blomstre med en koncentration af aktiviteterne på et sted.

   

 • Glokalt islæt

  Begrebet ’glokalt’ dækket et internationale udsyn i samspil med en lokal forankring – og det er en betegnelse, der passer rigtig godt på lokalsamfundet i Stadil-Vedersø.

  I Vedersø ligger efterskolen The International, og på Stadil-Vedersø Friskole arbejdes der målrettet med et globalt udsyn. Det internationale udsyn er allerede stærkt forankret i lokalsamfundet, og derfor vil de to eksisterende skoler i området også kunne understøtte placeringen af en international grundskole for hele Ringkøbing-Skjern kommune i tilknytning til friskolen.

   

 • Byudvikling & bosætning
  Der er mange markante naturværdier i området og nye boligområder bør placeres i direkte relation til de eksisterende naturværdier i såvel Stadil som Vedersø. Derudover kan der arbejdes med at placere nye attraktive boligområder ved at tilføre nye naturværdier til området som for eksempel ved etablering af bynærskov, klimasøer, en eventuel genslyngning af Madum Å m.fl.

I løbet af processen er der udpeget 11 konkrete indsatsområder i området, hvor der ligger et særligt potentiale for en udvikling af Stadil-Vedersø & Vedersø Klit hen imod visionen.

De 11 indsatsområder er:

 • Alrum strand
 • Vest Stadil Fjord
 • Stadil-Vedersø Friskole
 • Bynærskov & Mejeritorvet
 • Svingel Engsø & Madum Å
 • Møllehaven
 • Skoletorvet
 • Den grønne kile
 • NYT fælles Stadil-Vedersø Natur & Kulturhus
 • Kaj Munks Præstegård
 • Vedersø Klit

Indsatsområderne er meget forskellige af karakter. Nogle rummer delprojekter, der er enkle og ukomplicerede, mens andre indsatsområder bygger på projekter, der kræver en langsigtet planlægning.

Efter en politisk godkendelse afholdes en PARAT-TIL-START workshop for alle aktører i Stadil-Vedersø & Vedersø Klit. Her inviteres alle aktører til at indgå i nye relationer og partnerskab om at realisere helhedsplanens mange delprojekter. Arbejdsgrupper vil blive etableret og frivillige kræfter sættes i spil til at fortsætte udviklingen af området med baggrund i helhedsplanen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

I forhold til en realisering af helhedsplanens mange delprojekterne og en eventuel kommunal medfinansiering er der ikke afsat midler.

Effektvurdering

Det tætte samarbejde, som kommunens medarbejdere fra forskellige afdelinger har haft med området, har givet nogle gode relationer og en forståelse for lokalområdet, som vil være særdeles givtige fremadrettet i en kommende fase med implementering og realisering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- & Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at Helhedsplan Stadil-Vedersø & Vedersø Klit vedtages.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Effektundersøgelser af gennemførte vandløbsrestaureringsprojekter i perioden 2007-2020

Sagsnr: 21-004234

Sagsfremstilling

145 vandløbsrestaureringsprojekter i Ringkøbing-Skjern Kommune i perioden fra 2007-2020

Ringkøbing-Skjern har en lang tradition for at restaurere og genoprette de tidligere så hårdhændede, udrettede og ødelagte vandløb, der har været og stadigvæk findes i kommunen. Igennem ca. 13 år har kommunen gennemført omkring 145 små og større vandløbs- og naturgenopretningsprojekter, på nogle af de i alt ca. 650 kilometer kommunevandløb som kommunen administrerer og har ansvaret for.

Alle vandløbsprojekterne har haft som formål at genoprette og genskabe mere naturlige vandløbsforhold med bedre og større fysisk variation, at skabe frie passage- og vandringsmuligheder for fisk og smådyr samt at få klarere og renere vand i vandløb, søer og fjorde. Der har været særlig stor fokus på, at fjerne de store mængder af de skadelige jern- og okkertilførsler. 

Alt sammen med det hovedformål, at vandløbenes fastlagte målsætninger og EU-krav med tiden vil kunne opfyldes, til gavn for naturen som helhed og til lokal glæde for kommunens borger og turister i Naturens Rige.

Alle projekter er gennemført i fuld overensstemmelser med alle berørte lodsejere og dambrugsejere i de enkelte projektområder, hvor alle restaureringstiltag er kørt efter frivillighedsprincippet. De gennemførte vandløbsprojekter er derfor altid foregået i en god og lyttende dialog med de berørte lodsejere, som har haft stor indflydelse på udformning og design af de konkrete projekttiltag ved vandløbene.

I dag får kommunen ofte henvendelser fra private lodsejere, der ønsker "deres" vandløb restaureret og genoprettet - enten ved for eksempel genslyngning af åen, udlægning af gydebanker eller etablering af okkerrensningssøer på deres ejendom. Det er typisk projekttiltag, hvor ejeren vederlagsfrit stiller deres arealer til rådighed for naturgenopretning og vandløbsrestaurering.

Alle de ca. 145 gennemførte restaureringsprojekter i kommunen, er blevet gennemført efter en nøje afvejning af de afvandingsmæssige og de miljømæssige interesser, som er knyttet til vandløbene og loven.

Effekten af de gennemførte vandløbsprojekter

Fiskebestandene i de fleste af de danske vandløb er i dag i fremgang. Flere og flere vandløbssystemer får det bedre, og flere vandløb er næsten blevet selvreproducerende med blandt andet ørreder og laks. En af årsagerne til den positive udvikling i fiskebestandene er blandt andet de mange restaureringsprojekter, der er gennemført de seneste årtier.

Et godt eksempel herpå er det store naturgenopretningsprojektet ved Von å, som er et samarbejdsprojekt mellem Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune. Her er der efter projektets gennemførelse registreret markante og målbare fremgange på især smådyrsfaunaen og fiskebestanden i vandløbet efter at åen er blevet genslynget og restaureret over en ca. 10 km lang strækning i 2013.

Resultaterne af den undersøgelse, der er foretaget for at måle effekterne af vandløbsrestaureringen, er ridset op i nedenstående korte uddrag fra "Vand og Jord"- artiklen vedrørende kommunens effektundersøgelse ved Von Å.

Landets kommuner gennemfører i disse år en række indsatser i vandløbene. Målet er at forbedre tilstanden på vandløbsstrækninger, der ikke opfylder vandrammedirektivets minimumskrav om god økologisk tilstand.

Tilstanden i vandløbene moniteres i det nationale overvågnings-program ud fra kvalitetsindekser for tætheder og sammensætning af smådyr, fisk og planter. Egentlige effektundersøgelser af vandløbsprojekterne gennemføres sjældent. Derfor er det ofte uvist, hvordan andre biologiske kvalitetselementer påvirkes (f.eks. artsdiversitet, sjældne arter mv.), og hvor lang tid det tager smådyrssamfundene at reetablere sig på de restaurerede vandløbsstrækninger.

Når kommunerne arbejder hårdt på at skabe bedre forhold i vandløbene, virker det kontroversielt og uheldigt, når nogle forskere anfører, at restaureringsarbejdet ikke har en målbar effekt på vandløbenes miljøtilstand. Det er dog heller ikke det billede som Ringkøbing-Skjern Kommune ser, når de restaurerede strækninger genbesøges.

Fra 2012 til 2013 gennemførte Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune et stort vådområde- og restaureringsprojekt ved Von Å, der er en del af Skjern Å-systemet. Projektet omfattede stort set en genopretning på hele vandløbsstrækningen fra Kibæk til Troldhede. Projektet blev også her gennemført i et godt samarbejde mellem myndigheder, lodsejere, dambrug og interesseorganisationer. 

Perspektiv, resume og konklusion af den gennemførte effektundersøgelse ved Von Å:

Smådyrsundersøgelserne indikerer, at vandkvaliteten og de fysiske forhold i og omkring Von Å er forbedret som følge af det gennemførte restaurerings- og vådområdeprojekt. Det har afledt en mere talrig og varieret  rentvandsfauna, der på alle strækninger opnår den højeste faunaklasse. Samtidig har projektet haft en positiv effekt på fiskebestandene og særligt de vilde bestande af laks og ørred. 

Nærværende effektundersøgelse viser, at kommunernes indsats i samarbejde med lodsejere, dambrug og interesseorganisationer har bidraget til at forbedre den økologiske tilstand i Von Å. Smådyrssamfundene opfylder allerede målsætningen, og det bliver spændende at følge udviklingen i tætheder af laks- og ørredyngel i fremtiden.(se nedenstående figur 3a og 3b og figur 4).

Artiklen i Vand & Jord, der beskriver den gennemførte effektundersøgelse af naturgenopretningen ved Von å, er vedlagt som bilag til denne dagsorden.

 

Ud over den gennemførte effektundersøgelse ved Von å har kommunen også lavet opfølgende fiske- og smådyrsundersøgelser, samt okkerundersøgelse ved henholdsvis Ganer å, Hover å og senest i 2021 ved Rabæk, der tidligere var et lille rørlagt og okkerbelastet tilløb til Gundesbøl å (bilag).

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vandløbslovens formålsparagraf § 1, stk. 1, siger, at loven har til formål at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand.

Det fremgår videre af lovens § 1, stk. 2, at fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Der henvises til teksten i sagsfremstillingen og 4 stk. vedlagte vandløbsundersøgelser for henholdsvis Ganer å, Hover å, Von å og Rabæk.

Indstilling

Administrationen indstiller sagen til orientering

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Aktive foranstaltninger i vandløb i Ringkøbing-Skjern Kommune for 2021-2022

Sagsnr: 21-004228

Sagsfremstilling

Statens vand- og naturplaner for 3. planperiode er netop færdigbehandlet og godkendt. Planerne
indeholder bindende mål for den lokale vand- og naturkvalitet og sætter rammerne for kommunernes fremtidige indsats i perioden 2021-2027. I løbet af 2021 skal kommunen igangsætte udarbejdelse og gennemførelse af de vedtagne vandplansopgaver for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Med de vedtagne vandplansopgaver skal vandet gerne blive renere og naturen rigere. Med reformen har kommunen det fulde ansvar for at genslynge åer, fjerne spærringer, fjerne okker, forbedre de fysiske forhold, fjerne næringsstoffer (kvælstof) ved genskabelse af våde enge, etablere ådalsprojekter til fjernelse af fosfor og forbedre spildevandsrensningen og meget mere for at sikre, at vi når kvalitetsmålene for vores vand- og naturområder.

Fiskebestandene i de fleste af de danske vandløb er i dag i fremgang. Flere og flere vandløbssystemer får det bedre, og flere vandløb er næsten blevet selvreproducerende med blandt andet ørreder og laks. Dette gælder også i Ringkøbing-Skjern Kommune, selv om der stadigvæk også er vandløb, som ikke viser den ønskede fremgang.

En af årsagerne til den positive udvikling i fiskebestandene er de mange restaureringsprojekter, der er gennemført de seneste årtier. Gode eksempel herpå er de store naturgenopretningsarbejder for eksempel i Hover å-systemet og ved Von å, hvor det store samarbejdsprojekt mellem Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune, er gennemført for år tilbage.

Her er der efter projekternes gennemførelse registreret markante og målebare fremgange på især smådyrsfaunaen og fiskebestandene i vandløbene efter, at vandløbene er blevet genslynget og restaureret over mange kilometer.

Indsatserne bidrager også til en reduceret næringsstoftilførsel til Ringkøbing Fjord med forbedring af vandkvaliteten til følge til gavn for mennesker, fugle og fisk.

Administrationen har med baggrund i kommunens forpligtigelser udarbejdet en aktivitetsplan for
kommunens planlagte foranstaltninger i 2021-2022 (bilag A). Den udarbejdede aktivitetsplan, der
er opstillet i skemaform, skal være med til at anskueliggøre de forskellige indsatsområder.

I planen er der opstillet foreløbige forslag til iværksættelse af konkrete projekter og miljøforbedrende tiltag. Prioriteringen af de enkelte projekter er ikke mere fastlagt, end der kan ske omrokeringer, såfremt et projekt pludselig bliver mere aktuelt eller et projekt må udgå på grund af f.eks. manglende lodsejeropbakning.

Placeringen af de enkelte projekter i kommunens vandløb fremgår af oversigtskort (bilag C).

Kommunens aktive foranstaltninger i vandløb vil komme til at omfatte en række forskelligartede
projekttiltag, som generelt vil være med til at højne vandløbskvaliteten og med tiden skabe
målsætningsopfyldelse i de enkelte vandløb.

Planen dækker statens udpegede projekter og indsatser samt kommunens egne planlagte projektopgaver.

Aktivitetsplan 2021 og 2022 (bilag A) omhandler følgende indsatsområder:

• Etablering af nye forbedrede passageforhold ved dambrug
• Planlægning og igangsætning af nye okkerrensningsprojekter i de mest okkerbelastede
vandløb
• Igangsætning af nye anlægsarbejder til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene
• Planlægning og iværksættelse af nye ”våde-enge-projekter” med henblik på reduktion af
næringsstofbelastningen til Ringkøbing Fjord.

I nogle vandløbsområder vil kommunen med fordel kunne koble egne planlagte aktiviteter sammen med statens vedtagne opgaver. Dette vil i særlige tilfælde kunne give bedre og mere langtidssikrede
helhedsløsninger for det samlede vandløbssystem.

Ringkøbing-Skjern Kommune har nu siden kommunalreformen gennemført omkring 145 små og store vandløbsprojekter. Bilag D viser en samlet opgørelse over de gennemførte restaureringsprojekter i Ringkøbing-Skjern Kommune siden 2007.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om vandløb, Lov om planlægning og Lov om naturbeskyttelse, samt Miljømålsloven.

Økonomi

Udgifterne til aktivitetsplanen holdes inden for drifts- og anlægsbudgettet for Land & Vand.
Samlet økonomioversigt for vandløbsområdets anlægs- og driftsudgifter i 2021 fremgår af bilag
B.

Effektvurdering

Administrationen har udarbejdet et særskilt dagsordenspunkt, der omhandler en generel opfølgning af effekten af de mange års tidligere gennemførte restaureringsprojekter i kommunen. Opfølgningen dækker perioden fra 2007-2020.

Dagsorden opbygges omkring 3-4 konkrete og dokumenterede vandløbsundersøgelser/cases, vedrørende  forskelige typer restaureringsopgaver, der er gennemført i Ringkøbing-Skjern Kommune

Dagsordenen vedrørende status og opfølgende effektundersøgelser i de udvalgte kommunevandløb, følger således i særskilt dagsordenpunkt, senere i nærværende TMU-møde.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

 1. at den udarbejdede aktivitetsplan for de aktive foranstaltninger i kommunens vandløb
  tiltrædes, og at administrationen bemyndiges til at gennemføre den udarbejdede
  aktivitetsplan, jfr. bilag A,
 2. at administrationen bemyndiges til at udføre eventuelt andre mindre vandløbsrestaureringsprojekter efter anmodning fra lodsejere,
 3. at administrationen ansøger om relevante tilskud til de respektive projekters gennemførelse,
 4. at administrationen bemyndiges til at indgå aftaler med de berørte lodsejere og dambrugsejere om gennemførelse af projekterne
 5. at sagerne fremmes i henhold til vandløbsloven
 6. at projekterne kan betragtes som endeligt godkendte i henhold til vandløbsloven, hvis der ikke kommer indsigelser. I modsat fald forelægges sagerne på ny
 7. at sagerne godkendes i henhold til naturbeskyttelseslovens og planlovens bestemmelser
 8. at anlægsarbejderne så vidt muligt gennemføres inden den 31. december 2021 indenfor de til området afsatte og budgetterede midler.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Opførelse af nyt vandværk i Søndervig

Sagsnr: 20-024813

Sagsfremstilling

Ansøgning
Søndervig Vandværk har søgt om en landzonetilladelse til at opføre et nyt 656 m² vandværk inklusiv tilhørende værksted, lager og administration på matr. nr. 100e Søgård Hgd., Nysogn. Matriklen arealoverføres til vandværkets matrikel nr. 125b Søgård Hgd., Nysogn.

Totalhøjden på vandværket bliver 8,80 meter over terræn.

Det nye vandværk opføres i umiddelbar tilknytning til vandværkets eksisterende boringer bagved det eksisterende vandværk, som derefter skal fjernes. Det gamle vandværk ligger uhensigtsmæssigt lige ud til Søndervig Landevej i et sving med dårlige oversigtsforhold. Det nye vandværk vil få vejadgang fra den mindre befærdede Sønderbyvej.

Det nye vandværk bliver placeret på en mindre mark lige øst for det areal, hvor vandværket har sine boringer.

Administrationens bemærkninger
Såvel den ændrede anvendelse af matriklen, der skal overføres til vandværke,t som byggeri af nyt vandværk, kræver en landzonetilladelse til henhold til Planloven. Administrationen har vurderet, at projektet ikke er lokalplanpligtigt, da den omsluttende beplantning, der skjuler vandværket fra kysten, gør at oplevelsen af kysten ikke påvirkes, og at der er tale om erstatningsbyggeri for det gamle vandværk, som skal nedrives.

Den ønskede placering ligger inden for kystnærhedszonen, men er afskærmet af beplantning, som bør bevares. Det er vandværket, der ejer beplantningen, og der er eksisterende boringer indenfor beplantningen, så derfor vurderes bevarelsen af beplantningen realistisk også fremadrettet.

Området ligger i bevaringsværdigt landskab - Ringkøbing Fjordlandskab, Delområde Holmsland Sønderby i kommunens landskabskarakteranalyse. Landskabet omkring det nye vandværk er i høj grad kendetegnet af landbrug og dyrkede marker. Delområdets visuelle karakter er også i høj grad præget af udsigterne over fjorden, da det svagt hævede terræn er orienteret mod fjorden og flere steder skaber rum, der åbner op til
fjorden.
Administrationen vurderer ikke, at byggeriet vil have en væsentlig negativ effekt på de landskabelige forhold, herunder også udsigten over fjorden, da byggeriet vil være omkranset af forholdsvis høj beplantning mod fjorden samt mod øst og vest, og derved stort set kun vil være synlig fra Søndervig Landevej.

Landzonebestemmelserne angiver, at landzonen skal forbeholdes landbrugsmæssig anvendelse, som agerbrug, dyrehold, skovbrug. Enkelte tekniske anlæg er afhængige af en placering i det åbne land (eller nærmere en placering i nærhed til de mindre bysamfund i landzonen) – herunder vandværksbygninger, da det giver mening ikke at være placeret for langt fra boringerne.

Naboorientering
Der har været foretaget en naboorientering, og der er ikke indkommet indsigelser mod byggeri og ændret anvendelse af arealet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens § 35 stk. 1

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Understøtter kommunens politik om at understøtte vækst og udvikling i landsbyer og landdistrikter

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at meddele en landzonetilladelse til det ansøgte på betingelse af:

 1. at beplantningen bibeholdes omkring det nye vandværk
 2. at det gamle vandværk fjernes i forbindelse med ibrugtagning af det nye vandværk.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

13: Udvidelse og ombygning af Vadhoved Dambrug

Sagsnr: 20-008247

Sagsfremstilling

Ansøgning
AquaPri Denmark A/S har søgt om landzonetilladelse og dispensation fra å-beskyttelseslinjen til ombygning og flytning af Vadhoved Dambrug, Vadhovedvej 2, 6971 Spjald. Projektet omfatter etablering af et recirkuleret produktionsanlæg i beton, to biofiltre i beton, slambeholder i beton med overdækning med teltdug, maskin- og teknikhus og horisontal ilttank og bygværk til indpumpning af å-vand øst for det eksisterende dambrugsareal. Der etableres jordvolde omkring en del af det nye produktionsanlæg.

Det nye anlæg placeres på et landbrugsareal, der arealoverføres til dambrugsejendommen. Arealoverførslen på 21.245 m² sker fra mat. nr. 1ac Muldbjerg By, Hover, som ligger sydøst for Dambruget. 

Teknik- og maskinhuset har et areal på 252m² og en totalhøjde på 5,00 m.

Det eksisterende hakkehus fjernes.

Det eksisterende dambrugsareal skal bruges som plantelagune, der primært fungerer som kvælstofrensning, inden spildevandet ledes tilbage i Hover Å. I forbindelse med projektet ændres dambrugets vandindvinding, så der fremover pumpes vand ind fra Hover Å. Det giver mulighed for i samme ombæring at fjerne stemmeværket i åen, så der bliver fri passage for fisk. Hover Å genslynges også på en strækning fra vandindtaget og længere opstrøms, så vandløbet får et mere naturligt forløb, og den nuværende stuvningszone ovenfor stemmeværket forsvinder.

Ansøgningen er begrundet i ønsket om en udvidelse, hvor der samtidig flyttes produktion fra Ørbæklunde Dambrug ved Omme Å til Vadhoved. Det giver den fornødne produktionsstørrelse på Vadhoved til at kunne bære en investering i et helt nyt produktionsanlæg med oppumpning af å-vand, recirkulering og renseteknologier. Dambruget miljøgodkendes til en øget produktion, hvor produktionsmængden er begrænset af udledningens størrelse i stedet for af den anvendte fodermængde.

Administrationens bemærkninger

Administrationen har vurderet, at projektet ikke udløser krav om lokalplanlægning grundet begrænset byggehøjde.

Dambruget ligger i landzone og inden for å-beskyttelseslinjen, og hele projektet kræver derfor en landzonetilladelse efter Planloven og en dispensation fra å-beskyttelseslinjen i Naturbeskyttelsesloven.

Der er foretaget dialog med naboerne, herunder mindre tilpasninger og en efterfølgende naboorientering, som ikke er resulteret i indsigelser mod projektet. 

Stemmeværket ved dambruget er udpeget som spærring for fisk i Vandområdeplan 2015-2021. Kommunen har derfor ansøgt staten om midler og fået en bevilling til fjernelse af stemmeværket og genslyngning af å-strækningen opstrøms stemmeværket. Det betyder, at især vandrefisk som laks og ørred får mulighed for at benytte hele Hover Å som gyde- og opvækstvandløb. Åen får også et mere naturligt forløb opstrøms vandindtaget, og den nuværende stuvningszone oven for stemmeværket forsvinder. Det vil bidrage til et sundere vandløbsmiljø i Hover Å.

Det er administrationens vurdering, at der vil være tale om en påvirkning af de landskabelige forhold, da ådalen er meget sårbar overfor såvel byggeri som teknisk anlæg. Det nye og større anlæg vil påvirke landskabsoplevelsen og de landskabelige værdier negativt i den sårbare ådal. 

Der er dog tale om en eksisterende virksomhed, som har en berettiget forventning om at kunne ombygge og udvide, så virksomheden har mulighed for at kunne tilpasses nye produktionsformer og lovgivning med henblik på miljøforbedring.

Det er administrationens vurdering, at der samlet set vil være store miljømæssige gevinster for både dambruget, men i høj grad også for vandmiljøet ved en ombygning af dambruget.


Landskab
I kommunens landskabskarakteranalyse  ligger dambruget i bevaringsværdigt landskab i ådalen ved Hover Å, der er vurderet særligt karakteristisk og oplevelsesrig. Ådalen er generelt præget af afgræssede enge og kun få steder fremstår lavbundsområderne med krat og dyrkede marker. Dalsiderne er tydelige og fremstår både med og uden sammenhængende bevoksning. Ådalen opleves derfor som et afgrænset område, men står fortsat tydeligt i det omkringliggende landskab. De geologiske strukturer er derfor tydelige som smeltevandsdal. Ådalen indeholder ligeledes væsentlige naturværdier og kulturhistorie, der kan opleves via rekreative ruter og aktiviteter som vandsport på åen. Kulturhistorien kan opleves i landskabet ved gamle møller og gravhøje.
Ådalen er sårbar og har en høj bevaringsværdi.

 

Natur
Arealet er ikke udpeget med særlige naturmæssige værdier som §-3 områder eller anden beskyttelsesområde.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens §35 stk. 1 og Lov om naturbeskyttelse §16 jævnfør §65 stk.2.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Understøtter kommunens vision om en kommune med en bæredygtig udvikling baseret på beskyttelse af en mangfoldig natur og en ressourcebevidst adfærd. 

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

 1. at der lægges vægt på de store miljømæssige forbedringer, og at der derfor meddeles landzonetilladelse og dispensation for å-beskyttelseslinjen til det samlede projekt
 2. at tilladelsen bør meddeles på betingelse af, at teltdug over slambeholder og teknik- og maskinhuset fremstår i mørke jordfarver
 3. at det eksisterende hakkehus fjernes.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget udsatte sagen med henblik på yderligere udredning.

 

Kopier link til punktet  -   Print

14: Ændret anvendelse for del af ejendom.

Sagsnr: 21-000459

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget forespørgsel fra ejeren af ejendommen Vellingvej 1, Ringkøbing, der ønsker at indrette en ca. 35 m2 butik med salg af lokale- og nationale kvalitetsvarer/delikatesser med grøn profil som f.eks. øl, vin, spiritus og brugskunst. Ejer oplyser, at det her i starten kun er planlagt, at butikken holder åbent fredag eftermiddage og lørdag formiddage. Der er ikke forventning om fuld åbningstid på sigt.

Ejendommen er en hjørneejendom med adresserne Vellingvej 1 og Kongshøjvej 31 i Ringkøbing. Der vil ikke blive ændret på ejendommens tilkørselsforhold eller parkeringsforhold, som vurderes som opfyldte på grunden.

Forespørgslen til indretning af butikken, er for selve ejendommen med adressen Vellingvej 1, som er registeret til erhverv som kontorformål med et samlet erhvervsareal på 122 m2, samt 28 m2 garage til erhvervet. Det resterende areal, ud over de 35 m2 butik, ønskes fortsat benyttet som kontor.

Bygningen har, ifølge ejer, tidligere været anvendt som slagter og begravelsesforretning.

Ejendommen er beliggende i kommuneplanområde 36bo071, der fastligger området til boligområde. En tilladelse til indretning af butik som forespurgt, vurderes at være i strid med kommuneplanen og dens detailhandelsstruktur. Kommuneplanen er som sådan ikke bindende for borgere, så derfor ønsker ansøger forespørgslen afsøgt.

Der er foretaget en naboorientering til alle de nærmeste naboer, som ikke har fremkommet med indsigelser. En enkelt nabo hilser tiltaget velkommen som et godt initiativ. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Jævnfør planlovens §12 stk. 3 kan kommunen, i områder der ikke er omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt, nedlægge forbud mod opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, om der kan tillades eller ikke tillades drift af butik som ansøgt.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen.

Kopier link til punktet  -   Print

15: Godkendelse af regulativ for Barde Vandværk

Sagsnr: 20-023053

Sagsfremstilling

Barde Vandværk er udtrådt af Ringkøbing-Skjern Vandråd og har i den forbindelse udarbejdet og fremsendt forslag til regulativ for Barde Vandværk til godkendelse. Regulativet er udarbejdet ud fra Danske Vandværkers standardregulativ og adskiller sig ikke væsentligt fra Ringkøbing-Skjern Vandråds regulativ. Regulativet beskriver forholdet mellem forbruger og vandværk. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vandforsyningsloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget godkender regulativet gældende for Barde Vandværk

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling. Baggrunden for ønsket om udtræden undersøges, og der gives senere en orientering i udvalget.

Kopier link til punktet  -   Print

16: Primitivt Naturhotel i Torsted

Sagsnr: 21-005469

Sagsfremstilling

Der ansøges om 60.000 kr. til friluftsfaciliteter i Torsted.

Fra Torsted Sogneforenings ansøgning:

I Torsted arbejder vi på at udnytte byens grønne områder, og i den forbindelse vil vi bygge et Primitivt Naturhotel, som består af et bålhus, toilet og en brændefyret sauna.

Stedet er tænkt som samlingspunkt for lokale borgere og turister, der ønsker at overnatte under primitive forhold i telt, bålhuset eller på pladsen. Der skal også plantes træer, buske og urter med spiselige frugter eller bær.  

Vi håber at kunne opstarte projektet i løbet af foråret 2021 og afslutte det i sommeren 2022.

Vi er blevet bevilliget 275.000 kr. fra Nordeas "Her bor vi pulje". Foreningen vil udover mange timers frivilligt arbejdskraft selv kunne tilføre projektet 25.000 kr., men da vi mangler yderligere finansiering, ansøger vi kommunens Gearingspulje om et tilskud på 60.000kr. for at kunne gennemføre projektet.   

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Der ansøges om 60.000 kr. til friluftsfaciliteter i Torsted. Beløbet foreslås
finansieret via Gearingspuljen. Projektet overholder retningslinjerne for Gearingspuljen.

Effektvurdering

Projektet understøtter Ringkøbing-Skjern Kommunes Fritidslivspolitik, der blandt andet har som målsætning at styrke forudsætningerne for den aktive families deltagelse i fritidslivet samt at benytte naturen som ramme for nye fritidsaktiviteter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter om ansøgningen kan
imødekommes.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen.

Kopier link til punktet  -   Print

17: DK2020 og Klimahandlingsplan

Sagsnr: 21-000857

Sagsfremstilling

Formålet med punktet er at anbefale, at Teknik- og Miljøudvalget indgår aktivt i det faglige arbejde med udarbejdelse af den kommende Klimahandlingsplan. 

Byrådet har tilsluttet sig DK2020. I DK2020 projektet, etableret af KL, de 5 regioner og Realdania, har Byrådet sammen med 46 andre danske kommuner forpligtiget sig til at efterleve Paris Aftalen og udarbejde en handlingsorienteret klimaplan – en klimahandlingsplan, som med fokus på alle sektorer inden for kommunernes geografiske område angiver, hvordan Ringkøbing-Skjern kommune opnår netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050 og sætter ambitiøse reduktionsdelmål for f.eks. 2030. Herudover skal Byrådet i planen anvise, hvordan tilpasning til klimaforandringerne opnås.

Klimahandlingsplanen skal jævnfør forpligtigelsen i DK2020 senest være vedtaget af Byrådet medium 2022.

Opstarten på arbejdet sker ved en Klimatemadag for Byrådet planlagt til at blive afholdt fysisk den 8. april 2020.

På temadagen vil administrationen præsenterer forslag til organiseringen af arbejdet forbundet med udarbejdelsen og implementeringen af klimahandlingsplanen. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Effektvurdering

Sagen har ingen effekt, da der alene er tale om en tilkendegivelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tilkendegiver, at udvalget gerne indgår som fagudvalg i den forestående udarbejdelse af Klimahandlingsplanen

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

18: Overførsel af anlæg fra 2020 til 2021, Teknik- og Miljøudvalget

Sagsnr: 21-005299

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler på mødet den 13 april 2021 den samlede overførselssag for anlægsområdet.

På Teknik- og Miljøudvalgets område henstår der en del anlægsprojekter, der ikke er endeligt afsluttede eller igangsat.

Administrationen har udarbejdet vedlagte oversigt over de ikke-afsluttede anlægsprojekter. Det fremgår heraf, at der er et samlet beløb på 62.479.000 kr. fordelt med 49.733.000 kr. på det skattefinansierede område og 12.746.000 kr. på det brugerfinansierede område, som søges genbevilget i 2021 til færdiggørelse.

Af større projekter på det skattefinansierede område, der i 2020 ikke er afsluttet, kan blandt andet nævnes vejprojekter omkring Søndervig, Cykelstiprojekt Videbæk-Sønderup, Forlægning af Sønderupvej, Cykelsti fra No til Ringkøbing, samt klimaprojektet Skelbækken.

På det brugerfinansierede område er det projektet omkring udrulning af nye affaldsspade, som ikke helt er afsluttet.

Nogle anlægsprojekter fremstår med negativt beløb til overførsel. Disse beløb vil som udgangspunkt enten blive finansieret af puljer, der er afsat i budget 2021, eller via ekstern finansiering.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden- og Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der bevilges netto 62.479.000 kr. fordelt med 49.733.000 kr. på det skattefinansierede område og 12.746.000 kr. på det brugerfinansierede område til færdiggørelse af anlægsprojekter, jf. vedlagte oversigt.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

19: Overførsel af driftsmidler fra 2020 til 2021 - Teknik- og Miljø

Sagsnr: 21-005299

Sagsfremstilling

Byrådet behandler og godkender på mødet den 20. april 2021 kommunens samlede driftsoverførsler fra 2020 til 2021.

Administrationen har udarbejdet vedlagte opgørelse over akkumulerede over- og underskud for det skattefinansierede område under Teknik- og Miljøudvalget. Det fremgår af vedlagte bilag, at der samlet set er et overskud på 15,820 mio. kr., der ønskes overført til 2021. Der er fuld overførselsadgang på udvalgtes driftsbudget på det skattefinansierede område. 

Der er pt. disponeret med anvendelse af i alt 10,197 mio. kr. i perioden 2021-2023 jf. nedenstående oversigt.

(Beløb i 1.000 kr.)

 

 

 

Forventet overskud 2020

 

Disponeret 2021

 

 

Disponeret 2022

 

 

Disponeret 2023

 

 

Disponeret i alt

 

 

Bemærkninger

 

 

 

Kultur, Natur og Fritid 295 -295 -295 Nationalparksekretariat
Beredskab - brand og redning 222 0
Trafik og Vej i alt 11.649 -4.702 -600 0 -5.302
- Vejdrift 128 -128 -128 Matrikulære udskillelser
- Vintervedligehold-      else 4.953 -2.250 -2.250 Anvendes til finansiering af budgetændringer 2021 på vejdrift
- Belægning 724 -724 -724 Anvendes til belægning
- Vejbelysning 2.825 -1.000 -1.000 Anvendes til reinvestering
- Kollektiv trafik 3.019 -600 -600 -1.200 Anvendes til byggesagsbehandler
Vej og Park, drift 3.201 -3.000 -3.000 Anvendes til reinvestering
Land og Vand 453 -600 -600 -400 -1.600 Anvendes til § 3 stilling i 3 år
Skattefinansieret område i alt 15.820 -8.597 -1.200 -400 -10.197
Rest 5.623

Land og Vand:
Land og Vand har et samlet nettooverskud i 2020 på 453.000 kr. Overskuddet består dels af et akkumuleret overskud på vandløbsvedligeholdelse mv. på 2,539 mio. kr. Der er disponeret med 1,6 mio. kr. af overskuddet til finansiering af § 3 stilling indtil 1. september 2023. Der er på statens vådområdeprojekter et merforbrug på 460.000 kr. Merforbruget dækkes 100 % af staten og indtægten forventes i 2021. Herudover er der et samlet merforbrug på skadedyrsbekæmpelsen på 1,625 mio. kr. der forventes dækket ind de kommende år ved en takstforøgelse.

Kultur, Natur og Fritid
På Kultur, Natur og Fritid er der i 2020 et samlet overskud på 295.000 kr. som er overskydende midler på Nationalparksekretariatet. Beløbet overføres til samme formål i 2021.

Beredskab
På Beredskab er der et samlet overskud på 222.000 kr. til overførsel.

Trafik og Vej
For Trafik og Vej er der samlet set et overskud 11,650 mio. kr. kr. til overførsel.

På vejdrift overføres der 128.000 kr. der er disponeret til anvendelse til matrikulære udskillelser.

På vintervedligeholdelsen er der et samlet mindre forbrug på 4,953 mio. kr. til overførsel, hvoraf der er disponeret 2,250 mio. kr. til finansiering af budgetudvidelser på vejdriften i 2021. Resten forbliver som buffer til finansiering af et eventuel merforbrug på området. Dette afhænger selvfølgelig af hvordan vinteren i 2021 forløber.

På vejbelysning er der et samlet overskud Heraf er der et overskud på 2,825 mio. kr.. Heraf er der foreløbig tænkt disponeret med 1,0 mio. kr. til reinvesteringer af nedslidt materiel.

På asfaltkontoen er der et mindre forbrug på 724.000 kr. der overføres til samme formål i 2021.

På kollektiv trafik er der et samlet mindre forbrug på 3,019 mio. kr. Her er der disponeret med 1,2 mio. kr. til finansiering af byggesagsbehandler i 2021 og 2022. 

Vej & Park, Drift
På Vej og Park, Drift er der i 2020 et samlet overskud på 3,201 mio. kr. Overskuddet skal dække planlagte investering i nye maskiner og materiel i 2021.

Der gøres opmærksom på, at den samlede overførselssag behandles på Økonomiudvalgets møde den 13. april 2021.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender driftsoverførslen fra 2020 til 2021.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

20: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021, Teknik- og Miljø

Sagsnr: 20-024854

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2021 for Teknik- og Miljøudvalgets område viser, at der samlet set forventes et samlet mindre forbrug på 3,985 mio. kr. Det forventede mindre forbrug er på det skattefinansieret område og er et forventet mindre forbrug på kollektiv trafik og vejbelysning. Der forventede resultat er uændret i forhold til sidste måneds opfølgning.

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af oversigten nedenfor.

(Beløb i 1.000 kr.)

 

 

 

Forbrug pr. 28. februar 2021

Budget 2021

 

 

Forventet regnskab 2021

 

Afvigelse

 

 

 

Afvigelse sidste måned

 

Kultur, Natur og Fritid 1.398 8.476 8.476 0 0
- Grønne områder/skov/strand 1.463 10.533 10.533 0 0
- Havne -65 -2.057 -2.057 0 0
Beredskab - brand og redning 9.457 13.723 13.723 0 0
Trafik og Vej 18.420 107.124 103.139 -3.985 -3.985
- Vejdrift, herunder vintervedligeholdelse og asfalt 9.136 75.945 74.945 -1.000 -1.000
- Vej og Park, drift 315 1.364 1.364 0 0
- Kollektiv trafik 8.969 29.815 26.830 -2.985 -2.985
Land og Vand -1.914 9.042 9.042 0 0
Skattefinansieret område i alt 27.361 138.365 134.380 -3.985 -3.985
Dagrenovation -35.990 2.135 2.135 0 0
Genbrug -25.659 -4.506 -4.506 0 0
Genbrug (hovedkonto 01) - brugerfinansieret i alt -61.649 -2.371 -2.371 0 0
Teknik- og Miljøudvalget i alt -34.288 135.994 132.009 -3.985 -3.985

Der forventes overført 15,820 mio. kr. fra 2020 på Teknik- og Miljøudvalgtes drifts område. Overførselssagen behandles i et særskilt punkt.

Kultur, Natur og Fritid:
På Kultur, Natur og Fritid herunder Havneområdet forventes budgettet som udgangspunkt overholdt. Der er i budgettet for 2021 indregnet en effektiviseringsbesparelse på i alt 183.000 kr. med henholdsvis 83.000 kr. på naturfredning og 100.000 kr. på havneområdet. Herudover er der indarbejdet en generel besparelse på 200.000 kr. på det grønne område. Modsat er budgettet for 2021 tilført 700.000 kr. på det grønne område til vedligeholdelse af nye faciliteter mv., 250.000 kr. til opgradering af de kommunale legepladser, 400.000 kr. til stranden i forbindelse med indsamling af affald. Herudover er der tilført 125.000 kr. til projekt vedrørende biodiversitet på de grønne områder.

Der forventes overført 295.000 kr. fra 2020 til 2021, der er disponeret til anvendelse på nationalparksekretariatet.

Brand og Redning:
Budgettet forventes overholdt i 2021. Der forventes overført 222.000 kr. fra 2020 til 2021. Beløbet er ikke disponeret pt.

Trafik og Vej:
Området består af 3 områder Vejdrift, Kollektiv Trafik samt Vej & Park - Drift. Der er overført i alt 9,505 mio. kr. fra 2019 fordelt med 5,026 mio. kr. på Vejdrift, 2,629 mio. kr. vedrørende Vej & Park, og 1,850 mio. kr. på kollektiv trafik. Det forventede resultat er uændret i forhold til sidste budgetopfølgning.

Vejdrift:
Budgettet på Vejdrift består blandt andet af afvandingsforanstaltninger, brolægning, renholdelse mv. Disse områder serviceres hovedsageligt af Vej og Park, Drift. Herudover består budgettet af vejplanlægning, asfalt, vejbelysning og vintervedligeholdelse.

Der er i 2021 indarbejdet effektiviseringsbesparelser på i alt 1 mio. kr. Herudover er der indarbejdet en generel besparelse på 0,5 mio. kr. Modsat er budgettet fra 2021 tilført 9 mio. kr., heraf 5 mio. kr. til asfalt, 2 mio. kr. til afvandingsforanstaltninger, 500.000. kr. til stier, 400.000 kr. til "lille Holland", 300.000 kr. til ukrudtsbekæmpelse med vand, 250.000 kr. til vejtræer og 125.000 kr. til biodiversitet vejarealer. I forbindelse med budgetlægningen blev det aftalt, at der i 2021 findes en egenfinansiering på i alt 2,65 mio. kr. Egenfinansieringen tages af det forventede overskud i 2020.

På den ordnære drift forventes budgettet overholdt. Der forventes dog et driftsmæssigt overskud på vejbelysningsområdet på ca. 1 mio. kr., hvilket har været niveauet de seneste år. Der har dog i 2020 været et større overskud end tidligere, hvilket skyldes en besparelse på Videbæk området. Her er der fra 2020 en aftale med Ringkøbing-Skjern Forsyning om driften heraf. Overskuddet kan anvendes til reinvesteringer og fornyelser på området. Det er pt. ikke aftalt hvad der skal prioriteres lavet i 2021.

På asfaltområdet er budgettet som nævnt forhøjet med 5 mio. kr. i 2021 og 4,5 mio. kr. i 2022 samt 3 mio. kr. fra 2023 og frem. Budgettet forventes anvendt. Der forventes overført 724.000 kr. fra 2020 som ligeledes forventes anvendt.

På vintervedligeholdelseskontoen forventes kontoen anvendt i 2021. Der forventes overført ca. 2,5 mio. kr. fra 2020. Om disse midler kommer i anvendelse vil afhænge af vejrsituationen i 2021.

Kollektiv Trafik:
På Kollektiv Trafik forventes der et større driftsoverskud på knap 3 mio. kr. i 2021. Dette baseres på det godkendte budget 2021 fra Midttrafik. Dette skyldes hovedsageligt et reduceret kørselsomfang som følge af justeringer og nedlæggelse afgange på flere ruter. Rute 69 fortsætter fra køreplanskiftet medio 2020 som rute 569. Rute 591 er nedlagt fra køreplanskiftet medio 2020. Disse ændringer slår fuldt ud igennem fra 2021. Det skal dog bemærkes, at Midttrafik i budgetlægningen har taget udgangspunkt i en lav indeksering på nøgletallene, specielt dieselpriserne. Det må forventes, at dette formentligt ikke holder helt stik. Dette vil fremgå af Midttrafiks kvartalsopfølgninger og medtages i de kommende budgetopfølgninger.

Det bemærkes, at der fra Midttrafik er ved at blive implementeret en ny indtægtsfordelingsmodel, der ved fuld implementering vil betyde et indtægtstab for kommunen på 500.000 kr. årligt fra 2023.

Der forventes overført et akkumuleret overskud på 3 mio. kr. fra 2020. Det er godkendt, at overskuddet anvendes til ansættelse af byggesagsbehandler for perioden 1.9.2020-31.12.2022. Der er således reserveret i alt 1,2 mio. kr. for 2021 og 2022.

Vej og Park - Drift:
Der er i 2021 tilført 2 mio. kr. til investering i 2 stk. ukrudtsbekæmpelsesmaskiner. Der forventes overført i alt 3,2 mio. kr. fra 2020 til reinvesteringer i 2021. Der er pt. planlagt reinvesteringer for i alt 4 mio. kr. i 2021. Der er i timepriserne for Vej & Park, drift indregnet en geninvestering i materiel på ca. 2 - 2,5 mio. kr. årligt.

Land og Vand:
Budgettet forventes samlet set overholdt. Der forventes overført knap 2 mio. kr. på området eksklusiv skadedyrsbekæmpelse. Heraf er der disponeret med 1,6 mio.kr. til finansiering af § 3 medarbejder. Modsat forventes der overført et underskud på skadedyrsbekæmpelse på 1,6 mio. kr. Området skal på sigt hvile i sig selv. Det vurderes ikke at underskuddet hentes i 2021 og det kan være nødvendigt med en forhøjelse af taksten fra 2022.

Brugerfinansieret område - Genbrug:
På det brugerfinansierede område forventes budgettet som udgangspunkt overholdt. På Genbrugspladserne forventes der dog en mindre indtægt på jern og metal på grund af faldende priser. Som følge heraf forventes der en mindre indtægt på ca. 1 mio. kr.  

Landsskatteretten har den 21. oktober 2020 afsagt kendelse vedrørende momspligt på dagrenovation. I kendelsen når Landsskatteretten frem til, at kommunernes opkrævning af gebyrer for dagrenovation hos private og grundejerforeninger ikke er momspligtige. Afgørelsen er ikke anket af skatteministeriet.

Hvad afgørelsen betyder konkret for kommunen vides ikke endnu. Det er oplyst at Skattestyrelsen vil udsende et styresignal og KL har ligeledes rettet henvendelse til både Skatteministeriet og Indenrigsministeriet for hvordan afgørelsen skal håndteres. Der er pt. intet nyt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 28. februar 2020tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog budgetorienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

21: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

 • Midttrafik tilbyder Plustur. Plustur-konceptet bygger på, at den rejsende bliver kørt mellem en adresse og udvalgte stoppesteder, hvorfra der opnås videre forbindelse til anden kollektiv trafik. Plustur adskiller sig dermed fra de to øvrige åbne Flextrafik-produkter, Flextur og Flexbus, da Plustur tilbydes mellem adresse og et stoppested, hvor kunden skal rejse til eller fra med anden kollektiv trafik. Samtidig kan Plustur kun findes og bestilles via Rejseplanen. Ved at anvende Rejseplanen sikres det, at der ikke køres parallelt med anden kollektiv trafik og at kunden ser det samlede rejsetilbud fra start- til slutdestination.

  Administrationen vurderer ikke, at det er et tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune skal være med i, da det fremgår af Ringkøbing-Skjern Kommunes serviceniveau for befordring af elever til og fra folkeskolen, at elever skal acceptere en egenbefordring mellem 1,25 og 3,5 km.

  Ergo hvis elever skal acceptere en egenbefordring bør øvrige kunder i den kollektive trafik som minimum at acceptere tilsvarende.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning

Der blev herudover orienteret om følgende:

 • Status på sag om radarstation
 • Ejerforhold til de nye affaldsspande
 • Danmarks Center for Vildlaks


Kopier link til punktet  -   Print

22: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing